Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

13MAY1S1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sigara fabrikalarının mesi • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. dün Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral, Tek Gıda-tş Sendikası yönetıcilenyle sigara fabrikalannın özelleştınlmesine karşı çıkan 11 kuruluşun oluşturduğu "tütün platformu" temsilcilerini kabul ettı. Baykal, Türkiye"deki sigara sanayiinin, uluslararası tekellerce kontrol edilir hale geldiğıni söyledi. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral de uygulanmakta olan özelleştirme politikalanyla halkm birikımlennin peşkeş çekıldiğını kaydetti. açıklama • ANKARA(AA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan yazılı bir açıklama yaparak "Çevre Temızlik Vergisi kaydı bulunmayan milletvekillerinden biri olduğum yolundaki haber, gerçegi yansıtmamaktadır" dedi, Çağan. milletvekili lojmanlannda oturmadığını. oturduğu evin de çevre temizlik vergisinin ödendiğini bildirdi. Damştay'da seçim • ANKARA (AA)- Danıştay Başkanvekilliği'ne 3. Daire üyesi Dalova Sancar seçildi. Abdi Emin Akın'ın yaş haddinden emekliye aynlmasıyla boşalan Danıştay Başkanvekıllıği'ne seçilen Dalova Sancar, aynı zamanda Vergı Dava Daırelen Genel Kurul Başkanlığı da yapacak. matıkum oldu • MENEMEN (AA) - Menemen'in DYP'li Belediye Başkanı llhamı Gürsoy, zimmetine para geçirmek suçundan yargılandığı davada, 7 yıl agır hapıs ve yaklaşık 258 milyon lira ağır para cezasma çarptınldı. Aynı davada > argılanan 5 belediye personeli ise beraat etti. Duruşmaya katılmayan Gürsoy, "Yargı kararlanna saygılıyım. Mahkemenın bu karannı Yargıtay'a temyiz edeceğim. Şerıatın kestıği parmak acımaz" dedi. IMF heyeti ayrıldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) heyeti, Türkiye lcra Dırektörü Willy Kiekens'in de önceki gün ve dünkü görüşmelere katılımıyla sona eren 2 haftalık ıncelemesını tamamlayarak Tûrkiye'den aynldı. IMF ile görüşmeler sırasında "Anlaşmaya anlaştık" diyen Devlet Bakanı Güneş Taner, başlangıçta 12 mılyar dolar kaynak bekleniyor olmasına karşın Türkiye"nin fonla anlaşma konusunda talebi olmadıgını söyledi. Türkiye"nin 36 milyar dolar rezervi varken fonla anlaşmasının söz konusu olnıadığını belirten Taner, '"Bütün mesele, siyasi istkıarsızlıkla ekonomik istücrarsızlığın üst üste bindiği ortamı yaratmamak" dedi. CHP lideri, ANAP'ı suçlayarak 'Devleti çiftlik haline getirmeye çalışıyorlar' dedi BaykaPdan partizanbk teplrîsiANKARA (Cumhurivet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz BavkaL "Bu hükü- meti çokşımarttılar. Birileri her nazını çek- ti, terbiye etmemiz lazun" dedi. Hüküme- tin parlamentoyu çalıştıramamaktan ya- kınmasım eleştıren Bavkal. "Dahabesme- leyi çekememişsin, neyi çözeceksin? Devle- ti ANAP'ın çiftiiği haline getirmekten baş- ka ne vaptılar? Bize. Susuıiuk'a çözüm ta- lebiyte hükümeti baskı altına alııu diyoriar. 'Vade \er. sorun çözülmezse gereğini yap' diyorlarsa onu da yapalım" dıye konuştu. CHP lıden Baykal. panısınin dünkü grup toplantısında, öncelıkle 14 Mayıs 1950 seçım sonuçlanyla ilgilı değerlendir- meler yaptı Bugün halkın oyuyla gelenle- rin, halkın oyuyla gıtmemek ıçin başvur- duklan tertipler düşünülürse. o tanhlerde savaş meydanlanndan gelen "milli şePle- rin sade yurttaşlıga dönerek "demokrasi başöğretmenr olmalannın öneminı vur- gulayan Baykal. ^\rükgemedönüşünim- kânsız olduğu noktayı aşbk. l'lkemizin de- ANAP Yılmaz: Baykal zikzak yapıyor DÜRDANE KIRÇUVAL ANKARA-CHP'nin verdiği destekle TBMM'de hakkında ikinci soruşturma açılan Başba- kan Mesut Yılmaz. dün akşam toplanan ANAP grubuna, "Hiç khnseden korkum yok. Yereme- yecek hesabım >ok. Soruştur- malar önemli değiL Bunlar ge- lir geçer. Benim sizden tek istc- ğiın Meclis'i çalıştırmanı/. tşi- miz zor, biliyonıtn. Zamana ih- tivacımvar" dedi. Yılmaz. CHP liden Deniz Baykal'ı da ciddi icraatı olmamak ve zikzak yap- makla suçladı. ANAP Grubu dün akşam toplanarak milletvekillerinin Meclis"e devamını sağlamak için neler yapılması gerektıği konusunda görüş alışverişınde bulundu. ANAP Grup tçtüzü- gü'nün mıllervekillerine ceza verilmesine engel olduğu belır- tilırken. bundan sonra devam- sızlık yapan mıllervekıllerinın Başbakan Mesut Yılmaz tara- fından mektupla uyanlması ve gerekirse kınanması kararlaştı- nldı Başbakan Yılmaz. basına ka- palı olarak gerçekJeştirilen grup toplantısında, hakkında açılan soruşturmalan önemsemediğı- ni söyledi. CHP lıden Deniz Baykal'ı da eleştıren Yılmaz şunlan söyledi: *Baykal, btıgüne kadar ciddi hiçbir icraatı ohnayan bir poli- tikacıdır. so/Jerini ciddiye alma- yın. Ba> kal, kendi politik anla- yışı ve toplumun baskısı ne- deniyle zikzak yapıvor." • Baykal, Baymdırhk Bakanlığfnda ihalelerin davetiye usulüyle verilmesinin standart yöntem haline geldiğini söyleyerek, 'Türkiye'yi REFAHYOL tehlikesine karşı böyle mi koruyorlar? Laık demokratik cumhuriyeti kökleştiriyoruz kisvesi altında bunlan yapamazlar" dedi. mokrasiden başka çaresi yoktur. Bunu gü- nübirlik. mevsimlik bir tercih olarak gö- renlerin çelişkilerini iyi değeıiendirmek ge- rekir" dedi. Hükümetm •'şikâyete, yakın- ma>a.ağlamayabaşladjğına" dikkat çeken Baykal. s,u eleştınleri dile getırdı: "O hükümet. hükümet olmaktan çık- mıştır. O zaman koyverin vakasını. Parla- mento ni\e toplanamıyor? Parlamentov u çalışürmak hükümetin görevi değü mi? Kendi miliervekillerini parlamentoya geti- remevenlerin şikâvete hakkı var mı? Par- lanıentovu çauşarmav an hükümet ne v apa- bilir? Daha besmelevi çekememişsin. Bu hükümeti çokşımarttıiar. Birileri her nazt- nı çekti, her istediğini yaptılar. Ne diyorsan doğru. dediler. Şimdi şımank çocuk gibi, onu da isterim, bunu da isterim. diye talep- lerine sınır koyamıyor. Bu hükümeti terbi- ye etmemiz lazun. Komisyondan iki ay ön- ee çıkan vergi tasansı nerede? CHP grup başkanvekilleri odalanna mı sakladı? Hü- kümet. vergi >asasını çıkarmak istiyormuş gibi görünmek istiyor. İstedikleri çıkarü- nıası değil. vitrinde tutulması. Sosyal gü- venlik vasasımn çıkmamasından yakını- yoıiar, bu tasan daha Bakanlar Kuru- lu'ndan geçmedL Mazeret ve bahane ara- yışını temel kraat haline getirdiler." Hükümetm en çok partızanlık ve me- mur kıyımmda ıddıalı oldugunu savunan Baykal. Balıkesir ANAP il yönetiminin 'Hükümet partizanlık ve atama şampiyonu' Hükümetin en çok partizanhk ve memur kıyımında iddialı oldugunu sav unan CHP Genel Başkanı Deniz Bav kal. Balıkesir ANAP il yönetiminin sağlık müdüıiüğüne yazı yazarak kadın partililerin köy ziyaretlerinde yanlannda olmalan için sağlık görevlisi istediğini anlatü. (Fotoğraf: AA) sağlık müdürlüğüne yazı yazarak kadın partililerin köy ziyaretlerinde yanlannda olmalan ıçin sağlık görev lisi istediğini an- lattı Baykal."BubirazmhkhükümetLSe- çûnlere şu kadar zaman varken, bu uygu- lamavı vapıyorlar. Bu hükümet adil, taraf- sız bir seçim yapabilir mi? Çay-Kur'a 5 bin eleman alınacak. kim alınacak, ANAP yö- ncticilerinin istediği kişiler. Devleti .\NAP'ın çiftliği halinegetirmeye çabşıyor- lar" dedi. Hükümetin rejım bunalımı dö- neminde rejimın taşlannı yerine oturtmak için kurulduğunu anımsatan Baykal, söz- lerinı şöyle sürdürdü: "Artık. kendi siyasi çıkarlannın peşinde- ler. Bavmdırbk Bakantığı'nda ihaleierin da- vetiye usulüyle verilmesi standart vöntem haüne gekii Türkiye'yi REFAHYOL teh- likesine karşı böyle mi koruyorlar? Laik demokratik cumhuriveti kökleştiriyoruz kisvesi altında bunlan yapamazlar. C HP'nin eteştirüerinde hakhhğı ortaya çık- tıkça. son zamanlarda bize yönelik talepler- de anlamlı bir değişme gö- rülüv or. Şikâv etleriniz hak- lı devip, bize somut hedef olarak SusurhuVu gösteri- yorlar. Hükümeti Susur- luk'a çözüm talebiyle baskı altına alın. dhorlar. Bu ko- nuda ne vapılması gerekti- ğine inannorlarsa söylesin- ler.CHP onun gereğini yap- maya hazırdır. '\r ade \er, şu kadar sürede çözülmezse gereğini yap' diyorlarsa onu da yapanz. Kaç aya ih- tiyaçlan varsa söylesinler, bu sorunu çözsünler. Çöze- miyorlarsa o iktidann ken- dilerine haram edikceğini bilsinler." Baykal, konuşmasının sonunda kurultay hazırlık- lan hakkında da bilgi ver- di. Türkiye'de ilk kez bir kurultayda seçimlerin bil- gisayar ortamında gerçek- leştirileceğine dikkat çeken Baykal. "45 dakika icinde Parti Meclisi listesi görüle- bilecek. Bunu gerçekleştir- meye çalışıyoruz. Avnca kurultaya paralel olarak 15-16 ayn toplana olacak" dedi. Baykal, buhafta için- de genel merkezde tnternet kafe açılacağını sözlerine ekledı. 'Erezsöylediğfâyapmıyor'ÖZCAN ÖZXIÜR MUĞLA- Muğla Milletveki- li İzleme (Comitesı (MUMİ- KOM), "Yenibir shaset anla>> şı ve yeniden \apilanma~ iste- mıyle ortaya çıkan Muğla Mil- letvekili, Sanayı ve Tıcaret Ba- kanı Yalım Erez"ın konuştukla- nyla ıcraatlan arasındaki çeliş- kileri ortaya koydu Erez'ınbu- güne değın ortaya koyduğu tüm ilkelere ters dav randığı belırtil- dı. MUMİKOM Sekretaryası. Yalım Erez'in söyledıklenne katıldıklannı. ancak sövlenen- lerle yapılanlara bakıldığında, ortaya büyük çelişkiler çıktığını belirtti. "Bir Muğla Milletvekili ola- rak Yalım Erez'in icraatlanyla çelişen sözleri" başlığını taşıyan açıklamada Erez'in bugüne de- ğın söyledıklerıvle vaptıkları arasındaki çelişkiler şöyle sıra- landı. Ne söyledi, ne yaptı? Sö>ledığr "Siyaseri ülkeve hizmetin bir parçası olarak gö- ren bir sivaset anlayışı..." Yaptıği: TOFAŞ-TEDAŞ ve mal varlığı önergelenne red oyu verdi. Muğlalı olmadığı halde Tansu Çiller tarafından millet- vekıllıği ada> lıstesıne bınncı sıraya konulmasına itıraz etme- dı Sedat Bucak ve Mehmet Ağar'ın dokunulmazlıklannın kaldınlmasıyla ilgıli oylamaya Meclıs'te olmasına karşın ka- tılmadı. Söyledığı: "Siyaset devlet in> kânlannı bölüşmenin haksız gö- rev ve tayin vapmanın bir aracı haline gelmiştir." Yaptıği: Refah-Yol iktıdann- da Sana>i ve Ticaret Bakanı olarak DYP Muğla İl Başkanı Enver Kansu ve DYP Yozgat İl Başkanı Kıyasi Başkül'ü MKE Yönetım Kurulu'na, DYP Balı- kesır İl Başkanı Baki Kutubav ye Ortaca llçe Başkanı Cengiz İlhan'ı SE1C\ Yönetim Kuru- lu'na getirdı. ANASOL-D hü- kümetinde de bunlan görevden aldı. Söylediği: *Toplumun bütün kesimleriyie UişkLJ' Yaptıği: Muğlalı yurttaşlann Yalım Erez'e ulaşmalan ABD Başkanı'na ulaşmalanndan zor görülüyor. Bu konuda çok sayı- da şikâyet MUMlKOM'a ulaş- tınlıyor. TBMM Tansu Çiller'in malvarlığmı soruşturma komisyonu çalışmaya başlayacak DYP de sonunda adayını bfldirdiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP. genel başkan Tansu Çiller hakkında "kanuna ve genel ahlaka av kın şekilde mal edinmek surctiv le görevini kötüye kullandıgı" gerekçesiyle TBMM'de kurulan soruşturma komisyonuna gecikmelı olarak aday bildirdi. TBMM Başkanhğı'nın da DYP'nın ANAP'ın adaylanyla ilgili itirazını inceleyerek karara bağlaması beklenıyor. Soruşturma komisyonlannda TBMM'deki temsil oranlanna göre FP ve ANAP 4'er. DYP 3. DSP 2. CHP ve DTP ise 1 'er üye bulunduruyor Anavasa uyannca. siyasi parti gruplan. soruşturma komisyonunda kendilerine düşen üye sayısının üç katı oranında TBMM Başkanlığı'na aday bildınyorlar. TBMM Genel ICurulu'nda da bu adaylar arasında kura ile 15 komisyon üyesı belirlenecek. DYP lideri Tansu Çiller"in malvarlığı>la ilgıli ıddialan soruşturacak komisyona partilerin bildirdıkleri adaylar şöyle: ANAP- Yusuf Namoğlu, Nejat Arseven, Erkan Mumcu. Halit Dumankaya, Yavuz Kövmen. İrfan Köksalan. Tevfik Diker, Ahmet Kabil. Abdullah Akarsu. Süleyman Hatinoğlu, Abbas Inceayan, Abdülkadir Baş. FP: İsmail V ılmaz. Lütfı Yalman. Yakup Budak, Cafer Güneş. Nezir Aydın. Osman Hazer, Musa Okçu, Mustafa Yünlüoğlu. Zülilkar Gazi, Saffet Benü, Hüseyin Olgun Akın, Ömer Özvilmaz DYP- Kadir Bozkurt Ömer Banıtçu. Kemal Aykurt, Ali Rıza GönüL Nafız k u r t İrfettin .\kar. Nihan Ulgün, Mehmet Ali Yavuz, ,\li Şevki Erek. DSP Arif Sezer, Tufan YazKioğlu, Mustafa İlimen. Çetin Bilgir, Necdet Tekin. Hasan Gülay. CHP: Tuncay Karavtuğ, Eşref Erdem, ÖnderKırh DTP: Hamdi Üçpınariar, Vlüjdat Koç, CemaJ Alişan. DüZ YAZI/ ORHAN BİRGİT POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİINKAYA Saldırı... Insan Haklan Derneği Genel Merkezi, Ankara Tu- nalı Hilmi Caddesi'nde... Dün saat 12.00 sıralannda lacıvert takım elbiseli i- ki kişı, Genel Başkan Akın Birdal'ın sekreterinin bu- lunduğu bölüme gıriyoriar... Uzun boylu iki kişiden birisi şöyle diyor: "Akın Birdal'la görüşmek ıstıyoruz..." Sekreter soruyor: "Nereden geldinız?" Yanıt: "Istanbul'dan..." Bir süre sekreterle sohbet ediyoriar, 25 yaşlannda- ki iki kişi... Akın Birdal, o anda odasında bulunuyor... Aradan on-on beş dakıkalık bir süre geçıyor... Ikı kişı ayağa kalkıp silahlarını çekiyor ve Birdal'ın odasınadalıyorlar... Silah sesleri ortalığı ayağa kaldınyor... Çığlık sesleri, kaçışmalar... İki kişi binayı terk ediyor... Akın Birdal, hemen Sevgi Hastanesi'ne kaldınlı- yor... İki saldırganın silahlarından çıkan on üç kurşundan altısı Birdal'ın sağ goğsüne, sağ omzuna ve bacak- lannaisabet ediyor... Akın Birdal'ın durumu ağır... Birdal yaşam mücadelesi veriyor... Türkiye ilginç bir noktadan geçıyor... Bir hafta önce Bolu'da Tuncelili Kenan Mak. ül- kücülerin bıçaklı saldınsı sonucu öldürülmüştü... Malatya'da üniversite öğrencisı Ümit Cihan Tar- ho'yu otobüs durağında öldürenler kimdı? Onlarda ülkücü!.. Son günlerde yaşanan olaylar bize 12 Eylül 1980 öncesini anımsatıyor, birilen Türkiye'yi birçıkmazso- kağa doğru sürüklemek istiyor... Akın Birdal 1986 yılından beri Insan Haklan Der- neği'nde görev yapıyor. Düşünceleri ve özellikle Gü- neydoğu sorununa ilişkin görüşleri kamuoyunca bi- liniyor... Düşüncelerıne ıster katılır, ister katılmazsınız...^ Ama, obirinsan!... Bu saldınnın amacı nedir?.. Bir gözdağı vermek mı, yoksa öldürmek mi? Sanınm ıkincisı... O zaman saldırganlar kimdir, iki kişi midir, aralann- da belli güçler var mıdır?.. • • • Tunalı Hilmi Caddesi günün her saatinde kalaba- lıktır... Insan Haklan Derneği Genel Merkezi. Tunalı Hilmi Caddesi'nde beş katlı bir binanın dördüncü katında- dır... Saat 12.00 sıralannda iki kişi bu binaya geliyor, bir süre kaldıktan sonra sılahlı saldınyı gerçekleştirip kaçmayı nasıl başanyor?.. işte yanrtlanması gereken soru budur? İki saldırganın 'tetikçi' olduklan kesindir... Bu tür cinayetlerin çeşitli yöntemleri vardır... Muammer Aksoy, evıne girerken silahla, Bahri- ye Üçok bombalı paketle, Çetin Emeç evının önün- de otomobiline bınerken yıne silahla, Uğur Mumcu aracına konulan uzaktan kumandalı bombayla kat- ledilmediler mi? 1993 yılında Behçet Carrtürk, Savaş Butdan, rla- cı Kıray, emekli Binbaşı Cem Ersever kaçınlıp. sor- gulandıktan sonra silahla öldürüldüler... Içel'in Tarsus ilçesinde öğretmen Oktay Bulun, Mustafa Özkan evlerinden çıktıktan sonra öldürül- müşlerdi... Bulun'un boğazı bıçakla kesilmiş, Özkan silahla katledilmişti!.. Ikisinin de katilleri Hizbullah militanı çıktı... Eski Adalet Bakanlarından Mehmet Topaç da yıl- lar önce bürosunda çalışırken sılahlı iki militan tara- fından öldürülmuş, ancak katiller bir süre sonra ya- kalanmışlardı... Akın Birdal'ı, Insan Haklan Derneği Genel Merke- zi'ne girerek artı kurşunla ağır yaralayıp kaçanlar aca- ba yakalanacaklar mı?.. Beş katlı bir binanın dördüncü katına çıkıp sılahlı saldınyı gerçekleştırdikten sonra rahatça kaçabilen iki kişinin birileri tarafından korunup kollandığı bir gerçek... Şöyle düşünün: Beş katlı binanın dördüncü katına çıkıp on üç el ateş ediyorsunuz, sonra asansorie ya da merdiven- lerden inip kuş olup uçuyorsunuz... Birilerine güvenmeden bu saldınyı gerçekleştirme olanağınız olabilir mi? • • • Akın Birdal ölümle yaşam arasında mücadele edi- yor... Evet... Bu iki saldırganın bu kanlı eylemi tek baş- lanna gerçekleştirmeleri olanaksız... Beş katlı bir binanın dördüncü katında güpegün- düz bu kanlı eylemi gerçekleştirip ellerini, kollannı sallaya sallaya kaçmaları düşünülemez... Başta Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yar- dımcısı Bülent Ecevit. Içışlen Bakanı Murat Başes- gioğlu'nun kanlı olayla ilgilenmelerinı, saldırganlann yakalanmalan yolunda çaba göstermelerini istiyo- ruz... Eğer Türkiye Cumhuriyeti laik demokratik bir hu- kuk devletiyse iki silahlı saldırgan yakalanmalıdır... Kanlı saldınyı kınıyor ve lanetliyorum... Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 C A G D A Y A Y I N L A R Rauf Denktaş, günlerinin önemli birbölümünü, Kıbns'ın dışında geçi- riyor. Ya Birieşmiş Milletler Genel Sek- reteri'nin çağrılarına uyarak adanın Rtm kesimi lideri ile görüşmeler yap- mak için New York'ta; ya da ekip ye- şerterek büyüttüğü davasını, anava- tan aracılığı ile hem Türk hem de ulus- lararası kamuoyuna anlatmak için TCrkiye'de. Kuzey Kıbns Türk Cum- huiyeti'nın başkanı, 1974'ten bu ya- ns çetin bir müzakereci oldugunu, Biieşmiş Milletler'de eskittiği genel se<reterlere de gösterdi. Denktaş dün de Istanbul'daydı. Maltepe Universitesi'nin "Gündem- dcki Kıbns" başlıklı bir paneline katıl- mak, kendi çektiği fotoğraflardan oljşturulan bir film ile "Kıbns'ta Bir ö:gürtük Anıtı" adlı iki bölümlük bir bcşka filmin gösterilerinde de bulun- rrak için. Kıbns yarım yüzyıla yakla- şan bir süreden beri Türkıye'nin gün- dtminde bulunuyor ve zaman zaman • tK sıralannı işgal ediyor. O belgesel filnler. Kıbrıs Türklerinin adada nasıl br azınlık muamelesi gördüğünün, Gündemdeki 'Susuz' Kıbns... dahası varlıklarına kastedildiğınin canlı örneklerini tarihleştırmişti. 1974Temmuzu'nda. Makarios'un sertlik yanlısı tutumunu bile az bula- rak Kıbns'ı Yunanistan'a ilhak etme- ye kalkışan EOKA örgütü ve liderlerı Sampson'un darbesinın arkasında, Yunanistan'daki albaylarcuntası var- dı. Geçen hafta tüm bu olaylan bugün- kü kuşaklara anlatmak ıçin Ankara Dıl ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir konferans veren Bülent Ecevit, ünlü Italyan gazeteci Oriano Paliaci'nın anılanndan bir alıntı yaptı. 1974 dar- besinden on yıl önce bir gün Makari- os'u ziyaret eden iki kişi, adadaki Türk sorununu kökünden halledecek bir çözüm bulduklannı söyleyerek, "Bir gece ansızın saldırarak hepsini yok edelim" demişler. Ecevit, "Makarios gibizalim birkımse bile, bu kadarı da olmaz deyip onları tersteme gereği duymuş" dıyor ve o iki kişinin sonra- dan Yunanistan Albaylar Cuntasf nın başındakı Yuanidis ile 15 Temmuz darbesinin lideri Sampson oldugunu söylüyor. 1974 Banş Harekâtı'nın üzerinden 1998 Temmuzu'nda 24 koca yıl geç- mış olacak. Bu 24 yılın diplomasisin- de, Ankara zaman zaman duraklamış olsa da Denktaş direncinden ve so- ğukkanlılığından hiçbir şey yitirmedi. Kuzey Kıbns'ta yaşayanların, ayn bir toplum olduğunu-Batı'ya kabul ettir- me aşamasına gelindiği, AB'nin son Lüksemburg doruğu ile ipuçlannı ver- di. Geçen hafta adanın kuzey ve gü- neyindeki iki devletin liderieri ile gö- rüşmeler yapan Holbrooke un Ame- rıka'nın KKTC'yi bu aşamada açıkça tanımamış olmasına karşın, Denk- taş'ın başkanlığını yaptıği yönetim- den ilk kez gerçek adı ile söz ettiğini, yani "Kuzey Kıbns Cumhuriyeti" de- diğinı, Ecevit uluslararası haber ajanslarının da kayıtlanna tescil ettir- miştir. Bu, iki toplumu oluşturanlann, ayn birer devlet halinde kendi kendi- lerini yönetmek istemelerinin giderek doğal bir olay olarak anlaşılmakta ol- duğunun belirginleşmesidir. Dünkü panelde adada kazanılan aşamaları belleğimin beyazperdesin- den geçirirken, adanın su sorununu aylardır çözemeyen Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü'nü de suçladım. EHİ beşinci hükümet kurulduğu za- man Kıbns'a balonla su gönderilme tarihi 23 Nisan olarak belirlenmişti. Manavgat'ta yaptınlan dolum tesisle- rinin bitimi için daha sonra mayıs ayı- nın ortası verildi. Şimdi haziran ayının 15'i, su bekleyen Kıbrıslı soydaşlan- mıza, bir umut tarihi olarak bildiriliyor. Asıl amaç, Manavgat suyunu deni- zaltı boruları ile adaya götürmek. A- ma şimdiden balonla su nakletme olayı bile Rum tarafının da ilgisini çe- kiyor ve dolum tesislerini yapan fir- manın ülkesi Norveç'e başvurarak kuzeye gelecek sudan kendilerine de kontenjan verilmesini söylüyorlar. Norveç bu öneriyi. Ankara'daki büyü- kelçisi aracılığı ile Şükrü Gürel'e ile- tiyor. Devlet Bakanı ise kesin ve kısa ya- nrtını söylüyor: "Türkiye suyu KKTC'ye satacak. KKTC kendisine fazla geien suyu başka ülkelere satma hakkına sahip- tır. Isteyen oraya başvurabilir." Demek Kuzey Kıbns'a gıdecek Ma- navgat suyu, sadece adadaki Türkle- rin içme suyu gereksinmelerini karşı- lamakla kalmayacak, sulama soru- nunu da çözecek ölçüte gelirse, ku- raklık çeken Rum çiftçilerin kendi hü- kümetleri üzerinde Kuzey Kıbrıs hü- kümeti ile karşılıklı bir masaya otur- malarını sağlayacak bir baskı unsuru da olacak. Olacak, ama bizim DSl'ciler deni- zaltından boru döşeme olayını, su- dan bahanelerte savsaklamayıp Yük- sek Planlama Kurulu'nun gündemine sokmaya razı olurlarsa... ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YA2AR 2 BASI 3O0 0O0TL KUBİUYOUYIVETARİKAT KAMPURI 4. BASI 5*0 000 TL SAHCIU YIUİR KUŞATILMIŞ SOKAKLAR 4. BASI 350 000 TL KUZU POSTUNDA KURT S UZ 2. BASI 600 OOC" ZAMBAKSANADABULAŞTIKAN2. BASI 600 OOC H . DİN BARORUNUN KAZURI 2 BASI Â$1K KADtHLAR SOKAĞI 2 BASI 3CC0OCT1 JERİAT PAZARI 6O0 0O0Tİ. SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL '000 000 TL Çağ Pazariama A.Ş Turtocağı Caddesi No:39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog