Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13MAYIS1998 ÇARŞAMBA 14 TELEVIZYON -UNUN FıLMLERI Yann Başka-. 11.00 Show TV Duygusal O , Çocukluk arkadaşı iki gençle. âşık oldukJan bır \y pavyon şarkıcısımn öyküsü konu edıliyor. Ne- jat Saydam'ın yönettiği filmin başrollerinde, Hül- ya Koçyigit ile Murat Soydan oynuyor (1969). Blucinli Dük 12.00 TRT 3 Macera /çs (Duke Wore Jeans) - VV'hiteclıffe lordlan çok V3' zengin bilinmelerine rağmen zor durumdadır- lar. Lord VVhitecliffe Güney Amerika eyaletlerin- den birinin petrol zengini olan bir adamın evlenme- miş kızı olduğunu öğrenir. Fiimde Tommy Steele. June Laverick. Michael Medwin v e Eric Pohlmann gibi oyuneular rol ahyor. Bir Avuç Cennet 13.50 Kanal D Dram /^\ Büyük kente göç eden taşralı bir ailenin sığın- vc5/ dıgı hurda birotobüsteki yaşam savaşının öy- küsü. Yönetmenliğini Muammer Özer'in üstlen- diği yapımın başlıca rollerinde Tank Akan. Hale Soygazi, Yavuzer Çetinkaya ve Savaş Yurrtaş oy- nuyor (l 985). Za>allı 16.00 Interstar Güldürü ®Ali. fakir bir ailenin zekâ özürlü çocuğudur. Ai- lenin bütün yükü ağabeyi Osman'ın sırtında- dır. Ali"nin de iş bulup çalışması gerekmektedır, fa- kat kimse ona iş vermez. llvas Salman"ın hem yö- netip hem de oynadığı fiimde sanatçıya Şehnaz Di- lan eşlık edıvor. Dünyanın En... 16.15 Show TV Duygusal /Ç^\ Şarkıcı olmak için çaba harcayan birgenç kız- ^& Ia. onu seven üç erkegin öyküsü. Nejat Say- dam'ın yönetmenliğini üstlendiği fiimde Türkân Şo- ray. Murat Soydan rol alıyor(I968). Cennete Dönüş 20.00 HBB Dram O ) (Return To Paradise) - Dinı amaçlarla ken- ^Cs disini ıssız bıradaya kapatan genç bir adam, ama- cına ulaşamaz. Mark Robson'un yönettiği filmin baş- rollerini, Gary Cooper \e Barry Jones paylaşıyor (1953ABD,l'00dakikaJ. Dersu Uzala 20.50 Kanal 6 Dram •Ov (Dersu lr zala)- 1902 yılında Sibirya'da ara- v i ' zi incelemeleri yapan bilim adamı Vladimir Arseniyev. bölgeyi avcunun içi gibi bilen usta bir avcıyla karşılaşır. Dersu Uzala admdaki bu ufak tefek adam, Arseniyev'e rehberlik yapar. Arseni- yev yeni dostunun aracıhğıyla doğanın önlerine çı- karttığı engelleri doğaya zarar vermeksizin altet- menin yollarını öğrenir. Yönetmen: Akira Kuro- sawa. Oyuneular: Maksim Munzuk. Yuri Solomit, MBıçkov(1974SSCB). Son Koşu 21.00 Kanal E Macera s?s (Thompson's Last Run) - John Thompson ve \Z/ Red Haines çocukluk arkadaşıdırlar. Fakat za- manla yollan aynlmış. Red kariyer sahibi saygın bir polis olurken John ise hayatının büyük kısmı ceza- evlerinde geçen bir haydut olmuştur. Yönetmen: Jennifer Faulstıch. Oyn: Robert Mitchum, VV'ilford Brimley. Kathleen York (1985 ABDyapımı). Özgürlük» 21.15 Show TV Macera /7>l (The Quest) - \ew York sokaklannda yaşa- \£s yan bir çetenin lıderi olan Chris. polis ve maf- ya tarafından arandığı için şehri terk eder. Kaçak ola- rak bindiği'genTİde 1 . dövüş tumuvaları düztnleyen birisine satılır. Jean Claude Van Damme'm hem yönetip hem de o>Tiadıfı fiimde sanatçıya Roger Mo- ore eşlik edivor. 21.40/CINE5/GizliAjan Aynntıyanda 22.30 / TRT 2 / Gökçe Çiçek Aynntı yanda Suç Bölgesi 23.00 Interstar Macera (Scene of the Crime) - Şehirde seri cinayetler ışlenmektedir ve polis bu cinayetlerin peşinde- dir. Kızı Jennıfer üniversıtede öğrenci olan polis Jack Laskv. onun güvenlıgınden endişe duymaktadır. Katilin. kızının okulunda olduguna inanan Jack, bunu ortaya çıkarmak ıçın araştırma yapmaya baş- lar. Yönetmen: Terence H. Wnkless. Oyuncular: Ben Gazzara, Alex McArthur, Renee Ammann. Öfkenin Bedeli 00.05 atv Macera ©(Rage) - Ale\ Gainer tehlikeli ve karanlık araş- tırmalar yapan bir laboratuvardaki deneklerden biridir Yücuduna çok nskli bırkimyasalmaddeen- jekte edılmiştir. Insandaki nefret ve kin duygulan- nı ön plana çıkaran bu maddeyi alan kişi bilinçsiz- ce etrafındakilere zarar vermekte hatta onlan öldür- mektedir. Yönetmen: Joseph Merhı. Oyuncular: Gary Daniel. Jillian McVVhırter. Ken Tıgar. Acflde Panik 00.40 Kanal D Macera /7"\ (The Pit: Emergency Room) - Doktor Paul Qi, l Ö^ doktor Clark Barnett ile birlikte aynı hastane- de çalışmak için şehre dönmüştür. Bu sırada hasta- nenin rüçvetçi müdürü Frank Kramer hastaneyi sat- mak için bır kampanya başlatmıştır. Hastanenin di- ğer yöneticileri \ e doktorlar bu olaya karşı çıkmak- tadır. Yönetmen: John Fong. Oyuncular: Lee West, David Jean Thomas. V'ıckv Chow. 00.45 / Show / Gölgeler ve Sis Aynnt yanda (•}) (y) (J*) O Yabancl Izleyin Orta Değmez (?) Yerli RADYO CUMHLRİYET'TE B Ü G Ü N G A RADYO 1) Cumhuriyet //1O7.4 r 06.00 Türkülerle Mer- 1 haba (Handan Söğüt) " 08.00 Sesli Gazete . (Ümit Zıleli-Mustafa Balbay) 12.05 Bılgisa- yar Dünyası (Hakan Ka- ra) 13.30 Ses Ver Tür- 1 kiye (Ümit Zilelı) 15.05 f Radyo Kitap-Fethi Na- ı- ci'nın Eleştıri Günlüğü L (Deniz Kavukçuoğlu- . Fethı Naci) 16.05 Kısa " Bir Mola (Serkan Ba- •" nrt) 18.30 Vazıyet (De- niz Som)) 19.30 Rota insan (Cenk Demirkı- ran) 20.50 Uykudar Önce (Meral Babacan] 21.00 Alaturka Sevda- lar (Aylin Şeogün) 22.00 Sisler ve fzler (Cem Ya- zıcı) 23.30 Arsen Gür- zap'la Başucu Kitapla- rı 24.00 Gecenin Gün- lüğü (Nazhcan) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mus- tafa Dereli). • Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber'. her saat başı da haber bülteni yayına gire- cektir. | İI13.30 Ses Ver Türkiye: Aydınlığın ve demok- ' rasinin sesi. Ümit Zileli'nin hazırlayıp sunduğu "Ses Ver Türkiye" programında. •15.05 Radyo Kitap-Fethi Naci'nin Eleştiri • Günlüğü: TÜYAP'ın katkılanyia hazırlanan prog- . ramda Deniz Kavukçuoğlu ve Fethi Naci Tanzi- " mat edebiyatından bugüne eleştirel bakışın sa- • nata yansımasını değerlendiriyorlar. •18.30 Vaziyet: Deniz Som, her vaziyetten va- zıfe çıkaran bu programla sizlerle olacak. Vazi- yet, bildiğinizgibi değil. Woody Allen, Türkiye'de gösterime girmeyen filminde, Kafkaesk bir atmosfer yaratıyor Sisle örtülü kentte katil arayanlar Shovv TV 00.45 Gölgeler ve Sis - Shadovvs and Fog / Yönetmen-Senaryo: Woody Allen / Görüntü: Carlo Di Palma / Müzik: Kurt Weill / Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrovv, John Malkovich, Madonna, Donald Pleasence, Lily Tomlin, Jodie Foster, Kathy Bates, John Cusack, Kate Nelligan, Julie Kavner, Fred Gvvynne / 1992 ABDyapımı, 86 dakika.. MURAT ÖZER Sondan birönceki fılmı •'Deconst- ructiog Harn -\ aramaz Harry" ıle şu sıralar sinemaiarımızda boy göste- ren VV'oody Allen'ın son dönem ya- pıtlan içınde Türkiye'de gösterime girmeyen tekfilmolan "Gölgeler \e Sis"ın (Shadowsand Fog) bu geceki göstenmi. yönetmenın tutkunlan için aranıp da bulunamayacak fırsatlar- dan. Oykü. bir sırk tarafından ziyaret edilen bir kentte geçer. Sısle örtülü bu kentte. üst üste esrarengiz cına>etler işlenmektedir. Kent sorumluları bir türlü yakalayamadıklan bu katili alt etmek için sonunda bir plan hazırla* maya kârar venrJer. Burada yaşayan çekingen bir adam, komşulannın zor- laması üzerine. kente dehşet salanbir katili tuzağa düşürmeye çalışan güç- lere katılır... Fiimde. küçük birmemu- ru canlandıran VV'oody Allen buplan- da başroldedir. VV ood\ Alten'ın Kafkaesk bir at- mosfer varattığı "Gölgeler \e Sis". 1920'lerin Alman Dışavurumcu akı- mından ızler taşıyan. o dönem sine- masına göndermelerle \iiklu biryapıt. Küçük rollerle karrtera önüne geçen bırbirınden ünlü bır dızi oyuncunun varlığı. herVVoody Allen filmi gibi bu- nu da çekici kılmaya yetiyor. Ancak. "Gölgeler ve Sis"in bir VVoody Al- len başyapıtı olmadığı kesin. Yarattı- ğı atmosfer ıçine tipik esprilerini ka- tan aktör-vönetmen. böylece işi kur- tarmaya çalışı>or. ama sonuca ulaşma- sı o kadar da kolay olmuyor. Kurt VVeill müziğıni kullanarak at- mosferi bütünleştirme derdine giren Allen. bunu yaparken Carlo Di Pal- ma'nın siyah-beyaz görüntülerinden de destek almayı ihmal etmiyor doğ- rusu. Sonuç olarak "Gölgeler ve Sis", VVoody Allen filmografîsinin belirle- yici yapıtlanndan biri değil. Ama biz- de gösterilmemiş olmasından gelen merak duygusunu tatmin için izlenme- ye değer... Küçük rollerle , kamera önüne geçen birbirinden ünlü bir dizi oyuncunun varlığı, her Woody Allen filmi gibi •Gölgeler ve Sis'i de çekici kılmaya yetiyor. Başrolde Allen'a Mia FarroH eşlik edivor... atv 23.20 'Haberci' Yemen'de TV Ser\isi - "Haberci" bu hafta. Ortadoğu ülkesi Ye- men'de. Coşkun Aral, »e- >in Sungur \e kameraman Gökhan Acun'dan oluşan program ekibi. uzun süre Os- manlı Imparatorluğu'nun ege- menligı altında kalan Ye- men'dekı Türk ızlerini ekra- na getıriyof. Aynt3"fl1kenın külrürel zengmliklen ve gör- kemli tarihini anlatan ekıp. gündelik yasamın ilgınç yan- larını aktanyor. Yemen'de vaşamın ıki ay- nlmaz parcasından biri. her yaştaki Yemenli'ninöğlen 12 akşam bes saatlen arasında çığnediği gat bitkisi. Uyarıcı özelliğıyle kokain sınıfında ver alan bu bitki Yemen dı- şında tüm dünyada kullanı- mı yasak olmasına karşın bu- rada yaşayanlar için vazge- çılmez bir nıtku. Yaşamın de- ğişmez parçalanndan bir di- ğeriyse. erkeklerin bellerin- de taşıdıklan cembi>e. Er- genlik yaşına gelen her erke- ğın mutlaka sahip olduğu bu süslü kama. yüzlerce yıldır Yemen 'de bir erkeklik göster- gesi olarak taşınıyor. Bozguna uğrayanprovokatör TV Servisi - Geçenlerde sona eren 17. Uluslararası lstanbul Fılm Festi\a- li'nin "Edebiyattan Be>azperde\e" adlı bölümünde gösterilen Joseph Con- rad uyarlaması "Gizli Ajan" (The Secret Agent), senanst-yönetmen Chris- topher Hampton ın imzasını taşıyor. 1894 Londrası... Vıctoria dönemı sonlannda yaşayan birgrup yeraltı ka- rakterinin etrafında gelişen öykünün baş kahramanı Adolf Verloc (Hos- kins). Tam bırprovokatörolan Verloc. ıkilı oynamakta. hem polis için hem de bir "yabancı güç" adına çalışmakta- dır. Bu yabancı güce karşı olan ama ka- mu huzurunu bozmadıklan için Ingil- tere tarafından da sınır dısı edilmeven CINE5 21.40 Gizli Ajan - The Secret Agent / Yönetmen: Christopher Hampton / Oyuncular: Bob Hoskins, Patricia Arquette, Gerard Depardieu, Christian Bale / 1996 ABD yapımı, 95 dakika. anarşıst bır grubun güveninı kazanıp.- ara- lanna katjlma^4a.İ!'* rn ^ f J loc. Soho'da bultrnân. açık saç \e fotoğraflar sattığı dükkânında top- ladığı anarşist dostlanna çok geçme- den ihanet eder. Emrinde çalıştığı ya- bancı gücün talımatına uyarak. Green- wıch Gözleme\ ı'ni bombalamak ve su- çu anarşist gruba atmak amacıyla plan- lar kurar. Ne var ki. işlerbeklendiği gi- bi sonuçlanmaz. Joseph Conrad'ın 1907'deyayımla- nan romanından uyarlanan "Gizli Ajan". başroldeki Bob Hoskins'ın özel çabalarıyla ortaya çıkmış. Yıllar önce okuduğu romana hayran kalan aktör, projeyı hayata geçırebilmek için elin- den gekni ardına koymamış ve sonun- |d^ya|»ifi}c{ fyprn«ıH*ymjın ile sena- rist-yönetrhen Hampton'ı ıkna etmeyi başarmış. Film. bir başyapıt degilse de, sadık bir uyarlama olarak Conrad hayranla- rını memnun edecek bir çalışma. Göçebelikten yerleşik düzene Yapımı Sunay Akın sunuyordu Festivaller dönemi îzler y in sonu oldu • TRT îstanbul Televizyonu Müdürü Hülya Alp, "İzler'i, artan güncel etkinlikler nedeniyle kaldırmak zorunda kaldıklannı belirttı. TV Servisi - TRT 2'de ekrana gelen kültür-sanat programı "Izler". son günlerde yoğunluk kaza- nan kültür ve sanat etkin- Jilderine ver açmak ama- cıyla TRT tarafından ya- yindan kaldınldı. TRT lstanbul Televiz- yonu Müdürü Hülya Alp. konuya ilişkin yaptıgı açıklamada. > 'tzler"in yönetim tarafından çok beğenilen bir program ol- duğunu, ancak artan gün- cel etkinlikler nedeniyle kaldırmak zorunda kal- dıkJannı söyledi. Şu an- da içinde bulunduğumuz dönemin festıvaller dö- nemi olduğunu vurgula- yan Alp, programın ya- pımcısıni müzik festiva- İine angaje ettiklerini be- lirterek "Sizin de bildi- ğiniz gibi ' Izler' küçük küçük bölümlerden olu- şan ve emek isteyen bir programdır. Bu uğraş isteyen program, başka bir programla birlikte yürü> ebilecek bir yapım olmadığı için de kaldır- mak zorunda kaldık" dedi. Hülya Alp. progra- mın. kesin olmamakJa bir- likte eylül ayında yeni- den gündemegelebilece- ğini de sözlerine ekledi. "İzler"in sunucusu şa- ır Suna> Akın ise en çok izleyicilenne \ eda edeme- diği için üzüldüğünü söy- ledi. TRT'de yaklaşık 3 yıl- lık bir geçmişinin olduğu- nu vurgulayan Akın. bu- güne kadar ne izleyiciler- den ne de yönetimden programlarına olumsuz bir tepkının geldığinı belirtti. Aksineolumlu veövgüdo- lu tepkiler aldıklarına işa- ret eden Akın. buna "İz- ler"in son bölümünün de dahıl oldugunu ifade etti. NTV 2.30İ Belgesel yapım Işçi yurdunda yaşam TV Servisi - Türk işçı- lerinin Almanva serüv enı- ni anlatan "40 Vıllık Ala- manya Rüyası" adlı bel- gesel bu hafta ikinci bölü- müyle ekranda. Türk işçi- lerinin 60"Iı yıllarda Al- raanya'da yaşadıklan işçi yurtlannı anlattıklan bel- geselin bu haftakı bölü- münde. işverenlerin çok kı- sa sürede olusturduğu "he- im" denılen jurtlardaki ya- şam ele alınıyor. Bu yaşa- mın neden olduğu psıko- lojık >orunların yanı sıra. Türk ışçilerinin farklı bir kültüre ujiam sorunlan. dil bilmemelerı nedeniyle Al- manlarla yaşadıklan ileti- şim sorunlan belgeselde iş- leniyor. Belgeseli Gülnur Yeşilbaş ve Somnur Var- dar hazırlıvor. TRT1 15.05 k Yansıma' Erken tanınm önemi TV Servisi - "Yansı- ma"nın bugünkü bölÜT münde, bedensel engelli- lerde erken tanınm önemi ele alınıyor Sevtap Ya- sa ve Haluk Ertem'ın birlikte sunduğu tartışma programına, Dr. Fadıl Kara. Prof. Dr. Işıl Bö- kesoy. Zihinsel Yetersiz Çocuklan Yetiştirme ve Koruma Vakfi Genel Sek- reteri Müge Konor. Prof. Pr İmran Özalp. Baş- bakanJık Özürlüler İdare- si Tıbbı Hızmetler Daire- si Başkanı Dr. Sebahat- tin Koktürk. Görme Özürlü Çocuklan Koruma Dernegi Başkanı Serpil Genç. Özel tlgi Otistik Çocuklan Egitme Mer- kezi'nden N'ecla Aslan- kurt konuk oluyor. Tl'RHAN Gl'RKAN 19. yüzyıl başlannda Anadolu'da gö- çebelikten yerleşik düzene geçmek is- teyen bır yörük a^ıretindeki iki gencın aşk öyküsü. Lürfi Ö. Akad'ın "Gök- çe Çiçek" filminde a^ıretlerin yerlejik sorunlan ve ekonomık gelışimi ıncele- nirken. göçebe toplumdaki töreler \ e folkloradadeğiniliyor Anadolu'da 5a- manizmden kalan mıstik ve kültürel ka- lıntılaradaelatılması. filmetanhselbır boyut kazandın\or. Sıkmtılı kımi sah- nelerine karşın ustalıklaanlatılmış.du- yurusu olan özgün sinema örneklerin- den biri. Osmanlı ülkesinde devletin malı olan topraklar. bedelmi ödeyen beylerin eli- ne gt\ nektedir. Güney Anadolu'dakı bırocakıan tuzçıkarma hakkı Artukbey- ler' in. dev elerle tuz taşıma işi Alakus- iar'ındır. Artukbey VJemedik'ın kızı Gökçe Çiçek ile Alakuş Selman Alı birbirlerine sevdalanırlar. I TRT 2 22.30 Gökçe Çiçek - Yönetmen: Lütfi Ö. Akad / Senaryo: Erol Keskin, Lütfi Ö. Akad / Oyuncular: Hülya Koçyigit, Serdar Gökhan, Tuncer Necmioğlu, Kamuran Usluer, Osman Alyanak, Kerem Yılmazer/ 1972, Erman Film yapımı. HBB 22.45 Canlı yayında Yayıncılık tartışılıyor TV Servisi - "Yüksek Tansiyon"un bu haftakı konu başlığını "Korsan Yayıncılık" oluşturuyor. Erhan Akyıldız'ın hazır- layıp sunduğu ve canlı ola- rak ekrana gelen tartışma programına. lletişim Ya- yınlan »ahıbi Tuğrul Pa- şaoğlu. >a/ar Murathan Mungan. avukat Haluk İnanıcı \e Kültür Bakan- lıgı'ndan bır yetkili konuk oluvor. Tv PROGRAMLARI 05.35 Açılış 05.40 Bu Toprağın Sesı (Tekrar) 06.30 Sabah Haberlen (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Öğleden Once11.00 Haberler 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Habeder 1Z10 Dızı. La Nena 1100 Haber 1313U3O Yaşam/n Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Yansıma (Can- lı) 16.00 HaberlerveBorsa 16.10 Yansıma (Devam) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı (Canlı) 18.00 Haber- ler 18.30 Yörelerimız Türkulerımiz 19.15 Dızi: Bizım Mahalle 19.50 Spor Haberieri 20.00 Haberler 21.00 Avrupa Kupa Galıplen Kupası Tanıtım Programı 21.35 Chelsea-Stuttgart-Avrupa Kupa Galıplen Kupası Fınal Maçı (Naklen) 23.30 Vesaire 00.15 Günün Getirdıklen 00.50 Gece Başlarken (Canlı) (0 312 428 22 30). 06.15 Açıiış 06.20 MEB Açıköğretim Lıse- Si Ders Programlan 07.40 Anadolu Üniver- sıtesi Açıköğretim Fakültesi Ders Program- lan 09.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Görevımiz Çevre 20.00 Albüm 20.35 Akşama Doğru (Canlı) 21.20 Yaşamla Iç Içe (Canlı) 22.00 Gece Bülteni ve ingilızce Haberler 22.30 Yerii Film: Gökçe Çiçek 00.10 Dızi: Deniz Şahinlen 01.00 Kapanış (0 212 259 72 75). 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Blucin- li Dük 13.30 Bilim ve Teknoloji 14.00 TBMM TV 19.00 Stop 1019.35 Belgesei: Face ofThe VVorid 19^5 Genç Haber 20.05 Dızi: Pota Altı 20.35 Cum- huriyet'in Çocuklan 21.25 Dızi: Alys... Broken Dreams 22.15 Türkiye'nm Kuşlan 22.45 Müzik Kondoru 07.58 Açılış 08.00 MEB Açıköğretim Lise- sı Ders Programı 10.00 Anadolu Üniverıs- tesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 13.00 MEB Açıköğretim Ljsesi Ders Prog- ramı (Tekrar) 14.50 At Yanşlan (Canlı) 17.40 MEB Açı- köğretim üsesi Ders Programı (Tekrar) 19.00 Ana- dolu Üniversrtesi Açıköğretim Fakültesi Dersleri 24.00 Kapanış. 05.35 Açılış 05.40 Öğrendıkçe 06.30 Sabah Haberlen 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler _ 10.05 Öğleden Once (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Ya- şamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Için- den (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sizın Içın (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Izmır'den (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Donme Dolap 18.00 Haberler 18.30 Pop 1018.55Akşama Doğru 19.40 İngilızce ve Alman- ca Haberler 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberler 21.00 Halk Konserı 22.00 Belgesel: Pıreenne Milet 22.30 Bel- gesel: Avrupalı Türkler 23.25 Attilâ llhan'la Zaman İçin- de Yolculuk 23.50 Müzik Pınarı 00.15 Gunün Getırdik- lerı 00.50 Gece Başlarken (Canlı) 02.50 Telegun. 07.00 Show Başlıyor06.00 Dızi: Dallas09.00 DizrBrt- meyen Aşk 10.15 Dızı: Tar- zan11.00 Yerli Film: Ya- nn Başka BirGündür 13.00 Çızgı Fılm. Çıko 13.30 Çızgı Fılm. Küçuk Deniz Kı- zı 14.00 Çızgı Fılm Gulıver'ın Senjven- len 14.30 Dızr Hangımız Esek 15.30 Bu- yük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Dünyanın En Güzel Kadını 18.00 Dı- zi: Cesur ve Guzel 19.00 Dzı: Yalan Rüz- gArı 20.00 Shovv Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yabancı Film: Ozgür- lük Savaşçısı 23.00 Sıcagı Sıcağına 24.00 Haber Hattı 00.30 Ekomagazın 00.45 Yabancı Film: Gölgeler ve Sis 02.30 Belgesel: Mavı Sessızlık 03.15 Ka- panış (0 212 28635 35). 6 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgi Fılm 09.30 Müzik Sepetı 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çızgı Fılm 11.30 Sabah Neşesı 13.00 Ha- berler 13.15 Bız Bize 14.45 Yerli Film: Bir Lokma Ekmek 16.30 Dızı: Üç Aşa- ğı Beş Yukan 17.15 Ara Haberler 17.25 Alo Olimpıyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zenturk-BaharTunalı ve Bugün 19.40 Ra- na Elık'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış 20.50 Ya- bancı Film: Dersu Uzala 23.25 Ekono- mı Vıtnnı 00.20 Haoer 6 00.40 Yaban- cı Film: HakanlarÇarpışıyor02.30 Ha- ber 6 02.50 Yabancı Film: Korsikalı Kardeşler 04.30 Belgesel: Avusralya 05.30 Muzık Sepetı (Tekrar) 06.00 Bel- gesel: Pasıfık Adalan (0212284 31 50). 03.55 Kultur - Eğıtım 06.50 Yabancı Fılm: Rıhtımlar üzennde 08.35 Yabancı Fılm: McMartın Davası 10.50 Yabancı Film: Cesur Kardeşler 12.25 Yabancı Film: Uzay Kapanı 13.55 Yabancı Fılm: Tutku Çemben 15.40 Yabancı Fılm: Ya- kıcı Mevsım 17.45 Yabancı Film: Tam Za- manında 19.10 Cıne5 Ajanda (Şifresız) 19.25 Yabancı Film: Yasak ilışki 21.40 Yabancı Film: Gizli Ajan 23.20 Yabancı Fılm: Tabanları Yağla 00.45 Yabancı Film: Mavı Düşter02.20 Intemefte Seks 03.15Gızli BuluşmaJar(0212225 55 55). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 Lı- ~~ festyle 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomi, Gündemdekı- ler, Para Harcatma Sanatı (Tekrar) 12.00 Günün Içinden 14.00 Haber 14.20 Lıfestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi. Dünyada Bugun 18.10 Ge- ce Gündüz 18.35 Gundemdekıler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Spor- da Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gundemı 20.50 Ekonomi 21.05 Aklın Yolu 22.05 2000'ın Ötesı 22.30 40 Yıl- lık Alamanya Ruyası 23.05 Dünya Gö- züyle Anadolu 23.30 Gece Gündüz (Tekrar) 24.00 Haber Bülteni (0 212 213 03 33). 08.30 Sa- bah Mixı 11.00 Me- ga 11.30 Jess 13.00 SpecialVideo 13.30 Mert 14.30 Vıdeone 15.00 Pı- nar 17.00 Mega Beşli Bur- çırt 18.00 Apoca/yptico 18.30 Special Videos 18.45 Puma Hıt üst 20.00 Boggle Kelıme Avı 20.30 Vıdeone 21.00 Ha- berler 21.10 Men-e Men 22.30 Vıdeone 23.00 Cem Ceminay Shovv00^30 Me- ga 01.00Playüst01.30 Gece Yansı 03.30 Müzik (0 212 288 75 75). 09.00 Haber 09.35 EkoStart 10.10 Para Ra- poru11.35Son Düziük 12.35 Dünya Mo- dası 13.00 Haber Bütte- ni 13.35 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Sektör Sohbetleri 15.10 Para Raporu 15.35 Pıya- salar 16.35 Eko Finish 17.10KahveMolasıiai0 Dünya Lıstelen 18.35 He- def Universıte 19.35 Dün- ya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Son Koşu 23.10 Forum 00.30 Haber Bül- tenı (0212 282 51 00). • • • • • • _ j . _ _ 0 7 . 0 0 C r V CTV'de Sa- bah 08.30 Yoga ve Sız 09.00 Gizli Ha- yatlar 10.00 Çızgı Kuşağı 11.10 TehlıkeKoyu 11.35 Tatlı Ikiz- ler 12.10 Belgesel 13.20 Ma- gazin Dünyası 13.40 Şaka Tı- mi 14.10 Çızgı Otesı 15.10 Çız- gı Ötesı 16.10 Gızh Hayatlar 17.10 Sokak Kanunu 18.00 Günce 19.00 Ikı Kışilık Dunya 19.30Ana Haber 20.25 Uyku- dar Önce 20.40 Yabancı Frtm: IçimdekiAdam 22.10 Muzık 23.10 Aslı Astarı 24.00 Gece Bultenı 00.30 Yabancı Film: Awakening (02122823600). m 06.30 Dıllerdeki Şarkılar O ¥ 1 # 07.00 Kahvaltı Haberlen • • * w 09.00 LezzetPınarım 09.40 Süper Ordekler 10.10 Kara Kanat 10.40 Ayşe Özgun Talk Shovv 12.00 Super Ba- ba 13.00 Gun Ortası 13.30 Super Or- dekler 14.00 Kara Kanat 14.30 Adan Z'ye 17.00 Gelin - Kaynana 18.00 Şey- tanın Gozyaşları 19.00 Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Ha- va Durumu 20.50 Spor Haberlen 21.00 Boyle rra CHacakts22.10Çiçek Taksı 2^20 Haberci 24.00 Gece Haberlen 00.05 Ya- bancı Film: Öfkenin Bedeli 02.00 Mü- zıklı Dakıkalar 03.40 Uzaklar 04.40 Gö- nulden Nağmeler (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dızı Manuela 10.00 Yerli Film: Dertli Pınar 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberter 12.15 Hanımelı 14.05 Sıyaset Vıtnnı 15.05 Çızgi Film 16.05 Dızı. Sevgılı Isabel 17.00 Haber- ler 17.30Tek mi? Çıft mı? 18.30 Dızı: El- tıler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Di- zı: Erguvan Yıllan 21.00 Dizi: Dedektif Nash 22.00 Haberler 22.20 Alternatrf 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: Doğudaki Mutluluk 02.05 Belgesel: Kaptan Cousteau 03.05 Dızi: Manuela 03.30 Müzik 04.30 Dızı: Sevgili Isabel 05.05 Dizi: Komşular (0212 65225 60). 06.00 Gun Işığı 07.00 Çalar Saat (Canlı)09.00 Çizgı Kahramanlar Yanşıyor 09.30 Taş Dev- ri 10.00 Sevımli Kahramanlar 10.30 Küçuk Melekler 11.30 Farklı Bir Gun 13.00 Haber 13.10 Katılsana Yanşsana 13.50 Yerli Film: Bir Avuç Cennet 15.50 Ayı Yogı 16.20 Çizgi Film: Casper 17.00 Şirınler 17.30 Bızim Ev 18.10 Dizi: Çılgın Bediş 19.00 Ana Haber Bultenı 19.55 Gunun Yorumu 20.00 SporGun- demi 20.10 Çarkıfelek 21.20 Ayrı Dunyalar 22.20 Ateş Dansı 23.20 Gecenin Içinden 23.50 D Luks 00.40 Ya- bancı Film: Acilde Panik 02.00Türk Halk Muziği 02.30 Sigaranın Zararlan (0 212 215 51 11). t ^ 07.00 Günaydın Turkıye 09.00 Mega Ta- nıtım 09.30 Dızi: Esmeralda 10.30 Yerli Film: Çeşme 12.30 Çızgı Fılm: Hayalet Avcıları 13.00 Gün Ortası 13.30 Deli Mu- rat 16.00 Yerli Film: Zavallı 17.40 Dızı: Şehnaz Tan- go 18.40 Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Dızı. Kara Melek 21.50 Dizi: Sır Dosyası 23.00 Yabancı Film: Suç Bölgesi 00.50 Gece Hattı 01.10 Voleybol Karşılaşması 02.50 Mo- tor Sporları Dünyası 03.30 Mega Tanıtım 04.00 Mız- rap 05.40 Zırve Defterı (0 212 448 80 00). 07.30 Bugün (Canlı) 10.00Haberler 10.10 Polıtika Gundemı 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsım (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 0x1x2 At Yanşı 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4e (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Megarispons 16.35 Belgesel: HayvanlarÂlemi 17.00 Haberler 17.05 Muzık Bahçesi 18.00 Hayatımız Moda 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Cennete Dönüş 22.00 Onda On Ha- ber 22.45 Yüksek Tansiyon (Canlı) 24.00 Haberler ve Hava Durumu 00.30 Megarispons 01.00 Tarot: Nuray Sayarı 02.00 2'den 4e (Tekrar) (0 212 281 48 00). 07.00 Cumbüş 07.30 Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı Film: Don Kişot ve Sanço Pan- ço 11.00 Türkülenmiz 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gundemı 13.30 Barış'la Muzık 15.00 Yıl- do İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Yanşma 19.30 Flash Haber 20.00 Bızım Bakkat 20.30 Yabancı Film: Sınır Ötesi 22.00 Medyator 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Ke- sit 01.00 Yıldo İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 09.00 TRT 2'den Geçış 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35Afacan Kız 11.05 Ateşten Gunler 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Muzık Nostal|i 13.30 Cumhunyet Çınan 14.00 Sizın Içın Seçtıklerımiz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Dıcle'den Gelen Şifa (Canlı) 15.45 TRT Halk Konsen 17.00 Düşünelım Ko- nuşalım Yanşalım 17.45 Sizın Içın Seçtıklerımiz 18.00 Gıde Gıde GAP (Canlı; 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog