Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cu m huriyef #107.4 Cumhuriyet VRESİNDEYAYINDAY1Z 75. YIL SAYI: 26521 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADl (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADl (1945-f99tJ "•* 18 MAYIS 1998 PAZARTESİ İngiltere Dışişleri Bakanı Cook, Türkiye ziyaretini iptal etti AB ipleri koparıyorÖneride uzlaşamadılar AB ülkeleri, 25 Mayıs'ta yapılması beklenen Ortaklık Konseyi'nde Türkiye'ye sunulacak öneri konusunda anlaşamadılar. Sunulacak bir öneri olmadığı için, AB Dönetn Başkanı Ingiltere'nin Dışişleri Bakanı Cook, bugün başlaması gereken Türkiye ziyaretini iptal etti. Atina'nın veto engeli aşılamadı Cook'un iptal karannın ardında, Ankara'ya sunulacak strateji belgesinde bir uzlaşmaya vanlamamasının yanı sıra Atina'nın veto engelinin aşılamayışının yattığı öne sürülüyor. Robin Cook'un da başansız bir girişimde bulunmak ıstemedıği belirtiliyor. İlişkiler kötülesecek İptal karannın ardından ortaklık ilişkilerinin ele alınacağı konsey toplantısının gerçekleşme olanağının kalmadığı belirtiliyor. Bu gelişmelerden sonra. haziran ayında yapılacak Cardiff zirvesinin ardından Türkiye-AB ilişkilerinin daha da kötüleşeceği bildirildi. SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı tngiltere'nin Dışişle- n Bakanı Robin Cook, bugün başla- ması gereken Türkiye ziyaretini iptal etti. Cook'un ziyaretini iptal etmesi. Ortaklık Konseyı'nin gerçekleşme olasılığını azaltırken AB'nin haziran ayında yapacağı Cardiff zirvesinde hiçbir gelişme sağlanamayacağını da gösterdi. AB'nin Türkıye'ye sunula- cak strateji belgesinde uzlaşmaya va- ramaması ve Yunanistan'ın \etosunun aşılması konusunda bir ılerleme sağ- layamaması nedeniyle Cook'un gel- mekten vazgeçtıği öğrenildi. AB. Lüksemburg zirvesinde uygu- ladığı aynmcılık nedeniyle kendisin- den soğuttugu Türkiye'ye yenı bıraçı- lım yapma konusunda başarısızlığa uğradı. Türkiye ile AB arasında 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılması bekle- nen Ortaklık Konseyı öncesındeTür- kıye'ye gelerek AB'nin yeni önensi- ni sunmayı planlayan Cook. bugün başlaması gereken zıyaretıni iptal et- mek zorunda kaldı. Cumhurivefın edindiği bilgilere göre Cook. I5'lenn Türkiye'ye sunulacak öneri üzerinde anlaşma sağlayamaması üzerine ba- şarısız bir gırişımde bulunmaktan korktuğu için Ankara'ya gelmeyece- • Arkası Sa. 15, Sü. 3'te Kahire 27 Mayıs'ta düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacak Mısır Kürt kartını oynuyor• Tiirkiye'nin Israil ile askeri yakınlaşmasını, Ortadoğu'da oynamak istediği öncü rolüne tehdit olarak gören Mısır, Kürt sorununa el attı. Mısır, Asya- Afirika Dayanışma Örgütü adlı, merkezi Kahire'de bulunan hükümet dışı bir kuruluş aracılığıyla 27 Mayıs'ta Kahire"deki Kürt toplantısına ev sahipliği yapacak. LALE SARltBRAHİMOĞLU ANKARA-Türkiye'nin Israil ile askeri yakınlaşma- sını, Ortadoğu'da oynamak istediği öncü rolüne tehdit olarak gören Mısır, Kürt sorununa el attı. Mısır. Afri- ka-Asya Dayanışma Örgütü adlı hükümet dışı bir ku- ruluş aracılığıyla 27 Mayıs'ta Kahire'deki Kürt toplan- tısına ev sahipliği yapacak. Mısır, Türkiye ve Iran'ın güç çekişmesine sahne olan Kuzey Irak'taki Kürt grup- lanna bir süredir ılgi gösteriyor. Üst düzey bır diplo- matın deyişiyle Mısır, "Kuzey Irakta ben de « n m " polıtikası ızliyor. 27 Mayıs'ta Kahire'de başlaması bek- lenen iki gün süreli toplantının adı, "Kürt-Arap Diya- loğu". Mısır'ın Türkiye Büyükelçisı Muhammed Meh- di Fathala, Cumhuriyet'in konuya ilişkın sorulannı ya- nıtlarken Kürt toplantısıyla hükümetin bır ilgısı bulun- madığinı savladı. Büyükelçi Fathala, toplantıyı bir sı- vil toplum kuruluşu olan ve merkezi Kahire"de bulu- nan Afnka-Asya Dayanışma Örgü- tü'nün düzenledi- ğini ve kendisinde ayrıntılı bir bilgi olmadıgını söyle- di. Bu örgütün Kürt sorununa il- gısının nedeni so- rulduğunda ise Fathala. bu sıv il toplum kuruluşunun dünyadaki tüm si- yasi ve insan haklan sorunlanyla ilgılendiğını belirtti. Afrika-Asya Dayanışma Örgütü'nün düzenlediği Kürt toplantısının akademik düzeyde bır fikir alışverişi nı- teliğinde olduğunu savunan Mısır büyükelçisi. örgütün Kürt sorunu konusunda geçen yıl yapacağı toplantının bu yila ertelendığini de anımsattı. Mısır Büyükelçisı Fathala'nın tersine. Türkiye'deki diplomatık kaynaklar Mısır'ın bir süredir Ortadoğu bölgesine gıren Kuzey lrak'ta söz sahibi olma arayışı- na girdiğine dikkat çekerek Kürt toplantısının bizzat Kahire yönetimince örgütlenmiş olduğuna işaret edi- yorlar. Ankara'nın aldığı istihbarata göre Kuzey Irak'ın rakip Kürt gruplan Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdıstan Yurtseverler Bırliğı (KYB) lider- leri Mesut Barzanî ve Celal Talabani toplantıya katıl- mayacaklar. PKK ilintili Kürt gruplannın Kahire top- • Arkası Sa. 75, Sü. 1 'de Karadayıdan Moskova'ya zorlu ziyaret • 15. Sayfada Hayvan haklan için eylem Hayvanlan Koruma Kanunu'nun bir an önce Meclis'ten geçmesini isteyen çevreciler ve hayvan haklan savunuculan dün bir süre Boğaziçi KöprüsiTnü trafiğe kapattı. Dolmahçe'deki saat kulesi öniinde toplandıktan sonra araçlarla Boğaziçi Köprüsü üzerine gelen grubun eylemi sırasında köprü trafiği bir süre aksadı. Polis. izinsiz olduğu gerekçesiyle gösteriye müdahâle ederek bazı göstericileri gözaltına aldı. Yasa Meclis'ten geçene kadar eylemlerine devam edeeeklerini belirten çevreciler, MechVin bu yıl tatile girmemesini istediler. Polis, müdahâle sırasında basın araçlannın ruhsatianna da el koydu. Daha sonra basın kartlannı gösterenlere ruhsatlan geri verildi. (Fotoğraf: SAADET USLU) Endonezya'da darbe havası• Endonezya'da 3 aydır süren halk isyanı giderek büyürken bir yandan da Devlet Başkanı Suharto'yu istifaya zorluyor. Öğrenciler. Endonezyalıİann Ulusal Uyanış Günü olarak kabul ettikleri çarşamba günü. bütün ülke çapında demokrasi yanlısı büyük bir gösteri daha düzenleyeceklerini açıkladılar. Hollanda sömürgeciliğine karşı 1908 yılında oluşturulan ilk ulusal hareketi yine öğrenciler başlatmıştı. • Başını öğrencilerin çektiğı halk hareketi karşısında çaresiz kalan Devlet Başkanı Suharto'nun istifa etmesi durumunda muhalefet liderlerinin ya da generallerin arasında bir iktidar mücadelesi yaşanması bekleniyor. Oluşacak siyasi boşluğun doldurulmasında en büyük işlevin orduya düşeceği tahmin ediliyor. Ancak ordunun tepesindeki çekişmeler soru işaretleri doğufuyor. • Siyaset uzmanlan, Endonezya Genelkurmay Başkanı General \Viranto'nun tavnnın netlik kazanmadığına dikkat çekiyorlar. Genelkurmay Başkanlığı görevine Devlet Başkanı Suharto tarafından getirilen VV'iranto, halen başkanın en yakın arkadaşlan arasında sıralanıyor. NViramo'nun rakibi olarak gösterilen General Pravvobo ise Suharto'nun damadı. • 9. Sayfada Akın Birdal sonışturması Parmak vderi incelemede• Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi yetkilileri, saldırganlann henüz saptanamadığını belirttiler. tHD Genel Merkezi'nde bulunan 10 ayn parmak izi, Türkiye genelindeki 500 bin sabıkalının parmak izleri ile karşılaştınlıyor. Polis yetkilileri, olay yeri bulgulannın da 5 bin olay yeri izi ile kıyaslandığını bildirdiler. EVİNGÖKTAŞ ANKARA - tHD Genel Başkanı Akın Birdal'ın sağ- lık durumu hızla iyıye gider- ken olayın soruşturmasında şu ana dek somut bir gelişme kaydedılemedi. Ankara Em- niyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) yet- kilileri. saldırganlan henüz saptayamadıklannı. soruş- turmanın çok yönlü sürdü- rüldüğünü belırttiler. Yetki- liler. Akın Birdal'ın özel ha- yatını incelediklerini. ancak böyle bir saldınya neden ola- bilecek herhangi bir olumsuz ilişkisini tespitedemedikleri- ni söylediler. Bu arada. sal- dırganlara ait İHD Genel Merkezi'nde bulunan 10 ay- n parmak izinin, Türkiye ge- nelinde 500 bin sabıkalı kişi- nin on parmak izi ile karşı- laştınldığı öğrenıldı. Olay yeri bulgulannın da 5 bin olay yeri izi ile kıyaslan- dığını bildiren TEM yetkili- leri. olay yerinde bulunan boş kovan ve mermılerin Bursa, lzmir. İstanbul \e Di- yarbakır bölge laboratuvar- lanndaki incelenmelerıne ilişkin sonuçlann henüz An- kara'ya ulaşmadığını söyle- diler. Emniyet Genel Müdür- lüğü Asayiş Daire Başkanı Taner Arda, butürolaylarda, faillere ait parmak ızlerinın Türkiye genelinde 500 bin sabıkalıya ait on parmak izi ilekarşılaştınldığını söyledi. Asayiş Daire Başkanlı- • Arkası Sa. 15,Sü.3te ÖDP liler Jar çiçekleri ileyürüdü 'Çeteler vuruyor Yılmaz örtüyor' • Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce ÖDP'li, dün sabah Kurtuluş Parkı'nda toplandı ve Birdal'a destek yürüyüşü yaptı. ÖDP Genel Başkanı Uras konuşmasında "Yılmaz'ın münasebetsiz açıklaması Akın Birdal'ın ateşini çıkardı" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ÖDP. sılahlı saldınya uğrayan İHD Genel Başkanı Akın Birdal'a geçmiş olsun di- leğinde bulunmak amacıyla kır çıçekleriyle hastane önüne dek yürüyüş yaptı. ÖDP Genel Başkanı Ufiık Uras. Birdal'ın sal- dırganlann kurşunlanyla değil. Başbakan Mesut Yılmaz'ın "münasebetsiz" açıklamalanyla yaralandığını söyledi. Yıl- maz'ın "iç hesaplaşma" açıklaması üzerine Birdal'ın ateşı- nin yükseldığini belirten Uras, "Bunlar Izzet Kezer. Musa An- ter öldürüldüğü zaman da 'iç hesaplaşma' diyortardı. utan- madan. Eğer bir iç hesaplaşma varsa. bu Türkiye egemenleri- nin iç hesaplaşmasıdır" dedi. Türkıye'nin dört bır yanından gelen binlerce ÖDP'li. dün sabah Kurtuluş Parkı'nda toplandı. Ellennde kır çiçekleri ta- şıyan gnıp, w İnadına hepimiz birer Akın'ız", "Çeteler halka hesapverecek", "Çetelere kıyak emekliye dayak, bu abiuka dağı- ülacak". "Çeteler dışarda, saldı- nlar sürüyor", "Faşizme karşı omuz omuza", "Öfke büyüyor Akın Akın geliyor" sloganlan attılar. Ankara dışından gelen 60'a yakın otobüsün kente giri- şi bır süre engellendi. Emniyet güçlerinin toplu yürüyüşlerine Birdal'a destek eylemleri • 15. Sayfada izin vermemesı nedeniyle parktan tek sıra halinde \e polis kontrolünde çıkan grup. ara sokaklardan slogan atarak yürü- dü. Kolej Kavşağı'nda, ÖDP'lilerin köktendincilerin ağırlık- lı olduğu öğrenci yurtlan önünden geçmek ıstememesi üze- rine polisle aralannda çıkan tartışma kısa sürede çözüldü. Kurtuluş Parkı'ndan gelen ekiple. kente girişine sonradan izin verilen gruplar Akay Kavşağı'nda buluştular. "Katil de\let hesap verecek", "Zindanlar boşalsın, çetelere yer kalsın", "tHD susmadı, susmayacak". "Çeteler değil. üre- tenleryönetsin", "Çeteler \Tiruyor, Mesut Yılmazörtüyor'' slo- ganlan atan grup, Moğollar'ın "Bir şe> yapmalı" parçası eş- liğinde seslerini duyurdu. Tunus Caddesi girişinde toplanan kalabalığa seslenen tHD Başkan Yardımcısı Osman Bayde- • Arkası Sa. 15, Sü. 7'de ANDAÇ'IN CENAZE TÖRENİ FRANSA'DA • 3. Sayfada HİKMET ÇETİN DOLMABAHÇE'YE EL ATTI • 4. Sayfada MECLİS T1KANIKLIĞI AŞILAMIYOR • 5. Sayfada SANATÇI SEVtM TANÜREK ÖLDÜ • 15. Sayfada Adnan Keskin aleyhine açılan davaya ret Dinci vakfm şirketlerle ilişkisi kanıtlandı • Köktendinci vakıflar arasında adı geçen Muradiye Kültür Vakfı. Ankara 15 ve 20'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkûm oldu. Muradiye Kültür Vakfı. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin ve bağımsız büyükşehır belediye meclısi üyesi Muzaffer Saraç hakkında açtığı davayı kaybederken RP'li Anakent Belediyesi'nden milyarlarca lira tutannda ıhale alan şirketlerin vakıf ile ilişkisi doğrulandı. • 4. Sayfada Camide ders verirken silahiı saldınya uğradı Mahmut Hoca'nm imam damadı öldürüldü • Kamuoyunda Mahmut Hoca olarak bilinen Mahmut Ustaosmanoğlu'nun damadı 'Hızır Ali Muratoğlu". kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldınsına uğradı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden ve çevresinde 'Hıdır Ali Hoca' olarak da bilinen Muratoğlu, IÜ Tıp Fakültesı Hastanesi'ne kaldınlırken yolda öldü. Fatih Çarşamba'da öğrencılerine ders verirken öldürülen Muratoğlu'nun saldırı sırasında yüzünün jiletle kesıldıği belirtildi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'nin Kurultay Şenliği... CHPkurultaylanndaeskiden "çekmartıni" vard\, şim- di Ricky Martin var. Kurultay, televizyon haberlerine Martin'in "un-dos- tres" şarkısıyla girdi. Bakalım arkası nasıl gelecek? Parti kongrelerinde artık hava değişti. Her şeyin ön- ceden planlandığı, anahtar teslimi bir ortam oluşturu- luyor. Önceden planlananlar heyecan yaratmayacağı • Arkası Sa. 15,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog