Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA HABERLER Tım aracı mayına çarptı:— ••_•• •* lokı • TUNCEÜ(AA)- Tunceli'ye 2 kilometre uzaklıkta şehir güvenliğini sağlayan ve "K-6 Bölgesi" olarak adlandınlan mevkiye görev değişikliği için polis memurlantıı götüren araç, dün saat 19.00 sıralannda yola döşeli mayına çarptı. Patlamada, henüz kimliği öğrenilemeyen 1 polis olay yerinde öldü. 4 polisse Elazığ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tanyeli Özruh'tan intihar ginişimi • İstanbul Haber Servisi - "Dansöz Tanyeli" olarak tanınan Tanyeli Özruh, dün akşamsaat 19.00 sıralannda Tarabya Mavi Belde Sitesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu çok sayıda hap alarak yaşamına son vermek istedi. Eve gelen arkadaşlan tarafından Avrupa Hastanesi'ne kaldınlan Tanyeli, midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı. Hastane yetkilileri, Tanyeli'nin hayati tehlikesinin bulunmadıgını belirtti. Selçuken'in TRT davası • İstanbul Haber Servisi - Şair \edret Yılmaz Selçuker'in. yapımcılığinı üstlendiği programda bir şiirinin sansürlendiği ve başka bir programının yayından kaldınldığı gerekçesiyle TRT aleyhine açtığı davaya Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildı. Selçuker ile TRT arasmdaki iş sözleşmesinın tam metninin istenmesine karar veren mahkeme dumşmayı erteledi. 'Paradigmanm ttlası' • STRASBOURG (AA) - A\Tupa Insan Haklan Komisyonu. yazar Fikret Başkaya ve yayınevi sahibi Mehmet Selim Okçuoğlu'nun, Türkiye aleyhine yaptıklan şikâyet başvurulannı haklı bularak açtıklan davanın AvTupa Insan Haklan Mahkemesi'nde görülmesini kararlaştırdı. Okçuoğlu ve Başkaya. "Paradigmanın İflası" isimlî kitapta, Terörle Mücadele Yasası'na dayarularak devletin bölünmezliğı ilkesi aleyhinde propaganda yaptıklan gerekçesiyle Türkiye "de yargılanmışlardı. MüsNiman İstanbul Haber Servisi - "Müslüman Gençlik" adlı örgüte üye olduklan ve 8 yılhk kesintisiz eğıtim yasasını protesto gösterilerine katıldıklan gerekçesiyle haklannda dava açilan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına istanbul 2 No'lu DGM'de devam edildi. Sanıklann tahliye istemlerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. TürtHş'in mitingi H İstanbul Haber Servisi - Türkiye Motorlu Taşıt lşçileri Sendikası Genel Başkanı Sabri Topçu, Türk-İş'in 16 Mayıs'ta Ankara"da düzenleyeceği mitingin çok önemli olduğunu vurguladı. Sorunlann temelinde yatan nedenin. demokrasiden yoksunluk olduğunu belirten Topçu, herkesi mitinge katılmaya çağırdı. Tıtan'a yeni dava • İstanbul Haber Servisi - Titan şirketinın Türkiye temsilcisi Kenan Şeranoğlu. babası Barbaros Şeranoğlu ve Titan yöneticisi Serap Değirmen hakkında dolandınldıklan gerekçesiyle 6 müşteki tarafından yeni bir dava açıldı. Kadıköy 3. Âsliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi. Gençlerin bitmeyen davası Manisalı gençler dün yine mahkeme önüne çıkanldı. Çoğunluğu lise öğrencisi olan 26 sanığm yargılandığı İstanbul'daki davada ise tutuklu 9 kişiden 3'ü tahliye edildi İZMİR/ İSTANBUL (Cumhuriyet)- Yar- gıtay'ın bozma karanndan sonra, Manisalı gençler dün ikinci kez Lzmir DGM'de yar- gıç önüne çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar- la ilgili Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraatla sonuçlanan karar fotokopilerınden binnin gelmediğini belirterek davavı erte- ledi. Kamuoyunda 2. Manisa davası olarak bilinen ve çoğunluğu lise öğrencisi 26 sa- nığın yargılandığı Istanbul'daki davadaysa tutuklu 9 sanıktan 3'ü tahliye edildi. lzmir'de sanıklar Ali Göktaş. Faruk De- niz. Emrah Sait Erda. Aşkın Veğin'ın ka- tıldığı dünkü oturumda mahkeme başkanı, gençlerin Manisa"da DHKP-C örgütünün görüşlerini içeren pankart astıklan savıyla Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda beraat ettıklerini içeren dava dosyasının geldığini belirtti. Mani- sa da bir berber dükkânına patlayıcı madde attıklan savıyla açılan ve beraatla sonuçla- nan da\a dosyasının da Yargıtay'da olduğu bi Idiri ldı. Mahkeme, v eri lecek kararda bel- ge niteliği taşıyan dosyanın gelmesmin bek- lenmesini kararlaştırdı. Yargıtay dan bekle- nen dosyanın gelmesinin uzun süre alaca- ğından duruşma 25 Hazıran 1998'eeıtelen- dı. Duruşmavı CHP'li Erdoğan Yetenç. Ulus- lararası Af Orgütü Almanya Temsılcisı Bar- bara Nepart, Alman insan haklan savunu- cusu Klans l^andeck de izledi. Bu arada da- vanın en küçük sanığı olan ve DGM'cebe- raat karan verilen MG'nin 9 ay 20 gün hak- sız tutuklamaya karşı devlet aleyhine açtı- ğı 11 milyar lıralık tazminat davasmın 210 mılyon lirayla sonuçlanmasına tepkiler sü- rüyor. Insan yaşamının bu kadar ucuz olma- dığını savunanM.Gninavukatı MehmetNur Terzi. Bergama Ağır Ceza Mahkemesı'nin verdiği karara ıtıraz ettiklerıni belirtti. 2. Manisa davası Kamuoyunda 2. Manisa davası olarak bı- linen. TK.EP, L örgütü adına bir Tekel bayı- ini soyduklan, bazı siyası partilerin seçim irtibat bürolannı silahla taradıklan ve bir ki- şiyi öldürdüklen öne sürülen çoğunluğu li- se öğrencisi 26 sanığın yargılandığı dava- daysa tutuklu 9 sanıktan 3'ü tahliye edildi. tstanbul 5 No'lu DGM'deki duruşmada tutuklu sanık Devrim Öktem. 2 haftadır Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek omuriliğindeki iltı- haplanmanın ilik kanserine dönüşebilece- ğıni söyledi. Öktem. tedavısinin yapılabil- mesi için tahliyesıni istedi. Tutuklu kaldığı süreler ve üzerlerine atılı suç vasfının deği- şebileceğini göz önüne alarak tutuklu sanık- lardan Ulaş Baü. Zükihan Şahin ve Güven Dağdelen'in tutuksuz yargılanmak üzere tahlıyesini kararlaştıran mahkeme heyeti. Devrim Öktem "inde Bayrampaşa Cezaevi Müdürü'nden durumunun sorulmasına karar verdi. 250 yıllık tarih ve kültür mirasını koruyan Kavafyan ailesine teşekkür plaketi verildi Kendi konaklannda kiracılarİPEKYEZDANİ İstanbul "un en eskı ah- şap konaklanndan biri olan 250 yıllık Kavafyan Kona- ğı'nda 250 yıldır oturan Kavafyanlar'ın beşinci ku- şak torunu Samuei Kavaf- yan ve eşi Madam Beat- ris. şımdı konağm kiracı- sı. Bebek'te Yoğunçu Zül- füSokağı'nda lOnumara- lı konağın mülkivetiyse şimdi asıl sahıpleri Kavaf- yanlar'ın "nasıl olduğunu bilmedikkri" bir şekilde Vakıflar'a geçmiş. Uzman- lar, İstanbul ve Türkiye için benzeri kolay kolay bulunamayacak böyle bir konak ve ıçmdeki yaşam için ''yeni bir hukuksal statü" öngörülmesi gerektiğini belirtiyor- lar. Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derne- ği'nin düzenlediği "16.TarihiTürkEvleri Haftası" kapsamında gerçekleştirilen Ka- vafyan Konağı'yla ilgili seminerde. kona- ğa 250 yıldır sahip çıktıklan için teşekkür plaketi, MSÜ Rektörü Prof. Dr TamerBa- şoğJu tarafından da "fahri doktora" ma- dalyası verilen Kavafyan ailesinden 75 ya- Müzikle Ugüenen Kavafyan ailesinin misafir odasında, eski kitaplaria dolu birkürüphane.şifonyerinüzerindeMozart'tanfieethoen'aünlümüzisyen- lerin rvsimleri. duvarlarda eski fotoğraflar, raflan dolduran nota defterle- rl raflann yanında antika, ancak hâlâ çalınabilen bir piyano bulunuyor. şındaki Madam Beatris, konağın öykûsü- nü şöyle anlatıyor: "Vakıflar'ın burayı nasıl aldığını hiç bil- nüyoruz. .\ncak şimdi biz burada kiray la otu- ruyoruz. Vakıflar şimdi alt kattaki kömür- lükleri \e büyük odayı da bir okula kirav a verdi, ne yapacak bilmiyoruzr lki kişı mı oturuyorsunuz? "On iki kişiydik evvel. Ihtivar hâlâ var- dı; eskiden kalabalıktı burası. Artık onlar öldüler. gençler böyüdülcr. evtendiler." Konağın bütün bölümlenni kullanamıyor- sunuz herhalde? "Çok eski yerteri kullanmıyoruz. Kulla- nılmıyor artık. Onun için tamir olacak. Yap- mayı düşünenler var. Bakalım kime nasip olacak burayı tamir etmesi? Vakıflar kime bırakırsa o yapacak. Vakıflar bilir kime bı- rakacağım." Eşiniz müzisyen galiba' "EşmdemüzisvmOda viyolonsel çalardı. Size bir oda göstereyim tsterseniz." Girdığimiz odada. eski kitaplaria dolu bir kütüp- hane. şifonyerin üzerinde Mozart'tan Beethoven'a ünlü müzisyenlerin resim- leri, duvarlarda eski fotoğ- raflar. raflan dolduran no- ta defterleri. raflann ya- nında antika, ancak hâlâ çalınabilen bir piyano. "Burası bizim misafir oda- mız. Beyim koleiden son- ra Amerikan ve Ingiliz Ki- tabı Mukaddes şirkennde sekreterlik yaptı. Sonra oradan emekli oldu. Şim- di emekli maaşıyla geçini- yoruz." Konakla ilgili çok tek- lif geldi mi? " Her zaman bir şeyler gönderiy orlar. Ya- zılar gönderiyorlar, 'Bu konağı boşaltmak istıyorsanızbizalınz' falandiyorlar.Kayın- pederim zamanında da teküfler gelmiş. Ama o tamir etmiş burasını, büyük tamirat gör- müş burasL O şekilde durmuş şimdiye ka- dar. Bütün evin içinl dışını tamir ettirmiş. Kendi olanını sarf etmiş. ödünç para almış burada o şekilde oturmuşuz." 36'ya ulaştı istanbul'a dört ilçe daha • Gaziosmanpaşa'ya bağh Amavutköy ve Suîtançiftliği, Eyüp'e bağh Alibeyköy ile Pendik'e bağlı Kurtköy İstanbul'un yeni ilçeleri oldu. İstanbul Haber Servi- si-lstanburunılçesayı- sı, yeni oluşturulan 4 il- çeyle birlikte 36'ya çık- tı. Gaziosmanpaşa'ya bağh Amavutköy ve Sul- tançiftliği. Eyüp'e bağh Alibeyköy ile Pendik'e bağh Kurtköy lstan- bul'un yeni ilçeleri ol- du. BaşbakanMesutYü- maz'ın başkanlığında önceki gün toplanan Ba- kanlar Kurulu. lstan- bul'da 4 yeni ilçe oluş- turulmasını kararlaştır- dı. Bir süre önce Baş- bakan Mesut Yılmaz'a İstanbul'da brifing ve- ren tstanbul Valisi Kut- lu Aktaş, 17 yeni ilçe ohışturuhnasını istemiş- ti. Belediyelerden so- rumlu İstanbul Vali Yar- dımcısı Hasan Özhan. il idare kurulunun 17 ye- ni ilçe oluşturulması yö- nünde karar aldığını ve bu kararlann iller tdare- si Genel Müdürlüğü'nde incelendıkten sonra Ba- kanlar Kurulu'na gön- derildiğini belirterek Ba- kanlar Kurulu'ndan çı- kan karann T BMM "den geçtikten sonra kesinle- şecegini söyledi. Gaziosmanpaşa üç il- çeye bölünerek Amavut- köy ve Suîtançiftliği şek- linde yeni ilçeler oluş- turulurken Gazi Mahal- lesi'nin de Suîtançiftli- ği'ne bağlandığı öğre- nildi. İlçe olması istenen di- ğer yerleşim birimleri şunlardı: Kemerburgaz, Bahçe- şehir, Esenyurt, Hadım- köy, Halkalı. Merter, Gü- neşli, Yenilevent, San- gazi. Erengazi, Samandı- ra, Çamlıca, Şile-Ağva. TEŞEKKÜR 5.5.1998 günü Hakk'ın rahmetıne kavuşan canımız, babamız, eşsiz insan; Prof. Dr. BORA ALTINEL ATAMAN'ın hastalığı boyunca ve vefatından sonra bizleri yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Süieyman Demirel olmak üzere, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Ege Üniversrtesi Tıp Fakültesi Cerrahi ve Gastroentroloji Anabilim Dallan Başkanlıkları, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yönetimi ve Akademik personeliyle, cenaze törenine katılan, çelenk ve mesaj gönderen, TEV'na bağışta bulunan ve taziyetlerini sunma nezaketini gösteren bütün dost ve sevenlerine teşekkürü bir borç biliriz. Nur içinde yatsın. AİLESİ ALTI FILM ALTI KITAP ANADOLU SANAT YAYINLARI ALİ ÖZGENTÜRKÜN FİLM-KİTAPLAR1NISUNAR l.HHHllTürkânŞorav'la) :.ff(GencoErkal'la) 3. BaÇlıMûıdatGezen'le) 4.SIMYJWM(TankAkan'la) 5. ÇVUK (Sumru Yavrucuk'la) 6. *BfW(Tank Akan'la» l.hamur 750.000 TL l.hamur 750.000 TL l.hamur 750 000TL l.hamur 750.000 TL 1. hamur 750.000 TL l.hamur 1.25O.OOOTL Kıtaplan hazırlayan: Murat Özer Filmın senaryosu. sanatçılarla konuşmalar, filmle ilgili bilgi- ler ve fotoğrafları kapsayan altı kitap takım olarak alınırsa; 3.75O.OOOTL. Ödemelı ısteme adresi: Anadolu Sanat Yayınlan Tünel Geçıdı No: 15 Beyoğlu. İST. Tel: (0212) 249 25 2 7 - 2 8 Faks(0212)244 55 65 UNUTMAYACAĞIZ Amansız bir hastalığa yakalanan can dostumuz BERAT DALAK'ı 10.05.1998 tarihinde yitirdik. Anısını yaşatacağız. DOSTLARI 1962-, ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1997'591 Davacı Ayşe Şenkan tarafından. davalı Ismail Şenkan aleyhine açılmış bulunan bo- şanma davasının duruşmasında verilen ara karan gereğınce; Davacı dava dilekçesinde, davalının dırlik vermediğınden daha önce aynldıklarını. çocuklann geleceğinı düşüne- rek davalı ile ıkıncı kez evlendiğini. çocuklan ile birlikte çalışıp kazandığı paralan da- valının. elınden alıp harcadığını. kendisini süreklı dövdüğünü. evlılik birlığinm çekil- mez hal aldığını, eviilik bırlığini devam ettirmelerinin imkânsız olduğundan boşanma- ya karar verilmesini. maddı ve manevi bir talebi olmadığını talep etmiş. davahnın adre- si tespit edilemediğinden zabıta araştırmalannın da sonuçsuz kalması nedeni ile işbu da- va dilekçesinin. davalı Ismail Şenkan'a ılanen tebliğine. duruşmanın bırakıldığı 24.6.1998 günü saat 11.00'deki duruşmayabızzatgelmesi veya kendisini bir vekille tem- sıl ettırmediğı takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilıp karar venleceğı hususu HUMK'nin 213-237. md. gereğınce i'lanen tebliğ olunur. 22.1.1998 Basm: 3610 TU1ICUİCRÎM1Z 3SozveMûlcMuhfeAkarsu Bağlamaiar Anf Sa^. Muhlis AJıarsu, YavuzTop BUNDAN SONRA MADENDAĞI BERİÛELHMO OYANADÖNDER JCARAOĞLAN MADCN İŞ0LERJ 6EZ, GÖZ, ARPAOK pn Env« Gökçt*ste Bağlaroalar Anf Sağ, Muhbs Afc^su, YavuzTop Anonim-Bagtama ve kaval; Arif Sâf AnoninvOerleyen: Aşık Yoksuli Bagiama: Osman Bayşu AnonMektroBağlanu: AnonirfertroBağlama: ür.NaciGelendost İ Seida Bağcâfl rS AÛYIBALEYLEDİK MfldORVURULDÜK HALKIMŞiir z u — B«w: Seida Bağon DUZELTMEILAM 2 Mayıs 1998 tarihli gazetemızde 18046 Basın No'su ile Muğla Icra Müdürlüğü'nûn 1997595 Tal. sayılı dosyasından yayımlanan gaynmenku! satış ilanında: lİanın satış şartlan: başlığı altmda ılk satırda; Taşınmazın 9.6.1998 günü yapılacak olan satış saatleri sehven-'14.00'ten 14.10'a kadar" şeklinde yayımlanmıştır. Doğrusu'İ4.00'ten 14.20'ye kadar" şeklindedir. Basın Tashihı Turkıye Gazeteciler Cemıyeti'mn yayımladığı gunlük Bizim Gazete Ülke sooınlarına ılışkın raporlarıyla, araştırmalarıyla, köşe yazılanyla, tarafsız haberleriyle sivıl toplumlann gazetesi. Düzenlı okumak için abone olun. Tel. 0.212. 511 08 75 Nüfus cüzdanımı kaybettım. Hükümsüzdür. ALİ KİRİK Denktaş'tan Broek'e tepki Türk askerine işgalci demek kalleşliktir' • •'Rumlar davayı kazandıklanna öylesine .inanıyorlar ki, Kıbns meselesinin Türk askerinin adadan çıkmasına bağh olduğu görüşünü savıınuyorlar" diye konuşan Denktaş, ABD'nin de bu görüşe sıcak baktığını söyledi. GUL ATMACA Kuzey Kıbns Türk Cum- huriyeti (KKTC) Cumhur- başkanı Rauf Denktaş. ulus- lararası hiçbir kararda Kıb- ns'taki Türk askerinden iş- galci diye bahsedilmediğı- ni belirterek Avrupa Birli- ği'nin (AB) dış ilişkilerden sorumlu komisen Hansvan denBroek'ün "Kıbns, Türk askerinin işgalindedir" söz- lerini eleştirdı. Maltepe Üniversitesi tara- fından dün düzenlenen Hiündemdeki Kıbns" pane- linde konuşan KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş. "Adava banşı getiren; bizi. hatta Rum halkını kurtaran Türk askerini işgalci olarak tanımlamak kalleşliktir" de- di. Türkiye'nin Kıbns üze- rindejeopolitik hakkı oldu- ğunu belirten Cumhurbaşka- nı Rauf Denktaş. birçok İs- lam ülkesinin **BM karan böyle diyor" gerekçesiyle Rum kesimi ile ilişki için- de olduğunu ve kendilerine sırt çevirdiğini ifade etti. "Rumlar davavı kazandık- lanna öylesine inanıyorlar ki, Kıbns meselesinin Türk askerinin adadan çıkmasına bağlı olduğu görüşünü sa- vunuyorlar" diyen Denk- taş, ABD'nin de bu görüşe sıcak baktığını söyledi. Kıb- ns'ta ancak eşit iİci devletin federasyon kurabileceğini belirten Denktaş. "Hükü- met ile cemaat arasında fe- derasyon kunılması müm- kün değildir" dedı Denktaş. Türkiye "dekı ba- zı gazetecilerin Kıbns'taki banşsürecini "Denktaş zo- ra sokuyor. Denktaş banş is- temiyor'* şeklındekı yorum- larla ilgili olarak "Ben bir Kıbns Türkü olarak Türki- ye'nin onayı olmadan bir adım bile a t a m a m " dedi. Türk basınının artık Rum- lann neyi amaçladığını gör- düğünü kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı. "Kıbns so- runu Kıbns adasının mese- lesi değildir. Mesele K K T C d e yaşayan 200 bin kişininmeselesideğiL65mU- yon 200 bin kişinin mesele- skür" şeklinde konuşru. Panelde söz alan istanbul Cniversitesi Öğretim Üye- si Prof. Dr. Erol Manisalı ise Rum kesiminin AB üye- liği sürecinin kara mizah ör- neği olacak unsurlarla dolu olduğunu söyledi. AB'nin Rum kesiminin başvurusu- nu reddetmiş olması gerek- tiğini kaydeden Manisalı şöyle konuştu: " R u m kesi- mi 1959-60'lı yıllarda yapı- lan anlaşmalara göre bağıîn- sız bir devlet değil. Türkiye garantör olduğu için Rum kesiminin AB üyeliği konu- sunda Türkiye'nin onayı ge- rekliydi. .\nlryoruz ki. Tür- kiye'nin ve AB'nin Kıbns politikalan birbirine 180 de- rece zıt. ABD ise içindeki Rum ve Yunan lobilerinin baskısı yüzünden Yunanlıla- nn yanında." Kıbns meselesini askeri açıdan değerlendiren emek- li Orgeneral Doğan Bayazıt Kıbns'ın stratejik açıdan önemli bir yerde bulunduğu- nu ve bu öneminin Bakû- Ceyhan boru hattının açıl- masından sonra daha da ar- tacağını söyledi. Panelin konuşmacılann- dan emekli büyükelçi Ümit Haluk Bayülken, dışişlerı bakanı olduğu dönemde ha- zırladığı Kıbns planınm ada- da iki eşit halk arasında fe- derasyonu içerdiğini, ancak bu planının sonraki hükü- metler tarafından değiştiri- lerek federal devlet biçimi- ne dönüştürüldüğünü söyle- di. Öte yandan Maltepe Üni- versitesi tarafından dün Pe- ra Palas Oteli'nde düzenle- nen etkinlikler çerçevesin- de Rauf Denktaş'ın fotoğraf sergisi açıldı. Başbakanlığa başvurdu Çetinsaya, memur fazlalığmdan şikâyetçi • Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya, 100 kadar memurun fazla olduğu gerekçesiyle başka kurumlara gönderilmesi için Başbakanlığa başvurdu. Çetinsaya'nın, usulsüz uygulamalara karşı direnen sendikalı memurlardan kurtulmak için böyle bir yolu seçtiği iddia edildi. tstanbul Haber Servisi - Türkıye'deki beledivelerin ta- mamına yakını personel ek- sikliğınden şikâyet ederken Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya. beledıye- sinde çalışan 100 kadar me- murun fazla olduğunu gerek- çe göstererek bu memurlann başka kamu kurumlanna gön- derilmesi için Başbakanlığa başvurdu. Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Sekreteri Şeh- muz Erol Çetinsaya'nın. usul- süz uygulamalara karşı dire- nen sendikalı memurlardan kurtulmak için böyle bir yo- lu seçtiğini iddia etti. Çetinsaya, 3 Nisan 1998 tarih ve 01-86 sayılı yazıyla Başbakanlık Devİet Personel Başkanlığı'na başvıırarak be- lediyesinde 532 memurun görev yaptığını ve bu perso- nelden 100 kadannın fazla olduğunu bildirdı. Çetinsaya başvurusunda, memur fazla- lığtnın bütçeye yük getirdıği- ni ve verimliliği düşürdüğü- nü belirterek fazla persone- lin diğer kamu kurum ve ku- ruluşlannanakledilmesini is- tedi. Söz konusu başvuru üze- rine Devlet Personel Başka- nı Nedim Kurtoğlu. 1 Mayıs 1998 tarihinde Eminönü Be- lediyesi'ne gönderdiği yazı- daysa boş ve dolu memur. iş- çi kadrolanyla sözleşmeli per- sonelin unvan ve adediyle il- gili aynntılı bilgi gönderil- mesini talep etti. Çetinsaya'nın isteminden. Devlet Personel Başkanlı- ğı'nın cevabi yazısi üzenne haberdar olan Eminönü Be- lediyesi çalışanları. belediye başkanının yasadışı işlemle- re direnen memurlardan kur- tulmak için böyle bir yola başvurduğunu iddia etti. Emi- nönü Belediyesi'nden üst dü- zey bir memur şunlan söyle- di: " Bütün bekdiveter yeni ele- man alnıak için Ankara'nın yolunu aşındırtrken Eminö- nü Belediy esi'nin' Benim faz- la personelim var" diye Baş- bakanlığa başMirması ger- çekten çok dikkat çekkidir. Ama işin aslı personel fazla- . lığı değil. Çetinsaya. bazı me- murlardan kurtulmak isti- \or. Eğer Başbakanlık bu is- temi kabul ederse gönderOe- cekolan memurlann nitelik- leri işin asunı ortaya koyacak- tır." Eminönü Belediyesi'nde örgütlü bulunan Tüm Bel- Sen I No'lu Şube Sekreteri Şehmuz Erol. Çetinsaya'nın asıl amacının sendikalı. sos- yal demokrat. aydın memur- lardan kurtulmak olduğunu söyledi. Çetinsaya'nın göre- ve geldikten sonra pek çok ye- ni personel aldığını. 20 kişi- lık yeni memur alımı için de başv uru yaptığını iddia eden Erol. •'Sürgünlerle, sicil boz- malarla ve diğer cezalarla yıl- dıramadığı memurlardan kurtulmak için şimdi de böy- le bir yol deniyor diye dfişü- nüyonız" dedi. 22 yıldır me- mur olduğunu ve önceki be- lediye yönetimi döneminde sayman olduğunu vurgula- yan Erol, Çetinsayanın şim- di kendisine kedi köpek say- dırdığmı belirtti. Diğer me- murlarda özetle şunlan söy- lediler: "Emekliliğigetençok sayıda memur var. Eğer me- mur fa/Jalığı varsa bunlann emeklilik işlemleri yürürlü- ğe konulabüir. Başkan perso- neli azaltmak için Başbakan- lığa başvuracağına neden emekliliği gelenleri emekli et- miyor? Asıl amaç personel fazlabğı değil. kurtulmak is- tediği memurlardır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog