Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 C h i t İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyef \NBULVE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26516 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA İHD Genel Başkanı bürosunda 6 kurşunla ağır yaralandı BirdaTa sflahh saldıııEşkâllerİ beHrlendİ 1 1.30 sıralannda Tunalı Hilmı Caddesi'ndeki tHD Genel Merkezi'ne gelen iki saldırgan 4 kat yukan çıkarak Akın Birdal'ı kurşun yağmuruna tuttu. Görgü tanıklan saldırganlardan birisinin 1.70 metre boyunda, lacivert tişörtlü, diğerinin ise lacivert takım elbiseli 1.75 metre boyunda kıvırcık sıyah saçlı ve 25-26 yaşlannda olduğunu söylediler. yağmuru Saldırganlann silahlanndan toplam 13 mermi çıktığı saptandı. Sağ göğüs altı ile omzu ve bacağma 6 mermi isabet eden ÎHD Genel Başkanı Akın Birdal, Sevgi Hastanesi'ne kaldınldı. Kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve ortopedi uzmanlanndan oluşan 2 ekip tarafından ameliyata alınan Akın Birdal'ın yaşamsal tehlikeyi tam olarak atlatamadığı belirtildi. Hedef gÖSterllmİŞtf Akın Birdal PKK'nin ikinci adamı Şemdin Sakık'ın ifadelerine dayanılarak hedef gösterilmişti. Saldınyı yasadışı Türkçü Intikam Tugaylan (TÎT) üstlendi. İHD yöneticileri koruma isteklerinin yerine getirilmediğini söylediler. Ankara Valisi, Ankara'nın en işlek caddelerinden Tunah Hilmi'de, saldın sırasında normal polis devriyelerinin bulunduğunu açıkladı. ANKARA (Cumhumet Bürosu)-In- san Haklan Demeğı (İHD) Genel Başka- nı Akın Birdal. silahlı saldınya uğradı Ankara'nın merkezı ve en işlek caddele- nnden Tunalı Hılmı'dekı İHD Genel Merkezf nde gerçekleştırdıklen eylemın ardından yaya olarak kaçan iki saldırga- nın robot resımlen çıkanlırken vücudu- na isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Akın Bırdal. yaklaşık üç buçuk saat su- ren amelıyatın ardından. durumu cıddı- yetını koruduğu ıçın voğun bakıma alın- dı Ankara Valısı Erdoğan Şahinoğlu, dernek önünde sureklı gezıcı emnıyet ekiplen bulunduğunu bıldırdı. Hastane- \e eelen hükümet vetkılılen, bına önun- de toplanan yurttaşlar tarafından "katil devtet" sloganıyla protesto edıldı Saat 11.30 sıralannda İHD Genel Mer- kezı'nın Tunalı Hılmı Caddesı 104/4 nu- maradakı daıresıne gelen bın I 70 bo- yunda. lacı\ert tışortlu. dığen lacıven ta- kım elbiseli 1.75 bovunda kıvırcık sıyah saçlı 25-26 yaşlanndakı ıkı kışı, sekreter Türkan Demir ıle gorüşerek tstanbul'dan geldıklennı, yakınlannın gözaltında ol- duğunu ve konuyla ılgılı olarak Birdal ıle göruşmek ıstedıklennı belırttı. Demırıse İHD Ankara Şubesı'nın kendılenne yar- dımcı olabıleceğını söyleyerek dığer der- nek gorevlısınden adresı vermelennı ıs- tedı. Bırdal'la görüşmekte ısrarlı olan ı- kı kışı bekleme salonuna alındı. Çağdaş Gazetecıler Derneğı yönetıci- lennın yargılandıklan davayı ızlemek uzere Ankara Adlıvesı'ne gıden Akın Birdal da. duruşmanın öğleden sonraya ertelenmesı kzerıne genel merkeze don- MArkasıSa. 17, Sü. 7'de Düşman? Toplumda ne zaman u- mut rüzgâriarı esmeye başlasa, lânetli bir su- ikast gündeme giriyor. Bu kez de övle oldu. İn- san Haklan Derneği Ge- nel Başkanı Akın Bir- dal' a saldırı düzenleyen- lerin bu ülkenin düşma- m olduklanna kuşku yok~. Peki, bu düşman kim- dir?.. Bir süreden beri "faili meçhul' cinayetlerin ar- dımn arkasının kesildiği gözleniyordu. Birdal'a saldın bu gözlemin ya- ratüğı olumlu izlenimi sümiştir ve sonuçlan ba- kımından şimdiden he- saplanamayacak bir dö- nemin kapısını açmaya yönelik kanü eylemdir; doğrudan isrikrar ve hu- zura sabotaj anlamını ta- şımaktadır. Düşmanın kim oldu- ğunu saptamak için tek yol var: Saldırganlann yakalanması ve idmlikle- rinin açıklanması... Türkiye kuşatılmışlık duygusundan kurtula- rak gelecege umutia ba- kabilmek için Birdal'a saldınyı dü/enle\enlerin yakalanmasını bekliyor. Bu sonuç alınmadan yapılacak her tahmin, karanlığa kurşun sık- maktan başka bir anlam taşımayacak... Cumhurtyet EPKİLER... 9 'Insanhk chşıolay'• lnsan Haklan Derneği Genel Başkanı Akın Birdal'a vapılan saldınya hükümet, sıyası partıler, kıtle örgütlen ve sendikalar sert tepki gösterdı. Istanbul'da, Beyoğlu'nda yürüyüş yapan yaklaşık 2 bın kışı saldınyı lanetledı. • Uluslararası Af Örgütü, devletin iHD'yı karalayarak Birdal'ın vurulmasına neden olduğunu kaydettı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel, Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcisı Bülent Ecevıt, Birdal'a yapılan saldınyı kınadı. Yılmaz, Birdal'a saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu. faillerin en kısa zamanda yakalanacağını söyledi. Saldınnın son derece çirkin ve insanlık dışı olay olduğunu söyleyen Ecevit, saldırganlann yakalanması için her türlü çabanın gösterileceğını belirttı. Akın Birdal uzun siire >aralı durumda ambulans bekledi. (Fotoğraf: UBA) ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - lnsan Haklan Dernegı Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan silahlı saldın- >a hükümet vetkılılen, sıvıl toplum örgütlen. sıyası partıler ve sendikalar sert tepkı göster- dı. Istanbul'da. Beyoğlu'nda vüruyüş yapan yaklaşık 2 bın kışı saldınyı lanetledı. Ulusla- rarası Af Örgütü de yaptığı açıklamada. devlet yetkılılen- nin İHD'yı karalamak ıçın yap- tıklan ısrarlı gınşımlenn Bir- dal'ın vurulmasına neden olan ortamı sağladığını kaydettı Af Örgütu'nün açıklamasında. O- cak 1997'de yayımlandığı ve gizlı bir Içışlen Bakanlığı bel- gesı olduğu öne sunilen metın anımsatılarak "Metinde insan haklan örgütlerinin PKK tara- fından kullanıidığı belirtilerek \alilik, jandarma genel komu- tanlan ve polis merkczJerinin 'kamuyu tahnk eden' kişilerin savgınlıklarını karalamak için gerekli önlemleri almalan öne- rilmektodi*' denıldı. Cumhur- MArkasıSa. I7,Sü.3'te SAKIK'IN IFADESÎYLE HEDEF OLMUŞTU AKINBÎRDAL KÎMDÎR? 11 YILDA ÖLDÜRÜLEN IHD'LILER BÎRDAL'A KORUMA TARTIŞMASI • 17. Sayfada JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 'Mafya örgütü siyasete sızdıy • Jandarma Istihbarat Daire Başkanlığf nca hazırlanan raporda, mafyanın demokratik sıstemi ve seçimi kullanarak "siyasete sızdığı, adamlannı milletvekili seçtirdiği" vurgulandı. Raporda, terör örgütlerinde olduğu gibi, organize suç örgütlerinin de faaliyetlerinde cebir, şiddet. tehdit. korkutma ve yıldırma gıbi yöntemlere başvoırduklan vurgulandı. • 4. Sayfada DENKTAŞ: TÜRK ASKERİNE İŞGALCİ DEMEK KALLEŞLİK.TİR • 6. Sayfada TURKJYE'NÎN İLK TEKNOLOJÎ ÖDÜLÜ ARÇELtKE M 11. Sayfada İBGRSA 0 â Ocekı «M DOUR 0Dun 2S2.OOO Öncekı 252.000 MARK Û3un U2.25C Oıcek 142.000 ALT1N 0Z440000 Crcekı 2.440000 C H P l i d e r i D e n i z B a y k a l ' d a n p a r t i z a n l ı s y a n ı 'Hükümet şımardı'• Devletin ANAP'ın çiftliği haline getırilmeye çalışıldığını belirten Baykal, "Bu hükümeti çok şımarttılar. Birileri her nazını çekti, terbiye etmemız lazım" dedi. 1950 seçimlerini anımsatan Baykal bugün halkın oyuyla gelenlerin, halkın oyuyla gıtmemek ıçın tertiplere başvurduğunu söyledi. 1950'lerde savaş mevdanlanndan gelen "millı şeflerin sade vurttaşlığa dönerek "demokrası başöğretmem" olduğunu vurgulayan CHP lideri Denız Baykal, "Artık geriye dönüşün ımkânsız olduğu noktayı aştık" dedi • Hükümetin artık kendi siyasi çıkarlannm peşinde olduğunu öne süren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal şunlan söyledi: "Bayındırlık Bakanlığı'nda ihalelerin davetiye usulüyle verilmesi standart yöntem haline geldi. Türkiye'yı REFAHYOL tehlıkesine karşı böyle mı koruyorlar? Laik demokratik cumhuriyeti kökleştınyoruz kisvesı altında bunlan yapamazlar. Kaç aya ihtıyaçlan varsa söylesınler, bu sorunu çözsünler. Çözemıyorlarsa o iktidann kendilerine haram edileceğını bilsinler." I 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYTREK Eski Tas Eski HamamL FP'den yansıyan parça parça haberler Kımı zaman bın dığennı yalanlıyor. Ama, bir gerçek çıkıyor orta yere yadsınması zor bir ger- çek Dıncı kesımdekı gelışmeler; neredeyse "Eskıye rağbetol- saydı bit pazanna nuryağardı" ozdeyışını doğrulayacak rtı- tehkte. Fazılet Partısı'nı el altından ya da elını yüzünu orttuklen MArkasıSa. V, Sü. l'de Yılmaz'a ikinci soruşturma • TBMM Genel Kurulu'nun dünkü birleşiminde iki soruşturma önergesi ele alındı. Yılmaz'ın yanı sıra DYP'lilerin, Karadeniz otoyolunun devamı olan yollann ihalesinde usulsüzlük yapıldığı savıyla Bayındırlık ve lskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında verdiği soruşturma önergesi de kabul edildı, U 7. Sayfada Baybaşinler'e büyük darbe • Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, Italya ve Hollanda'ya gönderilmek istenen, Hüseyin Baybaşin'in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait 10 triryon lira değennde 216 kilogram eroin ile 800 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 4'ü lzmır'de olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. • 3. Sayfada C U M H U R İ Y E T M N K Ü L T Ü R H İ Z M E T I Destanlarda Atatürk 19 Mayıs Destanı FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA Cumhuriyet dönemi Turk edebiyatının büyük şairlerinden Fazıl Hüsnu Dağlarca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili duygu ve duşüncelerini çeşitli şiir ve destanlarla dıle getirmiştir. 'Destanlarda Atatürk' ve '19 Mayıs Destanı' şairin, Atatürk'ün Anadolu'ya ayak basmasından Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanması gunlerini dile getirdiğı destan şiirlerinin toplamıdır. Atatürk'le düşsel konuşmasını şair, güzel şiirlerinden birinde şöyle anlatmaktadır: "Mustafa Kemal'ı gordum duşumde, Daha, diyordu. Uğruna şebit olasım geldi hemen, Sabaha diyordu. Al bir kalpak giymıştı, al, Al bir ata binmişti, al Zafer ırak mı dedım, Aha diyordu." Fazıl Husnü Dağlarca'nın duygu ve duşüncelerini coşkun bir anlatımla dile getirdiği şiir kitaplarını, tek kıtap olarak severek okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le Turîzm ^ Dosyası "Keşfettik, tükettik, terkettik»/' Marmaris'te kâygılı bekleyrş Ceçen yıl yüzde 80 doluluk oranma ulaşan Marmarisli turizmciler bu yıl endişeli: Almanlar ya gelmezse? Merih Ak Marmaris'i yazdı Bugün arka sayfada BaliçHen üç trüyonluk imza • Fenerbahçe, Bursaspor'un Bosna- Hersekli futbolcusu Elvir Balıç'Ie 12 milyon dolar (yaklaşık 3 triryon lira) karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı. G.Saray'ın da peşinde olduğu Baliç için Bursaspor'a 9 milyon dolar bonservis ücreti, kendisine de 3 milyon doJar transfer parası ödendı. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog