Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MAYtS 1998 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER Hamas savaşı sürdürecek • DL'BAI (AA) - Aşırı dınci Hamas örgütünün lideri Şeyh Ahmed Yasın. İsrail ile savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Çıktığı bölge gezisi çerçevesinde Kuveyt'te bulunan Yasin bu ülkede yayımlanan çeşitli gazetelere yaptıgı açıklamada. askeri operasyonlan sürdüreceklerini ifade etti. İsrail ile Filistin arasındaki banş girişimlerine karşı olan radikal dinci Hamas'm aynı zamanda kurucusu olan Yasin, Oslo banş anlaşmalannı adaletsiz ve dengesiz olarak niteledı. Rumlar'dan savaş uyarısı • LEFKOŞA (AA) - Kıbns Rum Yönetimi Sav unma Bakanı Yannakis Omiru, Kjbns'ta bır sıcak olayın, Rum kesimi ile Yunanıstan arasındaki Ortak Savunma Doktrini'ni hayata geçireceğini soyledi. Rum radyosunun haberine göre Omiru. Rum kesimine yönelik bir saldınnm. bizzat Yunanistan'a yapılmış olacağını ifade ederek "Sıcak olay tehdidini cınnet olarak görüyoruz" dedı. ABDÇahşma Bakam'na sopuşturma • VVASHINGTON(AA)- ABD Çalışma Bakanı Alexis Herman hakkında bir Özel Savcı'njn soruşturma yapacagı bildırildi. Çalışma Bakanı Bayan Alexis Herman, nüfuzunu kullanmak ve rüşvet almakla suçlanıyor Bayan Herman ise iddiaian başından beri reddettiğini hatırlattı ve Adalet Bakanlığı müfettişleri ile işbirliği içinde olduğunu söyledi. ABD Başkanı Bill Clinton da Heıman'ı onurlu bır kişi diye savundu. Aznar'dan yasal partiye tehdrt • MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Jose Mana Aznar partisinin düzenledigı mitıngde. Bask bölgesınin bağımsızlığını isteyen avrılıkçı örgüt ETA ile siyasi kanadı Herri Batusuna (HB) Partisi içtn "Hepsinin sonu cezaev i olacak" dedi. Aznar'ın bu sözleri, başkanı oldugu Halkçı Parti dışındaki diğer partilerden tepki gördü. Ana muhalefetteki Ispanyol lşçiPartisi(PSOE)Genej Sekreteri Joaquin Almunia "Aznar fazla ısındı" ifadesini kullanarak HB'nin yasal bir parti olduğunu sövledi. Dıger partiler de Aznar'ı yargmın işine kanşmakla suçladı. Eski bakan öldüraldü • BOGOTA (AA) - Kolombiya eski Savunma Bakanı General Femando Landazabal Reyes, baskent Bogota'daki evinin önünde vurularak öldürüldü. Polis yetkilileri, Landazabal'ın, bürosuna gitmek üzere evinden aynldıgı sırada, üç saldırgan tarafından başından vurularak öldürûldügünü açıkladılar. Saldırganlann olay yennden kaçtıklan belirtildi. Solcu gerillalara karşı sert önlemleralınmasını sav unan Landazabal, sagcı Muhafazkar Parti'de aktif olarak siyaset yapmıştı. Washington zirvesini erteleten Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmeye gidiyor Israirdenyeniöneri• Netanyahu'nun îsrail askerlerinin Batı Şeria'nın yüzde 13'ünden çekilmesini öngören planına karşı yüzde 9 artı 4 önereceği bildirildi. Ehş Haberler Servisi - israil Baş- bakanı Benyamin Netarryahu. ABD Dışışlen Bakanı Madeleine Alb- right ile bugün VVashıngton'da bir araya gelecek. Netanyahu "nun İs- rail askerlerinin Batı Şeria'dan çe- kilmesi konusunda yeni bır öneri- de bulunacağı bildirildi. İsrail radyosu ve Israilli yetkili- lenn verdıgi bilgiyegöre ABD'nin. Batı Şena'nm yüzde 13.1'ınden çekilmeönerismi reddeden Netan- yahu, bu önenyi güvenlik gerekçe- sıyle koşullu olarak aşamalandırdı. Yeni plan çerçevesinde İsrail. 12 hafta içinde Batı Şeria'nın vüzde 9'undan çekilecek, ancak yüzde 4'lük kısmını bir süre daha elde tu- tacak. Yüzde 4'lük kısımdan çe- kilmenin ise Filistin"in "İsrail dev- letini \ ıkmayı hedefleven düşman- ca pmpagandalar ile bu tip vakla- şımiann sona erdirilmesi, militan- Pollard'ın kendi hesabına çalıştığını kabul etti israil ABD 'deki casusunu tanıdı KUDÜS(AFP)- İsrail hükümeti, ABD'de casusluktan yakalanan Amerikan Yahudisi Joaathan FoDard'ın kendi hesabına çalıştığını kabul etti. İsrail hükümet sözcüsü Dani Naveh, Pollard'm. Bilimsel Jrtibat Ofisı (Scientifıc Liaison OfFıce) hesabtna çahşan bir İsrail ajanı olduğunu açıkladı. Naverûn ABD'ye giderek ömürboyu hapse mahkum olan Pöllard'ı cezaevinde ziyaret edeceği belirtildi. Amerikan donanmasında uzman olarak çahşan Pollard, Arap ülkeleri balckındaki bazı bilgileri Israil'e aktanyordu. 1985 yılında FBI ajanlan tarafzndan deşîfre edilmesi üzerine ty'ashington'daki İsrail Büyükelçiligi'ne sıgınmış ancak ABD'nin tepkisinden çekinen İsrail, bu kişinin kendi hesabına çalıştığını reddetmişti. Mossad'dan özerk olarak çahşan Pollard, 1996 yılında israil vatandaşhgina geçmişti. Pollard Israil'e açıklamasmdan dolayı teşekkür ettigini bildirdi. lann tsrail'e vönelik saJdınlannın önünegeçflmesi*" gibı israil devle- tinin güvenlığıne ıÖşkın tedbırler ve önlemleralmasıtemelindeşekille- necegi bildirildi. Israilli yetkililer. güvenlik ge- rekçesiyle Batı Şeria'nın yüzde 4'lük kısmının en az 6 ay ya da 1 yıl boyunca Filistin e devredilme- mesi gerektigi konusunda ısrarlı davTanıyor. Israi! Başbakanı'nın sözcüsü Da- vkJ Bar-İIan dün AFP'ye v erdiği de- meçte "Netamahu ile ABD'fii yet- kililer arasında yapılan her görüş- mc. görüş açılannın birbirine yak- lasması vönündebiradım oluşturu- yor'dedı. Israilli uzmanlar. Albnght ilebiranlaşmayavanlamamasıdu- rumunda Netanyahu'nun Kong- re'deki Cumhuriyetçi yandaşlann- dan ve Yahudi lobisinden Clinton'a çekilme şartlarında değişiklık ıçin baskı yapmalannı isteyecegini öne sürüyorlar. ABD'nin Ortadoğu Koordına- törii Dennis Ross. Ortadoğu'daki temaslannın ardından Clinton'ın Ulusal Güvenlik Damşmanı Sandy Berger'e bir brifing verdi. Berger yaptığı açıklamada "Öneriferimi- â yumuşatmavacağız. .Ancak dip- lomasinin özii. zor proMemlere ya- rancı çözümler bulmagirişimJerin- de bulunmaktır"dcdı Berger. ABD'nin amacmın, özerk Filistin topraklannın nihai statüsüyle ilgi- li göruşmelerc başlanması konu- sunda israil ile Filıstin'e yardımcı olmak olduğunu ifade etti. 'Bize dfişeni yapük' Filistin lideri YaserArafatBrük- sel'de düzenlediği basın toplantı- sında. Ortadoğu banş sürecini can- landırma görevinin herkese düştü- ğünü söyledi. Arafat "Ortadogu'da- ki banş sürecine yeniden canlılık ka/andırmak, uluslararası top/u- luğun tşLOsloanlaşmalanda sonun- Muğu sadeceiki tarafa değü, büriin mza sahipterine vçrivor" dedi. Ara- fat"^ sürecin veniden rayma otur- tulması için herkesin sorumluluk- lannı \ierinegetirmesi gerek" dedı. Arafat. ABD'nin >üzde 13,1'lik önerisi dışındaki biröneriyı kabul etmeyeceğinı sövleverek "Dileği- miz o ki. İsrail gerekli ödünleri ve- rir: çünkii biz, bize düşeni vapOk" diye konuştu. ,\rafat. ABD Başka- nı Ciinton'ın eşi Hillary'nin "Or- tadoğu'da Filistin dev kti kurulma- sıgerektigi" volundaki sözlerine de şapka çıkardığını belirtti. Öte>andan, Iranyanlısı Hizbul- lah örgürii genllalannın öncekı ak- şam Israil'in kuzeyıne K.atyuşa ro- ketleri fırlattıgı ve havan ateşi aç- tıgı bildirildi. israil güvenlik güç- leri. Hizbullah genllalannın Israil'ın kuzeyindeki Manara karakoluna düzenlediği saldında 2 askerin ya- ralandığını belirtli. Hizbullah da Beyrut'ta yaptıgı açıklamada. saldınnm sorumlulu- ğunu üstlcncrek-Bu saldınnın. İs- rail'in I996ateşkesanlaşmasınıih- lal etmemesi için uyan amacı taşıdığını düşünüyonız" ıfadesine ver verdi. (NGİLTERE Cunta devirmek suç olduD^ HaberlerServisi-Sierra Leone'ye, fngiliz hükümetinın bilgisı doğrultusun- da Birleşmiş Milletler (BM) yaptınm- lanna aykın olarak silah ve cephane yar- dımı yapıldığına ilişkin iddialar Işçi Par- tisi hükümetine güç anlar yaşatıyor. Ingiltere Dışişleri Bakanı Robin Co- okparalı asker şirketi Sandline Interna- tional'ın Sierra Leone'de askeri birdar- beyle devrilen Devlet Başkanı AhmetTe- jan Kabbah'a baglı güçlere geçen şubat aymda BM yaptınmlanna aykın olarak 30 ton silah ve cephane yardımı >aptı- ğını bılmedığinı öne sürüyor. Hakkında soruşturma başlatılan şirketse Lond- ra'nın operasyonu bildigıni ve onayla- dıgını iddia ediyor. Geçen mayısayındaasken birdarbey- le Kabbah'ı devıren Paul Koroma. şu- bat ayında Nijerya öncülüğündekı Batı Afhka Banş Gücü (ECOMOG) bırlik- leri tarafından devrilmiş ve Ahmet Te- jan Kabbah yeniden ıktıdan ele geçirmış- ti. BM tarafından önceki gün yapılan açıklamada. Sierra Leone'ye uygulanan silah ambargosunun her ikı taraf ıçm de geçerli olduğu belirtildi. lngilizUİuslar Topluluğu Genel Sekreteri Emeka An- yaoku'ysa BM'yle çelişen biraçıklama yaparak BM yaptırımlannın yalnızca cuntaya yönelik olduğunu söyledi. Hükümetin ve Cook'un. bir haftadır silah satışından haberdarolduğu yönün- deki iddiaian reddetmesine karşın Baş- bakan Tony Blair. dün Londra'yı savu- nan bir açıklama yaparak operasyonun sonunda kendisini akladıgını söyledi. Blair "Elbette kimse bilerek BM \apü- nmlannı çiğnememelidir. Ama unutma- yalım ki hem BM hem de İngilttreyasa- dtşı askeri darbe>le de\Tİkn demokra- tik \onetimi veniden iktidara gelmesine yardımcı olmaya çaiışıyordu" dedı. Sierra Leone Enformasyon Bakanı Juiius Spencer. Dev let Başkanı Kab- bah'ın fngiliz şirketiyle anlaşma yaptı- ğını, ama Ingiltere'nin bundan haberi olup oimadığını bilmediğini söyledi. Bu arada. Sierra Leone'de ECOMOG birlikleriyle ordunun ortaklaşa düzenle- dikleri operasv onda 150 eski cunta yan- lısı asker öldürüldü. Kosmalı çocuk kurşun giren evinin penceresinden bakıyor. Pniştinc'dc Sırp polisinin bir eve düzenlediği baskuida olayı Ldeyen 60 \ayında bir Arnav ut hayatıııı kav betti. Bosna Yüksek Temsilcisi VVestendorp NATO'yu uyardı 'Kosova'da bir savaş Bosnay ya sıçrayabiliry Dış Haberler Servisi - Bosna Yüksek Temsilcisi Carlos \Vestendorp. Kosova krizinin Bosna'ya v a- yılabileceğinı belirterek NATO banşgüçlennın bir gün bölgeye gönderilmesı zorunluluğunun doğa- bileceğini söyledi. VVestendorp BM Güvenlik Konseyi'ne Bosna konusunda bilgi verdikten sonra yaptrğı açıklama- da. Kosovadakı durumun Bosna üzerinde de çok olumsuz etkisi olabileceğini belirterek sorun yü- zünden Bosna'nın da dahil olduğu çeşitli yerlere bırmülteci akını doğabileceğini kaydettı. Westendorp. Bosna'ya mülteci akını olması ha- linde, bunun Bosnalı Sırplar ile Boşnaklar'ın Ko- sovalı Arnavut va da Sırplann yanında yeralması sonucunu doğurabilecegini belirterek bunun ar- dından gelebilecek olumsuzluklara işaret etti. Carlos VVestendorp. Kosova'da savaşın çıkması halinde. Bosna"daki askerlerin muhtemelen savaş- ta yer alacağını soyledi ve "Bu nedenle. krizden çık- manın tek yolu Sırplarla Kosovah yetkililer arasın- da diyaloğun başlaulmasıdır" dedi. Sırp medjasında dün çıkan haberlerde de ABD'nin Yugoslavya Devlet-Başkanı Sktbodan Miloseviç'le bır araya gelmesi için Kosovalı Arna- v utlann lideri İbrahim Rugo>a'ya baskı yapüğı id- dia edildı. Richard Holbrooke başkanhğındaki bir ABD heyeti, dün başkent Priştine'de Rugova ile görüş- tü. Rugova'nın göriişmede. Miloseviç'le ancak uluslararası arabuluculann gözetiminde diyaloğa geçeceği şeklindeki ısrannı sürdürdüğü bildirildi. Cumartesi gününden ben Priştine. Belgrad ve Tiran arasında mekik dokuyan ve Bosna banşının miman olarak bilinen Holbrooke. Rugova görüş- mesinden sonra yaptığı açıklamada "fki taraf ara- sında çok büyük bir mesafe \ar. Ancak biz Dışişle- ri Bakanı Madeleine Albright ve Başkan Bill Clin- ton'ın desteğiyle bu boşluğu doldurma>a çalışaca- ğE" dedi. Belgrad yönetımınden daha fazla özerklik iste- yen Kosova'da. mart ayında başlayan ve bugüne ka- dar 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan gerginlik sü- rüyor. Sırp polisinin dün başkent Priştine'de ayrı- lıkçı genllalalann bannağı oldugundan kuşkuian- dığı bıreve düzenlediği baskında. 2 Arnavut'un öl- dürdüğü 1 Sırp polisinin de varalandığı bildirildi. CEZAYİR 22 kişinin boğazı kesildi Dış Haberler Servisi - Cezayir'in batısındaki Oran bölgesinde. aşın dincilenn. önceki gece 22 kişinin boğazını kestıği bildirildi. Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada. katliamın bölgedeki Rais El Ain köyünde yapıldığı kaydedildı. Açıklamada kurbaniann 'ödlekçe" öldürüldüğü bildirildi. Güvenlik güçleri bu ifadeyi kurbanlar boğazlan kesilerek öldürüldüğünde kullanıyor. Bu arada gazeteler, güvenlik güçlennin. son günlerde düzenledikleri operasyonlarda«bir düzıneden fazla dinci militanı ölü ele geçirdiklerini yazdılar. Gazeteler. güvenlik güçlerinın. başkent Cezayır'in yanı sıra Kâbılı bölgesinde ve ülkenin güneybatısında dağlık kesimlerde operasvonlar düzenlediklerini belirttıler. Başkentteki operasyonda, Silahlı Islami Grup'un (GtA) önde gelen yöneticilennden "Brummer" kod adlı militanın da ölü ele geçirildıgi kaydedildi. Cezayir'de radikal İslamcılann kazandığı 1992'deki genel seçimlerin iptal edilmesinden sonra çıkan şiddet olaylannda 100 bine yakın insan öldü. BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI "Çevpecilik" Toplumsal Bilinçlenmedip Çevreciliğin, çevreyi korumanın, Türkiye'de halk desteği a/maya başlamasının anlamı çok büyük. Bu, yalnızca doğanın korunması de- ğil, bunun çok ötesinde "toplumsal çıkann" ko- aınması bakımından da anlam taşıyan birge- lişmedir. Toprağın, bitki örtüsünün, akarsula- rın, göllerin, denizlerin, atmosferin konjnma- sı alanındaki bilinçlenme işin özünde "top- lumsal fayda" kavramına doğanın da katılma- sı demektir. Gelir bölüşümünde, trafik düze- ninde, eğitim ve sağlık işlerinde toplumsal fay- da tanımlarına "çevrecilikte toplumsal fayda" tanımı da sokulmuş olmaktadır. Madalyonun öbüryüzünden bakarsak, çevrecilik konusun- da bilinçlenenbirtoplum "çevrenin toplumya- rarına korunması" yanında ekonomik, sosyal ve kültürel çevrenin toplum yararına korunma- sı ve düzenlenmesi bilincini de geliştirir, ol- gunlaştırır. Yeşilin, doğanın korunması alanında önlem alabilen birtoplum, televizyonda şiddetin ne- den önlenmesi gerektiğinı daha iyi anlar ve benimser. Ya da vahşi kapitalizmin zararları- nın bilincine daha kolay ulaşır. Çevreyi koru- yan, ama sosyal, kültürel ve ekonomik "tah- ribata" göz yuman bir toplum düşünülemez. Böyle bir şey oluyorsa, ortada bir aldatmaca var demektir. Veya siyasa ekonomisinın özgür- lük sınırlarını "sosyal fayda ve toplumyaran" ile sınırlayabilen bir ülke, bunun beraberinde, çevreyi de kesinlikle koaıyan bir bilinç ve uy- gulama içindedir. Bir toplumda çevrecilik bilinci gözle görülüp elle tutulan sonuçları ile daha somut bir olgu- dur ve halkın bilinçlenmesinde, ortaya çıkan güzelliklerle gözler önüne serilebilir, "ispatla- nabilir." insanlann günlük yaşamlarında göz- lenebilir bir gelişmedir. Halkın katılımı. izlene- bilir somut sonuçlarla ortaya serilebilir. Bu alandaki uygulamalar, duyu organlarımızla doğrudan doğruya algılanabilir. Bu bilinçlen- me ile birlikte sosyal fayda kavramı toplumda daha iyi algılanabilir duruma gelir. Güneşi ör- ten, trafiği arttıran, çevreyi kırleten bir gökde- lenin toplumsal yarara verdiği zarar daha iyi algılanır. Hatta bir vergi reformunun toplum- sal yarar ile olan birlikteliği akıllara daha rahat yerleşir. Fabrikaların çevreyi kirletmelerine kar- şı konabilecek acımasız önlemler daha kolay halk desteği bulur. işte bu nedenlerle Türkiye'de çevrecilik ala- nında yavaş da olsa bilinçlenmenin başlama- sı, halkın, gönüllü kuruluşlann destek sağla- ması, medyanın ilgisini arttırması, unuttuğu- muz toplumsal faydanın hatırlanmasında bü- yük önem taşımaktadır. Hükümetler karşılann- da baskı gruplannın, medyanın tepkilerini gör- dükçe, daha akılcı ve toplumsal faydaya yö- nelik uygulamalar getirebilirler. Hatta cesaret- lenerek, bazı çevrelerin canını yakmayı göze alabilirler. Toplum kültüründe, geçmişteki bü- yük kırsal alan nüfusu ile doğanın içinde ya- şayan ve onun güzelliklerini tadan halkımız ağacı, temizi ve yeşili sevmeye başladıkça kır ve şehir magandalan, mafyaları meydanın o kadar da boş oimadığını anlarlar. Dr. Hayrettin Karaca'nınyıllardıryürüttüğü çabalar Türkiye'de filizlenmeyi sağladı. Bu fi- lizlerden çıkacak yeni tohumlar toplumun de- ğişik katmanlanna yayıldıkça ortaya çıkacak yeni ormanlar "bireysel çıkartn ve özgürtüğün sınırının, toplumsal çıkann başladığı sınırda" neden durması, durdurulması gerektiğini da- ha iyi anlatacaklardır. Hatırlıyorum, Dr. Kara- ca ilk eylem ve etkinliklerinde, basında ve te- levizyonda sanki birfantezi kahramanı ya da bir Don Kişot gibi sunulur. sunanlar, biraz da bıyık altından gülerlerdi. Doğrudur. Dr. Kara- ca bir Don Kişoftur. ama bizim Karaca gibi Don Kişotlarımız olmasa halimiz nice olurdu diye düşünmemiz gerekmez mi? Çevrecilikte halkın, sivil toplum örgütferinin ilgisi ve katkısı büyüdükçe siyasal partiler, hü- kümetlerde "kendidar destek çevrelerinin çı- kartannın esas alınamayacağını" karşılarında örülen çevreci duvarla görmeye başlarlar. Italya'da insanlann yakıp yıkarak canavar- laştırdığı doğa, isyan etti ve doğayı yok eden- leri çamur deryası altında ezip geçti. insanı- mız doğa canavarlaşmadan "insancıl ve top- lumsal tepkisini" göstermeli. doğayı ve top- lumu korumanın gereklerini yerine getirmeli- dir. Yann çok geç olmadan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog