Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 MAYIS 1998 CUMA 8 DIŞ HABERLER 50 yıllık yurt özlemi Filisûn'de 'felaket' yürüyüşüDışHaberlerServisi-Filis- tinlilertarafmdan "EINakba (Büyükfelaket)" olarak nite- lenen Israıl'ın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla yüz bini aşkın Filıstinli protesto yü- rüyüşü yaptı. Gazze ve Batı Şena'da düzenlenen protesto gösterilerinde israil askerle- n ile Filıstınliler arasında çı- kan çatışmalarda biri çocuk 8 Filistınli öldü, I75"i aşkın kişi de yaralandı. Filistin >önetımi gösteri- cılerin İsrail askerleri tara- findan öldürülmelenni kjnar- ken Israıl Savunma Bakanı İzak Mordehav hem kendi bırliklenne hem de Filistin Özerk Yönetimi'ne "Ofayia- ruıdahadaörmanmasjjııön- lejeüm" çağnsında bulundu. Batı Şeria \e Gazze'den binlerce Filistinli arabalarlaya da yürüyerek "Büyük Fela- ket'' için yapılacak 9 yüriiyüş noktasında toplandılar. Gös- tencilenn siyah bayraklann yanı sıra tsrail işgali ile kay- bettikleri ev lerini simgeleyen kartondan yapılmış sıyah anahtarlar taşıdıklan, kimi- lerinin de îsratl'de yok olan Arap köylerınin ısimlerinın yazılı olduğu pankartlarla yü- rüdüklen bıldirildi. Doğu Kudüs'tede toplanan ve çoğunluğunu okul çocuk- lannın oluşrurduğu gösterici- ler. kentin ana caddesi Sela- haddın'e yürümek isteyınce çatışma çıktı. Atlı İsrail po- lisi göstericilerı dağıtmaya çalışırken dükkânlannı ka- patan Filistinliler de bu gös- tericilere katıldılar. Gösteri- ciler. israil polısinın müdaha- lesine taş atarak karşıhk ver- diler. Buarada. Islam dünyasırun üçüncü büyük camısi olar El Aksa'nın kapılarından biri- nin yakılması, gösterileri da- ha daalevlendirdi. Gösterici- ler "KudüsFıfistin'indir" slo- ganlan attılar. Görgü tanıklan. Gazze Şe- ridi'nin güneyindeki Guş Ka- tif Yahudi yerleşim binmı ya- kınında. Israıl askerlerinin. gösteri yapan Filistinlileri da- ğıtmak için göz yaşarucı bom- ba kullandığını ve ateş açti- ğını belirterek acılan ateş so- nucu. bin 8 yaşında çocuk olmak üzere 8 Filistınlinin öldürüldüğünü söylediler. is- rail ordusundanyapılan açık- lamada ıse Gazze Şeridi "nde göstencilerle İsraıl birlikleri arasındaki çatışmalar sırasın- da iki askeri jipe Filistin po- lisi tarafmdan ateş açıldığı, ancak yaralanan olmadığı bil- dinldi. lsrail'in bağımsızlı- ğını ilan etmesinin ardından Arap ülkelen ile Israil ara- sında çıkan ve 1948-1949 ytl- lannda süren Ortadoğu sava- şı sırasında yakiaşık 700 bın Filistinli evlerini terk etmeye zorlanmıştı. Yeni öneri VV'ashington'da bulunan is- rail Başbakanı Benyamin Ne- tamahu'nun. ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ile dün yaptığı görüşmede. Batı Şena'nın yüzde 9'un- dan daha fazla bır bölümün- den çekilme önerisınde buJun- duğu ileri sürüldü. İsrail rad- yosu. Netanyahu'nun daha sonra da kapsamı aynca be- lirlenmek üzere ıkinci bır çe- kilme işlemi yapılabıleceği- ni belirttiğinı söyledi. DAĞLIK KARABAĞ Ermenistan'dan savaş tehdidiDış Haberler Servisi - Er- menistan'da Devlet Başkanı Robert Koçaryan liderlığin- dekı yeni yönetim. Dağlık Karabağ sorununun çözüm yollarına ılişkin tutumunu netleştirdi ve eski yönetime göre tamamen ters bir konum alarak Dağlık Karabağ ıçın bagımstzlıktan başka statünün kabul edilmeyeceğini bıldir- di. Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan Emıenistan tele- viz>onunda yayımlanan açık- lamasında. Karabağ için "Ba- ğımsıziıktan başka statüyü kabul etmeyecekleriıır söy- ledi. Koçaryan ile Azerbay- can Dev let Başkanı Haydar AH)w'in bir süre önce Mos- kova'da yaptıklan görüşme- de. bu yeni tutumlannı .\ze- ri tarafına ilettiklerini de be- lirten Oskanyan "Tutumu- muzu Aztrba>can'a bildir- memizin en büvük nedenle- rinden biri, bu ülkenin. btdm tavnrnıza ilişkin olarak ha- yal görmemesini, takmacağı furumu buna göre belirleme- sini sağlamaktır. Biz, Kara- bağ'ın bağımsıziık hakkını $a>ıınuv»nız" dedi. Oskanyan. Azerbaycan'ın 'Daglık Karabağ'aöwrklik" formülünü bır kenara bırak- masını. çözüm ıçın Karabağ Ermenileri iledoğrudan ma- sa%a oturmasını istedi. Os- kanyan. sorunun çözümünün uzaması durumunda. savaş olasılığının daartacağını be- lirttı. Bu arada Minsk Grubu"nu temsıien ABD'M, Rus ve Fransız diplomatlardan olu- şan üç kişilik bir heyet. Dağ- lık Karabağ sorununun çö- zümüne v önelik Minsk Gnı- bu pianını yeniden canlan- dırmak ıçın dün Dağlık Ka- rabağ'a gitti. Dağlık Karabağ yetkilile- nyie görüşen heyetin bugün Ermenistan'ın başkenti Eri- van'da Devlet Başkanı Ko- çaryan ile bir araya gelmesi bekJeruyor. Heyet yann .Azer- baycan'ın başkenti Bakû'ye geçerek Cumhurbaşkanj Ali- yev'le görüşecek. ABD AĞIZ DEĞİŞTİRDİ 'Kıbns'ta suçlu Türkler' FUAT KOZLUKLU VVASHINGTON - Hafta başında Kıbns'ta çözümsüz- Iüğün sorumlusu olarak bü- tün ilgili tarafları gösteren Castro 'Kapitalizm kansergibi' Dış HaberlerServisi- Küba Dev letBaşkanı Fî- del Castro, dizginlene- meyenkapitalizmin mo- dern çağm en öldürücü ve en yıkıcı "kanseri* oiduğımu söyledi. Dünya Sağlık Örgü- tü'nün yıllıktoplantısın- da konuşan Castro "So- yumuzu kim kurtara- cak? Pivusa ekonomisi- nmkfirvedcnrtimsi/ku- rallan mı. neo- liberal küresefleştne mi, yoksa kansergibivaJnızcaken- disiiçin büyliyt'n veinsa- uı viyip biürcn. doğayı yok eden bir ekonomi mi? Bu böyie gitnıez" dedi. ABD ağız değıştirdı. Dışiş- leri Bakanlığı Sözcüsü Ja- mes Rubin, Başkan Clin- ton'un özel temsilcisı Ric- hard Holbrooke aracılıgıyla yüriirülen Kıbns müzakere- lerinin başansızlığa uğrama- sının sorumlusunun Türk ta- rafı olduğunu öne sürdü. Rubin. dünkü olağan basın toplantısında bir Yunan gaze- tecinin. "Müzakerelerin ba- şansızfağauğramasuıdan kim sorumlu" sorusu üzerine, "Sorumluluk birinci derece- den Türk tarafina ait" dedi. Aynı Yunan gazeteci "Türk tarafi derken Anka- ra"vı mt yoksa adanın ötetd tarafinı mı kastediyorsunuz" sorusunu yöneltti. ABD'li sözcü. Türk tarafi genelle- mesinı tercıh ettiğini söyle- di. Rubin. geçen pazartesi yaptığı açıklamada Holbro- oke"un kısa bir süre önce so- nuçsuz kalan girişiminden sonra ve adadan aynlmadan önce yaptığı açıklamalann karmaşık olduğunu bildir- mış. ancak dikkatleokundu- ğunda özel temsilcinin yalnız- ca Türkıye ve KKTC'yi de- ğil. tüm tarafları suçladığını söylemişti. Hindistan'dan sonra Pakistan'm da nükleer deneme gerçekleştirmeye hazır olduğu öne sürüldü Sıra Pakistan9 a golcli• ABD Başkanı Bill Clinton, Pakistan'ı misilleme yapmamaya ikna etmek amacıyla bu ülkeye üst düzey bir heyet gönderdi. Pakistan ise, herhangi birinin Hindistan'a karşılık veımemesini istemesinin ikiyüzlülük olacağını bildirdi. Dış Haberler Servisi-Hindistan'ınbeş yeraltı nükleer denemesi gerçekleştir- mesinin ardından Pakistan'm da pazargü- nünden itibaren nükleer deneme yapma hazırlığında olduğu bildirildi. ABD Baş- kanı Bill Clinton. Hindistan'a karşı her- hangi bir "misilleme girişiminde bolun- maması"yolunda Pakistan'ı ikna etmek için bu ülkeye acilen üst düzey bir heyet yolladı. ABD'deki Nevv York Times gazetesi v e ABC televizyonu. Islamabad hüküme- tinin bu hafta sonundan itibaren yeraltı nükleer denemesi yapma hazırlığında ol- duğunu öne sürdü. Nevv York Times. ABD'li yetkilileredayandırdıği haberin- de. Washington y önetiminin bu bilgiyi si- yasi çevrelerin yanı sıra uydu aracılıgıy- la ve yabancı casuslardan edindiğini be- lirtti. Üst düzey ABD'li biryetkili de Pakis- tan 'ın bu hafta sonu nükleer deneme ya- pabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Almanya'da bulunan yetkili "Pakistan hükümetinden>etki)iJerka\gıVeridde- meçler verrjorlar. Nivetleri açıkdeğJLGe- fişmeieri yakından izliyoruz" diye ko- nuştu. Silahsızlanma Konferansı için Cenev- re'de bulunan Büyükelçi Münir Ekrem, konuyla ilgili bir soruyu "Amerikalılar 11 ma>istan (Hindistan'ın ilk nükleerde- nemeleri gerçekleştirdiği gün) önce nere- deydi merak edhorum. Bu konudan ha- berdar olduklanna dair içimde bir his var. İçjndt bulunduğumuzstratejikortam- da herhangi birinin Hindistan'a karşılık vermememizi istemesi ikivüzlülükrür" şeklınde yanıtladı. Ekrem "Pakistan'ın Hindistan'a misilleme yapabilecek güç- te ve kapasitede olduğunu ve bu hafta içinde nükleerdenemelervapabileceğini'' söyledi. Pakistan'ın çölde yapacağı belirtilen yeraltı nükleer denemesinin Hindistan tarafından gerçekleştirilen 5 nükleerde- nemeye yanıt niteliğinde olacağı kayde- diliyor. Bu bilgilerindoğrulanması halin- de Pakistan. ilk nükleer denemesini ger- çekleştirmış olacak. ABD Başkanı Clinton, Pakistan'ı mi- silleme fikrinden vazgeçirmek için Dı- şişleri Bakanlığı Müsteşan Strobe Ialbott başkanlığındaki bırheyeti, önceki gün Is- lamabad'a gönderdi. Hindistan'm 24 yıldan sonra art arda gerçekleştirdiği nükleerdenemelere tüm dünyadan tepkiler sürerken bu ülkedeki üst düzey atom enenisi ve nükleer uzman- îan denemelerin Hindistan'ın nükleer bir güç olduğunu kanıtladığını söyledi- ler. Hindistan Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı MJL Srinivasjuı Hindistan'ın nükleer silahlann seri üretimine çok yak- laştığını kaydetti. Yeni Delhi'de AFP'nin sorulannı yanıtlayan Srinivasan "Kim- se bizim nükleeraçıdan eşikte kaldığınu- zı söyieyemez arök. Bu patlamaJarla esi- ği geçtik. Çünkü denemelerde savaşta kullanılabilecekçeşiüi güçtenükleersüah- lar da test edilmiş otdu" diye konuştu. Hindistan'ın gerçekleştirdiği deneme- lere tüm dünyadan tepkiler sürüyor. Ye- ni Delhi hükümetinin nükleer deneme gercekleştirme karannı şiddetle kınadı- ğını açıklayan Çin. uluslararası toplulu- ğu. nükleer programından vazgeçmesi için bu ülkeye baskı yapmaya çağırdı. Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Ka- nada. Almanya, Hollanda. Isveç ve Da- nimarka bu ülkeye yönelik mali yardım paketlerini askıya alırken Norveç de yar- dimlarda kesintiye gidebileceğini açık- ladı. Öteyandan Pakistan'm. Hindistan'ın nükleerdeneme gerçekleştirmesine kar- şı Türkiye'nin verdiği tepkiyi "yetersiz" ve dost bır ülke olduğu düşünüldüğün- de oldukça gecikmeli bulduğu belirtildi. I Devam Osmanlı Bankası'nda değişim bütün hızıyla devam ediyor. Yeni şubeler açmaya, mevcut şubeleri yenilemeye ve şubelerimizi ATM ile donatmaya devam ediyoruz. Dünyanın heryerindegeçerli çift limitli kredî kaıtları ve para çekmekten havaleye kadartüm işlemleri anında gerçekleştireceğiniz Tek Kartlarımızı sunmaya devam ediyoruz. Elektrik, telefon, su vb. fatura ödemelerinizi sorun olmaktan çıkaran ve hayatınızı kolaylaştıran otomatik ödeme, SSK prim ve vergi ödemeleri hizmetlerine devam ediyoruz. Yatırımlarınızı en kazançlı şekilde değerlendirebilmeniz için hazine bonosu, yatırım fonları ve borsa işlemlerine devam ediyoruz. www.ottomanbank. com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog