Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12MAYIS1998SALI HABERLER Nedret Selçukep'in TRT davası • Haber Merkezi - TRT- 2'deyavımlanan ' Bır Şnrdır \aşamak'" adlı soyles,ı programının yayından kaldırılması nedenıyle programın sunucusu Nedret Selçuker tarafından TRT'ye açılan l mılyar Iıralık tazmınat da\asına bugun yapılacak duruşmayla de\am edılecek Duruşma Şışlı 2 Aslıye Hukuk Mahkemesfnde saat 10 00 da yapılacak Üniversiteler • htanbul Haber Servisi - tnteractıve Tanıtım Organızas>on ve Danışmanlık Lımıtet Şırketı tarafından yayımlanan "Türkıye Üniversiteler Kataloğu I998"satışa sunuldu Katalogda. Turkıye ve KKTC'dekı devlet ve \akif unıversıtelennın bannma, beslenme, ulaşım, kulturel ve sportıf olanaklannın yanı sıra bu unıversıtelerle ve oğrencı burslanyla ılgılı temel bılgıleryeralıyor üyuşturucu operasyonu • Istanbul Haber Servisi - Ktanbu! Emnıyet Mudurluğu Narkotık Şube ekıplennce düzenlenen operasvonda. pıyasa değen yaklaşık lOtnlyon lıraolan 206 kılogram eroın ele geçınldı Emnıyet yetkılılen. üyuşturucu ıle bırlıkte 6 kişinın yakalanarak gozaltına alındığını bıldırdıler Operasyonun nasıl yapıldığı dun akşam basına tatbıkat ıle gostenlırken bugun Istanbul Emnıyet Müduru Hasan Ozdemıroperasyonla ılgılı basın açıklaması yapacak ve gozaltına alınan 6 kışı basına gostenlecek ICAD'dan kınama • İstanbul Haber Servisi - Uluslararası Kayıplar Karsitı Komıte'nm (ICAD) Jngıİtere kanadı, kayıplan protesto etmek ıçın her tunıartesı gunu Galatasaray'da oturma eylemı \ apan Cumartesı Annelen'nın 9 Mayıs tanhınde polıs tarafindan engellenerek aralanndan 12 kışının gozaltına alınmasını kınadı ICAD'm bıldınsınde Şemdın Sakık'ın ıfadesınde yer aldığı belırtılen ve Cumartesı Annelerfnın PKK ıle ılışkısı olduğu yolundakı ıddıalann, kayıplara karşı olan kişi ve kuruluşlara yonelık yenı saldınlara zemın hazırlamak ıçın yayıldığı ılen suruldu lîtan davası • İstanbul Haber Servisi - "Tıtan Matematıksel Kazanç Sıstemı"nın Turkıye sorumlusu Kenan Şeranoğlu'nun da aralannda bulunduğu 12 Tıtan yonetıcısının Kadıkoy 2 Aslıve Ceza Mahkemesfnde vargılanmasına devam edıldı Şeranoglu savunmasında, ortada herhangı bır dolandıncılık suçu olmadığını ıddıa ettı Mahkeme tutuklu sanıklann tutukluluk hallerın/n devamma karar verdı Açıklama • Haber Merkezi - Gazetemızde 6 Mayıs tanhınde "Beledıyeden 7 5 Tnlyonluk Peşkeş" başlıklı haberie ılgılı bır açıklama yapan Orta Doğu Sanayı ve Tıcaret Merkezi Kooperatıfi Yonetım Kurulu Başkanı Orhan Aydın, fCızıicahamam Çamhdere Eğıtım ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Fazılet Partısı ıle hıçbır ılışkısı olmadığını bıldırdı TBMM Başkanı Çetin, parlamentonun aktif çalışması için gruplar arasmda uzlaşma arayacak CHPâe görüşme eııgelleiKliANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - IktıdarpartılengrupbaşkanvekjlIennınMec- lıs ı çalıştırmak ıçın uzlaşma aramak uzere CHP grup başkanvekıllen ıle dun beklenen goruşmesı Başbakan Mesut Vdmaz ın "Bek- leyin" talımatı uzenne ertelendı Yılmaz'ın. CHP ıle pazarlık ıçın bugun vapılacak olan ANAP grup toplantısının beklenmesinı iste- dığı oğrenıldı TBMM Başkanı Hikmet Çe- tin de. parlamentoyu daha etkın çalıştırabıl- menın arayışı ıçınde olduğunu, hazırlıklann tamamlanmasından sonra gruplar arasında uzlaşma arayacagını bıldırdı Başbakan Mesut Yılmaz, tum uyanlanna karşın TBMM Genel Kurul çalışmaîanna tam katılımını sağlayamadığı ANAPgrubunuge- çen hafta olağanustu toplantıya çağırarak "^a Meclis'e devam eder gundemdeki yasa tasa- nlanıuçıkanrstnızyaseçimegkleriz'' tehdı- oalisyon ortaklannın CHP grup başkanvekillen ile yapacaklan görüşme Başbakan Yılmaz'ın ısteği üzerine ertelendı. ANAP. bugün yapılacak grup toplantısında 'Meclis'e devam mı, seçim mi' konusunda karara varacak. TBMM Başkanı Çetin, Meclıs'ın çalışması için arayış içinde olduğunu bıldırdı. dınde bulunmuştu ANAP grup toplantısın- da mılletvekıllennın Meclıs'e devamını sağ- lamak ıçın çeşıtlı cezalarongorulmuştu ANAP grubu bugun yenıden toplanarak "Mecüs'ede- >am mu seçim mi" konusunda karara vara- cak Iktıdar grup başkanvekıllerının. daha on- ce Meclıs'ı çalıştırabılmek ıçın CHP grup başkamekıllen ıle bır araya geleceklenne ılışkın açıklamalanna karşın dun beklenen goruşme olmadı Başbakan Yılmaz'ın AN'APgrupbaşkan- vekıllenne CHP ıle uzlaşma aramadan once ANAP grup toplantısının sonucuna bakılma- sını ıstedığı. bu nedenle beklenen goruşme- nın dun gerçekleşemedıgı oğrenıldı FP Grup Başkanvekılı Lurfu Csengun de, hukumetın bıttığınt savunarak "Bu huküme- ti Bav kal da kurtaramaz. TBMVI toplanamı- yor, toplansa da çalışamıyor. Hukumetin bir kanadı RTl K \ asası goruşulmesin diye Mec- lis'e gelmıyor. dığer kanadı da irtica ile mu- cadeteyasatasanîan nedeniyletoplanülara ka- tılmıvor. Bu dayatnıa yasalan gundemde ol- duğu survcc Meclis toplanamaz. toplansa bi- le çauşamaz" dedı TBMM Başkanı Hikmet Çetin de. dun Koy ve Mahalle Idarelen Muhtarlar Derneğı Ge- nel Başkanı Abdullah V ıklız ıle 50 ye yakın muhtarı kabulu sırasında. parlamentoyu da- ha etkılı çalıştırabılmenın arayışı ıçınde ol- duğunu soyledı Bu yonde surdurduklen haarlıkJan tamam- ladıktan sonra gruplar arasında uzlaşma ara- yacağını bıldıren TBMM Başkanı Hikmet Çetin Bütun siyasi partilerin gündeminde olan yerel yönetimler reformunu seçimlere gitmeden önce gerçekleştirmek durumunda- yız. Aynca, kalıcı bir seçım yasasuıa gerek ol- duğu duşuncesindt'vim" dedı Mıllervekılle- nnın devamsızhğı Çetin ın istanbul dakı te- maslan sırasında da gundeme geldı Meclis çalışmalanna katılmanın her mılletvekılının gorevı olduğunu belırten Çetin şunlan soy- ledı "Herkese gorev duşuyor ama öncelikle ik- tidarpartisimillenekillt'rinin.hukunu't tara- fından Meclis'e sunulan tasarıları bir an on- ce yasalaştırnıak için Meclis'e gelmelen gere- Idyor. Sanryorum bu haftadan başlavarak oge- reği yerine getireceklerdır. Benım de gorev im Meclis'e devamı sağlaıabılmektir. O konuda buvuk gorev, siyası partı genel başkanlarına ve grup başkanvekillerine duşmektedir. Bu gereği yerine getireceklerine inanıvorum." Çetin. aynca oncelıklı yasalar konusunda uzlaşma sağlanarak Mecfıs tatıle gırmeden yasalann çıkanlacağını sovledı İstanbul Eczacı Odası Başkanı Erkan Önsel ve bir grup eczacı, savcılığa yaptıklan suç duvunısundan sonra gazetemizi zivaret etti. Yöneticilerimizle bir sure goruşen Önsei ve oda vekili av ukat Alp Selek, kararnamenin Türkive'yi ilaç bakımından dışa bağımlı ha- legetireceğini vurguladı. Başkan Önsel,"Bu işin altında rantiarvar" dedi(Fotoğraf BERTÂN AĞANOĞLU) EcTjocüordan Çiller'esuçduyurusuİstanbul HaberSenisi-tstanbul Etzacı Oda- sı. 1 Ocak 1999"da yururluğe gırecek "Üaçta Patent Haklannın Korunmasına tlişkın Ka- nun Hukmundeki Karamame"yı ımzalayan donemın Başbakanı Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu uyelen hakkında İstanbul Cumhunyet Baş&avcılığı'na suç duyurusunda bulundu Suç duyurusunda DYP-CHP hukumetırun çı- kardığı kanun hukmundeki kararname ıle yer- lı ılaç sanayıının buyuk darbe alacağı. yaban- cı ılaç tekellennın ılaç pıyasasındakı egemen- Iığının artacagı ve ılaç fıyatlannın hızla >oık- seleceğı vurgulandı Oda Başkanı Erkan Ön- sel, bu kararnamenin Turkıve nın bağımsızlı- ğını zedeledığınr belırterek "*Bu kararname halkın sağbğını >abancı tekellere bıraknğı gibi ulusal ilaçsanav lininde sonunu getireccktir" de- dı İstanbul Eczacı Oda^ı V onetım Kurulu ve Oda vekıhavukat Alp Selek, 22 E>lul 1995 tanhlı 566 say ılı Kanun Hukmundeki Karamame ne- denıv le Çiller donemın Dev let Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı HikmetÇetin v e Bakanlar Ku- rulu'nun dığer uyelen hakkında Ankara Cum- hunvet Ba^savcılığı na sunulmak uzere İstan- bul Cumhunyet Baş>avcılîğı na suçduyurusun- da bulundular Jstanbu! A.dîı\e Saravı onunde toplananoda yonetıcılen veeczacılar 1 Ocak 1999tanhın- den ıtıbaren yururluğe gırecek olan soz konu- su kararnamenin bedelının çok ağır olduğunu belırterek. hukumetın memleket ekonomısı- nın aleyhme kararlar vermesının ya da kendı- sıne venlen yetkılen koruye kullanmasınm en basıt deyımle gorev ı kotuye kullanma suçunu oluşturduğunu vurguladılar Dılekçede. anayasanın 148 maddesınm, Ba- kanlar Kurulu uvelennın gorev Ien ıle ılgılı suç- lardan dolavı Vuce Dıvan sıfatı>la gorev ya- pan Anayasa Mahkemesı nde yargılanacağı hukmuneamırolduğubelırtılerek kararname- nin altında ımzası bulunan Bakanlar Kurulu uye- lennın "Gorrvi kotuvc kullanmak \e anaya- sanın birçok hükmum.' <n kın da»ranmak">u- çundan yargılanmalan talep edıldı Doğa dersi TEMA veAÜ ışbırlığı İstanbul Haber Servisi - TEMA Vakfı, doğa ve eroz- yon konusunun, Anadolu Unıversıtesı Açık Oğretım Fakültesı'nın flkoğretım Oğ- retmenlığı Lısans Tamam- lama Programrnadahıl edıl- mesı ıçın AÜ'jle ortak ca- lışmabaşlattı Ûnıversıtenın belırlenecek bolumlennde uygulamay a konulacak prog- ram 160 btn oğretmenın ye- tıştınlmesını hedeflıyor •\L Rektoru Prof Engin Ataç ve TEMA Vakfı Baş- kanı Hayrettin Karaca'nın ortak yaptığı açıklamava go- re program çerçevesınde uy- gulanacak unıteler ve ders v erecek oğretım uyelen şoy- le Çevre nedır Yard Doç Ayşen Türk Bıyoçeşıtlılık onemı ve korunması Prof Kani Iştic Toprak ve toprak oluşumu, erozyon v e toprak erozyonunun oluşumu, Tür- kıye'dekıarazı varlığı vebu arazılenn erozyona olan du- yarlılığı Yard Doç Musta- fa San Erozyonun sosyo- ekonomık nedenlen ve so- nuçlan Prot L'çkunCeray Erozyona karşı alınabılecek onlemler Prof Ertuğrul Görcelioğlu Ormanların erozyon uzenne etkılerı Prof "Neemettin Çepel En- dustrıyel plantasyonlar ve orman ağaçlan tarımı Prof Mi Sencer Birler. KAYIPLAR 50RUHLU5U USURLUK Xc : — ı ı ayıplar için telgraf Hakiar ve ÖzgurJukJer Platformu'na bağlı bir grup, dun İçişleri Bakanlıgına telgraf çekerek gozaltında kavbolduğu one sürulen 4 kişinin akıbetini sordu. Platform uyelen. dün saat 12.00: de Sirkeci'deki Buyuk Postane'den İçişleri Bakam'na telgrafçekerek 1 1 tarihinden bu vana kendilerinden haber alınamayan Neslihan l'slu. Vletin Andaç. Hasan Aydoğan \e Mehmet \li Mandal'ın nerede olduklannı sordular. Halkın Hukuk Btirosu'ndan yapılan açıklamaya gore, L luslararası Af Orgutu'nun de Başbakan Mesut V ılmaz'a bir mektup \a/arak İ/mir'de kaybolan kişikrin nasıi, -, bulunabileceğini sorduğu belirtildi. Platform Söifcusu O>a Gokba>Tak postane önunde yaptığı açıklamada, dort kişinin daha kav bedilmek / ıstendiğini belirterek "Polis vejandarma onlann ellerinde olduğunu kabul etmemektedir. Bunun tek bir anlamı vardır: Susurluk devleti ışbasmdadır" dedi. (Fotoğraf HATİCE TLNCER) Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya, lüzumu muhakeme karanna itiraz etti Idare Kurulu'nıııı karan yanlış'İstanbul Haber Seı-visi - Emınonu Bele- diye Başkanı AhmetÇetinsaya, ll İdare Ku- rulu'nun hakkında verdığı "lüzumu muha- keme" karannı "hukuk skandah" olarak nıteledı Çetinsaya. Emınonu Beledıye- sı'nden "~söz konusu tamirarJar imar \o- netmeligiıün 8.05maddesinegore nıhsata ta- bideğiklir'"yaz]lı belge alan bazı yurttaş- lann. aynı gun başkanı olduğu Emınonu Hızmet \'akfi'na vuz mılyonlarca lıra bağış- ta bulunmasının ardında koru bırnryetaran- maması gerektığını savundu Çetinsaya. 5 Mayıs 1998 de gazetemız- de yayımlanan "Çetinsaya'ya yeni dava" v e "Bağış ve imar izni aynı tarihte r başlıklı ha- berlerle ılgılı açıklama yaptı Çetinsaya, açıklamasında es- kı Başkan Naci Akgun done- mınde kaçak yapılmış duk- kânlan yıkmak yenne "ecrimi- sfl" uyguladığı gerekçesıyle Valılık II Idare Kurulu nun hakkında verdığı luzumu mu- hakemekarannın hukuk skan- dah olduğunu savundu Açık- lamasında. mufettış raporu- nun, hakkında men-ı muhake- me karan venlmesı yonunde olduğunu belırten Çetınsaya. vapılanın yanlışlık olduğunu ve bu yanlışlığın şahsına vo- nelık malzeme olarak kulla- nılmasmdan uzunm duyduğu- nuvurguladı Çetinsayaolayın gelışımını şovle anlartı "Naci Akgun'ün başkanhğı sırasında plandaçocukparkı ola- rak gozukcn bu yer, bufevapılması için VİU- hırtın Cebeloğlu adlı kişhe kiralan/yor. Ce- beloğiu, bir sure sonra bu hakkını başkan on»>nla Mehmet \h Ba!"adevrediyor. Meh- met Ali Bal, bu \ere 20 adet demontaUe dukkân yaparak bunlan kiraya wriyor. Biz göre\egeküğımızdeaynı ktşL var olanlan \e- niden yapacakmışgibi baş>ııruda bulundu. Biz'Boşaltın vıkacağız dedik. \ncakiçın- de oruranlar "Aman başkan buraya onca parayatırdık Bızesuretanıyın dediler.Es- Çocuklardöndü UNESCO ve Disney rşbiriiği ile bu yıl beşincisi düzenlenen "1998 Dûnya Çocuk Zirvesi"ne kanlan Samsun Alparslan İlköğretim Okulu öğrencfleri yurda döndu. Paris Disnevland'da vaklaşık 50 ulkeden 600 çocuğun katıldığı zinede minik elçilenmiz "Buvumek*' temasım tartışhlar. 4-S Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilenrir\: edeçocuklar çeşitü etkinliklere de katüdılar. 1998 Duma Çocuk Zirvesi'nin Türkije faaliietlerinin sponsorluğunu Conrad İstanbul Otei, THY, Ulusov Turizm ve McDonald's üstlendi. nafın talebini makul bulduk ve bir sure ta- mdık. Vsıl kiracı durumundaki kişive de sozleşmenin feshedileceğını bildırdık. Biz surenin dolmasını beklerken asıl kiracının aMjkatı. bır vaa gondererek sozleşmenin feshini kabul etmediklenni bildırdi ve aksı takdirdetazminatdması açacaklannı belırt- ti. İşin uzavacağı ortayaçıkınca. biz burada- ki işgal durumunu ecrimısıle bağladık. \\- da 1 mıNon 650 bin lıra kıra alınıyorken biz bunu8bın markkarşılığı I L'vcçıkardık Bu arada karşı taraf 3. İdare VIahkemesi'ne baş\ururak kurulun ve belediyemiz encu- meninin yıkım karanvla Ugili olarakyurut- menin durdurulmasını istedi." Mahkemenın tstemın kabuluyle 2577 sayılı Idan Yargılama L'sulu Kanunu"nun 27 maddesı hukmu uyannca tazmınat aran- maksızm da\a konusu ışlemlenn yurutul- mesmın dava sonuna kadardurdurulması ka- ran verdığmı ıfade eden Çetinsaya, u Mab- keme bu karanvla. 1 INo'lu Koruma Kuru- lu'nun yıkım karannı iptal ermiş oiuyor. Mahkeme karanna uvduğumuz ıçın hakkh nuzda lüzumu muhakeme karan alınması bu nedenle şaşırtıcıdır. Belırtilen maddeye gore lu/umu muhakeme ka- ran alınması. hukuka aykırı dav ranışta bulunulması halın- de başvurulan bır tasarrufrur. Burada ıse tersi yapılmıştır" dedı II Idan Kurulu'nun Akgun vevardımcılanvlabırlıkte Çe- tinsaya hakkında verdığı lu- zumu muhakeme karannda ıse ozetle şövle denılmı$tı "... 1.1.1994 tarihinden itibaren buradaki yapılaşmayı Büyük- şehir Belediye Başkanhğı'nın uyanlanna rağmen ortadan kaklırmayan Çetûısaya'nın.3 No'lu İdare Mahkemesi'nin karanna sığınarak ışlem >ap- maması.3194sayılı yasa\ago- reolavı saptırma mahiyetinde olduğundan gorevini kullan- Creenpeace arastırması Çevrecilerin nükleer felaket uyansı İstanbul Haber Servisi - Greenpeace, Akkuyu'daya- pılması planlanan nukleer re- aktordekı buyuk bır kazanın Turkıye Kıbns v e butun Or- tadoğu ıçın felaket olacağı- nı gosteren bırbılgisayarmo- delleme çalışması yavımla- dı "Kimyasal Taşuıım Mo- deli" adı verılen araştırma Greenpeace tarafindan Avust- ralya Ulusal Unıversıtesı ne hazırlattırıldı Greenpeace Akdenız Ofi- sı Enerjı Kampanvası So- rumlusu Melda Keskin. dun Tarık Zafer Tunaya Kultur Merkezi nde bır basın top- lantısı duzenledı Keskin ın verdığı bılgıye gore Lkray- na'dakı Çernobıl Nukleer SantralTndakı patlamadan 12 yıl sonra yayımlanan bu araştırma. Akkuvu'dayapımı planlanan santralda bır kaza olursa radyoaktıf kırlılığın nasıl yayılacağını gostenyor Konuyîa ılgılı hazırlanan araştırma raporunda. bolge- de (aş ayları bovunca hava kutlelerını Turkıve nın gu- neyındenSunye fsraıl Lub- • nan. Iran. Irak, Suudı Ara- bıstan ve Korfez ulkelenyle Ozbekıstan ve Kazakıstan'a taşıyan batı ruzgârlannm hâ- kjm olduğu belirtildi Yazay- lan boyunca ıse hava kutle- lerını Turkıye'nınguneyın- den Sunye, Israıl. Lubnan, Lrdun MisirveLıbvaıleSu- udı Arabıstan ve Körfez ul- kelennı ıçeren Ortadoğu ve Kuzev Afnkabolgelerıneta- şıv an kuzey doğu alıze ruzgâr- lapnın hakım olduğu kavde- dıldı Keskin Tıırkıye"nın 26 Nısan 1986 da vaşanan Çernobıl felaketınden ders aiması gerektığını belırterek şunlan soyledı "Ka/anın toplumsal. ekonomik ve çev- resel etkileri, Törkije dahil Vvrupa'nın birçok ulkesin- de hâiâ hıssedilmektedır. \k- kuyu'da yapılması duşunu- len nukleer santral. bır son- rakı 'Çernobirin Turkıyesı- nırlan içinde olabileceği teh- didiyle bırlıkte yaşamak an- lamına geliyor." Greenpeace Turk huku- metıne. enerjı verımlılığı ve yenılenebıhr enerıı teknolo- jılerı gıbı temız. guvenlı ve ucuz alternatıflere vatınm yapması ıçın çağnda bulun- du R AD VO Cumhuriyet 1 O7.4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog