Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 16 SPOR F. Bahçe Kulübü'ne gelerek iki yıllık sözleşme yapan Boşnak ftıtbolcu Sergen'in rekorunu da kırdı NEYMİŞ Baliç'ten 3 trilyoııhık iıııza Balic kimdir? HİLMİ TLRKAV \e Bahç artık Fenerbahçelı Dun kulup bınasına gelerek ken- dısını ıkı yıllık Fenerbahçelı ya- pan sozleşmeye ımzasını atan Boşnak futbolcu Turkiye'nın yenı transfer re- korunu kırdı Eskırekorl 4 tnlyon lırayla Be- şıktaş'tan lstanbulspor'a geçen Sergen \al- çın a aırtı Galatasarav başta olmak uzer c Utanbulbpor ve ts- panyol kuluplennın trans- fer lıstesmde >er alan Ba- hç'm kendısını 2 yıllığına Fenerbahçelı vapan sozleş- me> ı ımzalaması ıle bera- ber camıada herkes rahat bır nefes aldı Transfer go- ruşmesi. anımsayacağımz gıbı aylar oncesınde başla- mı^tı Bızdebuhabenyak- laşık 15 gun kadar once "Balıç, Fenerbahçe ik söz kesti"dıye yayımlamıştık Bahç ın Fenerbahçe yege- lışı kuşkusuz San-Lacı- vertlı kulube pahalıya mal oldu Bursa kulubune bu transfer ıçın 9 mılyon do- lar (karşılığı 2 tnlyon 500 mılyar hraVfutbolcuyada 3 mılyon dolar (750 mılyar lıra) venhrken Bahç'ın Fe- nerbahçe de nasıl bır grafik çızeceğı şımdıden merak konuhu Futbolcu ımza sonrasında Fenerbahçe'ye şampıyonluklar ya^amaya geldığmı soyledı Hareketli bir gün Fenerbah«,e Sos>al Tesıslen'nde, dun ol- dukçahareketli saatleryaşandı Öncekıyıllar- da Rıdvan, Tanju, Feyyaz gıbı futbolculan ola>lı bır biyimde renklenne bağlayan San- Lacıvertlı ekıpte herkes Balıç ın transfenne kılıtlenırken yonetımdekı "kongre* huzursuz- luğu bıle unutuldu Medyanın da buvuk ılgı gösterdığı ımza torenını onlarca kamera anı anına goruntulerken 100'e \ akın muhabır de unlu futbolcuv u adım adım ızledı Kulup başkanı AzizY üdmm ıse transferie- nn devam edeceğını ve butun Turkıye'nın Fe- nerbahçe'yi konuşacağını beiırttı Yıldınm. Boşnak futbolcu Elvır Ba- hç'e de sözunde durdugu ıçın teşekkur ettı Fenerbahçe'nın yent transfen Ervir BaMç. 1975 doğumlu. Sa- raybosna'da başanlı btr rikokul eğıtımınden sonra makıne tek- nısyenlığı eğıtımı almayabaşla- d» Ancak ülkesmdekı savaş, o- nun eğıtımmı etkıledı ve Bahç kendmı tamamen 1984'te başla- dığı futbol hayatına verdı tlk ku- lübu FC Zemıcar'dı Başanhfut- bolu dıkkat çekınce kendmı 1 lıg takımlanndan Sarajevo'da buldu. Yugoslavya Genç Mıllı Futbol Takımı'nda arahksız for- magıydı SavaşlabırlıkteSaray- bosna Mıllı Futbol Takımı'na geçtı Yaıdunmaçlanndaaynadı Ve 1995 yılında Bursaspor'a transfer oldu 6 aylık antrenman süresındegoz dolduran Bahç da- ha sonraarahksız Bursaspor for- ması gıydt Oynadıgı başarılı tutbolu ve yükselen grafiğıyle her transfer dönemınm önde ge- len ısımlennden oldu YıldıruıTa destek Bu arada hazıran avının ıkıncı haftasında >apılacak olan kongre oncesınde Ka- dıkov, Grubu Başkanı Ka- zun Bayulken ve Bırleşık Grup Derneğı Başkanı Mtthıttin Bulguriu yaptık- lan açıklamalarda Azız Yıldınm adeslekverecek- lerını soyledıler Bayulken, Azız Yıldınm tarafından alınan kongre- nın "cesaretiı bir karar" olduğunu tfade ederek "\akif yanlış yapryor. \ziz Yddınm'ın önu açtbnab- dır. Çunku kendısı en ıvıst- ni yapmak ıçın uğraş veri- \or. fla vıl şans vermemur gerekir. Kulûbün uç \ ıl on- cesindekı durumunu hepi- miz çok ryı bıhyoruz. O yıl- lardakı kotü gıdışat \lı Şen, Azız \ ılmaz ve \efa Kuçuk'un esendır. Bu kongrede grup olarak her turlu desteğı vere- ceğn" şeklınde konuştu Bu arada Bırleşık F Bahçe Vakfı nın kongrede gerekırse Azız Yıldınm ayannda bır başkan ortava çıkarta- bıleceğı oğrenıhrken \aktın başkanı \efaKu- çuk, ne başkan ne de yonetıu olarak gore\ al- mayacağını bır kez daha y ıneledı İmzasonrasıbayrağıöpenBaHç'inilkişisan-lacivertli formayıgiymekoldu. (Fotoğraflar GOKMEN ALAKLŞ) Kupa Galipleri'nde final gecesi Spor Semsi - Kupa Galıp- len Kupasi bu gece sambım buluyor Stockholm'un Ra- sunda Statı'nda oynanacak olan Chelsea-Stuttgart karşı- laşmasi bu gece saat 21 30'da TRT 1 'den naklen yay ımla- nacak Fınal oncesı bın kışı olan Stockholm Pohs Teşkı- latı nda ızınler kaldınlırken 13 bın Ingılız. 4bın Alman ta- raftarın maçı olaysız ızleme- -.1 ıçın alarma geçınldı Tofaş'tan yalan habere kınama SporServisi-Tofaş Basket- bol Kulübu. bır spor gazete- sınde çıkan Tofaş Kulübu'nu v e hakemlen zan altında bıra- kan yazılan bır basın açıkla- masnapdrakkınadı \çıkla- mada "Bu tur gerçekle ilgisi bulunmayan bir iddianın, araştınlıp haber yapılması bızı gerçekten uzdu. Bovle bir değeıiendirmenın Turki- >e'nın cn koklu kuluplerin- den bin olan Beşiktaş'ın > one- bcileri ve taraftartanna ait ol- duğuna kesınlıkle ınanmıyx>- ruz" denıldı Erol Tok imza attı Ç (Cum- huriyet)- Dardanebpor, Or- du Mıllı Tdkımı eskı teknık dırektoru Erol Tok ıle soz- leşme ımzaladı Dardanels- por ıle 3 vıllık sözleşme ım- zalayan Erol Tok'un tngıl- tere"de 1 vıldanbuşanalısan \e futbol çalıştıncıhgı eğıtı- mı gordugu belırtıldı Dar- daneKpor'da antrenorluge de \kif Başaran eetınldı İYİK finalde Spor Semsi- Deplas- manlı Buyukler Sutopu Lıgı plavoff^an fınal 3 maçın- da Istanbul ^ uzme Ihtısas Kulubu (tYIK) Heybeh- ada'\ı 11-4 yenerek fınale yukseldı ve finalde Galata- ın rakıbı oldu 6 MtLYON DOLARA İSTANBLLSPOR DA Ayhan rekora vurdu Spor Servisi - Lıgın flaş ekıplennden ls- tanbulspor. buyuk kuluplerın de pe^ınden koştugu Ayhan ıçın Gazıantepspor'la anlaş- tı 6 mılyon dolar ıle lsa,Atakanve Adanas- por'da oynayan ısmı açıklanmayan bır tut- bolcu karşılıgı Gazıantepspor ıle anlaşmaya varan tstanbulspor, bugun genç futbolcu ıle sözleşme ımzalayacak Başta Fenerbahçe ve Beşıktaş olmak uze- re bırçok kulubun transfer Ubtesınde olan Ayhan ıçın Gazıantep'e gelen Istanbulspor Kulubu Başkanı CetnUzan dun Başkan Ce- lalDoğanılegoruştu Doğan. goru^me son- raM yaptığı açıklamada Istanbulspor ıle Ay- han'ın transten ıçın anlaştıklarını belırterek -\rökhiçblr kulup bu oyuncu içıngirişım- de bulunmasın. Bu konu kapanmıştır"dedı Istanbulspor aynca ^nkaragucu'nun başa nlı futbolcusu \hmefle de anlaştı Istanbulspor Başkanı Cem Lzan ıse Av- han'ı renklenne bağladıklan ıçın çok mutlu olduklannı belırterek "Ligde \e \vnıpa'da hedefımiz buvük. Avhan. Istanbulspor'un gucune guç katacaktır" dedı OStECKİN CÖREVİNE SON VERtLDl Rıdvan Kocaelispor'da \HMET KURT İZMIT- Kocaelıspor'un yenı teknık dı- rektoru Rıdvan Dilmen Alman teknık dı- rektor HolgerOsıeck ın gorevıne son ve- ren ve dun kulup bınasında Rıd\ an Dilmen ıle goruşen başkan Sefa Sirmen ve yone- tıcıler Dilmen ıle 1 vıllıgına anlaşmava vardı kocaelıspor un eskııekmk dırekto- ru \e mıllı takımlar sorumlusu Mustafa Denizli nın onerdıgı Rıdvan Dilmen, bu transferdcn 1 mılvon dolar alacak Teknık dırektor sorununu Rıdvan Dıl- men ıle çozumleyen Kocaelıspor ıç trans- ferde de Stingaciu. Mirkoviç. Dobrrros- ki ve Ahmet ıle ıkı yıllık sözleşme ımza- ladı Yeşıl-Sıyahh ekıbın yenıden anlaşmay a vardığı Mırkovıç Dobro^kı Ahmet ve Stingaciu. başkan Sefa Sırmen'ın tzmıt Buyukşehır Beledıyesf ndekı makamında duzenlenen torenle sozleşmelerını yenıle- dıler îkı yıllık soşleşme ımzalavan dort futbolcuva odenen ucret açıklanmadı Eldeki kadro korunacak Galatasaray iç transfere döndü Spor Servisi- Bursas- por"un Boşnak yıldızı El- vır BaBç'm. 12 mılyon do- lar gıbı rekor bır transfer ucretı karşılığında Fener- bahçe vle sözleşme ımza- laması uzerme Galatasarav yonetımı. 'eklekıyıldızlan' kaçırmamak ıçın ıç transfe- re hızverdı Sozleşmesı so- na eren Hakan Şukur. Er- gun, Suat, l mit K. Hakan gıbı ısımlen "bırakrnama' karan alan San-Kırmızılı yönetıcıler. -Hakan Şü- kur'everBecek paranına>- nısını isterinT dıyen Tu- gay'a ıse tavız venlmeme- sı konusunda bırleştıler Ancak yönetıcıler. Tu- gay'a, 'git'demeyeceklen- nıde^ovledıler Basın Soz- cusu Ateş Lnal Erzen. bır sure ılgılendıklen Bursas- porlu Bahç'ın 12 mılvon dolar (vakla^ık 3 tnlyon) karşılığında Fenerbahçe ıle bozle^me ımzalamabi uze- rıne vaptığı açıklamada "Havirh olsun, ama biz Turkıyeliglenndebu para- >a futbolcu alma>ız. Babç'e odenen para Fenerbah- çeVfcdengelen bo/abflir. Bu onlann sonınu Bız şampı- yon takım olduğumuza go- re,kadromuzdakı ftıtboku- lar da lıglenn en m futbol- culan. Bu nedenle once «; transfen bıtınp 1-2 takv> >evle \TCIU sezona hanrlan- mak isthnruz "dedı Yöneticiler, transferde dönen rakamlar karşısında paniğe kapıldılar Beşiktaş'ın gözü korktu \SEN\OZK.\N Beştktaş ın gozu korktu 1 Transter pazannın mılvon do- larlardan açılmaM Be^ıktaşlı vonetıcılenn gozünu korkut- tu Yönetıcıler ıstedıklerı daha doğrusu teknık dırektor Toshack ın ıstedığı trans- ferlen gerçekle^tırmeden. hıçbır futbol- CU>TI elden çıkaımama karan aldılar Bursasporlu EJvir Baliç ın 12 mılvon dolar gıbı astronomık bır rakam karşılı- ğında Fenerbahçe'ye transfer olmasını herke>le bırlıkte •hayretter' ıçınde ızle- mekle yetınmek zorunda kalan Sıyah- Bevazlılar kara kara duşunuvorlar Zıra Be^ıktas ın bu sezon transfere ayırdığı rakamı ezelı rakıp F Bahçe. sadece bır futbolcu ıçın harcadı Be^ıkta^ ın almak ıstedıgı G Antep;,- porlu \vhan ın fıvatının da lstanbul'un • Yuksek rakamlar karşısında şaşkına dönen Sıyah-Be>azlı yönetıcıler, bu durum karşısında ıstedıği transfen gerçekletırmeden eldeki futbolcuları bırakmama karan aldı. devreye gırmest ıle 6 5 mılyon dolara vükielmesı ve Istanbul un hem bu fut- bolcu hem de kulübu ıle pretiMpte anlaş- ması Beşıktaşlılann panıklemesıne ne- den oldu Toshack'ın almmasını ıstedı- ğı Samsunlu Celil ve Cenk ıçın de 10 mılvon dolar fıv at bıçılmesı Beşıktaş'ı daha da korkuttu N onetım de bu gelış- meler ve rakamlar karşısında. kadrosun- dakı tutbolculan elden c.ıkarmamakara- rı aldı Be^ıktaşlılara gore herkes Ok- ta> ve Recep ın teknık dırektor Toshack tarafından ıstenmedığını bılıyor Beşık- taş bu 2 oyuncusurm zorunlu olarak sa- tacak ve deyım yennde ıse ıkı futbolcu "sudan ucuz" gıdecek Sonra da satılan- lar mumla aranacak. bu da yetmezmış gı- bı, Beşıktaş'ın geleceğı mılyon dolarlar odenecek tanımadık oy^ınculara teslım edılecek Yönetıcılerburadakendılenne su soru\Ti soru\OTİar * bizenayı miyizT Yanıtı aldıklannda da kata kataya v enp sınırlı da olsa alternatıf uretıyorlar ve kadrodakı futbolculan tutup yabancılar ıle guçlendırmeyı kararlaştınvorlar An- cak burada karşılanna Toshack çıkıyor tstemedıklen gıdecek1 Beşıktaşlı yone- tıcılerkararlarını vermışler, bu şartlarda kımseyı transfer etmelen mumkun go- zukmuyor Zatenönlenndeçokfazlaço- zum yolu da yok Şımdı merakla bekh- yorlar Toshack bu gehşme karşısında ne yapacak1 Ortaköy fark attı Spor Servisi - Basketbol- da erkeklerbırıncı lıgıneter- tı pla\-off maçlannda Em- lakbank Ortakoy, Çakabey Koleırnı 80-62,Antalva Mu- ratpaşa da Makospor'u 106- 77 yendı Altılı 2.5 milyar verdi Spor Servısi- Istanbul at yarışlannda altılı ganyan 5-1- 10 13-3-5-6 kombınesını bı- lenler, 2 mılyar 571 mılyon 7^0 şer lıra kazandılar ABDLLk\DIR YUCELMAN F. Bahçe ve Trîlyonluk Transfer Çıkmazı Lıgın ılk yarısında şampıyon Galatasaray'dan 9 puan onde olduğu halde bu puan farkını yıyen, hatta 4 de gerıde kalan Fenerbahçe'nın şampı- yonluğu kaçırmasmı Fenerbahçelıler nasıl anla- yamadılarsa yonetımın ıçındekı karmaşayı, çe- kışmeyı, huzursuzluğu da anlamalan olası değıl. Fenerbahçe'de muhalefetın başını çeken Az- iz Yılmaz, kongrede Başkan Aziz Yıldınm se- çıldıkten sonra medyaya bır açıklama yaparak ar- tık bu ışlerden elını çekeceğını belırtmıştı Nıtekım Başkan Azız Yıldınm ve Vefa Kü- çük'un bır anlamda da Azız Yılmaz'ın seçılen grup adamlan bırltkte çalışmaya başladılar Gun- lergeçtıkçe Azız Yılmaz'ın adamlan Yıldırım'ın lyı nıyetını anlayıp ondan yana tavırlar taktnmaya başlayınca Ingıltere de olan Azız Yılmaz koşar adım Istanbul'a gelıp grup adına (') olaya el koy- du Ve ışler yıne kanşmaya, huzursuzluk artma- ya başladı Azız Yılmaz ı telefonla aradım, "Gelır gelmez ışlerı yıne karıştırdın Hanı bu ışlerde artık yok- tun, ne oldu" dıye sordum. Yılmaz şoyle demış- tı "Azız Yıldınm 40 mılyon dolan hıbe etsın çe- kılelım " Aslında Azız ın korkusu grubun çatla- mak uzere olmasıydı Çunku Azız Yıldınm gıde- rek yonetımde her gun puan topluyordu Aynca Fenerbahçe'nın kongre uyelerı dışındakı taraftar kıtlesı de Âli Şen sonrasında Azız Yıldırım'ın her davranışını onaylıyordu Sonuçta ıp koptu Azız Yılmaz, grubundakı adamlan topladı, Azız Yıldırım'a şantaj yapmaya başladı "Ya 40 bın dolar ya ıstıfa " Uzatmaya- lım, oncekı gece Azız Yılmaz ın korktuğu başına geldı ve grubun adamlan Azız Yıldırım'ı destek- leyınce başkanm ıstedıgı kongre karan alındı Şımdı ne olacak^ Azız Yıldınm çalışabıleceğı bır kadro kurup kongreye gıdecek Azız Yılmaz ıse bana dedığıne gore 40 mılyon dolarlık başka adamlar bulup kendısı ortaya çıkmadan bır baş- kasını kongreye surecek Ya da (pek olası değıl) yenılgıyı kabul edıp koşesıne çekılecek, en azın- dan ıkı yıl Fenerbahçe'de Yıldınm kongreyı kazanırsa (kı oyle gozukuyor) 2 yıllık donemı ıçınde Alı Şen'ın başaramadığı bır ışı başarmak, yanı Fenerbah- çe'yı ceplerden kurtarıp şırketleşmeyı sağlamak zorunda Bu değirmen dönmez Bıraz da transiere değınelım Ne olacak bu ışın sonu'' 12 mılyon dolara ımza atıyor Baliç Ustu- ne de KDV'sı bır futbolcu Turkıye de 12 mılyon dolara neler yapılmaz kı Basın habıre pompalıyor Yanı bır anlamda ku- luplerı bırbırıne çatıştırıyor Kıme çalışıyor bu medya Komısyonculara mı yoksa kendı tuttu- ğu kulubun gelecek sezon daha guçlu olmasına mı çalışıyor'? Ama şu gerçek kı kulupler bu yarı- şı bıtıremezler Bıtırırlerse kendılerı de bıter Bu paralar nasıl odenecek'' Galatasaray ın borcu bını aşmış Ustelık 17fut- bolcusu ıle ıç transfen var Beşıktaş'ta yonetım değıştı Teknık dırektor Toshack'ın ortaya koy- duğu fatura yuksek Trabzonspor'da Mehmet Ati Yılmaz bır-ıkı futbolcu satıp onlann parası ıle başka futbolcu almayı planlıyor Kala kala ortaya nakıt para koyacak ıkı kulup kalıyor Bırısı Fenerbahçe dığerı Istanbulspor Ancak onların da bu açık arttırmaya gırmelerı acaba kendı takımları adına nasıl bır sonuç ge- tırecek, bılınmez Bır başka sorun da alınan fut- bolcuları bakalım teknık dırektorler onaylayacak mı'' Örneğm Fenerbahçe'de Balıç'ı yenı gelecek teknık dırektor begenecek mı'' Ya adamın oyun anlayışı ve sıstemı değışıkse ne olacak'' Bahç ku- lubede mı oturacak'' Once teknık dırektor sonra transfer bunun ku- ralı bu Ama Barıç Fenerbahçe'yı oyle de yaktı boyle de Son haftaya kadar beklemek zorun- daydı yonetım Barıç ıçın Ya şampıyon olsaydı, Barıç kalacak mıydı9 Bıze gore hemen gıtmelıy- dı ama kapıda bekleyen muhalefet yuzunden Yıldınm ve arkadaşları buna cesaret edemezler- dı Anlaşılan şudur, Turkıye'de kulupler hâlâ çağı yakalayamamışlardır En lyısı Galatasaray ona da sezon başında kaç tane yabancı geldı gıttı, say- sanıza Kuluplerın kurtuluşu altyapıya onem ver- mek, yenı gelır kaynakları oluşturmak Bunun ıçın de tek yol şırketleşmek Huzura ve çağa ulaşmanın başka yolu ve man- tığı yok Türkiye Kupasrnın yanı sıra lig şampiyonluğunu da elde etti Voleybolun beyi Netaı TVde Spor TRT 1 21.35 Chelsea-S- tuttgart (Kupa Galıplen) EBahçeliler ne anyorlar? Fatih Dalay basketbolda genç kuşağın hakemkrinden birisi.Vcrdi- ği karaıiarla zaman /aman maçlann olay hakemioldu. Önceki gun- kü karşüaşmada vine Dalay başrolde>di. \ncak bu keı çaldığı dii- düklerte değil, maçın Ilk dakikalannda gö/unden duşurdüğü nu- maralı lensiyle. Bir hava topu mucadelesınde Comegys'in elinin çarpmasıyla düşen lensini bulmak için butun basketbolcular se- ferber olurken "Ey\^h, Dalay zaten pek çok pozisyonu gormüyor- du. şimdi daha da kotü olacak esprisi tribünlerde dolaştı. Daha son- ra lensini bulan Dalay. F. Bahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçta iyibiryönetımgosterdi.(Fotoğraf ALİ ESER) ALEV 4NAKOK Erkekler \olevbol Lıgı 1 W ^'«t se- zonupazartesıgu- nu Ankara'da o\- nanan maçla kapanırken >ampı- von olan takımın adı da bellı ol- du Netaş Zor zor olduğu ka- dar da yorucu bır lıg marato- nundan sonra mutlu sona ulaş- mavı başaran Netaş boylece Turkıve KupaM ıle bırlıkte ku- palan ıkılemış oldu Lıg once- sı tum otonteler Netaş1 ın şam- pıyon olacağmda hemfıkfdı Gerçekten de Netaş. boyle du- şunenlerı yanıltmadı ve sezonu ıkı bu\ uk kupav ı muzesıne go- turerek kapattı Şampnonlar Lıgı'nde Avrupa nındevlerıyle bov olçuştu ve aldığı guzel ga- lıbıyetlerle kupalardakı en ba- şanlı erkek takımımız olarak sezona adınıyazdırdı Peşınıbır turlu bırakmav an sakatlıklar ve haitalıklar nedenıvle tınal-fo- ur'u kaçırdı. ama tum Avru- pa"ya volevbolumuzun hangı sev tyede olduğunu da kanıtladı Netaş. önce Turkıye Kupası fmahnde Arçelık'ı 3-2 venerek sezonun ılk buyuk başarısına ımza attı Play-off'ta oynadığı sekız maçta sadece Ankara'da Emlakbank a bır kez yenılen Netaş busonue,ladasampıyon- lugu fazlasıyla hak ettığını ka- nıtladı Sakatlıklara. hastalıkla- ra karşın oy un dısıplınmden hıç kopmayan Netaş ın bu buyuk ba^ansında tabıı kı tum olanak- lansunanvonetımın teknık dı- rektor Gueüadv Parshine ve antrenor \hmetMert'ın ay n bır yen var Başandakı en buyuk pay, saha ıçınde Netaş ı en ıyı şekılde yonlendıren \e sureklı hızlı kombınasyonlubırvoley- bol 0%-nanmasını sağlayan pa- sor Dariusz. bır makıne duze- nınde manşet getıren ve hu- cumda çok başanlı bır perfor- mans çızen Mi ve Banş ıle \ı- ne hucumda buv^uk bır v uzdev - le oynayan Emrah ve \nd- re'nındı Ağır bır amelıvat ge- çıren Gursel ıse tum olumsuz koşullara karşın en kısa zaman- da eskı gucune kav uşarak plav - off'larda arkadaşlannı yalnız bırakmadı Amaç futbolcuların performansını yükseltmek Milli takım teste girdi DENİZDERİVSU Efor testı ıçm bır araya gelen A Mıl- lı FutbolTakımı, dün yapılan testier- den sonra dağıldı ENKA tesıslenn- de sabah ve akşam olmak uzere 2 se- ansta yapılan testlenn sonucunun 20 gün sonra bellı olacağıni soyleyen Mıllı Takım Teknık Dı- rektöru Mustafa DenizlL "\macimu milK talo- mın fiziksel kapasitesinj olabildiği kadar yuk- sehmek" dedı Ekjbıyle bırlıkte gelen AÜnan Mıllı Takımı'nın doktoruProf Limnıertarafin- dan yapılan testlenn sonucuna goreeylül ayına kadar mıllı taktmm çalışma programmı hazırla- yacaklarını kaydeden Denızlı "Efor testini Al- man MilliTakımry la birükte Vvrupa'run birçok kulübu de uyguluyor. Bizde alacağımız somıçla- ra göre futbokulanmızı çalıştıracak ve gerekü yüklemeleri vapacağız. Arnacımız başan için en vcrimli şartlan oluşturabilmçk. Programlı bir çabşmayla sporcunun kapasrtesi vu/de 30'a ya- kın arttınlabiliyor. KocaeKspor'dayken de buna yakm uygulamalar vapıvorduk. Ancak «unu- muzde her şev değişivor ve bi/im de çağa avak uydurmamız lazım. Bu dp uygulamalar icerisi- ne kulıipterin de gırmesi Türk futbolu adına çok faydalı olacakür" şeklınde konuştu Ağır boğaz enfeksıyonuna yakalanan Koca- elısporluTarüc'laAdanasporluEmrah'ın katıl- madığı testlersırasmdatransfen olmayan futbol- culann neşelı, adı transfer gündemmde olan îsimlenn ıse oldukça sıkmtılı oldu|u gözlendı l.KOŞL.F Hem^en (3) P Talarıa(6).PP Dorukız(l) S Sıbelhanım(5) 2.KOŞL:F Başakbev (1) P KızıldeİMîl PP Pusat(4) S Bengıhan(2\ 3. \Y\K F Tr Pa^enger|4) P Lğurhatun(2) PP Namıka- nım(6) S Vıvanalı(3) 4 \Y\K:F Porsuk(7 ) P Ta- merbev(4) PP AhmethanO) 5 Vareti Bamka(2) 5. \\MC: F Agatav (2| P Dostkaracaı3) PP BavTam- can (4) S Turanağa(6) 6 KOŞl F Shınıng Image ı4) P Ne\reM5) PP Lockton Bov (2) S Saravh (8) SS Sampanol'') "* KOŞl F Tvvıhght (8> P Stınker(2ı PP Phalaenopsıs O S Prıantom(l) Guniin İkilisi: ^ Koşu 2 8 Tab«la Bahis: 9 s " S 3 \LTILI G\NY4N 1 4 7 2 9 8 5 2 4 3 4 6 3 2 3 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog