Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

15 M/tflS 1998 CUMA • * • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 İ stanbıi Edoıe Kocae Çanak^ale Izrrır Manısî /Aydın Denızlı PB PB PB PB A A A A 18 20 18 20 23 21 24 22 Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas PB PB Y Y PB PB PB Y 16 18 16 17 16 16 18 12 Zongudak PB 16 Antalya PB 22 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van Y Y Y Y Y Y Y Y 23 23 23 26 20 20 15 16 Y 13 Yurdun kuzey ve do- ğu kesımlen parçalı çok bulutlu DoguKa radenız OrtaKarade- nız'ın ıç kesımlen Iç AnadcHu'nun dogusu Doğu Akdenız ıle Do ğu ve Guneydoğu Anadolu bolgelen sa- ganak ve gokgurultu lu saganak yagışlı otekı yerler az bulutlu ve açık geçecek DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn PB PB PB PB PB PB PB PB 20 16 17 24 25 25 28 27 Munıh PB 23 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına PB Y Y PB PB Y Y PB 2b 21 20 20 22 20 27 26 PB 26 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Baku Bışkek Tıflıs Kahıre Y A A Y PB A Y A 13 28 16 24 24 25 23 33 A 25 Parçalı bulütiu Srslı cfv ~v ->> BulJtiL ^ ÇOK bulutlu >agTturiu •iîüJ Kariı ı Gok gunjttulu • 1 G L N C E L c i NEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada ırdelıyor Dur bır bugun ıkı Ama şu soruya "Bırdal'ı kım öldürmeye çalıştı"ya yanıt aranıyor Oların uzennden 48 saat geçmedı soruya ya- nıt arayan yorumlarda, yazılarda "faıl muhtelıf"[ Bır değıl belkı ona yakın Saldırıyı kımın yaptığına ışaret eden yanıtlardan ışte, bzım saptayabıldığımız kımılerı "Devletyap- tı- Kontrgerılla 'nın ışı-Ulkucu kuçuk çeielerın ma- rıfetı- PKK-Turk Intıkam Tugayı- Kışkırtıcı ajanlar (gızlı servısler)-Turkıye'dekı huzura duşman ya- bancı ulkeler- Kafayı uşuten ıkı kışı " Ikı zanlı yakalanıp gerçek kımlıklen, bugunlere değın ılgılendıklen sıyasal eğılımlerle "orgutler" or- taya çıkarılmadıkça daha çoook "faıl bulunacak", daha çoook olay uzennde ahkâm kesene rastla- nacak Varsın olsun, bıze laf lazım laf1 Geçmışte yaşadıklarımız şunu gosterıyor Aranan elı tabancalı ıkı kışı hele bır yakalanma- sın sız o zaman seyreyleyın gumburtuyu Bugun yazılanlar genışletılıp şışırılerek oyle senaryolar dokturulecek kı okudukça yenı bır polıs romanı edınmeye ya da fılmı ızlemeye gereksınmeyece- ğız1 Hıç değılse kanrtsız belgesız senaryolar "bırşey- ler ıma edıyor' Duş gucumuzu bıleylıyor Ne var kı gerçekçı olduğu rıvayet olunan sıya sal yaşamımızda "ıma yoluyla karşıtını karalamak bırıncıl gorev, hatta odev" yerıne geçıyor Orneğın Baykal ın son grup toplantısındakıko- nuşmasını TV lerde kendı sestnden ızleseydınız, yazılı metınde masum konumda olan bır sozcuğu kullanarak hukumetenasıl ağırsuçlamada bulun- duğunu saptayabılırdınız Insaf! CHP Baykal ın gruptakı konuşmasını deşıfre ederek basına dağıttı Metınde CHP lıderının hu- kumeti "terbıye etme" nezaketsızhğınde bulun- duğu paragrafın başındakı ılgınç cumle aynen şoy- le "Ûy/e anlaşılıyor kı, bu hukumetı çok şımarttı- lar, çokyuz verdıler, hernazını çekü/er'bırılerı' her ıstedığını yaptılar, 'ne dersen doğru dıyorsun' de- dıler" "Bınlen" sozcuğunu TVdekı canlı goruntude Baykal, dudaklarında alaylı bır gulumsemeyle oy- le kullanıyor Dokundurma FP'nın, FP yoldaşı Şa- ıbe Hanım ın 28 Şubat'tan berı gundemden ındır- medıklerı bır savla ortuşuyor Baykal, "nazını çektıler" dedıkten sonra, sanı- yeler boyu duruyor ve dtnleyenlerın ne demek ıs- tedığını sındırmelerını beklıyor, sonra "bınlen" soz- cuğunu ozenle altını çızerek soyleyerek konuşma- yı surduruyor Bıldığınız gıbı FP ve DYP, Temmuz 1997'de Tak- kelı ıle Şaıbe ıkılısının ıstıfasından sonra Yılmaz hu- kumetının "bırılerınce" kurdurulduğunu "bıryer- lerden" yanı askerlerden talımat alarak gorev yap- tığını hâlâ one suruyorlar Baykal ın ustu kapalı vurgulamak ıstedığı dığer bır nokta askerler yenı bır REFAHYOL olayıyla karşılaşmamak ıçm "bu hukumetı şımartıyor, yuz verıyor, nazını çekıyor" Bugunun sıyasal gerçeğı CHP lıdennın soyledı- ğı gıbıyse demokrasıye gonul verdığını savlayan Denız Baykal bır gun dahı durmamalı, Yılmaz hu- kumetını bır gensoru ıle alaşağı etmelı "Dışardan güçlenn" talımatıyla ayakta duruyor ve ıcraat yapıyorsa bu hukumet Baykal da on ay- dır bu hukumetı "dışardan bırılerının" ısteğıyle des- teklıyor demektır Hem hukumetı eleştın bombardımanına tutmak uğruna "bınlennı , ustelık açıkça soyleyemeden kullanacaksın hem de "bınlen ıle uyum ıçınde ol- duğunu soyiedıgın hukumetı duşurme cesaretı- nı gosteremeyeceksın Olacak şey mı sıyaset mı? T.C. ADANA AŞLİYE ALTINCIHUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 1997 413 Dav acı T Emlak Bankası A Ş Av M Fahn Uçkun ta- ralından da\alılar Mehmet Eke ve Hunkar Adalı aleyh- lenne açılan tasarrufun ıptalı davasınm yapılan yargıla- masında Da\alı Mehmet Eke nın bılınen Kurtuluş mah Mıthat Saraçoğlu cad Anıt apt l 7 1 Adana adre- sıne çıkartılan davetıye teblığsız ıade edılmış adresı emnıvetçe de tespıt edılemedığınden dava dılekçesınm davalı adına ılanen teblığıne karar venldığınden, duruş- mının bırakıldığı 3 6 1998 gunu :>aat 10 OO'da davalı Mehmet Eke nın bızzat duruşmada hazır bulunması ve- >a kendısını bır vekılle temsıl ertırmesı bızzat duruş- mida hazır bulunmaz veva kendısını bır vekılle temsıl ettırmedıgı takdırde >argılama\a vokluğunda devam olonacağı ve karar venleceğı hususu dava dılekçesı teb- lıgı yerıne geçerlı olmak uzere davalı Mehmet Eke adı- na ılanen teblıg olunur 3 4 1998 Basın 18979 AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1994 P6Esas 1997 61 Karar Davacı Orman tşletme Mudurlüğu taraftndan davalı- lar Hasan Yıldınm ve arkadaşlan alevhıne açılan Ab- durrahmanlı kovu 101 ada 7 ve 8 noluparsellerhakkın- dı açılan kadastro tesbıtının ıptah da\asımn yapılan virgüaması sonunda, 26 6 199"? tanhlı karar davacı ıda- retemsılciMtarafindan 14 7 1997 tanhındetem>ızedıl- rri} olup karar ve temyız dılekçesının Fatma Kırtıllar, \ıldız Yıldınm, Avdın Kula, Levla Yıldınm Durdane Kırtıllar \akup Şım^ek \ uksel \ ıldınm adlanna ıla- nen teblığıne karar verılmı^ karar ve temvız dılekçesı- ~ın ılan tanhınden ıtıbaren 15 gun ıçınde temyız edıl- nedıgı takdırde hükmun ve temyız dılekçesının kendı- enne teblığ edılmıij savılacağı ve dosvanın temyız ın- cslemesı vapılmak uzere Yargıtav'ın ılgılı daıresıne condenlecefiı hususu ılanen teblığ olunur Bas,ın 18420 ^Saldırı Sıısıırlıık'la haglaııtıl • Baştarafı 1. Sayfada dınsını takip komısyonu" kurulması ıçın de Turkı>e Barolar Bırlıgı ne başvuracaklannı bıldırdı Sıvıl top- lum orgutlen de BırdaPa v apılan sal- dınnın doğrudan demokraMvı hedef aldığını, saldırganlann Susurluk çe- tesı> le bağlantılı oldueunu sav undu- lar_ ÖDP Genel Merkezı'nde dun ba- sıntoplantısı dûzenle>enUras, "Son haftalarda İHD. KESKgibi kunıluş- lara, Cumartesi Anneleri'ne ve baa gazetecıkre karşı ka> natılan cadı ka- zanının >arattığı dumanb havadan vanfe çıkaranlar oidu" dedı Parla- mento dışı guçlenn sıyasal alana mu- dahalelennm yogunla^tığı bır sureç- te "çatiakses" ıstenmedıgını savunan Lras. tum muhahî kesımlenn sustu- rulmava sındınlmeye çalışıldığını ka>dettı Lras, Bırdal a saldıranlann sıv.ası bır mesaj verdıklennı belırte- rek u Bu saldınlar Susuriuk'ta sade- ce bir parçası ortava çıkan çetelerin bır hamlesidir. Önumuzdekı gunler- de bu provokasvon remım aynı guç- ler tarafından surdurulmcve çalışıla- caknr Susurluk olavııun ustune git- meyen, bu devkt ıçındekı çete\ı sade- ce kısa surelı pasıftze etmekle vetinen hükunıetın \t Vletlıs'tekı partilenn özelbir sorumluluğu vardır" di)e ko- nuştu Bırdal'a saldın nedenıyle "kına \akantann~ olavıkınamahaklanol- madığını belırten Lras, "Sayın Ece- vıt. olavnn çete bo\utu olabıleceğıni so>lu\or Başbakan \ ılmaz ola>ı k»- myor. AncaksıvasiMirumlulukJanol- duğunu akülanna getırmıv oriar" go- ruşunu dıle getırdı Uras hukumetten Llku Ocaklan Dergısı etratındakı suç ve cınav, et or- gutlerunelennın dagıtılmasını ıstedı Turkıye Barolar Bırlığı nın vansız konumunun çok onemh olduğunu kaydeden Uras "TBB've başvura- rak adaletın vanıltılnıanıası.deİillenn \okedılmemesı. tanıklann korunma- sı, suçlulann ve azmettırenlenn yar- gı onune çıkanlması. kamuovunun doğnı bilgılendirilrnesı ıçin Akın Bırdal saldınsını takıp komıs>onu' kurmalanıu talep edeeeğiz" dedı Içışlerı Bakanı Murat Başesgioğ- lu'nu ıstıfaya çağıran Lras, yann ls- tanbui da duzenlenecek olan ulkücu- faşıst >>aldınlar ve sıvasal cınayetler konulu forumun ardından 17 Ma- y ıs takı e> lem ıçın Ankara'da olacak- larını soyledı Lras, dun oğleden sonra parla- mentoda Ecev ıt ızıvaretettı Ecevıt goruşmeden sonrayaptığı açıklama- da "SayınBirdalODP'nindeuyesi. Gerek hukumet olarak biz. gerekse ODP'nın ebnde saldınva ışık tutabı- lecek bılgıler \arsa aranıı/da değer- lendırme vapma kararı aldık Hüku- metın elinde şu anda. basına vansn vanlann dışında başka bır bilgi vok" dedı L'ras da ^5 hükumetın çetele- re karşı demokratıkle^meden yana sı\ası ırade koyduğunu vurgulaya- rak "Suikastın ustünegıdilmesrvleçe- telere vonclık sıvası ırade konması çokonembdir" dedı Ecevıt saldırı- nınavdınlığaçıkmasının rejımına>- dınlığaçıkmasıaçısındanonemtaşı- dıgını sozlenne ekledı ODP Istanbul ll Orgutu uyelerı de dun akşam 19 00 sıralarında Beyoğlu Istıklal Cadde- sı nde >uruvu$ duzenledı Bırdal a yapılan sılahlı saldırıya tepkıler suruyor Sıv ıl toplum orgut- len Bırdal a yapılan saldınnın doğ- rudan demokrasıyı hedef aldığını ve ialdırganların Susurluk çetesıyle bağlantılı olduğunu belırttıler Fazı- let Partısı'ne (FP) yakınlığıyla bılı- nen 17 kıtleorgutununtemsılcısı bu- gun İHD Istanbul Şubesı'nı zıyaret ederek geçmış olsun dıleklennı ıle- tecekler Turkıye Yazarlar Sendıkası (TYS) Yonetım Kurulu adına yapı- lan açıklamada Akın Bırdal'a yapı- lan saldınnın, doğrudan demokrası- ye v e demokrasıden yana tav ır koyan guçlere yonelık olduğu v urgulandı Açıklamada 'Butopraklardabanş ıçinde>an yana >asamanın, ancakve yalnızca banşı sa> unan insanlann bir guç oluşturmasıvla sağlanabılceğine olan inancımızı bır kez daha tekrar- lıyoruz" denıldı "UNESCO AİP Turkıye Ulusal K.omıtesı Uluslararası Plastık Sanat- lar Derneğı Yonetım Kurulu adına yapılan açıklamada da saldın kınan- dı Avusturya Sendıkalar Bırlığı (OGB) tarafından >apılan açıklama- daysa Bırdal'ın uzun zamandır dev- letın susturmak ıstedığı bır kışılık ol- duğu belırtılerek "•Şimdıve kadar ol- duğu gibi tetiği çekenler>ine buluna- mavacak. Fakat asıl suçlular olum emrinıverenlerdir. Susurluk olayı bu- nun apaçık kanıtıdır" denıldı Turk-û'e bağlı Turkıye Den-lş Sendıkası Genel Yonetım Kurulu açıklamasınday sa saldınnın demok- rasıye ve ınsan haklanna vonelık ol- duğu belırtılerek hukumete şu çağn- da bulunuldu -CHP destekli \NASOL Huku- mctinı bıraz olsun tutarü ve samımi olmaya çağımoruz. Eğer gerçckten demokrası ve ınsan haklannı isOyor- ÎHD'lüere polis engeli\NK\R\ (Cumhunvet Burosu) - İHD Genel Başkanı Akın Bırdal a ya- pılan sılahlı saldıny ı protesto göstenle- n, dun de demek genel merkezınden tçışlen Bakanlığı ıja yapılan yuruyuşle surdu Eylemcılenn bakanlığa sıyah çe- lenk bırakma gınşımı polıs tarafından engeüendı İHD yonetıcılen, dun lçışlen Bakan- lığı ndan sonra TBMM Başkanı Hik- metÇetin'legoruşmeplanından polısm engeli uzenne vazgeçtıler Tum ıllerden gelen şube başkanlan Bırdal ın saldın- ya uğradığı genel merkezde bır ara\a geldıler Yaklaşık 100-120 kışıden olu- şan gnıp genel merkezden hareket ede- rek Ataturk Bulvan na kadar alkışlareş- lığınde slogan atmadan yurudu Bulvar uzennde grubun daha fazla sıyah çe- lenkle yurumesıne ızın vermeven polı- sın mudahalesı sıraMnda çelenk parça- landı Mudahaleyı protesto eden yTirüyûş- çulerpolısı yuhalavarak "Hepımızbırer Akın Birdalız" "İHD susrnadı, susma- yacak" "İnadına hepûniz Akın Birda- hz" sloganlan attılar Dernek yonetıcı- len ve emnıyet yetkıhlen arasında gelı- >en pazarlıkta, çelenk olmadan grubun onceden planlandığı gıbı Otman Bakan- lığı nın onune kadar gelmesıne burada basın açıklaması yapılmasına ve temsı- len 25 kışının TBMM'ye gıderek Çetm ıle goruşmesıne ızın venldı Orman Ba- kanlığı nın onune gelındıgınde grubun daha tazla ılerlemesıne olanak verıl- mezken kararlaştırılanın tersme 15 kı- şının goru^meye gıdebıleceğı bıldınldı Saldırganlar sır oldu • Baştarafı 1. Sayfada gazete ve televızyonlarda yayımlanma- smdan »onra ıhbar telefonu yağdığıru, an- cak henüz sonuç alınamadığını büdırdı- ler Başesgıoğlu. bmada çahşan çaycı, sekreter ve Bırdal'ın kendısınm ûç onem- lıtanık olduğunubelırterek "Buıüar,em- niyet güçlerimize yardımcı olacakönem- libirargumafl" dedı TBMM'ye gehşın- de gazetealenn sorulannıyanrtlayan Ba- şesgıoğlu, olayla ılgılı orgût bağlantısi ve ferdı saldın da dahü her turlû olasıhğm değerlendınldığını kaydettı Başesgıoğ- lu. dehller konusundakı soru uzenne, "Mermi kovanJan, çetdrdekler. parrnak m. Tabü bunlar bu- sakünnın aydinlaül- masındaönemliipuçlandır"' dıyekonuş- tu Başesgıoğlu, saldırganlann olay yerm- den nasıl kaçtıklarrna ılışkın ellennde ke- svn bır bılgı olmadığını bıldırdı Olayı "amatöryönüagırlıJdıbireylem'' olarak değerîendıren polısm ıse, Bırdal'ın ozel yaşarruyla ılgılı gelışmelen de ınceleme- ye alması dıkkat çekü Olay yennde ele geçmlen boş kovan ve mermılenn Tur- kıye çapmdakı balıstık ıncelemesı ta- mamlanmadı Bırdal'la bırhkte Kuzey Irak'a gıden FP Van Mılletvekıh FethuOah Erbaş'ın da olay uzenne koruma tstedığı öğrenıl- dı Pohs, PKK'nm yan kolu ERNK'nm tehdıt etüğı bazı gazeteler ıçm koruma onlemlen aldı Btrdal'a yapılan sılahlı saldından sonra koruma sıstemırun de yenıden gozden geçmldığını kaydeden Ankara Emnnet Genel Mudûrluğu yet- kıhlen, şu anda koruma altında bulunan kışılenn sayısının 1042 olduğunu bıldır- dıler Yetkılıler, Turkıye genehnde koru- ma altında bulunan kurum ve kuruluş- larla bırlıkte yaklaşık 1100 poltsın koru- mada görev yaptığına ışaret ethler İHD lıler mesajıngerekenyerlereulaş- tığını belırterek Çetın ıle goruşmekten vazgeçtıler Dernek adına basın açıklaması y apan Osman Baydemır Bırdal ı korumak uzere onlem almayan emnıyetın kendı- lennı engelledığını vurguladı Bayde- mır "\\nı onlemler Akın Birdal'ı koru- mak ıçm alınmış olsaydı, şu anda yara- lanmamış olacak&" dedı Açıklamada, her gun genel merkezm onunde bekle- verek derneğe gınp çıkanlan denetle- ven sıv ıl polıslenn olay gunu orada bu- lunmamalanna dıkkat çekılırken saldı- ndan hemen sonra derneğe gelen gu- venlık guçlennın de Bırdal'ın hastane- vekaldınlmasını çabuklaştırmakyenne teknık araştırmaya yoneldıklen belırtıl- dı Saldın sonrasinda gereklı tek- "•*• nık ıncelemelerın ozenle ger- çekleştınlmedığı saldırganlann gıysilennın gorgu tanıklannın ıfadelenne uygun olarak tarum- lanmadığı one suruldu Grup basın açıklamasınm ar- dından Sev gı Hastanesı ne gel- dı Yuruyuşlennı yıne sessız ger- çekleştıren tHD'lıler, hastane onunde de ıslıklı oturma eylemı gerçekleştırdıler Bırdal ın sal- dınya uğramaM Bonn Buyukel- çılığı onunde de protesto edıldı tstanbul Banş Gınşımı uye- lennden Şanar Vurdatapan. sı- nema ve tıyatro sanatçısı Renan Demirkan ve ressam lsmail Ço- ban gostende y aptıklan konuş- malarda, olayn kınadılar Protesto gostensı, Demırkan ve organızasy on komıtesı uyele- nnın buyukelçılık bınasının bu- lunduğu cadde uzenndekı bırdı- reğın onune biyah çelenk koy- malanndan sonra olaysız sona erdı larsa. bu düşüncelerinde bıraz samı- miy seler bır an evwl devletın içinde- kı ve dışındakı çetelen açığa çıkanp adalete teslım etmeüduier." Istanbul L nıv ersıtesı Oğrencı Der- neğı (tLDER)uve<;ı ogrencıler Bır- dal'ayapılan saldıny ı unıversıte bah- çesınde yaptıklan bır yuruyuşle pro- testo ettıler Ogrencıler protestolan- nı ogleden sonra derslere gırmeyerek surdureceklennı bıldırdıler Konutbırlık Yonetım Kurulu da yaptığı yazılı açıklamada Turkıye'de son bır ay ıçınde unıversıtelerden başlayarak gerçekleştınlen planlı ve hedeflı sılahlı saldınlann varlığına dıkkat çekıldı Eğıtım-Sen tstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Cengiz L zuner de açıklama- sında, demokrası dışı güçlenn, fa- şıstlen tum tanhlennde olduğu gıbı bu süreçte de tetıkçı guç olarak kul- landığını belırttı Uzuner "\kın Bır- dal'a yönelik sakbnda teüğı çeken eJ- lerin sistemin, Susurluk'un ta kendi- si olduğunu biliyoruz" dedı Orman Muhendıslen Odası Genel Başkanı Salih Sönmezışık saldınyı, demokrası guçlenne karşı yapılmtş "alçakça" bır saldın olarak nıteleye- rek demokrasımızın geleceğı açısı- dan saldırganlann mutlakabulunma- sı gerektığını kaydettı Şahkulu Sultan Dergâhı, Karaca- ahmet Sultan Dergâhı, Hacı Bektaş Velı Anadolu Kultur Derneğı, Hacı Bektaş Velı Kultur Derneğı Pır Sul- tan Abdal Kultur Derneğı Semah Kultur ve Araştırma Vaktı Kanal CemevıVaktı GazıCemevıse Ada lar Cemevı nın ortak açıklamasın- daysa saldınnın ıç banşı hedet aldı- ğına dıkkat çekıldı Birdal 2 hafta sonra taburcu olacak İZMİR 3. İCRA MLDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETtYLE SATIŞ tLANI Dosva No !99~" 2420 talımat Satılmasına karar venlenaaynmenkuluncınsı kıvmetı ev».atı TAPUKAYDI 1) lzmır lîı Konak ılçesı Ismet Kaptan Mahallesı cılt 1 sayfa95 ada 1043, pafta 140 parsel l'de kavıtlı 1009 val arsa uzenne ınşa edılmış ışhanı vasıflı taşınmazın 1 katındakı 161 nolu 30 m2 oturum alanlı 1 ^ 2"<7 6 arsa pavlı dukkân vasıflı taşınmaz ONEMLİ OZELLtKLERl Satîşa konu taşinmaz lzmır ın merkezı verlennden olan ve ışven merkezındekı taşınmaz vak- laşık 30 m2 oturum alanlı ve (I) şeklınde olup doşemesı mermer kapb duvar ve tavanlan pfastık badanalı olup vaklaşık 5 vıllık vıp- ranmasız bır bmadır Taşınmazın bulunduğu bmanın onunden lzmır ın onemlı bulvarlanndan bın geçen taşınmazın vakınında tzmır Basmane Gan nın bulunduğu da gozonûne alındığında ulaşım kolavhgı vardır Onundekı tek vonlu trafıge açık bulvardan toplu ta- şım araçlan geçmekte olup vakınında v ıne tek vönlu dığer buKardan da toplu taşım araçlan geçmektedır Şehnn çoğu merkezı yer- lenne v^ırunebılen bır bolgedekı taşınmazın cıvannda vergı daıresı Bag-Kur gıbı bırçok resmı kuruluş vardır Dukkan olarak sadece bmanın \ katmda olma dezevantajma sahıp mustakılen elektnğı \e suvu bulunan burun beledıye hızmetlennden vararlanmaktadır İMAR DLRLML lzmır Konak Beledıvesı tmar Mudurlüğu nun 2^ 11 199"1 tanh ve 2-3380 sayılı cevabı yazısmda soz konusu ta- şınmazın ımar durumu tıcaret seçeneklı konut bolgesı zemın katta konut yapılamaz" Insaat nızamı ve nısbetı bıtışık katadedı8 \eva 9 kat,bına vukseklığı 24 80 m Ç katsız, b\na dennlığı on bahçe mesafesı komşu mesafeler ve arka bahçe mesafesı mevcuda göre olduğu behrtılmıştır MLHAMMEN BEDELİ Satija konu taşınmaza 2 600 000 000 - TL kıymet takdır edılmış olup bu bedel uzennden satışa çıkanlacaktır ADRESİ FevzıpaşaBulvanNo 151 107 Basmane tzmır SATIŞ ŞARTLAR1 1) Taşınmazın 1 satı- şı 19 6 1998 gunu saat 10 00'dan 10 15e kadar tzmır ı Icra Mudurlugu nde açık arttırma suretıvle vapılacaktır Bu arttırmada tah- mın edılenkıvmetın°o"'i'ını veruçhanlı alacaklılarvarsaalacaklan mecmuunu ve satış masraflannı gevmesı şartıvla en çok arttıra- na ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıv la 29 6 1998 gunu aynı ver ve avnı sa- atlerde ıkıncı arttınnava çıkanlacaktır Ikıncı arttırmada ıse ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmın edılen kıyme- tın M 0 mı ve satış masraflannı geçmesı şartıv la en çok arttırana ıhale olunur 3) Arttırmaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıv- metm o o20'sı nısbetınde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanm temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığmde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Resmı ıhale pulu tapu alım harcı \e masraflan gavnmenkulun teslım masraflan KDV alıcıva aırtır Tapu satım harcı taşınmazın avnından doğan bınkmış vergıler ıle dellalıve re;>mı satış bedelın- den odenır 4) tpotek sahıbı alacaklılar ıle dığer ılgılılenn \e ırtıfak hakkı sahıplennın bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıy- le faız ve masrafa daır ıddıalannı day anagı belgeler tle 15 gun ıçerısınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılıyle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır ^) Satış bedelı hemen veva venlen muhlet ıçensmde odenmezse IİK nun 133 maddesı geregınce ıhale feshedılır Ikı ıhale arasmdakı farktan ve temerrud faızmden alıcı ve kefıllen mesul tutulacak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 6) Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın lzmır 3 Icra Mudurluğu'nde açık olup, masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıva bır orneğı gondenlebılır "') Satışa ıştırak edenlenn şart- nameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1997 2420 talımat sayılı dosva numa- rasıvla mudürlugumuze başv urmalan ılan olunur Basın 19614 \\KARA (Cumhunyet Bürosu) - Sev gı Hastanesı Başhekımı Teviîk Ma Ku- çükbaş İHD Genel Başkanı \kın Birdal ın sağlık duru- munun her geçen gun ıyıve gıttığını, bu ılerlemeyle ıkı hafta sonra taburcu edılebı- leceğını bıldırdı Bırdal ın sağlık durumu ıle ılgılı bıl- gıler İnternet'te "www^e>- gihastanesi.com.tr." adresın- den alınabılecek Başhekım Kuçukbaş Bır- dal ınyaşamsaltehlıkevıat- lattığını ancak yıne de ted- bın elden bırakmamak ge- rektığmısoNİedı Kuçukbaş Bırdal ın yaşamsal fonksı- yonlannın normale dondü- ğunu ve kontrol altında tu tulduğunukavdertı Hastanın sag goğsune ısa- bet eden kurşun nedenıyle bu bolgedekı sınırlenn etkı- lenmesıne baglı olarak sağ el parmaklannı hareket et- tırmekte zorlandığını belır- ten Kuçukbaş buhasannne bovutta olduğunun anlaşıla- bılmesı ıçın 3 haftalık sure- ye gereksınım olduğunu soyledı Hastavadunvumu- şak gıdalann v enlmeve baş- landığını bıldıren Kuçuk- baş sağlık durumu ıle ılgılı sureklı değışmelerın lnter- net savfasında yer alacağını belırttı Kuçukbaş akşam saatle- nnde yaptığı açıklamada da Bırdal ın 2-3 gun ıçınde yo- ğun bakımdan çıkanlacağı- nı soyledı ODEMİŞ 1. \SLİ\i: (İŞ) M4HKEVIESİ H \ K L M L I Ğ İ ' > D E N DosyaNo 1997 299 Bag-Kur Genel Mu- durlüğu vekılı tarafın- dan davalılar Murat \slanvs alevhıne açı- lan rûcuan tazmınat davasında Davalı Murat As- lan'ın bıldırılen adres- te bulunmaması ve za- bıtaca da bulunama- ması nedenıvle adresı tesbıt olunamadığın- dan 116 1998 gunü saat 9 40 da mahkeme- de hazır bulunması ve- va kendını bır vekılle temsıl ettırmesi aksı takdırde vargılamanın vokluğunda devam olunacagı (HUMK - nun 213 VC33"7 madsı geregınce) hususu ılan olunur Basın 19020 G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Gorunumu şoyle ozetleyebılınz - Oyunun kurallan değıştı ama, FP ya farkında değıl ya da "tecahulu arıf" yanı bıldığı halde bıl- mezlıkten gelme yontemı uyguluyor Aynntılara geçelım Toplantının adı, "llkAdım" programı Nedırbu, kongre mı^ Değıl Kurucular Kurulu toplantısı mı'' Değıl Eskı bır RP klasığı Âlem sersem mıllet kor, ıç- ten başka dıştan başka or 17 Aralık'ta FP'nın genel başkanlığını yapmak- la gorevlendırılen lsmail Alptekın ilk Adım toplan- tısmda son adımmı atıyor "Partı genel başkanlığını bır ağabeyıme bırak- maya karar verdım Bugune kadar taşıdığım ema- netı grup başkanımız Recaı Kutan'a devredıyo- rum " Alptekın duşunmuş taşınmış, genel başkanlığı bırakmakta karar kılmış Bu da bır ağabeyı olsun- muş Alptekın'ın şu tumcesı her şeyı anlatıyor "Başta can olmak uzere her şey emanettır Ye- ter kı hakkını verelım " FP'lılerın bunun hakkını vereceğı, Erbakan'ın telgrafı okununca salondakı alkıştan bellrydı Bu sı- rada atılan slogan da ılgınçtı "Hoca, Çankaya senı beklıyor " Emanetı Alptekın den devralan Recaı Kutan da, uzun uzun ırtıcanın olmadığından laıklığın sıyasal- laştığından dem vurdu FP dekı genel başkanlık değış tokuşu, gunumuzun demokratık kavramla- nyla hıçbır ılgısı olmayan kul mantığına dayalı bır değışım goruntusundeydı Gerçı, Kutan ın gelme- sını mılletvekıllen ıstedı Erbakan kabul ettı ama, gorunum "kul"sa\ bır değışımı anımsatıyordu Tayyıp Erdoğan'ın konuşmasını ayakta alkışla- yan salondakılenn Kutan konuşurken dışan çıkma- sı her şeyı "kul" mantığıyla goturmenın de zor ol- duğunu gosterıyordu Bunlar FP'nın bolunme ışaretlen mı? Hayır, par- tı olabılme sancıları Ama bu çok guç Partı ıçı de- mokrası olduğu gun Hoca mantığı kalmaz Hoca mantığı etkın olduğu surece partı ıçı demokrası ol- maz Zor oyunu bozar Şımdı yazının başında vurguladığımız, oyunun degışen kurallarına gelelım FP'hler arada bır şaş- kın şaşkın şu demecı verıyor "Hakkımızda dava açılmasına neden olan soz- ler kesınlıkle suç unsuru değıldır Bız onları yıllar- dır soyluyoruz Neden dava açıldı, değışen nedır, anlayamadık " Aynı şey, yasal kayıtların dışında hareket eden sermaye kuruluşları ıçın de geçerlı "8/zde"dıyor- lar, "bu yontemı uzun suredır uyguluyorduk Ne- dır suç, anlamadık " Değışen şu Dının sıyasete ve tıcarete alet edılmesının, bır başka tanımla dının vıcdandan alınıp cuzdana kon- masının demokrasıyle bağdaşmayacağı, devletın pek çok bırımınce kavrandı Burada şu sorulabılır - Şımdı mı akılları başlanna geldı 7 Bu soruya venlecek yanıtın bugune faydası yok Geçmışe sunger çekılmelı de demıyoruz Ancak yanıtı aranan guncel soru, buradan nasıl çıkanz' ? RP'nın kapatılması karannın açıklanmasının ar- dından yapılan değerlendırmelerden bın şuydu - Dılerız RP'lıler bundan ders alır Bu dılek tutmadı RP mantığının "Turkıyeleşe- meyeceğı" bır kez daha goruldu O zaman, "Bu- radan nasıl çıkanz" arayışına bu kesımın yardımcı olmayacağı kesınleşmış oluyor Pekı kımınle çıkılacak"? Demokrasıye laıklığe ınanan partılerle Inandığını soyleyen partilenn tumu samımi mı' 7 Değıl O zaman başka arayışa mı gırmelı 7 Hayır Bu partılerı duyarlı olmaya zorlamalı Zorlamayla sonuç alınmazsa'> Zor oyunu bozar MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1997 947 Dav acı Sefa Dogan vekılı Av \v fer Baydar tarafından davalılar Mustafa Doğmuş ve Husevın Küccuk aleyhme açılmı> bulunan şufa davasının vapılan duruşmasında, adreslen tespıt edılemeyen davalılara ılanen teblıgat ya- pılmasına karar venlmış olduğundan, Mersın-Kocavıla- vet Koyoı'nde kaın ve tapunun 8 pafta 4143 ada, 1177 kutuk ve 6 parsel savılı gavrımenkul hıssedarlanndan olü Hasan Çıftçıoglu varıslenne duşen kısmı satın almı> bulunan davalılar Mustafa Doğmuş ve Hu^eyın Kuc- cuk'ün almış olduklan hısselenn ıptalı ıle dav acı adına tescıhne karar verılmesı ıstenılmış olmakla, adı geçen davalılar Mustafa Doğmuş ve Huseyın Küccuk ıbraz et- mek ıstedıklen delıl ve belgelennı mahkememıze gon- dermelerı va da tum delıllen ıle bırlıkte duruşma gunu olan 18 6 1998 gunu saat 09 OO'da mahkememızde hazır bulunmalan gelıp de beyanda bulunmadıklan, kendıle- rını bır vekılle temsıi ettırmedıklen ve geçerlı bır maze- ret bıldırmedıklerı takdırde gıyaplannda vargılama va- pıhp karar venleceğı HUMK nın 509 ve 510 maddele- rı uyannca dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere ıla- nen teblıg olunur Basın 19128 MERSİN ASLİYE 4. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosva No 1997 814 Dav acı Hulya Polad vekılı tarafından davalı Kenan Bolad aleyhıne açılan boşanma davasının yapılan duruş- masında venlen ara karan geregınce Davalı Kenan Po- lad aleyhıne açılan ve halen hakımlığımızde devam eden boşanma davasında adı geçen davalıya duruşma gunü ıle dava dılekçesı teblığ edılememış ve adresı de tespıt edı- lemedıgınden ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olmakla Karar geregınce yukanda adı yazılı davalı Ke- nan Polad ın duruşmanın bırakıldığı 11 6 1998 gunu sa- at 9 05 te Mersın 4 Aslıye Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda hazır bulunması veva kendısını bır vekılle temsıl ertırmesı aksı halde yargılamaya yokluğunda de- vam edıleceğı hususu davetıye venne geçerlı olmak uze- re dava dılekçesı ve duruşma gunu ılanen teblığ olunur 9 3 1998 Basın 11359
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog