Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş'NİN 31.12.1997 31.12.1996 DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI ÖZET BİLANÇOSU (OOO)TL. AKTİF fVARlJKLAR) CARI OONEM 31 12.1997 ÖNCBCI DONEM 31.12.1996 RAStF (KAYNAKLAR) CAMDONEM 31.12.1997 ONCEKI DONEM 31 12 1996 1OÛMEN WIRLJ(LAR *BCDE Hazr Deaener Menkui Kıymefler Kısa vadeii Tcan AracaKlar Dıger Kjsa VadeJi Aiacaklar Stoklar (Net) •StoMaf 2Vefiler Sıpariş Avansian r>9er m w Varlklar 518.691 367 585 558.516 813.979.072 502.011690 496 352641 5 659.049 94.710.715 2514.951060 22 177.060 22.767.307 334.396.683 734.642.234 716776.883 17.865.351 81 929.829 M1.9W.U4 1.195.113.113 1 KISA IM0EU BORÇLAR AFinansal Bon^sr & Tican Borçter COiger Kısa Vadek Borçlar DAanan S<anş Avanslan E Borç ve GkSer Karş<uuan « UZVJN VADEU BORÇLAR A Rnansal Borçiar B Tıcan Burçiar COıger üzun Vaöe* Borçiar DAiınan Sıpanş Avafisiar E Borç ve uder Karşıiıklar' U ÖZ SERMAYE A Sermaye B Sennay« laahhuflerK) CEmöyon Pnmı Dı*rt*n Osjeneme Oeğet Anış. i ^ X n n Van*HnBtı D«ge' Artısı 2 jştraMerâeki o«ğer Anışı 3BcHsa da Otuşan OeQer Artışı 1rtısal «Kjekw 2Sıatu YMaUeıi 3Özeı •*«*)« 4Ola9anusiü Vsde* 5^afcyet Arttş Fonu 6Senrayeye EkJenecek Iştran Hs vo Gay M « ı Satış Kaı 7Geçmş Vil Kan FN« OOnsm Kan GDunem Zâran () HGaçmiş Y«ar2aranan M 1Vtft Zaran 1.763 .«31.806 5.648.609 1.192.830.018 25 834 651 400.620 072 138.398.458 545.688 4 M 409.500.000 992.970 530 35265.224 1.779.459 1.030.015.213 54 045194 f » DURAN VkHUKLAR Uzun Vadeli Tican Alacaklar OQer Uzun Vadel Nacafclar FinansaJ Duran Variıklar Mad* Duran varnklar 1S»lalar Arsa ve Ara2)tef 2Makjna Tes« ve Ohailar lO^et Duran Vartklar 4öınkmtş Amortismanlar [ ı 5 Yaplmafcta Otan /atrnmlar 6«snle<ı Sipans Avanaan E Maddc Olmayan D I M I Vartfclar (Nel) lMaddı Omayan Duran Vartklar 2Vw*n Avansar 3AraşTırma Ve Get^rırme uOerleri F Dıjeı Dıran vsttklar AeCD snstrsM 136186.486 1087419JÎ21J 432.000.000 2 857.915 « 5 283 983 425 283.363 278.269916 64 042.194 519.04JJO2 216 000.000 2.857 915 278J69 918 1.295 000 864.790 629 844 763 812 419.455.4t2 393 987.663 (802 654 9651 9258.927 1 400.758 1.400 758 2.227 657 472.554 279 336.422.285 267 068 241 (577.536.958) 536320 '015.750 499.064.167 2.227 657 48970 847 61.010.039 39 525222 50.513.668 14.499.847 14.980.022 9.602^92 2436.900 9.526 116 1 462.330 2 ttZaran 166267.283 3.398 «37 514 71401801 1.713.100.709 AKTİF (VARUKLAR TOPLAMI) î 396*37 514 1.713.100 709 f*S!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI EGE GÛBRE SANAYİİ A.Ş. 31.12.1997 İTİBARİ İL£ BtLANÇO DİPNOTLARI : (Aksi Betirienmedikçe 1.000 TX) 1 • Iştetmönn fuh taaMyet honusı. Kompoze gubre ve Organ» Çözücuter ureftm ve satt$ı 2 Sermayen<p %1O ve daha fadasna saftp ortatdatvv YaşafHok*ng Pgy %49 +4 213 561.39* 19 323 550 31 Onaklar. i^rakler v« b a > ortakMOv lehine venıen garana taanrvt nelaiet avans. or. j t » yukumtuUılenn tulan 32 Kategorien iiiMnyte yri içinde çah^on personoin ortalama sayısı: 31 12 1997 inban w çatçan pntonaKi onaama s a r » Kapsam ç : 71 Ka^ısaın »şı . 83 TOPLAM : 154 33 Maft taEtolan &nemi âtçude eOateyen ya da maiı tauolann a ç * yorumlanat>lr ve anlaşılaDtJir olrnasj apsmdan açıKlanma» gerakn o«an Agef hususlan 1 31.12.1997 flbafi ite 76 851.077 71 K "fezminatı Itarş*^ aynhrnştr 8o karşıtttan yıl çınde aynönlara 4 706 785 TL ödenfniç ve totNam HKjem '.azfmnaiı karşıft^ 72.144 292 2 B^anço pasıimde verç karş^tdan olarak göster.)er 137 226 095TL vergi kanunlanna gfye rtesaptamrpş olup. bu tulardan biartço aknfinde' Oiğer DOner UartfcJar' gnjOu ^inde gurtjnen 4.174.639.TL peşin ödenen vef^ «e lomar taşülerefc kurumlar. gefar v e n ^ ve lontan OdenecetctuYbkandaM maddeten» yef at(r\ayıp tştetme içm Dflflt D» öneme sahvı o)ar m^ıasal» po«I*a*an: Vbfcbr. GELJB TABLOSU MPHOTLARI: IAİMİ Bellrttnm^ffl>c» 1 000TL) 1 Oönemın tum amortısmar gKlehen üe rtta ve tı*enm« payıan ai Amomsman gıdenen aa! Normal amortisman g«e«e«ı aDI Yemrjen deOenemeOen ciooan anortisman gKJerleri &l Itfa ve !üfc£nfn3 payian 2 OOneniin rMsMort v« kan>M( glrjefien 60.834 473 57 699.213 3.135 260 76.85107; 3 Sennayeyi temsıJ eden ttsse senwenne tanman nrtfyaziar (Hsse seneöen »mpten ve îmeyaz türierî itibany*e ayn ayn}: • Tetvb 3 ve 4. A gruDu tısse seoedenrun geneJ kunü topiantrtamda 3 oy hafckı v a n * ktene medfeının karan otmadar Tesseter başlcasma devredfleme* Sermaye arttşlarmda. namüne ârt hsse seneflerı sartpferı taratmda^fcutlantlmayanruçhan haklan A grutHj rtsse saNpterme « * d ecter 4 Kayrt sermayeli ortaK*ıaröa k semaye M a n 500 000 000 5 V* ıçmtte yapian sernıaye ari.nm*ar> ve kaynafcian . 07 05.1997 Tanfmoe 216.000.000 000 T V i * sermaye arTmrm îumuyte Değer Art'ş ftyiundan kâfşrfanmal 6 Y* pnbe ihraç edrten n»sse sene<Htfş*xlakJ ınenkuf k 7 Y* iç*ide *fa edien bofçtanmayı temsri eden menkui krymeaeribktur. S Can dönemde duran vartfc tıarefcetien; aj Saön afcnan. ımat veya mşa ecMen maddi d m n vart*«m maityetı 5i.423.30S 0) Satisn veya nurdaya ayntar maddi duran vartk mafcyetv 1 685 526 c) Cart dunemde ortaya ç*an yenîden de0erteme artışian 363.692.837 Vartk mafyettorfnde • 532.364 283 artknüş amortttmartorda () 168.691 446 d) Itapirnakta otan yatmmlann nrtefcgi. lopiam tutan. başian^ç ve bfttş tanhr ve tamamianma 1997 y * içindB tcptam 9.258.927. TL'lk leşviksız yairrm gerçekleştrıkn^ olup bu yatrrn bdgısayar< fiz**teye bafllanmış başiangıç ve brtiç* tw*ienmı$ teşvdüı yattrımvnz txAjrvnernafctadv 9 Can ve jetece* dunemierde yararlanılacak yatnm iry>nnwın (oçdam luları >fektıx onatttar, işurakier ve baO>< onakMtiarta otan aiaca* borç rftşiusı: AJ»c*kl«r Ticart Tıcan Olmayan Tıcan 39 461 979 Tican Olmayan 7.960 460 fTSmettu aacagı) 34.382.880 23.316 333 K«n}«k gaerferi K l u m i n » kanptO; 76.851 077 3 Denemn <üm fransmen »derien 245.652.411 a) taam maiyatne ventenmr 39.991 247 b) Sabit vBrMclann maıryetine vâritenMf c) Dogrudan gıder yazAanıar 205.661 164 4 Oonemin finansman gKlenennder onaklar. bau> oriakkk ve içtlrakierlâ ügüi kjsmm tutan I Tbçtam tutar içmıdBta paytan \20'y aşanlar aynca oosttfflecekfr.): yıteşırrtm«s, çtrx*r. Bunun dt>ndft befirt tuUnM 5 Oiaklar, Dâğh o n a k * ve ıştırakfene yaprfan $atış vealıflar (Ibplam OMr ıçnoeto payian %20yt aşanlar aync* Q6ster*Kek»}. Ortaktafdan 01.01.1997 3ı.12.1997 lanhlen arasmda 79.137.150.TL tutanoda rszmei alımı yapilmiŞi». 6 Oiaklar bagh onakfck ve ;ştraklefder afcnan ve Duniara &denen *aa kiB ve benzenen (Toptarn nıtar tçinoekı payton \20y a^anlar aynca çustgrHeceiı».}: VUM, 7 Yönetim kunAj başkan ve uyeterryle genel murjor. genel koordinatör genet rnjclur yardimc*an giB» usi yonebotens C3ri dönemoe sagtanan u o « ve benzen menfaaöerin topiam !ulan: Senel MudOr. genel imonJnatoc ve Gn MuOur yantmoama 31.12 1997 ıtean M saJBnar ucrel ve cenzer. mentaatien looarr, 31.220 612 TL * 8 Anx)nisman hesapiame yomemten üe ou yomefnie<de yaf)4an değışjkllkiehn donenvn amofiisfnan 9K]er1erinde meydana ge^iıx>9 ant$ H veya a2aJı9 (): Amoriısfnan nesactejna yornennen. *K>rmal ve azalan bakiye*er yomemı oiup. &u yurtemterae geçen duneme gore defliş*** yapnmamıfw. 9 Stok mejyeti neeaptona sjstenüen ısaftıa treya sıpanş malîyet glbt) ve yontenMeh (agviıkk onlama mafyet. Mı girenrikç*ar. harekedı onale/na mafîyel gtıi ı: Slok maftyefl nesaptama s«teni) satha malryet sistenu omp, stoklar a^rtkk Drtaıama yontemı île degertendlnlmekieov 10Vsnsa. tamamen veya kısmen tlK stok sayvn yapttamamasnn gerençelen: şırket otedenberi uygtistkg^ poMkast gef»gi v« çok zahniaeil otdugu gvfiekçesi He sarjece f* somanndB fnl envamer yapmaMatir Ara oönemlerde kayd oeğefiere tibar eonmekiecjir. 11 Yurtıç* ve yuri d f ı saltslar heeap kalemi tçinde yer aton Oftn. huıda. dokurılü ojbt maddelerin salışları He hızmet satışlanrnn ayn ayn topiafntannm onîi satışlam yuzde yînnısn aşması habnde bu madde ve hitmetleıe üşkm ututon: Ibktur. ıal^etmenn vatsa sansunyla «g* lnfv* ve subvansiyonur neManOa blgl: iDkiur 13Oncekt rjoneme İMfkin gelv ve giderierfteunceto uoneme ait gıder ve zamnartn tutaftann ve kaynafcjann gösleren açrideyıa not ifokM. 14Ad ve ImbyBzk lisse senetlen ıpn ayn ayn gosteritmek koşukjyla; 166267.264 1 OOO.TL Nominei OegeoKki • 1000 = 384.S8TL Ho.se Sened Bayn> K « (TL): 432.086 0 0 0 ^ , . ".'"»J'.t; • i. •/ "'•? 11 Stokiar ve diOe^ t>üanço kaierrtonnde uygulanan deOerteme, envamer ve amortisman ayrma yöntemten Dunlarda v« d>$er fnuhasebe poiitikannda öocetu dunemiere 9Cws yapıian değişiklikter. bu değişticltkienn parasai etküen ve işfetmenvi $ÛTB*£ÜGİ ile dör»ms«*t* varsayrnterm de^Jıştirecek muhtemei geisşmetef ve b Sen 11 No t teW>n 21 madüe hükmüne g6re deOertenmektecfir . Kayıft değer üe (seoett aiacakLar /e borçiar «e vade* çe*tier ve uç ayı 8fan vadeü tcah txxç ve aiacakiar ıçıo reestort uygutoması yapdmaktadr.) : Aurtkk ortatama mafvet He ' Sene soriannda füii envanter uyguiarvnakta oh^), a n döoemtenje kaydi ' Envanter yöntemi errvamer sonuçtarma ıtibar eOfenefciedtr. Rnansal duran vartklan degertefne yOntemı Bde etme mafcyflö ıie Madtt Orfan vart*ian degerteme yöntemı : >feniderı öegerteme uyguiaması tıanç etde etme maftyeti «e • Amortraman yönfcömt : Normal ve azatan bakuye«f i2TeWi>n 1 rolu etonde betırtıten bılanço fanfvryjen scnra octaya ç*an ve aç*lamayı gerektren husustara tiıştun bılgı (Aşajıdatü tutartar lam Hedertort 01 0M9981arihkxte kıdem lamhnat tavan 149 990 000 TLye çAmştır BuyieKkle bu tanh rtîban 4e kıdem tajrrıînat' yOku 34 160995.151 TL artrm^tc. i3TeM^2r«lueiuKteCketriitanşartaDa^zajariarteTwi^ ettuleyeMecek huKuk! ıhtilafiann mafiyeden bu böüimda açıManr.l Mstclur 14lfietmenın gavri &afi kaf oranian uzerinde öntmtf MçOde etMde bulunan muhasebe tahrniniennde ctegiş**Klore üişjun bügt ve buntann ptmsti eöden: ^bkf 15Aktif da^erier uzennde mevcut uuiunan toplam jpotsk veya leminat tutartan.'ıbkrur. Menkuf tcıymetter Aiacakiar ve Borçiar 15Her b# ana Creftn grubu ^ n a y n ayn oknak uzere. işletmerun dbnem Içinde geroekleeBnJiOi mal ve hizmet tjBttm mfctaflan A1GCBRE 16 AJrtil de$ertenn top*am s»gorta tutan : AkW De<Jer)ef topiam 2 698 615 150 Tfye sigortalanmıştr17 Alacakiar <in afcnrnş oian ıpoteV ve cftğer temmatiam top*am tulan : Afenan Ipotek^ef : 30O0C AJnanTemmattar: 220 315.65fl Şlrtcef Aktifinoe yer alar atacakian ıçm topiam 220 345.658 TL tutamda ıpotek ve teminat atmşfr 18 Pasifie yer almayan taahhuderm tcpkarn tutan: Şrtehn past'tnde yer almayan «ermiş oidu^ Wwnmat mektuptan {optemr 219.025 058 T L * . 19 Bankaiartlako mevduatm bioke uiantnatftşfcmfuiartar Mshtvif 20 Btiançoda mattyet oedetı itzerınciev göster'frnış menkul kıymetienn ve finansal duran varMckann borsa raytçlenne 9&re, Ex>rsa rayçten Ü2ennden gdsienlnvtf ırMnkul ktymettorin ve Imansal duan vartUam mabyet beOeltenoe gure aeğerterîrv gösîerçn t*gr Nbktur 2' Mer*ui kıymetter ve ba^ı menkut ktymeöer qnjtxı ıçınde yer akp iştetmenin onaklan, ıştrtjden ve baO* orta*J**af larahnttan çıkanlmıî butunan mertoi kıyme»fcrtsrtmve twnian ç*aran onaMklar Vbkhr 22 Uak tablolardBfci *dK)er" ıbaresını ta$>yan hesap katemtenrx)er janJI olduuu gruOun toplam u a n n r %2asm veya Mançc ak&t topiamnr Se'mi aşan kalemtenn ad v« luiartan: *ft*Hr 23 ~f>9er AJacaktaı' *e thOje' Kı&a veya üruı Vaöeh Borçtar" hesap katemi >çinde bulunan ve frianço akti< ropiamon yuzde binnı aşan personekttn BiacakJv M persortete borçlar Mia^amn ayn ayn lopiamian: Itoktur. 24 Ortaklar, tştrakler ve ba§<* ortakbklardan alacattlar necte^'yie aynten şupn«lt alacah TUarlan ve bunıam borçHian. 1rt*(ur 25 Vâdesî getmş bulunan ve nenuz vades> geimeyer alacakiar ıçm âyntan ştpnek aiacak tutanan. (bu lutanar ayn toptamtar otarak. gusıef* j Tbktur. 26 Iştetme îe dotayk set^uıye ve yuneüm «şkisıne sahıp ıştrakter ve bağb onakkktanr dukurrvO üe «?ttnıWef ve bagi ortakhKlar hesateıda yer aian ortakHtiann isimtsn ve kş*ak oran ve Otfi 20» 0 15.15.15 DAP 8.248 26.13 0 12X 12 TOPLAM MKTAFt 'TON) 31.12.1996 70 550 20 705 4.070 17.900 31.12.1997 61.650 52 474 2.555 1 150 2 497 12JL32L 13 153 37 İÜZÖ 829 886 6.612 TOPLAM UB4. 16Hef bir ana saiış grubu «?n ayn ayn ohnak üzere. ışieimenin dönem «pnde gerçekteçtlrrjğı mat ve hamei satış mictarienndafcj deö>şnie(er AÛ R E m c e j SATISLAFl Ç ^ ÛMVEBSAL T»O1 (%) SaÜUKlK TKEB SAN/MTtNBFt GÛBRE «KTAB(TONI 31.12.1996 69.784 19.330 3.361 17.680 K«KTAR(TON) 31.12 1987 61.541 51.833 2.3B7 1.010 2.497 OEâŞM Safmavesi iljman veDeniı Işlen Tcarot A.Ş. 5.0OO.OO0 HSSSOEÖ •^20 Eaiı 1000000 S&pnave ^ â f L &SGU 705.000 2020.0 15.15 15 DA.P 26.13.0 8.24,8 12 30 12 IO&AH OBGAMK 12 169 USJS5 118J6J İ3S) A612 27 işörafcler ve bauf onafcUüarda ıç&ei kaynakiaıdan yapttan sermave amnrm nedemyte eide edıien bedeJsiz hisse senedi tutaıian: ibkiur. 28 "6ş«imazi8r üzerinde sanıp ckjnar, aym hakiar ve buntom de^erten YbkhM 29 I>jnui vartluarda son uç y»da yapıkan yeniden öeO&teme tutanan: SENTEflKT»»! TOELAJL 31.12.1997 425283963 3 M 2 1996 150963502 31.12 1996 1*5 586.618 30 Yabano para&rta temsıi edtfen ve kurgarantto çttro^&n aiacak ve Dorçter ıte akntte mevcutyabana peraiann ayn ayn tutartan ve TLna dunuftüriüme tcutan: ( Yabano para«r. kur ve tuiartar tam ö FfflMA TX.K A S Sauctoına Pot. kbrur satıalanna Amonyak satıcrianna F. asn satidlanna Ore satıc^arma 5 ssii salıdlamA M A P sa1)crianr\B 20 20.0 saiıalanna TO4JJ&4 sat>Dtanna KSISM satıcnarma Uzun Vaa Banka Kretlısi TUTABtt) 1.183.711.06$ 760 581,25 S 334.200 00 S 328 000.00 S 2 417 038.80 S 450.891.66 S 120 590 32 $ 201.519.50 S 632 404,55$ 191,200.00$ 26.625.00 $ 2.000.000.00 t 7.463.051.06 1 TKAfö EMTIA SAT1S1.AR1 GÜBRE ÇjiyS) A.SULFAT ON KÜKÜRT MAP. P. SÜLFAT URE DAP. GAP 2020 0 POT KlÛfiÛR TOPLAM MIKTAB ıTON) 31.12.1996 27.231 25.611 53 331 811 1.136 164 52 MİK1AFI(TON) 31.12.1997 13556 13.497 476 59 2.571 DESŞM •50 47 44 •93 126 en ALACAKLAR BORPAFI BUB 204.780 204.790 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 TUTAR 242 364.839 535 155.729.010.937 68 427.450.000 67 158.000 000 494 888.694 300 93.320 067.385 24 690 868,020 41261 117.625 129 484.831.613 33 •.48.200 000 5.451 468.750 409,500000 000 1.529,059.708.529 55JÜB 3.855 5 34.01» TOPLAM SORÇLAR EGE G U B R E SANAYİİ A.Ş H İ N 31.12.1997 31.12.1996 DÖNEMLERtNE AtT K A R Ş t L A Ş T l R M A U ÖZET G E U R TABLOSU (000 TL) CARİ DONEM 31.12.1997 ÖNCEKİ DONEM 31 12.1996 A BRÛT SATIŞLAB BAMKA KORFEZBANK ITAŞARSANK 5.246.067 100 (29 305.531) 5J16761.569 (4.150 998 761) 1M5.7S2«0g (662 316.040) 409446.7» 230656.964 (1.063293) (205.661.164) 427,379.275 389 758 (124 275.655) 303.493.378 (137.226 095) 166.267283 2.583.776.494 (34.962.106;. 2.648814.388 12.202.421.027) 446393,361 (386 028.795i 60364.566 142.830.286 (1 152.565) (34.718.3311 167^23,956 1 081296 (81 652,752'ı »6.752JS00 (15350.6991 71.401.801 no/tzaws( DM rusa 3.00 3.00 444 35.642,38 2,45 657 144.54 0.17 446.71 18^3 54,78 37.80 KURfTL! 114240 204.750 204 750 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 204 750 204 750 204,750 204.750 204.750 204.750 TUTAPfTL) 342.720 671.560 909.090 19.582.777 305 501638 134 550 344 565 34.906 91.463.873 3323.093 11.212.110 7.739.550 6.423.008 6.552.000 351 266 585.670 505.S2H.M1.008 • B SATÇLAROAN » C * * I B 1 (•) C~ l « T S * n Ş L A R D SATIŞLAHW MAUYETI (| BRÜT SATIŞ KARI veye 7ARARI E FAAUYFI GIOeRLEFII () ESAS FAAUYET KARI veya ZARARI F 0K3EB FAAUYETLfflOEN GaJRLEFl ve KARLAfl G OKSEB FAJUJYETLEROEN aOERLEfl ve ZABAHLAR H FKA\BMAN QlDEBLf« () FAAÜYET KARI ve ZARARI 1O L A S A N Ü S T Ü GBJRLER ve KAHLAR FİNANSBANK •O1SAT BAM<ASI T !Ş BAM<ASI İNTBTOAM< AUFflNATiFBANK DaÜRBANK OTlBAt* KÛFIFEZBA!* GAF1ANT1 BN TARlŞaAM< s s S $ s S s $ s i BMK.BSPPBS •"BBAI* TOPLAM TURAHBLJMMLfcHIN 1 s s S 3131 32.00 1.715.587 72 J OLAĞANOSTÜ GCEBLS1 ve ZAFIAFILAFl (.| DONEM KARI ve ZARARI K ÖOeCCEK VS*3l S/E DKSEB YASAL YÜKÛMUÂÛKLER NET DONEM KARI veya ZARARI DM S 300 24690O3.B5 114.240 204 750 342 720 505 528 538.288 EGE GÜBRE SANAYİ! A.Ş.'NİN 01.01.1997 31.12.1997 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'nin 31.12.1997 tarihi itibariyte duzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gefır tabtosunu incelemiş bulunuyoruz. Incelememiz. genel kabul gormüş deneîitri ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılrnış ve doiayısıyla hesap ve işlemlerte ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü île gerekli gördüğümüz diğer denetim, yöntem ve tekniklerini içermiştir. Gorüşümüze gore, sözkonusu mali tabtolar EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'nin 31.12.1997 tarihindeki gerçek malı durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemıyle tutarli bir şekilde uygulanan genel kabul görmuş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Izmir, 02.03.1998 NET BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNÜ MAÜ MÜŞAVİRÜK A.Ş. Bora YAŞAR Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog