Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

15MAYIS1998CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Endonezya'da eylemler şiddetlenirken Devlet Başkanı, gerekirse istifa edeceğini açıkladı Suharto'yayol göriindüD\ş Haberler Servisi - Ekono- mik darboğaz içindeki Endonez- va'da hükûmet karşıtı öğrenci gösterileri yoksul halkın isvanı halini alırken başkent Cakarta da savaş alanına dönüştü. Göstenler. yağmalama olaylan ve kundakla- malarla sarsılan başkentte asayişi sağlamak için 15 bin askerin gö- revlendirildiği bildirilirken 32 yıl- dır iktidarda olan Devlet Başkanı Suharto gerekirse istifa edeceği- ni açıkladı. Cakarta'da olaylann ilk pattak verdiği yer olan Trisakti Ünıver- sitesi yakınlannda göstenler de- vam ediyor. Başkentin çe\Te ma- hallelerinden gelen yüzlerce kişi- nin yagmaya başladığı bıldirilı- • Ekonomik kriz içindeki Endonezya'da öğrencilerin başlattığı protesto gösterileri yayılıyor. Başkent Cakarta'da yoksullar zenginlere ait ev, dükkân ve arabalan yakıyor. yor. Protestoculann ateşe verdiği arabalar. lastıkler, dükkânlar \e evlerden çıkan yoğun duman gök- yüzünü kaplarken küçük çocukla- nn da çaldıklan mallarla kaçar- ken görüldüğü belirtıliyor. Endo- nezya haber ajansı Antara. göste- riciİerin ülkenm en zengın kişile- rinden olan Lim Sioe Liong'un evine saldırdıklannı ve yaktıkla- nnı duyurdu. Antara. Lim'e ait 5 araba ile e\ in yakıldığını ve evde- kı birçok belgenin parçalandığını aktardı. Dünkü göstenler sırasın- da aynca Devlet Başkanı Suhar- to'nun ailesi ve arkadaşlan tara- fından vönetilen birçok fırmanın bulundugu binalara da saldınlar dûzenlendi. Endonezya'nın en büyük özel bankalanndan olan Asya Merkez Bankası'na ait 2 şu- beye de saldınldığı kaydedildi. Söz konusu bankanın ortaklan arasında Suharto'nun çocuklan da bulunuyor. Ba$kentteki yâbancılann Ca- karta çevresindeki mahallelerden gelen gençlerin Uluslararası Ha- vaalanı'na giden otoyola kurduk- lan barikatlan asarak ülkeyi terk etmeye çahştıklan bildiriliyor. Güvenlik güçlerinin Cakar- ta'dakı Endonezya Ün!\ersıtesı önünde toplanan I0 bın kışilik ka- labahğa ateş, açması sonucu 2 ki- şinin öldüğü 17kişinın deyaralan- dığı bildirildi. Son dört gün için- de çıkan olaylarda ölenlerin sayı- sının en az 14 olduğu belirtilirken bazı kaynaklar da bu sayının 24"ü aştığını kaydedivorlar. Cakarta'daki olaylar sırasında 3 de askerin öldüğünü bildiren si- lahlı kuvvetler yetkilileri başkent- te asayişi sağlamak için 15 bin as- kerin görevlendirildiğini açıkla- dılar. Savunma Bakanı ve Genel- kurmay Başkanı General \Viran- to, basın toplantısı düzenleyerek " Başkentte düzenin ve güvenliğin sağlanması için gereken her şeyin yapılacağınr bildirdi. Cakara Post gazetesi. ekono- mik alanda reform isteyen öğren- cilerin uzun süredir devam eden gösterileri sonucunda Devlet Baş- kanı Suharto'nun "Eğerbanagü- venümiyorsa istifa ederim" şek- linde açıklama yaptığını duyurdu. Endonezya'nın içine düştüğü ekonomik darboğazdan sorumlu tutulan ve şiddet olaylannı da ice- ren öğrenci gösteriîerinde hedef adam olan 76 yaşındaki Suharto 32 yıldır bu ülkenin başmda bu- lunuyor. Öte yandan. ABD Savunma Bakanlığf nın (Pentagon). Endo- nezya'da giderek tırmanan şiddet olaylarının enlerunesı amacıyla hükümet nezdinde ginşimde bu- lunmak üzere üst düzey askeri bir heyeti bu ülkeye gönderme pla- nından vazgeçti. Olaylann hızla tırmanması. bölge ülkelerini de alarma geçir- di. Malezya ülkedeki durumu ya- kmdan takip ettiklerinı belimi. Ja- ponya ise ülkedeki durumun son derece ciddi olduğunu belirtti ve dünyanm gelişmis, ülkelerinın lı- derlerini duruma müdahale etme- ye çağırdı. 863 I35.Y1L 1 9 9 8 ^ idiyoruz! Tüm ihtiyaçlarınızı rahatça karşılayabilmenizi sağlayan özel destek kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi vermeye devam ediyoruz. Dinamik hesap sayesinde vadesiz hesabınıza para kazandırmaya ve acil nakit ihtiyaçlarınızı hesabınızda para olmasa da karşılamaya devam ediyoruz. Değerli eşyalarınızı güvenle saklayabilmeniz için kiralık kasa hizmetimize devam ediyoruz. Bilgisayarlı iletişimin son noktası, bankayı. evinize ve işyerinize taşıyan Internet bankacılığı, S Office Line ve Info Line hizmetlerine devam ediyoruz. Kısacası, Osmanlı Bankasfnda çağdaş bankacılık sistemlerinin sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz. Şu an aklınıza gelebilecek hertürlü hizmet Osmanlı Bankası'nda var. Ve Osmanlı Bankası, yeni ürün ve hizmetleriyle sizleri şaşırtmaya devam edecek. OSMANLI BANKASI POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALC1 Hindistan'ın Nükleer Denemeleri Hindistan'ın Racastan Çölü'nde gerçekleştirdi- ği 3 nükleer deneme, Asya'daki dengeleri derin- den etkileyecek niteliktedir. Geçen marttan beri iktidarda bulunan milliyetçi Bratiya Janata Part/s/'nin lideri Başbakan Atal Bi- hari Valpayi seçim kampanyası sırasında seçim- leri kazandığı takdırde nükleer denemeleri tekrar başlatacağını belirtmışti. Valpayi sözünü tuttu. Hindistan'ın nükleer denemelere yeniden baş- laması sadece Pakistan'a yönelik değildir. Hindis- tan kendisine karşı olan Pakıstan-Çin işbirliğini he- def alıyor. Aslında Hindistan'ı yeniden nükleer de- nemelere iten etkenin Çin'e karşı duyduğu kaygı olduğu düşünülebilir. Hızh ekonomik büyümesi bölgedeki tüm ülkele- rı kaygılandıran Çin, bir yandan Hindistan'ın raki- bi Pakistan'la sıki askeri işbırtiği yaparken, öte yah- dan Burma'da da askeri üs bulundurmaktadır. Çin, Burma ile askeri işbırliği sayesinde bu ülkenin Hint Okyanusu'ndaki bazı adalanndan da yararlanma olanağına kavuşmaktadır. Hindıstan bu durumda Çin-Pakistan ıttifakı tarafından kuşatılmaktaoldu- ğuna inanıyor. Aslında Hindistan'ın 1974 yılında ilk nükleer de- nemeyi yaparak nükleer silahlanma yoluna yönel- mesinın nedenı de Çin'in nükleer gücünü denge- leme isteği idı. Çin'le Pakistan arasındaki işbirliği. Hindistan'ın da Rusya'ya yaklaşmasına yol açmaktadır. Ne var ki Hindistan. bir zamanlar güçlü Sovyetler Birli- ği'nin kendisine sağladığı güvenceyi. ekonomisi bocalayan, gücünden çok şey yitirmış olan Rus- ya'nın desteğınde artık bulamıyor. Çin-Pakistan ittifakını Rusya'nın desteğı ile den- geleyemeyen Hindistan, ";ş haşa" düştü dıyerek yeniden nükleer denemelere başlamış olabılir. Ama her durumda. Asya'da Çin-Pakistan ittifa- kına karşı Rusya-Hindistan işbirliği şekillenmekte- dir. • • • Hindistan, Afganistan konusunda da Rusya ile aynı safta yer alıyor. Pakistan için Afganistan. Orta Asya'ya açılan kapıdır Pakistan bu nedenle kendi denetimi altın- da bulunan Taleban'ın Afganistan'a egemen ol- masını istiyor. Böylece Afganistan emin ellerde bu- lunacaktır. Oysa, kendi sınırları içinde 18 milyon Müslü- man'ın yaşadığı Rusya. radikal Islamcı Taleban'ın şiddetle karşısında. Hindistan ıse. düşmanı Pakistan, Taleban'ı des- tektediği için bu harekete karşı cephe almış. böy- lece Rusya ile aynı çizgıye gelmıştir. • • • Hindistan'ın nükleer denemesinden sonra As- ya'da Çin-Pakistan ittifakına karşı Rusya-Hindis- tah işbirliği şeklindeki dengenin daha belirgtn ni- telik kazanması beklenebilir. Hindistan'la 3 kez savaşan ve Keşmir sorunu ne- deni ile arası gergin olan Pakistan, büyük bir ola- sılıkla kendi nükleer programını hızlandınrken, Çin'le arasındaki askeri işbirliğini de sıklaştıracak- tır. Bu olgu da Hindistan'ın Rusya'ya daha fazla yaklaşmasına yol açar. Rusya ise bu durumdan yararlanarak, Türk-Yu- nan gerginliğinde takındığı tutuma benzeyen bir politika izleyebılir. Yani Moskova, hem Hindistan'a, hem de Çin'e silah satarak ceplerini doldurmaya bakabilir. • • • Aslında Çin'e karşı Hindistan'a en büyük güven- ceyi. kolu kanadı kırık Rusya değil, ABD verebilir. ABD. 1 milyara yaklaşan nüfusu ile dünyanm en kalabalık demokrasisini oluşturan Hindistan'ı ken- di yanına çekmeyi ıster. Hindistan, Asya'da parla- menter demokrasinın yaşayabileceğinin somut ör- neğidir. Ne var ki Yeni Delhi, nükleer deneme yaparak VVashington'u öfkelendirmiş ve karşısına almıştır. Sonuç olarak, Hindistan'ın nükleer denemesi, Asya'da ilginç denge oyunlarına yol açacağa ben- ziyor. Cem, Bilderberg Toptantısı'nda I LONDR'V {\A) - Bilderberg adlı düşünce kuruluşunun her yıl düzenlediği geleneksel Ufuk Turu toplantılan bu yıl tskoçva'nın Ayrshire kentınde basına kapalı olarak yapılıyor. Katılımcılar dışında kimsenin alınmadığı toplantının Türk konuğu Dışişlen Bakan\ İsmail Cem. dün başlayan ve 17 mayısa kadar sürecek toplantılarda. Türkiye'nin strateiik önemi ve Avrupa ile ılişkileri konusunda bilgı verecek. Toplantıva. Ingıltere Savunma Bakanı George Robertson. NAJO Genel Sekreteri Javier Solana. Bıll Clinton'ın Kıbns Özel Temsılcisi Richard Holbrooke, İngütere'nin Kıbns Özel Temsilcısı Str David Hanney ve Yunanıstan'ın Avrupa ile ilişkilerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Papandreu katılacak. Bilderberg'in gündeminde. Kıbns ve Türkiye-AB ılişkilennin yanı sıra Asya krizi. NATO'nun genişleme süreci, Avrupa para biriminın etkilen. A\Tupa'nın veni sosyal modeli. ABD-AB askeri ilişkilerı gibi konular da yer alıyor. S-300 bütçesi onaylandı • LEFKOŞA (AA) - Kıbns Rum Yönetimi Parlamentosu. Rusva'dan sipariş eniği S-300 füzeleri ile yine Rus malı T- 80 U tanklarının da alımmı da içeren. 390 milyon dolarlık 1998 yılı savunma bütçesinı o\ birliğiyle onayladı. Rum Yönetiminin Rusva'dan 1997 yılı başında siparıs etti|i ve ilk teslimatınm Agustos ayında yapılması planlanan S-300 füzeleri ile ilgili sözleşmenin toplam maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğu ifade edilıvor. Çeçenistan'da patlama • \IOSKO\X (\A)- Çeçenistan'ın başkenti Grozni'nin merkezinde pallayan bombanın iiç kişinın ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi. Güvenlik Serv isı Başkan Yardımcısı Magomed Koriyev. saldınnın Rus temsilci Valentin Vlassov'un kaçmlmasını araştıran ekibın başkanı Bas,savcı Yardımcısı Magomed Magomadov'a yönelik olduğunu ve saldırganlann belirlendiğini belirtti. Başsavcı yardımcısmm olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Kosova'da şiddet sürüyor • PİRİŞTİNE (AA) - Kosova'da son 2 günde meydana gelen olaylarda toplam 28 Arnav ut öldü. Kosova Enformasyon \lerkezi"nden yapılan açıklamaya göre, dün Kosova'nın batısındaki Gjakova'da Sırplardan kaçan 10 Amavut tnayına çarparak öldü. 10 kişi de yaralandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog