Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

15 MAYIS 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 Geleceği parlak, yeni bir Hollywood stannı haberleyen, başanlı bir Gus Van Sant filmi Sevgmm zekâya üstün gelişî ; Nazi sempatizanı î dağcının değişimi Bugün gösterime giren Brad Pitt filmi 'Tibet'te Yedi Yıl', festival öncesinde sinemalanmıza gelen ve Martin Scorsese ustanın gözünden, yıllardrr Mao'nun Kızıl Çin'i tarafından yutulmuş ülkesinin durumunu Batı diinyasına duyurmaya çabalayan, sür- gündeki Tibet lideri 14. Dalay Lamanın öyküsü- nû karşımıza getiren 'Kundun'un ardından. son do- nemde Bertofacci'nin 'Küçük Buda'sıyla başlaya- rak beyazperdeyi kaplayan budızm dalgasının bi- zim kıyılara vuran son örneği. Şimdiye dek konuşmasız 'La Guerre du Feu- Ateş Savaşı'nda< 1980), tarih öncesindeki ilkel ma- ğara adamının serüvenİerini, güzdim 'L'Ours-Ayı'da (1988), doğadaki kocaman vahşi ayılann ya da MargueriteDurasuyarlaması 'L'Amant-Sevgfli'de (1991), Uzakdoğu'da, yeniyetmelikten cinselliğe kanatlanan bir genç kızın öyküsünü, gişeye yöne- Iik, hayli sulandinlmış ve erotik tarafından anlatan ve özellikle başanlı Umberto Eco uyarlaması 'Le ıNom de la Rose-Güiün Adı'yia (1986) uiuslararası çapta ünlenen, günümüzün hâlâ (Loc Besson'a kar- şm) en tanınmış Fransız yönetmeni sayılan Jean- JacquesAnnaud'nun Hollyvvood hesabına ve Tibet •yerine Arjantin'de çektiği son filmi 'Tibet'te Yedi Yıl' uzun. gösterişli. sürükleyici olabilen, epik'im- si bir Holiyvvood üstünyapunı. Ressamolacakkendünyanınbaşmabelakesilen, Avusturyalı bızdık onbaşı Adolf'un başlanna geç- tiği Nazilerin Avrupa 'nın altını üstüne getirmeye ha- zırlandıklan 1939'da, Avusturyalı şampiyon dağcı Heinrich Harrer, taraftan ve sempatizanı olduğu Na- zilerin gamalı haçlı bayrağını, vatandaşı Peter Aufcchnaiter'le (DavidThewns) bırliktc tırmanaca- ğı Himalayalar'ın en yüksek tepelerinden Nanga Par- n i ! r pat'âçekrnek amacıyla yola çTkar,harrnle'kansmı'(In- geborga Dapkunaite) yüzüstü bırakıp. Ben- merkez- ci egosunu tatmin etmek, şan şöhret kazanmak is- teyen, Avusturyalı bencil ve hırslı dağcıyı mgiliz- ler tutuklayıp içeri atıyorlar çok geçmeden, Hima- layalar'ın doruklanna yöneük, Nazilerin finanse ettiği bu keşif gezisinde. lngiliz tutsak kampından kaçarak posru Tibet'in gizemli başkenti Lhasa'yaatan, 'sankafa'Heinrich Harrer'in hayatı ve dürryaya baktşı, 14 yaşındaki bir çocuğun masumiyetine, dogallığına, saflığina sa- İrip Dalay Lama'yla karşılaşmasıyla değişmeye baş- lar. Batı uygarlıgma (bu arada sinemaya fazlasıy- la) meraklı, küçük Lama'ya Ingilizce öğretmesi, Ba- tı âlemini tanırması, danışmanlık yaptnası istenfn- ce seve seve kabullenir. Her açıdan tam bir duygu- sal uyanış yaşayan 'sankafa' Harrer, derin birbağ- la yakınlaştığı Dalay Lama'nın kanaatkâr hayat fel- sefesiyle. engin ruh yüceliği ve dostluguyla zengin- lesen, dolu dolu 7 yıl geçirdiği bu gizemli ülkeden bambaşka biri, kendisi olarak döner Batı'ya. Tibet'in de Çin tarafından resmen yutulduğu, baskılara manızkaldığı bu zorlu yıllar süresince ha- yatında i!k kez kendini düsünmekten vazgeçip ben- cilliğinden sıynlan ve bambaşka bir kültürün içine dalarak sonunda kendine saygı duyabilen, huzura kavuşan, mutlu birine dönüşen Heinrich Harrer'in, ükbaskısı 1953'teyapılmış, kendi hayat hikâyesi- ne dayanan kitabından uyarlanan Tibet'te Yedi Yıl, yönetmen Jean-Jacques Annaud'nun bu kez Holly- woodtarzı çalıştığı, Brad Pitt gibi günümüzün en gözde jön-star'mın sürüklediği, 70 milyon dolara çıkmış. ilgiyle izlenen egzotik bir serüven üstün- yapımı. Hifler'le birlikte resim çektirip güzel ha- mile kansını basan ugruna terk ederek Himalaya doruklannın yolunu tutan başanlı, varhklı ve hırs küpü dağcı Heinrich Herrar'ı Avusturya aksanıyla oynayan Brad Pitt'in yanı sıra 'Naked'in unutulmaz David Thewbs'inin de öne çıktığı filmde, bize Ro- bertRedfcrd'un gençliğini anımsatanBradPitt'imiz. kuşkusuz Leonardo DiCapriogibi tüysüz, hünsa kı- iıkii. yeniyetme jönlere göre çok daha yakışıklı ve yetenekli bizce. Herrar'ın otobiyografîk öyküsünü aktaran Ti- bet'te Yedi Yıl. gizemli Budist tapınaklannda se- yirciyi adeta meditasyona davet eden. sıradışı bir dostluk öyküsü oluşu kadar görseiliği, görüntüleri ve \b-YoMa'nın viyolonselinin de kanştığı müzik- leriyle de oldukça göz dolduran bir epik- seyirlik. Ama Scorsese'nin Kundun'uyia kıyaslandığında bir hayli hafif kaçan bir epik. Seven Years In Tibet / • Yönetmen: Jean-Jacques Annaud / Senaryo: Becky Johnston, Heinrich Harrer'in romantndan / Kamera: Robert Fraisse / Müzik: John Williams / Oyuncular: Brad Pitt, David Thewlîs, B.D. Wong, Mako, Danny Denzongpa, Ingeborga Dapkunaite, Victor Wong, Jamyang VVangchuck, Sonam VVangchuck / 1997ABD(ÖzenR!m) 5 yıl kadar önce, uyuşturucunun başrole ku- ruldugu. toplumdtşı, uçuk kaçık bir hayat tarzı- nın iç burkucu öyküsü niteligındeki. 1989 y apı- rru cüretli ve içtenlikJi filmi *Dnıg5toreCowboy"la tanıdıgımız, bagımsız yönetmen Gus Van Sant'ın, festival kargaşasına denk gelen son fılmı **Go- od W*dl Hunting-Ca n Dosrum r u ikıncı haftasın- da görduk Düzene yenık. yasalara ters düşmüş yitık kahramanlann serüvenlenne dayanan. ya- zar YVifliam S. Burroughs'un da kısa bir rolde ken- dini oynadıgı ve Amerikan yol filmlen gelene- finde kilomerre taşı olmuş "Drugstore Cow- boy r> un ardından bir çeşıt belgesel gerçekçı lıgiy - le yersiz yurtsuz. çulsuz ıki genç erkek fahışe- nin (River Phoenix. Keanu Reeves) öyküsünû anlaftığı "My Own Private Idaho"yla (1991 )adınıduyuran. 1952 do|umlu. ressam, yazar, müzikçi \e yönetmen Gus \'an Sant. zaman ıçınde ba- gımsız sinemacılann en say- gın prototıpine dönüştü John Sa>les'la birlıkte. Ko- caman basparmaklanyla otostop çekmede usta, de- lışmen bir çağdaş kadın ko\ - bo\ -mankenin (l'ma Thur- man) yolculuğunu. mizahı bir tarzda aktaran. farklı isimlerle özel televizyonla- nmızda sevTettigimiz. 1992 yapımı *EvenCowgirlsGet ttıe Bhıes"un gişede yatma- sına karşın, bir sonraki fil- mi, başroldeki Nicole Kid- man'ı da yıldız mertebesi- ne çıkartan, yükselmek içın heryolu mübah gören. hırs- lı bir kadın televızyoncu- nun öyküsünû eglendinci bir teleröportaj havasında Cood Will Hunting / Yönetmen: Gus Van Sant / Senaryo: Matt Damon, Ben Affleck / Kamera: Jean - Yves Escoffier / Müzik: Danny Elfman / Oyuncular: Matt Damon, Robin VVilliams, Ben Affleck, Stellan Skarsgard, Minnie Driver, Casey Affleck, Cole Hauser / 1997ABD(FilmPop-WB) Robin Williams'la Matt Damon 'Can Dosrum'da parlak perfbrmanslarçıkanyoriar. anlatan "To Die For-Sonsuz lhtiras".genış seyır- ci yığınlanna tanıtıp benımsettı. yol filmlerinın bu aynksı yönetmenini. Gus Van Sant'ın 2 Os- car odüllü son fılmı "Good VVill Hunting - Can Dostum" ise bu bağımsız sınema mitosunu iyi- ce üne, paraya bogacağa benzer... Bir süre önce ızledigimiz, Coppola'nın "Yağ- murcu'"sundaki ıdealist genç avukat rolüvle. Matthen McConaugh>.ChrisO'Donnefl,\ b. gı- bi Hollywood'un genç kuşak aktörlen arasında sivnlen Matt Damon un çocukluk arkadaşı Ben Aflleck'le yazdıği ve bu ünsüz ikilimn kendi fil- mımizdekendimızoynayalımdıyeisraretmele- riyle uzun süre elden ele dolaşarak sonunda Gus Van Sant'a kısmet olan senaryo. bildık temala- ra, alışılmış bir konuya, taze bir solukla çağdaş bırduyarlık getiren, farfdı sınıflardan kahraman- lan banndıran, esaslı. edebi. sağlam bir senar- yo. Tarantıno'nunyapımcısı LawrenceBender'in devreye girmesiyle. Miramax"ın işe karışma- sıy la, sonuçta birtakım "tutunsuna>-anlar"m öy - külerini perdeye taşıyan yol filmleriyle tanınan bağımsız Gu.-> \iın Sant'ın yönermenliğindeçe- kılen u Can Dostum"un başında, ABD'nin say- gınokullanndan MIT'in (Massachusettes Insti- rute of Technology ) korıdorlannı süpürürken ta- nıyoruz. eğitimini yanda bırakmış, bakımevle- rınde, yurtlarda acılarla, sorunlarla. yoğrula yoğ- aıla büyümüş. Güney Boston'lu. isyankâr, hır- çın emekçi çocuğu VV'iH'i (M Damon). Birma- tematik dehası olduğundan habersiz bu asi. bo- hem, uyumsuz, yetim delikanlı, MlTöğrencile- nnin hakkından gelemediğı. zorlu bir denklemi gızlice çözünce. matematığın Nobel'ini kazan- mış. parlak Harvard profesörü Lambeau'nun (Stellan Skarsgard) dikkatinı çekiyor. Salaş bir evde yaşayan. çocukluk arkadaşı Chuckia (B. Affleck) ve çetesiyle (Casey Aff- leck, Cole Hauser) Boston kaldınmlarını arşın- layan. barlarda zengin çocuklanyla tartışıp kav - ga çıkaran. poüse saldırıp hapis cezası alan. ın- şaatlarda amelelık yapan. aynalarda. peçeteler- de en zor problemleri oj'un oynarcasma çözen, kıtapkurdu. sıvn zekâ VVıll'ı keşfederekonubı- lıme kazandırmak. ondan yeni bir Einstein ya- ratmak ısteyen kıbirh akademisyen Prof Gerrv Lambeatudelıkanlıyı hapisten kurtannak ıçın es- ki okul arkadaşı olan ruh doktoru Sean McGu- ire'a (en ıvı yardımcı erkek oyuncu Oscar'ıyla epeyce gecıkmiş tarafından ödüllendirilen Ro- bin VV'illiams) havale ediyor Wıll'ı, 5 ünlü uzma- na başvurduktan sonra. Aynı kökenlerden (Gü- ne> Boston"dan) gelen. asi. süper zekâ gençle ruh doktorunun ılk terapı seansı. zıtlaşmalarla. da- kikalann sayılmasıyla geçıyorama giderek ters başlayan doktor-hasta ilişkisi düzelip dostluğa dönüşüyor. terapi sonuç \eriyor. Sevgisiz. zorlu yıllardan sonra kendini yetış- kinlerin dünyasında yer edinme mücadelesinde bulan, olaöanüstü bir zekâya sahip. aslında "ço- ban (rfmak" ısteyen bu uyumsaz, kaya gibi sert gencın dostluğunu kazanıvor, Prof. Lambeau'nun tam karşıtı olan. ölmüş. karısına hâlâ sadık ruh doktoru. Hep savunmada kalarak saldırganla- şan, kapılan kapalı, hassas. gü- vensizdelikanlıyı sonunda "ap- yor". Bütünüyle zıt kutuplar- daki ikı eski arkadaşın. Lam- beau'yla McGuıre'in, Will üs- tünde çekiştıgı fılm. McGu- ıre'ın vahşı \e asi delıkanlıyı "ruh eşini bulacağı" bir aşk aravışına iteklemesıyle sürü- yor. Lambeau'nun, yetenekle- rini. zekâsını sergileyeceğı (pa- zarlayacağı), parlak bir gelecek önerisini es geçip "kobayhgı" reddederek \ e alt sınıf takıntı- lannı. bir kıza baglanma fobi- sini de aşarak aşka yönelen Will. arkadaş hediyesi. dökün- tü arabasıyla, ona körkütük âşık. güçlü kişilikli. tngıliz ak- sanlı. varlıklıailekızı sevgıli- sinın (Minnie Driver, bu er- kekler filmınin biricık dışisi). tıp eğıtımı ıçin uçruğu Califor- nia'ya yollanıyor fınalde... Erkek dostluğu. sc\gı-aşk. başan. bılım. gcnçlık. vb. bıl- dık temalan harmanlayan "Go- od \Vill Hunting-Can Dostum" duvgu j üklü, sevecen. düşündürücü ve etkileyi- ci bir film sonuçta. Bağımsız yönetmen Gus Van Sant'ın şimdi- ye dek ıçine kolayca gırilen en açık yapıtı sayı- lacak "Can Dostum"da yönetmenin humoru da dışlamayan yalın anlatımı, standartlann dümen suyunda seyredıyor yer yer. Esprili, gerçekçi di- yaloglan, oyuncu yönetimı \e malum yakın plan- lann ağır bastığı. dıngın üslubuyla yıne kahra- manlan üstüne \oğunlaşan Gus Van Sant'ı gü- nümüzün sayılı önemlı Amenkan yönetmenle- ri arasına katan. 2 saatlik, hem dokunakîı hem de eğlenceli \e düşündürücü bu sıcacık film, yüreginden yakaladığı seyırcisinın yaşama şev - kini tazeleyen. coşku ve keyıf \eren. ız bırakan, başanlı bir Amerikan yapımı kısacası. Görünen o ki, "Can Dostum*,) ıllarca yapımcılann kapı- lannı aşındırdıklan ortak senaryolannı sonun- da "Indic" yönetmen Gus \'an Sant eliyle başa- nlı bir filme dönüştürerek tıpkı bir Hollywood masalı gibi mutlu sonaenştıren. geleceği parlak, oyuncu-senarist Matt Damon-Ben Affleck ikı- lısinin ününü katmerleyecek. Polis koleksiyoncu katillerinpeşinde... AshJey Judd 'Kızian Öp 'teyetenekierini sergiliyor. Yıne festival koşuşturmacasında görmezden geldiğımiz 'Kızlan Öp". çekırdekten yetışen. kara fılm-polisıye türünün tutkunu Gar> Fleder'in bellı bir düzeyın altına duşmeyen heyecan-genhm bulamacı James Pattersonadlı bir yazann romanından uyarlanan 'Kiss the Girls- Kızları Öp', kemancı genç kız yeğenı ansi7in ortadan kaybolan zencı bir adlı psıkolog- dedektıf Alex Cross"un(Morgan Freeman) soruşturmasını naklediyor. çeşitlı sürpnzlere yeşıl ışık yakıp sonuçta ikı manyak- serıyal katılli. beylık bir finale bağlanarak . Herbın kendi alanında seçkinleşmiş. güzel, akıllı ve dişli genç kızları kaçınp ilaç v ererek. gözden ırak. ıssız bir orman köşesındekı eskı. dökülen bir mahzende harem kurarcasına koleksiyon yapan. ışbırliğı ıçınde çalışan. biri doktor. öteki polıs olan ve Casanova ya da Dr.Mengele imzasıvla kartlar yazıp notlar bırakan iki sapık koleksiyoncu-katilin peşıne düşen Washington D.C.'li dedektif Alex Cross amcaya. koleksiyonculann elınden ağaçlara çarpa çarpa. yaralana berelene kaçan. sa\ aşçı. gözü kara kadın doktor Kate McTıernan(Ashlej' Judd) yardım edecektir... |990"Iı yıilann başında 'Kuzulann SessizBği'nın başansından sonra Hollyvvood'da moda olarak tatlı kârlar getiren korkunç senyal katil öykulen zincirinın son halkası sayılacak 'Kızlan Öp'. geçen mevsım uzun isimli ve kalabalık kadrolu 'Things To Do In Denver VNhen Vou're Dead-Karışık İlişkilcr" adlı polısiye serüven filmiyle beklenmedık bir KİSS the Cirls / Yönetmen: Gary Fleder / Senaryo: David Klass / Kamera: Aaron Schneider / Müzik: Mark Isham / Oyuncular: Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elvves, Brian Cox, BillNunn/1997 ABD sürpriz yaparak meraklısının gözüne gıren. Boston'lu yönetmen Gary Fleder'in, ılgı çekıci, heyecan v erici 'Kanşık tiişkiter'i kadar vıırucu, başanlı olamayan yeni yapıtı.Kan. şiddet, sadizm gösterilerinin gırla gittiği film, uzun süre katil kım. sorusuyla ilginçlığinı sürdürüyorsa da, finale doğru giderek iyiden iyiye irtifa kaybediyor... Belli bir atmosfer kurmanın üstesinden gelen, iyi zenaatkâr-teknisyen ve biçimci yönetmen Gary Fleder'in •kuzulann Sessizliği' ya da 'Seven'gıbı rürün modern klasiklennden bolca esinlenen 'Kızları Öp'ü. öncelikle babacan Morgan Freeman'! bızim gibi seven sinemaseverlere salık verilebılir. YENİ BAŞLAYANLAR... YENİ BAŞLAYANLAR... YENİ BAŞLAYANLAR... YENİ BAŞLAYANLAR. Saraybosna'ya Ho; Celdiniz Kültür Senisi - Yönetmenhğini İngiliz Michael VVinterbottomun yaptıği, Saraybosna'da çekilen filmın başrollennde Stephan Dillanc ve tanınmış Amenkalı oyuncu \Vood> Harrelson var. Frankt Cotrell Boyce'un senaryosunu yazdığı filmın konusu kısaca şöyle: Dünyanın en sıcak noktalannda görev yapmasıyla parlak bir kariyer edinen savaş muhabiri Michael Anderson'un (Stephan Dillane) geçmişinde elde ettiği deneyımler, ne yazık ki Saraybosna'da karşılaşacağı dramatık olaylarda hiçbir ışıne yaramayacaktır. Bir zamanlar Kış Olimpıyatlan'na ev sahıplıği yapan ve Avrupa'nın en popüler tunzm merkezlerinden biri olan bu kent, artık Bosnalı Sırplann saldmsı altındadır Gerçek yaşamöykülennden yola çıkılarak hazırlanan "Saraybosna'ya Hoş Geldıniz'de. kuşatma altında olduğu halde gururu bir türlii kınlamayan bir kentin gazeteciler üzennde yarattığı etkiler ırdelenirken yaşanan trajik olaylann bir gazetecının nesnelliğıni asla etkilememeM gerçeği gözlerönüne seriliyor. Yapı Kredi Sanat Festivali Grup Gündoğarken'le başlıyor • Kültür Servisi - Yapı Kredı Sanat Festivalı'nin açılışı 17 Mayıs Pazar günü saat 21.15'te Cemıl Topuzlu Açıkhava Tıyatrosu'ndaGrup Gündoğarken konseri ile gerçekleşecek. Topluluğa konserde konuk sanatçı olarak Vassilki Papageorgıou, Hasan Esen (kemen'kemençe). Oguz Büyükberber (klarnetbas klarnet). Çağlayan Yıldız (gitar). Can Kozlu. Mikiforos Metaksas (davul). Nıkos Krallıs (buzukide) sanatçılara eşlik edecekler. Kadın Rlmleri Festivali gerçekleştiriliyop • Kültür Servisi-Ankara da Lçan Süpürge Kadın Demeği. Kültür Bakanlığı. Çankaya ve Yenımahalle Belediyelen tarafından 5-11 Haziran tarihlerı arasında "Kadın Filmlen Festivali' gerçekleştırilivor tlk kez düzenlenecek olan festivalde 'Kadın Yönetmenlerın". 'Kadın Konulu Fümler'i ızleyicive sunulacak Aynca festivalde 'Kamera Arkasındaki Kadınlar'. 'Türk Sinemasında Kadın Imgesi". Kadın Paneüerı'. çeşıtli sohbetler ve müzik dınletılerı yer alacak. Kadın örgütlenni de bir araya getirecek olan festivalde Yunanıstan, Fransa. Norveç. Avustralya. Arjantın. Ingıltere ve Macanstan'dan kadın sanatçıların çalışmalan; festivalın 'Türk Fılmlen' bölümiinde ıse Bılge Olgaç'ın kadın sorununu işledığı filmlerine yer verilecek. Olgaç'ın 'Kaşık Düşmam' \e Ipekçe' adlı filmlen. Büyülii Fener Sıneması'nda gösterime sunulacak. Almanya'da yaşayan Türk kadın yönetmenlerinın de filmlennın yer alacağı festivalın 'Lstaya Saygı' bölümünde. Olgaç ıçın hazırlanan bir belgesel film göstenlecek. Adnan Turani'nin resim sergisi B Kültür Senisi - Adnan Turam'nin resımlen 27 Mayıs'a dek Doku Sanat Galerisi'nde sergıleniyor. Sergı. sanatçının son bir yıl ıçinde ürettıgi yapıtlardan oluşuyor. Resmin enstrümantal müzik gıbı doğa bıçiminden uzak işlem araştırma ve sıstem varattıŞını düşünen sanatçı. doğasal bir biçim konu olsa bıle ontın resimsel anlatımının doğadan uzak bırbıçımden geçtiğını söylüyor. Sanatçı aynı zamanda her geçen gün renklerin ve resmin büyüsüne daha fazla kapıldığını belırtiyor (246 24 96) Ankara Müzik Festivali 'Dostluk Konseni'yle sona eriyor B Kültür Senisi - Bu yıl 15 \ı düzenlenen Uiuslararası Ankara Müzik Festivali. Atına Devlet Orkestrası'nm verecegı 'Dostluk Konsen' ıle müzikseverlere veda ediyor. 1893 vıhnda kurulan Atina Devlet Orkestrası'nm müzıksel geleneğı, tanınmış Yunan sanatçılarının bu orkestraya sağladıkları katkılarla oluşmu^. Dostluk Kon^erı'nde Şef Vyron Fidetzis'in yöneteceğı Atına Devlet Orkestrası. 17 Mayıs'ta saat 15.00'te MEB Şûra Salonu'nda Gustav Mahler'in 'Senfonı \'o. 6 La Minör': 18 Mayıs saat 20.30'da CSO'da verecegı konserde Andreas Nezentıs'ın "Preludc to 5 Psjlm» of David', VJanoüs Kalomiris'in 'Piyano Konçertosu". A. Adnan Saygun'un 'Ayın Raksı'. Nicolas Skalkotas'ın 'Dört Yunan Dansı' ve Mikis Theodorakis'in 'Zorba's Suite' adlı yapıtlannı seslendirecek. (42 7 08 55j BüGUN • AKSANATta saat 12.30'da Herbertvon Karajan Conducts'ın lazerdiskten konseri. saat 19.00'da •Alacaklılar' adlı tjvatro oyunu yer alıvor (252 35 00) • BORKSAiN Kİ/LTÜR veSAINAT MERKEZİ'nde saat 17.30'da ^İo-Yb Ma Carceri'nin Sesi' adlı filmın v ideodan göstenmı izlenebıiir. (292 06 55) • BELGESEL SİNEMACILAR BİRLİĞt nde 14.00. 15.00. 16 00. 17.00 ve 18.00 saatlerinde yönetmenliğini İsmail Sancak ve Hakan Demiralay'ın yaptığı '.AJdnın S'si" adlı belgesel film izlenebıiir. (292 39 81> AKM'de s>aat 19 00da 'Müzikallerden Seçmeler' adlı müziklı gösteri izleyicilenn beğenisıne sunuluvor (251 10 23ı 1. İSTAAIBUL ÇOCUN VE GENÇLJK YAYINURJ FUARI BUGUN • 1030-1230 arası "Bilgı loplumuna Geçerken Çocuk ve Gençlik Edebiyatı*' konulu sempozy umun "Türkhe'de Resimli Çocuk Kitaplannda Tanzûnat'tan Günümüze Gelişim Çizgisi" konulu binnci oturumu ızlenebihr. • 14.00-16.00 arası "Bilgi Toplumuna Geçerken Çocuk ve Gençlik Edebiy-atı" sempozyumunun "Çocuk Edebiyaü" konulu ikincı oturumu yer alıvor. • 17.00-1830 arası Kırmızıfare Öykü Ödulü toreni. Çizer Mıstık'ın ve Hakkı Ozkan'ın çocuklar ıçın 50. yıl kutlama programı ızlenebihr. 15. ULUSLARARASI ANKARA MUZIK FESTİVAU BUGUN •ÖZBEKİSTAN L'LUSAL SENFONİ ORKESTR4SI konsen saat 20 30'da MEB Şûra Salonu'nda gerçekleştırilecek. YARIN • PR.AG ODA BALEStgösteri saat 20.30'da MEB Şûra Salonu'nda izlenebıiir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog