Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

15MAYIS1998CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cevdet Selvi'den Çetin'e soru • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP tstanbul Milletvekiii Ce\'det Selvi, TBMM Başkanı Hikmet Çetin tarafından yanıtlanması ıstemiyle verdiğı soru önergesinde. Jandarma Genel Komutanhğı fstihbarat Daıre Başkanlığı tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'na verilen rapordaki bazı saptamalan gûnderae getirdi. Çetin'e "Mafyanın demokratik sistemi ve seçimi kullanarak siyasete sızdığı, adamlannı milletvekiii seçtirdiği vurgulanmıştır. Bu durum karşısında TBMM Başkanlığı olarak Meclis'in bakan ve millervekillerinin itibannı koruma, varsa bu gibi bakan ve millervekillerinin açığa çıkanlması konusunda herhangi bir girişiminiz olacak nu " sorulannı yöneîtti Antalya limanı ihalesi iptal • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada. Antalya Limanı için açılan ihalede 2 önerinin alındığı ve l2Mayıs 1998 tarihinde yapılan pazarlık sonunda en yüksek teklifi l 7 milyon 500 bin dolarla Belitaş Batı Akdeniz Liman tşletme ve Ticaret AŞ'nin verdiği kaydedildi. TBMM Genel Kurul yolsuzluğu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurul Salonu Yolsuzluğunu Araştırma Komisyonu. dünkü toplantısında eski genel sekreter Necdet Basa'nın bilgisine başvurdu. Necdet Basa, tüm suçlamalan reddederken Başkanlık Divanı üyelerini suçladı. Genel kurul salonu inşaatıyla ılgıli kararlan Kalemli ile birlikte Başkanlık Divanı ijyelerinden kacıran Basa, "Î3en teknik adam değılim. Teknık dairenin imza koyduğu belgelere ben de imza koydum" diyerek suçlamalardan kurrulmaya çalıştı. Hava Şehiderini AnmaGünü • ANKARA (AA) - Hava şehitleri, bugün Ankara, Istanbul. lzmir, Eskişehir ve Dıyarbakır'da düzenknecek törenlerle anılacak. Törenler Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde. lstanbul'da Fatih Tayyare Parkı ile Edirnekapı Şehitliği'nde. Eskişehir ve Diyarbakır'da da hava şehitliklerinde yapılacak Müren'in vasiyeti davası • İstanbul Haber Servisi - Zekı Müren'in vasıyetine ilişkin davada. "Sanat Güneşi'nin manevı oglu Mustafa Kalafat'ın ifadesine başvurulması kararlaştınldı. İstanbul l. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Zeki Müren'ın 26Mart I996tanhli vasiyetnamesinde mal varlığını bıraktığını bildirdıği Mehmetçik Vakfi'nın avukatı Muktedir llhan ile Türk Eğitim Vakfi'nın a\ukatı Vural Dağdelen katıldı Atakan toprağa venildi • İstanbul Haber Servisi - Geçirdigi kalp krizi sonucu üç gûn önce ölen Koç Özel Lisesi Müdiirü. emekli kıdemli Albay Atakan Demırseren (59) dün törenle toprağa verildı. Demırseren'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defhedtldi. Köksal Toptan'dan tepki • İstanbul Haber Servisi - Türkiyem Vakfı Başkanı Köksal Toptan, Türkiyem Partisi adı altmda yeni bir siyasi parti kuruldugunu belirterek vakfın admın bir parti adı olarak kullanılmasının önlenmesi için yasal yollann incelenmekte olduğunu ve anılan partiyle hiçbir ilgilerinin bulunmadığını bildirdi. - Hikmet Çetin'in TBMM çalışmalarmı hızlandırma girişimi de sonuç vermedi RTÜK Mecüs'i ükadıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tktidar partileri ve hükümeti dışardan destekleyen CHP: medya patronlannın bir an önce çıkmasını istediği Radyo ve Televizyonlann Kuruluşlan ile Yayınlan Hakkındaki Yasa'da değişiklik geriren tasan konusunda açık tavır koyamayarak oyalama taktiği izledikleri içın TBMM tıkanırken Meclis Başkanı Hikmet Çetin'in, çalışmalan hızlandırma girişimi de sonuç vermedi. Gelecek hafta vergi yasa tasansının öne alınması isteniyor. Başbakan Mesut Ydmaz. "Kimseye verilmiş sözüm yok, ktaıseye diyet borcum yok" demesıne karşın, ANAP milletvekillerinin de direnişine neden olan ve kısaca RTÜK yasa tasansı olarak adlandınlan düzenlemeyi geri çekmeye yanaşmadı. CHP yönetimı de. tasanya destek vermesine karşın genel kurulda görüşülmesini engelleyerek oyalama taktiği izliyor. Medya baskîsından çekinen CHP'nin tasanya kerhen destek verdiği. ancak geri çekilmesini açıkça isteyemediği için sürüncemede bırakma taktiği izlediği behrtildı. 20'ye yakın CHP milletvekiii, "SosvaJ demokrat bir parti olarak bu tasanya destek veremeyiz. Ya hayır oyu kullanınz ya da oylamaya katılmayız" dediler. Yönetime yakın bazı millervekilleri ise "Destek olmaya mecburuz. yoksa medya patronlan bizi süer" dediler. FP açık tavır aldı DYP de üstü kapalı olarak oyalama taktiği izlerken, RTÜK'e Meclıs'te açıkça tavır koyan tek parti FP oldu. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ıse hükümetin Meclis'ten sahıp çıkabileceği tek yasa bile çıkaramadığını söyledi. Çiller. "Baa çevrelerce hazırianan ve irtica paketi adı altında sunuian tasanlan sa\ unurken aslan kesiliyorlar" dedı. Çetin. Meclis çalışmalarmı hızlandırmak için dün siyasi parti grup başkanvekilleriyle toplantı yaptı. Ancak toplantıda. farklı düşünceler ortaya atılırken herhangi bir kararalınamadı. DTPGrup Başkanı Mahmut Yılbaş'ın "Meclis'i çahştırma görevi TBMM Başkanlığına ait" olduğu yolundaki eleştirisine, "Bu içtüzüğegöre benim yapabileceğim daha başka bir şe> yok. İnsanlan zorla tutup getiremera" dedi. ANAP Grup Başkanvekili Uğur Aksöz. yoklamalar nedeniyle çok zaman kaybedildiğini belirterek yapımı tamamlanan yeni genel kurul salonuna geçilmesini önerdi. Trilyonlarca lira harcanarak yapılan salonun boş yere bekletilmesinin doğru olmadığını belirten Aksöz. böylece her gün için en az 2-3 saat kazanacaklannı söyledi. Öneriye CHP karşı çıkarken Çetin. henüz yeni salonun elektronik oylama sisteminin çalışmadığını bildirdi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Kayıp silahlar Davaya mahkeme aranıyor ANKARA (AA) - Anka- ra 6. Ağır Ceza Mahkemesı. HOSPRO Şirketi'nce, Em- niyet Genel Müdürlüğü'ne hibe edilen malzemeler ara- sında bulunan \0 adet Be- retta marka suikast silahı ile bu silahlara ait susturucula- nn kaybolmasında, ihmalle- ri bulunduğu gerekçesiyle, 3'er aydan l'er yıla kadar hapis cezasına çarptınlma- lan istenen 4 üst düzey po- lis ile l polis memurunun yargılandığı davada görev- sizlik kararı verdi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce inceledık- ten sonra hazırianan tensıp tutanağında "Her iki mah- keme arasında oiumsuz gö- re\ uyuşmazlığı oluştuğun- dan, uvuşmazlığın gideril- mesi için dava dosyasının gö- revli olan Yargıtay 10. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verildi" denildi Da- ıre. dosyayı ınceledikten sonra görevli olan mahke- menin hangisi olduğuna ka- rar verecök. Cumhurbaşkanı ve Yılmaz, Özürlüler Günü nedeniyle düzenlenen ödül törenine katıldı Demirel: Çağdaşlaşma ölçüsü özürMer Devlet Bakanı ismet Sezgin 'CHP hükümete set çekiyor' İZMİR (Cıunhuriyet Ege Bürosu) - Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı İsmet Sezgin, CHP Genel Başkanı Deniz Bavkalın son günlerdeki açıklamalannın hükümetin yeni başanlanna set çektiğini söyledi. Sezgin, herkesin Meclis'ten çıkması gereken yasalan beklediğini ancak CHP'nin tavn yüzünden sıkmtı çekildiğini belirtti. lzmir Valisi Erol Çakr'ı ziyaret eden tsmet Sezgin, IHD Genel Başkanı Akın Birdal'a gerçekleştiriien silahlı saldınyla ılgili olarak "Dk aşamada bir iç çekişme. karşıt göçierin çekişmesi >sya dış şer odakiannın güç gösterisi gibi görünüyor. Tetikçikrin arkasında bir güç oiduğu inancindayun. Birdal'a acü şifalar dfljyorum" dedi. Gazetecilerin hükümetin son durumu ve CHP'nin tavnyla ilgili sorulannı da yanıtlayan Sezgin şunlan söyledi: "Son günlerde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalan yeni başanlara set çekti. Türk milletinin Mecüs'ten çıkmasını beklediği yasalar var. ancak CHP'nin tavn yüzünden sıkınn çekiliyor. Başbakan Mesut Yılmaz ik Baykal'ın hafta sonu yapacaklan görüşmeyle ükanjklığın aşdacağını düşûnüyonını/' • Özürlülüğün yaşama sevinci ve gücünü engellediğine dikkat çeken Demirel, devlet ve toplumun işbirliği içinde özürlü insanlann sorunlanna eğildiğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet özürlüieri toplumun bir par- Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL bir ülke- nin çağdaşlaşma ve uygar- laşma ölçüsünün özürlülere göstereceğı ilgi olduğunu belirtırken toplumun, ancak özürlüsüyle kucaklaşabildı- ğınde sağlıklı olacağını söy- ledi. Başbakan Mesut Yıl- maz, Türkiye'de henüz özür- lülere yetennce sahıp çıkıla- madığını, ancak sorunlann çözülmesıne ilişkin çalışma- larmı sürdürdüklerini kay- dettı. Özürlüler Günü nedeniy- le Türkiye Sakatlar Konfe- derasyonu'nca düzenlenen ödül töreni dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleştırıldı. Törende konuşan Cumhur- başkanı Demirel. dirlik. dü- zen ve dayanışma içinde her- kesin bırbirine sahıp çıktığı bir toplumun güçlü olacağı- nı kaydetti. Daha mutlu in- sanlann yaşadığı bir Türki- ye'yı hedeflediklerini anla- tan Demirel. "Yapılacak iş çası haline getirmektir. Özür- lüieri toplumdâ işe yarar ha- le getirmek hem toplumun menfaatı hem de insanlann iç huzuruna \e dolayısıyla toplumun huzuruna katkida bulunmaknr"diye konuştu. Özürlülüğün yaşama se- vıncı ve gücünü engellediği- ne dikkat çeken Demirel. devlet ve toplumun işbirliği içinde özürlü insanlann so- runlanna eğildiğini belirtti. Demirel şöyle konuştu: "Bir ülkenin çağdaşlığı. uygariığı vc kaJkınmasının ötçüsü. özürlülere gösterdiği ilgidir. Çocuklara ve yaşhla- ra gösterdiği ilgidir. Acaba insanuı doğuştan özürsüz ha- k getirilmesi mümkün mü- dür? İnsan pek çok şey de bil- gisiz. Çocuğun ana rahmine intikalinden itibaren taldbini sağlayacak birtakım yollar var. Ozürlülükten kurtara- cak tedbirler var. AyTica nü- fus planlamasına önem >er- me\e de\-am etmeliviz." Toplumun hem fizikı hem de ruhsal olarak sağlıklı ol- ması gerektiğine işaret eden Demirel. özürlüsüy le özürlü olmayan yurttaşını kucaklaş- tırabilmiş ise toplumun sağ- lığa kavuşacağını söyledi. Yerel yönetimleri de bu ko- nuda katkida bulunmaya ça- ğıran Demirel şu görüşlen dıle getirdi: "Özürlü çocuklanmızı toplumumuzdan kaçırma- yın. Aksine yardım isteyin. Toplum o yardım çağnsına karşüık verme bilindne mut- laka sahip olacaktır. Özürlü. sakat dediklerimiz bi/im va- tandaşımız. onlan kucakla- yın. sevin onlann da bu ülke- nin birinci sınıf vatandaşı ol- duğunu kuşkusuz anlarsuuz. Onlan topluma kazandıra- lım. Toplumun parçası olma- ya devam etsinler." Törende konuşan Başba- kan Yılmaz, asıl kusurlu olanlann. özürlü bıreyleri ile dayanışma içine gıremeyen. onlara sahip çıkamayan top- lumlar olduğunu söyledi. "Türkiye'de devlet olarak özürlülere yetennce sahip çı- kıldığını söyleyemem" diyen Yılmaz. özürlü savısının da- hi henüz kesın olarak bıjine- mediğine dikkat çekti. Clke nüfusunun onda binnin özürlü olduğunun tahmin edildığinı kaydeden Yılmaz, "Bu rakamın en kısa sürede kesinleştirilmesi için çahşma- larsürdürülmektedir. Devle- tin elinde tüm özürlü vatan- daslara ilişkin bir bilgi ban- kası olması gerekir. \apaca- ğınuz daha çok iş var" dıye konuştu. Devlet Istatıstik Enstıtü- sü'nün özürlülerin sosyo- ekonomik profilini belirle- yen yeni bir çalışma yürürtü- ğünü bildiren Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlannda ya- saların belirttiğı oranda özürlü istihdam edilmesıne ilişkin çalışmalan da sürdür- düklenni kaydetti. Devlet Bakanı Hasan Ge- mid de toplumun en mağdur kesimini oluşturan özürlüle- rin sorunlannın kamu ve si- vil kuruluşlann işbirliği ile çözülebileceğıne inandıkla- nnı belirtti. Törende. Demirel ve Baş- bakan Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda vali. işadamı ve gazeteciye ödül verildi. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kuşatma... Üniversitelerdeki gerici-faşist örgütlenme Muğ- la'dan Malatya'ya; Isparta'dan Bolu'ya dek özel- likle Anadolu üniversitelerinde ivme kazanıyor... Gerici-faşist öğrencileri yani yeni Abdullah Çat- lıları, Haluk Kırcılan kimlerdestekliyor? Eli bıçak- lı, baitah, muştalı saldırganları kimler koruyup kol- luyor? Muğla, demokratik ve ilerici yapısı olan bir Ege kenti... lzmir Temsilcimiz Serdak Kızık ve Muğla mu- habirimiz Özcan Özgür bu konuya sık sık deği- nen haberler yapıyorlar... Ama YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'den nedense 'çıt' çıkm lyor... 2-6 yaş arası çocukların bakıldığı Muğla Üniver- sitesi'nde 'çocuk iftarlan' ve 'Abdullah Çatlı' için anma törenleri düzenleniyor... Muğla Üniversitesi Genel Sekreteri Aytekin Ça- kır kimdir, bilen var mı? Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Erdal Zorba, başkan yardımcılan Selçuk Ozdağ ve Aydın Çe- lebi kimlerle ilişkilidir? Mustafa Yeniçeri. Kenan Tozak, Ramazan Çakı, Koral Yıldınm, Sevil Yıldınm ve Fahret- tin Akçakoyun'un 'eski ülkücü' olduklan doğru mudur? Çete kurmaktan ağır hapis cezasına çarptınlan- lar, yaşam boyu kamu hizmetlerinden yasaklan- malarına karşın öğretim üyesi olanlar kimler? Aydın Çelebi, Manisa Spor Akademisi mezunu ve o dönemde hızlı bir ülkücü eylemci. Selçuk Öz- dağ, Ömer Lütfü Topal cinayetinin sanıklanndan, sigortacı Serdar Özdağ'ın kardeşi... Bize ulaşan ve doğruluğundan kuşku duyma- dığımız bilgilere bir göz atıyoruz: "Selçuközdağ, Ege Ordu lzmir 1 No'lu Sıkıyö- netim Mahkemesi'nde yargılanarak; çete kurmak ve üye olmak; Manisa'da Ali Aksakal ve Rahim Şengül'ü Çetin Baynl'/n evine bomba atmaya az- mettirmek; Ali-Aksakal, Rahim Şengül ve HalH Esendağ'r Kamil Işletir'e ait ftnnın silahla tarari- masına azmettirmek; patlayıcı temin etmek; Fe- ridun Toy'un Ali Esendağ tarafından öldürülme- sine gözcülük yapmak suçlarından 28 yıl 5 ay 10 gün ağır hapis cezası almak..." • • • Muğla Üniversitesi'nde yaşananlar, bugün Tür- kiye'nin içinde bulunduğu durumun bir gösterge- sidir... Selçuk özdağ, 1991 yılında Terörle Mücadele Yasası'nda yapılan değişiklikle cezaevinden salı- veriliyor... Sonra ne oluyor? Özdağ. Başbakanlık'a bağlı bir kurumda devlet memuru olarak göreve başlıyor... Selçuk Özdağ, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'ne, oradan Muğla Üniversitesi'ne geçiyor... Işin ilginç yanı, hiçbir yönetici Özdağ'a sabıka kaydını sormuyor... Haberler Cumhuriyet'te çıkınca Muğla Üniver- sitesi Rektörü Ethem Ruhi Fığlalı, 24 Nisan 1998'de bir basın bildirisi yayımlıyor... Bildiri özetle şöyle: "Habeherde adı geçen öğretim elemanların- dan Aydın Çelebi, 21.08.1995 tarihinde Doku- zeylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün ve Selçuk Öz- dağ da 25.09. 1996 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektöriüğü 'nün gönderdiği sicil öze- ti ve ilgili hakkında idah ve adli soruşturma bulun- madığı ifadeli yazılanna istinaden ataması yapıl- mış öğretim elemanlandır ve üniversitemize gön- derilen dosyalannda herhangi bir kayda rastlan- mamıştır. Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yükseko- kulu'na alınan öğretim elemanlan, açılan sınavta- ra başvuran ve değerlendiımeleh Gazi, Hacette- pe, Ege, ODTÜgibi üniversitelerimizin ilgili bölüm öğretim üyelerince oluşturulan jüriler tarafından yapılmıştır ve yapılır. Jüriler başvuran adaylan kö- kenlerine göre değil, mesleki başanlanna göre değeriendirir. Aynca üniversitemizde görev ya- pan herkes, Türkiye Cumhuhyeti'nin kanunlanna ve hukuki düzenine uygun davranmak zorunda- dır. Aksi vaıit olduğu takdirde kim olursa olsun herkes hakkında hukuki işlem yapılır." • • • Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ethem Ru- hi Fığlalı, Cumhuriyet'in haberlerine nedense do- yurucu bir açıklama yapmıyor... Fığlalı diyor ki: "Üniversitemizde hiçbir zaman faşist örgütien- me olmamıştır ve olamaz da..." O zaman biz de soruyoruz: "Yazımda sözünü ettiğim iki öğretim üyesi sa- bıkalı mıdır, sabıkasız mıdır, açıklar mısınız? Han- gi sihirlj el bu isimleri Muğla Üniversitesi'ne ge- tirdi? Ûniversitede Nurcu tarikatı liderinin kaset- leri niçin elden ele dolaşıyor, Abdullah Çatlı için anma törenleri yapılıyor? Üniversite doktoru, ne- den kadın eli sıkmamakla tanınıyor?" Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 IRMIKI AYDIN ENGİN C A G D A S Y A Y I N L A B Haber, bir arkadaşın telefo- nuyla geldi. Fısıltıyla aramızda dolaştı. Toplantıyı yöneten UNESCO'nun en tepesindekı- ler de, Yunanlı meslektaşlar da duymadılar, ayırdına varmadılar ama salona bomba düştü: - Akın Birdal'ı vurdular! Paris'e damgasırtı vuran yapı- lardan UNESCO binasının bir salonunda, Türkiye'den ve Yu- nanistan'dan 26gazeteci "barış ararken", kalıcı bir barış kültürü yaratmanın olanaklannı tartışır- ken fısıltılarımız, bırimizden öte- kine boğuntu, öfke, ürküntü u- laştırdı. "ölmüş mü, vuranlar bellı mi, yaşıyor mu, kurtulur mu, üstlenen olmuş mu" gibi alışılmış sorular yerine, aramız- da yinefısıltılarla "Genemibaş- ladı? Bu, o çok iyi bildiğimiz de- ğil mi" sorusu dolaştı... Akşam oldu. Barış aramak için bir araya gelmiş Türk ve Yu- nan gazetecıler onuruna bir kok- teyl var. UNESCO tarihinde ilk kez iki büyük elçi ortak bir da- vetiyede buluşmuşlar. Türki- Z'nin Yazanyla Konuşurken... ye'nin UNESCO Daimi Temsılci- si Büyükelçı Turhan Fırat ve Yu- nanlı meslektaşı Büyükelçı Vas- silis Vassilikos ev sahipliği ya- pıyorlar. Vassiüs Vassilikos... Vassilis Vassilikos... Hiç yabancı değil bu ad... Kimdı kuzum? Vassili- kos? Ah, evet. bilgecegülümseye- rek bir şey anlatan. hemen kar- şımızda, elinde bir bardak şa- rap, yorgun yüzü, sakin sesiyle "Bir barış kültürü kurmanın, ba- rışı kurmaktan daha zor, daha önemli olduğunu" anlatmaya çalışan bu yaşlı adam o! Deli- kanlılık çağımızın anıt romancı- larından, Z'nin yazan Vassilikos bu. Ona pek çok kişinin önce Z filmini gördüğünü, sonra Z ro- manını okuduğunu, benimse önce romanı okuduğumu anlat- maya çabalıyorum. Az ötemiz- deki Costa Gavras'a keyifleta- kılıyor, "Hey Costa"dıyor, "Bak, bu Türk benim adamım. Önce benim romanı okumuş, sonra senin filmigönmüş". CostaGav- ras'ın yanrtından ınce bir Akde- niz mizahı fışkırıyor: - Önemli değil. Ben de öyle yapmıştım... Paris'e tepeden bakan bir sa- londa gülüşmeler çabuk kınlıyor. Haberi az önce CNN görüntülü geçti. Artık herkes bıliyor. Her- kes, Akın Birdal'ın vurulduğunu öğrenmiş. Z romanının yazan, Z filminin yönetmeni, romanı oku- muş, filmi izlemiş bırkaç gazete- ci arasında o çok bildik. o kaçı- nılmaz sessizlik ürpertısı dola- nıyor. Suyun iki yakasında aynı acılara yaşamlannda tanıklık et- mış, "aynı uğursuz filmi" kımbi- lir kaç kez izlemiş Egeliler, Akın Birdal'ın vurulmasının, o çok bil- dik filmin jeneriği olup olmadığı- nı kendilerinesoruyorlar. Herke- sin yanıtı birbirinin kopyası gibi: - Hep böyle başlamadı mı? Şemdin Sakık'ın ıfadelerin- den ibaret "kanıtlarla" Akın Bir- dal'ın yargılanmadan mahkûm edılışınin ardından bu infazın gelmesı kimi şaşırtır ki? işte "şiddef'm kör karanlığı çöktü çökecek üstümüze. Vas- silis Vassilikos 'un Lambrakis 'le- ri suyun her iki yakasındaki on- larca. yüzlerce Lambrakis Pa- ns'e tepeden bakan bu salonda yanımızdalar... - Bu şıddeti şimdi karşı şiddet izleyecek. Sonra gene şiddet... Şiddet tırmanacak ve... ...demeye kalmadan "yeni" haber Paris'e ulaşıyor: "Yaşar Okuyan'/n amca oğlunu Yalo- va'da vurmuşlar." Yaşar Oku- yan, MHP ocağından, Özal'ın ünlü "dört eğilım salatası" ile ANAP'lı olmuş bir politikacı. Amca oğlunun kim tarafından, nıye öldürüldüğü bizce henüz bilinmiyor. Ama bilinen bunun hıç de önemli olmadığı. Herkes bunu Birdal'ın rövanşı olarak a\- gılayacak. Rövanşı yeni rövanş- lar izleyecek ve... • • • Ülkeden çok uzaklarda, "bu" filmi çok izlemiş gazetecıler, su- yun iki yakasının gazetecileri, yıllann içinden süzdükleri dene- yimleriyle suya vuran karanlığı "henüz karanlık çökmeden" gö- rüyorlar. Yunanlı bir meslektaş sanki tesellı etmek ister gibi, "biz" di- yor, "Biz buna layık değiliz". Gencecik bir Türk meslektaş, yaşından beklenmeyecek bir bilgelikle yanıtlıyor "Bu kez de izlemekle yetinir- sek, caydırmacasına karşı çık- mazsak layığız!" Paris'te bütün gece gök gür- ledi. Ama yağmur bir türlü ine^ medi. Terden sınlsıklam, nemli bir Afrika sıcağında. gözler otel odasının tavanına dikilmiş, göz- lerimizin önünden akıp giden o bildik film şeridini kovmaya ça- balıyoruz. Paris'te hava boğucu. -s&r ÇAĞIHIN TANIĞI ÜÇ YA2AR 2. 8AS/ 300.000 TL KUBİUY OLAYI VE TARİKAT KAMPURI 4. BASI 5S0 0O0TL SANCILI YILLAR KÜJATILMIJ SOKAKLAR AS SEITMMN'ADRESI BELUDEĞIL 4. BASI 350 000 TL KUIUMSTUNDAKURT 2 BASI 600 COC TL ZAMBAKSANADABUIAPIKAN 2. BASI 6OO0O0TL DİNIAR0NUNUN KAZLARI 2. BASI 600 0MTL Â>IK KADINLAR SOKAİI 2. BASI KRİAT PAZARI 600 000 TL SEVDANIN ADRESİ BELIİ DEĞİL Çağ Pazartama A.Ş. Türkocağı Caddes» No:39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog