Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

-I3MAYIS 1998 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 CÜNEYT ARCAYÜREK H Baştarafi 1. Sayfada söyemlefe Refah'ın sürgitı yapmanın peşinde olanlar, Bal- gat taki takkeli evde önderieriyle plan üstüne plan hazırtıyor- tar. Takkeli Erbakan sözüm ona siyaset yasaklıs. hakkında 30'a yakın sav öne sürülen ünlü Melih Gökçek ASKİ salonlarını "Hoca efendilehnetahsis buyurmuş". Tak- kelı hattalardır sabah akşam orada bal gıbi politika yapıyor. Gerekçe ise. eski RP'li, bir saatte yeni Faziletii olan yol- daş milletvekillerıyle öğle yemeklerınde buluşmak! Tabü ne gazeteci ne de devletin dikkatli gözleri yalancı dol- rnayı yutuyor. Anlattıklanna göre, Takkeli Necmettin. vurmuş yumruğu- nu masaya. "Va böyle olacakya da..." demiş kı, aman efen- dim. yaşlısı. gencı, çevre toz duman. Bır tartışma. bir kulis- tir gırla. Kımı diyor ki -örneğin Gül Abdullah- "Hoca, parti- nin kötülüğünü istemez", başkaları -ornegin Bülent Annç- diyor ki, "Hoca'ya saygımız büyük ama, eh artık, bir köşe- ye çeto/se de gençler gelse yönetime". Bır "Aksakalh", btr "Genç" grubu lafıdır gıdiyor. Ama Takkeli Erbakan, vurdu mu yumruğu masaya. yel- kenler suya inıyor. Yüksek sesle öne sürülen görüşler birden mınltrya dönüşüyor. Açıktan söytemiyoriar elbet; Takkeli'nin dümen suyunda giden Aksaçlılann tek amacı, bal gibi kapatılan RP'yi "yeni- den diriliş"e getirmek! Gençler diye anilanlar ise, kapatılan RP'yi sürdürmenin, FP'nin başına aynı derdi sarmakla, olasıdır ki, kapatılmaya olanak sağlamakla eşdeğerde olduğuna inanıyorlar. Bu nedenle; FP içindeki çekışmeleri sadece parti içi ikti- dar edinmenin yollan diye algılamamak gerekıyor. Gençler; Aksaçlı diye bilinenler FP'ye egemen oluriarsa bir kez daha anayasanın 2. maddesındeki "laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti" tanımına ters düşüleceğinden kor- kuyoriar. Kısacası, tellaklardan kımileri değişse bile... Eski tas eski hamam kalmanın ön aşamasında FP. Basit fark Genç FP'liler, din ve devlet yönetimi konulannda Aksaç- lılara oranla daha mı çağdaş? Hayır! Temei ilkeleri uygulama yöntemleri farklı. Takkeli Erbakan ve çevresi iktıdara hemen gelmenin, 30 yıldır söyleyegeldiklerinı dertial uygulamaya koymanın pe- şinde. Nitekim, Takkeli, Şaibe Hanım'ın desteğıyle iktıdara ge- lir gelmez, çevresiyle birlikte bu temel ılkeyı uygulamaya gi- rişti. Bu deneyimin nasıl sonuç verdiğıne bizzat yaşayarak tanık olan kımı genç RP'liler, şımdı FP adıyla aynı yollardan geçmeyi istemiyortar. Belki daha uzun zaman alacak ama, genç grup, ırticayı, şeriatı dahayavaş uygulamalarta, adım adım ilerieyerek ger- çekleştırmeyı her açıdan uygun görüyor. Köktendinci parti damgası yemeden, çağdaş kimı olanak- lanyla amaca yürümenın daha uygun olacağı kanısındalar. Ne ki, Takkeli Erbakan. yıllarca uğraştp büyüttüğü ağacı genç kadroya teshm ettiği gün, beş yıllık siyaset yasağından artık gen dönüş olmayacağının da bilıncinde. Şu günlerde çevresindeki sadık milletvekillerı. elinde tut- tuğu örgütün büyük bölümüyle FP yönetimini istediğı kıva- ma getırmeyi yegliyor. llk bilgiler. başan şansını yüksek gösteriyor. Tabü, bu arada başkentin Bakanlıklar semtındeki bir bi- nada oturan, anayasanın sadık koruyucusu bır ınsan. kapa- tılan RP'nın ardından açılan FP dönemindekı "eski gunleri çağnştıran gelişmelen dikkatle, özenle ve günü gününe'iz- liyor, not ediyor. Yen gelmışken, yakın geçmışteki bir olayı anımsatmamak olanaklı mı? FP kurulduktan sonra, Çankaya'ya çıkan yöne- tici kadro, Cumhurbaşkanı'ndan bir nasıhatle kente döndü. Demirel. konuşmasında FP'lilere "eski günlere dönme- melennı tavsiye ediyordu". FP'liler "Bir koyundan iki post çıkmaz" atasözündeki er- demi anımsıyoriar mı acaba? — - - - „ Taksim'de >apılan yüriiyüşk Akın Birdal'a saldın kınandı. (ÖZKAN GÜVEN) 'Saldırı iıısaııLk dışı olay' • Baştarafi 1. Sayfada bagkanı Süleyman Demirel, Birdal'a si- lahlı saldında bulunulmasından üzüntü duyduğunu belirterek "Türkiye'de böy- le şeyler olmamalıydv. Sayın Akın Bir- dal'a acil şifalar diüyorum. İnşallah bir şey olmaz, kurtulur. Gayet tabü ki kanun. bu işi yapanlann peşindengidervegerek- li muameleler yapılır" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz. olayı büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirterek "Emniyet güçleri- miz eşkâli belirlenen iki saldırganın yaka- lanması için gerekli çalışmalan başlattılar. lınannı ki kısa zamanda olayin failleri ya- kalanıpadaleteleslim edilecek" dedi. Baş- bakan Yardımcısı Bülent Ecevit, "Akın Bir- dal'a yapılan ve Birdal'ın ağır yaralanma- sına neden olan saldın son derece çirkin \e insanlık dışı bir olay olduğu kadar Türki- ye'ye de kötülüktür. Saldırganlann yaka- lanması için devletimiz her çabayı göstere- cektir" diye konuştu. Olayla ilgili dığer tepkiler şöyle: ingil- tere'nin Ankara Büyükelçisı David Logan: Yapilan saldırıyla ilgili haberleri duymak beni çok sarstı ve dehşete düşürdü. Bu çir- kin ve alçakça saldıny a rağmen Türkiye'de insan haklan davasını ileriye götürmek için yürekli çalışmanızı sürdürmeye kararlı ola- cağınızı biliyorum. TBMM Başkanı Hik- met Çetin: Bir insanın yaşamına karşı gi- nşılen saldınnın hiçbirhaklı gerekçesi ola- maz. Şiddete başvurmak. demokrasilerde asla kabul edılemez. Bu olayı şiddetle kı- nıyorum. Faillerinin en kısa zamanda ya- kalanacağına eminim. CHP Grup Başkan- vekilleri: Ülkücü çetelenn geçmişte acı ve ıç karartıcı örneklerinı yaşadığımız eylem- lerinı sergılemeyi sürdürecekleri ve yenı kurbanlar seçeceklen anlaşılıyor. Türkiye Barolar Birlıği Başkanı EralpOzgen: Te- mel insan haklanndan olan yaşama hakkı- nı ortadan kaldırmayı amaçlayan bü ve benzeri saldırılar. insan haklan savunucu- lannı susturamayacaktır. Saldırganlann >a- kalanıp yargı önüne çıkartılması devlet ol- ORTRE /AKIN BÎRDAL KÎMDÎR? 'Güneydoğu'da diyalogdan yanayız' Haber Merkezi- İnsan Haklan Der- negi'nin kuruculanndanolan ve 1992 yılından beri genel başkanlık görev i- ni sürdüren Akın Birdal, her fırsatta Türkiye"deki insan haklan ihlallerini ve Güneydoğu'da bir savaşın sürdü- ğünü gündeme getirdi. 1948"de Niğde'de doğan Birdal. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülte- si'nde okuduğu yıllarda Niğde Genç- lik Derneği Başkanlığı yaptı. 1973 yılında işletme masteri yapan Birdal, 1974-19" 1 ? yıllannda Ziraat Mühen- dislen Bırliği ve Ziraat Mühendısle- ri Odası yönetimlerinde çalıştı. 1977 yılında K.öy K.alkınma Kooperatifle- ri'nin kuruluşuna katılan Birdal. Köy-FCoop Nığde Birlik Başkanlığı göre\ine getirildi. 1979 yılında "Tiir- kiye'nin sosyo-ekonomik durumu ve ekonomiksorunJan" konusunda üni- versitelerde ders veren Birdal, 12 E\ - lül 1 ^80 askeri darbesinden sonra 1 yıl Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra iş bu- lamayan ve 2 yıl bakkallık vapan Bir- dal, 1986 yılında iHD'nın kurucula- n arasında yer aldı ve genel sekreter- liğe seçildi. 1992 yılına kadar genel sekreterlik görevini sürdüren Birdal. 24 Ekim 1992'de aenel başkanlığa se- çıldi. Akın Birdal. her firsatta gündeme getirdiği "Güneydoğu'daTürkdevle- tine karşı sa\asan tarafPKK'dir. Tür- kiye'de resmen Uan edilmemiş bir sa- vaş sürmektedir. l'luslararası hukuk ve savaş kurallandikkate ahnnıamak- tadır. Taraflann sa\aşa son vennesi, silahlann bırakılmasu sorunun diya- logla çözülmesi gerekmektedir'" gö- rüşleri nedeniyle bazı çevrelerden tepki gördü. Açıklamalan nedeniyle hakkında birçok da\ a açılan Birdal. 1995 yılın- da PKK. tarafından kaçırılan korucu- lar ve askerin kurtanlması için girı- şimde bulundu. RP millervekili Fet- hullah Erbaş Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan. gazeteciler ve aileler ile birlikte P- KK"nin Zap kampına giden Birdal. burada örgütün üst düzey y öneticile- n Murat Karayılan. Duran Kalkan ve Rıra Altun'la görü^tü. Zap kam- pındaki görüşmeden kısa bır süre son- ra PKK.. 2 askeri serbest bıraktı. 8 Aralık 1995'te de 6 asker serbest bı- rakıldı. Ancak Birdal \e heyet üyelerinin Zap kampında "PKKbayrakları** al- tında çekılen fotoğraflannın gazete- lerde yayımlanması üzerine bazı çev- relerden sen tepkiler geldı. Birdal ve Arslan hakkında bu görüşme nede- niyle dava açıldı. Ankara DGM'de yargılanan Birdal bu davadan beraat etti. Safakhn ifadesiyle hedefolmuştu ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - İnsan Hakla- n Derne|i Başkara (İHD) Akm Birdal. PKK'nın Kuzey Irak'ta yakalanan ikinci adamı Şemdin Sa- hk'm ifadelerinin ardından hedefolmuştu. Gaze- telerde yer aîan habeTİere göre Şemdin Sakık ifa- {felerinde şunları söylemişti:* "- Atan Birdal benden daha fazfe» PKK'cJdir. Ab- cullah Öcalan' ın onunla defalarca konuştuğuna şa- Mt oklum. Bazen de Öcalan ona bir kurye gönde- rir \e ona nasıl davranması gerektiğini söykrdi. Apo, HADEP'e bir öiçfide güvenir ama İnsan Hak- hn Derneği'ııe soosuz bir güvıen duyar. 'Benim "ürkiye'deki tabancamdır. tHD sayesinde kendimi- 2e Avrupa'da bir yer bulduksa, bunda Akın Bir- cal'ın rolü büyük1 derdL HADEP bik bu ölçüde Öcalan'm kontrolûnde değildir. - Bir keresinde Öcalan sinirti bir şckiUe, 'Akın Birdal boşuna bizim HADEP ile işbirüği yapın sö- nâmüze kars.ı çıkmamış. Bu adamlar Ankara'nın lavasınauyupbize ihanet etmek mi istiyor" demiş- 1 - Bir de tHD'de bir kadın varnuş, adım haüria- nıyonım. Akın Birdal. bu kişiden devlet ajanı ola- Mİir diye şiiphelenJyornıuş. Öcalan'dan bu kişinin o)rkutulnia$ını istemiş, ne oldu bflnüyorunvr Akm Birdal ise Sakık'ın bu açıklamalannı şöy- eyanıtlamıştı: "- Sakıkbir ifade vermemistir. verseydi böyle şey- er sövlemezdi. Komployudev lethazırlanııştırve bi- üeri kamuoynnu yanıltmak için bunu kullandı. - Biz kimsenin tetikçisi degiliz ve otmadık. Söy- cndiği gibi bize hiç kimse tarahndan kurye gönde- -ünıtdL De^l PKK'den, ne bir devletten ne de bir Kurumdan tHD 5 kuruş para almamıştır." İşte saldırganlar tHD Genel Başkanı Akın Birdal'a silahlı saldında bulunan iki kişinin eşkâli. görgü tanıklannın ifadeleri doğrultusunda belirlendi. Alınan ifadelere göre. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde saldırganlann robot resimleri de çizildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi tşlem Daire Başkanlığı uzmanlannın hazırladığı robot resimlere göre eşkâller şöyle: Birinci şahıs, 1 70boyunda. 25-26 yaşlannda. etine dolgun. siy^ıh saçlı. buğday tenli. ela gözlü. kot pantolonlu, lacivert montlu. İkinci şahıs. 1.75 boyunda, 25-26 yaşlannda, zayıf yapılı. siyah saçlı, siyah düz kaşlı. kısa almlı. tıraşlı yuvarlak yüzlü. montlu. kot pantolonlu. manın. bunun için de gerekli iradeyi orta- ya koymak hükümet olmanın gereğidir. ABD yönetimi yapnğı açıklamada, Akın Birdal'ın saldınya uğramasından duyduğu üzüntüyübildirdi. ABD Dışisleri Bakanlı- ğı SözcüsüJamesRuben imzasıylayayım- lanan açıklamada. "ABD, Birdal'a yönelik saldınyı şiddetle kınamaktadır. ABD, de- mokratiktoplumda hükümet dışı kuruluş- lann yaşamsal rolünü desteklemekte ve Türk yetkililere bu kumluşlann yaşayıp serpilecegi bir ortam yarattlması çâğnsın- da bulunmaktadır" Türk Harb-İş Sendikası Merkez Yöne- tim Kurulu: Türkiye'de demokrasinin ku- rumlaşmasina düşman olan karanlık güç- lercegerçekleştirilmişprovokatifbirsaldı- ndır. Çağdaş Hukukçular Derneği: Son günlerde bazı basın organlannın aracılı- ğıyla insan hakları savunuculanna karşı y ürütülen kışkırtma politikaları ürünlerini vermeye başlamıştır. insan haklan savu- nuculanna karşı tavır alan ve ülkede ırkçı- Uğa sürekh tav ız v eren bu tutuma son ve- rilınelidır. İnsan haklannı savunmanın bi- le can güvenliğımizi ortadan kaldırdığı böyle bir ortamda, insan haklannı savu- nanlann uğrayacağı her saldından hükü- met sorumlu olacaktır. ÖDP Genel Başkanı L'fiık Uras: Birdal şahsında bu toplumda banş isteyenlere kar- şı başlatılan silahsız saldın kampanyası sı- lahlı hale getirilmiştir. Toplumsal muhale- fet sindirilmek istenıyor. Fazilet Partisi Grup Başkanı Recai kutan: Tehlikeli bir gidişin ışareti. Birdal. ŞemdinSakık'ın ıti- raflanna dayanılarak agır ithamlarla karşı karşıya bırakıldı. Türkiyemizde her za- mankınden fazla huzur ve sükûna ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde Sayın Birdal'a sıkılan kurşunlar, gerginliği tırmandırmak- tan menfaat uman çevrelerin işine Varava- cak tehlikeli gidişin işaretidir. Sosyalistlk- tidar Partisi: Bu hain saldın, Şemdin Sa- kık'a ait olduğu iddia edilen ifadelerin medyaya aktanlmasıyla başlatılan kam- panyanın birparçası ve sonucudur. Liman- İş Genel Merkezi: O kimlıği belirsiz kişilerin kim oldu- ğunu bu ülkede yaşayan her _ ^ _ _ aklı başında insan bilmekte- dir Birdal'a saldınnın tek sorumlusu ve faıli kontrge- rilladır. Türk Sanayicileri ve Işa- damlan Derneği (Tl'Sİ AD): Birdal a vapılan saldın. 21. yüzyılın eşiğınde insanlığın ortak ideali olan demokrasi ve insan haklarının gelişme- sı çabalanna yöneliktir. DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak Türkiye bir çatışma ortamının ıçme itil- mek istenıyor. CHP istanbul II Başkanı Etem Cankurta- ran: Kuşkusuz suçlular sade- ce tetikçiler değil. Son gün- lerde kımı spekülatif haber- lerle hukuka aykm bir biçim- de Birdal'ı hedef gösterenler de bu saldından sorumludur tP Genel Başkanı Doğu Pe- rinçek: Sorumlulann. Batı'yı Türkıye'nın üzerine süımek isteyen karanltk güçler için- de aranması gerekır. EMEP Genel Merkezi: Gerçek sal- dırganlar, çeteler, kontrgeril- la ve onların sivil taşeronla- rıdır. KESK: Son günlerde karanlık odaklarca yönlendi- rilen faşist saldırganlar. üni- versite gençlığinden sonra demokrasiden yana tüm güç- lere azgınca saldırmaya baş- ladılar. TürkiyeGazeteeikrCemi- yeti: Geçmişte yaşanılan ka- ranlık günlere dönülmesını önlemek için devlet saldır- ganları kısa sürede yakala- malı \e varsa arkalanndaki karanlık güçleri de ortaya çı- karmalıdır Bır grup kitleör- gütü Demirel'e faks çekerek faillerin bir an önce bulun- masını istedi. İHD İstanbul Şubesi önünde toplanan ve Birdal'ın fotoğraflanylaTak- sım'e kadar yürüyen yakla- şık 2 bın insan haklan savu- nucusu,. "Çeteler halka he- sap verecek" sloganlannı at- tı 11 yılda 12 İHD'li öldürüldü İSTANBLİL (UBA) - Genel Başkan Akın Birdal'a yönelik saldınyla yeniden gündeme aelen İnsan Haklan Derneği'nin (IHD) kuruluşundan bugüne kadar 12 yöneticisi katledildi. 1986-98 yıllan arasında öldürülen İHD üyelerinin isimleri şöyle: Didar Şensoy: (İHD kurucusu' Darp sonucu kalp krizi) Vedat Aydın: (İHD Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi/ Kaçırılıp işkenceyle öldürüldü) SıddıkTan: (İHD Batman Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Silahlı saldın) İdrisÖzçelik:' (tHD Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi/ Silahlı saldın) Kemal Kılıç: (İHD Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi' Silahlı saldın) Orhan Karaağar: (İHD Van Şubesi üyesi Silahlı saldın) Cemal Akar: İHD Erzincan Şubesi üyesi ' Kaçınlıp işkenceyle öldürüldü) Şevket Epözdemir: (İHD Tat\an Temsilcisi Silahlı saldın) Metin Can: (İHD Elazığ Şubesi Başkanı, Kaçınlıp işkenceyle öldürüldü) Hasan Kaya: (İHD Elazığ Şubesi üyesi/ Kaçınlıp işkenceyle öldürüldü) Muhsin Meük (İHD Urfa Şubesi kurucu üyesi' Silahlı saldın) İkram Nlihyas: (İHD İzmir Şubesi üyesi/ Kaçınlıp işkenceyle öldürüldü). Koruma tartışması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İnsan Haklan Derneği Genel Başkanı .\kın Birdal'a, son günler- de bazı basın organlannca hedef gösterilmesine kar- şın koruma verilmemesi tartışma yarattı. İHD'nin avukatı Hüsnü Öndül, ko- ruma ısteklennin emnıyet- çe karşılanmadığını savu- nurken İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu. demek veya Akın Birdal adma hiçbir koruma başvuru- sunda bulunulmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Başesgi- oğlu, TBMM'de düzenle- diği basın toplantısında. "\e Ankara, ne İstanbul ne de Emniyet Müdürlü- ğü"nc korunma amaçlı hiç- bir talcbi yoktur. Bunu ke- sin olarak söyleyebilirim" dedi. Başesgioğlu, Şemdin Sakık'ın ifadesinde adı ge- çen di|er kişilerin korunup korunmayacağına ilişkin soru üzerine "Mevzuatta korunacak kişiler bellidir. Onun dışında herhangi bir tehditaltındaolan kişilerin başvurusu üzerine ancak il ve merkez komisvonlann- da degerlendirme yapıla- rak karar verilir. Şu ana kadar herhangi bir talep yoktur. Komisyonlann da resen koruma karan ver- me yetkisi yoktur" diye ko- nuştu. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu da konuyla ilgi- li sorulara şu yanıtı verdi: "Terörün Türkiye'de büyük ölçüde azaldığu or- tadan kaldırılma noktası- na getirildiği bir yerde az- dırmak isteyenler var. Bu yüzden de ses getirecek he- defler seçiyorlar. Kötü bir hadise. inşallah aydınlanır. Tabü ülkede tüm insanlan korumak devletin göre\i- dir. Ama dünyanın birçok yerinde başkanlar \urulu- yor." Sungurlu, istemesine karşın Birdal'a koruma ve- rilmediğine ilişkin soru üzerine "Bu da üzücü baş- ka bir boyut" diye konuş- tu. BirdaTa sflahh saldırı• Baştarafi 1. Sayfada dü. Sekreterin anlatımına göre iki kişi, Bir- dalla 5 dakika kadar görüştükten sonra şu- benin adresini alarak ayrılmak üzere kapı- ya doğru yöneldiler. Birkaç adım gittikten sonra aniden dönen saldırganlar. kendile- rini uğurlamak üzere odasının kapısında duran Akın Birdal'ı kurşun yağmuruna tut- tular. 13 el silah sesi çevreden duyulurken da- iredeki diğer kişilere ateş etmeyen ve so- ğukkanlı hareketeden saldırganlar. sekreter Demıre "Hiçbü" şey yapnıa. öyle kaT dıye- rek hızlı adımlarla yaya olarak kaçtılar. O- lay sırasında genel merkezde, sekreter dışın- da çaycı Muthullah Dövmeci ve İHD Yö- netim Kurulu üyesi Meral Bekar'ın bulun- duğu ögrenıldi. Kaldınmda bekleyen simitçi. birkaç bina ileriden olay yerine gelen UBA muhabirine. sılah seslerinin ardından bir kargaşa yaşan- madığını, olay yerinden şüpheli biçımde ko- şarak uzaklaşan kimse görmediğini söyle- di. Dernek yöneticıleri. kargaşa üzerine bi- naya gelen ve "yunus" olarak adlandınlan motorize polis ekiplerinın Birdal'a müdaha- lesine izin vermeyerek ambulansı bekledi- ler. Polis 13 dakika kay bettirdi Küçükesat'taki Hızır Acil Servisi'ne ıh- bar. saat 12.23"te Polis İmdat tarafından ya- pıldı. Ambulans, saat 12.27'de İHD'de. sa- at 12.40'ta arka sokaktaki Sevgi Hastane- si'nde oldu. Acil servisin verilerine göre. saat 12.10'da olay yerinde olan ve boş ko- vanlan işaretleyen polis memurlan. ambu- lans çağnsını 13 dakika geç yaptılar. Sağ göğüs altı ile omzu ve bacağına 6 mermi isabet eden Birdal. kalp ve damar ce'rrahısi. genel cerrahı ve ortopedi uzman- lanndan oluşan 2 ekip tarafından ameliya- taalındı. Hastaneye ilk geldiginde nabzı alı- namayan Birdal'ın sağ göğsüne aldığı kur- şun yaralan nedeniyle kol ve bacağa giden ana arter damarlannda kesikler meydana geldiği \e aşm kan kaybettiği belirtıldi. İlk operasyonda tahrip olan damarlara by-pass yapıldı. Başhekım Dr. Tevfik Ali Küçükbaş. ame- liyatın ardından yaptığı açıklamada. Bir- dal'ın sağlık durumunun iyiye gittığini göz- lemlediklerini, ancak şuurunun iyice açıl- ması için zamana ihtiyaç bulunduğunu söy- ledi. Dr. Küçükbaş. '"Sayın Birdal'ın hayati tehlikesi devam etmektedir. Kan kay bının y- ol açtığı hasarlann kesin tespiti ve şuurunun iyice açılması için zamana ihtiyaç bulunmak- tadır. Hastanıı/ bize ulaştıktan sonra yapıl- ması gereken her türlü müdahalc,anında ve eksiksiz yapümıştır. Bunun neticesi olarak, hastamızın durumunun iyiye gittiğini göz- lemlemekteyiz" dedi. Beyin fonksiyonlan yönünden değerlendirmelerin sürdüğünü kaydeden Küçükbaş, Bırdal'a 12ünite(yak- laşık 4 litre) kan verilerek kalp ve dolaşım sisteminin çalışmasını kontrol altına aldık- lannı da kaydetti. Hastaneye ilk olarak Ankara Valisi Erdo- ğan Şahinoğlu ve Ankara Emniyet Müdürü CevdetSaral geldi. Şahinoğlu. saldırganla- nn eşkâllerinin belirlendiğini. saldınyı üst- lenen olmadığını söyledi. Şahinoğlu. Bir- dal'ın özel koruma istemediğini, ancak ge- zıci emniyet ekıplerinin sürekli olarak der- nek önünde bulunduğunu kaydetti. Hastaneye daha sonra Başbakan Yardım- cısı Bülent Ecevit ve Dev let Bakanı Hüsa- mettiıı Özkan. Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk. CHP tstanbul Milletvekili Ercan Ka- rakaş ile FP Grup Başkanı Recai Kutan. FP Genel Başkanı İsmail Alptekin. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. YDP Genel Başka- nı Hasan Celal Güzel. sanatçı Suavi geldi. Hastane önünde toplanan y urttaşlar. Başes- gioğlu ve Ecevit'in giriş ve çıkışlan sırasın- da "yuh çekerken". "Katfl devlet, katil dev- let hesap verecek, çeteler halka hesap vere- cek, Çatlı'nın itferi yıldıramaz bizleri'' slo- ganlan attılar. Kalabalık. hükümet yetkili- leri ile Baykal ve Hasan Celal Güzel'i has- tane çıkışında simit ve pet şişe atarak yuha- ladı. Hastane önünde yoğun güvenhk ön- lemleri alınırken yurttaşlarla güvenlik güç- leri arasında sık sık tartışma ve arbede ya- şandı. Ercan Karakaş, hastaneye "Akın Birdal'ın tedavisini yapıyorsunuz. orayı da bombala- nz" diye tehdit telefonlan geldiğinı bildir- di. Hastanede bulunan İHD Genel Başkan Yardımcısı Orhan Baydemir, gazetecilere "Bu saldınnın hem objektif hem de subjek- tif katili devlettir. Hunharca bir saldın. Şim- diye kadar hakkınuzda sayısız davalar açıl- dı. Bunlardan sonuç alınanıayınea baskılar başladı. Demokrasi ve banş mücadelesinden rahatsız olanlar bu baskılan sürdürdü. Şim- diye kadar 14 yöneticimiz faili meçhul cina- yete kurban gjtti" açıklamasını yaptı. 2 şüpheli bvraküdı Cumhuriyet Savcısı HamzaLçar. İHD'de incelemelerde bulundu. Olay yerinde sal- dırganlann kullandığı çay bardağı ve kahve Fıncanı gıbi eşyalar incelenmek üzere alı- kondu. İlk incelemede. iki ayn silahtan çı- kan 13 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulundu. DGM Başsavcılığı da olayı ince- lemeye aldı. Ankara'da meydana gelen olay- ların karşılaştırılmasında. silahlarla ilgili bulguya rastlanmadığı. diğer illerle ilgili ba- listik incelemelerin bugün tamamlanacağı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü. ak- şam saatlerine doğru iki saldırganın robot rcsimlenni çıkararak basma dağıttı. Çevrede "şüpheü" görülerek gözaltına alınan 2 kışi. emniyette görgü tanıklanyla yüzleştirildikten sonra serbest bırakıldı. Emniyet yetkılileri. "Olayu emniyet haber merkezine telefon eden Türk İntikanı Tuga- >ı (TİT) üstlendi" şeklindeki haberleri yalanladılar. YÖCE TÜRK ULUSUNA TESEKKÜR DEVLETİMİZİN TÜRK HAVA KURUMUNUN HAKLARINA SAHİP ÇIKARAK GEREKLİ DENETİMLERİ EN UYGUN ŞEKİLDE YAPMASI, BU YILKİ KURBAN BAYRAMI'NDA EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ OLDU. HALKIMIZIN DA HAKLARINA SAHİP ÇIKARAK KURBAN DERİLERİNİ TOPLAMADA VE KAÇAK KESİMLERE GÖZ AÇTIRMAMADAKİ TİTİZLİĞİ VE BAŞARISI BU YILKİ KURBAN BAYRAMI'NDA BİR BAŞKA BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ OLDU. HÜKÜMETİN, KURBAN BAYRAMI'NDAN ÇOK KISA BİR SÜRE SONRA, 29 NİSAN 1998 TARİHLİ BİR YÖNETMELİKLE TOPLAMA HAKKI VE GÖREVİNİ ELİNDEN ALARAK TÜRK HAVA KURUMU'NUN YAŞAMINA KASTETMESİNİ ANLAYAMADIK. BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYAN HALKIMIZA TESEKKÜR EDİYOR VE TÜRK HAVA KURUMU'NA YİNE AYNI TİTİZLİKLE SAHİP ÇIKACAĞINA OLAN İNANCIMIZI BELİRTİYOR, SAYGILAR SUNUYORUZ. TÜRK HAVA KURUMU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog