Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makale



Katalog


«
»

Cumhuriyetİmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genef Yayın Yonetmenı Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatörü HikmetÇe- rinkaya # Yazıışien Müduru. İbrahim Yıldız # Sorumlu Mudür Fikret tlkiz • Haber Merkezı Müdürtr Hakan Kara • Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dij Haberler Şinasi Danışoğlu A lathbarat Cengi/ > ıldının • tkonomı Vlehmet Saraç # Kuflur Handan Şenköken 0 Spor AbdülKadir > ücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Dıpdtme VMu/lah VazıciA Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu #Bılgı-Bclge Edibe Buğra 0 > un Haberkn Mehmel Faraç Vayın Kurulu İlhan Selçuk (Bajfcjnl Orhan Erinç, Oktay Kurtböke. Ilikmel (, ıtinkaıa. Şökran Soner. Ergun Balcı. İbrahim Yıldız. Orhan Bursah. Mustafa Balha\. Hakan Kara. AnkaraTemsılciM Mustafa Balbay Ataturk BuhanNo' 125,Kaf4.Bakanlıkiar-AnkaraTel 41950:0( 7 hat). Kakb 4195027 • İzmır Teımılcısı Serdar Kuık. H Zıya Blv 1352 S 2 3Td 441122ü. Faks 4419117#Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğju. İnönüCd 119S No:l Kat.f. Tel 363 12 II. Faks 363 12 15 Muessese Vlüduru Lslıin Akjnen 9 koordınaîor Ahmet korulsan # \fuhas*e Büfcnt \ener#(dare Huseyin Gürer • Uletme Önder Çefik • Bıigı- fşlem- Vaîl fnal A Bılgısayar Sıstem Mıirüvet ÇikrASan^ FaziletKııza MEDV'A C: • Yönelım Kurulu Başkanı - Oenel Müdur Gülbin Erduran • Koordınaıor Reha Işıtman # Genel Mudur Yardımcısj SevdaÇoban Tel 514 0f 51 - 5139580-5138460-61.Faki 513*463 \ a>ımla\an ve Basan: \ em Gun Haber Ajansj. Basın ve Yavıncıhk A Ş Turkoca#ıCad 39 41 CağaJoglu 34334 Ist PK 246 İstanbul fei (0 2]2) 5.2 05 05 ı20 hai) Faks ı I3MAYIS1998 Imsak: 3.55 Güneş:5.42 Öğle: 13.08 tkındi: 17.00 Akşam: 20.19 Yatsı: 21.59 ınternet: http' www.cumhuriyet.com. Bergama'daki tazminatdavası • ANKARA(AA)- Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın'ın aralannda bulunduğu 70 köylünün, Danıştay 6. Dairesf nin karannı uygulamadıklan gerekçesi) le Başbakan Mesut Yılmaz, Çe\re Bakanı Imren A>kut, Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer. Sağlık Bakanı Halil Ibrahım Özsov, Bayındırlık \ e lskân Bakanı Yaşar Topcu, eski Çevre Bakanlığı Müşteşan Zeynep Arat ile • lzmir Valısı Erol Çakır hakkında açtıklan toplam 70 mılyar lırahk manevi tazminat davasına dün Ankara 5. Aslıye Hukuk Mahkemesı"nde devam edıldi. Mahkeme heyeti. da\acıiann sosyal ve ekonomık durumlanyla ilgili yazılan yazının vanıtlannın beklenmesıne karar vererek duruşma> ı eneledı. Bu arada, Eurogold'a karşı düzenlenen ev lemde. jandarmaya muka\ emet gösterdiklen gerekçesiyle yargılanan 58 köv lü beraaı efli Müdür adaylan sınavda • ANKARA (Cumhuriyet Bürusu)-MıIIı Eğılim Bakanlığı. nıtelikli öğretmenlerin okul müdürü olmasmı sağlamak iizere bu yıl>apılacak sınavın tarihlerıni belirledi. Müdür adaylannda aranacak "yönetım aianında lisans ya da lısansüstü eğitım görmüş olma'" koşuluna sahıp yeterli öğretmen bulunamaması nedenıyle yapılacak sınav 4 Temmuzüa gerçekleştirılecek. Sınavda, adaylara "Türkiye Cumhuriyeti ve inkılap tanhi, Türkçe. mesleki bılgiler, bülçe mevzuatı, Milli Eğıtim mevzuatı, egıtım yönetimi ve eğitım sıstemıyle ilgili temel bılgiler ve kamu yönetimi" konulanndan oluşan 100 soruluk bır test uygulanacak. Çocuklar yararına festival • İstanbul Haber Servisi - Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı yaranna Çırağan Sarayfnda '16. Yıyecek Festivali' düzenlendi. Pakıstan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Meksika'nın da aralannda bulunduğu birçok ülkenın katıldığı festi\alde, bu ülkelerın geleneksel yemeklennden ömekler sunuldu. Festıvalden elde edılen gelir Bolluca Çocuk Köyü >aranna kullanılacak. THY'de oyun kâğıdı • İstanbul Haber Servisi - THY Business Class volculan ıçm 9 bın deste oyun kâgıdı alacak. THY yetkilileri, oyun kâğıtlannın uzun nıesafeli yolculuklarda yolculara dağıtılacağını sö\lediler. Eğitime katkı • İstanbul Haber Servisi - EKVA-Alı Ekıncı Vakfı ve ABD Purdue Ü'niversitesı Türk Öğrenci Dernegi'nin işbırliğınce düzenlenen "ABD'den 6 ünıversitemıze 6 bın kitap kampanyası" çerçevesınde Türkiye"ye getinlen 6 bin kıtap bugün ilgili ünıversitelerın yetkıiilerine teslım edilecek. Bektrik kesmtisi • İstanbul Haber Servisi - Boğazıçı Elektrik Dağıtım Anonim Şırketi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yann 11.00-14^00 saatleri arasında "*AydınIı Giyım. Erişler ve Unteks fabrıkalan, Murat Çeşme Mahallesı. Akkent Sitesi, Haşim Öztanık Blokları. Güven, Uzmanlar \ e Sıbakent yapı kooperatiflen ile AEM Mühendislık'e elektrik \erilemeyecek. Aîle Hartası' • İstanbul Haber Servisi - fstanbul Valiliğı Kadın Bınmi'nce 11-17 Mayıs tanhleri arasında kutlanan "A;le Haftasf nedeniyle "Insan Haklan Eğıtimi Aılede Başlar" konulu panel >ann Marmara Lfnıversıtesi Hukuk Fakültesinde. "Aılenın güclendırilmesinde srvıl toplum örgütleri ve kentleşme" konulu p'anelse \7 MavısPazargünü Kadıköy Halk Eğıtimi Merkezı'nde yapılacak. Avrupa ülkelerinden yapılan rezervasyonlar düştü, tesislerin geçen yılki yüzde 80 doluluğa ulaşması zor Vlarmaris'te kaygıhbeldeyiş MERİHAK u Almanlar ya gelmezse? Açıkça dile getirilmese de, Marmaris'te, turizmciler bu sezon geçen yıllann g mumla aranacağı görüşünde. Binlerce disco-barla artan gürültü, ticarete endeksli çarpık turizm anlayışı ve turiste kötü muamelenin faturasını ödüyor Marmaris. •2» taciz, kabaiık ve kötü muamele- den yakınmalan. Bugünlerdeki doluluk oranı )üzde 25. Oysa geçen sezon ay- nı dönemde mutluydu turizmci- ler.. Güney Ege Turistık lşletme- ler Demeği Başkanı Asım Genif ile Başkan Yardımcısı .\!i Acar "karakara"düşünüvorlar. Öngö- rülerinin tek tek ortaya çıkması on- lan mutlu etmiyor elbet. üstelik dogruian dıle getirdikleri ıçin "he- deP olmanın sıkıntısı \arken "Marmaris'te geçici ruhsatla çah$an 5 binin iizerinde bar ol- duğunu biliyor musunu/" dıve soruyor Ali Acar Bunlann bü- yük bir bölümü aynı zamanda dısco olarak çalışıyormuş. Ardın- dan başıboşluktan yakınıyor. "Rantbölgesi buralan. \asa\2 ay- kınşeylerdöniiyor. Herşeyin bir bedeii var. Bu bedeli ödc>en. iste- diğini yapıyor. Örneğin. 1 Vla- yıs'ta inşaat yasagı başladL Ama inşaatlar sürüyor'' dıvor. TUDIZM DOcSYAâl MARMARİS - Turizmin göz- desi Marmans'tekaygılı bırbek- leyiş var. Rezervasyonlara bakı- lırsa geçen sezon mumla arana- cak. Umut her zaman yansıtılsa da sezona ilişkin değeriendirme- lerin altmda kaygılı bir havayı sezmek olası. Şu Almanlar ya gel- mezse? Bu soru hele gazeteciysenız saklanıyor elbet tıcari kaygılar adına. ama değerlendırmelerine güvendiğimız dostlara ve açık sözlü turizmcılere bakarsak pek parlak bır sezon görünmüyor. Öyle ki sözde bıle olsa turizmin en çok konuşulacağı bir dönem- de gündem. Marmansspor. Aca- ba takım 1. lige cıkacak mı? Bodrum'un aksine Marmaris'in ana arterlerinde ne bır inşaat var, ne de kazılmış çukurlar. Ilk bakış- ta sezon hazırlıklan tamam. Ya iç kısımlar? Gözlerden ırak inşaat- lar büyük hızla sürüyor. Ara so- kaklartozduman... IMayıs'ta in- şaat yasağı gelmesine karşın "Marmarisspor'a bagışı yapan" işıni sürdürüyor. Yakınmalar ınşaatlarla sınırlı değil. En çok dıle getırilenleri sı- ralayalım... Sezonla bırlıkte "man- tar gibi biten" barlar. bar-disco- lar, discolann rekabeti önemfi bir sorun. Bu ışletmeler arasında ade- ta "turist kapmaca" oyunu oyna- nıyor. Ya gürültü? Disco-baradı altın- da geçici calışma izni alan ve ge- ce yanlanndan sonra hiç bir ya- lıtım bulunmayan işletmelerinde sonuna kadar açtıklan müzikle turistleri eğlendiren (!) işletmele- rin önüne de bir türlü geçilemi- yor. Beldelerine diğer turistık ıl- çelerden farklı bir imaj kazandır- maya çalışan turizmciler son ge- lişmelerden oldukça rahatsız. Al- manya, Hollanda ve Avustur- ya'dan yapılan rezervasyonlarol- dukça düşmüş. Neden acaba? Bir yanda uluslararası pazarla- macıların taktiklen, öte yanda kendimizdeki sorunlar. Nasıl anımsanmaz geçen yıl yapılan bir ankette Marmaris'e gelen turist- lerin en çok, cinsel taciz, fıziksel Asım Genış de aynı konudan dertli. Gürültü ve hanutçuların Marmaris'ın en büyük sorunu ol- dugunu vurguluyor. Bır turizm- cıden şu sözlerı duymak kaygı vericıolsagerek: "Turistlerinra- hatcayürümesi laam. Ancak bu- rada olay tamamcn ticarete en~ dekslendL Ticaretin deahiak sınt- n dışında yapıldığı bir yer oldu Marmaris. Marmaris. yaşanacak .verdeğüartık." Acar, bu sezondan umutsuz. lyi ba$lamayan sezon, Acar'a g8- re gelecek günlerin kötü habercı- si. Özellıkle belediyenın apart otellere ızın vermesı. bu yolla dengenin bozulmasını örnek gös- teriyor: "Heryerapartiariadol- du. Çarpıkyapüaşma da hızla sii- rüyor. YıllardırMarmaris'iterrih eden Almanlar arük gelmez ol- du. BuyıJzorgeçecek. 1997'deor- talama doluluk oranımız yüzde 80'dL Bu yıl yüzde 55'in üzerine çıkmaz.'" Marmaris'te otel fiyatlan, re- zervasyonlardaki büyük düşüş- lernedeniyle gerilemeye baslamış daha sezon başında. Yann: Ayvalık-Foça-çeçme odrum'un aksine Marmaris'in ana arterlerinde ne bir inşaat var, ne de kazılmış çukurlar. Ilk bakışta sezon hazırlıklan tamam gibi. Ya iç kısımlar? Gözlerden ırak inşaatlar hızla sürüyor. Her yerin apartlarla dolduğu Marmaris'te çarpık yapılaşma durmuyor. Geçen yıl bugünlerde doluluk oranı yüzde 25'e ulasan Marmaris bu yıl oldukça tenha. Teknecilermqfyayakarşı Kamnlık kişiler Marmaris 'te ranîı kapma çabasında Marmaris'te "kanayan yara" halme dö- nüşen diğer bir konu ise tekne turları... Ka- cak yollarla taşıyıcılık yapan. turlar düzen- leyen ve kara turlan organizasyonuna kadar turistleri yonlendiren tekne sahıplerinin önü Marmaris Denız Taşıyıcılan Kooperatifi'ne ışlerlık kazandınlarak kesılmeye calışılıyor Kooperatıf Başkanı Sadi Bozbaş. Marma- rıs'te §u anda 150 teknenın çahştığını ve 100'ünün kendılenne üye olduğunu bıldin- yor. 30 tane de kaçak çalışan teknenın bulun- dugunu belırten Bozbaş, bu teknelerın hak- sız rekabet yarattıgını vurguluyor. Belediye Başkanı İsmet karadinç. her ne kadar "maf- yayok.cakal>ar"desedekaranlık kışıler. \far- mans'tekı rantın üzenne oturmak üzere. Marmaris'teki kaçak iskelelerin yıkılma- sıyla kaçak teknelerin bir anlamda "elinin kolunun bağlandı- Marmaris'te tekne turlan da "kanayan yara" halirıe sjelmek ûzere. Mar- maris Deniz Taşıyıcılan Kooperatitl Başkanı Sadi Bozbaş, kaçak çalışan 30 teknenın haksız rekabet ortamı yarattıgını belirtiyor. gnu"söylüyor Boz- baş. Ama bu tekne- leryineyx)lcubulu- yor ve yine sefere çıkıyor. Bozbaş. sözlerinı şöyle sür- dürüyor' "Kaçak tekneieıieilgiiiçahş- malarbaşlatıldi. Bu kişiler kooperatife üye olmak isriyor. Bfaeher yerden bas- kılargelivor. Bukj- şileri kooperatife OTEL FIYATLARI üye alın dîye. Ama bunlan aiırsak, bu kişile- rin kısa sürede burayı ele geçireceklerinden korkuyoruz. Belediye çalışma ruhsatL tekne- lerdeki barlara da emniyet ruhsat vermiyor. Bu kişilerin elindeki teknelersağlıksız. Bizise birstandartoluşrurmakistiyoruz. Düşünün. geziyeçıkan birtcknenin denizin ortasındabat- tığınL Taşın altında bizim elimiz var. Müca- delcmizi sürdüreceğu." Pekı \iarmaris"tekı bugelişmeleremuha- lefet ne dıyor? tki dönemdır belediye başkan- lığı yapan İsmet Karadinç, muhalefetin he- defi halıne gelmış. CHP llçe Başkanı Fatnıa Çimen, Marmaris'in, Karadinç'le birlikte yozlaştığı görüşünde. Altyapı sorunlannm büyük boyutlara ulaş- tığını. deşarj ünitelerinin de çalışmadığını savunan Çimen. "Adamı olan Marmaris'te işyapıyor. Ben buyıl Sınıf ***** **** *** ** * Apart Tatıl Kövü Pansıyon Belediye Bel. Yat Sayjsı Nfanna Sayısı Sayısı 8 8 50 59 7 250 6 24 115 1450 4 Yatak 6545 2238 3578 2345 1967 12456 4550 655 4570 10000 Fiyat (P) 25-28 12-18 5-8 3-5 2-2.5 2-9 20-35 3-7 (P: Paund) Marmaris'te büyük olayiar bekliyorum. Esnaf şimdiden kan ağlamaya başladı. Bunun da nedenibe- lediye başkanı. Bele- diye başkanının oğ- lunun açfığı ahşveriş merke/ine turistler otobüslerle götürii- lüj or\e oradan aüş- verişe zorianıyw. Es- naf ise bekfiyor' dı- vor. MARMARIS BELED/YE BAŞKANI.İSMET KARADINÇ 6 Mafya yok çakallar var' SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN Marmaris Belediye Başkanı ismet Karadinç, turizm sezonuna sorunsuz gir- dikJeri görüşünde. Marmaris ve Datça Yanmadası'nın altyapı sorununun 81 mılyon dolarhk bir ihaleyle çözümlen- dığıni belırten Karadinç. 3 yıl sonra altyapı sorununun kalmayacağını dile getiriyor. Karadinç.H Biyolojik anrma yapıla- cak. Denizdeşarjı da 2 bin ntetre uzun- luğunda 70 menr derinliğinde olacak. Marmaris Barajı da bu dönemde ya- pttap su sorunu çözümlenecek" dıyor. Hanutçulardan kendılenmn de yakın- dıgını belırten Karadinç, bu konuya kaymakamlığın birçözüm bulması ge- rektığini dile getınyor. Ikmci konutla- nn sayılannın artmasından Karadinç de şikâyetçi. Ancak, bugünlerde bir imar planı değişikliğı de belediye meclisi- nin gündeminde Bu bölgedeki ikincı Başkan Karadinç'egöre Marmaris turizm sezonuna sorunsuz giriyor. konut sayısını biraz daha arttıracak Aynca tunzmcılenn yakındığı apartlar da bu imar planını beklıyor. Dinç. bu konuda. "Yerteşik nüfusun artmasını is- tenuyonız. Eğer yerieşik nüfusumuz artarsa turist ürker" görüşünde. Gürültü konusunda ise herkesin "tD- pu betediyeye arûğınr söyleyen Kara- dinç. -ama gercek öyle değil. Bu konu- da tekycfkili yer kaymakamlık" dıyör. Viafya konusunda ise ıddıalı. Kara- dinç bu konuda şunları söylüyor: "Viafya. buraya çok girmek istedi. Ama öniedik. Nasıl önledik? Katiı oto- parkımıy var. Onun ihaleye açılmasmı çokistedikT. İhaleyeçıkarmadık.Çıkar- saydık,en yüksek mebtağı verirlerdi.ya da girenleri sindiririer \e Marmaris'e girerlerdi. Birde plajlar \ar. Bu pfajla- n da onlara kaptırmamamız gereki- yordu. Kapörmadık. BüfelerdeayTiı şe- kildv. Onlann denetimini de biz yapı- yorvz. Marmaris'te mafya yok da ça- kaJ olarak adlandırdığımız kişiler var. Etunlartanınan kişiler. r3eiincsilahınıtak- mış. ayaklara kurşun sıkmış. Bu çakal- lar da bilinhor. Sesleri kesifdi." Türk boğazları' konferansı 'Haliç bilimsel olarak ölü durumda' 'Ülkücü'ye Sınav Sorusu e-posta : tan (a prizma. net tr İstanbul Haber Servisi - ML Öğretım Görevlısi Dr. Ediz Hun. Halıç'in şu anda "bilimsel olarak ölü" oldu- ğunu söyledi. Emekli Ami- ral Işık Biren de. "Türk bo- ğazlannın ve diğer Türk de- nizierinin korunması için uy- dudan izleme ve gözetleme sisteminin kunılması. kirien- menin azaitılması gerekir" dedi. Marmara Lnıversıtesi Uluslararası Stratejık Araş- tırmalar Merkezı 'nce düzen- lenen "Expo i 980kyanuslar Yılı ve Türk BoğazJan" ko- nulu konferans. ünıversıte- nın Iktısadi ve 1dan Bılimler Fakültesi'nebağlı Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü bı- nasında başladı. Konferan- sın açılışında konuşan MÜ Rektörü Prof Ömer Faruk Batırel. Türk boğazlannın güvenlığinın sağlanmasının dünyanın global çıkarlan açı- sından önem taşıdığını vur- guladı. MÜ Uluslararası Stra- tejik Araştırmalar Merkezı Müdürü Prof. Jale Civelek de. 1998'dePortekıztarafın- dan. "Okyanuslar geleceğin mirası" etkınhklerı düzen- lendığini. bu kapsamda Por- tekız'de22 Mayıs-30 Eyiül ta- rıhlen arasında. 162 ülkenın katıhmıyla "Expo'98 Okya- nuslar \e Gelecegımiz"' ko- nulu toplantı. fuar. sergi ve konferanslargerçekieştırile- ceğinı bıldırdi. MÜ Öğretim Görev Iisi Dr. Ediz Hun da. dünyada oksi- jenın yüzde 70'inin denız- lerden sağlandığını. ancak denızlenn "çeşrtfi kirfiliklerin bombardımanı alünda" oldu- ğunu kaydetti. Haliç'ın şu anda "bilimsel olarak ölü" durumda bulunduğunu. halen devam eden çalışmalarla te- mızlenmesinın mümkün oi- madığını söyledi. Oyıllarda Faubourg-St-Denis, henüz kapatıl- mış genelevlerle burun buruna, bir halk çar- ştsı: bır bakıma. kızarmış patates ve sosis; Camam- bert peynirı ve Kronenbourg bırası; keplerı kırmı- z\ ponponlu, şaşkın bahriyeliler; uzun yüzlü. birkaç Cezayir'lı it: oda oda, üniversiteliler© kiralanmış, o evlerin birinde: 'yolsuz' bir iki Türk yaşıyordu. ar- kadaşımız; bazan. o arapsaçı tartışmalara takılır, duvarlan boydan boya aynalı, bozuk bir piyano- nun sessizce eskidiği o karanlık odada, saatlerce kalırdık: 'sosyalizm uygutamasında hürriyetin yeri' tartışılıyor. Fikrim değışmemiştir devnmlerin nıhai amacı, ne?; adaletle hürriyeti bir arada yaşatabilen, bir düzen kurabilmek! Fransız Devrimi'nin, üçsJoganı, (Öz- güriük, Eşitlik, Kardeşlik) buna tanık; onları so- mutlaştırınız, ortaya böyle bir düzen çıkacaktır. Ha, niye rni çıkmadı? Liberal burjuvazi, 'eşrtliği', sos- yal değil, 'hukuki' düzeyde uyguladı da ondan: krailıkta, 'soylu'ile 'köylü'hukukdüzeyındeeşitde- ğıldi ya; 'citoyen/yurttaş' olunca, 'hukuki staîü- leri' eşitleniyor, o 'imtiyaz' kalkmış oluyor; iyi de, ya gelirdagılımındaki eşrtsizlik? Sosyalizm -sos- yalist devrim teorisi- işte bu vahim soaınun cevabıdır. Uyuşamadığımız nokta şurasıydı: Sovyet Dev- rimi, FransızDevrimi'nin 'müktesabatını'benim- seyip, üstüne, gelir paylaşımındaki adaleti getire- ceğine; tersini yapmış, ikınciyi gerçekleştiriyorum diye, birinciyi yok saymıştır: sosyal eşitlik uğruna, hürriyetten vazgeçıliyor!.. Bencebu, Sosyalizm"\n de ruhuna aykınydı; 'özgüıiükçü bırsivil toplum pro- jeksiyonu' olan 'Marksizm'ın de! Neticede, eşitliği değil, 'seçkincibürokrat' o Nomenklatura toplu- munugetirdi vebattı. Belkide. 'KurtlarSofrası'nın, bılinmez neresinde, gazetecı Mahmud Ersoy, şöy- le dediği zaman, doğru söylüyordu: "-...ne hürri- yetsiz adalet, ne adaletsiz hürriyet!" Denklem şöyle mı tasarlanmalı? Tam Bağımsız- lık + Ulusal Demokratik Devrim + Sosyalist Devrim = özgür ve âdil bir toplumsal düzen! Tam bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm! Bu 'girızgâh' nıye? Sultan Galiyef'ı anlayabil- mek içın de, onu tarihteki yerine oturtabilmek için de, Önce bu bahsi aydınlatmak lâzım da. onun ıçin! O, Sovyet Devrimi'nin çalkantısı ortasında, üç şeyi birden gerçekleştirmeye çalışmıştı: tam bağımsızlık, ulusal demokratik devrim, sosya- list devrim; üstelik bunu. Türklüğün tarihi gelışme- sini ve toplumsal yapısını göz önünde tutarak. ta- sarlamış! Devrimciliklerinin. 'Büyuk Rusya'cı yânı pan/slavist bolşeviklerle çatıştığı: bu çatışmanın, onlan nasıl birakıbete sürüklediğı ortadadır; öyley- se Galiyef'i ve düşuncesini degerlendirirken, CIA'in 'Soğuk Savaş' kriterlerinden uzak durmamız ge- rekiyor: Ruslar bolşeviktir, bolşevikler kötü ve ya- yılmacıdır; Galiyef de bolşevikti. o da kötü ve ya- yılrnacıydı mantığı, en bayağısından, bir propa- ganda mantığı! Galiba, Sultan GaJiyefi ne yapacağını kestire- meyen 'Milliyetçı Hareket', önce demokrasi sına- vından iyı not almalıdır: ülkesi için -bütün Türk- ler için de- hem siyasi özgürtük, hem sosyal eşit- lik isteyen bir aydın, yurtsever midir, yoksa ha- in mi? Çünkü neresinden bakılsa Mollanur Vahi- dof da, Sultan Galiyef de bunu ıstıyordu; onlann ardılı sayabileceğımiz öbürleri. yânı Mustafa Sup- hi, Etfıem Nejat, Şevket Süreyya ve diğeheri de! Bunlann hepsi 'Türkçü', yânı 'halkçı' kökenlidir; onlan sosyalizme getiren de, zaten bu nitelikleri ol- muştur; hal böyleyken. 'Soğuk Savaş' bittiği hal- de, 'Milliyetçı Hareket' onlan 'Moskova Uşağı' birer 'hain' olarak mı görecektir; yoksa, Türk- lüğün gelecekteki mutluluğunun, eşitlikle öz- güriüğü kaynaştırmış, sosyalist bir demokra- side olduğuna inanan 'yurtseverler' olarak mı? 'Söz Milletin' programındaki Sultan Galiyef tar- tışmasında, MHP kanadı, bu bahiste açıklığa va- ramamış görünüyordu. Affedersiniz unutmusum, neydl o lâf? Oysa adam ne Rus, ne Çinli, sapına kadar Türk; dahası, Türkçü, dahası hayalindeki ülkeye 'Turan sosyalist Cumhuriyeti' adını tak- mış; 'totaliter' bolşeviklikle savaşıyor, bu uğur- da canını vemiş; ama Marksist, Türklüğün an- cak bu yöntemle 'yükselebileceğine' inanıyor; nedir bu, bir 'ihanet' programı mı yoksa, hal- kına ve yurduna gönül vermiş bir demokratın, yurtsever projeksiyonu mu? 'Soğuk Savaş'ın kirliliğinden kendilerini anndır- mış olanlar, çoktan asıl kimliklerine yâni Türkçü- lüklerine, yâni Halkçılıklarına sarıldılar; demokrat- lığın hoşgörüsü içinde. sosyalizmi de, aydınlık ve aydınlatıcı bir yol sayıyorlar: normali de, budur; bunun aksine direnmek, ne kadar çok şeyi birden, reddetmek anlamına geliyor, hesapladınız mı? Dil- de, Kültürde, işde birliği, yâni Türkçülüğü; Mü- dafaa-i Hukuk'u, yâni Kemalizm'i, yâni lâik Cumhuriyeti ve Demokrasiyi; Galiyefçiliği, yâ- ni sosyalizmi ve tam bağımsızltğı! Affedersiniz unutmusum, bunlann hepsini red- deden siyasi hareketlere. bır şey deniyordu. ney- dio? http:// www. prizma.net. tr/ A İLHAN http://www.eda.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog