Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

» MAYIS 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA 15 Yüzer tuvaletler Şehirhatlan vapurtanndan birine bırkaç yıl önce bomba konduğu için güvenlik gerekçesiyle vapurlarının tuvaletleri kapatılmıştı. Birkaç ay önce tuvaletler açıldı. Açıldı ama eskiden olduğu gıbi yine kokudan ve pislikten girilir gibi değiL Turizmci Selami Taşkın, "yüzer tuvalet'e benzettiği gemi tuvaletlerine ozen gösterılmesi için hazırtadığı bır metni bindığı gemilerın kaptanına ve mürettebatına veriyor. Güzel bir gırişim. Ancak adres doğru değil galiba... Demzciltk işletmeleri Halkla itişkiler Müdürü Cezmi Zafer, gemilerin sefer sonrası her gece tuvaletler dahil baştan aşağı temızlendığıni ve sabah 06.00'da tertemiz sefere çıktığını söytuyor. Zafer, birkaç saat içinde salonlann çöpten, tuvaletlerin pislikten geçilmez olduğunu biîdiriyor. Tuvaletlerin pisliğinden gemi mürettebatını değil de sorumsuz yolculan sorumlu tutmak gerekiyor sanki. Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Etektronik posta: Deniz.Som@raksnetcom - IMF, Türkiye için rapor hazırlayacakmış... "Güneş Taner için de altı ay yatak istirahati yazsınlar bari!" İnflamatuvar bağırsak hastalıkları etyolojisinde...aşlık bıraz kanşık Başlığın tamamı şoyle inflamatuvar bağırsak hastalıkları etyolojı- sınde ınfeksıyonun yerı Yıne de kanşık Ama tıp dunyası ıçın hıç de kanşık değil Şımdı bır başlık daha bu kez Ingılızce Thecasefor an ınfectıous etıology Turkçesı, enfeksıyoz etyolo- jı ıçın durum Bu başlık da kanşık ama tıp dunyası ıçın çok açık ve net bır başlık Her ıkı başlık da bır yıl arayla ayrı ayrı yayımla- nan bılımsel makalelere atılmış Ingılızce makale, Medıcal Clınıcs of Nort Amerı- ka dergısınde Kasım 1994'te yayımlanmış Makaleyı Brovvn Unıversıtesı Rhode Island Has- tanesı'nden Dr VValter R. Thayer Jr. ve Dr Vıkas Chitnavis yazmış Turkçe makale Ankara'da hazırlanan llaç ve Te- davı dergısının 1995 yılındakı altıncı sayısında ya- yımlanmış Makaleyı Gazı Unıversıtesı Tıp Fakultesı Iç Has- talıkları Ana Bılım Dalı Başkanı Prof Dr Uğur Kan- dilci ıle asıstanlan Dr. Burçak Kayhan ve Dr Zey- nep Akı yazmış Turkıye'de yayımlanan makale bır yıl oncesınde Amerıka'dayayımlanan makalenın aynen çevrılmış, bazı cumlelerı takdım tehır edılmış ve bazı cumle- lerı çıkartılmış bıçımı sankı Ara başlıklarına kadar aynı sankı Turkıye'de yayımlanan makalenın kaynakçasına baktığınız zaman Amenka'dakı dergıyı goremıyor- sunuz Turkıye'de yayımlanan makalenın kaynakça- sı Amerıka'dayayımlanan makalenın kaynakçasının tıpkısının aynısı Aradakı fark Amenka'dakı alfabe- tık sıraya gore dızılmtş . Amerıka'dakı makaledekı bır cumle "novel models" yanı "yenı yontemler" dıye başlarken Turkıye'dekı makale ıle tıp dunyasına yen\ bır katkı getırılıyor ve "yenı yontemler" çevın hatası sonucu "Novel mo- deh" oluyor" YOK Başkanı Prof Dr Kemal Gürüz, Samsun'da- kı 'Osman Çakır Üniversitesi"nde dağıtılan pro- fesorluk konusuna tek kelıme açıklama yapamadı ama her halde Ankara'da bumunun dıbındekı Gazı Unıversıtesı ndekı profesorun asıstanlanyla bırlıkte dunyatıbbına kazandırdığı "Novel modelı" konusun- da takdırlerını esırgemez* SESSİZ SEDASIZ (!) miRİKÜRTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU K.ımın elı kımın cep telefonunda bellı değil1 Istanbul'daki okul müdiirleri isyanda Sekızyıllık eğrtıme geçerken ılkokul- lar ılkoğretım okullanna donuşmuş ve Turkıye genelınde ılkokul mudurlen de yonetmelık gereğı bır onayla ıl- koğretım okulu muduru olarak atanmıştı Ne kı, Istanbul'daki uy- gulama çok farklı oldu. Ağustos 1997'de gereklı belgeler- le başvuru yapan mudurlerın onayla- n "bakanlıktan haber beklıyoruz", "ata- malar kapalı" gıbı gerekçelerle yapıl- madı Bakanlık altı ayın sonunda za- man aşımına uğradığı gerekçesiyle Istanbul'da başvuru belgelennı lade ettı llgınçtır, Mart 1998'de başvuru- ları yenıden açtı Ancak bu kez de "zaman yetmedı" ve eskı ılkokul mü- durlennın ılkoğretım okulu mudurlu- ğune geçışlerı yıne olmadı Derken 15 Nısan 1998'de bakanlığın bır ge- nelgesıyle Istanbul'da ataması yapıl- mayan mudurlerının mudurluklen ellerınden alındı. Şımdı, mudurlerden mudur ola- bılmelerı ıçın "yonetıcı yarışma sına- vı"nagıımelerııstenıyor Sınavagırme- lerı de yetmıyor, ılkoğretım okulu mu- duru olacaklarda eğıtım yonetımı da- lında lısans yapmış olma koşulu ara- nıyor Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın sekız yıllık eğıtıme geçışte Turkıye'ye or- nekolan Istanbul'daki mudurlerden ne ıstediğı tam bılınmıyor Bellı kı bakan- lık mahkemeye verılmek ıstenıyor! r IPALASPANDIMS Demokrası, ınsanlann kurallan, kurallann da ınsanlan çığnememesıdır. MûfHBozact AYDINLANMA ATEŞÎ tletişiıu: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu yineliyomz9 Sıv ıl toplum orgutkn. son gunlet- dekı şıddetolaylannıvetHD Genel Başkanı \kın Birdal'a yapılan \al- dınyı kınarken suçlulann ve arkasın- dakı guçlenn bır an once yargıya tes- lım edılmesım bekhvor Içel ADD "Ülkemızde son gunlerde meyda- na gelen kımı saldın olaylan gev mışte kalmasını umduğumuz karan- lık ve acı gunlenn belîeğımızde ye- nıden canlanmasına >ol açrm^nr 12Eylul 1980once;>ıdonem\\on- temlennı çağntfıran saldınlar ulke- mızın geleceğı \e dernokrası açısın- dan vıne endı>e vencı boyutlara tır- manmaktadır Llkemız bolucu teror belasmı yok etmek uzereyken gunde- me gelen bu tur olaylan ıç huzuru bozmaya yönelık tertıpler olarak go- ruyonız Bubağlamda. yaşamahak- ktnın kutsallığını \urgularken tero- run her turlusune karşı olduğumuzu bır kez daha behrtıvoruz Budoğrul- tuda geçen gunlerde mevdana gelen oğrencılere yonelık Mİahlı »aldmlar Karşıyaka ADD' >e gmşılen bomba- lı saldınvı ve \kı"n Birdal'ayonelık sılahlı saldınyı kımyor. bu tur olav- lan ıs>ieyenlenn arkasındakı guçlerle bırlıktebrr an once>akalanması ve var- gılanmasını bekhyoruz " Kadıkin ÇYDD "Sokak çoeuklannı topluma yenı- den kazandırmak amacıyla Kadıkov Küçukbakkalkoy'de 30 ve >eldeğır- mem'nde 100 çocukkapasıtelrUmut Çocuklan' Rehabılıtasyon Merkezı açıldı Bu projede ılk kez Devlet-Ye- rel- \ onetım-Sıv ılToplum kuruluşla- n bırlıkte çalışıyorlar ÇYDD 9 Ma- y\s'ta AKM de tum gelm bu merke- ze aktanlmakuzerebır kon--er duzen- ledı Kemancı Ayla Erduran ve pı- yamst A>şegül Sarıca'mnverdığı re- sıtalı, değerlı yazar ve muzık eleştır- menı \hmet Say. Cumhunyet gaze- tesmde şoyk duyuruyordu. 'Toplum- salbir yara olan'sokakçocuklannın' ciddi onlemlerle "Umut Çocuklan'na dönuşmesiyolunda iki müzikçimiz- den soylu bir davramş: Kemancı Ay,la Erduran ve piyanist Ay şegul Sa- nca 'Lmut Çocuklan yararına bu hafta bir resital \eri\or... Bu du- Bugiin # CvmhunyetKtiapKuiübû Taksım Sergı So/om<'nda 18 00-20 00 saat- lan arasmda Şükrü Erbaş ve Ufuk Karakoç'un 'Şıtrier ve Türkülen- miz' ısımh dmleası yer aiıyor % Tehrdağ Cumok.roayısayı ola- ğan toplantısmı saat 19 ÖO'da Mar- mara Dershanest'nde yapıyor yarlılık içinde siz de \arsınız" Duv arlı dav ranı^lanndan dolay ı bu ıkı sanatçıya te^ekkur edıvoruz \\- nca Ahmet Say a desteğını esırge- mevenI^tanbul \alı \ardımcısı Fahir lşıksu a, litanbul Menkul kıymetler BorsaM Ba^kanı Osman Bfrsen ve çalı>anlanna Boru^ın kultûr ve Sa- nat Merkezı Genel Muduru Sami Ca- ner'e ve dostlanmıza te^ekkuredenz " ÇYDD Genel Merkez \e tûm şubeleri 'Turkıvemız'de vargısızınfazlara bır yenısı daha eklenerek \kın Bir- dal vTjrulmu^ur Hukukdevletı ıçın- de bovle cmayetler kabul edılemez Ç\ DD Genel Merkez ve tum şubele- n olarak. ulkemızgeleceğını karanan bu ve benzen îîiddet ureten olaylann gerçek kaynağına ınılerek derhal ku- nıtuîmaMnı ıstıvor olayı ^ıddetle kı- myor iHD vegeçmışolsundıyoruz" Bakırkö\ Rıfat Ugaz İlçe Halk Kütüphanesi " \nadoludakıkoylenmızeduzen- led\ğ\mız kıtap bağı^ı kampanyamı- za desteklennızı bekhvoruz Borno\a / İznıır Cumok ^ \DD yeva- püan&aldırı\ ı ve Insan Haklan Genel Başkanı \kınBirdal avapılan^aldı- nyıkınıvoruz Nereden gelırse gelsın ^tddete ve terore kar^ıvız \rtık bu ulkede suviularbulunmah ve 'bağun- sız" yargıya teblım edılmelıdır" t t ÖKM Atatürkçü Düşünce Kuhıbû •'İL Oğrencı K.ultur Merkezı -\ta- tûrkçü Du^unce kulubu nde bırgrup Kemahs,t oğrencı 'Devrimlerin \e Cumhuriyefin sahibi ve bekçisi- \'\j' dıserek ^alı^nıalarını etkıh bı- çvmde ^urduruvorlar Oğrencılenn ha- zırladıgı - \DK Bulteni" geçen gun- lerde dorduncu savısına ula^tı Bul- ten den bır kaç satır "... Gericilere. mandacılara. ikinci Cumhurivetçi- lere karşı mucadele >eren her tur- lu hareketin vanında adımızın geç- mesi bızim için bır şereftir. Şunu da eklemeliviz M Turkıve için tez- gahlanan SıvaM lslam duzenini, bu oyunu ha/ırlavanlarla beraber ta- rihin karanlık say falarına gommek istıyoruz. Bu amaçla buradav ız. Fet- hullah Gulen halkımızın dini duy- gularını kullanırken: mandacı ikin- ci cumhuriyetçi ta\ fa onun şakşak- çıhğını yaparken ve amaçları "bel- h iken bu tezgâhı bozmayahm da \ewal Sevindi gibi \ktuel'e poz mu verelim? HAYVANLAR ts\t\tL GVLGEÇ 7* . ^ KtM KİME DUM DUMA BEMÇ \K turk.net BULUT BEBEK MHAY ÇÎFTÇI Haftasonu Cumartesi • Buısa ÇYDD, saat 12 OO'de Petrol- îş Sendıkası SalonundakompozisyoB yanşması ödûl toîenı yaptyor ~# Trabzon-Rıze Cumok, Cumhunye- ttn 75 yüdönümu kutiamatan kapsa- mtnda Kültür Bakanhgj Devlet Ope- ra veBatesıGenelMuduriüğuıle 'Dan- sa Dtvet* ısımh 'Bale'yı saat20.00'de Atapatk'takıTrabzon Devlet Tıyatro- su nda sahnelentyor Davetıyeler Park Eczaoesmden sağlanabıhr Pazar # Bornova İzmır Cumok, Bomova ADD'nın Selçuk Şınnce'ye düzenle- dıSıgezıyekatılıyorlleöşım 0J32373 5859 # YurttaşhkBdıncım GehştırmeDer- neğı saat 16 OO'da yazar Yılmaz E5- mas'm konuşmacı oiarak katılacağı 'Köy Enstıtulen' konulu bur söyleşı duzenlıvor şaşılacak. Ruru temizlemc- den 1-ıer zaman TARİHTE BUGUN MİMTAZ ARIMN 15 Mayıs Bundanboyle salı gunlen buko>ede\a\ımlanacak "Okur Mektupları" ıçm yanm daktilo sayfayı geçmeyen yazılanmzı 0. 212. 513 85 95 no'lu faksa veya Çumhunyet Gazetesı "Ökur Mektuplan Turkocağı Cad 3^ 41 34334 Istanbul adresıne gonderebüırsmız TOMRUK YÛKLEMB ALETL 193O'M , TVKtRüK YUKL£M£K. tÇ<M VAPfLflkl AL£T &AŞAB.IYLA DEMSUOl- KAMYOU VEYA AÇtK MOUTG EDlLEReK, MA&>fSALfle.l VE ÇEKME TELL£&f AfLPIMIYLA glR IClÇiUlN KAHATÇA TOMRUtCLAR.1 YÜ<UJYE8lLP/- Ğl ALBT, S/& ViMClM <SÖR£- ü "£/r" m nasıl çalıçhğınt CLEMEMT APLI MU- HENDlSİN BUUJŞU OLAN *GffZ" ADLI ALET, MBM IŞGUC1JHD£AJ HEM PE ZAMAHPAAJ TU7VM SA&LAMAICTAYDI.. ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Barışın Müziği Orta Doğu Teknık Unıversıtesı Stadyumu'nda Genelkurmay'dan kımse yok belkı de sıvıl gel- dıler ama protokol yerlerı de boş Işveç Buyukel- çısı Sahlin ve başka dıplomatlar oturuyor on sı- rada Hava yağışlı, ruzgâr da sert. notaları uçu- ruyor Ama çok geçmedı guneş açtı, gokyuzu parladı havada çımen kokusu guzel saatler ge- çırdı başkentlıler Isveç Hava Kuvvetlerı Bando- su'ylaTurk Sılahlı Kuvvetlen Armonı Mızıkasıyan yana sahnede Once ulusal marşlar, sonra değı- şık yapıtlar, Turk bestecıler de yer aiıyor program- da BırıdeCemalReşitRey'ıniO YılMarşı Dın- lerken yenı savaşlardan da çıkacağımızı umut edıyorum. Bu konser de umutlu bır olay bence Dış polı- tıkada sorunlu bır donum yaşıyor ulkemız. bellı bır yalnızlığımız var Isveç'ın Ankara Buyukelçısı Sahlin ya da Stockholm'dekı Buyukelçımız Ok- tay Aksoy'un çabaiarına karşın Turk-lsveç ılış- kılerı de sıcak sayılamaz Ama Turk ve Isveç ban- dolannı ılgıyle ızlıyor, cx>şkuyla alkışlıyor ODTU stad- yumundakıler Baltık Denızı ıle Akdenız, Ege, Ka- radenız bırleşıyor bandolarla bırbırını tanımayan, ılk kez goren çatgıcılar dayan yana çalabılıyor, gu- zel bırlıktelık de sergılıyor • • • Kımı okurlarımız anımsar belkı, unlu Sovyet Ya- zar Yevtuşenko, Ankara'ya geldı vaktıyle Dev- let Konukevı'nde bır oğle yemeğınde yan yana otur- duk, soyleştık yemek boyunca Yevtuşenko ABD'den donuyor galiba San Fransısco'da bır film gosterısınden Sınemaya buyuk tutkusu var sa- vaş yıllarını anlatan bırfilmını çok begenıyor ızle- yenler Benım çok ılgılendığımı hıssedınce filmı go- rebıleceğımı soyledı Akşamustu Ayrancı'dakt el- çılığe çağırdı, arkadaşlanmı da getırebıleceğımı soyledı Mımar dostum Ragıp Buluç ıle bırlıkte gıttık Akşamustu fılmı ızledık Sovyet Elçılığı nde, Yevtuşenko barışı çağrıştırıyor baştan sona Bel- lı sahnelerı hâlâ gozumde Yevtuşenko'nun oz- yaşamoykusu belkı de Fılm savaşın acımasızlığını guzel sergılıyor, çok şıırsel goruntuler var, sevışırken patlayan bom- balar, bır genç kadının guluşu bırden soluyor, yaşlılar çocuklarla bır tren ınsan savaştan kaçar- ken olume yol aiıyor 1 Bır başka yerde de tutsak bır Alman subayıyla bır Sovyet subayı karşılaşı- yor Once çok soguk bakıyor bırbırıne tutsak su- bayın cebındekı kâğıtlar arasından bır erkek ço- cuğun resmı çıkıyor derken Çocuğun elınde bır keman var, Sovyet subay ılgıyle bakıyor fotoğra- fa - Oğlum, dıyor Alman Sovyet subayın yuzu değışıyor o da bır fotoğ- raf çıkarıyor cebınden - Benım de bır oğlum var Galiba aynı yaştalar, o da keman çalıyor Bır an duraklıyor eklıyor sonra - Belkı de aynı melodıyı çalıyorlar Son sahneyı unutamıyorum Yuzlerce çocuk keman çalıyor sarı saçlı, mavt gozlu çocuklar, aklar, karalar, çekık gozlu sarılar. Asyalılar. Afrı- kalılar, Avrupalılar bırlıkte çalıyorlar, belkı de ay- nı melodıyı Ancak barışın muzığı oluşamadı yıllardır. kan ve gozyaşı dınmıyor Bılımsel araştırmalar teknolo- |ik gelışmeler sılah yanşmasma araç oluyor an- cak Nukleer denemeler suruyor, dun Okyanus'ta bır adada bugun Hındıstan'da 1 Sanat olaylan olmasa karabasanlan nasıl aşar, kuçuk mutlulukları nasıl yakalardık acaba 7 Uluslararası ılışkılerde de buyuk gorev sanat- çılara duşuyor bence Örneğın geçen pazar, Er- kin'ı ya da Cemal Reşıt Rey'ın muzığını dınleye- rek, dahası çalarak bızı daha lyı tanıdı Isveçlı ban- docular Onyargılar kolay değışmez ama bakış açı- sı genışleyebılır Tanıtma polıtıkamızın ıtıcı gucu de kultur ve sanat olaylan olmalı bence Elbet ev- rensel nıtelığe ulaşmak koşuluyla Mutlu bır olay, o nıtelığe ulaşan sanatçılar da var, yapıtlar da Ama ulkemız halkımız da yeterı kadar tanımıyor onlan Oz değerlerımız, guzellık- lerımız ekranlarda da basında da az yer aiıyor Elbet bellı bır yere, bır zamana kadar Yozlaşma da bır yere kadar değil mı'? Toplumdakı ozlem ve bırıkımın guzel urunlerı de yeşerıyor değıl mı"? Dahası, soldurma çabasına karşın yeşertme ey- lemı var Ozel kuruluşlar, sıvıl toplum orgutlerı gerçekleştırıyor o eylemı Örneğın Fazıl Say'ı da ANAÇEV'ın desteğıyle dınledı başkentlıler Çırkın- lıklere karşın guzellıkler uretmek ozlemı bastın- yor toplumda Yozlaşmaya karşın annma ozlemı Elbet dındıreceğız BULMACA 1/ Izmır'dekı unlukaphca 2/ 1 Buyuk erkek kardeş Bırçok efsaneye konu olmuş unlu Fngyakralı 3/ BilgeOlgaç'ın. 5 hıçkadınoyun- cu kullanmadı- ğı fılmı El sı- kışma 4/ Tar- laya atüan to- 8 humu ortmek g ıçın gezdmlen ağaçsurgu 5/Koroner damarlan genışktıcı ılaç 6/ Baryutn ele- mentmm sungesı Sar- mısa|ınantıbıyotıket- 3 kı gosteren etkın mad- 4 delennden bın II Ça- buk dav ranma alışkan- hğında olan. acelecı Bır nota 8/ Bayındır. mamur '"Ercument 8 Behzat—" Ünluşaın- g mız 9/Incırağaçlann- dadollenmeyı sağlayan smek Uzennebıldırı. açık- lama ya da tanıtma kâğıtlan tutturmak ıçın hazırlan- mış levha YL'1CARID\N AŞ\Ğ1YA: 1/ Antalya'nın26kmbatısmdatunstıkbıryore 2/Ba- yağı. sıradan "Uv.durmasoz yalan" anlamında ar- go sozcuk 3/ Bır parçanın ağır çalınacağını anlatan muzık terımı Oyunda cezalı çocuk 4/ Yoğurt ma- yası 5/K.emıklennyuvarlakucu Hızlı yuzmekıçın ayaga geçınlen araç 6/ Yaşam ıçın gereklı organık mad- de II Yunan mıtolojısınde. AfrodıT' ın gozdesı olan gu- zel dehkanlı Bır nota 8/ Bır renk Bır ay adı 9/ Baş- lıca, temel nıtelığınde olan Bır yuzeyın eğıkhk de- recesını anlamaya yarayan araç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog