Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

15 MAY1S 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMÎ 11 ŞİRKETLERDEN • APP1E Computer Turkive dıstnboru olan Komılı grubtı şırketlennden Bükom'un duzenledığı "Kğıtınıde Geleceğe Natırım/Dunv ada ve Turkhe'de Stratejiler ve l vgulamalar" başhklı konferans. hilgısavarlarla eğınnı konusunda vabancı uzmanlann kahlımı\la gerçekleşnrildi. Yargıtay Genel Kurulu, İmpexbank sorumlulannm kişisel iflaslannı onayladı Şemiler'e iflas kararı • VESTEL Sode\ 98 Fuan nda \estel Haıer marka klımalan tanıttı Bahar tema&tnın ı^lendığı bır shov\ ıle klımalan tanıtan \estel, Çm m onde gelen klıma uretıcısı Haıcr le ı>bırlığı vaptı • \EGden "Turkive've 1000 Çınar" kampanvası, Vakacık Parkı'nda duzenlenen bır şenhkle başladı \ğaç şenlığı. eskiden bolgcnin en bu> uk çopluklerinden bın olan ve "Nakacık çopluğu" olarak bılınen parkta gercekleştırildt. savısal iletışım şebekesı olan ISND hatlannı devrevesoktu \nolog hatlarda va^anan ıletışım kavıplannı ortadan kaldırdıg\ belırtılen şebekenın devre>e gırmesıylebırlrkte Internet hızmetını daha venmlı kullanabıleceklen ıfade edılı>or • PROFILO Ahşvenş Merkezı açıldı \hşveriş merkezınde savılan 102'\e ulaşan perakende mağaza. 5 sınema ve 1 tıvatro salonu ver alıvor. • Hukukçular gelınen aşamada. Genel Kururun karanmn değıştınlmesının düşuk bır olasılık olduğunu behrtırken karann, benzer sorunlar yaşanan TYT Bank \e Marmara Bank davalanna öraek oluşturması açısından onemlı olduğunu ıfade edıyorlar TARIKYILMAZ lmpe\bank ınıflasetmesının ardından Yargıtav Hukuk Genel Kurulu. bankanın ıflasina sebep olduklan ıçın Bulent Şemiler, Mehmet Can EKeşil ve Selçuk Oğrendü'ın şahsı malvarhkla- nvla ıflasina 3 oya karşılık 5 oy- la karar verdt Tashıh-ı karar (karar duzelt- me) aşamasına gelınen davada hukukçular Genel Kurul un \erdığı karann değıştırılmesı- nın ender gorulen bır uvgulama olduğunu belırtı>or Hukukçu- lar avnca kurulun verecegı ka- rarı benzer sorunlar \aşanan TYT Bank \e Marmara Bank davalanna ornek oluşturması açısından onemlı bır karar ola- rak nıtelendınvor Dava son aşamada Batan bankalardan paralannı almak ıçın vıllardır yoğun çaba harcavan bankazedeler aradan geçen donemde ıflas masasınin kapısını aşındırırken bankanın sorumlulan hakkındakı dava aradan geçen >ıllann ardından son aşamaya geldı Karar duzeltme aşamasında istanbul Defterdarı M. Akif Hamzacebi 'Apel Çelik'in borcunu alacağız' Ekonomi Servisi - İstanbul Defterdan M. Akif Hamzacebi. Iş Bankasf nın hesaplanna el konulmasına ıtıraz ettığı TYT Bank'ın sahıplennden Lapıs Holdıng'm patronu Apel ÇeBk'ın 120 mılyar lıralık vergı borcunu tahsıl etmekte kararlı olduklannı belırterek, "Ola> bitmedi Mutlaka alacağız" dedı İstanbul Defterdan M Akif Hamzacebi konuya ılışkın takıplennın sürduğünu kaydederek, Îş Bankası'ndan gelecek bılgı doğrultusunda yenı bır değerlendırme yapacaklannı söyledı Lapıs Holdıng'ın rehmde olup olmadığını da araştırdıklannı ıfade eden Hamzacebi, "Iş Bankası alacağı mevduatı refain etnüş. Ola\ bitmedL Bir şekikle alacagırraa aJacagız. lhracat vapan şirketleri var. İhracatta vergi iadesi alacağı var. En azından faiz geUrleri var. Mutiaka alacağunızı alacağız" dıye konuştu lş Bankası ıse Apel Çelık'm ve Lapıs'm banka nezdmdekı hesaplarının aralanndakı rehın sözleşmesî gereğı tutuldugunu ve istanbul Defterdarhğı tarafindan dondurulmasımn söz konusu olmadığını bıldırdı İstanbul Defterdan Hamzacebi, vergı tasansımn emlak pıyasasında hız kestıgı goruşlenne katılmadığını belırterek konuşmasını şöyle sürdurdü "Tahmin etmhorum. Vergi tasaraı hız kesmez. Tasarıda, vergı oranlanmn duşunılmesi ongörulihor. Harçlar düşujor. V uzde 4.8 toplam 9.6 oran alım saümda yüzde 1'lcrden yüzde 2"ye iniyor. Emlak vergisi oranı binde 2*ve düşüvor. Tasanda belli bir hfikiun var. GayrimenkulkTİnizi bellı sürede tapu kaydı ile ispat edivorsamz iltrde bunu nasıL hangi kazançla elde ettiniz diye sorulmavacak." Lûks konut ve vılla konusunda ıncelemelennı sûrdürdüklennı anlatan Hamzaçebı "Ordan etkilenmiş olabitirter. Ancak bu abartuı olabılır. Orneğin bankalardan hiç para kacmadı. Çünkü daha iyi kazanç veren yer vok*" görüşunü dıle getırdı olan davada Yargıtay "ın Hukuk Kurulunun karannı değıştırme- sının gorulen bır uygulama ol- madığı belırtılıyor Kurul kara- nnı değıştırmezse Bulent Şemi- ler ve dığer kşılenn ıflasta so- rumluluklan tespıt edılmesı du- rumunda ıflas etmelen onayla- nacak Buraya nasıl gdindi ? Bankalar Kanunu'nun 69'un- cu maddesıne davanılarak ban- kanın ıflasından ayn olarak açı- lan davalarda bankanın batma- sına sebep olan kışıler hakkın- da şahsı ıflas davalan açılmıştı Ancak 69 madde 3991 sayı- lı Yetkı Kanunu'yla çıkanlan 538 sayılı Kanun Hukmunde Kararname'yle (KHK) geçersiz duruma duştu 538 sa> ılı KHK'nın yururluğe gırmesinm ardından karar veren İstanbul 2 Aslıye Tıcaret Mahkemesı Im- pexbank davasında şahsı ıflasla vargılanan sanıklar Mehmet Can Elyeşıl Bulent Şemiler ve Selçuk Oğrendıl ın iflaslannı onaylamadı Mahkeme karan ıflaslan onaylamadığı gunlerde \naya- sa Mahkemesı'nın 3991 sayılı yetkı yasasını ıptal etmesı dava- yı daha karmaşık bır duruma soktu Yetkı Yasası ıptal edılen 538 sayılı KHK yürürlükten kalkın- ca İstanbul 2 Aslıye Tıcaret Mahkemesı'nın verdiği karann davanağı kalmadı Yargıtay''ın kararı Bu gelışmeleruzenne Hazme avukatları soz konusu kışılenn iflaslannı temyız ettırmek ıçın ust mahkeme olan Yargıtay 19 Daıresf ne goturdu Yargıtay 19 Daıresı banka voneticılennın iflaslannı ıptal eden vasal davanağın ortadan kalktığına ışaret ederek soz ko- nusu kışılerın ıflas etmesının gerektığı sonucuna vardı ve ko- nuyu karar vermesı ıçın İstanbul 2 Aslıye Tıcaret Mahkemesı'ne gen gonderdı Iflaslar onaylandı \argıtay'ın aldığı karan ya yururluğe koyacak ya da daha once verdıği karannda dırene- cek olan İstanbul 2 Aslıye Tı- caret Mahkemesı karannda ısrar edmce dav a bu defa, Yargıtay'ın ılgılı bınmlennden oluşan ve kesın karann belırleneceğı Hu- kuk Genel Kurulu'na gonderıl- dı Yargıtay Hukuk Genel Kuru- lu 10 Aralık 1997 tanhınde ban- ka sorumlulannm Impex- bank'ın ıflas da\as\nın sonuç- lanmasını da dıkkate alarak ıf- laslannın onaylanmasına 5'e karşı 3 oyla karar verdı tmpexbank'ın ıflas davasının sona ermesı nedenıvle banka sorumlulannm da ıflası yapıla- bılecek Karar duzeltme talebi Bu arada ıflaslan ıstenen Bu- lent Şemiler Mehmet Can Elye- şıl ve Selçuk Oğrendıl tn avu- katları Yargıtay'dan karar du- zeltme talebınde bulundular Goruşunu aldığımız hukuk- çular karar duzeltme aşamasın- da Yargitav; ın karannı vûzde99 değıştırmedığını banka sorum- lulannın şahsı ıflaslannın hazı- ran-temmuz aylannda sona ere- bıleceğinı dıle getınyorlar Karar duzeltme aşamasında olan davada 538 sayılı KHK ve Bankalar Kanunu 69 maddenın venne çıkanlan bır başka kanun maddesı olmadığı ıçın kurulun verdığı karar dığer davalara da ornek oluşturmasi açısından ozel bır onem taşıvor YORUM ÖZTİN AKGÜÇ •s. ( .1- SERMAYE: 120.000.000.000.000 KURULUŞ TARİHİ: 9 MART 1913 TÜRKBANK ÇALISANLARI DİYOR Kİ; CÜVENCESİZ BLOK SATISA HAYIR Bızler, (1997 yılına kadar banka hesselennin %85 sahipleri olan) 5.000 çalışan, 5.000 emeklı ve bunların aıle efradları ıle bırlıkte yaklaşık 50.000 kışilik bir aileyız. Turk Tıcaret Bankası, 9 Mart 1913 tarihınde Adapazarı'nda, Adapazarı'nın esnaf ve tuccarlanntn bır araya gelerek sermaye ve emeklerinı birleştirmek suretıyle kurmuş olduklan ılk mıllı "Ozel Teşebbus" bankasıdır. Bu bankanın kuruluş amacı; o tarıhlerde ulkede faalıyette bulunan yabancı bankaların katı tutumları ve tefecılerın ağır koşullarından bunalan tüccar ve esnafa uygun şartlarla kredı temin etmek pıyasada ıstıkrarı sağlamak ve mıllı tıcaretın gelışmesıne yardımcı olmak duşuncesıdır. 1994 yılına kadar bu amaçlar doğrultusunda faalıyet gösteren TÜRKBANK, bu tarıhten sonra Hazıne yonetımıne geçmış ve kuruluş amacına uygun hareket edememıştır. Şımdı tum ılgılılere şunu sormak ıstıyoruz 1998 TÜRKİYESİ'NDE SERMAYESI TABANA YAYILMIŞ BOYLE BIR BANKAYA ARTIK İHTIYAÇ KALMAMIŞMIDIR Kİ; Sermayesının %84.52'sı TC Merkez Bankası Sıgorta Fonu tarafindan gazete ılanları ıle TV kameralarının onunde açık arttırmayla satışa sunulmaktadır. 85 yılılk Türkbankla ılgıli bız 5.000 çalışan olarak, - Çalışanlarımızın ış guvenlığı sağlanmadan yapılacak olan Blok Satışa HAYIR, - Bugunun çalışanı, yarının emeklılerı olarak tuzuklerden doğan müktesep haklarımız satış şartnamesınde yer almadan yapılacak olan Blok Satışa HAYIR, - Başlamış bulunan Toplu İş Sozleşme Gorüşmelerı sonuçlandırılmadan yapılacak olan Blok Satışa HAYIR, - Sat KURTUL ve SORUMLUU\RI KURTAR! Anlayışıyla yapılacak olan Blok Satışa HAYIR, - Banka yonetımınde TURKBANK'lıların olmayacağı bir Blok Satışa HAYIR, - Satış görüşmelerının yapılacağı masada Türkbanklı temsicılerinın bulunmadığı bır Blok Satışa HAYIR, - Turbanklıların ve dolayısıyla kamu ve sektor menfaatleri doğrultusunda yapılacak olan Blok satışa ise EVET, DER, TALEPLERIMIZ KABUL EDILMEDEN YAPILACAK BLOK SATIŞA ÇALIŞAN UYELERIMIZIN HAKLARINI KORUMAK AÇISINDAN HER TÜRLÜ YASAL PLATFORMDA MUCADELE BAŞLATARAK, BU MUCADELEMIZI SONUNA KADAR SURDURECEĞİMİZİ SAYGl İLE KAMUOYUNA DUYURURUZ. Tasarı acmazı 'HukukenTOBB'de seçim yapılamaz' BANK-Sİ-SEN BANKA ve SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI ANKARA (Cumhunwt Burosu) - Turklyç Odalar v e BorsalarBırlığı(TOBB) 29- 3O-3IMayısl998tanhlenn- de \nkara'da) apılması pla- nan genel kurula seçım yon- temı tartışmalanvla gıdıvor TOBB Bas.kanı FuatMiras a karşı adav/lığıni açıklayan lz- mır Tıcaret Odasi Başkanı Ekrem Demirtaş seçımın nasil vapılatağına ılışkın ya- sal boşluk olduğunu bu or- tamda genel kurulun ertelen- me»ı gerektığını so>ledı TOBB bugun Fethı>e'de duzenleyeceğı bolge toplan- tısında ma>ısayının sonun- da Ankarada Mıllı Eğıtım Bakanlığı Şüra Salonu'nda vapılacak genel kurulla ılgı- lı kulıs çalışmalannın hızlan- masıbeklenı\,or lzmır Tıca- ret OdaM Ba^kanı Ekrem Demirtaş "Odalar Birlı- ği'nde demokrası mucadele- sı verüıvor. Daha oncekı genel kurukla karar alınmasına ve tum uvelenn vaklaşımı dele- ge secımı olmasına kanjin. 550 savılı kanun hukmunde kararname ile delege bann- da secimı kabul eden vone- rim. konsev bazında seçim vapmava çahşıv'or'* dı>e ko- nuştu Seçımın nasıl yapıla- cağına ılışkın hukum olma- dığını kavdeden Demirtaş "Secım ertelenmeli. Şu anda hukuki incelemc vapıvoruz. •\asal boşluğun olduğu verde kımse kendinı vasa kovucu venne kovamaz. Hükumet dahı, bakan dahi olsa" dedı Hukuken seçımın olanaksız goründuğunu vurgulavan Demirtaş ılçe seçım kurulu- nun seçıme ızın vermemesı gerektığını savladı Demirtaş. TBMM komıs- vonlannda goruşulen TO- BB yleılgılı>asatabansıyla Sana> ı ve Tıcaret Bakanı Va- hm Erez ın etkınlığını koru- mava çalı^tığı ıddıalanna ılışkın olarak "Sanavi veTi- caret Bakaru'nın onensıvle Bakanlar Kurulu'nda kabul edıldi Etkınhğı tarbşılmaz" dedı Mevduat ve Kredilerde Gelişmelerin Yönü Mevduat ve kredılerdekı gehşmeler ızlenerek, ekonomının gıdış yonu konusunda bazı ıpuçları el de edılebılır, tahmınlerde, onbıltde bulunulabılır 1998 yılına ılışkın olarak elımızde 17 Nısan tarı- hı ıtıbarıyla mevduat ve kredı rakamlan bulunmak- tadır Rakamlar geçıcı olmakla beraber gelişme- lerin genel yonu konusunda bır goruş vermekte- dır • Turk Lırası mevduat artış hızı bır oncekı yılın eşdonemıne gore yavaşlamaktadır TL mevduat (bankalararası mevduat dışında) 26 Aralık 1997-17 Nısan 1998 donemınde yuzde 14 6 oranında artarak 5 899 trılyon TLye yukselmıştır Bır oncekı yılın eşdonemınde ıse TL mevduat yuz- de 20 1 oranında artmış ıdı Vadelı tasarruf mev- duatında artış hızının yuzde 19 1 den hafıfçeyuz de 20 8'e yukselmesıne karşın, vadesız tasarruf mevduatı, vadesız tıcarı mevduat ve resmı mev duat artış hızında cıddı yavaşlama TL mevduat ar- tış hızını azaltan nedenler olmuştur Vadesız mev duata odenen faızın çok duşuk duzeyde olması- nı kışıler ve tıcarı kuruluşlar geçıcı lıkıdıte fazlala- rını kısa surelı repo, dogrudan dovız alımı ve do- vız tevdıat hesaplan yoluyla değerlendırmektedır- ler • Parasal bırıkımler dovız tevdıat hesaplanna (DTH) yonelmektedır Yurtıçı kaynaklt DTH'ler TL bazında 1997 yılının ılk uç ayında yuzde 17 2 oranında artmışken ar- tışı hızı 1998 yılının ılk uç ayında yuzde 23 2 ye yukselmıştır Geçıcı venlere gore yılın ılk uç ayın- da USD bazında yurtıçı kaynaklı DTH ler 1 5 mıl- yar USD dolayında artış gostermıştır Vergısel du- şunceler, bırıkımlerın değennı koruma, kurartışın- dan yararlanma gudusu, parasal bırıkımlerın DTH'lere yonelmesıne neden olmaktadır • Kamu bankalarında TL mevduat artış hızı ozel bankalardan çok daha hızlıdır Kamusal sermayelı bankalarda 26 Aralık 1997 17 Nısan 1998 donemınde TL mevduat yuzde 21 2 oranında artarken ozel sermayelı bankalar da TL mevduat artışı yuzde 4 3 oranında kalmış- tır Ancak ulkemızde DTH'lerın buyuk bolumu ozel sermayelı bankalarda toplandığından TL meVdut artış hızındakı bu farklılık toplam mevduat artışın- da kapanmaktadır • Banka kredılerınde artış hızı sınırlı olçude de olsa yavaşlamaktadır Inceleme donemınde tum banka kredılerı can fi- yatlarla yuzde 33 4 oranında artarak 17 Nısan 1998 tarıhı ıtıbarıyla 8 959 trılyon TLye yuksel- mıştır Bır oncekı yılın eş donemınde ıse tum ban- ka kredılerı yuzde 37 6 oranında artmıştı Banka kredılerınde yavaşlama, değer gostergelennın ya- nı sıra ekonomıdekı canlılığın azalmakta olduğu- nu gostermektedır Banka kredılerındekı gelışme- ler, ekonomının gelışme yonu konusunda lyı bır gosterge oluşturmaktadır Banka kredılerınde yavaşlama ozel sermayelı bankalardan kaynaklanmaktadır Soz konusu do nemde ozel mevduat bankaları kredılerınde artış hızt yuzde 33 6'dan yuzde 24 9 a genlerken ka- musal sermayelı bankalarda yuzde 46 3 ten yuz- de 51 6 ya çıkmıştır Kamusal sermayelı bankala- nn kredılerınde artış ozel nedenlerden kaynakla- nabıleceğınden, ozel mevduat bankaları kredıle- rınde gehşmeler, ekonomıde canlılığın ya da dur- gunluğun başlamakta oluşunun daha lyı bır gos- tergesını oluşturmaktadır Kalkınma ve yatırım bankaları kredılerınde ıse hafıiçe de olsa bır hızlanma gozlenmektedır Ger- çekten 26 Aralık-17 Nısan donemı ıtıbarıyla bır on- cekı yılın eşdonemıne gore kalkınma ve yatırım bankaları kredılerınde artış hızı yuzde 29 7 den yuzde 30 5'e yukselmıştır Bu artış da Turkıye lh- racat ve Kredı Bankası (Exımbank) kredılerınden kaynaklanmıştır Kamusal sermayelı bankalar daha çok TL kre- dı verdıklerınden ınceleme donemınde TL kredı- lerınde artış hızı yuzde 42 8'dır yabancı para kre- dılerındekı artış hızı ıse yuzde 22 7 nın çok ustun- dedır Yılın 17 Nısan tarıhıne kadar olan kredı ve mev- duattakı gehşmeler ekonomıde canlılığın kaybol- makta olduğunu ve bazı durgunluk belırtılennın ortaya çıktığını gostermektedır Bilgisayar alırken dikkatli olun - m TÜKETİCİ KÖŞESİ Fatma Koşar Cumhuny&t Gazet&sı Turkocağı Cad 39/4 1 Cağaloğlu/IS TANB UL TEL (O 212) 512 O5 OS FAKS (O 212) S14 O7 51 Baş dondurucu bır hızla gelışen bilgisayar teknolojısı sunduğu cı- hazlarla her geçen gun yenı ola- naklar yaratıyor Son bırkaç yıl ıçın- de şaşılacak hızla buyuyen bilgisa- yar pıyasası kullanıcıları kararsız bırakacak derecede kendinı yenılı- yor Soz konusu sevındıncı gelışme- ler beraberınde bırtakım sorunları da getırıyor Bunun altında yatan neden ıse tuketıcının pıyasayı ya- kından takıp edecek oranda teknık bılgıye sahıp olmaması Buna kar- şın her geçen gun modellereyenı- lerın eklenmesı pıyasada çok sa- yıda yerlı ve yabancı markalann ol- ması ıle "toplama" bılgısayarlar Uzmanlar sunulan olanaklardan en lyı şekılde yararlanmak ve daha lyı sonuçlar elde etmek ıçın tuketı- cılen ozellıkle "amaca uygun bilgi- sayarseçımı" konusunda uyarıyor Amaca uygun olmayan hangı alanda neredeve nasıl kullanılaca- ğına karar venlmeden alınan bır bıl- gısayann "btrışeyaramayacağına" dıkkat çeken uzmanlara gore tu- ketıcı her şeyden once neye ıhtı- yacı olduğunu ve hangı amaca yo- nelık bilgisayar alacağına karar ver- melı "Otomobıl alırken motonına bakılır, hızı ve bunun gıbı ozellıkle- n dıkkate alınır Otomobılden her- kes bıraz anlar, ama herkes bılgısa- yardan bırazanlamıyor" dıye bilgi- sayar alıcılannın çektığı teknık bıl- gı sıkıntısını anlatan Doruk Iletışım Genel Muduru Gokhan Erkman bilgisayar satıcısı olarak şu uyarıyı yapıyor "Bılgısayar alırken aslın- da ıstedığınız şeyı aldığınızı sanır- sınız Başka bırşey almışsınızdıras- lında Kımse sıze Şahın otomobıl satıyorum dıyerek Tempra sata- maz, ama bılgısayarda sıze şu ozellıkte bır bilgisayar satıyorum dıye rahatlıkla başka bır ozellıkte bilgisayar satabılır Bu nedenle tek- nık bılgıye sahıp bır tanıdığınıza da- nışın Hatta bırlıkte gıdın Yadaçok guvenılır yerden alın " Garanti belgesi önemli Bılgısayarda da garanti belgesi onemlı Turkıye'de garanti veren çok sayıda fırma var Ancak, du- şuk fıyat avantajıyla tuketıcıyı cez- beden toplama dıye tanımlanan, ısımsız (markasız) bılgısayarlar da var Uzmanlar bu bılgısayarların "ustunkoru" uretıldıklennı ve sık sık sıstem uyuşmazlıklan yaşandığını ıfade edıyor Buna benzer sorunlar sonucunda servıs ve garanti soru- nu ortaya çıktığını belırten uzman- lar uretıcının garanti vermedığı bu bılgısayarların sonradan kullanıl- mayıp atılabıldığını soyluyor Satıcıya tesekkür Eşref Bunazlar, patlayan egzozunu değıştıren Aksaray Eksoz Center'a teşekkur edıyor Bu durumda servıs ve garanti garanti suresı ıle bılgısayarın genel yapısına dıkkat etmekte yarar go- ren uzmanlar satın alınacak bılgı- sayarın marka ve modelıne kadar bırtakım teknık ozellıklerının de onem taşıdığını belırtıyor En kahtelıyı en ucuza almanın her şeyde olduğu gıbı bilgisayar da da mumkun olabıleceğını belır ten uzmanlar en ucuza doğru ka lıtenın duştuğunu anımsatarak "Ancak ıstenen, aranan modelı tyı fıyata almak ıçın araştırmak gere- kır" dıyor Fıyatın kalıteyı yansıttığı gerçe ğınden hareketle "en pahalıyı al- mak yerıne, ışınıze yarayanı seçın" dıyen uzmanlar, şu bılgılerı verıyor "Onemlı olan bılgısayarın hem keseye uygun olması hem de bel- lı bır kalıtede olması Bu konuda Amenkan ve Avrupa malı ıle Uzak- doğu'nun bılınen markalanndan alınabılır Turkıye'de fabnkasyon uretımle yapılan bılgısayarlar şu anda daha ucuz Fıyat avantajı var, ancak rısklı Bır de bilgisayar fir- malannın ısteklere gore hazırladık- lan bılgısayarlar var Bunlar zaten tuketıcının ısteğıne bağlı " Uzmanlar bılgısayarda bellı bır- takım parçaların çok krıtık olduğu- na dıkkat çekıyor Alıcıntn teknık bıl- gısı olmaması halınde soz konusu parçalardan dolayı teknık bılgıye sahıp olan bırısının yardımıyla se- çım yapılmasıonerılıyor Uzmanlar, bu olanağa sahıp olmayan tuketı- cılerın ıse guvenılen ve tanınan du- rust bır yerden satın almasında fay- da goruyor Sürecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog