Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

13 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Posta İşletmecileri BiPİiği toplantısı • Istanbul Haber Servisi - AvTupa Kamu Posta Işletmecılen Bırlığf nın "Gumruk tşlen Faalıyet CSrubu Toplantısı' Istanbul Holıday Inn Otelı'nde >apıldı Türkıve Posta Işletmelen Genel Mudurluğu Uluslararası Ilışkıler Daıresı Başkanı tsecdet Akkuş, bırlığın ışlen basıtleştıımek ve ıvıleştırmek ıçın kurulduğunu so\ledı HazHie'den Emlak Konura dava • ANKARA (Cumhuri>et Burosu) - TBMM Genel Kurul Salonu ıle ılgılı >olsuzluk sa\Iannı araştırmak uzere kurulan komısyona ıfade veren Mesa Yonetım Kurulu uyesı Kamıl Akıncı, salonun teslımındekı gecıkmeden oturu ceza odemelennın soz konusu olamayacağını savundu Hazıne'nın ınşaattakı fahış odemeler konusunda Emlak Konut hakkında dava açacağı oğrenıldı Malıve Bakanlığı'nın, konuyla ılgılı olarak Meclıs Başkanlığı'na bır yazı yazdığı başkanlığın bu konudakı yanıtının beklendığı belırtıldı kaza• \\KARA (Cumhuriyet Burosu) - DYP Dıya'rbakır Mılletvekılı Salım Ensanoğlu'nun sılahından kaza sonucu çıkan mermı emeklı bır polısı \araladı Alınan bılgıye gore dun oğle saatlennde Ankara Emnıyet Mudurluğu'ne. hemşensi Mehmet Bayram Gulen ıle gelen Ensanoğlu. atış polıgonunda talım yaptı Atışını tamamlayan Ensanoğlu, sılahı temızlemesı ıçın Gulen e verdı Sılahın Gulen'ın ehnde ateş alması sonucu polıgonda bulunan emeklı polıs memuru Cahıt Aslan (62) sağ bacağından yaralandı Aslan tedavı altına alınırken Yenımahalle tlçe Emnıyet Mudurluğu ekıplennın sılaha el koyarak sa\cılığa gonderdıklen oğrenıldı Yiicel Sayman'ın sağlık durumu • İstanbul Haber Servisi - Be\nıne gıden damarlarda meydana gelen tıkanıklık nedenıyle oncekı gun Istanbul Tıp Fakultesf ne kaldınlan Istanbul Barosu Başkanı Yucel Sa>man"ın sağlık durumunun ı>ı olduğubıldınldı Türbanlılara müdahale • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Lntversıtesı Dış Hekımlığı Fakultesı'nde yapılacak sınavlara turbanlı ve sakallı olduklan ıçın alınmadıklan one surulen bır grup oğrencıye çevık kuvvet müdahale ettı Müdahale sonucu 17 erkek oğrencı gozaltına alındı Akıt gazetesi muhabırı de tartaklandı İnşaat çöktii: 1 olü, 2 yaralı • Istanbul Haber Servisi - Pendık te dorduncu kat betonu atılan bır ınşaatın çokmesı sonucu. enkaz altında kalan Alı Rıza Çırak oldu. Rüştu Çırak ve Hamdı Çınar varalandı Ögretmen cinayeti • Istanbul Haber Servisi- Galatasarav Lısesı öğretmenlennden Fransız Roland Eugene Pele v ı. kendısını eşcınsel ılışkıve gırrneye zorladığı ıçın boğarak oldurduğu gerekçesıyle hakkında "kasten adam oldurmek" suçundan dava açılan Hacı Osman tldenız'ın yargılanmasına Beyoğlu 1 AğT Ceza Maıkemesı'nde dun başlandı Duruşmada sav jnmasını vapan tutuklu sanık lldenız Pele'nın bıçık tehdıdıv le kendısını ılışcıve zorladığını ılerı süriu Görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen önerge, muhalefetin oylanyla kabul edildi Yılmaz'a ildnci sorusturmaANKARA(Cumhuriyet Burosu)- D\ P Zonguldak Mılletvekılı OmerBarutçu \e 59 arkadaşinınIstanbul-Kurtkov Ha\aala nı ıhalesmde protokole av kırı hareket ede- rek gorev ını kotuve kullandığı gerekçesıv - !e Başbakan Mesut V ümaz hakkında % er- dığı sorusturma onergesi FP BBP \1HP DP \e CHP mılletv ekıllerının ov ları> la ka bul edıldı Bovlece Başbakan Mesut Yıl- maz hakkında Meclıs'te ıkıntı sorusturma açılmış oldu DYP'hlerın Karadenız oto- volunun de\amı olan volların ıhalesınde usulsuzluk vapıldığı sa\ ı\la Bav ındırlık \e îskân Bakanı \aşar Topçu hakkında \er- dığı sorusturma onergesi de kabul edıldı TBMM Genel Kurulu nun dunku bırle- şımmde ıkı soruşturma onergesı ele alın- dı \ ıimaz la ılgılı onerge goruşulurken soz alan Omer Barutçu gundemegetınlen BMM Genel Kurulu'nun dünkû birleşiminde iki sorusturma önergesi ele alındı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın yanı sıra DYP'lılenn, Karadenız otoyolunun devamı olan yollann ıhalesınde usulsüzlük yapıldığı savıyla Yaşar Topçu hakkında verdığı sorusturma önergesi de kabul edildi. ıddıalann hepsının gefçekleredayalı oldu- ğunu bıldırdı Barutçu Başbakan Mesut Yılmaz'ın ozel talımatı\la Sa\unma Sa- navıı Musteşarlığı ıle DLH \e DHM Ge- nel Mudurlüğu arasinda ımzalanan proto- kolun bır tarafa atılarak ıhalenın NATO ENF Daıresı tarahndan gerçekleştınlme- sının ^ağlandığını soy ledı Bıle bıle de\ le- tın tnlvonlarca lıra zarara uğratıldığını ıle- rı suren Barutçu. 2 vıl sonunda meydana gelen zarann 40 tnlvon lırava ulaşacağını ıddıa ettı ANAP Kocaeh Mıllenekılı Bülent Ata- sayan ıse genel başkanını sa\ unurken ıha- lenın gecıkmesı dolavısıy la de\letın bu- vuk zararlara uğraması nedenıvle ıhalenın Topkapı Sarayına bağışlanan mühürlerin özel olduğu iieri sürüldü Devlet mührü hflmeeesi İstanbul Haber Servisi - Sultan Abdulhamit ın 3İ yıl surevle kullandığı belırtılen ve Pans Drouot Salonu'nda vapılan mu- zavedede Zevnel Abıdın Erdem ve Mehmet \e- zih Erdem kardeşler ta rahndan satın alınan mu hurlenn "devlet muhru" değıl Abdulhamıt ın o zel muhurlen olduğu one suruldu Sahat LutfiıSey- men. kendısınde de uze- nnde "^ ıldız Kutüpha- nesı" yazan benzer bır muhur olduğunu \urgu layarak devlet muhru kavramının çok tartışma- Sahaf Seymen. kendisinde de. u/erinde *Y ıldız Kürüphane- si" vazan benzer miıhurolduğunu söyledi.(BARIŞ fX)STER) lı bır konu olduğunu sovledı Geçen nısan avı ıçınde Zevnel Abıdın ve Mehmet Nezıh Erdem kardeşlerce 538 bın 962 Fransız Frangfna(yakiaşık23mılvarTL) satın alınarak Topkapı Sarav ı Mu- zesı'ne bağışlanan som altın sap- lı devlet muhru vesedet saplı som altındanyapılmışozelmuhrun ıd- dıa edıldığı gıbı dev let muhurlen değıl, Abdulhamıt ın ozel muhur- len olduğu sav unuldu Muhurle- nn devlet muhru olmadıeıni-one» suren sahaf Lutfu Sevmen, uze- nnde Osmanlıca Y ıldız Kutupha- nesı vazan ve Abdulhami! done- mınde vaptınlan bırmuhrun ken- dı ozel koleksıyonunda olduğunu belırttı Kendısınde bulunan muhru muzayede ve koleksıvon ışlenne meraklı bır kışıden v aklaşık bır yıl once satın aldığını ve satmayı du- şunmedığını soyleven Se>men, dev let muhru kavramının çok tar- nştnah bır konu olduğunu kaydet- tı Son vıllarda eskı eser eşya ve kıtaplara yoğun bır ılgı olduğunu ı fade eden Sev men "Tiırk burju- vazisinin onemli bolumunun pa- rası var ama sov luluğu yok. Soylu- luğun da eski ve değerli eserlere sahipolmaktan geçnğıni sanan in- sanlar var ne vazık ki. kendisini tatmin ıçin. unlenmeky a da sosye- teye girmek amacıyla eskı eserler alanlar var. Geçtigüıuz vıllarda hı- dKierden birininiççamaşınnın bi- le saoidığını anımsıvorum" dıve konuştu Erdem kardeş- ler taratından satın alınan muhurlen Abdulhamıt - ın ozel ışlennde kullandı- ğını sa\unan Seymen. kendısındekı •"» ıldız Ku- tuphanesı muhrunun de bu kutuphanedekı kıtap- lara basılan ozel bır mu- hur olduğunu ıfade ettı Kendısının çok kuçük vaşlardan ben bır kıtap- sever olduğunu anlatan Sev men "Osmanlı İmpa- ratorluğu gerçekten ivi bır arşiv ve kayıt rutmuş. Fakat ne vazık ki tarafsu ve bifimsel bir gozle ko- nınmasu saklanması, derienmesı gereken, çok ivi tasnif edılıp kullanılması gereken belge- It'r hak ettıklen ılgivı gormemiş- ler" dıve konuştu Eskı eserlenn korunmasıyla ılgılı vasalann eskı bıle değıl, arkaık donemden kal- dığını one suren Seymen şoyle de- vam ettı "Bu vasalar değişmeli ve para- su ilgisı. bilgisi olan insanlann es- ki eseıiere sahip olması sağlanma- h. Ozel kolckshon ve müzelertö- zendirilmeü." hızlandırıldığını sovledı 2 vılda vapıla- mavanın 2 avda vapılarak ınşaatın başla- tıldığını belırten Atasayan, ıhalenın NATO ENF've verılme karannda Genelkurmav Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karada- vı ıle Mıllı Savunma Bakanı İsmet Sez- gin'ın de ımzası bulunduğunu belırterek "Bu durumda onlann da mı gorevlerini kotuve kuilandıklan iddia edıhvor. Dev leti zarara uğratma vegorevı kotuje kullanma soz konusu olsa, once Silahlı Kuvvetler kar- şı çıkardT dedı Yılmaz'la ılgılı sorusturma açılmasının kabul edılmesının ardından. D\ P Çanak- kale Mılletvekılı NevfelŞahin ve arkadaş- larınm Karadenız sahıl volunun devamı olan volların ıhalesınde usulsuzluk vapıl- dığı gerekçe^ıv le Ba> ındırlık v e Iskân Ba- kanı Yaşar Topçu hakkında verdığı sorus- turma onergesı goruşul- du Şahın "\apılaniha- ledeğiLyandaş müteah- hitlere iş pay laştırmadır. Dev leti 60 trilyon lira za- rara uğratülar" dedı •\NAPsiralanndan "Sız yolakarşısınız* ıtırazla- rı vukselırken D^'P ve FP mıllen ekıllen "Yo- la değiL yolsuzluğa kar- şı>Tz"dıvebağırdılar Topçu avnı konuda daha once gensoru ve- nldığını ve konunun o zaman avrıntılı olarak goruşulduğunu bu ne- denle de savunma vap- ma>acağını sovledı Topçu. u Ukeli davrana- rak tum sorusturma önergelerine destek ve- ren" CHP ve de "\n- taha-\lanyavolu kara- deniz ile ay nı koşullarda ihale edildi. Bu volu da sorusturma kapsamı içine almak lazım. DYP'liler onerge venr- kenBa\kal \ntalvalıol- duğu için CHP'nin des- tek vermeyeceği kaygı- sıy la bu konuvu dahil et- mediler'" dıve > uklendı Antalya-Alanva vo- lunun da sorusturma kapsamına alınması onergesı ışleme konul- mayan Bayındırılık ve Iskân Bakanı Topçu, hakkında sorusturma açılması ıçın muhalefet- le bırlıkte ov kullandı 1997-98 yıllarının ilk dört ay karşılaştırması Ocaf<97 OcaK98 Şubat37 Mart97 Mar*98 ffean97 ^8san98 IstanbuVda sanık sayısı arttı İstanbul Emnhet Mudurluğu Asayiş Şube Mudürlüğü, 1998 yılının ilk 4 avında. hakkında "vakalama ve gıyabi rutuklama karan" buiunan 4 bin 798 kişiyi gozaltına alarak adli mercilere teslim etti. İstanbul Emnivet Müdurlüğu'nden vapılan açıklamada, geçen vılın ilk dört ayında 1539 kişinin gozaltına alındığı anımsatılarak bu yıl adli mercilere teslim edilen sanık sayısının yiızde 311 'lik bir artış gosterdiği vurgulandı. Vçıklamada ocak ayında 1008 kişinin, şubat ay ında 1295 kişinin. mart avında 1411 kişinin. nisan avında da 1084 ışinin gozaltına alındığı kaydedildi. Karşıyaka ADD 'ye bomba atan ülkücüler tııtuklandı İZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) -Ataturkvu Duşun ce Derneğı (ADD) Karşıva ka Şubesı'ne bomba atan ^ ulkucu saldırgandan ıkısı tu tuklandı Terorle Mucadele Şube- sı'nden sorumlu tzmır Em- nıyet Mudur \ardımcısı \l- tan Yenice > aptığı açıklama- da saldırının hemen ardın- dan gerçekleştınlen operas- >onda Murat Polat ıle \a- vuz Babacan'ın gozaltına alındıklarını belırttı "Venıce yapılan sorgulamalar doğ- rultusunda operasvonların genışletıldığını saldırgan- lardan Mehmet Hanifi Çe- tin. Aytuğ Halil \kar ıle 18 ya^ından kuçuk olduğu be- lırlenen M.T.P nın vakalan- dığını soyledı \enıce. "Sa- nıklar ulkücü goruşe sahip olduklanm. kendl aralann- da bırük oluşturduklannı: plasü'k bardak. mavtap. cam macunu ve çivılerden ha/ır- ladıklan el yapımı patlavıcı maddeyi ADD Karşıvaka Şubesi'ne attıklannı ın'raf et- tiler" dedı \enıce gozaltına alınan saldırganların ev ve uzerle- rınde vapılan aramalarda çeşıtlıpatlavıcılarıle 11 adet "kızkaçıran" tabır edilen mavtap fitılı 2 Kalaşnıkof sılaha aıt boş kovan ıle vara bandajı ele geçırıldığını açıkladı Emnıyet sorguları- nın tamamlanmasindan son- ra Izmır DGM Savcılığı na sevkedilen 5 ulkucuden Po- lat ıle Ç etın tutuklanırken dı- ğer sanıklar ıse tutuksuz yar- gılanmak üzdre serbest bıra- kıldı İÜ Rektörü Alemdaroğlu, Hemşirelik Haftası etkinliklerinde konuştu i Ksyafetyasastttdagenadım atdmaz' İstanbul Haber Servisı- ktanbul Unıversıtesi (IL) Rektoru Prot Dr Kemal Alemdaroğlu. kılık kıva- fet v asasma karşı son gun- lerde vapılan evlemlere değınerek "'Oğrencilerin bu eylemleri kendilerıne de. ulkeleri- ne de hiçbir yarar sağlamayacak" de- dı Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yuksekokulu, İL Tıp Fakultesı ve Cerrahpa^a Tıp Fakultesı Hemşirelik Hızmetlen mudurlüklerı taratından "12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Et- ldnlikleri"çerçevesınde Ataturk Kul- rur Merkezı'nde toplantı duzenlendı Prot Kemal Alemdaroğlu burada vaptığı konuşmada butun meslek gruplarının bır "odası" olmasına kar- şın, hemsırelerın bır meslek odasının bulunmadığına dıkkat çektı ve bunu • Turkıye uzennde karanlık bulutların hâlâ dolaştığırjıı belırten Alemdaroğlu. ulkevı ortaçağ k.aranhğına goturmek ısteyen \e bırılerı tarafından kandırılan oğrencılenn, kılık kıyafet yas.asina >aptıklan eylemlerınden vazgeçmelennı onerdı u kayıp" olarak nıteledı Son gunler de kılık kıv afet genelgesıne uv mav an oğrencılerın vaptıklan evlemlere de değınen Alemdaroğlu "Tiırkneuze- rinde karanlık bulutlar hâlâ doîaşıv or. Turkiye'yi ortaçağ karaniığına gotur- mek isteyen ve birilen tarafından kan- dınlan oğrenciler.evlemlerine hâlâ de- vam ediyor. Oğrencilenn bu eylemle- ri kendilenne de. ulkelenne de hiçbir yarar sağlamayacak Oğrencilerimi- ze: kendilerıne de. ulkelerine de hiçbir yarar sağlamay acak bu evlemlerinden vazgeçmelerini oneriyorum" dıv e ko- nuştu Florence Nıghtıngale Hemşirelik \ uksekokulu Muduru Prof Dr Çaylan Pektekin de. nufusun 63 mılvona ulaştığı gunumuz- de sağlık hızmetlerının da- ha etkın ve \eterh bır hale getınlmesinm artık kaçınılmaz oldu- ğunu vurgulddı Turkıve'devaşamka- lıtesını vukseltmek ıçın sağlık alanın- da gereklı vatırımlann vapılamadığı- nı belırten Pektekın "Dunya Sağlık Orgutu'nce ortalama yaşam suresi 80 vıl olarak kabul edilirken bu rakam Turkiye için 75" dedı Çav lan Pekte- kın hemşire ve hemşirelik bırlık va- sasi çıkarılmasinı \e erkeklere de hem^ırelık hakkı tanınmasmı ıstedı Etkınlıkler ı,erı,evesınde daha son- ra "Sağiıklı bir toplum için meslekte uzlaşma ve dayanışma" konulu panel duzenlendı Çocuğu için ıımut anyor Seyyarsatıcı Metin Ozcan,3 yaşındaki lösemi hastası oğlu Olgun Ozcan'ın tedavisi için gereklı parayı bulmak umuduyla sokak sokak dolaşıvor. Şişli Etfal Hastanesi'ndetedavi goren kuçuk Onur'a ilik naklı için doktorlann onensı uzerine bir çocuk dunvaya getırdıklennı. ancak amebyat için 30 mıhar hrava ıhtıyao olduğunu belirten Metin Ozcan, seyyar sancılık vaparak bu parayı kazanmasının mumkun olmadığını soyledi. Istanbul Naliliği'nin izniyle vardım kampanyası başlatan Metin Ozcan, uzenne kuçuk Onur'un fotoğraflannı yapışnrdığı otomobille sokak sokak dolaşıp vurttaşlan vardıma çağınyor. (Hesap No: /ıraat Bankası Eyup Şubesi - 0430 0003 9420 703) (Fotoğraf H ATİCE TUNCFRı DCM davası Cumhuriyet'e beraat Istanbul Haber Servisi - Dıvarbakır DGM tarafından 6 PKK lı ıçın hazırlanan ıd- dıanamenın duruşmada okunmasından once gazete- mızın23 Aralık !99^tanh- lı savisinda "'Topal cınaye- tinde PkK kuşkusu" baslı- ğıv la v av ımlandığı gerekçe- sıyle hakkında dava açılan Sorumlu Mudurumuz Rk- ret İlkiz beraat ettı İstanbul 2 Aslıye Ceza Mahkemesfndekı duruş- mada savıınmasını yapan İl- kız soz konusu haberde ıd- dıanameden sadece 5-6 sa- tır aktarıldığını belırterek bunun da ıddıanamenın ay- nen vayımlanması veya ha- ber verme smınnın aşıldığı anlamına gelmedığını be- lırttı tlkız ın savunmasının ardından esas hakkındakı mutalaasını veren savcı da, llkız hakkında 5680 sayılı yasanın 30Tıncı maddesı- nı ıhlal ettığı ıddasıyla dava açıldığını ancak suçun un- surlarının oluşmadığını be- lırterek tlkız' ınberaatmı ta- lep ettı ktanbul 2 Aslıye Ceza Mahkemesi esas hakkında- kı mutalaava katılan llkız hakkında beraat kararı ver- d) 1900 lentekt balı Biramız kalmadı. Parlak fikir verelim. Once, bıraz tarıh Bomontı \e adını veren Ibvıçrelı Bomontı Bıraderler orada 1902 de bır bıra fabrıkası kunnuşlar Aynı yıllarda Bomontı ve bır suru fabnka daha kurulmu^ Semt şehnn ilk sanau bolgelennden bırı olmuş Sonra Bomontı Bıraderler fabrıkayı Tekel e devretmı^, gıtmışler \ aşınız 50'mn uzenndevse 50 li vıllan da Istanbul da geçırdıyseruz Bomontı Bıra Bah<,elen nı mutlaka hatırlarsınız Bomontı de artık ne o kır bah^elen ne de bıra ımalatı \ ar Ama tekstıl ımalatı hâlâ tam hızı\la devam edıvor Ona şımdı bır de reklam fikn ımalatı eklendı "Türkiye'nin en iyi reklam ajansı"* Bomontı de 3500 m lık eskı bır fabnka\a ta^ındı Tekstıl atol\elennm ortaiinda ne ışınız \ ar dersenız bız de sıze 100 metre otemızdekı tı\atrodan, vemveşıl kılıse bahçesınden, ıddıalı lıseden, dıskodan fotoğraf studvolarından Tara Productıons ın \enı \erınden 5 dakıkada TEM e bağlanma ımkânından soz edebüırız Tahmınımıze gore Bomontı gelecek 10 \ılda Istanbul un Soho su olacak Hâlâ neden drv orsanız, \ ancLıkı marka teiine bakın Kat tanesının reklamı alışılmış reklama benzıyor' Bu reklamlan vapan ajansın ven de bızce bu plaza olamazdı Global ortağımız Young&Rubıcam ın kurucusu Raymond Rubıcam 1923'te şoyle demış Resıst the usual" (Sıradan olanı yapma ) Bız de kendısıne çok hak venvoruz Hem reklamda, hem havatta 1930 larda Bomontı Bıra Babçesi 'Mtııiaetıng Tıtrktyv Dergısı 1998 Sayı 167 Sayfa. 52 Yeni Adresimiz: Bomontı, Fınn Sokağı 51 Şişlı 80260 Istanbul Yeni Telefonvunuz: Tel: (0-212) 224 90 70 (15 hat) Faks: (0-212) 241 35 61 E-posta- reklamevi@eu.yr.com Sorumlu olduğumuz markalan ABC \i,ık Kart Berdan Berk B\tM Cbe^terfıeld Colgate Dalın DHKD Ege Seramık Encsson Escort Eım Fabuloso Falım Fıda Füm Fırst Garantı Hacı Şakir Lınn Lufthansa Luna Mılka Ona Palmohve Paşababçe Pınar Pırellt Froplo Radıo \f\donose Soyola Şpseı dı VCall Young&Rubicam /Reklamevi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog