Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

13 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Türk ve Hollanda polisinin ortak operasyonuyla 10 trilyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi Baybaşinler'e uyuşturucu darbesitstanbul Haber Servisi - Uluslararası uyuşturucu şin'in amcasmın oğlu Nizamettin Bay- başin'e ait 10 trilyon lira değerinde 216 kılogram eroin ile 800 gram afyon sakı- zı ele geçirildi. Hollanda ve Türk polisinin ortak ça- hşması sonucu gerçekleştirilen operas- yonda, 1 T1R. 1 minibüs, 1 otomobil ve 2 tabanca ile uyuşturucu ticaretınden ka- zanıldığı öne sürülen 115 bin 270 Al- man Markı ile 116 bin 100 Hollanda Guldeni'ne de el konuldu. Olayla ilgili 4'ü lzmır'de olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'in tstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'nde isi - Uluslararası T_T Hüsevin Bayba- /7ollanda ve Türk polisinin ortak çahşması sonucu, îtalya ve Hollanda'ya l N i i B b p gönderilmek istenen Hüseyin Baybaşin'in amcasmm oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait 10 trilyon lira değerinde 216 kilogram eroin ile 800 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 4'ü İzmir'de olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. düzenlediğı toplantıda \erdıği bılgive göre. istihbarat çalışmaları sonucu 6 Mayıs günü saat 00 30 sıralannda Çam- lıca Tumıkelerf nde durdurulan bir mı- nibüsün kapı koluna \ e bagajına gizlen- miş olarak uyuşturucu madde ele geçi- rildi. Yenibosna'da da süren operasyon so- nucu. TIR şoförlüğü \aptıklan belırle- nen Selami Çiçek 139) ile Fehmi Akar- su (36) gözaltına alındı Bu sanıkların sorgulanması sonucu Izmır'de gerçek- leştirilen operasyonda ıse su ıstasyonu sahıbi Aziz Çeİik (34). fırma sahıbı Ömer FaruW Poyraz (46). emeklı astsu- bay Öner Şen (451 ve kasap Necmettin Çelik de (34) gözaltına alınarak istan- bul'a getırildı. Sanıklann araçlannda ve evlerinde yapılan aramalarda. 216 kı- logram eroin. 800 gram afvon sakızı. 2 adet 7.65 milımetre çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek. 6 adet tüpgaz. 500 gram kurşun mühür ve mühür ma- kınesı. eroin paketlemede kullanılan kepçe. kolı bandı ve jelatın kâğıdı. bır adet hassas terazı. uv uşturucu ticaretın- den kazanıldığı ianılan 115 bin 270 Al- man Markı ve 116 bin 100 Hollanda Guldenı ele geçirildi. 1 TIR. 1 minıbü> ve 1 otomobile de Operas\onda 1 TIR, 1 minibüs, 1 otomobil ve 2 tabanca ile u>uşturucu tkaretinden kazanıldığı öne sürükn 115 bin 270 Alman Markı ile 116 bin 100 Hollanda Guldeni'ne de el konuldu. el konuldu. Ele geçırilen uyuşturucu maddelerin v e zapt edılen araçlann pi- yasadeğennın 10 trilyon lira olduğu bil- dırildı. Ortak çalışma Gazetecilere operasyonu değerlendi- ren Istanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir. operasyonun Hollanda polisi ve narkotik polisinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini anlattı. Özdemir, sa- nıklardan Aziz Çelik'in ıfadesıne göre, ele geçırilen eroinin Hollanda'da gözal- tına alınan ulusiararası uyuşturucu ka- çakçısı Hüseyin Baybaşin'in aynı şekil- de Almanya'da gözaltına alınan amcası- nın oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait ol- duğunun belirlendi|inı kaydetti. Özdemir, "Hollan- da polisi, tnterpol ve Narko- tik Şube poüslerimizin gay- retleri sonucu ele geçirilen u\ uşturucu madde, Doğu Anadolu iüerinden tstan- bul'a getirilmiş, buradan minibiisle İzmir'e götiirüle- eekri. Bu uyuşturucular.da- ha sonra Izmir'de de TIR'a vüklenerek deniz yoluyla \taKa ve Hollanda'ya ulaş- tınlacaktı" dedı. Narkotik şubeye bağlı polıslerin son 10 ay içinde sadece eroin olarak 600 kilogram uyuş- turucu madde ele geçirdı- ğini vurgulayan Hasan Öz- demir şunlan söyledi'. "Sokak timleriıniz, pera- kende sabşlan engelleyerek uyuşturucu tacirierine göz açtırmıyor. Aynca. ilçe em- ni> etlerinde de narkotik bi- rimleri kurarak, başta P- KK olmak üzere terör ör- gütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini engellemeye çalışıyonız." İTÜ ÖĞRETİM ÜYESt PROF. DR. İSMAİL DIMAIN 6 lJlke topraldarı tekelcflere saühyor' • Prof. Dr. Duman, MAI anlaşmasıyla daha da güçlenen uluslararası tekellerin, ulusal çıkarları gözeten Danıştay'ı saf dışı bırakacağını vurgulayarak yakm zamanda "Danıştayımı istiyorum" kokartlannın takılmasının gerekebileceği uyansında bulundu. fazla önıinü acacağını söy- ledi. Yabancı sermayenın MAI'\le tam anlamıvla "sı- nır tanımayan" bır şekle bü- runecegmı kaydeden Du- man. "Danışta>.ulusçıkarla- nnı gözeterek \abanci ser- ma\enin alevhine bir karar DEVRİMSEVİMAY tTÜ Cretım Metalurji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. tsmail Duman, Türkıye topraklannın yaklaşık yüz- de I4'ne ait ıstımlak hakkı- nın. "sömürgeci maden şir- ketterine" devredıldiğını söyledi Yabancı sermavenın engel olarak gördügü Danış- tay'ın da saf dışı edilmeye çalışıldığını belirten Duman. "Danıştayın onünün kesil- mesi. ulus devletin temeline dinamit kovma gjrişimidir" dedi. Tekelci maden şırketlen- ne Türkiye'nin kapılanmn ilk kez Turgut Özalın baş- bakan olduğu 1984 vılında çıkanlan 3213 sayılı Maden Teşvik Kanunu'yla açıldığı- nı vurgulayan Prof. Dr. îs- maıl Duman. kanun çıkar çıkmaz kurulan çokuluslu 24 altın şırketıne. Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanlığı elıyle a 580 arama.170ön-iV letme ve 17 işletme ruhsatı" \enldiğinı kaydetti. Her bır maden şirketinin ortalama 100 kılometre kare alanı kapsadığına dikkat çeken Duman. bu durumda ülke- mızın 58 bin kılometre kare toprağının. yanı 13 buçukta binninin. yabancı şırketlere verilmiş olduğu ıfade etti. Duman. maden ruhsatlannm ıstimlak hakkını aldığına da işaret ettı. Böyle bır ımtıya- zın "2. Sevr AntiaşmasT an- lamına geldiğini vurgulayan Duman. u Bizi pasaportla bile ülkekrine sok- mavanlara on binlerce küometrekare top- rak sunuluyor" dedı. İsmaıl Duman. •'Çokuluslu şirketlerin anayasası" olarak tanımlanan MA1 anlaş- masının (Multilateral Agreement on Invest- ment ya da ÇTYA-Çok Taraftı Yatınm An- laşması) altın madeni tekellennın daha da 'Danıştay saf dışı kalmaz' İÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı ve idari hukukçu Prof. Dr. Ütttü Azrak, Danıştay'ı etkisizkılacak tüm girişimlerin Anayasa Mahkemesi'nden gen döneceğini belırtti. Danıştay'ın Anayasal bir kurum olduğunu belinen Azrak, Danıştay a dokunulmasınuı siyasi olarak da mümkün olmadığımn altını çızdi. Azrak, buna karşın Danıştay karariannın siyasi nedetüerle uygulanmadığını vurgulayarak, bunun "gizU bir prensip kararTyîa yapıldtğmı kaydetti. Süleyman Demirel'in Başbakan oldufu dönemde Bakanlar Kurulu'nca alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan gizli prensip kararı "Yabancüara saüşı iptal edenDaıuştay karariaruun uygulanmaması'"nı öngörüyorde. Bakanlık askerliği gelen öğretmenlerin sevkini erteledi 8 yıl eğitimde askerlik sorun olduAINKARA (Cumhurhet Bürosu) - Mıllı Eğıtım Bakanlığı. 8 şıllık temel eğitimin kesıntiye uğramaması ama- cıylaöğTetmenlerinaskerliğıniertele- rfıeKara'n alırken. benzerkonumdakı lıse öğrencilennın durumu da •iorun oldu. Kasım 1997 yedek subay v e er celplerinde se\ ke bağlı er statüsünde- ki öğretmenlenn sevklenm bu ay. \e- dek subay statüsündekılen temtnuz celplenne kadar erteleyen bakanlık. askerlik \a>ı gelen lıse oğrencılennin durumunun da okul müdürlüklennce ızlenerek askerlik şubelerine bıldınl- mesını Ktedı Celp sevkleri ertelenen öğretmenlerin bu ay ve temmuzda ba^layacak askerlıklennin i»e temel eğıtım sonrasındaGenelkurmay Baş- kanhgı'nın gereksınımlenne göre be- lirleneceğı öğrenıldı. Temel eğıtimle- rinı yaz aylannda yapacak öğretmen- lerden Genelkurmay Başkanlığı'nın gereksinım fazlası bularak. Milli Eği- tım Bakanlığı'na devrettiklen ise as- kerlıklenni Doğu ve Güneydoğu Ana- dolu'da "asker öğretmen 1 " olarak ya- pacaklar Askerlıklen suresince "a\- lıksız izinli" sa>ılacak öğretmenler. daha sonra eski görev yerlerine iade edilecekler. Bakanhğın u Ogrencilerin.\skerTe- cil İşlemleri" başlıklı genelgesinde ise son 2 yıldır okul müdürlerinin asker- lik yaşı gelen öğrencıtere ilgisiz kal- dığı \'urgulandı. Genelgede. 1996 yı- lından ıtibaren herhangı bir nedenle öğrenci statüsü sona erenlenn durum- lannın askerlik şubesine bıldirilmesi gerektiğı halde, bukonuda gerekli du- yarlılığın gösterilmedığine dikkat çe- kılerek ihmali görülen yöneticilerin uvanlması istendi. Bflimsel eczacdık 159 yaşında verdiginde iş bu kadaria kal- mavacak. MAI'ye göre söz konusıı yabancı şirket anlaş- mazlıkla ilgili olarak ulusia- rarası mahkemeye başvura- cak. Mahkemenin. sizin ulu- sunu/un çıkarlannı mı yok- sa sermayenin çıkarlannı mı dikkate alacağı ise sanınm şimdiden yanıtı belli bir so- ru" dıye konuştu. Bergama'da sıvanürle al- tın aranmasına ilişkin ven- len ıznın Danıştay tarafından ıptal edıldiğını anımsatan Duman bu nedenle tekelcile- nn Danıştay"dan hıç hoşlan- madığını vurguladı Duman, yabancı sermavenın hükü- metlerüzenndekı yaptınmı- nın da çok guçlü olduğuna dikkat çekerken yakın za- manda arabaların arkasına > a da yakalara "Danıştayımı istiyorum"1 kokartlarının ta- kılmaünın gerekebileceği uyansında da bulundu. Prof. Dr. tsmail Duman şu örnek- len \erdı. "Bunlar hezeyan ya da tahmin degjl. Basında \me- rikan Büvükelçisi Vlare Par- riş'in yabancı sermayenın Türkiye')e gelmesine tek en- gel olarak Danıştay 'ı göster- diği; TISİAD Başkaıu Mu- harrem Kayhan 'ın da özelleştirmede ulusia- rarası tahkim kurulu istediği yönünde ha- beıier yer aldı. Bu açıklanıalar Danıştay'ın önünü kesmenin yoludur. Danıştayın önü- nün kesilmesi ise ulus de\ letin temeline di- namit koyma girişimidir. Buna yeni dünya düzeni,glioballeşme ya da küreselleşme de di- vebiliriz.'" ANK.\R.\ (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Eczacılan Bırhğı (TFB) Genel Başkanı MehmetDomaç. sağlıktaözel- leştırmelenn kesınlikle çö?üm olmadı- ğını belırtırken. ılaç fiyatlannın serbest bırakılma» durumunda sektörün tekel- lerin elıne geçeceğine dikkat çektı hc- zacılık günü yann çeşıtlı etkınlıklerle kutlanacak Domaç.bılım!>eleczacılığın 159 yıl- dönümü nedenıyle dün düzenlediğı ba- sın toplantısında. eczacılık sektöründe- kı aksaklıklar. eczacılann sorunlan \e TEB'ın proıelerıvle ılüilı bıleı verdı Sağlık dlanında özelleştırmelere ağır- lık verılmesı durumunda hizmetlerin pahalılaşacağına dikkat çeken Domaç. bualandaçalışanlann ış güvencelerinin ortadan kalkacağını. çalışma koşullan- nın ağiTİaşacağını \e ış yukünün arta- cağmı kaydetti. Domaç. özelleştırme- nin parası olan kesım içın daha nıtelık- lı hızmet anlamına gelebıleceğını, an- cak parası olnıayan çoğunluk ıçın bu hizmetlerin neredev^e yaşamından sı- lınmesı demek olacağını bıldırdi Do- maç bunun da kışilenn sağlıklı yaşam hakkını aüvence altına alan ulusal ve ulusiararası hukuka aykın bir durum olduğunu vurguladı. Ilaç fiyatlannın serbest bırakılmasının büyük bir hata olacağını belirten Domaç, Sağlık Ba- kanlığf nın. ılaç fıyatlan üzenndekide- netımının sürmesı gerektiğini savun- du. Domaç. pıyasada çok güçlü ilaç fir- malan olduğunu, fiyatlartn serbest bı- rakılması durumunda tekel oluşabıle- ceğmı belırtti Üaçta patente geçış ıçin önce 2005 y ılının belırlendiğını anlatan Domaç. daha sonra ani bır *geceyana kararnamesiyie" bu sürenin 1999 Ocak avı olarak değiştınldiğini anımsattı. Tayyip Erdoğan'ın oğlu otomobille çarpmıştı Sanatçı Sevim Tanürek komada İstanbul Haber Servisi - Şişlı'de kullan- dıfı otomobille ses sanatçısı Sevim Tanü- rek'e çarparak ağır şekilde yaralanmasına yo açan tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan. sanatçının aniden örıâne çıktığını öne sürdü. Şişli Etfal Has- tanesi'ne, daha sonra da Alman Hastane- si'ne se\ k edilen sanatçının şuurunun ye- ritde olmadığı ve yaşamsal tehlıkeyi atla- tamadığı behrtildi. Kazadan sonra önceki akşam saatlerin- de Şişli Adliyesi'ne sevk edilen Erdoğan. nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Turgay Baba- can tarafından sorgulandı. Erdoğan'ın. ola- yı anlatırken öğrencısı olduğu Bilgı Ünı- vesitesı'nden çıkarak annesı EmineErdo- ğan'a ait 34 ABR 93 plakalı Opel marka otomobille Şişli yönüne gıtmek ıstedığıni söylediği behrtildi. tfadesinde. olayın ani- den meydana geldığını belirten Erdo- ğan'ın. kazayı anlatırken "Yaya olarak bir- den önüme çıktı. Ben suçsuzum. olay da ku- surum yok'" dedığı kaydedıldı. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanhğı'ndan Seımoye Pıyososı Kmulu'nun setı IV, No 1b teblığı gereğmce 1997 (ılı k.8nndoii doğıtılocok 2 400 000 000 OQQ.- TL'hk kâr poyının sermayeye ilove edilmesı, 600.000.000.000 -Tl'lik kısmının iç kaynokloıdan korsılonması suretıyle çıkcnlmıs seımojemızın 3.000 000 000 000 • ÎL'den 6 000 000 000 000 - Tl'sıne ot'ınlmnsı ile ılgılı ortoklanmızo duyurudur Bu seımove oıtınmı nedenıyle tıkcsnlocak. hısse senetlen Serraoye Piyasosı Kuiülu'ncc 04 051998frarıhve 39/386 sayı ile koyda alınmıştn. Ancak kayda olınma ortaklığırnızm ve hısse senetlennın kurul veyo komuco tekeffülu cnlomıno gelmez Ortaklaıtmızın 1997 yılı kOnndon alacokloıı 2 400.000 000 000 - Tllik temettünun tomaraına matısuban, 1997 yı'ı kâr poyı kuponu karşıhğındo mevcut poylorm X80'ı ofcnında bedelsız hısse senedı alma haklon »otdır. Aynca, ortoklanmızın ortan seımayemn ıç koynoklaıdon korsılanon 600.000 000.000 • îl'lık kısmına kaışılık 8 Ho'lu yeni poy olmo kuponu koışılığmdo mevcut paylonnm '-20'sı oıotiında bedelsız hısse senedı olmo haklaıı voıdır. 1- »oşv.r» Ortotdanmız elletındeki hisse senetlemıın 1997 yılı kfir poyı kuponu ve 8 No'lu yeni pc> alma kuponu ile bırlikte oşojıda beliıtılen yetleıe mûıocoot ederek, bedelsiı olntak yem hısse senetletı atabıiırter. Bu ıslem bıı sure ile smırlı değıldu 2- Basvoru Yerleri: o 1 iş Yotırım *e Menkul Değerieı h Ş 'nin ocentesı duıumundokı î İş Bonkosı A Ş.'nın - Istonbul'dG, Sırketı, Boknköy Beşıktas, Bostoncı R Kodıköy • Ankota'do, Ankora ve Yenısehır i • Izmıt'de; Izmır • Dığer ılleıde ise ıl merkezı duıumundokı subeleıı b! IM<B Tokos ve Sokloma Bankası A S 3- Hisse Senetlerinin Teslin Şekli: İş Yatınm ve Menkul Değeıler A.5 'nin acentesı durumundokı T Is Bonkosı A J.'nın Isfonbul'da, Sırkeıı. Bokırköy, Beşıktaş, Bostcncı, R. Kodıköy, Knkoıo'do, Ankoıo fenisehi! <e Izmıı'de, Izmıt subeleıınde senetlet fızıkı olarck bulundurulacok ve ortaklonmıza teslım edılecektu 4- Bedelsiı Hisse Senedi Dağıtım İslemlerinin Boşlangıç Tarihi: Ortaklanmız, sahıp olduklan hısse senetlennın ûzerınde bulunan 8 No'lu yenı poy alma kuponu de 1997 yılı kör poyı kuponu karşıiığı olocoklon bedelsiz hısse senetlerını 18 05 1998 -18 06 1998tonhlenc«!sındüyukandabelırtılen bosıuıu yerlermden, 19.06 1998 tarıhmden itiboren ise oso|ıda belıttilen Şırket Metkezınden alcbılırlet 5- Şirket Merkezi Adresi: Rıhtım Cnddesı, No 57 Kotokby 80030 IstonbuUel (0212'' 251 65 40 ANADOLU SİGORTA HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KJŞLALI 21. Yüzyılın Eşiğmde Şu sözleri Hakkı Tonguç tam 55 yıl önce söy- lüyor: "- Bu üniversite ile olmaz. Yüksek Köy Enstitü- sü ile biz geleceğin üniversitesini hazırlıyoruz. 21. yüzyılın insanını yetiştireceğiz. Türkiye bu üniver- site ile Türkiye'nin yükseköğretim sorununu çö- zemez. Üniversite oturan bir kurumdur, hareket- siz bir kurum. Biz bu kurumla 21. yüzyıla hazırla- namayız." Ve ekliyor: "Daha hareketli, daha toplumla iç içe, toplum içinde kanatlan olan bır kurum olması gerek. Bu- nunla biz 21. yüzyıla gıremeyız. Yüksek Köy Ens- titüsü bizi21. yüzyıla götüren bir kurum olacak." önce Köy Enstıtüleri kapatıldı. Arkasından Erzurum'da ilk "özerk olmayan" üni- versite kuruldu.. Gericilerin yönetimine ve dene- timine teslim edildi. Derken 12 Eylül geldi.. YÖK ıcat edildi.. Üniver- site özerkliği tümden kalktı.. ve seçımle yönetime gelemeyen "geric/"ler, devlet eliyle üniversıtelere egemen kılınmaya başladılar. Eski üniversıteler, geleneklerı ve oturmuş yapı- lan ile direndiler. Dırenemeyenler ve yeni kurulan- lar "çağdışı"\ı§a teslım oldular. Tonguç'tan Doğramacı ya. Özal'dan bugune.. Nereden nereye!?.. • • • Önümde bır "rapor"dan bilgiler var. Hangi üniversıtede hangi tankatlar ne ölçüde egemen? Rapor, üniversıtelerimizın bugünkü acık- lı halini sergiliyor. En "çaresiz" gibi görünenler ise Doğu ve Gü- neydoğu'dakiler. 100. Yıl, Dicle, Harran. Inönü, Fırat ve Sütçü Imarn üniversiteleri listenın başındalar.. Konya Sel- çuk Üniversitesı ile Isparta Süleyman Demırel Üni- versitesi de pek parlak durumda değil.. Istan- bul'un göbeğındeki Marmara Üniversıtesi'nde bi- le, artık Nurcularla Nakşibendiler bırbirlen ile ça- tışıyorlar. Çok yerde Cumhuriyetçiler ortada yok; kavga sağm kendi arasında. Dinciler mı ülkücüler mı egemen olacak? Yok- sa egemenliği dinciler içindekı tarıkat bolünmesi mi belirleyecek? Bana ulaşan son dosyalardan birısı, Dıyarbakır Dicle Üniversitesı ile ilgili. Doç. Hasan Tahsin Fendoğlu, "ünlü" Şevket Kazan'm Adalet Bakanı iken danışmanhğını yap- mış. Refah Partisi'nin Elazığ ıl başkanlığı görevin- de bulunmuş. Şimdi Dicle Üniversitesı Hukuk Fa- kültesı'nde görevli.. Yanına da "kendı ideoloji- s/"nden ikı doçent ile dört yardımcı doçenti almış. Yasalara aykın olarak bütün jürilerde onlar var. İlgili bölümlenn başkanlarmı bile devre dışı bı- rakıyorlar. "Dinibütün" adaylarınasınav kazandı- nyorlar. Ve her geçen gün, bıraz daha egemenlik- lerini sağlamlaştırıyorlar. Yer aldıkları jünlerin çoğu kendı dallarından ol- madığı için; bazı durumlarda, açıklanan "cevap anahtartarı" bile yanlış! Doç. Fendoğlu, Arapçadan başka bır dil bılmi- yor. Ama kendisi ile hıç ilgisı olmayan dallardaki yardımcı doçentlik sınavlannda hazır ve nazır. Hem de "açıkça yasalara aykın" olmasına karşın. Arapçadan başka yabancı dıl bilmedığı ve en az bir Batı dilini bilmek yasa gereğı olduğu halde.. Şimdi de "anayasa hukuku" doçenti olma başvu- rusu sonuçlanma yoiunda. Usulsüzlüklerle. yasa tanımazhkla ilgili girişim- lerin ise hepsı sonuçsuz. Ne üniversite yönetiminden ses var, ne de YÖK'ten! Çünkü bu kişilerin dokunulmazlıklan var.. Hukuk Fakültesı'ndeki okuma salonunun kız öğrenciler için mescıt yapılması amacıyla öğren- cileri kışkırtıyoriar. Fakültedekı herkesın namaz kıl- ması gerektiğini her yerde savunuyorlar. Cuma günleri ders yapılmayıp. hep bırlikte namaza gı- dilmesi için propaganda yapıyorlar. Ve belki de bunlardan dolayt dokunulmazlar! Çanakkale Onsekız Mart Üniversitesı'nde Ata- türk'ün resminin yerine Çatlı'nınkınin asıldığını Radikal gazetesi manşet yapmıştı. Ben de bu bil- giyi bir yazımda kullanmıştım. Vali konunun yargı önüne gıttiğını bıldiren bir açıklamayolladı. iki rektöryardımcısı da, rektörün isteği üzenne soruşturmayı kendılennın yaptığını ve "iddianın asılsız" olduğunu bildırdıler. Ama her nedense, Fransızların "Ateş olmayan yerde duman çıkmaz!" sözü geldi aklıma. Eğer o üniversitede ülkücüler çok güçlü olmasalar, aca- ba bu tür söylentiler gene de çıkar mıydı?.. Süleyman Demirel Unıversitesi'nin rektörü de bir açıklama göndermiş ki: tek sözcükle "harika"(l). Meğer, üniversitesinde "Cumhuriyet rejimine karşı" tek bır öğretim elemanı bile yokmuş. Me- ğer, üniversitesinde her şey güllük gülıstanlıkmış. Meğer bana üniversitesinde olup bitenlerle ilgili bilgi veren çok sayıdaki öğrencinin ve Ispartalının hepsi de yalan söylüyormuş(!).. • • • Nereden nereye? Tonguç'tan YÖK rektörlerine... Köy Enstıtüleri'nden YÖK üniversitelenne... Çağdaş eğitimden çağdışılığa.. Bırakın yüksek Köy Enstitülerını.. Köy Enstitü- lerinin lise düzeyindeki bölümlerı bile, bugünkü çok ünıversitemizden çok daha lyi eğitim veriyor- tardı. 18 bin köy enstitülüden bır tekini bile, çağ- dışı kafalı pek çok profesöre değişmem! Anadolu Sigorta bır TURKIYE İŞ BANKASI kııruluşuduı Elde var hüzün BERAT DALAK 1962-1998 Daha yaşanacak onca güzellik varken, sırası mıydı bu erken vedanın Berat? HAKAJNAKSAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog