Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15MAYIS1998CUMA HABERLER Saylan %ocuk nieta olarak görülüyor' IstanbuJ HaberServisi -1s- tanbul LnıverMtesi Tıp Fa- kultesı Oğreüm Lyesı \eÇag- daş >a>amı DestekJemeDer- negı (ÇYDD) Genel Başka- nı Prof Dr Türkan Saylan. Turk toplumunun buv uk kıs- mında ve ozellıkle de kırsal keMtnde çocuğun bır "mefcT olarak gorulduğunu belırterek -Koşullar duzetâlmedikçe de buduzenın bo>le sureceği bir gerçek" dedı Turk toplumu gıbı gelenekbd toplumlarda dının \e geleneklenn baski- sı sonucu çocuğun aılede "hiç- bir soz hakkı" olmadığına dıkkat çeken Saylan, çocuk yapacak aılelenn murJaka egı- tımden geçınlmesı ve gele- neklerle ıçme ışlemış baskı- cı da\ranışlardan antılması gerektığını soyledı tstanbul ValılıSı Kadrn Bı- nmı H-l7Mavrs"AileHaf- tasT nedenıv ledun Marma- ra Lnrversıtesı Hukuk Fakul- tesı nde "Insan Haklan E0- timi \ilede Başlar" konulu bır panel duzenledı Panele katılan Savlan eşıtlıkçı ol- mavan ve çocuğun da vetış- kınler gıbı sozunun dınlen- medığı aılelerde ınsan hakJa- nndan soz etmenm mumkun olmayacağınıvurguladı Mı- marSınan Gnıversıtesı Sos- yolojı Bolumu Başkanı Prof Dr Esin küntay çocuklann aıle ıçınde sesının kesıldığı- nı, aılenın kararlannda fikır- lennınsorulmadığınıveken- dı ba^ma bırev olmasına ızın venlmedığmı ıfade ederek •*Bövlesi bir ortamda büj-ü- ven birevlerin toplumun de- mokratikleşmesi çabalanna ne gibi katkısı olahilir" dedı M L Hukuk FakuIteM Oğ- retım L\es>ı Prof Dr İbrahim Kaboğhı da, ınsan haklan ve demokraM kavramlannın top- lumda verleşmesı ıçın okul- lardakı egıtıcılenn davranış- larının ınsan haklanna say- gılı ve demokrası kurallan (.erçevesınde olması gerek- tığını v urguladı İHD Genel Başkan Yardımcısı Keskin, saldından 'kontrgerilla'yı sorumlu tuttu 'Birdal günlerce tehdit edfldF • Eren Keskin, Bırdal'a vapılan saldınnın Turkıye'de yaşanan bınlerce faıh meçhul saldından bın olduğunu söyledı. Keskin, Bırdal'ın saldından önce defalarca tehdit telefonlan aldığını kaydettı ÎHD Istanbul Şube Başkanı Ercan Kanar. saldın karşısında de\Let yetkılılennı "sağır" ve "'kör" olmakla suçladı. AYKUT KÜÇÜKKAYA ÖZKANGÜVEN Ankara'da ıkı kışının gerçekleştırdığı sılahlı saldındaağırvaralanan Insan Hak- lan Derneğı (İHD^ Genel Ba?kanı Akın BirdaTın, suıkasttan once her gun teh- dit telefonlan aldığı belırtıldı Lluslara- rası çeşıtlı toplantılara katılmak ıçın sık sık yiırtdışına çıkan Bırdal ın daha on- ce pasaportla ılgılı ışlemlennde herhan- gı bır sorunla karşılasmadıgına dıkkat çeken İHD Genel Başkan \ardımcısı Eren Keskin, u Her gûn sKil poüskr ta- rafından kontrol altında tutulan, butıın telefonlan dınlenenderneğimizc vapılan saldınnın "kontrgenlla tarafindan ya- ptldığınıdüşünuyoru/"dedı tHD tstan- bul Şube Başkanı Ercan Kanar da dun- yada sıcılı en bozuk kurumun devletler olduğunu. en temız olanın da ınsan hak- lan kuruluşlan olduğunu savunarak dev - iet)etkılılennı saldın karşısında "sağır" ve "dUsiz" olmakla suçladı Keskin, Bır- dal'a > apılan saldınnın Turkıye de yaşa- nan bınlerce faılı meçhul saldından bı- n olduğunu soyledı Keskin. Bırdal m sal- dından once sık sık tehdit telefonlan al- dığını kaydettı Şemdın Sakık'ın gızlı kalması gereken ıfadelennm sızdınlma- sıyla saldınnın meşruıyet kazandırılma- sına çalışıldığını savunan Keskin şoyle devamettı "SakiındanooceBirdaJvcder- nek > öneticileri surekli tehdit telefonlan alıvordu. Hepimız tedirgindik. Tetikte bekliyorduk. Bu saldından herkes so- rumludur. Birdal, surekJi olarak yurtdı- şına çıkan bir insandır. Bugune kadar pasaport ışlemlenv le ılgili hıçbır puruz- lekarşılasmanıısn. \ncak saldından on- ce bu siire uzatıldı. Bu saldınnın kontr- gerilla tarafindan gerçeklestirildiğinj du- şunuvoruz. Kontrgerilla dağrhlmaudır." 'BaşesgjoğJu istifa etmeli' Bırdal a duzenlenen sılahlı saldın sı- rasında Almanva'da bulunan ve oncekı aksam vurda donen Ercan Kanar da. Bırdal a vapılan saldın sonrası tum si- vıl toplum kuruluşlannın ıdeolojısi ne olursaolsun "a>ağakalkmasT gerektı- ğını belırterek saldırıdan "devlet'* yet- kılılerını sorumlu tuttu Kanar şoyle ko- nuştu "Birdal şahsında coğrafvamızda yûrüttufumuz 12 Evlui asken darbest- nın en zor koşııllannda kurduğumuz ku- ruluşumu/a,ınsan haklan mucadelesıne vapılan hunharca vealçakça' kontrgenl- la sakiınsınıngercekkrini \lman>a"nın başkenti Bonn'da tüm dunva basınına açıkladım. Tekrarlnorum. Dumanın en sicili bozuk olan kuramu devletlerdir. Ama dumanın sicili en temizolan kunınv lan insan haklan kurumlandır. İnsan haklan mucadalesi. hiçbir çifte standart taşımadan. ber tüıiü baskıva rağmen. katliamlara rağmen. açılan haksız dava- lara rağmen mutiaka voluna devamede- cekfir. Bunu ne 'MılJı Guvenlık Kurulu engelle)ebilecektir, ne kontgerilla sakhn- lan engellevebilecektir ne de özgürlük karsıd orgutler." Içışlen Bakanı MuratBaşesgioğlu'nun ıstıfa etmesı, Ankara Valısı Erdoğan Şa- hinoğhı'nun, Ankara Emnıyet Muduru CevdetSaral'ın gorevden alınması gerek- tığınf so) leyen Kanar, saldın karşısında devletyetkılılennı "sağır" ve"kör" ol- makla suçladı Dönmezer'den, AlHM'deki ağır cezalar için uyarı 'İnsan haklanna uyun' BÜLENT ECEVİT \NTAL\A- Antalya da başlayan "İn- san Haklan ve Vargır> konulu semıner- de. Turkıye'nın ınsan haklan konusun- da Avrupa kulubunun koyduğu kuralla- ra uyması gerektığı vurgulandı Ord Prof Dr Sulhi Dönmezer, "Bu kurallara uymazsak Av rupa İnsan Hak- lan Mahkemesi'nce (AİHIV1) büy iik taz- minatlar odemeye mahkûm oluruz" de- dı Antalya nın Ak&u beldesı Kundu mev- kıındekı Adalet Bakanlığı Dınlenme ve Eğıtım Tesıslen "nde dun başlayan semı- nere tum ıllenn cumhunyet başsavcı ve Adh Yargı Adalet Komısyonu başkanla- n, Dev İet Guvenlık Mahkemelen"nın Başsavcı ve Adalet Komısyonubaşkan- lan, Bolge idare Mahkemesı fdan Yargı -\dalet Komısyonu başkanlan, Hâkımler ve Savcılar Yuksek Kurulu üyelen ıle bırlıkte olağanustu hal bolgesınde gorev yapan bazı hâkım ve savcılar da katıldı Semınenn bırıncı oturumunda konu- şan ve "İnsan Haklannın Tarihsel Geli- şimi, Dünyadaki ve Türkiye'deki Duru- mu" konusundabıldın sunanOrd Prof Dr Sulhi Dönmezer "Ozguriük M ve"Gü- venlik" olmak uzere ınsanlann 2 temel ıhtıyaçlan bulunduğunu belırterek ınsan haklannın "iktidan bağlayicı bir kural- lar manzumesi" olarak algılanması ge- rektığını so> ledı Dönmezer, dunyadakı tum devletler- de ınsan haklan kavramının kurumsallaş- maya başladığınadıkkat çekerken "Dev- leder, insan haklanna savgıyla vartıkla- nnı sürdurebUir" dedı Insanlann korkudan annmışolarak ya- şaması gerektığını ıfade eden Dönme- zer "Sabahın erken saatlerinde kapınız çaldığında, bu ya sutçü ya da kapıcıdır, diye duşunuyorsanız, giıvenlik aftında ve özgur y-aşadığın w hissedersiniz. Işteen te- mel insan haklan bunlardır" dedı "Turkive Hakkında Yapılan Kişisei Başvurularuı Mahiyeti ve Irdetenmesi" konusunda konuşan 9 Eylül Ünıversıte- sı Hukuk Fakultesı Oğretım Gorev lısı Prof Dr Durmuş Tezcan da Turkıye aleyhıne Avrupa Jnsan Haklan Mahke- mesı'ne yaklaşık 2 bın da\a başvurusu- nun yapıldığını söyledı Ikı gun surecek olan semınerden son- ra yapılacak olan "Türkiye Yargı Teşki- latkn Toplantısı"na Adalet Bakanı Ot- tan Sungurlu da katılacak Bu toplantıda yargının sorunlannın ele alınacağı bıldınl- dı ÎGDAŞ'tan atılınalara protesto İstanbul Haber Servisi - Istanbul Buyukşehır Beledıyesı'nın yan kuruluşu olan İGDAŞ'tan gerekçe gostenlmeden ışten çıkanlan Tes-1§ Sendıkası uyelen, Beledıye Başkanı Recep Ta»ip Erdoğan'ı. "Zutaı eden zuhlmden bahsedrvor" sloganıy la protesto ettı Turkıye Enerjı, Su ve Gaz Işçılen Sendıkası (Tes-Iş) Istanbul 5 No'lu Şube yonetıcılen, dun İGD<\Ş Anadolu Bolge Mudurlüğu onunde vaptıklan açıklamada. ışverenın sendıka uyelenne fıılı ve psıkolojık baskı uyguladığını belırttı ÎGD^Ş çalışanlan ve Karayollan ışçılennın de katıldığı basın açıklamasında, Tes-lş İstanbul 5 No lu Şube yonetıcısı Lğur L.vmen. ışverenın, eskı sendıka temsılcısı Erdoğan BayrakoğhTnu hıçbır gerekçe göstermeden ışten çıkartmasının, sendıkal orgutlenmeye gozdağı vermek amacı taşıdığını savundu Işverenın, İGDAŞ emekçılennın 2 yıllık çalışma ve ucret koşullannı belırleyecek toplu ış sozleşmesı goruşmelennı ucret teklıfi dahı vermeyerek kıhtledığını belırten Eymen, "Eski temsilcüni/. sendikal gorevlimiz ve bolumundeki en venmli işçi olan üyemiz, hiçbir gerekçe gosterilmeden 'ne ıçın çıkan Idığını sen bılırsın denilerek isten çıkarûlmıstır'* dedı (Fotoğraf MEHMET DEMlRKAYA) Perincek 'Suikastın taşeronu özel timciler' İstanbul Haber Sen isi - Işçı Partısı (IP) Genel Başkanı Doğu Perincek. İHD Genel Başkanı \kın Birdal'a suıkast duzenlenerek Cumhunyet rotasındakı ordunun hedefgostenlmeye çalışıldığını one surdu Pennçek. saldınnın Batı kaynakJı olduğunu ıddıa ederken, tertıpleyıcılenn ıse "ÇiDer Özel Örgütü" bağlantılı ozel tımcı ve ıtırafçılar olduğunu belırttı Işçı Partısı Genel Başkanı Doğu Pennçek Turkıve'nın gundemıne oturan Bırdal suıkastıyla ılgılı olarak dun İstanbul tl Merkezf nde bır toplantı duzenledı İHD Genel Başkanı Akın Bırdal a suıka^tın kımlenn ışıne yaradığı sorusuna venlecek yanıtın çok onemlı olduğunu anlatan Pennçek "Birincisi. bu suikast, Batı devletlerinin rurkive"nın uzerine çullanmasına hizmet etmiştir. İkincisi. suikast, \merikancı neoliberaller, ulkucu çeteler. irtka, Batıcı Kurt milliyetçilen ve mandacı neosol arasında ittıfak çabalanna varamtştır" dedı Saldınnın. 30 Ağustos tertılennın anfesınde TSK nın Cumhunvet rotasinı değı^tırmek ısteven Batılı guçlerce tertıplenmış oidugunu ıddıa eden Işçı Partısı Genel Başkanı Doğu Pennçek. "Bu anlamda Birdal'a saldın. mart avında ordunun terfi amaçlı darbe v apacağı sov lentilerinın çıkanlmasının bir devamıdır" dıye konuştn Cumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu MAYIS AY1 ETKİNLİKLERİ DİNLETİ 15 Mayıs Cuma Saat 18 00 20 00 SUKRU ERBAS ve UFUK KARAKOC KonuŞıırter ve Turkulenmız IstıklalCad (Aksanat karşısı)Tel 252 38 81/82 ÜSKÜDAR KADASTRO MAHKEMESİ EsasNo 19T 90 Davacı Selahattın Koı.aturk Vekılı Av Ayhan Alganturk Davalılar I- Malıve Hazınesı 2- Bayram kapıcı'y a velayeten Cemal Kapıcı Davacı vekılı tarafindan davalılar aleyhıne mahkememıze açtıklan tespıte ıtıraz davasmın ya- pılan açık vargılaması sırasında \enlen ara karan gereğınce Da\ah Bavram Kapıcı \a da\a dı iekçesının adresındc bulunmaması nedenıvle kendısıne tebhğıne karar \enlmıştır Da\a dılekçe- sının gazctede yavımlandığı tanhden ıtıbaren kendısıne teblığ cdılmii savılacağı ve duru^manın atılı bulunduğu 8 6 1998 günu saat 09 20'dekı duru^mamızda hazır bulunmasi veva kendısını bır vekılle temsıl ertırTnesı gerekır Aksı takdırde dava dılekçesının kendısıne tebNğ edılmı^ olup du- ruşmanın gıvabında vapılıp hukum kılınacağı hususunun teblıgat venne geçerlı olmak uzere teb- lığolunur llanen leblıg olunur 2 5 1998 Basın 20102 BAŞBAKANLIK GÜMRÜKIN1ÜSTEŞARLIĞI İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLLĞÜ (HUKUK İŞLERİ VT KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) Savı B070GUM 1 1000 Konu 09 HİK 092 51970 (34 T-IS75) Istanbul 1 Aslıve Ceza Mahkemesı nın Esas 1991 29? Karar 1992 '03 sayılı 09 12 1992 gunlu karan uvarınta ıdaremıze 12 5"2 000 - TL para Lezasına odeme>c hukumlu Mehmet Soy kararda belırtılen adresınde bulunamadıgından mezkur para cezası tah^l edılmemıştır Teblıgata esas olacak ba^kaca bıradresı bılınmedığınden 7 201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 28 ve 29 maddelenne gore ılanen tebhğıne karar venldı Teblıgat^enne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur GLMRlKLERBAŞMf DİRl VLSLFCELEP-GLMRUK MUDCRC Basın 20160 Odamızın Insan Hakları, Özel Hekımlık, Işyerı Hekımlığı Komısyonlarında yıllardan berı bırlıkte çalıştığımız değerlı uyemız Dr. MELİH UZEL'i yıtırdık Aılesının arkadaşlarının ve meslektaşlarımızın başı sağolsun Günlük koşuşturma ıçfnde ınsanı ılışkılerı atladığımızı hatıriattın Alçakgonûllülugu ozverıyı mıras bıraktın İSTANBUL TABİP ODASI İŞTANBL L 4. ÎCR\ MTDl RLL ĞÜ'NDEN ÖRNEK 163 ÖDEIV1E EMRİMN Ü^NEN TEBLİĞ1 Do;>>aNo 997 12668 Macaklı Irfan Hakan Dınçer Vekılı A\ İbrahim Ekdıal Borçlular Serkan Otvav - Adakale Mah Demırtaş Sk No 2 3 Manısa Mustenıt Tanşbank Manısa şubesının 3320231- 05500"! 0004^234 numaraMO 10 1997tanhlı 2 0O0 000 000 \e^apıKıe dı Bankasi Manısa şubesının 01302462 0 1 7 W 0 numaralı 30 11199'' tlı lOOOOOo 000- TL ve avnı bankanın 0H02462 0175771 numaralı 31 12 1997 tanhlı 1 164000000 TL İik. çeklen Borç |4 614 828 M7 - TL)nın takıp tanhmden ıtıba- ren vuzde 80 faız ıcra gıderlen \e avukatlık ücretı ıle bırlıkte tahsı- lı \ ukarıda belırtılen borcu odemenız ıçın adresınıze omek 161 öde me emn ıle mustenmn suretı teblığe gondenlmış teblığ edılememış adrcsinız zabıtaca tahkık ve tespıt edılemedığınden odeme emnnın ılanen tebhğıne karar venlmıştır Kanunı 10 gun sureye 20 gun ılave eJılerek ılanın gazetede neşır tanhınden ıtıbaren 30 gun ıçınde suka nda belırtıien borcu odemenız, takıp dayanaği senet kambıyo senedı nıtelıgmı haız degıhe keza takıp davanağı senet alnndakı ımz3 sıze aıt olmadıgı ıddıasında ısenız kanunı 5 gun sureje 20 gun ıia\e edı- Ierek2^ gun ıçınde açıkça bır dılekçe ıle TetkıkMercu Hakımlıgı ne bıldırmenız akM takdırde kambıvo senedındekı ımzanın sızden sadır olmuş sayılacagı ımzanızı haksız yere ınkar ederbenız senede daja nan takıp konusu alacagın yûzde 10'u oranında para cezasma mah kum edıleceğınız bon,Tu olmadığınız \eva borcun ıtfa veya ımhal edıldığı \eva ajacagın zaman aşımma ugradığı hakkında \eya vetkı ıtırazınız \ arsa bunu s>ebeplen ıle bırlıkte 2^ gun ıçınde tetkık mercu hakımlıgıne bır dılekçe ıle bıldırerek tetkık mercıınden ınrazınızın kabulune daır bır karar geürmedığınız takdırde cebn ıcraja devam olunacagı ıtıraz edılmedığı w borç ödenmedıgı takdırde 30 gun ıçın- de *M madde gereğınce mal bevanında bulunmanız bulunmazsanız \eva hakıkate a>km bevanda bulunursanız hapısle cezalan- dırılacagınız. ömek 163 ödeme ernnne ve mûstenıt \e kaım olmak uzere ıhtarve ılanen teblığ olunur 30 4 1998 Basın 19890 ÜSKÜDAR 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997 1114 Davalı Ortıan Oztezcan - Kuçukvekmete Dış Kumbâl \ alı Apt No 14 9 Davacılar' Mualla Erdınç vedığerlen vekılı A\ Erol Aladar tarafindan dav alılar Orhan Öztez- can \hmet Suat Lraz ve dığerlen alevhıne Ubkudar 5 Aslıve Hukuk Hâkımlığı'nın 1997 486 esas savılı dosyasında bır temsılcı seçılmesıne karar \enlmı» olduğundan mahkememızde de mu- messıl tajını davası açıldığından adresınız emnıyel soruşturmasma rafmen tespıt edılmedığınden 4 6 1998 gunü saat 11 00 de mahkemeje gelmenız veya bır \ekılle kendınızı temsıl ettırmenız eelmedıSınız takdırde vokluğunuzda karar \enlece£ı HLMK nın 509-511 maddelen eerefınce Tlanen tebh| olunur 7 5 I99S " BasTn 20921 İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DAVALI AYHAN GÜLER'E DL YURUDUR DosvaNo 1995 299 Davacı Sadıye Guler vekılı ^v Kaya Açıkel tarafindan Ordu Un>e Tekkıraz koyü adresı be- lutılmek suretıyle davalı ^>han Guler alevhıne açılan bo^anma davaMnda adı geçen davalının teblıgata yarar açık adresı zabıta tahkıkatına rağmen teapıt edılemedığınden dava dılekçesı ve du ru^ma gûnunu bıldınr teblıgat kendısıne gazete manfetı ıle ılanen tebİıg edılmıs davanın >apılan mahkemesı sonucunda mahkememızce \argıta> >olu açık olmak uzere venlen 9 9 199" 7 tanh 1995 299 esas 1997 364 karar savılı taraflann boşanmalanna 304 500 - TL bakı>e karar harcı- nın yargılama gıderlen toplamı 1 089 000 - TL ve4 (>00 000 - TL ucretı \ekalet ıle bırlıkte dava lı Ayhan Guler den tahsılıne ılı^kın karann da a>nı jekılde gazete manfetı ıle ılanen tebhğıne ka- rar venlmış bulunmakla karann kendısıne teblığ >enne kaım olmak uzere ılan tanhınden ıtıba- ren 7 gun sonra teblıgat vapılmış savılacağı hususu ılanen teblığ olunur Basırı 201 î"1 SSK Istanbul Bolge Sağlık Muduru Odamız uyesı Op. Dr. FEVZİ SAĞIROĞLU'nun kaybından duyulan uzuntuyu paylaşır, yakınlanna, SSK çalışanlanna ve meslektaşlarımıza başsağlığı dılenz ^ \ İSTANBUL '""** T A B İ P r t ODASI İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜrDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Ismet Öztekın (Nedıme ve Mustafa oglu 1950 doğumlu, Adıyaman ılı Gerger ılçesı Yukandaglıca Mah sayfa no 3 kutuk sira no 1 nufusua kayıtlı olup halen Istanbul ılı Lalelı ılçesı Onurkoşk Mah , Koska Cad No 45 7'de oturur) Kaçakçılık suçundan sa- nık tsmet Oztekın hakkında Bakırkoy 1 Ashye Ceza Mahkemesı nın E 996 1319 K 997 1521 sayılı 9 3 1998 tanhlı kesınleşmış karan gereğı mahkum olduğu 121 348 7 00 TL ağır para cezasına aıt odeme emn tum aramalara rağmen adı geçene teblığ ertınle- memıştır tlanen teblığ olunur YusufCelep-GümrukMüdura Basın 20157 OLUM ve TEŞEKKUR Aılemızm buvuğu MEMDl'H \RIK\1N 1 kavbettık Merhuma Allah tan rahmet dılenz Hastalığı sırasmda yakın ılgılennı görduğum SSK Okmevdanı Eğıtım Hastanesı nden Opr Dr KAZIM SARI vesenısekıbfvle Md Yrd HAKKI GÜNGÖRMl Ş'e te^ekkur edenm CEV\T ARIKAN Turkıye Gazetectler Cemıyetr nın yayınladığı gunluk Bızım cazete Ulke sofunlanna ılışkın raporlarıyla araştırmalarıyla koşe yazılarıyla tarafsız haberlerıyle sıvıl toplumların gazetesı Duzenlı okumak ıçın abone olun Tel 0 212 51108 75 BAŞSAĞUĞI SSK İstanbul Sağlık Işleri Müdürümüz Sn. Op. Dr. FEVZİ SAĞIROGLU'nu kaybetmiş bulunuyoruz. Tüm SSK camiasına başsağlığı dileriz. SSK Siirej')apaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi Çalışanlan ve Koruma Derneği ACI KAYBIMIZ Konya-Seydı^ehır eşrafından. Hasanoğlan Yüksek Koy Enstıtüsu mezunu, değerlı eğıtımcı ve Sabahat Unüvar'ın sevgılı eşı RAHMI ÜNÜVAR 14 Mayıs 1998 gunü vefat etmiştir Azız naaşı, 15 Ma>ıs 1998 Cuma günu (bugün) Karacaahmet Şehıthk Camıı'nde kılınacak oğle namazını müteakıp ebedı ıstırahatgâhına defnedılecektır Tum sevenlennın başı sağolsun Cumhuriyet 1 O7.4 i fil*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog