Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

15MAYIS1998CUMA CUMHURlYET SAYFA HABERLER Taksim'de gösteri • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Kamu Çalışanlan Sendikalan İConfederasyonu (Kamu- Sen) üyeleri dün Taksim'de bir gösteri düzenleyerek "kamu çalışanlan sendikalan yasa tasansfnın geri çekilmesıni protesto ettı. Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay, Başbakan Mesut Yılmaz'ı; '"ondalık" partı dıye nitelediği CHP'ye bojoın eğmekle suçladı Akaydaha sonra TBMM üyelerinı Atatürk'e "şikâyet" amacıyla Taksim Cumhunyet Anıtı'na çelenk koydu. Oıtaköy'deki tecavüz olayı • tstanbul Haber Servisi - Ortaköy "de kapısını zorlayarak gırdıklen evde manken G. B ıle oyuncu Haza) Sümer"e teca\ üz ettıkleri, ziynet eşyalannı ve paralannı aldıklan öne sürülen 7 sanık hakkında. 64 yıldan aşağı olmamak üzere agır hapıs cezası istemiyle dava açıldı. Titan'a yeni dava I İstanbul Haber Servisi - "DATA Uluslararası Bilgi Işlem Merkezı" tarafından yönetilen ""Tıtan Matematıksel Sıstem"in Türkiye Dırektörü Kenan Şeranoğlu'nun da aralannda bulunduğu 12 Titan yöneticısı hakkında bir dava daha açıldı. Tedavi için 20 milyar gerekli • İstanbul Haber Servisi - Lösemı o!an 4 vaşındaki Aziz Kavak'ın tedavi olabilmesı ıçin 20 milyar lira gerekıyor. Baba Ahmet Kavak, bu miktarda bir parayı ödemesinin mümkün olmadıgını belırterek yardımseverlerin ilgisini bekliyor. Aziz'e yardım etmek isteyenler Türkiye Iş Bankası Yenıbosna Şubesi 1117 300000-268646 NoMu hesaba para yatırabilirler. Fopd Satış Okulu' • tstanbul Haber Servisi - Türkiye'de ılk kez Ford Otosan tarafından başlatılan Ford Satış Okulu'nda 8. dönem öğrencılen dıplomalannı aldılar. Ford Satış Okulu. 3 yıla yakın süredir Ford yetkili satıcılanna ve Türk otomotiv sektörüne. konusunda eğitilmiş eleman sağlıyor. Özer Çiller döndii • İstanbul Haber Servisi - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ın eşı Özer Çıller, dün ABD'deri döndü. Atatürk Havalımam'nda "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganıyla karşılanan Çiller'in ABD'den dönüşünü çok . sayıda medya mensubunun taİcipettiğı gözlendı. Türban eylemi • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Ünıversıtesi Dış Hekimliği Fakültesi'nde bir grup öğrenci. sınavlara türbanlı veya sakallı olduklan için alınmadıklan gerekçesiyle dün de eylemvaptı. Bu arada. IÜ Dış Hekimliği Fakültesi'nde, 11 ve 22 Mayıs tarihleri arasmdaki sınavlar nedenıy le muayene yapılmadığı halde hastaneye gelen bazı hastalar da. eylemcı öğrencıler tarafından kantmde muayene edildi. Atatürk Uluslararası Banş Ödülü, Köşk'te düzenlenen törenle Lewis'e verildi 'Türkiye O'nun eseıidir'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -1998 yılı Atatürk Uluslararası Banş Ödülü'nü Cumhurbaşkanı SüJeyman Demirel'in elinden alan alan Prof. Dr. Bernard Lewis. Atatürk'ün çökmüş bir imparatorluğun kalıntılanndan bağımsız ulus-dev let kur- dugunu \Tirgula> arak "O'nun eşine başka bir yerde rastlanmayan büyüklüğii savaş- ta değiL fakat banşta kazanmış olduğu za- ferlerdir'1 dedı. Levvıs. yaklaşık 66 bın dolarlık ödülün 46 bin dolannı Türkiye Bilimler Akade- misi (TÜBA), 10 bin dolannı Türk-Ame- rikan Derneği. 10 bin dolannı da Türk-Js- lam Müzesı'ne bağışladı. Ödül. dün Çankaya Köşkü'nde Cum- hurbaşkanı Demirel. TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Başbakan Mesut Vılmaz. Anayasa Mahkemesı Başkanı Ahmet \ec- • Lewis, Atatürk'ün Türkiye'ye sunduğu en büyük armağanlardan birinin, yeni düşünce ve isteklerle donanmış bir nesil yaratmak olduğunu söyledi. • Levvis "Atatürk'ün eşine başka bir yerde rastlanmayan büyüklüğü banşta kazanmış olduğu zaferlerdir" dedi. detSezer, Genelkurmay Başkanı Orgene- ral İsmail Hakkı Karadayı'nın katılımry- la gerçekleştınlen törenle Prof. Dr. Le- vvis'e verildi. Demirçl, Levvis'ın "tarih yazarlıgrnın Atatürk'ün "Hakikaü ara- mak, haldkatı söykmekten çekinmemek ve insanlığın riirlü sonınlanna inançla sa- hipçıkmak" ilkelerinıpaylaştıgınıvurgu- ladı. Demirel. "Önyargı ve düşmanlıkla- nn kaynaklannı sorgulayan tarihçi" ola- rak nıtelendirdiği Levvis'in yayımlaFiyla tarihi gerçeklerin üzenndeki öıtülen kal- dırdığına dikkat çeketi. Lewis. Türkiye've ilk kezgeldiğı 1938 yılında Atatürk'ün başansının boyutunun ne kadar büyük olduğunu anladığını be- lırterek "Elde edüenlerin çoğu şimdi. O'nun başansında saklıdır" dedi Bınnci Düny a Savaşı'nın ardından Os- manlı Imparatorluğu'nun yıkıldığını. an- cak Türk ulusunun yaşamını sürdürmek; en değerli iki hedef olan hürriyet \e ban- şın kazanılması için kendisine bir lider bulduğunu kaydeden Lewıs şu görüşlen dilegetirdı: "KenıaJ Atatürk, her iki hedefe \arma başansını göstermiştir. Atatürk'ün rejimi. mağlup ve morali bozuk'olan bir ulusa. yeni bir kendine hörmet. gecmişle gurur duvma ve gefeceğe güvenme gücü verebil- mişti. Bu güven boşa çıkmamıştı. Ata- türk'ün eşine başka bir verde rastlanma- yan biivükiüğü, savaşta değil, fakat banş- ta kazanmış olduğu zaferlerdir. ~ Atatürk'e bazen i *diktatör" denildiğini, ancak cumhuriyetin kurulması sürecinde otoriterbirhükümetindevreyesokulduğu zamanlann olabileceğıne dikkat çeken Lew is. "Bu suçiamanın aldaüalığu O'nun basansıveherşev bir\ana,tiinıdevrakuk- lan. diktatörün kullanıldığı diğer ülkeler- deki vöneticileıie kıvaslandığında durum açıklığa kavuşur" dedi. Erdoğan ın oğlu kusurlu bulundu Sevim Tanürek tehlikeyi atlatamadı 7 yılda 152 ölüm 4 ayda 1 tondan fazla uyuşturııcıı ele geçirîldî • istanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, bütün terör örgütlerinin uyuşturucu parasıyla silahlandığını kaydederek Türkiye'ye giren uyuşturucunun büyük bölümünün de İstanbuFda pazarlandıgını \nrguladi. İstanbul Haber Servisi - tstanbul'da 1997 yılı ıçınde toplam 2 bin 665 kilogram. 1998 yıhnın ilk 4 ayında ise 1 ton 277 kilogram uyuşturucu yakalandıgı ve son 7 yıl içinde 152 kişinin uyuşturucu nedeniyle öl- düğübelirtıldı. İstanbul Emniyet Müdü- rü Hasan Özdemir, emni- yetin uyuşturucuyla müca- dele kampanyası çerçeve- sınde, Kenan Evren Lisesi öğrencilenne bir konferans \erdi. Uyuşturucunun. Türkiye'de ve dünyada gençler arasında yaygın- laşma eğılimınde olduğu- nu vurgulayan Özdemir, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ılçe emniyet müdürlükleri bünyesınde narkotik birimleri oluştur- duklannı ve uluslararası kaçakçılıkla mücadeleye ağirlık verdıklenni kaydet- tı. Uyuşturucuyla gençlik üzerinde oyun oynandıgı- na işaret eden Özdemir, "Gençlerimiz düşmanlar tarafından uyuşturucuva alıştırümak istenmektedir. Terör örgütleri için de uyuşturucunun büyük bir finans kaynağı oiduğunu değerlendiriyoruz" dedi Özdemir, başta PKK ol- mak üzere bütün terör ör- gütlerinin uyuşturucu pa- rasıyla silahlandığını kay- dederek Türkiye'ye giren uyuşturucunun büyük bö- lümünün de Istanbul'dapa- zarlandıgını vurguladı. tstanbul Narkotik Şube Müdürü Femıh Tankuş da uyuşturucuyu "kansergjbi bir mikrop" olarak nitele- yerek tstanbul'da son 7 yıl- da 152 kişinin uyuşturucu nedeniyle öldüğünü belırt- tı. İstanbul Narkotik Şube Müdürü Tankuş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geçen yıl yaptığı operas- yonlarda toplam 2 ton 665 kilogram uyuşturucu. bu yılın ilk 4 ayında ise top- lam 1 ton 277 kilogram uyuşturucu, 25 lıtreasitan- hidrit ve 236 bin 572 uyuş- turucu hap yakalandığını belirtti. İzdiham \asanan cenazetörenine CHP'liler ve SSK çalışanlan katıldı. (Fotoğraf: UĞUR DEMİR) Sağuvğlu toprağa verildiİstanbul Haber Servisi - Geçır- diğı kalp krizi sonucu öncekı gün yaşammı yıtıren SSK Bölge Mü- dürü \e eskı CHP Eyüp İlçe Baş- kanı Fevzi Sağıroglu. E>üp Sultan Camıı'nde kılınan cenaze nama- zından sonra Zincırlıkuv u Mezar- lığı'nda toprağa verildi. Sağıroğlu ıçın ılk tören dün SSK Samatya Hastanesi önünde yapıl- dı. SSK çalışanlan ve CHP'lilerın hazır bulunduğu törenın ardmdan Sağıroğlu'nun cenazesi, görev yaptığı SSK Bölge Müdürlü- ğü'nün Fındıklfdakı merkezı önünden geçırelerek Eyüp Sultan Camıfnegetınldi. Kalabalık nedeniyle izdiham va- sanan camide kılınan öğlen nama- zının ardından Fevzi Sağıroğ- lu'nun cenazesi, daha önce başkan- lığını yaptığı CHP Eyüp İlçe Mer- kezi'nin önüne kadar eller üzerin- de taşındı. CHP'liler eski başkan- lannı tabutunun üstüne karanfiller atarak son yolculuğuna alkışlarla uğurladı. İzdiham yaşanan cenaze töreni- ne CHP'li eski çalışma bakanla- n'ndan Mehmet Moğultay, Ziya Halis ve Mustafa Kul. CHP'li eskı Devlet Bakanı Mehmet Sevigen. CHP Sıvas Milletvekılı Mahmut Işık, eskı CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Mustafa Timisi. CHP İl Başkanı F.them Cankurtaran. es- kı I) Başkanı Mehmet AJi Özpolat, eski İstanbul BüvükşehırBelediye Başkanı Nurettin Sözen. DİSK Ge- nel Başkanı Rıdvan Budak. Çatal- ca Beledıye Başkanı Fırat Avkut. Esenjurt Beledı>e Başkanı Gür- büzÇapan. CHP ilçe başkanları. ıl yöneticileri ve partı 11 arkadaşlany- la SSK çalışanlan katıldı. İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehır Bele- dıye Başkanı Re- cep Ta»ip Erdo- ğan'ın oğlu Ah- met Burak Erdo- ğan'ın otomobil- le seyrederken çarparak ağır şekilde yara- ladığı ses sanatçısı Sevim Tanürek ın sağlık durumu cıddıyetini koruyor. Tanü- rek'in yeğeni Ercüment Tunçalp, olayın savcılığa in- tıkal ettiğini belirterek ~ Bundan sonra eşinin ve oğ- lunun ne yapacaklannı bile- miyorum"dedı. Annesı Emine Erdo- ğan'ın üzenne kayıtlı 34 ABR 93 plakah Opel marka özel araçla pazartesı günü Abide-i Hürriyet Cadde- si'nde ses sanatçısı Sevim Tanürek'e çarparak ağır ya- ralayan Ahmet Burak Erdo- ğan hakkında rutulan emni- yet raporunda, Erdoğan talı kusurlu bulunurken Tanü- rek'ın sağlık durumu cıddı- vetinı koruyor. TRT İstanbul Olay siyasi değil1 Radyosu'nda 41 vıldır ses sanatçısı olarak çalışan Ta- nürek'in tedavisı Alman Hastane- si'nde sürerken Ta- nürek'in tek çocu- ğu olan TRT tstan- bul Radyosu sanat- çılarından Cavit Tanürek v e yakınları hastaneden bir an olsun ayrılmıyorlar. Tanü- rek' ın durumu hakkında bı I- gi aldığımız yeğeni Ercü- ment Tunçalp. kazanın oldu- ğu pazartesı gününden bu yana Tanürek'ın durumun- da bir ıvileşme olmadığını sövledı. Erdoğan hakkında 14 Dikkatsizük v e tedbirsizlik- le ha\ ati tehlike teşkil edccek derecede varalamava sebebi- vetvermek" suçundan 3 vıl 20 aya kadar hapıs istemiy- le kamu davası açıldığını be- lırten Tunçalp. "Politik gö- rüşlerimiz farklı olabilir, a- ma biz bu olavı valnızca bir kaza olarak değerlendirivo- ruz. Bazı basın organlannda olduğu gibi olayın kanşrınl- masını istemivoruz" dedı Muhittin Okuyan'm cenazesi kaldınldı BEHİCEÖZDEN YALO\A-Çınarcık>o- iu üzennde öncekı gün öl- dürülmüş olarak bulunan ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Yasar Okuyan'ın amcasının oğlu Muhittin Okm-an. dün toprağa venl- dı. Olayın siyasi bir yönü- nün olmadığının kesinleş- tını belırten YaşarOkuyan. "İntihar otasılığı üzerinde deduruluyor" dedi Yaşar Okuyan, Yalova Merkez Camiı avlusunda kılınan cenaze namazından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda kulla- nılan tabancanın, balistik ınceleme ıçın Jandarma Genel Komutanlığf na gönderildiğini kaydetti. Olayın sivası bır yönü- nün olmadığının kesınleş- tığını belirten Okuyan, "Her yönüyle araşOrma sü- rüvor. Hatta intihar olabile- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY İ T KONSER SALONU / III. ULUSLARAÇASI ^ GENÇLIK FESTİ VALİ [ ( 9 - 1 9 M A Y I S I 9 9 8 ) | 15 Ma.ns 1998 Cuma SaclSJO İ l DEVLET KONSERVATUVARI MEZUNİYET KONSERİ İJpnldfihız için 0212. 293 89 78(3 hat) BUfl Fitalı: 500.000 TL. -oooo- 15 Mayıs 1998 Cuma S»at:2flJ0 AUDIO FACT Caz Konseri BiktFivalı: 800.000 TL. oooo JLJLİDE RESİM SERGİSİ 14 Mayıs - 13 Haziran'98 AKTİ6AN ŞAKAYIKSOKAK NO 54/] NIŞANTAŞI / TEl 247 90 81 16Ma)is 199» Cumarlesi LINGA DANCE PROJECT BilelFiıatı: 1.000.000 TL. -oooo- 17Ma)is 1998 Paur Saat:20.00 AJK İKSİRİ (Komik Opera, 2 Perde) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY OPERA VE ORKESTRASI Genel Sanat Yönetmenı Arda AYDOĞAN Şef: Fahrettin KERİMOV Sahneye Koyan: Aytaç MANİZADE Biltt Fivalı: 1.000.000 TL. Indirimsiz -oooo- 18Ma;Bİ998 Pazartesı SaaftlSJO • İSTANBUL TROMBON TOPLULUĞU BiVt Fîtaiı: 500.000 TL. oooo 18 May« 1998 Pazartesi Saal:20J0 f.İİ. DEVLET KONSERVATUVARI ÖĞRENCİ ORKESTRASI KONSERİ Şef:Ramız Melık Aslanov Solıstlns Şentürker (Pıyano) BilctFiıatı:500.0MTL. -oooo- N9O En tyi TatKincı Fılm Oscor annes JUri OZel OdûlU Anın «ure Odulu BELÇIKALI KARİKATÜRCÜLER SERGİSİ 12 Mayıs - 21 Mayıs 1998 Şehıt Adem Yavuz Sok. 12 Kızılay / ANKARA Başak Slgona Sanat Galensı. Bajak Sıgorta nın bu kültûr hızmctı<iır. EREŞEVHOTEL 19 Mayg 1998 Salı Saal:20JW İstmM tiy«k|«hir Itledytsi KENT ORKESTRASI Şef:Kamil Coşkun Solist: Larry O'Neill BitoFi,atı: 800.000 TL. CRfl taroH Satoıı: 232 98 30 (Bewv«S|cnlınnc2 saıt 10JJO-19JO ans k*U <dHt) AKMSentonöşes 2Sf 5600CAROUSELBlkrtdy:5708434CAPfTOLMturazsde 3911930/333, ERESIN0WI$tınl«i0İ12631121; Sjtoxmu2un bûtün «y* ktdemetemde öğretmen, ögrencı. m M n Bûyûfcşehir Britdjytsı ımnsupHma %S0, «\u 30 Biilt g n ^ w Sa ındınm yapıtr. LAMANIN BİNBİR YOLU Kum.Pan.Ya. i»*i'<«<«'« ******* SON OYUNLAR! V ^ 2HUTB U B i m i l » »IUTE CtMUTGI K 31 zsıure ctııu snuıucuıu .i:3t vedat ı sakman Alt Salon yonca \ cengiz serdar Üst Salon CABARETCİNE H'şıJpmar sok No2 \rna\ailkos TH 25"4^ AKADEMILILER Saat:9.30 - 18,30 Balo Sk. 37 Beyoğlu Tel: 245 02 29 Fax:251 33 41 Cıtadel Hotel & Restaurant AAutlu BirPazjrKefffi BRUINCH 4.000 000 -1L (KDV DAH») 11 00- 1500 orası 12 yajına kadar %50 ındınm Tel (0212)516 23 13 "RESSAMLARIN HEYKELLERI MUSTAFA ATA MEHMET GÜLERYÜZ MAHİR GÜVEN ERGİN İNAN KOMET DOĞAN PAKSOY YAVUZ TANYELİ BURHAN UYGUR HANEFİ YETER TEŞVİKİYE SANATj GALERİSİİ 14 Mayıs 14 Haziran'98 Abdı Ipekçı Cd 48/3 Tejvıkıye • İstanbul Tel 241 04 58 • 247 74 75 Fax. 246 67 68 ceği ihtimali üzerinde de durulınor. Ancak bir baş- ka insan tarafından vurııl- muş olması. tanıdık bir in- san tarafından \urulmuş olması kuvvedi bir ıhtimal** dıye konuştu Gazetecılenn. "cina>ctin işlendiği yerden cep telefo- nu çalışmıyor. Oğlunu nasıl haberdar etmiş olabilir" şeklındekı sorusuna ANAP"lı Yaşar Okuyan. her şeyin göz önüne alındı- ğını, belkı o bölgeye gir- meden önce aramış olabi- leceğini söyledi. Soruşturmayı yıirütcn Yalova Cumhuriyet Sa\cı- sı Arif Özder de, soruştur- manın selameti açısından açıklama yapmayacağını, konunun her yönüyle araş- tınldığını söyledi. Muhittin Okuyan'ın ce- nazesi daha sonra şehır me- zarlığındakı aile kabnsta- nında toprağa venldi. Eğitim YÖKve MEB'e sert eleştiri ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğıtım Bilinılerı Fakültesı (EBF) Halk Eğitim Bölümii Başkanı Prof. Dı. Serap Ayhan, Yiikseköğre- tım Kurûlu (YÖK) \e Milli Eğitim Bakanlıgrnın(\lEB) ortaklaşa aldığı kararla halk eğitimi bölümünün kapatıl- masını sert dille eleştirdı. Ayhan. "Jrtica tehJikesi ka- pıınıza da>anırken. toplum içinde gerilimJer \e demok- ratik hukuk adaletine \öne- lik tehditler artarken. \etiş- kin eğitinii önem kazannor. Anıa halkeğitimi bölümü ka- panlıyor"'dedı. Mıllı Eğitim Bakanı Hikmet Uluğba>, eleştınlere yanıt vermekten kaçınırken. Çıraklık \e Yay- gın Eğıtım Gene! Müdürü E- sat Sağcan. halk eğitimi bö- lümünün kapatılmasına kar- şı olduğunu söyledi. Ankara Üniversitesı EBF'de düzenlenen "Eğiti- min Dünü, Bugünü ve Geie- ceği" konulu seminerde YOK ve MEB'ce ortaklasa gerçekleştırilen "Eğitim Fa- külfelerini Veniden Vapılan- dırma" projesınin yanlışla- nna dikkat çekıldi. EBF Halk Eğitim Bölümü Başka- nı Prof. Dr. Serap Ayhan, dünyada önemi gıderek ar- tan halk eğitimınin Türki- ye'de anlaşılamadığmı ve içi- mn de boşaltıldığını söyledi. Ayhan, YÖK \e MEB'in ortak kararıyla Ankara ve Marmara Lnıversıtelen"nde- kı halk eğitim bölümlerınin •"istihdam alanı" olmadığı gerekçesıvle kapatılmasını sert bir dille eleştirdı. Ayhan. eğitim fakültelerı- nin yenıden yapılandırılma- sı adı altında kapatılan halk eğitim bölümünün Türki- ye'deki önemine işaret etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog