Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhunyet.com Cumhuriyet Q)iO7.4 RADVO Cumhuriyet İSTANBLl VE INDAYIZ £4 Ikv j^MAYIS 1998 PAZAR75. YILSAYI 26520/ 150000 JL (KDV ıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991} ' î Cakarta'dagöstericilerin yaktıkları binalarda ölenlerin sayısı 500 'fraştı Endonezya'da halk panikteCakarta Havaalam'na hÜCUm Endonezya hükümeti, hızla yayılan kanlı isyanları bastırmakta zorlanırken panığe kapılan halk, kıtleler halinde ülkeden kaçmaya çalışıyor. Bınlerce yabancı uyruklu ve Endonezyalı, Cakarta Havaalanf nda bekhyor. Bırçok ülke. Endonezya'ya gönderdıkleri uçaklarla yurttaşlannı ülkeden çıkarmaya başladı. Dün çoğunluğu kadın, çocuk, yaşlılardan oluşan 800 kişılik Kanadalı ve ABD'li bir grup ülkeyi terk etti. SUİiartO h ü k ü m e t i dağltiyOr Endonezya Devlet Başkanı Suharto. ısyanı bastırmak içın hükümeti dağıtacağını açıkladı. Parlamento Başkanı Harmoko, hükümet değışıklığinin yanı sıra bir dızi reformun da gerçekleştınleceğini söyledı. Suharto'nun hükümet değışıklığı ve reform vaatlenne karşm akademısyenler. bazı üst düzey subaylar ve iktıdardakı Golkar Partisf nın bünyesindeki bazı örgütler Suharto'ya istifa etmesi için baskı yapıyor. • 9. Sayfada MİLLİ EĞİTİM BAKANI ULUĞBAY '8yıleğitimle öğrend sayısıartâ'• Gazetemızı zıyaret eden Mılli Eğıüm Bakanı Hıkmet Uluğbay, 43 bın öğretmen alındığını belırterek yaz aylannda 50 bin öğretmen daha alınacağını soyledı. Zorunlu eğitımle taşımalı sıstemde öğrencı sayısının yuzde 120 arttığını belırten Uluğbay. özel okullardakı olanaklann 8 yillık eğıtım yatınmlanyla deviet okullannda da sağlanacağını kaydettı. • Uluğbay. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesfnde kızyatılı bölge okullannın 10'a çıkanldığını ve tümüyle dolu olduklannı bildırdi. 8 yıllık eğitim karşıtı gösterilenn televızyonlann ilgısı nedeni\ le uzun sürdüğünü söyleyen Uluğbay. "Ancak etkın olamadı" dedı Bakan. yurttaşlann eğıtıme katkısının 3 tnlyon hrayı geçtiğıni vurguladı. • 7. Sayfada AYDINLIK DERGİSÎNÎN ÎDDL4SI ~ 'SuikastÖzel Tîm bağlantılV • Haftalık Aydınlık dergisi son sayısında. Akın Bırdal'a yapılan saldınyı 5 kişılik Özel Tım bağlantılı bırekıbin gerçekleştırdiğıni belırttı Aydınlık'ın kapak habenne göre saldınyı gerçekleştıren tetıkçılen askeri \e sıvil ıstıhbarat uzmanlan belırledı Suikast ekibı ozel tım. 3'ü ülkücü mafya uvesi, 2'sı PKK itirafçısı 5 kişıden oluşturuldu. • Haberde. Ordu. MÎT, Emniyet ve Çıller ozel örgütunden gelen bılgilerin. Özel Tım'ın suıkastla ilgısı olduğunu doğruladığı da öne sürüldü. Olayın örgusünun gazetea Musa Anter cınayetıyle aynı olduğu ifade edılen haberde, polisin faılleri yakalamak ıçın cıddı bır çaba ıçerisınde olmadığı da belırtildı • 4. Sayfada MÜIVEVVER ANDAÇ ÖLDÜ Nâzım'a biroğul vesevgivermişti • Nâzım Hıkmet ve Münevver Hanım, unlu ozanın hapısten çıkmasından yurtdışına kaçışına kadar olan zaman diliminde beraber oldular. Hıkmefin yurtdışındakı sürgun yıllannda yanında olan ve şiırlerini İtalyancaya kazandıran Joyce Lussu, çıftin ayn kalmasına dayanamayarak Müne^er Hanım \e oğullan Mehmet Nâzım'ı Türkıye dışına kaçırmaya kararverdı • Münevver Hanım. zorlu bır yolculuğun ardından Polonya'ya ulaştığında Nâzım Hikmet'ın Mosko\a'da Vera ile e\lendiğinı öğrendı Müne\"ver Hanım, daha sonra bir Polonyalı kont ile evlendı. • / 7. Sayfada Türk-îş'in 'özelleştirmeye son' mitingine binlerce kişi katıldı Lsçiııiııisvaııı'BU Ülke bİZİm, SattirmayiZ' Türk-îş'in öncülüğünde Ankara'da bır araya gelen on bınlerce işçi, "Şalter inecek, hükümet gıdecek". "Bu ülke bızim, sattırmayız", "İşçi memur dedıler, gücümüzü böldüler", "Halkımız birleşin, iktidara yerleşin", "Bu gelen ışçinin ayak seslen", "Hükümet bakıyor ülke batıyor'" sloganlanyla yürüdü. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu)-Turk-tş'ın "özelleştinne \e işsizliğe" karşı duzenledığı mıtıngde on bınlerce IŞÇI hüku- metı uyardı Türk-Iş Genel Ba$- kanı Ba\ram Meral. elektnk santrallan. dağıtım şebekelen. Petrol Ofisı Anonım Şırketı gı- bı en kârlı kurulu^lann "birkaç holding patrununa peşkeş çekil- mek istendiğjni" sov ledı Turk- Iş'ın dun Ankara'da duzenledı- ğı "İşsiziiğc hayır, özelleştirme talanına son" mıtıngı nedenıy- le Celal Ba\ar Bul\an. Tando- ğan Köpnısu'nden Kurtuluş'a kadar trafıge kapatıldı Vtıtingın başlangıç noktası olarak seçılen Tandoğan Köpru- sü'nde. yurdun dört bir >anın- dan gelen on bınlerce ışçı sabah erken saatlerden ıtıbaren toplan- maya başladı Köpruyü doldu- ran ışçıler, saat 09 30'da va\aş \ avaş. gruplar halinde Celal Ba- yarBuKarTnıngıdış-gelışherı- kı \onunden mıtıngın gerçek- leştırıleceğı \bâ\ fpekçı Par- kı'na doğru yüruyuşe geçtıler "Termik santrallar sadlamaz" "Şalter inecek hükümet gide- cek". "Kahrolsun IMF, bağım- sızTürkiye" "Sendikasızlaştır- maya, ta^ronfaşnrmaya ha> ır" "SSK işçilerindir. satılamaz" "Zorunlu tasarruflanmızın vağmalanmasına hayır". " t - nerjide ö/elleştirme ihtiyaç mu diyet borcu mu" pankartlan ta- şıyan ışçıler. "Bu ülke bizim. sattırm*n?'" "İşçi memur de- diler. gücümüzü böldüler". *Halkımız birleşin, iktidaray er- leşin" "\ur vTir inlesin. \nka- radinlesin". "İşçi memurelele. genel greve". "\nkara Ankara duy sesimizi. bu gelen işçinin • ArkasıSa. n,Sû.3'te KurUİUŞİar peşke$ ÇekİIİyOr' Eylemci işçılere seslenen Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral, Türkiye'nin ayakta kalmasına yardım eden ve cumhuriyetın bırikımı olan kuruluşlann birkaç holding patronuna peşkeş çekildiğini söyledi. Meral, "Bu kuruluşlan 20 ve 30 yıllığına kiralayanlar ödedikleri parayı 2 yıl içinde geri alabilmektedir" dedı. NOTLAR BASKI SONUÇ VERMEDlOtCHY/mifcflCİn 1/7. Savfada mssm ATACAKIAR Vurdun dört bir yanından gelen on binlerce ı^çı, cumhuriyeti cumhunyet vapan kurumlann tek tek elden çıkanlmasına karşıuvangörevini\upn. Yürüvüşve mitingincoşkusunagölgedüşürecekola>lar jaşanmadı.(Fotoğraf. HASAN AYDIN) Kıbns sorunu AnkaraJ yı böldü • ABD'nın Kıbns'ta yürüttiığü mekık dıplomasısınde başansızlığa uğramasının faturasını Türkıye'ye çıkarması Dışışlen'nde görüş aynlıklannın belırgınleşmesıne neden oldu. Ismaıl Cem'ın Holbrooke. Hannay \e Papandreu"nun da katıldığı Bılderberg toplantısına gıtmesıne de tepkı geldı • Turkıye. AB"nın gumrük bırlığının ı^lemesınde anahtar olan malı vardım konusunda >>omut bıronerı getırememesı nedenıyle muzakere pozısşonunu sağlamlaştırdı. AB Donem Başkanı Ingıitere temsılcısı Cook'un bugün yapılması beklenen Türkıye ziyaretının gerçekleşmey ebi leceğı bıldınldı LALE SARIİBR.4HİMOĞTÎT AIVKARA - Kıbns sorunu- nun çözumu yoiunda arabulu- culuk yapan ABD"nın çozum- suzlukten Turk tarafını sorum- lu tutan tavn Ankara">ı kanş- tınrken konuylayakından ılgı- lt bakanlarve Dışışlen Bakan- lığı burokratları arasında da cıddı goruş aynlıklan belırdı "Şahinler" grubu. gumruk bır- lığının (GB) çalüjması ıçın ha- yatı olan malı ^ardımlar konu- sunda Türkıye'ye gorsel onen- lergetırmekten öteyegıtmeyen A\rupa Bırlığı'ne (AB) karşı Ankara'nın pozısyonunu guç- lendırdıler BırlığınTurkıye'ye taahhut ettığı malı vardımlar sorununu çozemeyen AB Do- nem Başkanı Ingıltere'nın Dı- şışlen Bakanı Robin Cook'un bugun Türkıye'ye yapması planlanan zıyaretı gercekleştır- mesı beklenmıyor ABD Başkanı BillClinton ın Kıbns Özel Temsılcısı Richard Holbrooke' un geçen hafta ada- • ArkasıSa. H,Sü.3'te PAZAR KONUĞU Çokuluslu şirketlerin gözü ilaçta • Türkıye'dekı tum eczacılar, 1 Ocak 1999'da yürurlüğe gırecek "İlaçta Patent Haklartnm Korunmasına tlışkın Kanun Hukmundekı Kararname"ye karşı ayaklandı • Konu hakkında Türk Eczacıları Bırlıgı Başkanı Mehmet Doınaç'la konuştuk Domaç. kararnamenın "yangından mal kaçırırgıbı" kabul edıldığını söyleyerek 'İlaçta patentirt 2005 yılına ertelenmesınde ısrarlıyız" dedı L£YU nVŞANOâJrmm SÎyteŞİSİ • 10. Sayfada 23-24 Mayıs'taki kurultayda mücadele 60 kişilik Parti Meclisi listesinde yaşanacak CHP'de Baykal'a vitrin baslosıMUhalefetten ayn lİSte CHP kurultayı yaklaşırken Genel Başkan Denız Baykal'a vitrin değişıklıği yapması ıçin baskılar voğunlaştı. Baykal'ın, grup başkanvekilleri Önder Sav ve Oya Araslı'nın da aralannda bulunduğu bazı ısimleri listesine alacağı behrtıliyor. Genel başkanlık yanşının yaşanmayacağı kurultayda parti içi muhalefet de 60 kışilık Parti Meclisi için ayn bir liste hazırlıyor. • 5. Sayfada kOta Savaşimi Cumhuriyet Halk Partıh kadın üyeler. bir yandan Parti Meclisi'ndekı yüzde 25'lık kadın kotası içın adaylık yanşına girerken dığer yandan kotanın yaygınlaştınlması mücadelesinı yoğunlaştırdı. CHP Kadın Kollan Başkanı Güldal Okuducu. 22 Mayıs'ta yapacaklan toplantıda bır bıldırge hazırlayarak istemlerini ortaya koyacaklannı söyledı. • 5. Sayfada CHP İRTİCA DERS PROGRAMINA GlRDt • 7. Sayfada BAROLAR BÎRLİĞ1: HUKUK DEVLETİ ZEDELENDİ M 7. Sayfada FESTÎVALİ, GRUP GUNDOĞARKEN AÇIYOR • 12. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKtLDİ 13-16-28-29-39-46 GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK Çark Edenler ve Çarkçıbaşı... Benım çocukluğumda ezan Turkçe okunurdu Evımızın yanı başındakı camıden duygulu güzel bır ses yukselırdı: "Haydın namaza" Anlardık Ne zaman kı dınle oyu bırbırine karıştıran kafalar ışbaşt- na geldı Anladıklanmızı anlamaz hale geldık Demokrat Partı'nın ıki büyuğu, Celal Bayar'la Adnan Menderes elbette 1960 darbesıne dek onlann peşıne ta- • irkasıSo. r, Sü. l'de £anım karıcığım... Nâzım'ın on yedi yıl boyunca Pıraye'ye yazdığı sevda sozlerı... Memet Fuat, annesınin ozenle sakladığı mektuplardan Cumhuriyet Dergı için seçti. Oeli divane bir yürek... Nuri İyem'in annesinin "insan resmi yapma" öğütlerinin arasından sızdı Anadolu yüzleri... Bugün Cumhuriyefle birlikte GUNDEM MISTAFA BALBAY 68i Milat Sayanlara...' Geçen pazar gunku, "78'stzler" başlıklı yazı çok sayı- da karşılık buldu Gelen mektuplardan, el yazılı olan birinden köşeye birkaç paragraf almayı duşundum. Ama kesemedım... Mektubu aynen aktanyorum: "68 V mılat sayanlara, Daha güzet, daha yaşanılası bır dünya oluşturmaktı • Arkosı Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog