Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15MAYIS1998CUMA HABERLER Karakola bombalı saldırı • İstanbul Haber Servisi - Kuştepe Karakolu'na dün bombalı saldında bulunuldu. Inönü Caddesi üzerinde bulunan karakolun arkasına sabah 10.15'tebırakılan iki bombadan biri patlarken, şans esen can kaybı olmadı. Patlamamış ikinci bomba. bomba ımha ekıplen tarafından etkısız hale getirilirken. bombanın "sigara ateşlemeli ve parça tesirli" olduğu belirtildi. SİT alanları takas programı • ANKAR* (Cumhuriyet Bürosu)- Kültür Bakanlığı. StT alanlarının. eşdeğer büyüklükte Ha2İne arazisi ile değiştirilmesıni öngören 1998 Yılı Takas Progrann'nı hazırladı. Program. bu yıl 152 doğal ve arkeolojik SÎT alanını ıçeriyor. Kültür Bakani lsiemihan Talay'ın onayladığı takas listesindeki bölgelerin dışında kalan SİT alanianndaki taşınmaz mallar ile ilgili başvunılann da daha sonra değerlendirilmesi benimsendi. Karar 18 Hazipan'da • ANKAR* (Cumhuriyet Bürosu)- HADEPin 1996'dakı kongresinde Türk •bayrağını indiren Faysal AkçanileHADEPĞenel Başkanı Muraı Bozlak'ın da aralannda bulunduğu 46 sanık hakkındakı kararlara ilişkin temyiz duruşması Yargıtay'dayapıldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde dün yapılan duruşmada Avukat Yusuf Alataş. tüm samklar adma yaptığı savunmada. davariın siyasal parti tüzel kişiliğine karşı açıldığını, dolayısıyla siyasi olduğunu söyledi. Duruşma 18 Haziran 1998'eertelendi. Komisyonlap • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlan. FP'nin "ilk adım" şölenı \e DYP"nin grup toplantısı nedeniyle toplanamadı. Anayasâ Komısyonu Başkanı Atila Sav. dünkü toplantıda FPmillenekıIlerinın partılennin kurultayı niteliğındekı "ilkadım" şölenine katılmak istediklerini. DYP'li üyelerin de grup toplantılan olduğunu bildirerek görüşmeleri ertelemevı önerdi. Yapılan oylamadâ erteleme önensı kabul edildi. Sayıştay seçimleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sayıştay başkan ve üyelerinin seçimi için TBMM Genel Kurulu'nda 3 hafta önce başlayan turlar, dün tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nun dünkü birleşiminde yapılan seçımlerde Maliye kontenjanından Ali Serdar Sayıştay üyesi seçildi. Böylece Sayıştay'ın 15 üyesi belirlenmiş oldu. Recai Kutan'm genel başkanlığa seçilmesine Ersönmez Yarbay tepki gösterdi FP'de iç çeldşme başladıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - FP'nin genel başkan ve kadro değişıminin açıklandığı "ilk adım" şöleni. kapatılan RP'nin siyasi yasaklı eski genel başkanı Necmettin Erbakan'ın gölgesinde yapıldı. FP Genel Başkanlığı görevini Recai Ku- tan'a devreden İsmail Alptekin. "Bu davada başta can olmak üze- re her şey emanettir. Yeter ki emanetin hakkını veretim" söz- lerivle "emanetçi" olduklannı vurguladı. FP'nin yeni MKYK ve parti meclisi, bazı milletvekillerinin sert tepkisine neden oldu. FP Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay. "Yanndan itibaren par- • FP"nin yeni seçilen MKYK ve parti meclisine Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay sert tepki gösterdi. Yarbay, parti içi mücadele hareketine başladıklannı belirterek Tayyip Erdoğan ya da Abdullah Gül'ün genel başkanlığa getirılmesi gerektığinı savundu. Yarbay, "Parti kadrolanna kan koca, eş dost, akraba doldurulmuştur" dedi. ti içi mücadele hareketini başla- öyoruz* diyerek listede yer alan- lann "arazide çahşma kabiliyeti olmayan, halkla kucaklaşma im- kânı bulunmayan isûnler oldu- ğunu" sa\ıındu. FP'de genç kuşak ile aksaçlı- lann kavgasına neden olan vitrin değişikliği. Erbakan'ın müdaha- lesiyle bulunan ara formül çerçe- vesinde gerçekleştı. Genç kuşağın tepkilerini ha- fifletmek amacıyla yapılan lıder değişikliği Atatürk Spor Salo- nu'nda düzenlenen ilk adım şö- lenindeaçıklandı. Erbakan'ı taklit İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan'ın, konuşması sırasında "si- zi gidi Uericiler sizi" diyerek Er- bakan'ın üslubunu taklit etmesi dikkat çekti. Aldığı yoğun alkış- la Kutan ve Alptekin"i gölgede bırakan Erdoğan. "Tabanla bü- tünleşildiği taban demokrasisi- nin gerçekJeştirildiği gün nıiKon- larca insan bizi iktidara taşıya- caktır" sözleriyle parti vöneti- mine yönelik eleştinlenni yine- ledi. Erdogan'dan sonra salon büyük ölçüdeboşalırken FP'nin yeni Genel Başkanı Recai Ku- tan kürsüye çıktı. Kutan. "FP'nin hiçbir partinin devamı olmadığuu. yepyeni bir parti ol- duğunu" ıddiaettı. FP'nin yeni MKYK üyeleri- nin yanı sıra ilk kez oluşturulan parti meclisi üycleri de kamu- oyuna açıklandı. MKYK'de Er- Kadınlarla erkeklerin ayn ayn tribünierde oturduğu saJonda sık sık * Fazilet geüyor, iktidara yiirüyor", BBP ve DYP'li konuklar takdim edilirken de "İnançlı insanlar onıuz omu/a, demokrat insanlar omuz omuza" sloganlan atıldı. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) bakan'a yakın isimlerin ağırlık- ta olması dikkat çekti. 'İlk adım' şöleninin ardından FP Genel Merkezf nde MKYK üyeleri kısa bir toplantı yaptı ve ardından başkanlik divanı üyele- ri açıklandı. Eski FP Genel Baş- kanı Alptekin. Diyarbakır Mil- fetvekili Abdülkadir Aksu, ts- tanbul Millervekilı Aydın Men- deres. Prof. Dr. İrfan Gündiiz, Prof. Dr. AJiGören ve Prof. Dr. N'evzat Yalçıntaş genel başkan vardımcılıklarına getirildiler. Prof. Dr. Eyüp Sanay genel sek- reter. Fikret Erçoban da genel muhasip olarak görevlendinldi. MKYK'nin kadın üyelen Nazlı Ihcak, Oya Akgönenç ve Gülten Çelik'e başkanlik divanmda gö- rev verilmedi. Yarbay'dan eieştiri Ersönmez Yarbay, FP MKYK'de ve başkanlik divanın- da milletvekilleri yerine akade- misyenlerin ağırlıklı olduğuna dikkat çekerek "Biz üniversite açmıyoruz. Profesörieresaygımız var. Ama toplum sadece onlar- dan oluşmuyor. Biitün toplumsal kesimleri yamıtmanyız" dıye ko- nuştu. Yarbay. Tayyip Erdoğan ya da Abdullah Gül'ün genel başkan- lığa getiriimesi gerektiğini savu- narak MKYK ve PM'de yer alan bazı kadın uyelere ilişkin eleşti- nlenni dedile getirdi. Kapatılan RP'nin Ankara tl Başkanı Zeki Çelik'in eşi Gülten Çelik'in MKYK'de. Necmettin Erba- kan'ın hukukçu kurmaylanndan Mustafa Kamalak'ın eşinin de PM'de görevlendirilmesıne tep- ki gösteren Yarbay, "Parti kadro- lanna kan koca, eş dost, akraba doldurulmuştur" dedi. Çiller: Hepimiz birer Menderesiz ANKARA (CumhuriyetBüro- su)- DYP Genel Başkanı Tansu Çükr. Demokrat Parti "nin (DP) iktidara gelişinin 48. yıldönü- münde gerçekieştirilen grup top- lantısında, Türkiye'de demokra- sinin dört kez duvara "tosladığı- nı" belirterek. birkez daha bu sü- recın yaşanmaması için "kavga- a" damgası yemek pahasına mü- cadele edeceğini söyledi. "Atan- nuş" iktidara karşı çıktıklan için eieştiriIdiklerini savunan Çiller. "Bi/f *ermek istedikleri, ancak şiddetle reddettiğiıniz rol, dalka- vukluktur" dedi. "Hepimizbirer Menderesiz"diyen Çiller. "Oda- rağacında hepimizden, milletten birer parça idam edildi" görüşü- nü dile getirdi. DYP grubu. DP'nin iktidara gelişinin 48. yıldönümü nedeniy- le özel gündemle toplandı. Grup toplantısına katılan eski DP \e AP milletvekillerinden bazılan konuşma yaptılar. DYP Grup Başkanvekili Saffet Ankan Be- dük'ün, toplantıya katılan bazı milletvekillerini gruba takdim et- memesi küçük bir tartışma ya- şanmasına neden oldu. Listenin uzaması nedeniyle Bedük, ismi- ni okuyamadığı eski milletvekil- lerine de teşekkürlerini sunarken. adlan okunmayan eski AP ve DYP'liler bu duruma sinirlenin- ce uzun süre isim okuma karma- şası yaşandı. Daha sonra kürsüyegelen Çil- ler, uzun uzun DP iktidannı över- ken. bütün arkadaşlannı "birer Menderes" olarak nitelendirdi. Kurultayda, Ricky Martin'in şarkısı partiye uyarlanarak çalınacak CHP'den i çağdaş i kıınıltctyhagrhğı TÜREVKÖSE ANKARA - CHP'nin 23-24 Mayıs'ta yapılacak kurultayının "çağdaş" bir atmosferde ger- çekleştirilmesi çahşmalan sür- dürülürken Genel Başkan Deniz BaykaTa liste baskılan yoğun- laştı Baykal'ın vitrin değişikliğine gitmesini tsteyenler yönetimi eleştirirken Genel Sekreter Ad- nan Keskin ve yandaşlan "Ge- nel başkanın etrafinı boşaltmak istiyorlar. Asıl hedef genel baş- kan" görüşünü sa\oınuyor. Yö- netimin, parti meclisi (PM) lis- tesinin21 Mayıs'ta yapılacak il başkan lan ve 22 Mayıs'taki Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) netleşmesi bekleniyor. CHP PM. 18 Mayıs Pazarte- si günü son kez toplanacak. Ça- hşma raporunun ele ahnacağı bu toplantıda muhalif üyeler muhalefet şerhlerini açıklaya- cak. Muhalif PM üyeleri Hasan Fehmi Güneş, Şahap İnce, Ab- dülkadir Ateş. Kenan Coşar, Mustafa Gazalcı. Halil Çulha- oglu, Salman Kaya ve Ziya Ha- lis'in ortak bir muhalefet şerhi hazırladıklanöğrenildi.21 Ma- yıs günü il başkanları toplana- cak. 22 Mayıs'ta da MYK. son toplantısını yapacak. Kurultay öncesinde liste mü- cadelesinin yanı sıra kurultayın "çağdaş" bir atmosferde ger- çekleştirilmesi çabalan da yo- ğunlaştınldı. CHP lideri Bay- kal, kurultayın bilgisayar orta- mında gerçekleştirileceğini ve sonuçlann 45 dakikada alınaca- ğını müjdeledi. Genel Başkan Yardımcısı AJi Topuz. kurultay hazırlıklan konusunda şu bilgi- leri \erdi: "Bilgisayar ortamında kurul- tayın yapılnıası için gerekli izin- ler alındL teknik hazıriık yapıl- dı. Firma yetkilileriyle bir de- monstrasyon \apacagiz. bir de secim kurulu ile bu tekrarlana- cak. Vledeni bir ortamda kurul- tayımızı gerçekleştirmek istiyo- ruz. Oylama için hücreierin sa- yısı da arttınldı. 2.5 saatte oyla- mayı bitirmek istivoruz. O> ver- me işleminden sonra, bir saat içinde de sonuçlar belli olacak." Atatürk Spor Salonu'nda 23 Mayıs günü başlayacak kurul- tayda 09.00-10.00 saatleri ara- smda klasik müzik çalınacağı, ardından TRT Çoksesli Koro- su'nun sahneye çıkacağı bildi- rildi. CHP yönetiminin kurultay sürprizi olarak da Ricky Mar- tin'in ünlü şarkısı "L'n-Dos- Tres^in sözlerini CHP'ye uyar- lattığı öğrenildi. Baykal'dan Mustafa Güngör önergesi Liste kavgası AJVKARA (Cumhurhet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Denk Baykal ve arkadaşlan, eski milletvekillerinden ErolGüngör'ün oğlu Mustafa Güngör ün milletvekili lojmanlannda öldörülmesi olayıyla ilgili olarak araştırma önergesi verdi. CHP Grup Başkanvekili Nihat Matkap. "Onayetbı 7 yıldır aydınlaniamamış oünasımn kamu vkdanını yaraladığı gibi. emniyet teşkilatının ) r etersizlikJeri. basirvtsi/liği tartışmaiannı da beraberinde getirdiğini"' söyledi. CHP'lilerin TBMM Baskanlığı'na verdigi araştırma önergesinde şu noktalara dikkat çekildi: "Cinayette bıçak ve tabanca kullanıldığı kesin oünasına rağnıen, soruşturmanın daha baslangıcında savcı ve emniyet yetkilileri tarafından cinayette tabanca kullanıldığının dahi tespit editemenıesi, işe ciddiyet ve basiretten yoksun başlanıldığını ortaya koymaktadır. Gnayeti aydmlatmak için mücadeie veren Erol Güngör'den olay günü iojmanlarda görevli güvenUk mensuplannm Lsimk'ri dahi gizJenmiştir. Öte vandan faili meçhul ctnayetlerle ilgili TBMM Araştırma KomisyTMJu'na Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Miidürlüğü'nce gönderilen listede bu cinayetin gösterilmemesi daha da çarpıcıdır. Soruşturma sonuçlanmadan cinayetin işlendiği evüu Erol Güngör'ehaber verflmeksidn bosaitılması. eşyalann depoya taşmmas] aynca düşündürücüdür. r ' CHP Grup Başkanvekili Nihat Matkap, dün düzenlediği basın toplantısında Erol Güngör'ün cinayetle iJgili çabalannın 504 sayfalık kocaman bir cih oluşturduğuna dikkat çekti. Matkap, "Cinayetin 7 yıldır aydınlatılamanıası devtet kavTamınm ve TBMM'nin ciddi yara ahnasma yol açü. Öncrgeınizin öncelikle göriişülmesi için tüm partilerin katlusım istirham edivoruz" dedi. Genel başkanlik yanşı bek- lenmeyen kurultayda, tüm mü- cadele PM listesinin oluşumun- da yasanacak.Genel merkez yö- netiminin anahtar listesinin ya- nında, muhaliflerde ayn bir PM listesi çıkaracak. 1200 delege- nin oy kullanacağı kurultayda, büyük yanş 60 kişilik PM liste- sinin oluşumunda yasanacak. PM listesinde kadın kotasın- dan 15 kişi ve 30 millervekili yer alacağına dikkat çekildi. CHP lideri Baykal'ın vitrin de- ğişikliği gerçekleştirmek için Grup Başkanvekilleri Önder Sav ve Oya Araslı'nın da arala- nnda bulunduğu bazı ısimleri listesine alacağı kulislerde dile getirildi. Kadın Kollan Başkanı Güldal Okuducu ile Gençlik Kollan Başkanı Erhan Bay- dar'ın da genel merkez listesin- de yer alması bekleniyor. )Z YAZII ORHAN BİRGİT Meclis'in çarşamba birleşiminde, ik- tidar gruplan gündemde yığılmış olan yasa önerilerini sonuçlandırmak ama- cı ile geceleri de çalışılmasını istediler. Bu öneriye karşı çıkanlar arasında ÇHP de vardı ve Grup Başkanvekili Önder Sav. öncelikle norrnal çalışma saatleri için çoğunluğu sağlama göre- vinin iktidar milletvekillerinin sorumlu- luğunda olduğunu söylerken haklıydı... "Ondan sonra da", diyordu Sav, "ge- rekiyorsa CHP'den işlerin yürümesi için destek beklemeliydiler". Bir azınlık iktidan olan ANASOL- D'nin milletvekilleri, birleşimi başlata- cak çoğunluğu önceki gün sağlamış olmalanna karşın Meclis'in geceleri de çalışmasını gerçekleştirecek önergele- ri, CHP'nin kendileri ile değil, Fazilet ve Doğru Yol ile birlikte oy kullanmalan yü- zünden reddedildi. Ve aklı başında ve sağduyuya açık bir politikacı imajına sahip görünen Önder Sav'ın söyledik- leri ile uygulamaları birbirine zıt iki olay olarak Meclis tutanaklanna geçti. Deniz Baykal, partisınin kurultayı yaklaştıkça, anlaşılmaz bir strateji ile gerginliği arttınyor. Baykal stratejisi. sadece Meclis'i ça- CHP Ne Yapmak İstiyor? lıştırmamakla ve gündemi tıkamakla kalmıyor. CHP milletvekillerini, Fazilet ve Doğru Yol'un, doğal işbirlikçileri ha- line getiriyor. Parlamento, gece çalışmalı mı? REFAHYOL iktidannın kader arkadaş- larının elleri. "hayır" diye kalkarken, Baykal'ın CHP'si de onlarta birlikte oy veriyor. Yüce Divan tehdidi altında bulunanın sadece Tansu Çiller olmadığını kendi yandaşlarına göstermek isteyen DYP'lilerin, Başbakan için hazırladıkla- n soruşturma önergelerinin gündeme alınmasında, Baykal'ın CHP'si de REFAHYOL iktidannın kader biriikçile- rinden aynlmamaya özen gösteriyor. Fazilet Partisi. kendi içindeki anlaş- mazlığı da örtecek olan bu sert muha- lefet stratejisini nereye kadar götürrnek istediğini grup başkanvekili Lütfü Esengül'ün parlamentoda çarşamba günü yaptığı basın toplantısı ile bir de- fa daha gösterdi. Esengül, soruşturma açılması önergeleri kabul edilmiş, üste- lik bu yöndeki oylamaya kendisine gü- venoyu vermiş olan CHP'nin de katıl- mış olması karşısında Mesut Yıl- maz'ın, Cumhurbaşkanı'na istifasını vermesi gerektiğini söyleyerek, hedef saptaması yapıyordu. FP ve DYP, soruşturma ve araştırma önergeleri ile parlamento gündemini tı- kayarak, irtica ile mücadele yasalannın görüşülmesini engellemekle kalmaya- cak, Çiller soruşturmasını da adamakıl- lı yozlaştıracak bir taktik uygularken, gizli bir müttefik gibi Baykal'ın hırsına güveniyorlar. Deniz Baykal, son haftalarda artık iyi- ce gün ışığına çıkan taktiği ile oyunu "ya kendisi ya da kendisi" olasılıklan için kuruyor. Ama bu gerildikçe gerilen ortamın nereye kadar gidebileceğini en başta kendisinin fark edemediği anlaşılıyor... Hemşirelık Haftası nedeniyle beyaz meleklerden oluşan bir heyeti kabul ederken, televizyon kameralan önünde Akın Birdal'ın vurulduğunu öğrendiği an Baykal'ın dudaklarından bir mınltı biçiminde çıkan sözleriyle, eylemleri çelişiyor. ••• CHP'nin eski tabanı da, kimi yöneti- cileri de zaman zaman bir nostaljiyi açı- ğa vurur ve "Sosyal demokratlar niçin birleşmiyoriar? Ecevrt bir kezhe desin ve gelsin başımıza geçsın" plağını kim bilir kaçıncı kez pikaplanna koyarlar. Ama genel başkan olarak başlann- da görmek özlemini duyduklan kişinin önceki gün DSP grubunda söyledikle- rini acaba buz üzerine yazılmış sözler olarak mı yorumluyoriar? Başbakan Yardımcısı, Akın Birdal'ın vuaılmasında "Kışk/rtıcıajan oyunu da elbette akla geliyor" hatırlatmasını ya- parak başladığı o konuşmasında CHP'lilerden beklediklerıni şöylesıralı- yor "Hem hükümette reform yasalan için destek sözü verip hem de Meclis ça- lışmalannı engellemek, uydurma ge- rekçeli soruşturma önergeleri ile gün- demi tıkamak ve toplumu belirsizlik or- tamına sürüklemek ülkeye büyük zarar veren bir çelışkidir. Biz TBMM günde- mini CHP ile birfikte belirledik. Eğer is- teklen değişti ise, öncelikle ilgili önerı- leri değişti ise, bunlanyeniden beliıie- yebiliriz... Türkiye'de bazı ara rejim özlemcile- rinin ve demokrasiyiyozlaştırmak iste- yenlerin vartığı sırdeğildir. Bunlar ken- di başlanna amaçlannı gerçekleştire- meyecek kadar küçük bir azınlıktır. A- ma CHP'nin dayattığı olağandışı se- çim hükümeti modeli. bunlann amaç- larına hizmet eder, hem devletin ve ekonominin hızını keserhem de birara rejimın yolunu açar. Bunun da sorum- lusu yine CHP olur. Geçmişteki gerçek CHP'nin mirası- nı mirasyedıce harcayanlar, tarihe de millete de bunun hesabını veremez- ler." • • • Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubun- da da tabanında da Baykal'ın Tansu Çiller'i bir defa daha Yüce Divan'dan kurtaracak bir strateji izleyişinden ra- hatsız olanlann sayılan artıyor. BERBAKIMA SERVER TAJNILLI Marksizmin Güncelliği Marksizm güncellik kazanıyor gitgide. Berlin Duvan'nın yıkılışı daha onuncu yılını bile dol- durmuş değil. O sıralar "Marx öldü!", "Marksizm ta- rihe kanştı!" diye düğün-bayram edenlerin önüne, 11 Mayıs günlü Le Monde'un. Komünist Manifesto'nun 150. yılı vesilesiyle yapılan bir iki toplantıdan hare- ketle, Marksizme ayırdığı o iki koca sayfayı ve orada söylenenleri nasıl özetleyip de anlatmalı? Toplantılardan biri. geçen 1 Mayıs'ta, Nevvyork Üniversitesi'nde düzenlenmiş olan kollok. Amerika Birleşik Devletleri'nde. komünizmin, bir siyasal ha- reket olarak tutunup kök salmadığını biliriz. Ama ga- zetedeki yazılardan birinden öğreniyoruz ki, Komü- nist Manifesto, orada hem çabucak çevrilip gün ışı- ğına çıkmış, hem de Marx'ın düşüncesi daha baş- lardan bir ilgi odağı oluşturmuş ve bu artarak sürü- yor: pek ciddî eserler yayımlanıyor Marx üstüne. Da- hası, o yazının belırttiğine göre, soğuk savaşın anı- ları küllenır, Sovyet aleyhtarı saplantı dağılırken, Marksizm üzerine inceiemelerin merkezi, Birleşik Devletler'e doğru yer değiştirir durumda. Paradoks diyeceksiniz, ama gerçek bu! ister misıniz, bir ayağı Amerika'da olan aydınları- mızın, hatta para dilenmeye gıden görevlilerimızin burnuna. Marksizm üstüne en son tartışmalarla ilgi- li sorular da uzatılsın bundan böyle? Oralardan fikir diye, insanlanmızı aptal yerine koyup çuval çuval sa- man yollayanlann. örneğin şu Nevvyork'taki 1 Mayıs kolloku karşısında sessız kaimalannda hiçbiracayip- lik yok. Kalıbımı basarım. duymamışlardır bile! • Bir ikinci toplantı. 13-16 Mayıs tarihlerinde Pa- ris'te. Yine Komünist Manifesto'nun 150. yılı vesile- siyle duzenleniyor. Birçok ülkeden yüzlerce tarihçı, filozof ve iktisatçı, Marx'laEngels'in 1848'deyayım- ladıklan. asıl adı "Komünist Parti Bildinsi" olan bel- genin üstünden şu kadar yıl geçtikten sonra. dünya- yı onca etkılemiş olan bir dünya görüşünden elde ka- lan ne, dıye tartışacaklar. llginç de bir adı var kollokun: "150 yıl, kazanılacak bir dünya!". Manifesto olsun. Marksizmi kuranlann bütün eser- leri olsun. kimi insanların durup durup tekrartadıkla- rı gibi öyle çöp sepetine atılmış değil, "hayatıyet"\e- rini sürdurüyorlar. Ama bu, onlann eieştiri ve yorumun uzağında kalmalan anlamına gelmiyor. Gazetedeki bir yazıdan. bu eieştiri ve yorumlamanın bir 150 yıl- lık öyküsünü pek açık izliyoruz; tarihle bu kadar yük- lenmiş bir kuramın neden bugün de güncellik taşıdı- ğını o zaman anlayabıliyorsunuz. Yazılar arasında, sosyal bilimlerle ilgili bir yüksek- okulun yöneticisi. aynı zamanda Saint-Simon Vak- fı'nın genel sekreteri olan, ciddî kitaplar da yayımla- mış Pierre Rosanvallon. kendisiyleyapılmış birsöy- leşide. "Marx'm incelenmesi bize çok şey getirir; çünkü modern toplumun özünü yakalamıştır o" di- yor; ve ınsan haklarıyla Marksizmin ilişkisi üzerine so- rulan bir soruya yanıt olarak da bir yerde şunu söy- lüyor: "Insan hakları, çağdaş toplum için müthiş bir kurtuluş aracıdır, ancak sosyal değişmeyi de sade- ce onlann üzerine kunvak mümkün değil. Kuşkusuz, insan haklan bireyin bağımsızlığını elde etmesinisağ- layabiliyor. özeli kamudan ayınyor ve bir ölçüde, si- yasal değişim bu bağımstzlığın sonucudur. Ne varki, sosyal bağın reforma uğramasım da gerektiriyor bu değişiklik. Marx'ın incelenmesi, işte bu noktada çok şey katabilir bize." Yazılar arasında beni en çok çarpan, Paris üniver- sitelerinden birinde öğretim üyesi olan filozof Dani- el Bensaid le yapılan bir söyleşi oldu. O da Manc'ı yeniden yorumlayanlardan biri.Yığınla sorunu göz- den geçirirken, üzerinde bir durduğu da şu: 1917'den sonra, Marx adına yürütülmüş olan terörün kaynağı- nı onda görmek hiç de doğru değildir; bu, tarihi terk edip mitoslara bağlanmak olur. Ancak Marx, politi- kayı kurumsal boyutlan ve hukukla olan -karmaşık- ilişkileri bakımından pek düşünmemişti. Böylece, Marx'la beraber düşünmeyi sürdürmek isteyenlerin önünde ivedi bir görev vardır: "Demokrasi üzerinde düşünmek!" Filozof, Marksizm söz konusu oldukta, çağımızın gerçekliğini pek çarpıcı biçimde özetliyor ve şöyle di- yor: "Manc'la düşünmek, Marx'a karşı düşünmek, a- ma onsuz asla!" Buradan kalkarak diyeceğim ki, Marx yalnız gün- cel değil, ne olursa olsun kendini dayatıyor da. Kar- şınıza da alsanız, hesaplaşmanız onsuz mümkün de- ğil! 20. yüzyıl biterken taşların yeniden yerli yerine otu- rur gibi olduğunu görmek, insanı sevindiriyor. Çün- kü sorun, bir yerde düşünmede "yöntem sorunu"dur, ya bölük-pörçük bakacaksınız çağınıza, ya da ger- çekler dünyasında kalarak ama "diyalektik bütünlü- ğü" de gözden kaçırmadan ufku tarayacaksınız. Bitmedi, daha konuşacaklarımız var. Not: Akın Birdal'a olan saldınyı nefretle kınıyo- rum. Hayatta kalmış olması, hepimizin şimdilik tek avuntumuz. Yetmez: Saldırganları mutlaka bulması- nı istiyoruz devletten... Komisyondan ÇillerHn dokunulmadığına ret ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - TBMM Anayasa ve Adalet Kar- ma Komisyonu. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile Ulaştırma Ba- kanı NecdetMenzir'in de aralannda bulunduğu 22 milleuekilinm dokunul- mazlığının kaldınlması istemini reddetti. Karma komisyon. dünkü toplantısında. CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Şahin başkanlığında oluşturu- lan alt komisyonun gün- demındeki 22 dosyadan I9"uyla ilgili hazırladığı raporu ele aldı. Komis- yon, alt komısvonun gö- rüşü doğrultusunda 19 dosyada yer alan 22 mil- letvekilinin dokunul- mazlığının kaldınlması- na gerek olmadığına ka- rar verdi. Karma Komisyon Başkanı Atila Sav. alt ko- misyonlardan kendileri- ne gönderilen tüm dos- yaları görü^erek karara bağladıklannı. son dö- nemde gelen dosyalann- sa yeni bir komisyon oluşturularak ele alına- cağını söyledi. Sa\. kar- ma komisyonun doku- nulmazlıkların kaldırıl- ması yönünde karar ver- diği dosyalarınsa genel kurulda beklediğini be- lirterek -Grup başkanve- killerimizden gerekeni yapmaJaruu istedim" de- di. Alt komisyonda biri Çiller. dığen DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında olmak üzere iki dosya daha bu- lunuyor. Batı Çalışma Grubu"na yönelik eleşti- rileri nedeniyle Çiller, Abdullah Çatlı ya sahte silah ruhsatı verilmesi olayıyla ilgili olarak Ağar hakkında açılan da- valar nedeniyle hazırla- nan iki dokunulmazlığın kaldınlmasına ilişkin dosyaysa bazı eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle görüşülemedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog