Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

13 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 ALLECRO EVİN İLYASOĞLU îstanbuFda piyano şölenleıiGürer Aykalyonetrmındekı Mıllı Re- asurans Oda Orkestrasrnm konsennde Milıst Fazıl Saj ıdı tş Leasıng'ın du- zenledığı bu ozel konserde Mıllı Reasu- rans Oda Orkestrası her zamankı kad- rosundanfarkhbırtopluluklaçıktı kar- şımıza Yıne de Revent Bölükbaşı'nın onderlığındekı çellolar \ e Hakan Şen- sorv "un bınncı kemancılığındakı keman- lar ozenleçaldilar Vlozart'ın 40 Sen- forusı herhalde bu kadro değışıklığı ne- deniylevetennce saydam değıldı \n- cak Gurer A>kal oyle bır şef kı hıçbır çalgı çalmav ı bılmeden gıdıp herhangı bır çalgı grubunun arasına oturan sıra- dan bır ınsana dahı çaldırtır gıbi gelı- yor Orkestraya o>lesıne sahıp çıkıyor kı ariık onun bagetı altında çalmamak olanaksız kanzmatık şef olmanın da başlıcaozellığı buolsagerek' Mozart'ın 21 pı>ano konçenosunda solıst Fazıl Say.kadanzlankendı vazmıştı Vesan- kı Mozart'ı alıp 21 yuzyıla getırdı bu kadanzlarla Fazıl Sav,'ı fazla medvatık olmakla suçlayanlar tempolan >er >er kendıne mal etmesınden yakınanlar >ok değıl ŞuraM bır gerçek kı vaptıgı hıçbır şey estetık olçulenn dışına çıkmıyor Tuş lara dokunduğu anda dınleyenı alıp bır yerleregoturuvor Fazıl'ınkonserlerın- den etkılenmemek olanaksız1 Mozart CD sınde de aynı şevler soz konusu Bıryerde legato (bağlı) çalacagına stac- cato (noktalı) çalıyor bır >erde daha agır tempoda olması gereken bır çeşıt- lemevı alıp uçuruvor Amaoylebırkı- vıkım kı her çeşıt ınsanı kavravıven- yor \ e gaynestetık oiduğunu soy leme- nıze olanak >ok Onun Mozart'ındakı çocuk Mozart daha da afacanlaşıvor, acı çekcn Mozart. daha dadenn bır ka- ranlığaburunuyor coşan Mozart daalıp başını gıdıjor Elımde Fransada son bır ayda çıkan cleştınler duru>or Ge- rek CD ıçın gerekse son Fransa konser- lerı ıçın lnanılmaz o\guler \ar En onemlılennden bınsı Le Fıgaro'da Eco- le Normale de Musıque"nın muduru Pi- erre-Petifın ımzasını taşı>or "^ azının başltğı 'Şaşırtıcf. Şoy le baş- lıyor Pıerre Petıt "Herkes, genç Turk azıl Say ve Özgür Aydın'm çaldıklan Mozart konçertolan, ayn tatlar sundular. Genç yeteneklerimizin dünyaca ünlüler kervanına katılmaları kıvanç verici. prvanisfi Fazıl Sa> "ın geniş kapsamlı bir med>atik kampanyadan sonra Paris'te, Louvre Auditorium'unda vereceği resi- tali sabırsızlıkla beklnordu. Gmenli adımlarla sahnc>c geldigînde her şe>, bu güleryüzlu sanatçının kendi kendi- ne'Hadı nesevle başlayalım" dercesi- ne bir havava burundıi. Gülumsemesi- nin resital bo>unca >u/unden hiç eksik olmadığını ve bizden zivade kendisi için çaldığını so\ lememiz gerekir. Son dere- ce nct bir artikulasyonla ve nuans kar- şıttıklanna pek aldırmadan bi/e iki Mo- zart sonat (K-330 ve K-331) sundu... İç gudusel olarak kendi oz zevkiv le bir şar- kı tutturuyor. Hıc gizlemeve çalışmıvor bu içgüdüsel şarkryı. Bu onun gizli do- yumunun bir kanıtı. En hoş çaldıklan Bir Çocuk Şarfcısı L'zerineÇeşitlemeler olsa gerek. Çıinku Fa/ıl Sav'ın kusursu/ tekniğini sergilemesini bağlıvor bunlar... İkinci bolumde Fazıl Sav kendi eserie- rini çalıvor. Ansızın işte bır surpnz. Pa- ganınfnın lemalan Çeşitlemeler bizi hoş bir esrikliğe süruklüvor. Kusursu/ bir caz güzel bir piyano ve hedefini hiç şaşırmavan efektleıie dolu. Bu şaşırtıcı resitaii en guzel şekildesonuçlandıran bır başan. Ancak bis olarak Fa/ıl Sav *ın başvapıtını dinledik. Mo/art'ın Turk MarşTnın ca/stılındeçevirisi. Bu fe\ ka- lade vetenekli, atıpik pıvanistı en iyi şe- kilde tanımamıza olanak veren birkaç dakikaydı." Ozgûr Aydın, Borusan Oda Orkestrası eşliğinda çaldı Pı>anistÖzgurAvdın'ı(l9' 7 2) Anka- ra De\let Konservdtuvan nda Semra Pekman"ın oğrencısıyken tanımıştım Benım bır telev ızvon programıma ko- nuk olmuştu Programın >a>ını bıter bıtnıez Guher Pekinel'ın telefon a«,ıp "Bu çocukta iş var" dedığını anırmıv o- rum Aradan > ıllar geçtı OzgurA^dın Londra kralıyet Vluzık Kolejı'nde Pe- terkatinıleçdlıştı Mkolaveva'nın mas- ter kurslarına katıldı ! 993 "ten bu yana Hanno\er Muzık Yuksekokulu'nda Prof Kammeriing ıle solıstlık çahşmalannı surduruvor Bu arada yanşma ustune y anşma> a gırdı Bırçok derece aldı, an- cak 1997,46 Munıh ARD yanşması- nı kazanınca tum muzık kurumlarının gozuOzgur eçevnldı Artıkdunyasah- nelenneaçılıyor Ağırbaşlı. bestecınm ıstegını harfı harfıne >enne getıren sağlam bırpıya- nist Cemal Reşıt Rey Konser Salo- nu'nun duzenledığı Gençlık Festna- lfnınaçılış konsennde Antonio Piroli'nın tıtız yonetımıyle Borusan Oda Orkest- rası'nıneşlığınde dinledik Ozgur'u. Mo- zart' ın 23 piyano konçertosunu yumu- şacık bır tuşe, zanf bır ışlemeyle sun- du Orkestranın deneyımlı üyelen, ozel- lıkle tDSO'dan katılan ufleme çalgılar (Gunav Yetiz, Ayşegül Kirmanoglu, Ra- fet Kazıl gıbı) yapıtın kımlığını guçlen- dırdı Ozgur Aydın'ın tstanbul Festıva- lı çerçevesınde (27/6) vereceğı resıtalı sakın kaçırmayın Frances Fenton - Mehmet Okonşar Ankara Festıvalı'nın konuğu olarak Turkıye'ye gelen Amenkalı soprano Frances Fenton,pı> anıst Mehmet Okon- şar eşlığinde Amenkan Konsolosu'nun e\ ınde zanf bır dmletı sundu Amen- kan spıntuellennden ve çağdaş Ame- nkan ezgılennden oluşan sıra dışı, ke- yıflı bır programdı Nedense bu ezgı- İen operatık olçuler ıçınde değıl de da- ha doğal dınlemeye ahşmışız Bayan Fenton bu konuda bıraz ıddıalı ıdı Pı- yanıst Mehmet Okonşar'ın ustun mu- zıkalıtesıne ve >eteneklı eşlığıne tanık olmak ıse kıvanç vencıydı Hafta sonu Izmır Dev let Senfonı Or- kestrası nın solıstı olan Hüseyin Ser- met'ı televızvon şavınından ızledık Ravtl'ın sol el konçertosunda hankalar >aratıyordu Son derece dengelı aka- demık ve şaratıcı bır yorum sergıledı Huse>ın Sermet a>nı konçertoyu >ıne Istanbul Festıvalı'nde çalacak bu yıl Pans Orkestrası eşlığınde 27 Hazıran'da Lutflı Kırdar'da yer alacak bu konsen kaçırmamak gerekir ))) Cumhuriyet / J I 1O7.4 KÜLTUR • SANAT 293 a» 7* (3 HAT) BE^T<OZ BtRİ>Cİ ASLİ\ E HUKUK H/VKİMLİĞİ'NDEN E>osyaNo 1997 274 Cıbo Şahın tarafın- dan e>ı Dondu Şahın alevhıne açılan boşan- ma davasının 15 6 1998 gunü saat 10 00'da ya- pılacak olan duru^mada Malatva ılı, <\kçadag ıl- çesı Kıelı köyunde ıka- met eder Havdar kızı Dondu den olma 1941 d lu Dondu Şahın ın aramalan ragmen bulu- namadığından vukarda- kı duruşma tarıhı şazılı bulunan tanhde bızzat mahkememızde hazır bulundurulmaM \e>a kendısinı bır vekılle temsıl ertırmesı aksı halde yokluğunda karar verıleceğı hususu ılanen teblığolunur 21 4 1998 Basın 19563 BAKIRKÖ\ ÖZEL TAŞ İLKÖĞRETİM OKLLL 1998-1999 ÖGRETİM \1LI OĞRENCİICRETLERİ ANASIMFI EĞİTİV \ E OĞRETİM LCRETİ "15 00(1000 - KD\ UMEK \ E KAH\\LTI 240000000- K.DN İLKOKLL 1.13.4.5 EĞITİM \ E OĞRETÎM LCRETt 990 000 000 - KD\ \EMEk\EkAH\-\LTl 280 000 000 - KD\ İLKÖCRETIM 6. SIMF EĞİTİM\EOORETIM LCRETİ 1 040 000 000 - KDV YEMEK \ E KAH\ \LT1 280 000 000 - KD\ CeuM Mak Hallaf Hmenn Sok. \o: U Bakırkoy Istanbul Tel: )43 60 IMı ^ Ha'Fate .^1)6IS~ RESSAMLARIN HEYKELLERI 1 MUSTAFA ATA MEHMET GÜLERYÜZ MAHİR GÜVEN ERGİN İNAN KOMET DOĞAN PAKSOY YAVUZ TANYELİ BURHAN UYGUR HANEFİ YETER TEŞVIKIYE SANATj GALERISI! 14Mayıs 14 Haziran'98 Abdı Ipekçı Cd 48/3 Te^vıkıye Istanbul Tel 241 04 58 247 7A 75 Fax 246 67 68 AKADEMILILER Saat 9 30 -18 30 Salo Sk 37 Beyoğlu Tel 245 02 29 Fax 251 33 41 Kültür Sanat ilanlarınız 293 89 78 (3 hat) 14 JIAAYIS '98 PERŞEMBE J İ I H M K İ Hasnjn Galıp Sk No 20 Beyoğlu' Istanbu [İUl\Mt] T e [ 0212 245 0516 Tîyatro İlanlarınız İçin g^ (0212)293 89 78 (3hat) KARTAL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DosvaNo 1 W H6Ta!ımaı Istanbul ılı Maltepe ıl(,eü Karatepe me\kıınde kaın ve tapuda 2> pafta Il7 2ada IOpan>eldc kavıtlj betonarme kagır apartmanın 104S0 areapavlı ıkjncı kat A blok (12) no lu bağımsız bolum ıle v ne Maltepe ılçesı Cumhunvet Mah kereMecıler Sokağı nda kaın \e lapuda 13 pafta 217 ada 1 parselde ka>ıtlı betonarme kagır apartmanın 4^ '000 ar^a pa\Iı bınncı kat (9) no lu bağımsız bölum ıpotek borcundan do- lav; ^atılarak pa'aya çevnlmesıne karar \enlmıştır Işbu satış ılanının llk. nın 12"7 maddeMne gore tapuda adresı bulunmavan ılgılılere ve teblıgat vapılamavan ılgılılere teblıgat venne kaım olacağı ılan olunur Tı;ınmazın ım»r durumu- 1 Maltepe Beledıve Başkanhğı tmar Mudurlugu nun P 03 1997 tanh ve 97 D-588 savılı \azisinda 25 pafta. 1172 ada. 10 parselın ımar planmda •> A 4 ve 0 20-0 25 1 50 vapılanma şartlannda ı*;kan sahasında kalmadıgı bıldınlmıştır 2- Maltepe Beledıve Başkanlığı Imar Mu durlugü nun 0 7 04 1997 tanh 9"? 683-821 say ılı ımar durum vaziMnda soz konusu 13 pafta 2!"'ada 1 parsel Istanbul 2 numaralı kultur ve Tabıat \ arhklarını Koruma Kurulu ndan Bakılçıkovu koruma amaçlı ımar planı ıntıkal edınce ımar durumu talebımn değerlendırıleceğı bıl dınlmıştır Taşınmazın halıhazır durumu 1 Karatepe mevkıı 10 parseldekı (12) no'lu bağımsız aclum Maltepe Fevzullah Mah Dum upınar Caddesı nde mahallen 1 kapıtaj no'lu betonarme karkas sıstemde bırbodrum bırzemın ıkı normal katlı mşa edılmış Pmar \partmanı nın ıkıncı normal («onl kat (12)noluda ıresidır Daıre gınşte antre karşıda balkonlu mutfak soldabırhol bu hole açılan balkonlu valon ıkı vatak odası \e banvo mahallen mevcut tur Dosemeler ıslak zemınlerde seramıkle salon ah>ap parke odalar marlevle kaplıdır Mutfakta tezgah aitı-u»tu dolaplan ban\odaku\et klozet ve lavabo mevcuttur Daıre takrıben 90 m2 sahalıdır Bına va^al malzeme >e ışcılıkle ın$a edılmışolup bınada su elektnk doğalgaz teMsatian vardır Daırede kombılı kalonfer tesısatı vardır Bına her türlu beledıve hızmetlerınden ıstıfade eder konumdadır 2 Kerestecıler Sokağı 1 parseldekı (9) no lu bağımsız bolum Maltepe Fevzullah Mah RıhtımCaddesı Kerestecıler ve Kuçukvalı caddelerırınarasındaka lan Kerestecıler Sokağı nda mahallen 14 kapıtaj no lu betonarme karkas sıstemde bır bodrum bır zemm uç normal katlı ınşa edılmıs «ahıl apanmamnın bınncı kat 9 (mahallen 61 no lu bağımsız bolumudur Daıreve gınşte antre kondor sagda mutfak bır oda balkonlu salon «>1- da banvo ve karşıda bır laıçuk oda mahallen vapılışındadır Dosemeler ıslak zemınlerde >eramıkle salon ve odalar marlevle kaplıdır daıre takrıben 65 00 m2 sahalıdır Bına vasat altında malzeme \e ış<,ılıkle ınşa edılmış olup bınada su ve elektnk teMsatı vardır Daıre soba ıle ısıtılmaktadır Taşınmazın değen Satışa konu ta^ınmazlara. 1 (12)no ludaıre>e i 000 000 000- TL (beşmılvarlıra) 2 (91 no ludaıreve 1 000 000 000 - TL (uçmıhariıraıdeger takdıredılmıştır Sahş şartlan 1-Gavnmenkullerın 1 açık arttırması 19 6 199Ş Cumagunu A (12ı no lu daıre >aat 10 40 ıle 11 OOara^ında B-(9)nolu daıre saat 11 1^ ıle 11 3^ arasında Kartal 2 lcra Mudur'ugu nde vapılacaktır Bu arttırmada taşınmaza takdır edılen değenn °o7< i ını bul ması ve sati} ıste\emn alacagına ruçhanı olan dığer dlaı-akhlar varM alacakları tophmını avrıca ^atış ve pavlaştırma masraflarını geçmesı >ar tıvla ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmadıgı takdırde en ı,ok arttıranın taahhudu sak.1: kalmak kavdıvla gavnmenkulun 2 açık arttır- ması29 6 1998 Pazartesı gunü A-(12)no lu daıre saat 10 40 ıle 11 00 arasında B <9)no lu daıre saat II 15 ı | e 11 3S arasında vıne kartal 2 tcra Mudurlugu nde >apılacaktır Bu açık arttırmada ••atı^ı ıstevenın alacağına ruçhanı olan alacaklar varsa bualacaklartoplamını satış ve pavlaştırma masraflan ıle takdır edılen değenn %40'ını geçmeM şartıvla en çok arttırana ıhale olunur 2 Katma Değer\ergısı tellalıve res mı ıhale damga pulu alıu adına tahakkuk edecek % 4 8 oranındakı tapu harcı satın alatıa aıt olacaktır Bınkmış emlak vergı borçları satış bedelmden odenır 3- Aı, k arttırmava katılmak ıvtevtnlerın takdır edılen kıvmetın °»20 -.ı nıspetınde nakıt pev akçeM \adabu mıktarkadar mıllı bır bankanın temınat mektubu vermesı gerekmektedır Sat > pe^ın para ıledır MILI Medıgı takdırdekendi'iine 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlır 4 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerın vap-a ırt.iak hakkı sahıplerı dı. dahıl olmak uzere bu gavrımenkul uzerındckı hak- lannı faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle 1> gun ıçınde mudurlugumuze bıldırmelen gerekir \k--i takdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaktır i Satış bedelı hemenvada verılen sure ıçınde odenmezse IİK nın 133 mad- desı gereğınee ıhale teshedılır Ikı ıhale arasındakı farktan % 50 faızden aliLi ve kefıllen »orumlu tutulacak hıçbır hukme gerek kalmadan ken dılennden tah->ıl edılecektır 6- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren mudurlugumuzde herkesın gorebılmesı ıçın açık olup masrafı venldığı tak- dırde ısteven alıcı>a bır omek gondenlebılır "" Satışa ıştırak efnek ıstevenlenn şartnamevı gormuş ve munderecatını kabı.1 etmış savılacak- ları bai)kaca bılgı almak ısteyenlenn 199" 116 talımat sayılı do^va numarasıvla mudurlugumuze başv-unmalan ılan olunur 5 5 1998 Basın 20302 G \> RİMENKUL ŞATIŞ İLANI BAKIRKÖV 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1996 89! Tal Bu dowa borcundan dolavı satılma*ına karar verılen Bakırko> Kartaltepe Mah \ ucetarla Sokak tan avnlan Tamburacı Osman Sokak ta kaın 2^ pafta 448 ada 1 parsel »avılı 6 katlı lOmeskenlı 2 depo- lu "" kapı numaralı kagır Sarav ısımlı aDartmarun 4 katta 4 44 arsa pavlı 9 no lu mesken açık arttırma suretı>le satılataktır Imar durumu Bakırkov Beledıvesı Imar Müdürluğu nun dosyada mevcut 24 •< 1996 tanh P 9 - savılı vazısına gore Bakırkov 23 pafta 448 ada. 1 parseKıvılı ver 1 1000 olçekiı 2 7 11 1969 ^atış tanhlı Kartaltepe İrnar Planı nda bıtışık nızam H 1' 50 m ırtıfalr ıskân sahasında kal maktadır Ga\rimenkuiün hafıhazır durumu Tapu kavdı ve eklı çapı mahallınde uvgun olduğu tespıt edılen parselın tum sahaM ^46 m2 vatışa konu taşınmaz Istanbul Bakırkov Kartaltepe Mah Yucetarla So- kak tan avnlan TamburaLi Osman Sokak ta kaın 21 pafta 448 ada 1 parsel savılı 6 katlı 10 meskenlı 2 depolu ^ kapı numaralı Sarav Apt 4 kat 9 no lu daıresı olup meskur daıre bodrum zemın 4 normal kat betonarme karkas komur vakıtlı kalonler tesısatlı merdıvenleredogalgaz hartı çekılmış en u^t kat- ta ver almakta 4 kat 9 no lu daıre gırışte antreden ^ınlen salon salomanje oturmaodaM kondor uzenn- de mutfak banvo VVC ve ı vatak oda^ından ıbaret salon balkonu demır doğrama cemakânla kapatılmiş oturma odaıı ıle salanu ' kanatlı ahsap camekanlı kapı ıle ırtıbatlı mutfakta çop balkonu mevcut mermer tezgah vetesi\atı mevcut balon ve odaduvarları Natenboyalı ıslak zemınlen kare mozaık doşemelı ka- pı ve pencerc dogramaları ahşap yaglı boyalı elektnk su ve kalonfer tesısatı buhınan daırenın brût alanı takrıben 130 m2 dır Gavnmenkulun knmetı. Bılırki:,ıce 9 500 000 000 TL krvmet takdır edılmıştır Satış şartları. I Satış 22 6 I99X gunu saat 10 00 dan 10 20 ve kadar Bakırkov 3 lcra Mudurlugu nde açık arttırma Aıretıj, le vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın )"uzde 7S mı ve ruçhanlı alacak lıiar varsa alacakları mecmuunu ve «atı? masratlannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alı cı çıkmaz'ia en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla 2n I99S gunu avnı \erde saat 10 00- 10 20 de ıkını-ı arttınnava çıkarılacaktır Bu arrtırmada da bu mıktarelde edılememışse gavrımenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Ş J kadar kı drttırma bedelının malın tahmın edıien kıvmetınm vuzde 40 ını bulması ve satı^ ıMeventn ah*.ağın^ riiçhanı olan alaciklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çe vırnıe \e pavla>tırma masraflannı geçmesı lazımdır Bö\le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşe- cektır 2 Arttırmava ıştırak tdi-teklenn tahmın edılıiı kıvmetın vuzde 20 sı nıspetınde pe\ akçesı ve\a bu mıktarkadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu \ermelerı lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıste dıgınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılrr Ttllalıve restnı ıhale pulu tapu harç ve masraflan alı- cıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelmden odenır KDV alıcıva aıttır ' tpotek sahıbı alacaklıhrla dığer ılgılılenn(*)buga\nmenkul uzenndekı haklannı hususrvle faızve ma>rafa daır olan ıddıalanm davanagı belgeler ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Ak M takdırde haklan tapu sıuh ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakıtacaklardır 4 Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne sebep olan tum alı- cılar ve ketıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasmdakı farktan ve dığer zararlardan ve a\n- \.a temerrut fjızınden muteselsılen mesul oUcaklardır Ihale farkı ve tememıt faızı avnca hukme hacet kalmaksızın JdiRmızce tahsıl olunacak bu fark varsa oncelıkle temınat bedelmden ahna<.aktır '- Şainann. ılan lanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldıgı tak dırde ısteven alıcıva bır omeğı gondenlebılır 6- batışa ıştırak edenlerın şartnameyı gormu^ M munderecatını kabul etmış sayılacakları başkaca bıl- gı almak ıstevenlenn 1996 89| Tal savılf dosva numarasıvla mudurlugumuze başvurmalan ılan olunur 4 ı 1998 («| Ilgılıler tabırıne ırtıfak hakkı sahıplen dedahıldır Basın 19968 PatPicia Kaas Ankara'da • Kültür Servisi - Unlu Fransız blues şarkıcısı Patncıa Kaas 15 Uluslararası Ankara Muzık Festıvalı kapsamında 17 Mayıs pazar gunu saat 20 30'da MEB Şûra Salonu'nda bır konser \erecek 'Chanson' geleneğını pop ve caz ıle bırleştırerek sunan sanatçı, 'Yılm En tyi Kadın Ses Sanatçısı'. "Yurtdışında Plafı En Çok Satış Yapan Fransız Sanatçısı' Fransız muzık odullenne \e ıkı kez Monte Karlo'da venlen 'Yılın En Kı Kadın Sanatçısı" odulune la>ık goruldu Klasik Türk müziği konseri • Kultur Servisi - Boğazıçı ünı\ersıte>>ı Turk Vluzığı Kulubu 97-98 sezonu etkınlıkienne kendı korosunun vereceğı konser ıle devam edıvor Serap Vfutlu Akbulut'un solıst, Tulın Korman ın da şef olarak katılacağı Ferah Feza konsennde klasik Turk muzığının seçkın orneklenne >er venlecek Konser yann saat 19 00'da Bogazıçı Unıversıtesı Buyuk toplantı Salonu'nda gerçekleşecek Adam Sanarm yeni sayısı • k.ulturSemsi- Adam banat dergısının venı sayısı çıktı Dergının bu sayısında Memet Fuat'ın "Okuma Notlan", Hıfzı Topuz un "Kulturel Demokrası ve Kulturel Haklann Savunulması", Orhan Barlas'ın "Gazete Gazetecınındır' Uğur Kokden'ın 'Cehennem Irmagında Mano Luzı', Behçet Çelık'ın 'Mıras ta Kadınlar ve Aydınlar", Gurhan Tumer'ın "Kent ve Kent Kulturu' Mehmet Erguven'ın 'SavaşÇekıç' Onder Otçu'nun 'Oktay Rıfat sız Bır Dunyanın Ozguvenı' M Kemal Adatepe'nın 'Yalçın Kuçuk'un SabahatTın \lı'nın Olumu ıle llgılı Tezlen Lzenne Notlar'. Vlustafa Zıyalan'ın Ingeborg Bachmann'ın Olumu", Celal Soycan ın 'Ahmet Yeşıl'de Hareketsızlık' ba>lıklı yazılan yer alıyor Bu savıda aynca Imparator Iulıanus, Ruşen Hakkı. Nıhat Zı>alan, Ersın Salman.lncı Asena, Tahır Abacı. Muslım Çelık. Tank Gunersel, Alı Asker Barut. Yelda Karataş ve Altay Ömer Erdogan"ın şıırlen de oku>uculann beğenısıne sunuluyor Hakan Aysev, Ankara Miizik Festîvali'nde • Kültür Servisi - 15 Uluslararası \nkara Muzık Festıvalı unlu tenor Hakan \ysev ve Ozbekıstan Ulusal Senfonı Orkestrası'nı perşembe vecuma gunu Ankaralı muzıkseverlerle buluşturacak Hakan Aysev'ın yanı sıra Savora Gafurova ve Behzod Abdullaev'ın solıst olarak yer alacağı konserler saat 20 30'da MEB Şûra Salonu'nda ızlenebılır Muzık eğıtimını Ankara Dev let Konservatuvan'nda tamamlayan Hakan \\se\. 1988 yılında V'ıyana'>a gıttı Vıyana Devlet Operası'nın kadrolu sanatçısı olan Hakan Aysev, Lucıano Pavarottı'nın oğrencısı oldu Koblenz Devlet Operası'nda sekız ayrı operada onemlı roller ustlendı Sanatçı 1995 yılından bu yana Darmstadt Devlet Operası'nın kadrolu sanatçısı '19. YüzyıMa Doğu ve Sanatçılan' H Kültür Servisi - Şark bılımcı C hnstıne Peltre Fransız Kultur Merkezı Kutuphanesi'nde yann >aat 19 00"da • 19 Yuzyıida Doğu ve Sanatçılar" konulu bır konferans sunacak Fransız Kuitur Merkezı "nın desteğıyle, Yapı Kredı Kultur ve Sanat Merkezı'nde 15 Mayıs-4 Temmuz tanhlen arasında sergılenecek olan 'Doğu Manzaralan konulu Jules Laurens sergısıyle ılgılı konferansta Peltre 19 \y da Dogu ıle ılgılenen sanatçılan >orumlayacak Kısa ve Belgesel Film Yarışması gerçekleştipiliyor • Kultur Ser\isi - Kısa ve Belgesel Fılm "Vanşması'nın dorduncusu 5-15 Kasım tanhlen arasında 'Inter Fılm Festıval Nurnberg' çerçevesınde gerçekleştınlecek Buyanşmayla çeşıtlı uluslardan sanatçılann fılmlennın tanıtılması. venı projeler ıçın duşuncelenn uretılmesı. hem sanatçılar hem de ızleyıcıler arasında kulturel alışvenşin sağlandığı bır forumun gerçekleştınlmesı amaçlanıyor \ansma ozellıkle, farklı perspektıflenvle kultürei etkıleşıme yaratıcı katkılar sağlamak ısteyenlere >onelık olacak Kısa Fılm (35mm 16mm)dalında 1 lık, 2 lık 3 luk, Kısa Fılm (vıdeo) dalmda 1 lık ve 2 lık, Belgesel Fılmler (butun formatlar) dalında 1 lık ve 2 lık ödulunun venleceğı yanşmanm son başvuru tanhı 31 Temmuz BUGUN • \UR\IAR\ ÜNtVTRStTESl GLZEL SA^ATLARFAKLLTESİ'nde Hılmı Yavuz un katıldığı 'Nasıl Yaratı>orlar" başlıklı konferans saat 15 00'te yer alıyor (326 66 92) • tFSAK'ta saat 19 30'da Doga Grubu etkınlığı ızlenebılır (292 42 02) • BELGESEL SİNEMACILARBİRLİĞİ nde Hakan Aytekın'ın yönettığı "Yaşayan Golgeler' adlı fılm gorulebıhr (292 39 84) • AKSANAT'ta saat 12 30 ve 18 OO'de J Renoır'ın yönettığı 'La Bete Humaıne' adlı fılm ızlenebılır (252 35 00) • İDSO'da saat 20 OO'de Pî Çaykovskı'nın "Uyuyan Guzel' adlı yapıtı ızlenebılır (251 10 23) • BORLSAJN KÜLTÜR VE S\NAT MERKEZİ'nde saat 12 30'da Yo-Yo Ma Carcen'nın Sesı başlıklı vıdeo gostensı yer alıvor (292 06 55) • YIRTTAŞLIK BtLtNCfNİ GELİŞTİRME DERNEĞ1 nde saat 20 OO'de 'Felsefe Gunu' başlıklı soyleşı \e Nezıh Yaşar'ın katıidığı 'Bır Ulkenın Kaden Nasıl Değişir' başlıklı soyleşı ızlenebılır (418 09 21) 15. ULUSLARARASI ANKARA MUZİK FESTİVAÜ BUGUN • Lİ>GA BALE TOPLLLLĞL gostensı saat 20 30'da MEB Şûra Salonu'nda ızlenebılır YAR1N •OZBEKtSTAN ULUSAL SENTONİ ORKESTRASI konsen saat 20 30"da MEB Şûra Salonu'nda gerçekleştınlecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog