Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO7.4 RADvoCumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyet Q)iO7.4 RADvoCumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26519 / 150000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) 16 MAYIS 1998 CUMARTESİ Bir askeri törende ilk kez Kuran okundu ve Türkçe çevirisi yapıldı Şelnllere Tüıtçe Kuran ABD, Fransa ve İngiltere'den örnekler verdi Demirel: Sistem eskidi 'Siviltoplum 'cu Evren Orgeneral KlllÇ: Herkes atiladl Hava Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Ankara Cebeci Asri Mezarhğf nda düzenlenen törenin ardından şehitler için Kuran . okundu ve Türkçe çevirisi yapıldı. İlk kez bir askeri törende "şehitlerin ruhuna dua" okunurken Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kılıç, Türkçe Kuran'la ilgili olarak "Gençler Arapçayı bilmiyor. Böylece herkes anlamış oldu" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Hava Şehitlerini Anma Gü- nü nedenıvle Cebeci Asri Mezar- lığı'nda düzenlenen törende Ku- ranıkerim Türkçe okundu. Töre- nin resmı bölümünün tamamlan- masının ardından Kuran'ın önce Arapça, daha sonra da Türkçe ter- cümesınin okunmasıyla ilgili ola- rak Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Kılıç. "Gençler Arapçajı bilmivor. Bİinlece her- kes anlamış oldu"* dedı. Edinılen bılgılere göre. asken bir törende ilk kez Kuranıkerim okundu ve Türkçe tercümesi yapıldı Hava Şehitlerini Anma Günü dün Cebeci Askeri Mezarlıgı'nda yapıldı. Orgeneral Kılıç'ın da ka- tıldığı törende. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Millı Savun- ma Bakanı İsmet Sezgin ve Ge- nelkurma> Başkanı Orgeneral İs- nıail Hakkı Karadayı'nın mesaj- lan okundu. Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Yollan kaptanlan adına yapılan konuşmaların ar- dından, benzeri törenlerden fark- lı olarak şehitlerin ruhuna dua okuma bölümüne geçildi. Diya- net İşlen Başkanlığı Kuranıkerim öğTetmenı Yard. Doç. Dr. Fatih Çollak şehitlikle ilgili mesajlar içeren Bakara, Alı Imran, lhlas ve Dİyanet görevlileri OkudU Önce Diyanet Işleri Başkanlığı Kuranıkerim öğretmeni Yrd. Doç. Dr. Çollak, şehitlikle ilgili mesajlar içeren sureler okudu. Daha sonra Diyanet îşleri Başkanlığf ndan Din Işleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Gölcük, bu surelerin Türkçesini aktardı. Orgeneral Kılıç, dualan okuyan hocalara, "Şehitlerin adının geçtiği ayetlenn okunması özellikle iyi oldu" dedi. Eski cumhurbaşkanmın sözlerinde değişiklik • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 2000'li yıllara gelinirken Türkiye'nin daha iyi nasıl idare edilebilirliğinin tartışılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de sistemin eskidiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Buna çare bulunması lazım" dedi. • Demirel, Fransa ve Amerika'daki başkanlık sistemlerine işaret ederek cumhurbaşkanma, hükümetin işlemediğini görmesi üzerine ülkeyi seçime götürebilme yetkisinin verilmesini istedi. Demirel, Türkiye'de yasama ve yürütme organının iç içe olmasının, sistemin tümünün işlemesini engellediğini kaydetti. • 7. Sayfada • 12 Eylül askeri darbesinin Genelkurmay Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren, toplumda "Nasıl olsa asker gelir durumu düzeltir" şeklinde bir "sakat fikir" bulunduğunu belirterek sivil toplum örgütlerini göreve çağırdı. yasette tankat egemenliğine göz yuman ve zorunlu din dersini anayasaya yerleş- tiren Evren, eski savunduklanndan vaz- geçerek Türkiye'yi geri götürmek iste- yen güçlerin kaynağının Kuran kursla- FETHİYE (Cumhuriyet)- 12 Eylül askeri darbesinin lideri ve iktidar oldu- ğu döncmde sol siyasetin yükselişıne karşı "ılımlı lsiam" politikasının öncü- lüğünü yapan, imam- hatip lisesi ile fCu- ran kurslanna agırlık veren eski Cum- hurbaşkanı Kenan Evren, çark etti. Si- \ Arkası Sa.17, Sül'de Fatiha surelerinı okudu. Daha sonra yıne Diyanet İşlen Başkan- lığı'ndan Din işlen Yüksek Ku- rulu üyesi Prof. Dr. Şerafettin Gölcük. kürsüye gelerek bu sure- lerin Türkçe anlamlannı okudu. Surelerde Allah adına yapılan sa- vaşlarda ölen şehitlerden övgüy- le bahsedildı. Dualann okunmasının ardın- dan şehit mezarlannı gezen Orge- neral Kılıç. dualan okuyan hoca- lara. "Söylediklerinizi anladık. öziimsedik. Şehitlerin adının geç- tiği ayetlerin okunması özellikle iyi oldu" dedi. Kılıç. gazetecilenn Türkçe tercüme ile ilgili sorulan- na, "GençlerArapçayı anlamıvor. Hoca. dua>ı tercüme etti. değer- lendirdi. Biz de daha iyi anladık" yanıtını verdı. Cumhurbaşkanı Demirel, ya- yımladıgı mesajda, Türk Hava Kuvvetleri'nın dünyanın en güç- lü hava kuvvetlennden biri oldu- ğunu belirterek. "Türkh-e, bölge- sinde ve dünyada kalıcı bir ban- şın sağlanabilmesi ve sürdürüle- bilmesi için gerektiğinde diğer de\ letlerle işbirligi vaparak, banş ve sükûn isteyen her ülkeyc yar- dım etmis,dünya banşına veistik- ranna katkıda bulunmuştur" de- di. Sezgin de mesajında, Türk Ha- va Kuvvetlen'nin laik vedemok- ratik Türkiye'nin güvenliğinin korunması için çok önemli oldu- ğunu bildirdi. " Kılıç. Şehitlik Özel Defteri'ne "Sizlerden devraldığımız özgûr semalar ugrunda verilen nıücade- ledeki azinı \e kararfılığınıız bir bayrak olarak nesilden nesile da- ima yükseklerde dalgalanacak- tır" diye yazdı. Orgeneral Kılıç. daha sonra. törene katılan Türki- ye'nin ilk kadın pilotu £abiha Gokçen ve 1993 yılında ölen Or- general Tekin Arıburun'un eşi Perihan Anburun ile bırlikte ara- lannda eski Jandarma Genel Ko- mutanı Orgeneral EşrefBitlisin de bulunduğu bazı şehitlerin me- zarlanna karanfil bıraktı. Bu ara- da bir şehit yakını Kılıç'a yakla- şarak, "Orası Muşturyoluyokuş- tur, giden dönmüyor bu ne iştir?" sözlennı söyledi. Orgeneral Kı- M Arkası Sa. 17,SHl'de HUKUMETE UYARI BUGL N Türk-lş'ten 'işsizliğe hayır' mitingi • Türk-Iş'in düzenlediği "Işsizliğe hayır, özelleştirme talanına son" mitingi bugün Abdi Ipekçi Parkı'nda saat 12.00*de gerçekleştirilecek. Türk-lş, düzenlediği mitingle "altyapısı hazırlanmadan" gerçekleştirilen özelleştirmelerle "kamu kaynaklannın peşkeş çekilmesine" karşı hükümeti uyaracak. • Eylem programı saat 9.30*da Celal Bayar Bulvan Tandoğan bölümünde işçilerin toplanmasıyla başlayacak. Eylemciler kortej halinde Sıhhiye Meydanf ndan Abdi tpekçi Parkı'na ulaşacaklar. • Türk-İş'e bağlı Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Ozonur, antidemokratik yasalarla gerçekleştirilen özelleştirmelerin yeni istihdam alanlan yaratmak için kullanılmadığını belirterek alanlarda olacaklannı söyledi. • 3. Sayfada BUDAK, YILMAZ^LA GÖRÜŞTL 'Verilen sözler yerine getirilsin' • Başbakan Yılmaz'la bir araya gelen DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, hükümete çalışma yaşamının sorunlan, işten çıkarmalar, özelleştirme uygulamalan ve demokratikleşme konulanndaki isteklerini iletti. Bu isteklerinin acil olarak yerine getirilmesini beklediklerini kaydeden Budak "Aksi takdirde sendikal mücadelenin gereği yapılır" dedi. • 6. Sayfada Aşkve I sustu Yarım yüzyıldır şarkı- ları vefilmleriyiemil- yonlarca insanı etkile- di. Frank Sinatra ol- mak için çok çabaladı. 200 yapıta imza attı. 1800 kayıt gerçekteş- tirdi, 60 film çekti, 9 Grammy ve 1 Oscar kazandı. Soket çorap- larryla dans ettiği mü- zikal filmlerin yanı sıra "Insanlar Yaşadıkça" gibi önemli yapıtlara da imza attı. Mafya babalarıyla dost oldu, FBI ile başı derde gir- di. Politikayla ilgilendi, 40 yıl Demokratları destek- ledi, son yıllarında Cumhuriyetçilere dönüş yaptı. Hayranları onu The Voice (Ses) diye çağırıyordu. Dün sabaha karşı yaşama gözlerini yumduğunda 82 yaşındaydı. • 13. Sayfada Cakarta isyanı büyüyoK 250ölü• Devlet Başkanı Suharto^nun istifasmı isteyen öfkeli kitlelerin birkaç gün içinde savaş alanma çevırdiği Endonezya'nın başkenti Cakarta"da göstericilerin ateşe verdiğı dükkânlarda 250'den fazla insanın öldüğü bildiriliyor. Sadecebiralışveriş merkezinde çıkan yangında en az 170 kişinin öldüğü açıklandı. • Olaylann dün. Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin başkenti Padang'a da sıçradığı ve yüzlerce kişinin dükkânlara ve ışyerlenne saldırdığı, ateşe verdiği bildirildi. Endonezya'da gösterilerin kanlı ısyanlar halini alması dünya kamuoyoı tarafından endişeyle izleniyor. • 8. Sayfada Nükleer yarışın önüaçüdı• Pakistan'ın, Hindistan'ın nükleer denemelerine misilleme yapacağını açıklaması, ABD'nin nükleer silah politikasının iflası olarak yorumlandı. Merkezi ABD'de bulunan Stratejık ve Uluslararası Çalışma Merkezi. Hindistan örneğinin. "nükleer silahlann denetlenebileceği" tezini çürüttüğünü açıkladı. • Pakistan'a giden ABD heyeti, hem yaptınm hem de ödül içeren bir öneri paîcetiyle Pakistan'ı misilleme karanndan vazgeçirmeye çalışıyor. Hindistan Başbakanı Atal Behari Vacpayi, gerekirse nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini bildirdi. • 9. Sayfada ABDİsraü'i ikna edemedi • Washington'da yapılan ikinci görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkmadı. Netanyahu, Oslo Anlaşmasf nın fıyaskoyla sonuçlandığını savunurken ABD Dışişleri Bakanlığı da iyimser olmanın zor olduğunu açıkladı. • Israil-Fılistin banş sürecini kurtarmak için harcanan diplomatik çabalar sonuç vermezken önceki gün Gazze ve Batı Şeria'da meydana gelen çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısınm 9'a, yaralı sayısının ise 400'e ulaştığı bildirildi. Dün de devam eden çatışmalarda iki Filistinli daha yaralandı. • 9. Sayfada Polis 'şüpheli gördüğü' bazı İHD yöneticileri ve HADEP'lilerin dosyasını araştınyor Birdal soruşturmasnıa yenî yön • Akırı Birdal'a yapılan saldınyı araştıran polisler, tetikçileri teşhis için sorgulanan görgü tanıklanna bazı ÎHD yöneticileri ile HADEP'lilerin fotoğraflannı gösterdi. Saldırganlardan birinin teşhis edildiğine ilişkin haberler yalanlandı. ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - An- kara Emniyet Müdürlüğü, Insan Haklan Derneği (tHD) Genel Başkanı Akm Bir- dal'a silahlı saldın için açılan soruşturma- da bazı IHD yöneticileri ve HADEP'lileri de "şiipheir gerekçesiyle araştırdı. Bir- dal'ın avukatı Ercan Demir. tetikçileri teş- his etmek için emniyette sorgulanan gör- gü tanıklanna bazı İHD yöneticileri ile HADEP'lilerin fotoğraflannın gösterildi- ğini söyledi. Bir tetikçmin kimliğinin tes- pit edildiğine ve tanıklann fotoğraftan teş- his yaptığına ilişkin haberler yalanlandı. İHD Genel Merkezi'ndeki saldından yaralı olarak kurtulan ve Sevgı Hastane- si'nde geçirdiği amelıyatın ardtndan yoğun bakıma alınan Akm Birdal'ın avukatı Er- can Demir. saldınnın profesyonel birope- rasyon olduğunu söyledi. Tetıkçilerle Bir- dal arasındaki konuşma sırasında herhan- gı bir tartışma ya da boğuşma yaşanmadı- ğını kaydeden Demir, saldırganlann Bir- MArkasıSa.l7,Sü. 3'te BORSA 0Dûn 4137 Cteto 4S1 DOlAfi ÛDûn 2S15M Û n c * 252.700 MARK ÛDun 142.500 Orcatı H2İ00 ALTtN ÛDun 2.466.000 Z440.000 ESKİ BAŞBAKAN NAİMTALUÖLDÜ • //. Sayfada CÜMHURBAŞKANLIĞI KUPASI BEŞİKTAŞ'IN I Spor 'da GUNCEL CL NE\T ARCAYUREK Eskinin Tazesi!.. Refah'tan doğma Fazilet'le ilgili köktendincı plan- lar henüz meydana çıkmadı. Ama. ıster köktendınci diye analım, ister irtica kay- nakları diye anımsayalım. Takkeli tayfasının yeni bir umuda kapıldıkları kesin. Akit gazetesınin manşeti bu sanıyı doğruluyor: "Fazilet'te yeni vitrin". • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de ürüklerine karşı yeni biryöntem... TEKNİKl Çürümeye karşı daha zararsız yöntemler... Bir doktorun Afrika öyküsü... Nadir Paboy, Zimbabvve'de 8 aylık öğretim üyeliğinin deneyimlerini anlatıyor. Mahşer günü kehaneti Evren bir gün donarak mı, yoksa cehennem ateşleri içinde mi son bulacak? GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet le birlikte Çuş'tan Çeş'e... "Ulus devlet", "hukuk devleti", "sosyal devlet", "kamu yaran" gibi kavramları kemiren çokuluslu şir- ketlere değinirken bu tanımın kısaltılmışını yazıyorduk: ÇUŞ... Tanım gelişiyor, değişıyor. Şirketler çokuluslu ol- makla kalmıyor, öteki şirketlerle de "evlilikler" yapa- rak çok eşli hale geliyor. O zaman tanımı yenilemek • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog