Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

15MAYIS1998CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Türk-lş, yann 'Işsizliğe Hayır, Özelleştirme Talanına Son' mitingi düzenleyecek 6 Bıçak kemiğe dayandı'ANKARA (Cumhurh et Bûrosu)- Turk-lş. >ann "İşsızliğe Hayır, Ozel- leştirme Talanına Son" mıtıngı du- zenkvecek Turk-ts Genel Başkanı Bayram Meral, "Bıçak kemiğe da- >andı. Sesimizi yukseltmezsek bak- lanmız eiden gidıvor. Turkı\e Cum- huri>eti"nın bütunluğü ve bağımsız- bğı tehlikeye gın>or** dedı \1evcut sıyası yapılanmanın, halkın sorunla- nna " kulak ükadığınT kaydeden Meral. ışsızlıkten. haksızlıktan. ge- çım sıkmtısından şıkâyet eden tum yurttaşlara mıtınge katılın çağnsın- da bulundu Turk-lş Genel Merkezı'nde dun basın toplantısı duzenleven Meral evjemprogramınıaçıkladı Bunago- re, saat 09 30daCelal BavarBuKa- rı- Tandoğan kesımınde toplanmava ba$layacak yuruyu^ kortejı saat 12 00 de Sıhhıye-\bdı tpekçı Par- kı nda olacak Bayram Meral ışçı sınıfının \e halkın sorunlannın her geçen gun da- ha da yoğunlaştığını soy ledı Sorun- ların çözumlenmesı ıçın her turlu mucadeleyı \erdıklennı \e ozvende bulunduklanm kavdeden Meral. "AncakbizimtumİYİn)\etli\e\atan- se\er çabalanmıza karşın. siyası çe- kişmeier \e becenksızlıkler nedenrv- le istenılen senuçlar alınamadı. Çaba- lanmız gormezden geündı, ı\ı nn eti- nuz ve vatanseveriığımız bırçok kışı ve kurum tarafindan ıstısmar edıldi" dı\ekonu:>ru Hukumetlenn halkın s^sını dınle- mek yerıne IMF \e Dunya Banka- sı nın onenlennı tercıh ettığını vur- gulayan Meral. özelleştirme polıtı- kalanvla ışsızhk sorununun daha da arttığmı belırttı Meral "Vağmavetalanbiçimınde sûrdürulen özelleştirme. ulkemizde uretimı \e uretkenliği duşurmekte, işsızler ordusuna venı işsizlenn katıl- masına vol açmaktadır. OzeUeştirme- nin vatinma. ıstıhdama. uretkenliğe hıçbır katkısı olnıamışür" goru^unu dıle getırdı Sosval de\let anlayı^ını avaklaraltınaalan özelleştirme anla- yı^ına karsı olduklannı \urgulayan Bayram Meral. hukumetlenn 1LO Sozleşmesı nı onavlayarak yukum- luluk altına gırdığı ış gu\ encesını ıs- tedıklennı soyledı Meral. sıyasetçılenn hukumetın, yurttaşın sesıne kulak vererek, Mec- İıs tekı tıkamklığı aşabıleceklennı kaydederek sozlennı şoyle surdur- du '•Meclisin,âyasipartifcrimizinvc miHetvekillerimizin. gorev ve sorum- luluklannı verine getirmelerinı isti- yoruz. Vağma ve taLan bıçımındeki ozeUeştirmenın durdumlmasını isti- voruz. Vargı kararlannın. hukuk dev leti anlayışı çerçevesinde uygulan- masını ısüyoruz. Laıkliğin demokra- si,insan haklan ve sendikal hak ve oz- gürlûkler açısından taşıdığı hayati onemin farkında olarak, laik cumhu- riyeün koruntnası için gerekli adım- lann gecıkılmeden atılmasıru ıstiyo- nız." Necati Celik dönemi SSK sınavında usulsüzlük belgelendi \NKARA (Cumhuri>et Burosu) - Sos- yal Guvenlık Kuruluşları Genel Mudur Yardımcısı Lutfîı lnceler. 6, 7 8 Aralık 1996 tanhlennde Ankara'da yapılan SSK sınavında usulsuzluk yapıldığmın raporla belgelendığını bıldırdı TBMM KİT K.omısyonu'nda SSK. nın 1996 >ılı hesap \e ışlemlen dun aklandı Komısyonun dınledığı lnceler. RP lı Çalış- ma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Necati Çe- lik donemınde yapılan SSK. sınavına ılış- kın bılgı verdı lnceler, sınavda usulsuzluk yapıldığmın Başbakanlık Teftış Kurulu ra- poruvla belgelendığmı kaydettı Danış- tay 'a. sınav ın ıptal edılıp edılmey eceğı yo- nunde goruş ıstemek uzere 6 Mayıs 1998 'de başv urulduğunu anlatan lnceler. 7 Mayıs 1998'dedesorumlularhakkında An- karaCumhunyetBaşsavcılığı nasuçduyu- rusunda bulunulduğunu belırttı CHP'lı Ayhan Fırat, sınav a gırmeden ka- zananlar olduğunu vurguladı Fırat, suçlu olan herkesın "vebalini ödemesT gerektı- ğını soylerken komısyonun FP lı uyelen. sınavda usulsuzluk olmadığına ılışkın yar- gı karan bulunduğunu savundular SSK Genel Muduru Kemal kıbçdaroğ- lu, uyelenn eleştınlennı yanıtlarken bu ko- nudakı raporun kuruma yenı geldıgını, ra- poru ıncelemedıgını behrterek personelın gorev me son venlmesı gıbı bır ısteklerının olmadığını soyledı Eczacdık Günü etidnlüderlehııthmdı İstanbul Eczacı Odasu 14 Mavıs Eczacıiık Günü nedeniylc Taksim \atürk Vnıtı'na çelenk kovdu. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Erkan Onsel, Eczacıiık Günü'nde bu yıl ilaçta patent \e verli sanaviye getireceği zararlan ele alacaklannı so\ledi. Yabancısanayinin Turkivede hâkim olma> a başladığına dikkat çeken OnseL "Türkije ciddi bir ilaç politikası geliştirmelidir*" dedi. Marmara Ünhersitesi Eczacıiık Fakültesi'nde düzenlenen kutlama töreninde konuşan Dekan Prof. Dr. Meral Ke\er IKsal da, eczacıiık u>gulamalan doğnılrusunda vcni vasal du/enlemtler vapılması gerektiğini \urgularken İl Eczacıiık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Berkkan, sorunlann çozumu için çalışacaklannı sov ledi. Etkinlikler kapsamında halk oyunlan gösterileri, şiir \e gitar dinletisi. tryatro gosterisi de >er aldı. (Fotoğraf S-\A.DET LSLL) TGS Yönetim Kurulu 'Hükümet halkın beklentilerine yanıt veremiyor' İstanbul Haber Servisi - Turkı- ye Gazetecıler Sendıkası (TGS). hukumetın, çalışanlann ve halkın beklentılenne yanıt veremedığı- nı savundu TBMM'nın de bu- gunkü yapısıyla halkın özlemı olan acıl duzenlemelen yapama- dığını vurgulayan TGS Yönetim Kurulu, İnsan Haklan Demeğı Genel Başkanı \kın Birdal a ya- pılan sılahlı saldınyı nefretle kı- nadı TGS Yönetım Kurulu dün top- lanarak basın sektoru ve çalışan- lann sorunlannı goruştu Toplan- tının ardından yapılan açıklama- da. ışbaşında bulunan koalısyon hukumetınınulkedehuzurvegu- venın sağlanmasında yaptığı ça- lışmalarda ılerleme kaydederken çalışanlann ve halkın beklentıle- nne cevap veremedığı belırtıldı TBMM'nın ışlevını yetennce yenne getırmedıgı ıfade edılen açıklamada, başta 'Vergi Refor- mu Vasa$r olmak uzere TB- MM'de bekleyen ve çalışanları yakından ılgılendıren yasalann bır an once çıkanlması ıstendı T- GS Yonetım Kurulu açıklama- sında özelleştirme adı altında ul- kenın kaynak ve bınkımlennm heba edılmesı konusunda huku- t^jntş uyanldı , ,. & HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Sudaki Halkalar... Her umudun tukendığı yerde, yenı bır umut yeşenr Bu doğanın ınsanlara sunduğu "yaşama ısteğı'rnn vazgeçıl- mez bır oğesıdır Umutsuz yaşanmaz Veboşlukmut- laka dolar Cumhunyet'teyayımlanan "Demok- ratık Toplumcu Çağn' nın boylesıne t»r etkı yapacağını beklemıyordum Çağ- nnın onculuğunu yapan kuruluş tem- sılcılennın de bektedıklennı pek sanmı- yoaım Yurdun çeşrtlı koşelennden mesaj- lar gelıyor Çağnyı çoğaltıp dağıtanlar var Çağn uzenndetartışmatoplantıla- rı duzenleyenler var Bakırköy ADD'den bırgrup, çağnyı ADD'lenn İs- tanbul bolge toplantısında yaygınlaş- tırma hazıriığı ıçınde Ismet Solak, çağnyı Humyet'tekı koşesınde degeriendırdı Ve o yazının, metnın altına atılan bır ımza nıtelığınde olduğunu ozenle vurguladı NTV'dekı son "Ankara Kulısı" ıse baştan sona bu konuya aynlmıştı • • • "Demokratık Toplumcu Çağn" ne yapıyor^ Once yaşanan bunalımın nedenlerı- nı sergıhyor Sonra çozumun nasıl bır ıdeolojık çerçevede aranması gerektı- ğını anlatıyor Kemahzmın altı ılkesını yorumluyor VeTurkıye'nıngundemın- dekı onemlı sorunlara, çok açık ve so- mut yanıtlar getınyor "Kemalıst so/"un, "u/usa/so/"unçız- gısını netleştırıyor / Kemalısöerte sosyalıstlen buluştu- njyor Tıpkı 1930'lann KADRO hareketı gı- bı Tıpkı 1960'lann YON hareketı gıbı Metnı ılk onaylayan ve katkıda bu- lunanlardan bınsı de Sayın llhan Sel- çuk Yayımlanamayan ımzalar arasında kımler yok kı Prof Alpaslan tşıklı Prof Türker Alkan, Prof Sına Akşın, Necati Cu- malı, Dr Alev Coşkun, Erendız Ata- sü, Prof Korkmaz Alemdar Prof Muharrem Varol Prof Türkel Mıni- baş Prof MahmutAdem Prof Se- rap Ayhan, Asuman Boyacıgıller, Prof Hülya Okumuş, Sacrt Somel, Yazgulu Aldoğan, Prof Gulseren Kocaman Prof Dursun Gökdağ Prof Zahıre Mukleroğlu Prof Uğur Demıray Prof Murat Barkan, Prof Sezen Unlu, Prof Nuray Seden, Prof Yalçın Demır Prof Hadi Guçhan Prof Zehra Ipşıroğlu Prof Erendüz Özbayoğlu Prof Betul Çotuksoken, Prof Necla Pur Prof Dılek Dottaş Prof Sevıl Oksuz Prof Ayhan Ulu- belen Prof Bayhan Çubukçu Prof Nedıme Ergenç Prof Eşın Gunsu Prof AyselGursoy Prof ÖznurAteş Prof Sumru Ozkırımlı Prof Aydın Salman. Prof Gunay Sanyar, Prof Kenm Alpmer Prof Neriman Özu- tay Prof Zelıhalmre Prof Sedatlm- re Prof Gulsen iskender Prof Se- dat Atmaca Prof Nunye Akev, Prof Nurhayat SürJupınar. Prof Afrfe Mat, Prof AyşeCan Ve her meslekten yuzlerce değerlı insan Çok sayıda doçent ve yardım- cı doçent Çağnyı Cumhunyet te ya- yımladıktan sonra duyup da ımzala- mak ısteyenler ıse sayısız Herkese koşemde yer vermem ne yazık kı olanaksız Ama çağn 34 orgut temsılcısının ım- zalan ıle yayımlanmıştı O ımzalara ek- lenebılecek sıvıl toplum orgutu temsıl- cılen olursa, bu koşede okurlanma du- yuracağım • • • Taş suya duştu Halkalar gıderek buyuyor Ve bu konuda da onur payı gene ka- dınlara ve kadın kuruluşlanna aıt Hareketın ılk gınşımı kadınlardan ve kadın kuruluşlanndan gelmemıştı A- ma onu yan yolda bırakmayıp sahıp- lenen, yaşama geçırmek ıçın kollannı sıvayan onlar oldular ÇYDD butun orgut bınmlennı top- layıp ÇAĞRI uzennde semıner yaptı Sayın Turkan Saytan şımdı bır ılke da- ha ımzasını atma kararlılığında Deme- ğe gırecek her yenı uyeye bu metın ve- nlecek ve "Işte" denecek "bızım ana- yasamız" Bırçok erifefc"veerkeklerınyonetı- mındekı orgut çağnnın tartışılmasına katılmıştı Oadakı goaışlen paylaşmış- tı Ama ış ımzaya gelınce ımzalamak hesaplarına uygun duşmemıştı Hat- ta hareketın oluşumunda en hızlı go- runen bazı "oncu'ler bıle son dakıka- da sırra kadem basmıştı Kımısı hareketın bır partıyı ele geçır- menın aracı olmasmı ıstıyordu Kımısı hareketı bır sıyasal orgutlen- menın ılk basamağı gıbı goruyordu KADRO hareketı 1930'lardaKema- lızmın yanında yer almtş ve ulkeye ışık tutmuştu Otuz yıl sonra bu ışlevı YON ustlendı Ve o hareket Kemalızmın 'geçmışın bekçıhğı"nder\ kurtulup devnmcı çızgısıne yenıden oturmasına buyuk katkı yaptı "Ortanın solu' doğ- duve gıderek demokratıksol auzan- dı O gunden bu yana bır otuz yıl daha geçtı Ulkenın çıkmazdan kurtuluşu bır • kez daha Kemalızmın 21 yuzyılın ko- şullarına taşınmasına bağlı Ve YON hareketının onculennden ilhan Selçuk, bu kez de ÇAĞRI nın ıçınde Amaç aynı amaç' Çızgı aynı çızgı 1 Gun "Kemahzmt geçmışın bekçılı- ğı degıl geleceğın onculuğu" sayan- ların gunu Bır araya gelmelennın el ele vermelennın ve ulkeyı bır kez daha aydınlıklara taşımalannın gunu A xTURKÜUR YOUADIM SANA S04 Muıık ve duıenle-ne ADNAN ERGIL ENGEREK DÜNYA 56i ve Muıık BANU KfRBAĞ (Açlık gmııtde dufen onlara) SEVDA SEVDA ÜSTUNE S6z ıv Mluık. BANU KHIBAĞ GEL Jdf m SULTAN ABOAL Muıık BANUKIRBAĞ YUNUSMİSAÜ Soz W Munk AIAA 7VN l)S GULÜŞÜN KAUR BENDE S AHMrrmLI MutHc StlDA BAĞCAS ÇAUN OAVULLAR1 fenMısı AHONM (Seunik Turkusu) KARAHİSAR KALESt 56i <K Munk AHOKIM (A'ycn Tûffcıtoı) DAĞLAR (yi) Soz ve MûzHc AHONİM OĞUL 502 « Muiik mtSTAfA ATKI (Oğutiarnt kaybeden analara) HACIAÜ OBASI Soz w MûZlt ANONM (Smtsfe Turkusu) HELEYAR (Halay) Soz ve Muz* AMONİM MfldOR OZGÜN MÜZIK YAPIM de BUGÜN BASIN VE HALKİAIÜSKILER, MENAJERUK VE ORGANIZASYON Teİ! 0.212 • 5 2 7 6 1 1 2 | ACİLEN Gebze'de açılmakta olan hastanede çalışmak üzere Çocuk Hastalıkları Uzmanı (Full-Time) Bayan Aile Hekimi Uzmanı, aranmaktadır. Tel: 0532 612 04 24 \nkaro \e Istanbnl"a 2.5 saat nıesafede OTEL * * * SOLL/ 19 Mayıs Pakelı 4 gece 5 gun kent stresınden uzakta yaşama fırsatı Karadenıze sıfır konumda Kapah \e 4fiJt Yüzme Hmuzu: \tan7Xtra\a hakım Saıtna, Jakuzı te Fıtness Cenler Bılardo, \iasa Tenısı ve Oyun salonlan, Toplantı Salonlan Tum odalarda T\ Mınıbar, Saç kurutma Her hafta sonu Restauranl ve Taşbar'da Canlı muzik | Kalivaltı ve Akşam jemeğı Açtk bure/Eglence prngramı t 15-19 Mayıs/Cuma-Sah 28.0O0. Rezervasyon:(0374)611 37 41pb\ Fa\:tO374ı61l 37«M» MERSÎN 2. ASLİYE HUKUK M\HKEMESİ'NDEN EsasNo 1997 1069 DavacılarMansurOcahs ıleda\ahlarLatıteOcal\s arasındakı ı>tı rakın çozulmesı da\asmın >apılan \argi sırasında venlen ara karan gere ğıncedavalılardan \ a^ar AJcalan a da\a dılekçesı \eduru^ma gunuteblıj edılemedığınden ve teblıgata varar açık adresi de tespıt edılemedıgmden da\a dılekı,esıııın \e dunıjma gununun ılanen teblı&iK karar \enltnı> olup karar gereğınce Da\acılar vekılı S 4 I997 tanhlı da\a dılekçe^mde ve duruşmada Mersın \rpaç-Sakarlar kovu 3 pafta 281 parsel savıh ta şınmazm taraflann mûşterek munslen Hacı Ocal a aıt ıken onun olumu ıle mıraiçılanna kaldığını ancak bu taşınmazın mırasçılar araiinda ışlı rak halınde olduğunu ılen surerek 281 parseluı tamammdakı ıştırak halın dekı mulkıjetın mu^terek mulkıvete donu^turulmebine karar \enlmeiinı ıstemij olduğundan, davalılardan \ajar -\kalan ın duruşma gunû olan 19 6 1998 gunu saal 09 00 da duruşmava gelmesı veva kendısını bır ve kılle temsil ettırmesı ve Mk nın ^ a maddesı uvann^a ıştırak halınde kı mulkıvetm mûşterek mulkıyete vevnlmesme haklı bır ıtırazı var ıse bu nu ılanın teblığınden ıtıbaren 10 gun ıçınde bıldırmesı v e\a avnı süıe ıçın de taksım davası açması aksı takdırde ıştırak halındekı mulkıvetın muj terek mulkı>ete çevnlme>ıne karar venleteg hususu duruşma gununu göstenr »ekıldekı davetıvenm teblıö venne kaım olmak uzere ılanen teb lıgolunur Ba>m 19424 İyi h doğdun Yavuz Tanyeli! Yavuz Tanyeli MECİTÖZl K.\D4STROMAHKEMESİ"NDEN DosvaNlo 1984 74 Da\acılar Davut Yuksel mırasçılan taratından da\alı lar Mehmet Kılıçarslan \s alevhıne mahkememıze açı- lan tapulama tespıtıne ıtıraz davasının \apılan açık \ar- gılamasında venlen ara karan gereğınce Davacı Davut Yuksel mırascısı Canan Yüksel ın adresınde bulunama- ması ve adına duruşma gununu bıldınr davetıyenın teb- lığ edılmemesı nedenıvle gazete ılanı ıle teblıgıne karar venlmı^tır Duruşmanın bırakıldığı 26 ^ 1998 gunu sa- at 9 00da mahkememızde hazır bulunması veva kendı- sını bır vekıl ıle temsıl ettırmesı aksı takdırde vokluğun- da yargılama >apılarak karar verılecegı HLMK nın 509 md sı geregınte ıs bu ılan davetıye >erıne kaım ol- mak uzere ılanen teblıgolunur 16 4 1998 Ba>ın 1S083 i9 yepyeni bir lalh-shtOM... eıniR Sesler veYorumlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog