Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

13 MAY1S 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 Kısa... Kısa... • Japonya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden \omiuri Shimbun'da >er alan bir habere göre, Mitsubishi ile Volvo. kamyon motoru üretiminde işbirliği yapmavı planlryor. • Netaş. Kazakistan'ın Almatı şehn yerel haberleşme şebekesinın altyapısını oluşturacak uluslararası transmisyon ıhalesini kazandı • Telsim de İridium Africa Corporation ile yaptığı anlaşma sayesinde abonelerine kesintisiz iletişim olanağı sunacak. Aynca Motorola ve Telsim Türkiye'deki GSM ststemi ve sebeke ekipmanını sağlamak iizere işbirliği gerçekleştirecek. • Türkıye ile Rusya Federasyonu hükümetı arasında. Rus doğalgazının Karadeniz altından boru hattı ile Türkiye'ye ulaştınlması konusunda imzalanan milletlerarası anlaşma, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. • Özelleştirilecek Petrol Ofısi Anonim Şirketi'ne talip olan Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası. ortaklanndan 1000 ile 50 bin dolar arasında katüım payı istedi. • Bayındır Sıgorta ve Aon Group Ltd'nin birlikte düzenlediği "Güç Santrallart ve Sigorta' adlı seminerde Türkiye'nin 1970'ten günümüze kadar elektrik üretimi ve bu alanda yaşanan sorunlan dile getırildi Bayındır Holding yöneticileri. elektrik üretiminin kamunun işi olduğu yönündeki anlayışın değıştınlmesı gerektigini öne sürdüler. • Toptan satış fiyatlarının son on >ılın en diişük düzeyinde seyrettiği Japonya'da hükümet, "ekonominin üziicü durumda" olduğunu bikdirdi. Merkez Bankası. uzun vadeli faiz oranlanndaki rekor düşüşüiL, Japon ekonomisinin deflasyon sürecine girdiği korkulannı güçtendirdiğini belirtti • tstanbul Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada daha önce sadece Beyoğlu Vergi Daıresi'nce tahsil edilen Esnaf ve Sanatkârlar Sicıl Harçlannın dünden itibaren Halkalı. Atışalanı, Bayrampaşa, Beyazıt. Gaizosmanpaşa. Pendık. Sangazi. Adalar. Büyükçekmece. Çatalca. Silivn. Şile vergi daırelennde de tahsilatına başlandığı bildırildı. Doç. Dr. Yeldan, Asya bunalımının Türkiye'de de reel ücretleri düşüreceğini savundu i B E N C E Ekonomide tehlike çanlanANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Bılkent ÜniversıteM'nden Doç Dr Erinç Yeldan'ın araşhr- ması. Asya bunalımının dünya ekonomısi üzerindekı gelır azal- ması ve deflasyonıst yöndekı etki- sini ortaya koydu. Araştırmaya göre. bunalım, Türkıve'de gayri safi yurtıçi hasılada ıGSYİH) ve reel ücretlerde genlemeye neden olacak. Bilke^t Ünı\ersıtesı İkmat Bö- lümü'nden Doç. Dr Ennç Yeldan. uluslararası kaynaklara göre Asya bunalımının, 1995 Meksıkabuna- llm'ına oranla daha uzun sürede at- ^aulacagına dikkat çekerken. "Dıs, ticaref ve se'rmave akımlannda • dengelerin yeniden oluşturulabil- fnesi için uîusal döviz kurlannda .Öfr aşınma gerekecek; ulusal faiz .haikriv iikselecek ve yurtiçi alım güçkri düşürülecektir" dedı. Yel- daŞ. dunya büyüme tahmınınin düşürulmesıne neden olan Asya bunalımına. "Makroekonomik Genel Denge ModelTni uvguladı. Yeldan. modelde temel alınan ve bunalımın etkilerinı oluşturacak ikı kaynağı şöyle açıkladı - Asya ülkelennm knze tepkı olarak oluşturacaklan rekabetçı devalüasyonlar. rakıp ülkelerin ıh- racatlannı caydıncı bır etkı yapa- cak - Birinei etkiye ko^ut. özellikle OECD ülkelerinde ihracat talebi- nın daralması ve dış ticarette bek- lenen sapmalar, dünya ekonomi- len üzerinde daraltıci bir talep et- kisı yaratacak ve büyüme hızlan- nın düşmesıne yol açacak. Yeldan"ın araştırmasına göre, Asya bunalımının sonucunda Türkiye'de GSYİH yüzde 1.2 da- ralacak. ıthalat ve ihracat ise yüz- de 1.1 düşecek. Türkiye'nin Asya bunalımına uyum sürecinde reel döviz kurunda yüzde 1.5 civann- da aşınma yai)ayacağını kaydeden Yeldan. bu dönemde reel ücretle- nn forme! kesimde yüzde 1.5, en- formel kesimde yüzde 1.4 gerıle- yeceginı. kamu gelirlerinin de yüzde 1.4 civannda azalacağını hesapladi. Araştırmaya göre. bunalımın başladıği Tayland. Endonezya. Malezya ve Filipinler'de GSYİH yüzde 3, ithalatdolarbazındayüz- de 7.1 azalacak. Bu ülkelerde, re- el döviz kuru yüzde 3.5 oranında devalüe edilirken. yatınm harca- malan yüzde 112 gerileyecek. Bu ülkelere göre daha iyı konumda olan Japonya'da da, GSYİH yüz- de 2.3, ithalat yüzde 4.4 azalacak. reel döviz kurunda yüzde 3 aşın- ma gerçekleşecek. AB de etkilenecek Araşttrma. Asya bunalımının sonucunda Avrupa Bırlıöı'nde (AB)GSYlH'devüzde 1 4genle- meyaşanacağinı ortaya koydu Bu ülkelerde de deflasyonıst bır ->üreç oluşacağına dikkat çeken Yeldan. dolar karşısında yüzde 1.5 cıvann- VekJan'ın araştırmasına göre. As\a iilkelerini sarsan bunalınu Türkiye'de de GSYİHnin yüzde 1.2 daralmasına, ithalat ve ihracatın düşmesine. reel ücretlerin formel kesimde yüzde 1.5, enformel kesimde > üzde 1.4 gerilemesine vol açacak. da reel devalüasyon ger- çekleşeceğini kaydettı. Buna ko- şut. AB ülkelerinde reel ücretlenn yüzde 1.5 gerıleyeceği hesaplandı. Ara$tırmada yer alan coğrafı gruplar arasında. GSYİH'de yüz- de 1.1 'le en az gerileme Ortadoğu ülkelerinde görülecek. Bu ülkelerde dış tıcaret daral- masının da yaklaşık yüzde 1.2 ci- vannda olacağı hesaplandı. Yel- dan. Dünya Bankası'nın ön tah- mınlerine göre; Tay land. Endonez- ya. Malezya. Filipınler ve Güney Kore'nın cari ışlemlerdengesinin 1998 yılmda 45 mılyar dolar dara- lacağım. ıthalatlannın geçen yıla göre yüzde 12 diişeceğını. ıhracat- lannın yüzde 9 arttınlmasının ge- • rekeceğını kaydetti. Korkut Boratav 'Reel sektörde vuracak' ANKARA (AA) - Prof. Dr. Korkut Boratav. Uzakdoğu krizinin, Türkiye'yi reel sek- törde vuracağı görüşünü sa- vundu. Ekonomi Muhabirleri Der- neği'nin (EMD) yayın orga- nı Ekonomi dergisinin son sayısında, Türkiye'nin, As- ya "da yaşanan mali krizin ya- rattığı 'Asya rûzgâruu' büyük bir sarsıntıya girmeden atlat- tığını belirten Prof. Dr. Kor- kut Boratav. "Bana göre, Türkiye'nin bıçak sırtında dolastiğı bira/ abartılı varsa- yım" dedi. "Reel sektörde Asya rüzgân bizi yakalava- cak" dedi. Boratav. "Zaten bu yıl bel- li ölçülerde bir daralma. dur- gunluk >ıb. Belki sıfırayakla- şan bir büyüme. yd ortalama- sı yine \iizde 3'leri. 3.5'lan bulabilir" görüşünü savundu. Türkiye'nin ilkTeknoloji ÖdülüArçelik'in EkonomiSenisi-Türkıve"nın ılk teknoloji ödülleri sahıplerını buldu. TÜBtTAK. Türkiye Teknoloji Ge- lıştırme V'akfı (TTG\) ve Türkiye Sanayıcı ve Hadamları Dernegı (TCs'l.AJD I tarafından \ enlen "Tek- nolojiBü>ükÖdülü'*nu Arçelik ka- zandı. Geçen v ıl "Kalite BüyükÖdülü" ve "İSO Çevre Ödiilü'nü alan Ar- çelik, bu yıl da "Orbital Çamaşır Makinesi" ürünüv le teknoloıı ödü- lüne lay ık görüldü. Teknoloji ödülleri. dün akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezı'nde düzenlenen bır törenle sahiplerıne verildı. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda bılım adamı ve sanayi- cinin katıldığı "1. Teknoloji Kong- resi"sinı izleyen ödül törenmde, •*Test Program Sistemleri" ürünü ile ETA AŞ. "Kardiopet 500" ürü- nü ile PETAŞ AS ve "Home ATM" ürünü ile INİMEDYA şirketleri "Başarı Ödülü" aldı Sayıları 40'a ulaşan firmanm başvuruda bulundufu teknoloji ödülleny- le. Türkiye'de yenılıkçi ürün geliştırmeyı desteklemenin ve Türk sanayı ürünlerinın dünya pazarında rekabet gücünü arttırma- nın hedeflendiğı belırtıldı. TÜSİAD Başka- nı Muharrem Kayhan"m. Koç ailesınden Mustafa Koç ve Suna Rıraç'ın katıldığı 1. Teknoloji Büyük Ödülünü Arçelik adına Hasan Subaşı aldı. (Fotoğraf. 5CAAN SAG ANAK.) ödül törenınde Koç Holding Yönetim Ku- rulu üyesi Suna Kıraç. "Bircok kunım her- halde Arçelik'in arkasından gelip teknolo- jikri kendileriyaratma çabası içinc girecek- lerdir. Arçelik teknolojik özgürlüğü tçin bü- yük bir çaba harcamıştır. Dolayısıy la bunun semeresini de bugün alnııştır" dedı. Teknoloji Ödülü'nün yaratılmış olması- nı çok önemli bulduğunu vurgulayan Kıraç, rekabet ortamında teknolojinın öne çıkma- sı gerektigini belirtti. Kıraç. "Bizçıtayıçok yükseğe koyduk onun icin zirveye çıkmak zor. Kalmak daha da zor. Gerek kalite ba- kımından. gerekse teknoloji bakımından çı- tanuzı daha da yükseğe koymak ar- zusundavız" dıye konuştu. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Hasan Subaşı. Arçe- lik'ın aldığı ödülün kendıne güve- nen Türk mühendisinin başansı ol- duğunu belırterek "Arçelik. cirosu- nu n yüzde 1.5 kadar kısmını araştır- ma ve geliştirmeye ayınyor. Türkiye. sanayi bakımından Avrupa'nın en büyük üretim üslerinden birisi ola- cak. Bu üretimin bir kısmı yabancı rırmalann lisansı ve teknolojisiyleya- pılacak. bir kısmı da özgün Türk tek- nolojisiyle yapüacak. Arçelik bu öz- gün Türk teknolojisiyle üretim ya- pan şirketlerin başuida olmayı hedef- liyor" dedi. Türkıye'de özgün üretim yapılma- sı gerektığıne değinen Subaşı. u Ya- bancı sermayeyle üretim yapan şir- ketlerin büyük bir kısmı Türkiye'yi kâr merkezi değil, bir masraf mer- kezi olarak kullanıyoriar. Asıl kâıian kendi ülkelerinde yapıyoriar" dıye konuşarak sözlerıni sövle sürdürdü. " Yabancı şirketten teknoloji aldığınız za- man. teknoloji merkezi bizim ülkemizde ol- muyor. Onlann ülkesinde oluyor. Neticek-ri buraya geliyor. Teknolojinin de van sanayii var. Hem yan sanayii. hem istihdam hem de teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesinde bu ödülün katkısı olacak." 12 aylık Devlet Tahvili %91.59Yıllık Bileşik Net Faiz Vade: 12/05/1999 (364 gün) Net Faiz Oranı % 91.50 Sanal mağaza ile modern kırtasiyecilik Spectnım ofîsleridonatiyor NİLÜFER ŞENSÖZ İKTİSAT BAIKASI Memnuniyetle G«nd Mudürtük. (212) 274 11 11 • Merker (212) Vi T) 20 • Aksar» (212) 532 29 ""9 • Avcüar (212) 676 48 73 . Bahçekıpı. (212) 512 01 60 • Bıkırköv- (212) 545 53 93 • Bıynmpaşı (212) 565 14 30 • Elraadag (212) 230 09 18 • Eraıkoy- (216) 368 26 82 • Etıkr (212) 287 11 50 • Guaeşli (2I2U55 88 22 • Kadıköy(2l6) 330 25 60 • Kalann? (216) 478 43 33 • Karakoy (212) 251 7 2 38 • Kozyauğı (216)467 04 10 • Mener (212) 63" 44 00 • Nı$anüş (212) 296 16 00 • Şeras«un Günatay (0216) 4^8 40 70 • Yeşıiyun (212) 662 r 90 • Adana. (322) 363 24 01 • Antara. (312) 417 99 80 • GmosmJmpaşa (312) 447 58 29 • Anuiyı (0242) 243 69 81 • Bursı (224) 255 70 80 • Çortu: (282) 653 83 33 • Denızb (258) 265 20 41 • Eskışehır (222) 220 V 80 • Gaainıep (342) 220 78 50 • Gebze (262) 643 04 20 • hmır (232) 463 69 69 • Bosanlı (232) 330 12 00 • lmuı (262) 323 11 00 • Kahramannunf (344) 221 15 30 • Kaysen, (352) 222 23 00 • Konyı (332) 23687 7 0 • Mımuns (252)413 9^80 Günümüzde fotokopi kâğıdından tıpek- se. pnnter kartuşundan tükenmez kaleme. aklınıza gelebılecek rürlü kırtasiye malze- mesi. teknolojık cihazlar işyerlerinin ol- mazsa olmazı olarak karşımıza çıkıyor. Yazıhanelerin bürolara dönüştüğü bu çağda, Spectrum da bir işyerinın bu "ol- mazsa olmaz" ihtiyaçlannı ve konforunu sağlayacak ürünler satıyor 1992 y ılından bu yana faaliyet gösteren Spect- rum'un Grup Yöneticısı Cenap Fişek. kayıtlı müşterı sayisinın 300 bın civarında olduğunu belirterek. Türkiye ça- pında y ayılmıs, 18 mağa- zada faaliyet gösterdik- lerini söylüyor. Spectrum Dırect or- ganızasyonu vasıtasıyla 800"lü hatlar üzerinden de hizmet verdıklenni söyleyen Fışek şöyle de- vam edıyor: "Evden \eya işyeri- ni/den telefon edip veya nı. ancak uzun vadeli düşündüklerini dile getıren Fışek. ilk siparişin nereden geldiği sorusunu şöyle yanıtlıyor: "Sanılanın aksine büyük şehuierden de- ğil. Karabük'ten bir printer sipariş edildL" Türkiye capında yayılmav ı amaçladıkla- nnı belirten Fişek, "Dörtaydır y^rüttüğü- müz Anadolu'vu adım adım gezen bir or projesi var. Buna mobil mağaza diyebiliriz. Enteresan bir şey, Anadolu'da bu konuda büyük bir açük var" dıyor. En fazla kırtasiye malzemelenne talep ol- duğuna dikkat çeken Fı- şek. "Kırtasiye mağaza- lannın vitrinlerini sey- retmek küçükken hepi- mizin yaptığı ve keyif al- dığı bir şey dir. Renkli cı- vıl eıvü kalemler. Bu öğ- rencilik yaşantımızdan geliyor. O konudaki ta- lep dev^m ediyor" dıye konuşuyor. Fişek, kırtasıyedeki gelişmelerin teknoloji- deki kadar hızlı olmadı- ğını işaret ederek şöyle faks çekip istediğuıiz ürün- leri iletiyorsunuz. Adresi- mc teslim olarak bunlann gönderilmesini istiyorum derseniz, yerinizden kalkıp mağazaya gelmeniz gerek- miyor." Elektronik bır ortamda Internet üzerinden Spect- rum' un sanal mağazasın- dan alışveriş y apma olana- ğının bulunduğunu ıfade e- den Fışek. "Mağazaya gü-- diğiniz zaman nasıl bir ka- taloğa bakıvorsanız. onun gibi ürünleri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla sanal bir sepetten beürli ürünleri seçebiü- yorsunuz. Odemenizi kredi kartıyla yapı- yorsunuz ve ürünler adrese teslim ediliyor" dıye açıklıyor Sanal mağazanın henüz etkin olmadığı- e Opectrum Grup Yöneticisi Cenap Fişek, sanal mağazalannda, aynı gerçek bir mağazada kataloğa bakar gibi ürünlerin seçilebildiğini ifade ediyor. Fişek, ilk siparişin Karabük'ten geldığıni belirtiyor. konuşuyor: "Bugün aldığınız en iyi bügisavar. üç ay geçiyor ve en iyi olmaktan çıkıyor, ya- ni daha hızlı modellerçıka- biliyor. Teknolojideki sürat korkunç." Spectrum'un 2000 yılın- da 50 mağazaya ve 150 milyon dolarlık ciroya u- laşmayı hedeflediklenni ifade eden Fışek. "Sektö- rün hâkinıi mahalle kırta- siyecileri. Biz gıda sektörü gibi değiliz, yani gitgide gı- dasektöründe marketlerin rolü arttı. Dolayısıyla belki bir bakkahn işi- ni bırakması ve sektörün karakterdeğistir- mesine sebep oldu. Sektörün büyük kısmı yerel kırtasiyecilerin elinde. Biz daha ziya- de işyerlerine hizmet vermek istiyoruz" açıklamasında bulunuyor. tZZETTtN ÖNDER Kim Bunlar? (2) Insanlar sokak ortasında öldürülüyor. insanlar kantınlerde, ibret-i âlem olsun diye asılı bulunuyor. Insanlar pencereden sarkarken tekme tokat dövü- lüyor. Tüm bu dehşet verici manzaralann hiçbinn- de en ufak bir savunulacak nokta yoktur. Bu olay- lann anlamı ve yorumu sokak şiddetidir. Tüm olay- larda, doğal olarak taraflar vardır. Taraflardan biri toplumsal haksızlıklan dile getirmekte, diğeri ise bu sesi sindirmeye ve susturmaya gayret etmektedir. Bireylerin can güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluş- turan sokak saldırılannın belirli merkezlere yönelik olması, saldınnın amacını ve yönünü ortaya koy- maktadır. Bu amaç, sistemın çarpıklıklannı haykı- ran sesleri kısmaktır! • • • Üniversiteler bır toplumun düşünen ve eleştiren beyni olduğu kadar, yumuşak kamıdır da. Üniver- sitelerin bu niteliği, hâkım toplumsal güçlenn ve do- ğal olarak, siyasilerin ünıversiteleri gözetim ve de- netim altında tutmalanna neden olmaktadır. Üniver- sitelerle toplumun hâkım güçlerı arasındaki bu do- ğal çatışma, toplumsal sorunların yükseldiği dö- nemlerde daha da belirginleşmektedir. Buna karşın, sermayenin mutlak hâkimiyetini ilan ettıği toplum- larda ise üniversiteler çok ciddi bir güç hâkimiyetı altında olduğu halde, bunun farkına dahi varama- dan, fakat ondan yarartanarak, sistemin temel ye- niden üretim aracı olrna ışlevini yerine getirirler. Toplumun hâkim güçlerinin üniversrteleri üstya- pı konumuna indirgemeleri çok çeşitli araçlarla ger- çekleştirilmeye çalışılmaktadır. Hemen tüm ülke- lerde olduğu gibi, Türkiye özelınde de bu politika- larda kaba görüntülü araçlarla oldukça rafine araç- lann yan yana kullanıldığını, fakat giderek ikinci gru- ba doğru bir kayışın olduğunu izliyoruz. • • • Bir birey ya da kurum için ilk ve vazgeçemeye- ceği koşul, can ya da var olma güvenliğidir. Sindir- me amacına yönelik bir tür kaba uygulama olan ca- na veya variığa saldırı olgusunu geçmişte üniversi- telerimiz ve üniversite elemanlan çok aa biçimde yaşamıştır. Günümüzde de hortlamaya başlayan bu en kaba saldın tarzının, maalesef ekonomık ve sosyal sıkıntılara paralel olarak artma eğilimi ıçine girdiği görülmektedir. Kimdır bu eylemleri gerçek- leştirenler? Bundan da acı olarak, bu insanlar kim- lere karşı ve neyın savunucusu olarak bu hainlikle- ri gerçekleştirmektedir? Bunun da ötesınde, bu ga- fıller nereden ve kimlerden böylesıne açık suç işle- me cüretini alabilmektedir. Bir toplum göreceli ileıieme gerçekleştirdikçe, uyguladığı araçlar da daha guçlu, fakat daha fazla algılanamaz olmaktadır. Üniversiteler üzerinde uy- gulanan entme ve sindirme politikalannın idari-hu- kuksal boyutunu da bu kurumların denetimi ve gö- zetimint sağlamaya yönelik olarak geliştirilen anti- demokratik yasa ve uygulamalar oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ünlü YÖK politıkası ve uygulaması, unıversitelerimiz ve dolayısıyla toplum için tarihsel bır hata ve şanssızlık oluşturmaktadır. Bu talihsiz oluşum henüz tamamlanmamış olup, yenı tasanlarla güçlendirilıp, sürdürülmeye çalışıl- maktadır. Üniversiteleri sisteme uyumlu hale getir- menin ve onu tam bir üstyapı kurumu konumuna indirgemenin çok etkili aracı olan yasal ve ıdari dü- zenlemelere siyasiler, tüm eleştirilere göz ve kulak- lannı tıkayarak, dört elle sarılmaktalar. Peki zıhniyet ve amaç olarak bu ınsanlar kimdır ve neyin adına bu talihsiz eylemde elbiriiğı ile gayret sarf etmekte- ler? • • • Üniversiteler üzerinde uygulanan en ınce politi- kayı. onu metalaştırarak ıçten avlayan, kamu uni- versite elemanlarının özlük haklannın asgari düzey- de tutulması çabalan oluşturmaktadır. Maaş düze- yi düşük tutulan üniversite elemanlarına, açıkça bı- lımsel özgürlüklerinı sermayeye ya doğrudan ya da onun ajanları konumunda bulunan vakıf yüksek okullarına satma dayatması yapılmaktadır. Bu da- yatma ise, sıralamada can güvenlığınin hemen ar- dından gelen en etkili ekonomik-mali terördur. • • • Kaba şiddet, hukuksal-idari denetim ve gözetim, ekonomik-mali terör, bunlann hepsi toplumun hâ- kim güçlerinin emrinde, topluma aydınlık yolu gös- termeye çalışanlar üzerine yönelmiş olan bastırma, sindirme ve susturma araçlarıdır. Hani demokrasi ve liberalizm taraftan idik! Yoksa, biz fark etmeden. liberalizm veya demokrasi sözcüğünün başına "güç-yanlısı" sıfatı mı eklendi! Böyle bir duşünce egzersızi yaparsak, gerçek anlamda demokrasi ve- ya liberalizmin maddı altyapısı hakkında birfikiredi- nebilir miyiz, acaba?! .Ktıkıtra w ısfanhıtl'a -?.:> saıtt ıttvsat'vde >C**^<»££<2. OVEL • ÎOLU Tatil ve Seminer organizasyon lannız için en yakın eviniz Karadenize sıfır konumda Kapalı ve Açık Yüzntt Havuzu; Manzaraya hakim Sauna, Jakuzi ve Fitness Center; Bilardo, Masa Tenisi ve Oyun salonlan, Toplantı Salonlan; Tüm odalarda TV, Minibar, Saç kurutma.. Htr hafta sonu Restaurant ve Taşbar'da Canlı müzik.. Cuma-Pazar 2 gece 15.000.000 1 Hafta 7 gece 38.000.000 TL/kişi Kı-/er\a>.yon: 10374)611 37 41ph\ Fa\:(0374t611 37 90 Bu hafta %89NE ayı dağıttık. U May» 1997'dt Ihl.ı, lın.ıns a 100.OÜ0 TL yjlıranUrın paraları 11 Mavıs 1998de 189.000 TL oldu. Onlar %89 kazandı. Ya «iz? 11 Mays 1998 tarihirtibanyiedağrtılan NEJ kâr paylan 30 GÜN 90 GÜN 180 GÜN 360 G Ü N HIRIOO.OOOTUON 4.636 13.003 32.S26 89.027 HHMOOOl'SDIÇIN 6.07 19.58 37.5* 70.07 HtRIOOODMtCIN 5.96 18.27 35.15 70.15 SUMlfRİMİI ÖĞl£ TATİÜ VE CUMAKTESUEU (12:00-17:001 AÇHCTIR. M Ihlas Finans'F3>zsız Bankacıhkta Oncu'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog