Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriYet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. KÎTAPADANA SERGİ SALONUNDA... Çmart Mah 5 Sok Çınart Işhanı Na2 Kat1 (SabanaişMe Tei (322)363 1 211Fate.-(322)3631215 Meıta Cumhuriye 12) Cumhuriyet kitap kulübü İnceleredinginlikveincelik YAYINLARFnda. 3*41 (34334)CagaıogMstanoıJ (51401 96 FaKs (212)514 01 95 75. YIL SAYI: 26517 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) 14 MAYIS 1998 PERŞEMBE Akın Birdal'a yapılan saldınnm soruşturmasmı DGM Başsavcılığı yürütecek Sakhrgaıılarbuhmsun• Ankara'dan çıkıp çıkmadıklan kesinleşmeyen saldırganlarla ilgili bilgi verebilecek görgü tanığı bulunamadı. Kapıda bulunduğu ileri sürülen parmak izine kayıtlarda rastlanmadı. Birdal'ın odasındaki sigara izmaritleri ve parmak izlerinin incelenmesi sürüyor. BAŞBAKAN YARDIMCISI ECEVtT 'Kışfartıalar olabüir'• Demokratik kitle örgütleri, Birdal'ın yaşamını in- san haklan ve banş mücadelesine adadığını, bu yüz- den susturulmak istendiğini savundular. CHP'li Fikri Sağlar, saldınnm "Susurluk albümü çetelerinin faali- yetlerinden farklı olmadığım" söyledi. CHP'li Ercan Karakaş da olayı soruşturma önergesiyle TBMM gündemine getirdi. • Birdal, ilk ifadesinde silahlann çekilmesinin ardından kapıyı kapatmak istediğini ve ilk kurşun yarasını bacağmdan aldığını anlattı. Birdal, saldırganlar ateş etmeye başladıktan sonra odada yuvarlanarak kurşunlann kafasına gelmesini engellediğini söyledi. Haber Merkezi - lnsan Hak- lan Demeğı (İHD) Genel baş- kanı Akın Birdal'a sılahlı sal- dınya tepkı yağarken Başba- kan Yardımcısı Bülcnt Ecevit, "Kışkırtıcı ajan oyunu da elbet- te akla geliyor. Eğer devteti ko- rumak batianesiyle kendikrini devlet verine kovmaya kalkı- şaniar bu saldmyı yapmış veya yaptırmışlarsa bilmelidirier ki böyle yargısı/ infazlarla devle- ti tahıip etmiş olmaktadırlar" dedı. CHP Içel Milletvekıh Fikri Sağlar, "Faşist teröriin tırmanışı ve Birdal'a yapılan sakün, Susurlnk oyıınunun 2. perdesinin açıldığuu göster- mektedir" degerlendırmesını yaptı. Saldınnın "Stısuriuk al- bümfi çeteterüün faaliyetkrin- den farklı olmadığmr söyle- yen Sağlar şöyle dedi. "Susurluk düzeni kan içme- ye devam ediyor. Ona bu cesa- reti verenler. 'Bana sağcılar suç işlıyor dedırtemezsınız',faşist- ler için de 'devlete yardımcı güçler' diyenlerdir.' Devlet ci- nayet ışleyebılır, ama bunu el- dıven gıyerek yapmalıdır'. 'Susurluk eylemını açıklama- mız ıleride dev letin benzer ıh- tiyaçlannı karşılamasında sı- kıntı yaratabılır. bunlar devlet sırn olmabdır" diyerek devle- ttailerideÇatiriara,Kırcı lara. Yeşıl'lere \eniden ihtiyacı ola- bfleceğini savunan anlavışür." CHP lstanbul Mılletvekilı Ercan Karakaş da tçışlen Ba- kanı Murat Başesgioğlu tara- fından yanıtlanması ıstemiyle TBMM Başkanlığı'na sundu- gu soru önergesinde saldınnın yapıldığı gün ÎHD Genel Mer- kezı önünde sivil veya restnı güvenlik görevlilerinin bulu- nup bulunmadığını gündeme getirdi Karakaş, Birdal'ın pa- saportunun uzalılma ışleminın ağırdan alınmasının nedenini sorduğu Başesgioğlu'na "Pa- saporru uzaülmış olsa idi Bir- dal'ın saldın giinü Paris'te in- san haklanyla ilgili bir toplan- tıda olacağım biliyor muydu- nuz" dedı. lnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk. saldınnın ınsan haklan, düşünce özgürlüğü ve demokratik rejımı hedef alan bır teror eylemi nıtelığınde ol- duğunu belırttı. Diğer tepkıler şoyle: MUli Savunma Bakaru Ismet MArkasıS<Lİ7,Sü.8'de SALDIRININ ARDINDAKİ SORU İŞARETLERİ M 17. Sayfada • Ismet Sezgin, "Saldırganlardan birinin aşağı yukan tespit edildiği ifade ediliyor" dedi. Terörle mücadele şubesinden bir yetkili de eylemin profesyonelce yapılmadığını, saldınnın ülkücü çete ya da PKK tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini kaydetti. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-lHD Genel Başkanı Alan Birdal'a dernek genel merkezın- de suikast gınşımınde bulunan ı- ki saldırganı ele verecek ıpucu elde edılemedi Saldırganlann Ankara'dan çıkıp çıkmadıklannı saptayacak görgü tanıdığı bulu- namazken kapıda bulunduğu ıle- ri sürülen parmak ızıne kayıtlar- da rastlanmadı. Milli lstıhbarat Teşkılatı'nın (MİT) da destek verdığı soruşturmaya Ankara DGM Başsavcılığı el koydu. So- ruşturma DGM Savcısı Unal Ha- ney tarafından yürütülecek Akın Birdal, ilk ıfadesınde saldtrgan- lann sılahlannı çektıklennı fark etmesı üzenne odanm ıçınde yu- varlanarak kurşunlann kafasına gelmesini onledığını soyledı. Başbakan Yardımcısı ve Mıllı Savunma Bakanı İsmet Sezgin. saldırganlardan birinin "aşağı yukan" tespit edıldığının söy- lendiğinı açıkladı. Akın Birdal, konuşmaya baş- ladıktan sonra terörle mücadele (TEM) görevlilenne dun sabah kısa bir ıfade verdi Birdal, ıkı kişinın 1 Mayısgöstenlerininar- dmdan polıs tarafindan ızlendık- lerinı belırterek yardım ıstedik- lenni söyledi Ikı vabancıya, An- kara şubesıne gitmelennı önerdı- ğini. ancak durumlanndan şüp- helenmesı nedenıyle odasından aynlırlarken kapıya kadar çıktı- ğını belırten Birdal şöyle devam ettr "Polis tarafindan devamb iz- lendikkriıü. bir arkadaşlannın yaralı olduğunu söykdikr. Ona nbbi yardım, kendÜerine de hu- kuki yardım istedilcr. Sekrete- rimden adres isteyerek onlara verdim. Görüşmenin bitmesi üzerine "Teşekkür edenz' diye- rekodadan çıktılar. Ben kapıday- ken birden cllerini bellerine at- tıklannı ve silaha sanldıklannı gördüm. hemen odaya gjrerek, kapıyı kapatmak istedim; ateş et- tiler. tlk kurşun bacagıma isabet MArkasıSa.l7,Sü.4'te İstiUlİHliMa bÜYÜk yÜrÜyÜS *™ t^nbu'Şubesi önündetoplananveeUerindeBir- J J j *~s darın resımlen ıle "Susmayacağız yazuı pankartlar bulunan binlerce kişi dün. çeşitli sloganlar atarak Galatasaray 'a kadar > ürüdü. Gösteride, Susuriuk çetelerinin yeniden ortava çıktığı \urgulanarak "İHD susmadı, susmayacak", "Çatlı'nın itleri vıldn ramaz bizleri"," Katil devlet hesap verecek" sloganları atıldı. Taksim Mey danı'nda Birdal'la ilgili gös- teri yapmak isteyen Deri-İş Sendikası üyeleri ise polis tarafından durduruldu. Birdal'a yapılan saldı- n yurdun çeşitli yerierinde yapılan protesto gösterileriyle kınandı. (Fotoğraf: HATİCE TÛNCER) BÎRDAL'IN ŞUURU AÇDCB17. Soyfada Birdal'a saldırıya uluslararası tepki• Akın Birdal'a saldın AP genel kurulunda da gündeme geldı. AB Dönem Başkanı hıgıltere'nın AvTupa işlerinden sorumlu Bakanı Douglas Henderson, Türk hükümetinın saldırganlan yakalamak için elinden gelen bütün çabayı gösterecegine inandığını belirttı. Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, Türk yetkililenn, İHD görevlilenne daha önce yapılan saldınlan soruşturma ve kınama konusunda "ısrarla başansız olduklannı" savundu. Haber Merkezi-lnsan Haklan Derneğı Genel Baş- kanı ve Uluslararası lnsan Haklan Federasyonu Baş- kan Yardımcısı Akın Birdal'a yapılan silahlı saldın. uluslararası platformda da yoğun tepkıye neden ol- du. Avrupa Bırlığı Başkanlığı'nı yürüten Ingıltere. saldınyı 'korkakça' dıye nıteledı Birdal'a saldın Avrupa Parlamentosu'nun (AP) dünkü genel kurul oturumunda da gündeme geldı lngıltere'nın Avrupa ışlennden sorumlu Bakanı Douglas Henderson, Bir- dal'a yapılan saldırryı kınadıklannı söyledi. Türki- v-e'nin bir hukuk dcvleti olduğunu belirten Hender- son, Türk hükümetinin saJdırganlan yakalamak için elinden gelen bütün çabayı gösterecegine inandığını belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda en fazla sandalyeye sa- hıp Sosyalıst Grup da yazılı bır açıklama yaparak sal- dınyı kınadı. Sosyalıst Grup lıden Ingılızparlamen- ter Paulen Green. "Liusal ve uluslararası tepküerin. Türk \erkilileri. insan haklan alanında çalışanlann güvenliğini garanti altına alnıası konusunda /orlama- sını umutedıyoruz" dedı. Avrupa Parlamentosu'ndakı sıyası gruplann. Bir- dal'a saldınyı bugun yapılacak "acil konular" otu- rumunun gündemine almak ıçın gınşımde bulunduk- lan bildırildı. Avrupa Komısyonu Türkiye Temsilciliği Maslahat- güzan Jörg Volker Keteben, İHD Genel Sekreteri Nazmi Gür'e gönderdiği geçmiş olsun mesajında, "Bu insafsız sakün, Türidye'de insan haklan davası- nı ilerletmek için savın Birdal'ın ve İnsan Haklan Derneğf nin cesurca çalışmalanna bir darbedir" de- dı Ketelsen, Birdal'a yapılan "alçakça sakknnın" kendisıni ve Avrupa Komisyonu Türkiye Temsılcili- ğı personelini dehşete dûşürdüğünü belirtti. • Arkası Sa. 17,Sü.4 'te HP'DENARAŞTIRMA ÖNERGESİ Ülkücü bağlantüan • CHP "Olkü Ocaklan'nın terör ve hukuksuzluklarla ılgısı ve bunlann devletın güvenlik güçleriyle ilişkılerinın tüm yönlennın" ortaya çıkanlması için Meclis araştırma önergesı verdi. CHP Tunceli Millervekili Orhan Velı Yıldınm ve arkadaşlan tarafından venlen önergede, son günlerde ülke gündemını işgal eden olaylann başında "Ülkü Ocaklan Dergısı'nı üs olarak kullanan ülkücü militanlann işlediğı terör ve katliamlann geldiği" belirtildı. • 4. Sayfada Fevzi Sağıroğlu yaşamını yitirdi lstanbul Haber Servisi - SSK lstan- bul Bölge Müdürü Fevzi Sağıroğlu, dün geçırdığı kalp knzı so- nucu yaşamı- nı yıtırdı. Sağıroğlu bugun Eyüp Sultan Camıı'nde kılına- cak cenaze namazının ardın- dan Zincirlıkuyu Mezarlı- gi'nda toprağa venlecek. ILMAZ, BAYKAL'LA GORUŞECEK Uzlaşma arayışı • Hükümet. Meclis'i çalıştırabılmek amacıyla CHP ile yeniden uzlaşma arayışına girdı. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, "Bız Meclıs'ın gündemıni ve önceliklı yer alacaklan CHP ıle birlıkte belirledık. Eğer, öncelikleri değıştiyse bunlan yeniden belırleyelim" dedi. Hükümet Radyo ve Televızyonlann Kuruluşlan ile Yayınlan Hakkında Yasa'nın değıştırilmesı ısranndan vazgeçerken Yılmaz'ın da gelecek hafta Baykal ıle bir araya geleceğı bildirildı. I 5. Sayfada AŞAR OKUYAN'IN YAKINI Çınarcık'ta infaz • ANAP'lı Yaşar Okuyan'ın amcasının oğlu Muhittin Okuyan (61), Çınarcık yolu üzerinde öldürüldü. Muhittin Okuyan'ın ölüm nedeni henüz belirlenemezken Içışleri Bakanı Başesgioğlu, Okuyan'ın tefecilerle ilişkisi olduğunu söyledi. Başesgioğlu, olay yerinde, "Tekdal'ın inrikamı alınmaya devam ediyor" yazılı bir kâğıt bulunduğuna da dikkat çekti.Yalova Valisı Nihat Özgöl, olayın örgüt ışı olduğunu söylemenin çok zor olduğunu söyledi. I 6. Sayfada c K H U M c i H U L Z R I M Y T E E T Ü '1 T N R İ Destanlarda Atatürk 19 Mayıs Destanı FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA Cumhurivet donemi Türk edebiyatının büyuk şairlerınden Fazıl Husnu Dağlarca, Cazi Mustafa Kemal Ataturk'le ilgili duygu ve duşuncelerinı çeşitli şıır ve destanlarla dile getırmiştir. 'Destanlarda Ataturk' ve '19 Mavıs Destanı' şairin, Atatürk'ün Anadolu'ya ayak basmasından Kurtuluş Savaşımızın zaterle sonuçlanmasına kadar geçen günlerini dıle getirdiği destan şiirlerinin toplamıdır. Atatürk'le duşsel konuşmasını şair, güzel şiirlerınden bırınde şoyle anlatmaktadır: "Mustaia Kemal'igordum duşumde, Daha, dıvordu. Uğnına şehit olasım geldi hemen, Sabaha dıyordu. Al bir kalpak giymıştı, al, Al bır ata bınmıştı, al Zafer ırak mı dedım, Aha diyordu." Fazıl Hüsnu Dağlarca'nın duygu ve duşüncelerini coşkun bır anlatımla dile getirdiği şiir kitaplarını, tek kitap olarak severek okuyacaksınız. Yarm Cumhuriyel 'le Turizm Dosyası 'Keşfettik, tükettik, terkettiL./ Ayvalık önce zeytinyağı sonra turizm. Ayvalıklılar fiyat artışına neden olduğu için turizmden zarar gördüklerini düşünüyorlar. Foça ikinci konut yapılaşmasının tehditi altında. İlçe 30 yıldır turizmde gelişme gösteremedi. Asuman Abacıoğlu yazdı Bugün arka sayfada GUNCEL CLTVEYT ARCA\XREK Nereden Nereye?.. O denli bir "meçhuller ülkesi" kı Türkiye; Akın Bir- dal'ı sekiz kurşun vurdu ve... Raflarda tozlanmaya yüz tutmuş sayısı belkı de 600'e varan dosyaların yeniden açılmasına neden ol- du. Büyük sorunlan, faıli meçhul büyük cınayetleri çö- zememenin sonuçlannı yaşıyor Türkiye. mArkasıSa.l7,SH l'de >airlerin dostu bir eleştirmen... Mehmet H. Doğan yaşamını şiire adamış bir eleştirmen. Doğan'la yazıları ve yıllıkları üzerine söyleşiler... 1. Çocuk ve Gençlik Kitapları Fuarı Etkinlikler, katılan yayınevleri ve yayınevlerinin önerdiği kitaplar... GUNDEM MUSTAFA BALBAY İstikrarsızlık Olmadı... Güvensizlik Verelim. Bugün Cumhuriyet le birlikte Devlet yapılan da ınsan bunyesı gibi... Bünye zayıf olunca. herhangı bır olumsuzluk bütün yapıyı etkılıyor. Güçlü olsa, sadece o olumsuzluk ve p etkıleri söz konusu olacak Bununtersıyaşanıncahe- ' rnen bütün yapıyı bağlayan sorular gündeme gehyor MArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog