Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yonetmcnı Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatönr HikmetÇe- tinkaya # Yazıışlen Müduoı İbrahim Yüdız 0 Sonımlu Mudur Fikret İlkiz • Haber Merkezı Müdürü Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen' Fikret Eser Dı> Habcrler Şinasi Danrçoğlu • ktıhbarat Cengiz ^ ıldınm # Ekcnomı: Mehmet Saraç 0 Kultur Handan Şenköken 0 Spor \bdülkadir Yücelman 0 Makıieler Sami Karaören 0 Düzeltme Abduilah Yaacı# Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu 0Bılgi-Belgc Edibc Bugra 0 Yurt Haherlen MeJımrt Faraç Yavın 'Kurulu İlhan Sılçuk (Başkan). Orhan Erinç, Okta> kurtböke, Hikmet Çctinkava. Şûkran Soner. Ergun Balcı. Ihrahim Yıldız, Orhan BursaİL Mustafa Balbav. Hakan Kara. "\nkaraTemsılcısı Mustafa Balbav Atatürk BuhanNcr 125.Kat:4.Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 (7 hat). Faks- 4195027 0 tzmır Tem»ı/cisı Serdar Kızık, H Zıya BK 1352S 23Tel 4411220. Faks 4419! I 7 0 Adaha Temsılcisi. Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S. No I Kat: I, Tel:363 12 II, Faks- 363 12 15 Müessese Mudünı tstün -Vkınen # Koordınator Ahmet Korıılsan • \futoebe Bâfent Yma-Vldae Hüsoin Cûrer • Işkme ÖnderÇelik»Bı!gı- Işlem Nail Inal # Bılgısayar Sistera Vlürihet Çîler«Sanş Fazîlet knza MEDV4 C: # Vonetım Kurulu Başkam - Genel Mudur Güibin Erduran # Koordınaıor Reha Işıtman # Genel Vludur Yardımcısı Se\daÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61.Faks 5138463 >ayımlavaJi \e Basan: Yenj Oun Haber Ajansı. Basın *ç Ya>mcılık A $ TıAocsgı Cad 39 41 Cağaloglu 343J4 Ist PK 246 lstanbul Tel (0 212) 51Z 05 05 (20 hall Faks (0 212ı 513 85 95 I5MAYIS1998 Imsak: 3.52 Güneş: 5.40 Öğle: 13.08 Ikindı: 17 01 Akşam 20.21 Yatsr 22.02 ÖSYM'de görev değişikliği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'le dün öğle yerneğinde bir araya gelen Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Dr. Fethi Toker, "süresiz izne" a>nldı. Yerine yardımcısı ve ÖSYM Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Ünal Oktay vekâleten atandı. Süresiz ızne aynlan Toker'in, bir süre önce sözleşmesi yenilenmiştı. AIDS'le savaşta yeni bir adım LOS ANGELES (AFP) - Bılim adamlannın, AIDS hastalığına yol açan HIV v irüsüne karşı vücudun savunmasını harekete geçiren kimyasal sinyali saptadıklan bıldirildi. Bulgunun HIV virüsüne karş! aşı geliştirmekte kullanılabıleceği belirtilıyor. USCD Tıp Okulu'ndan Dr. Richard Kornbluth. bulduklan bir kimyasal sinyalin, HIV virüsüne karşı sağlıklı hücrelenn korunmasını sağlamak amacıyla T-hücreleri üreten vücudun "anaşalterinı"yani CD40L'yi uyardığını söyledi. Boeing ticari uçaklar grubu • Haber Merkezi - Boeing ticari uçaklar grubu. Amerikan Federal Havacılık Kurumu"nun, 50.000 uçuş saatini dolduran Boeing 737-100/- 200-300-400/-500 uçaklannın yakıt depolanndaki elektnk sistemınde oluşan anza sebebıv le ıncelemeyı desteklediğını açıkladı. THY uçak seferlerinin, Amenkan Federal Havacılık Kurumu'nun Boeing 737'lerhakkında aldığı karardan etkılenmeyeceğı belirtildi. Talay'dan denetim • Haber Merkezi - Kültür Bakanı tstemıhan Talay, Cif'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen Topkapı Sarayı Müzesi Dış Yüzeylerinin Temizliği ve Konservasyonu Projesi çalışmalannı denetledi. Talay, "Bakanlıgımızın en önemlı görevlerinden biri kültürel ve tarihi güzellıklerimizi korumak ve yaşatmaktır" dedi. Hemşirelik Haftası • İstanbul Haber Servisi - Hemşirelik Haftası nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Faküîtesi'nde görev li hemşirelerin düzenlediği "Profesyonelleşme, bireyselleşme ve sosyalleşme sürecinde hemşire" konuiu panelde, hemşirelerin ev kadinı ve çalışan olarak yaşadıklan sorunlarele alındı. Bektrîk kesintisi • tstanbul Haber Servisi - Kumburgaz Işletme Müdürlüğü bölgesindeki trafo merkezlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı yerlere 12 saat sürevle elektrik' venlemeyecek. Boğaziçi Elektnk Dağıtım Anonim Şırketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 16-17 Mayıs tanhlerinde, 07.00- 19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek yerler şunlar: Degirmenköy Beldesi, Seymen Köyü, Çanta Beldesi ve bölgedeki fabnkalar. Yanmadadaki doğal alanlan SİT kapsamma almak isteyenlerle imara açmaya çalışanlar mücadele ediyor Çeşme, rüziKirnıı da satacak £ eşme; barlan, diskotekleri ve eğlence yerleriyle Izmirlilerin otoyol sayesinde akşamüstü arabalanna atlayıp gittikleri bir mekân. Ancak Çeşme'nin bu hareketliliği, tıpkı Foça ve Ayyalık'ta olduğu gibi halkın geçimini turizmden sağlamasına yetmiyor. TURtZM DOSYA6I KuşadasTnı kuşlar terk edeli çok olmuş; artık uğramıyorlar. Onlann yerini beton ytğınlan doldurmuş, çılgın- bğın adı da "konut tjmarhanesf olmuş». (Fotoğraf: CELAL YIL MAZ) Plansız, çarpık kentleşme Kuşadası'nı tıkadı CELAL VTLMAZ -Benim topraklanmyor- gun: uzun, arna çok uzun geçmişimi,dostlanm. kom- şnianmh biriikte anmak: unutmamakistiyorum. Bag- nmda yeşermiş u\ gariıkla- nn şarkılannı duymak isti- yorum. Adım Kuşadası. Egelivim. Sizleri Ege Deni- zi'nin güzeüiğine, giineşine, kumuna: bana davet ediyo- rum." Geçmışı MÖ 11. viizyı- la dayanan ve bu dönemde "Neopoüs" adıyla Ivonlar tarafindan kuruldugu sanı- lan Kuşadası'nın dünyata- tilcılerine çagnsı boyle baş- lıyor. Ancak. uygarlıklann zaman tünelınden geçen ve Lelegler. Aeolyalılar. lyon- lar, Lıdyalılar, Persler. Ro- malılar. Venedıkliler, Ce- nevızliler, Selçuklular. Ay- dınoğullan ve Osmanlı uv- garlığının kültür mırasını taşıyan Kuşadası, artık ge- lebılecef i son noktaya ulaş- mış. Yoğun ve plansız ya- pılaşma, Kuşadası'nı tıkan- ma noktasına getirmış. Kuşadası "nda 780 barvar. Barlar ve plajlardakı şem- siye- şezlong ışletmecıliğı "ülkücü mal>a'"nın etkı alanında. Barlar sokagın- daki güvenliğın (!) ülkücü- lertarafindan sağlandığı ve 600'ü bulan personelinin ülkücü kesimden oluştuğu belirtıliyor. "Freeshop" sa- tış merkezlerine Kuşadası Çarşısı "nda sıkça rastlay ın- ca şaşırmamak elde değil. Engin Berberoğlu KUŞ-ATAK Projesi sorunlan çözecek Kuşadası'nın iflas eden altyapı- sıyla ortaya çıkan ağır sorunlan ve körfez kirliliğıni ortadan kaldıra- cağına tnanılan "KlîŞ-AlAK'' Pro- jesi (Kusadası-DavutJar-Güzelçam- It Çe\Te Koruma, Altyapı Tesisle- rini Yapma ve tşletme Birliği) her- kesin tek umudu. Kuşadası Befe- diye Başkanı Engin Berberoğlu, dev let desteğinden yoksun bıçımde ve hızla geüşen turizmin altyapıya yönelik ciddı sıkıntılar yarattığını belirttı. Berberoğ- lu. sorunu çözmek ıçin Kü$- ATAK Projesi 'ni geliş- tirdiklerini kaydederek, 52 milyon dolara gerçekleş- tirilecek proje için dış kaynak sağlandığinı bildirdi ve Türk- Alman-lsrail ortaklı uluslararası konsorsi- yuma ihalesi yapılan projeyi Tiirkiye'nin en büyük çevre projesi olarak tanımladı. Kuşadası'ndakı ılginç manzaralardan bın de dün- yayı ve Türkiye'yı kasıp ka- vuran uyuşturucu hap Ex- tacy"nın KaleıçTndeki bir bara ısım olarak venlmesı. Bu arada, ağırlıklı olarak kuvumcuların bulunduğu "Barbaros Bulvan"ndakı satıcılann teknikleri, ılçe- de '^erör" olarak nıtelendi- nliyor. Özelhkle bavan tu- ristlerin, eşlennın yanından omuzlanndan çekilerek mal alımına zorlandığı sö>le- nenler arasında. Ticaret Odası Başkanı .AB ErgüL turizmin bir bütün olarak düşünülmesi gerek- tiğini v urguluyor. Kjrliliğın son aşamada olduğuna dik- katçeken Ergül. "Saltturis- tik yöreler değil tüm Ege DenizTnin başı kirlilikle be- lada. Atıklann rümiiv lede- ni/e akması, gemilerin ve Yunan adalannın yarattığı kirlilik deniziriiketiyor.Ve- şil hızlayokoluyor. Ağaçlan- dınmak için yer talep edi- yorsunuz, sizden kira isteni- yor. Turistikyörelerdeve kı- \ ılarda olağanüstü hal uy- gulaması gerekiyor. Çevre >apılaşması> la ilgili ilkeler oturrulmalı. göç durdurul- malıdır" divor. Alı Ergül. Kuşadası'ndaki 35 bini aş- kın vataktan 15 bininin Ba- tı standartlanndaolduğunu vurgulayarak, varolan stan- dartlardaki doluluk oranı- nınyüzde 10'lardaolduğu- nu belırtıyor. Kuşadası'nda 1980yılın- dan sonra tercih. inşaattan yana kullanılarak sorunla- nn agırlaştığı belirtiliyor. Ülkenm tüm kıyılannı bas- kisı altına alan plansız ya- pılaşmadan en çok etkıle- nenlerden biri olarak göste- rilıyor Ku^adası. Türkiye Sevahat Acentalan Birlığı (TLRSAB) Kuşadası Yü- rütnıe Kurulu Başkanı Vü- mazMola, ılçeyedahaçok Alman. Ingıliz, Hollandalı. Fransız \e Belçikalı turist- lenngeldiğini söylüyor. Mo- la. ilçede nitelikli denilebi- lecek 5 bin kadar yatak ol- dugunu, belediye belgeli- lerın de aynı rakamla ıfade edılebileceğıni belirtiyor. llçenın hemen yakınla- nndaki Selçuk'ta bulunan Efes Antık Kenti ve Merye- mana Evi'nın Kuşadası'nı dünvayatanıttığını belirten Otelciler Bırligi Dernegi Başkanı Mehmet Akal İm- re, turizm adına nıcelik art- tıran politıkalargüdüldügu- nü \e en büyük yanlışın da burada yapıldıgını belirti- >or. Nıtel binkimin sağiana- madıginıve (Oyıldırdakit- le tunzmi uygulanarak fıyat- ların düşürüldügünü anlatı- vor. Kuşadası'nı kuşlar terk edeli çok olmuş; artık ugra- mıyorlar. Onlann yerini be- ton yığmlan doldurmuş. çıl- gınlığın adı da "konut tı- marhanesi" olmuş... Sehîr plancıları 'Belde belediyeler ilçe yapılsm' e-posta : tan (r; prizma. net. tr İstanbul Haber Servisi - Şehır Plancılan Odası tstanbul Şube Başkanı Ahmet Turgut. Bakanlar Kurulu'nun Istanbul"da4 yeni ilçe kutmasını olumlu bulduklannı belırterek 3030 sayılı Büyükşehır Beledive Yasası'na baglı olmayan belde kavramının metropolitan alanla uyuşmadığını. uygun olan beldelerin ilçe yapılmasını istedi. tstanbul'da 37 adet belde beledıyesı bulunduğunu belirten Turgut. "Buralarda istenilen şekilde imar düzenlemesi yapılıyor. Bu dumm da Istanbul'da düzensizliğe, denetimsldiğe, çarpık, plansız ve kaçak yapılaşmaya yol açıyor" dedi. Ahmet Turgut, İstanbul'da yeni 4 ilçe oluşturulması ile ilgili görüşlerini açıklarken özellikle, denetımden uzak durumda bulunan belde belediyelerine dikkat çekti. tstanbul için ideal olanın 45 ilçe olduğunu, böylece beldelerin kalkacaginı \xirgulayan Turgut, -Bunlarda3030sayüı yasaya tabi olarak örgütlenecekfer ve buralarda her şe> düzenli, yasaya uygun şekilde yapılacak; denetim de gerçekleştirilebilecek'' değerlendırmesını yaptı. ASUMAN ABACIOGLl Çeşme, Izmirlilerin en eskı sayfıye merkezi. Tür- kiye'de "savfiye fiıryras| - ıu"ilkönce Izmırliler baş- lattı demek pek de yanlış olmaz. Yazlıkçılar cuma akşamından gidip hafta sonunu geçirdıklen Çeş- me'den Izmir'e rahat dö- nebilsinler diye, Çeşme Yanmadası'nın dogal re- zerv alanlan, çok şeritli otoyola kurban edildi. Bin- lerce dönümlük degerli ta- nm alanının otoyolun al- tında kalması yetmıyor- muş gibi otoyolla birlikte yapılaşma daha da hız ka- zandı. Şimdi Çeşme Yan- madası'nda ne tanm ne de turistik tesıs yapılacak alan kaldı. Son birkaç yıl- dır Çeşme Yanmadası 'nda kalan son do- gal alanlan SİT kapsamına almak is- teyen korumacılarla ımaraaçmak iste- yen rantıyeler arasında büyük bir mü- cadele yaşanıyor Çeşme, aynı zamanda barlan, disko- tekleri ve eglence yerlenyle Izmirlile- rin otoyol sayesinde akşamüstü araba- lanna atlayıp gittikleri bir mekân. An- cak Çeşme'nın bu hareketliliği, tıpkj Fo- ça ve Ayvalık'ta oldugu gibi halkın ge- çimini turizmden sağlamasına yetmi- yor. Belediye Başkanı Nuri Ertaa, "Ben- ce Çeşme bir turizm kenti değir divor. Ertan'a göre. kanalizasyonu bitmemiş- se. su kesintisiz 24 saat hijyenik ve pe- riyodik olarak akmıyorsa. iç yollar hâ- lâ altyapı henüz tamamlanmadığı için yapılamıyorsa, burası bir turizm kenti olamaz. Çeşme Turizm Müdürü Os- manNuri Kabasakal. geçen yıl ılk kez nısan ayında tesislenn doldugunu. an- cak havalarsoğuyunca kalonferlen bu- lunmayan tesıslerde tunstlerin üşüdü- günü belirterek, "Turisuerbunuaccn- teierp şikiyet ettüer. Bu yüzden bu yıl sezon vine mayıs ayına kaydı" diyor. Kabasakal, geçen yıl otelcilerın 3-4 pounda yatak satmalan nedeniyle çok turist gelmesine karşın, gelenlerin Çeş- me've fazla dövız bırakmadıklannı, bu s Belediye Başkanı Nuri Ertan'a göre (küçiik fotoğraf) kanalizasyonu bitmemişse, su ke- sintisiz 24 saat hijyenik ve periyodik olarak akmıyorsa. iç yollar hâlâ altyapı tanıamlan- madığı için yapılamıyorsa. Çeşme turizm kenti olamaz. (Fotoğraf: OZAN YAYMAN) yıl daha zengin tunstlenn gelmesını beklediklerini söylüyor. Çeşme'de kum ve denizın yanı sıra 'rüzgân' da sata- caklannı belirten Kabasakal, dünyada sörfe uygun en iyi rüzgân olan iki mer- kezden birinin Çeşme oldugunu vurgu- luyor. Nuri Ertan 'Sayfiye vergisi konmalı' Çeşme Belediye Başkanı Nuri Er- tan, ılçenin hem sezonun kısa olma- sı bem de yatak kapasıtesi açısından kitle turizmine yönelik bir potansi- yeli olmadığina dikkat çekiyor. Çeş- me esnafinın da gelen turisti "kazık- lama" politikası gütmesinin turizmi olumsuz ctkilediğinden yakman Er- tan. ikinci konutlan da eleştinyor. Kıyı bölgelervrıdeld ikinci konut sa- hiplerine "sayfij'e vergisi" konması- nı isteyen ve "Çeşme'de evin varsa bir bedel ödeyeceksin" diyen Ertan, bunun bütün kıyı beideleri için ge- çerli olması gerektigüıi savunuyor. Çeşme'de bugün on bın yatak var. Bu yataklann yalnızca üç bıni turistik bel- gelı. Digerlennı ıse on beş-yirmi oda- lı küçük belediye otellen oluşturuyor. Pansiyonlann sayısı ıse 15-20'yi geç- rruyor. .^ntalya'nınhavaalanı. yoluyok- ken, Belek ve Kemer'e motorlarla gı- dilirkenTürkıye'nın Foça ıle birlikte tu- rizm pılot bölgesı ilan edilen yerlerin- den biri olan Çeşme. gölgede kalma- nın acısını yaşıyor. Kışın 12 bin olan ilçe nüfusuyazlıkçılarla birlikte 80 bi- ne ıılaşıyor. Otel fiyatları Çeşme Turizm Müdürlüğü'nce ve- nlenbılgilere göre mayıs ayındaki otel ve pansıyon fiyatlan şöyle: tki yıldızlı otellerde: tkı kişi oda kah- valtı 7 milyon. Binncı sınıf tatil köyü ve beş yıldızlı otellerde: 18 milyon ile 22 milyon arasında degişıyor. (îkı kışı için yanm pansiyon ) Üç yıldızlılarda. 11-12 milyon (ıkı kışi yanm pansıyon). Pansıyonlar; ıki kişi oda kahvaltı 3 milyon iİe 3.5 mil- yon lıra arasında. Belediyedenetımin- de olan yıldızMZ otellerde; iki kişi oda kahvaltı 4-5 milyon. Yarın: Didîm, ölüdeniz SÖYLEŞİ ATTİL İLHAN Öğretim'in 'Çivisi Çıktı' Bilmez değilsıniz ya!.. Gâzi'ntn 'bızzat' kaleme aldığı ders kitabının adı, 'Medenî Bilgiler'dı; o dersi biz, 'Cumhunyet llkmektebi'nüe 'Yurt Bilgi- si' diye okumuştuk: Kemalist 'Maarif'tn temel ama- cı, lâik ve demokratik bir 'ulusal kültür sentezt'ne gitmek: aydınlık 'yurttaş' yetiştirmektir: çünkü In- kılâp ne istediğini bıliyordu, öğretimi ve eğitımi ona göre örgütlemişti! Oyılların, 'Yüksek Muallim Mektebi'nöeki eğitim kalitesi, günümüzün pek çok üniversitesinde yok- tur: Inkılâb'ın 'rehberi', 'cumhuriyeti' orduya de- ğil, partiye değil, gençliğe 'emanet edecek' ise; o gençliğin, yurt ve millet, dolayısıyla tarih bi- linciyle yetiştirilmesi elbette şart olacaktı. 01- muştur: siyasi tavnmız ne kadar farklt, -hatta kar- şıt- olursa olsun; bizim neslin (20'li yıllarda doğmuş olanların), yurt ve millet bilincinden, yoksun oldu- ğunu söyleyebilmek, imkânsızdır. Kat kat ulusallık' üzerine... Kemalist cumhuriyet, kat kat 'ulusallık' üzerin- de yükselmişti: 'Ulusal Savunma', 'Ulusal Ikti- sat', 'UlusalKültür', 'UlusalEğitim ve Öğretim'! Bu- radan bakıldı mı, Tevhid-i Tedrisât (Öğretim Bir- liği) Kanunu'nun, ne mertebe bir 'kültür Misâk-ı Mil- lî'si oldugunu' kavramak, ne kadar kolaylaşıyor. Dikkat isterim: cumhuriyet, 'öğretim birliğini', lâf olsun diye getirmiyordu: Tanzimat ve Meşnrti- yet'in kozmopolit kültür ve öğretimine 'karşı' geti- riyor; yâni, tekkeye, medreseye, zaviyeye olduğu kadar, 'ecrteö/'misyonerokullanna, karşı! Bu 'bir- lik', eğitim ve öğretimde 'ulusallık'tır: eğer cumhu- riyet 'maar7'r7n/'geliştiriyorumdiye, 'ulusallığını'su- landınrsanız, -Inkılâb'ın sızi kurtardığı- kozmopolit öğretim ve eğitim uçurumunun, daha vahimine dü- şersiniz; daha vahimine, çünkü, budefa devlet 'ulu- sa/'dır; çok din. çok dil, çok kültürlü bir ımparator- luk değil! Daha 'vahim' bu hataya düşmüşüzdür; düşüren de, 'cumhuriyet'srfatını bol keseden kullanan, 'So- ğuk Savaş' yönetimleh: Kemalist 'Maarifin' ulu- sallığını, Tevhid-i Tedrisât Kanunu'nu, hem sağın- dan, hem solundan 'delerek' örselediler: hiç kım- se, ulusallık örselenirse, yetiştirilecek öğrencinin 'mahiyet değiştirebileceğinı' düşünmedi; oysa te- mel amaç, Gâzi'nin öngördüğü amaç olmaktan çıkmıştı: artık 'yurttaş' yetiştirilmiyor; onun yerini. önce 'idare-i mashalatçı' takımı aldı, sonra 'ey- yamcılar', nihayet 'müşteri' (tüketici)! Türkiye, bi- lerek bilmeyerek, hanidir 'tüketici' yetiştiriyor; üs- telik bilinçsiz bir 'müşteri'; daha da kötüsü, 'yerli malı, yurdun malı' döneminin müşterisi değil, 'ec- nebi'nin müşterisi! Türkiye'de 'ulusal' eğitim ve öğretimin çivisi çık- mıştır. Manzara-i umumiye. berbat... Durup dururken, böyle acı konuşmak niye? Du- rup dururken mi? Sadece gazete başlıklarına göz atmak, 'manzara-ı umumiye'nin ne kadar ber- bat oldugunu, göstermeye yetiyor. ÖSS sınavının ilk basamağında 700.000 (yedi yüz bin) öğrenci elenmiştir; üstelik bunların, 5.000 (beş bin)i, sıfır almış olarak; Eğitimcıler Birliği Sen- dikası İstanbul Şube Başkanı Şevket Sezer de- miş ki: "... lise 1 'inci sınıfta, hâlâ 4 işlem yapa- mayan öğrenciler var. Daha bugün derste öğ- renciye, 900 ile 0.12'yi çarpmasını söyledim. Çocuk bu soruyu yapamadı. Lisede çarpım tab- losu ile uğraşıyoruz; çocuklar, 'saldım çayıra, Mevlâ'm kayıra' anlayışı ile yetiştiriliyor." (Za- man, 6 Mayıs 1998). Peki, ya şu, 'tesbitler'e ne dersiniz: 1/ "... yıllık ücretleri 300-800 milyon arasında değişen dershanelere gidemeyen dargeliıii ai- lelerin çocuklannın üniversiteyi kazanma şan- sı tükeniyor. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin yüzde 80'inin özel ders ve dershanelerde sına- va hazırlandıklan belirtilirken; okulda gösterdik- leri yüksek başanlara karşın 'en kısa sürede test çözebilme' tekniklerini öğrenmeyen üniversite adaylannın, 'yükseköğretim umudu' yok dene- cek kadar azalıyor." (Cumhuriyet, 6 Mayıs 1998) 2/ "... üniversite sınavlan, her yıl 100 trilyon liranın döndüğü bir sektör haline dönüştü. Ders- haneler her türtü vergi kaçağının yaşandığı özel dersler ve test kitapfan, trilyonları yutarken, bir tek öğrenciye dahi fazladan bir kontenjan ola- nağı sağlamıyor. Halbuki son 20 yılda dersha- ne sektörüne giden paralar, üniversite yapımı- na ve öğretim üyesi yetiştirilmeye yöneltilsey- di, hem üniversite sayısı ikiye kaüanmış olur, hem de eğitimin kalitesi artardı." (Millıyet, 6 Mayıs 1998) İki haberin başlığı da anlamlı: 'Dar Gelirirye Üni- versite Hayal' ve 'Umut Ticareti'! Kısacası, cum- huriyetin 'emanet edildiği' gençliğin, 'gelecekara- y/ş/'destekleneceğine, siyasetçiden dershaneciye, bir güzel sömürülüyor; acı olan liselerin, bu 'sömü- rüye'adeta 'imkân'hazırlaması; nasılmı, bakın na- sıl: "... geçen yıl 4 bin 355 lise birincisinden, bin 59'unun açıkta kalması düşündürücüdür Genç- ler, elinden geleni yapıp sadece sınıfmı geç- mekle kalmamış, yüzlerce arkadaşını geride bırakarak okul birincisi olmuştur. Verilen eğitim yetersizdi ki, hiçbir yere giremediler. Şimdi ka- bahat kimin? Eğer suçlu aranıyorsa, en son ak- la gelen öğrenciler olmalıdır..." (Milliyet, 6 Mayıs 1998) 'En son akla gelse' bile, kuşkusuz öğrencilerin de, bu 'çorbada tuzu var', var ama, asıl büyük ka- bahat, öğretim ve eğitimin 'ulusallığını', laik ve demokratik yapısını 'bozanlar'da; bu süreç, mün- hasıran 'maarifin' öğretim ve eğitim tutarlılığının bozulmasıyla işlemeye başlamadı; yânı sadece 'ya- pısal' değil; 'ahlakf yanı da ağır basıyor; lıberal ka- pitalistliğin, 'köşeyi dönme' mantığına yozlaştırıl- ması; eğitim ve öğretim elemanlannın, görevlerini 'misyon' gibi görmekten, uzaklaşmalarına sebeb oldu; 'Prezidan' Özal'ın, 'benim memurum işinibi- lir' mantığı, ne yazık ki pek çoğuna bulaşmıştır: lüt- fen, 'umut tacirleri'nin, kimler oldugunu biraz kur- calar mısınız? Dediydi dersiniz: Sonuç, hiç de iç açıcı olmayacak- tır httpJ/ www. prizma.net. tr/ AILHAN http://www.eda.tr/-bikjiyay/yazar/ailhan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog