Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

R A D YO Cumhuriyet tSTANBUl VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ » Cumhuriyet Ç^'JIES^DE YAYINDAYIZ 75. YILSAYI: 26518/ 150000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ11945-1991) , tgMAYIS1998CUMA C U M H U R Î Y E T ' Î N K Ü L T Ü R H t Z M E T t Destanlarda Atatürk:19 Mayıs Destanı Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın duygu ve düşüncelerini ilgiyle okuyacaksmız. Bugün Cumhuriyet 1e birlikte Türk-lş, yannki 'işsizliğe hayır' mitingi için çağnda bulundu 4 Ozefleştirme son• Türk-lş tüm yurttaşlara Ankara'daki "Özelleştirmeye ve İşsizliğe Hayır" mitingine katılma çağnsı yaptı. Bu çağnnın işsizlikten, haksızlıktan ve geçim sıkıntısından yakınan herkesi kapsadığını belirten Genel Başkan Bayram Meral "Bıçak kemiğe dayandı. Sesimizi yükseltmezsek haklanmız elden gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikeye giriyor" dedi. • Türk-îş GeneJ Başkanı Bayram Meral, saat 09.30'da Celal Bayar Bulvan-Tandoğan kesiminde toplanmaya başlayacak yürüyüş kortejinin, saat 12.00'de Sıhhiye-Abdi Ipekçi Parkı'nda olacağını söyledi. Sorunlann çözümlenmesi için sürekli özveride bulunduklannı belirten Türk-lş Genel Başkanı Meral, "Çabalanmız görmezden gelindi, iyi niyetimiz ve vatanseverliğimiz istismar edildi" dedi. • Siyasi yapılanmanın, halkın sorunlanna "kulak tıkadığını" kaydeden Meral, hükümetlerin halkın sesini dinlemek yerine IMF ve Dünya Bankası'nın önerilerini tercih ettiğini vurguladı. Özelleştirme anlayışına karşı olduklannı vurgulayan Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, hükümetlerin ILO Sözleşmesi'ni onaylayarak yükümlülük altına girdiği iş güvencesini istediklerini söyledi. • 3. Sayfada Faillerin kıyafeti yanlış yansıtıldı Kutan'ın genel başkanlığa seçilmesiyle partide iç cekisme başladı SaLdırganlar FP'de Erbakari ağırlığı^ ^ ^ x ^ P 3 R T H ^ Fazılet Partisi'nde, genç kuşaklaak V 9 S ^ ^ I • FP'nin yeni seçilen MKYK ve parti sır olclu...• tnsan Haklan Derneği Genel Başkanı Akm Birdal'ı bürosunda vuran saldırganlann robot resimlerinin dağıtılmasından sonra çok sayıda ihbar yaptldı. Birdal'ın ikinci ifadesinde olay sonrası saldırganlann kıyafetleriyle ilgili bilgilerin yanlış olduğu anlaşıldı. Tetikçileri tespit etmeye çahşan polis, Birdal'ın özel yaşamraı da mercek altına aldı. Polis, olayı "amatör yönü ağırlıklı bir eyletn" olarak değerlendiriyor. Fazılet Partisi'nde, genç kuşakla ak saçlılar arasında tartışmaya yol açan vitnn degişikliğinde Necmettin Erbakan'ın dedıği oldu Kapatılan Refah Partisi'nin yasaklı eski genel başkanı Necmettin Erbakan'ın gölgesınde yapılan "ilk adım" şölenınde genel başkanlığı Recaı Kutan'a devreden tsmail Alptekin "Bu davada başta can olmak üzere her şey emanettır. Yeter ki emanetin hakkını verelim" sözleriyle "emanetçi" olduklannı vurguladı. • FP'nin yeni seçilen MKYK ve parti meclisine Ersönmez Yarbay tepkı gösterdi. Yarbay, parti içi mücadele hareketıne başladıklannı belırterek Erdoğan ya da GüTün genel başkanlığa getirilmesı gerektığini sa\undu. Yarbay, "Parti kadrolanna kan koca, eş dost. akraba doldurulmuştur" dedi. Erdoğan'ın. konuşmasında, Nâzırrnn "Akdeniz'e bir kısrak başı gıbı uzanan bu memleket bızım" dizelerini okuması dikkat çektı. • 4. Sayfada ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - ÎHD Ge- nel Başkanı Akın Bir- dal'a sılahlı saldın dü- zenleyentetikçılerinbe- hrlenmesi ıçın başlaü- lan soruşturmada henüz bir sonuca vanlamadı. Soruşturmayı Ankara' Cumhuriyet Başsavcüı- ğı'ndan devralan Anka- ra DGM Savcısı Üoal Haney dün hastanede, yaklaşık 2 saat süreyle Akın Birdal'ın ifadesini aldı. tçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, araştırma ıçın özei bîr ekıp oluşturulduğunu ve soruşturmanınderin- leşririldıgını söyledi. Birdal'ın, 1 saat 45 dakika süren ve 3 sayfa tutan ikinci ıfadesı. olay sonrası saldırganlann kıyafetlenyle ilgili ya- pılantariflerin yanlışo\- duğunu ortaya koydu. Ahnan bilgilere göre, DGM savcısma olaym gelışimı ve saldırganla- nn eşkâlleri hakkmda aynntılı bilgı veren Bir- dal. saldırganlann kıya- fetleriyle ilgili basına yansıyan bilgilerin ger- çeğı yansıtmadığmı be- lirttı. Saidırganlarm ba- sına yansıyan boy ve yaşlannı doğnılayan Birdal'ın, saldırganlar- dan birinin silahmı ka- mufle etmek için siyah pantolununun dışına sarkıttıgf beyaz çizgili, kısa kolhı tişört giy- dığını. digerinın de kra%'atsız ve kum rengi ta- kım elbiseli olduğunu belirttıği kaydedildi. Birdal, saldırganlann, 1 Mayıs eylenüen sı- Tepkiler 'Saldın Susurluk'la bağlantılı' ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Özgurlük ve Dayanışma Partısı (ÖDP) Ge- nel'Başkanı Lfiık Lras. İHD Genel Başkanı Akın Birdal a yapılan sılahlı saldınnın. ağır bir sıyası süreçten geçen Türki- ye'de yükselen muhalıf güçle- nn "terbKe \« disipline" edıl- mesi dogrultusunda düzenle- nen "operasyon" olduğunu söyledi Uras. Meclis"te soruş- turma komısyonu kurulması ıçın siyasi partilere. *BirdaJ sal- • Arkası Sa. 17, Sii. 3 'te Eylem ÎHD'lilere polis engeli • 17. Sayfada BİRDAL 2 HAFTA SONRA TABURCU OLACAK. B/7. Sayfada rasında yaralanan ve dışanda beklediğini savladıklan arkadaşla- n için hukuki ve tıbbi yardım almak için gel- diklennı söyledıklenni yıneledi Bırdal.saldır- ganlardan birinin, ey- lemler sırasında gözal- tına alınarak salıveril- diğini söylediğıni kay- detti. Takım elbiseli saldırganın kendisini Istanbul Yıldız Ünıver- sıtesi öğrencısı, diğen- nın de liseli olarak ta- nıttığını kaydeden Bir- dal. görûşme sırasında üniversiteli olduğunu söyleyen saldırganın tedirgin tavırlan nede- niyle kendisınde kuşku yarattığını bildırdi. Birdal, Istanbul'da okuyan ancak Anka- ra'da eyleme kaüldık- lannı belirten saldır- ganlann çelişkili sözle- ri nedeniyle duyduğu kuşkunun arttığını söy- ledi. DGM savcısma ver- diğı ıfadede "koruına bimecesne"de acıklık getıren Birdal'ın, res- men bir koruma iste- mınin olmadığını kay- dettigi bildinldi. Sü- reklı ölüm tehditleri alan Birdal'ın duru- muyla ilgili lOgünön- ce yapılan basın top- lantsında can gûvenlığinin ohnadığının du- yuruldugu da kayıtlara geçirildi. Emnıyet yetkılilen, saldîrganlann robot resımlerinın mArkasıSa.l7,SiL31e RTUK tasansı Meclis y i tıkadı • Hükümeti dışandan destekleyen CHP. medva patronlannın bir an önce çıkmasını istediği Radvo ve Televizyonlann Kurulu!}lan ile Yayınlan Hakkındakı Yasa'da değişiklık getıren tasan konusunda açık tavır koyamayarak oyalama taktiğı izlediğı için TBMM tıkandı. • Medya baskısından çekinen CHP'nin tasarıya kerhen destek verdiği, ancak geri çekilmesını açıkça isteyemediğı ıçın sürüncemede bırakma taktiğı izlediği belırtıldı 20'ye yakın CHP milletvekili, "Sosval demokrat bir parti olarak bu tasanya destek veremeyız. Ya hayır oyu kullanırız ya da oylamaya katılma\ ız" dedi. Yönetıme yakın bazı mıllenekıllerı ıse "Destek olmava mecburuz. yoksa medya patronlan bızı sıler" dedıler • 5. Sayfada Cannes'ın jiirisi 51. Cannes Film Kesthali önceki giin Birieşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın katılınm- la açıldı. Diimanın çeşitli ülkelerinden filmlerin gösterileceği festival, 24 Mayıs'a dek sürecek. Fes- trvalin vanşma bölümünde 22 film vanşacak. Başkanlığını \ önetnıen Marrin Scorsese'nin yapacağı jüride, Fransız\önetmen \lain Courneau. ÇinliyönermenChen Kaige, Fransız ayuncu Chiara Mastroianni. hveçlimuncu LenaOlin. \mcrikaho\uncu \Vinona Rvder. rap şarkıcısı McSolaar. İspamol \azar Z«e V'aldes, Amerikalı o>uncu Sigourne\ VNeaver ve İngiliz >önermen Michael VMnterbottom >er alıyor. Resimde sırası> la (sotdan sağa) Olin, Ryder, Mastroianni, Scorsese, Weaver ve \aldes görülüyor. (Fotoğraf: REUTE R) ENDONEZYA'DA EYLEMLER BUYUYOR Suharto zor durumda • Ekonomik krız içındekı Endonezya'da öğrencilerin başlattığı protesto gösterileri yayılıyor. Cakarta'da yoksullar, zenginlere ait ev, dükkân ve arabalan yakıyorlar. 32 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Suharto, gerekirse istifa edeceğini açıkladı. Sılahlı kuvvetleryetkilileri, başkentte asayişi sağlamak için 15 bin askerin görevlendirildiğini bildirdi. • 9. Sayfada NUKLEER DENEME Sıra Pakistan'a geldi • Hindistan'ın gerçekleştirdiği beş yeraltı nükleer denemenin ardından Pakistan'ın da hafta sonundan itibaren nükleer deneme yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Bıll CHnton. Pakistan'ı misilleme yapmamaya ikna etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Strobe Talbott başkanlığındakı bir heyetı önceki gün Islamabad'a gönderdi. • 8. Sayfada SSK'DEKİ SINAV YOLSUZLUĞU BELGELENDİ • 3. Sayfada GUNCEL ATATÜRK BARIŞ ÖDÜLÜ LEVVIS'E VERlLDİ • 7. Sayfada KIBRIS'TA BAŞARISIZLIĞIN FATURASI TÜRKLERE KESİLDİ • 8. Sayfada CUNEYT ARCA\X REK Açık Seçik Davranabilmek! Akın Birdal olayı; içimızdekı ve dışımızdaki önem- li olayların üstunü orttu, örtüyor. Batı'dakı ne Türkıye'nin geleceğiyle ilgili önemli ge- lişmeler, ne de ülkeyi yöneten hükümetin bir aya ya- kındır dayanaktan yoksun, boşlukta gezınen durumu tartışılıyor. Türkiye, bir konu, bir olay buluyor, varsa yoksa onu • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Sağıroğlu toprağa verildr • Geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün yaşamını yıtiren SSK Bölge Müdürü \ e eski CHP Eyüp llçe Başkanı Fevzı Sağıroğlu dün Zıncırlıkuyu Mezarlığf nda toprağa verildi. Sağıroğlu ıçın ılk tören SSK Samatya Hastanesı önünde yapıldı. Izdıham yaşanan cenaze törenıne çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve sendıkacı katıldı. • "'. Sayfada BORSA VDun 4230 Önceki 4261 DOLAR Dun 252.700 Oncekı 252.700 MARK Dun 142.400 Oncekı 142.200 ALTIN VDun 2.425.000 Oncekı 2.440.000 Şemiler'e iflas kararı Yargıtay Genel Kurulu, İmpexbank sorumlulannın kişisel iflaslannı onayladı. • //. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY •••FP'nin Saçı Başı Fazılet Partisi'nde "saç" "baş" kavgası dün yenı bir aşamayagırdı.. Aksaçlıların destekledığı Recai Ku- tan genel başkanlık emanetını Ismail Alptekinden aldı. Recep Tayyip Erdoğan da Fazılet tabanındakı yerının altını çızdi. FP'lıler dün Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda bir araya geldı • Arkası Sa. H,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog