Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

12 MAYIS 1998 SAL1 • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 G1J]\ CELctrsEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada sanlanyia vergı reformu gıbı oncelık kazanan ko- nuları hazıran sonuna kadar yasalaştırmak1 23 Nısan'dan ben bu olası uygulama uyguiana- bılır plan olmaktan çıktı, "duşselleştı" Nedır durum9 Kımse tam anlamıyla "teşhıs ko- yamıyor" Durgunluğu aşabılmek, sıyasete yenı bır ıvme kazandırmak ıçın ANAP yonetıcılenyle CHP grup başkanvekıllen 'bu hafta bır araya gelıp" parla- mentoyu çalıştıımanm yollannı araştıracaklarmış1 Ha bugun ha yarın derken Gozunuzu açtınız kapadınız hazıran sonuna gelmışsınız Şayetpar- lamentodan beklenen sonuçlar elde edılmezse kuşkusuz once ıktıdar partılerı, daha sonra tumuy- le TBMM'nın hanesıne yenı bır kocaman sıfır ya- zılacak ve rejımsel kaygılar, kuşkular yenıden hız kazanacak Başbakan Yılmaz hangı hesabın ıçınde, belh degıl DSP kabuğuna çekılmış DTP ıse partıleş- me surecınde Başbakan gulluk gulıstanlık bır ulkeyı yoneten- lere ozgu davranışlar ıçınde Sağda solda nutuk atıyor, sureklı vaatlerde bulunuyor IMF, ekonomıdekı lyıleşmerun kalıcı olduğundan "emın" değıl, ustelık bu yılı duzgun verılerle atla- tabılırsek 'gelecek yıl hangı onlemlen alacağımı- zı' daha bugun sormaya başlıyor Ozetlersek ıçınde bulunduğumuz ortam garıp bır ortam1 Ganp ortamın, hem dıkkatı çekıcı, hem de ko- mık yanları yok değıl Orneğın Fazılet'tekı sancılı gelışmelerı dıkkatle ızlemek gerekıyor "Eskının surgıtı olmadıklannı sındırmeye çalı- şan" yenı partı yonetıcılerı, mılletvekıllerı, ' Takke- lı" lıderlerıyle hemen her gun buluşuyor Kapatılma kaygısı Fazılet'te gıderek buyuyor. Bu kaygıyı kanıtlayıcı belırgın ornek, Takkeli'nın ema- netçı lıder adayı Recai Kutan'la ılgılı Bır partı duşununuz kı, Recaı Kutan gıbı geçmı- şı RP'yle bağımlı bır sıyasetçıyı genel başkanlığa getırırse kapatma davasına hedef olacağından korkuyor Bunlar Şaibe'yi övmekse, vay! Öne surulen bır başka teorı, Tayyip Erdoğan'la ılgılı Yargıtay'a gıden davadan sıyırırsa onumuz- dekı aylarda toplanacak olan buyuk kongrede FP'nın patronluğu soz konusu Laık rejım adına asıl tehlıke, ışte o gun başlaya- cak Zıra; Tayyip, boylu boslu, yakışıklıya yakın, ağ- zı guzel soz etmesını bılryor Yuzeysel etkılere o denlı onem verıyor, kopruyu geçınceye kadar "kı- mı çevrelere" oyle ılımlı ornekler sunuyor kı Or- neğın 19 Mayıs gunu pop konserı duzenleyecek kadar açık goruşlu, çağdaş bır kışılık sergıhyor Oysa Tayyıp'ındışgorunuşunealdanıp yureğı- nı ve beynını yakan koktendıncılıkten uzaklaştığı- nı sanmak, laık rejım adına gafletın ta kendısı ola- cak "Garıp durumun" komık yanlarına elbette mal- zemeyı Şaibe Hanım sağlıyor Ne yaptığını anla- mak zor Örneğın Bursa'da, meydanda salonda toplanan bır-ıkı bın kışıyle konuşurken, "Adnan Menderes'/n mucadelesını tamamlayacağım" dı- "yfjr Doğrusu sozunün erı Menderes gazetecılerı hapse attırmakla un yapmıştı Şaıbe Hanım da DYP'lı topluluğun basın mensupiarının kamera- manlann uzerıne yurumelennı sağlayacak kışkırtı- cı laflar edıyor Kımı gazetelenmızde "Amenkalılar Çıller hayra- nı" başlıklarıyla çıkan bır haber ıse guldurunun başka sahnesı ABD'lı dıplomat Richard Holbrooke, Şaıbe Ha- nım'ı oveyım derken, oyle bır portre çızıyor kı Bu denlı gerçekçı saptamaları dıplomatık bır dılle yap- tığı ıçın ınsanın ıçınden "aşkolsunadama"demek gelıyor Holbrooke "Istıkrarsız Barış" kıtabında Şaibe'yi şoyle ovuyor "Çekıcı bır kadın olmasının yanı sıra zekı, nazık, kulturtu ve Harvard Unıversıtesı mezunu olarak ABD Başkanı'nı bıle etkıleyen vasıflara sahıp " Zekâ, kultur gıbı temel oğeler kuşkulu ama, ha- dı neyse Şımdı, yuzeysel ovgulenn ardından Holbrooke, bır devlet yonetıcısı ıle çakışmayan Şaıbe Hanım'ın oyle bır portresını çızıyor kı "Ancak karar alma ve uygulama yeteneklerı o denlı barız değıldı Aslında çok hassas bır koalıs- yonun tepesınde oturuyor ve kımsenın guvenını kazanmıyordu Cumhurbaşkanı Demirel ve ko- alısyonu oluşturan bazı uyelerte de ılışkılen olduk- ça gergındı " Eğer ABD hayranlığı bu satırlardakı gıbıyse Yaraşır Şaıbe'ye1 'Türkiye ABD sömürgesi değıl' S-300'ün adresi Baştarafı 1. Sayfada nda herhangı bır goruşme \eya temas ol- madığını ılen surdu S-300 lenn Guney Kıb- ns'ta konuşlandınlacağı- nı ve 'Vunanıstan'ı ılgılen- dırmedığını savunan Ço- haçopulos "Vaalanlar ve sö>lenenler. senaryo ve planlama olarak ilgi çeki- cidir. Bi/im seçenekleri- mizle ılgisi olmav an çeşitti taraflann teonk oyunlan soz konusudur" dedı Rum \onetımının ''Turk tehdidine" karşı savunma vapma hakkına sahıp olduğunu one suren Çohaçopulos S-300 ruze- lennın tamamen sa\ unma nıtelıkh sılah olduğunu, Turkıye ıçın hıçbır tehdıt oluşturmadıklannı ılen surdü Yunanıstan Savunma Bakanı "Türkiye S- 3O0'ler konusunda bir kriz yarabr mı? Yaraürsa Yunanıstan'ın tavn ne olur* şeklındekı bır soru- y\ı \ anıtlarken. bu konuda geçmışte vapılan açıkla- malann geçerlı olduğunu soyledı Çohaçopulos. bu yanıtıyla. Kıbns'ta en u- fak bır hareketın Yunanıs- tan'a yapılmış olacağını vesâvaş, nedenı kabul edı- leceğını anımsatmiş oldu Fıleleftheros gazetesıne gore \ unan Sav unma Ba- kanı <\kıs Çohaçopulos. Rodos ta Rum Savunma Bakanı Yannakis Omiru ıle ozel bır toplantı yapa- rak. son gelışmelen, ozel- hkle S-300'lenn adaya verleştınlmesını goruştü Gazeteye gore Omıru goruşmeden sonra verdığı demeçte "Richard Holb- rooke misvonunun başan- sızlığından sonra şekille- nen olgular zemininde Kıbns sonınunun savun- ma safhasının geniş birşe- küde ele ahndığun" soy- ledı Goruşmede aynca Rum \e Yunan kuvvetlennın yenıden ortak tatbıkat yapmalan konusunda an- laşmava vanldığı bıldınl- dı Gazete, elde ettıgı ek bılgılere dayanarak. Rum ve Yunan tarafında, "sa- vunma" polıtıkasının sağ- ladığı olanaklann tam bır şekılde değerlendınlece- ğını, Kıbns konusunda bundan sonra ustlenılecek gınşımlere bakılmaksızın sılahlanma konusunda herhangı bır ertelemenın soz konusu olmayacağını da vazdı • Baştarafı 1. Sayfada EralpOzgen. ABD'nm kendı amacı- na engel gorduğu yuksek yargıyı eleştıımesıne sert tepkı gostererek. *Ya istiklal va ölum ilkesi egemen o(- maya devam edecektir. Türkiye sö- murge olmayacaktır" dedı Başba- kan Mesut Yılmaz. eleştınler karşı- sında sessız kaimayı yeğledı Danış- tay'ınkuruluşunıın 130 yıldonumu dün TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Başbakan Yılmaz, Başbakan Yar- dımcısı Bülent Ecevit \e bazı bakan- lann katıldığı torenle kutlandı Da- nıştay Başkanı Çırakman ın huku- mete vonelık eleştınlen şoyle # Idaremn ıdan yargı kararlannı, gerekçelenne uygun olarak uygula- maktan başka bır seçeneğı bulunma- maktadır Ornegın yuksek memurla- nn atanmalanna \e ozelleştırme ış- lemlenne ılışkın kararlann uygulan- masında. yetkılılenn ısteksız davran- dıklan. bu kararlan bıçımsel olarak uygulayıp, ıptal edılen ıdan kararla- n yıneledıklen veya hıç uygulama- dıklan gözlenmektedır Idarenın, yargı kararlanna yorum getırmek, kendı sübjektıf değerlen- dırmelerme dayanarak bu kararlan lyı veya kotu. olumlu ya da olumsuz. ışe yarar >aramaz bıçımınde rutelen- dırmek, dolayısıyla bır kısmını uygu- lamamak gıbı hak ve yetkısı yoktur Aksıne bır tutum bağımsız yargının varlığına ağır bır tehdıt anlamı taşır •Her ıktıdar değiş\kl\ğ\nde ust duzey de\ let memurlan \ e kamu go- revhlen gorevlennden alınmakta yerlenne ıktıdardakı partıler ıle daha uyumlu çalışacaklanna manılan kışi leratanmakta, gorevlennden alınan- lar muşav ırlık ve uzmanlık gıbı ıda- n > apımız ıçınde pasıt sa\ ılan gore\ - lerde ıstıhdam edılerek hızmet yo- nunden etkısız ve ışlevsız hale getı- nlmektedır Istıkrarsızbırsıyasal do- nemde ıktıdar çok sık değıştığı ıçın bu tur u} gulamalardan kamu ) one- tımı buyuk olçude vara almakta \e kamu hızmetı olumsuz olarak etkı- lenmektedır # Hâkım adavlarının yeterlı bılgı ve becerıy ı kazanması ıçın staj done- mının yeterlı olduğunu soylemek mumkundeğıldır Bu konudakı nok- sanlıklann hızmetıçı eğıtımle gıde- nlmesı duşunulmelıdır # Danıştay'aanayasaılevenlmış yasamaya katkı gorevı sıyasal ıktı- darlar tarafından uzun sureden ben ışlemez hale getınlmıştır Kamu go- revlılerının yargılanmalanna ılışkın Memunn Muhakematı Kanunu'nda değışıklık ongoren yasa tasansında, memur hakkında hazırhk soruştur- masının ızne tabı tutulması anayasa- ya aykın bır duzenlemedır Hâkım ve Savcılar Yuksek Kurulu ıle ılgılı yasa tasansında üyelenn TBMM ta- rafından belırlenmesıne ılışkın hu- kum, sorununboyutlarmı arttıracak- tır Eralp Ozgen de, yargı organlannın hâlâ tam olarak bağımsizlıklanna ka- \ uşamadığını belırterek şu goruşlen dıte getırdı. # Avdın Ağır Ceza Mahkeme- M nde >aşanan olavlar yargı bağım- sızlığını tehlıkeye sokmuştur lçışle- n Bakanı Meclıs'tekıkonuşmasında pohslenn tahnk edıldıklerınden soz etmekte adetaustukapalı olarak po- lıslenn haklılıgını vurgulamaktadır Bu olaylar onlenemeyecek olursa ul- kemız bır hukuk dev letı olmaktan çı- kar. bır polıs dev letı halıne donuşur # Cezaevlerınde yaşananlar dev- letm cezaev lerıne egemen olamadı- ğını gobtermektedır Cezaev len bırer suç okulu halıne donuşmuşrur Ko- ğuş sıstemınden bır an once vazge- çılmelı ve hucre nıtelığınde olmayan odasıstemınegeçılmelıdır Kesınhu- kumle mahkûm olmuş bır beledıye başkanına eğer kalacağı cezaev mı seçme hakkı tanınırsa, başka cezaev - lerıne nakledılen hukumlulenn buna dırenmelerı de haklı olur # Hıçbır makam ve organ, yargı kararlannı uygulayıp uygulamama yolunda bır takdır hakkına sahıp de- ğıldır İstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Tayvip Erdoğan hakkındakı mahkûmıyet karanna karşı sert açık- lamalar yapan ABD yetkılılen. ımtı- yaz sozleşmelenyle ılgılı olarak "Türkiye'de vaünm yapmak isteyen şirketlerin onundeki temel engel Da- mştaj'dır" dıven ABD'nın <\nkara Buvukelçısı Mark Parris Turkı- ye nın kendı ulkelennın somurgesı olmadığmı hatırlamalı ve yargı or- gan]annatalımat vermeyekalkışmak gıbı bır nezaketsız davranışa gırme- melıdır Buulkeyonetıcılenunutma- sınlar kı manda zıhnıyetını redde- den Sıvas Kongresı ruhu ve "Ya is- tiklal >aöliım" dıyen \tarürk un ıl- kesı bu ulkede egemendır v e egemen olmaya devam edecektir # Hukukun ustunluğu ve hukuk dev letı ılkelen ancak laık bır devlet- te s,oz konusu olabıhr Bu ılkelenn buyuk bır tehlıke ıçınde olduğu açık- tır Sıyası ıktıdann değışmesı ve J< Yıllık Kesintısız Eğıtım ^asas^nın çıkanlması onemlı bırer adım olmak- la bırlıkte yalnızca bunlann sorunu çozduğunu zannetmek safdıllık olur Sorunun temelden çozulebılmesı an- cak latk ve çağdaş değerlere baglı dogmalan değıl akıl \e bılımı esa» alan kuşakların yetıştırılmesı ıle mumkundur Çocuklarımız vegenç- lenmızı tankat etkısı altındakı okul- lardan kurtarmalıv ız ^dalet Bakanı CMtan Sungurlu. gazetecılenn soru- ları uzenne, eleştırılenn hukumete yonelık olmadığını savunarak "Farkh farklı noktalarda görüşlor olabilir. Başlangıçtan beri bizim du- şüncemize ay kın olanlan verinegctir- memız bızden beklenemez" dedı Orta Asya'da istikrar YKP yetkıhsı, KKTC Tek- vando Federasyonu Başkanı Eyıip Zafer Gökbilen'ın Alaattın Çakıcı ıle yanyana göruldugunukaydettı Gok- bılen'ın, geçen haftalarda a- dayı zıyarete gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu'nu. ha- vaalanında karşıladığına da dıkkat çekıldı 1995 şuba- tında eşı LğurÇaloa'nın ol- durulmesını azmettıren Ça- kıcı. aynıyılmmayısayında Belçıka pasaportu ıle Pana- ma'dan Meksıka'ya gırmek ısterken üç kışıyle bırlıkte yakalanmış. ancak kısa sure !>onra serbest bırakılmıştı 1996"da ABD'de olduğu be- lırlenen Çakıcı, Tevflk Ağansov'uaynıyılBebek te oldurttu Bugune kadar ln- gıltere ve Belçıka'da da kal- dığı kaydedılen Çakıcı'nm son olarak Nevv York'ta ıka- met ettığının tespıt edıldığı bıldınlmıştı Başbakan Me- sut Yılmaz. geçen hafta yap- tığı açıklamada Çakıcı ıçın " VBD'debulunduğuna dair bilgiler gelivor, estetik ame- livatla yuzunu değişrirmiş, sık sık da yer değiştiriyor- muş" dedı Alaattın Çakıcı'nın Ku- zey Kıbns'a sık sık gelıp gıt- tığı ıddıalan daha once de ortaya atılmıştı Kumarha- neler ve bakkal dukkânı gı- bı açılan bankalar aracılı- ğıyla para aklama cennetı halıne geldığı one surulen Kuzey Kıbrıs"ın Susurluk skandalının onemh bır hal- kasmı oluşturduğu da ıfade edılıyor Sozgelımı. 1995'teoldu- rulen ve daha önce Çakı- cı'nın para ışlennı yuruttu- ğu one surulen MtT muhbı- n Tank Ümh'm Kuzey Kıb- ns'ta Fırst Merchant Bank'a ortak olduğu ortay a çıkmış- tı \bdullah Çatiının da. olumunden once ÖmerLüt- fü Topal ıle Ercan Havaala- nı'ndan Kıbns'a gırdığı ve Topal'a aıt Emperyal Jasmı- ne Court Otelı'nde kaldığı tespıt edılmıştı Gumhunyet'e bılgı veren ÇTP ve YKP kaynaklan eroın pazannın Turkıye'den sonra KKTÇ'de de genışle dığıne dıkkat çektı KK- TC'dekı Turk oğrencılenn sa> îsmın 15 bıne yaklaştığı- nı belırten yetkılıler. eroının Turk oğrencılerarasında gı- derek yayıldığını kaydede- rek. bır gencın DOMA ku- marhanesınde aşın dozdan olu bulunduğunu ıfade et- tıler • Baştarafı 7. Sayfada kimse Türkiyc'vi diğer ülkekrie ilişki- lerinden dolayi suçtavamaz." Turkıye nın sınır güvenlığı konusu- nun da gundeme geldığını vurgulayan Demirel "Sınır guvenliği konusunda Hatemielinden geleni >apacağını soyle- di" dıye konuştu Goruşmede \zerbay- can'ın Ermenı ışgalı altında bulunan topraklarıy la ılgılı MDrun ve Irak ın du- rumu da ele alındı Zırvenın ev sahıbı Kazakıstan Cum- hurbaşkanı Nursultan Nazarbavev. top- lantı oncesınde katılımcı ulkelerın dev- let başkanlanyla kısa goruşmeler yap- tıktan sonra toplantıya geçıldı Toplan- tıda soz alan Cumhurbaşkanı Demirel, bolge ulkelen ara^ında ekonomık ışbır- lığının ıstenılen duzeyde olmadığını buvukbırcoğrafyayı ve300mılyonluk nufusu kapsayan ECO ulkelennın po- tansıvellennın çok ıvı değerlendmlme- sı gerektığını soyledı DemıreL lurkıve'nın Karadenız Ekonomık lşbırlığı'nın (KEt)bölgesel ekonomık kuruluşlar ıçınde yer alma- sının ABvegumrukbırlığı ılışkılennın ECO ya uye ulkelerle ışbırhğını gelış- tırme arzusunu engellevıcı bır unsurol- madığını soyledı Turkıye'nın Orta Asva ulkelenvle ılışkılere buyuk onem v erdığmı kayde- den Demirel, "Orta Asya devlederinin banş. istikrar ve refahının konınması. bolgedeki butun ulkelerin ve uluslarara- sıcamianın ortak hetlcfı olmalıdır. Kaf- kasya geçmiş soğuk savaş donemindeen kanşık bolgeterden biri olmuştur. Bol- gedeki çaüşmalann devam etmesi ban- şu istikran ve ekonomik refahı zay ıflat- maktadır" dedı Daglık Karabag Gur- cıstan'dakı ıççatışmalar Tacıkıstan'da- kı Afganıstan'dakı sorunlann bır an on- ce sona erdırılmesı dıleğınde bulunan Demirel kıbns sorununu da dıle getır- dı Kıbns'ınambargolara. yoksunluk- lara ve Rum urafının baskılanna kar- şın bugun av n bır kımlık ve dev let ola- rak ortaya çıktığını belırterek. "KKTC uluslararası camianın. ozelliKle de bu teşkilatin üvekrinin kuvvctli desteğini hak etmiştir ve ECO'nun faalıvet ve programlanna katılmaya devam ede- cektir" dedı Cumhurbaşkanı, zırvedekı konuşma- sında ıse geçen yıl ECO Sekreteryası bünyesınde kurulan Uyuşturucu Kont- rol Koordınasyonu Merkezı nınonemı- ne ışaret ederek, "Bolgedeki vasadışı uvuşturucu trarığinın buvük rakamla- ra ulaşması. ote yandan imajınuzın ze- delenmesi karştsında ülkcm, bu birime arayışıher türlu vardımı vapmaya hazırdır" açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Demirel. daha sonra Afganıstan Cum- hurbaşkanı Burhaneddin Rabbani ve Pakıstan Cumhurbaşkanı NavazŞerifle ayn ayn goruştu Turk basın mcnsup- larına açıklamalarda bulunan Demirel. toplantıdan yararlı sonuçlar çıktığını ancak Turkıye'nın Orta ^sya ulkele- rıyle ılışkılennın îNtenılen duzeyde ol- madığını v urguladı Bakû-Ceyhan pet- rol boru hattı konusunda \zerbavcan Cumhurbaşkanı Havdar Aliyev'ın çe- kınceM bulunmadığını belırten ve pet- rol boru hattı ıçın altyapının bır an on- ce hazırlanıp ekım ayında ınşaata baş- lanmasını isteyen Demirel Turkıye. Gurcıstan ve \zerbaycan arasında bu konuda bır nıyetanlaşmasınındayapıl- ması gerektığını soyledı Demirel. sınır güvenlığı konusunu değerlendırırken de Turkıye'nın teror nedepıyle 10 bm şehıt verdığını soyle- dı "İçim vanıyor" dıven Cumhurbaş- kanı şunlan soyledı "Türkiye'nin sı- nırlannı geçıp dağda. taşta benim aske- nmi. masum halkımı oldurenlere karşı tavnm ne olacaktır'' Tavnm. nefret do- lu bir tavır olacaktır. Nerede bulunursa. bulunduklan vere karşı duygulanm da bovk-olacaktır." Ev yaşaııuııa • Baştarafı 1. Sayfada kılarak hazırlandıgı kaydedıhyor. Uluslararası AUe Haftası dun başladı Saygın, Uluslararası Aıle Haf- tası nedenıyle duzenledığı basın toplantısında, son ı- kı yıldır 15 Mayıs Uluslararası Aıle Günu'au ıçıne alan 11-17 Mayıs tanhlennm Uluslararası Aıle Haf- tası olarak kutlandığını belırttı Aıle Araşttrma Kurumu'nun "21. Yüzyıhn Eşiğin- de Örf w Âdetierimiz (Türk Töresi)'" adıy la hazırlat- tıği kıtap da dün Devlet Bakanı Işrfay Saygın tarafın- dan tanıtıldı Kıtapta yer alan "Ailedüzeninisaglayan veyaşatan fartiar" olarak kabul edılen ve gelenege bağlı olarak ev ıçınde yapılmaması gerektığı one surulen kural- lardan bazılan şoyle • Evde pıjama, gecelık, atletle veya çıplak dola- şılmayacak # Evın her ferdı sabah kahvaltısına tıraş olmuş, saçlannı taramış, sokağa çıkılmayacaksa ev elbıse- smı veya ev pantolonunu ve üstlügûnü. ev pabucunu gıymış olarak geiecek # Sofraya\e özelhkle sabah sofrasına gehndığın- de herkes guler yuzle gelecek. • Keyfı olsun olmasın sorulan hoşnutlukla cevap- layacak, ondan ıstenen bır şey varsa yapacak • Konuşurken "be. ulan, hadi yariu, yok öyie şey, fitürdın mı sen, sana ne. ne kanşıvorsun" gıbı saygı- sız ıfadeler ya da "bizim moruk, biziın it peder, ga- znz ağaa" gıbı argo soz ve deyımler kullanılmaya- cak # Sere serpe. yatar gıbı, ayaklan sehpa veya baş- ka bır eşya uzerıne uzatarak, ayaklar arasını aşın şe- kılde açarak. mübalağalı ve çırkın şekılde ayak ayak üzenne atarak oturulmayacak "Günlük hayatla ilgili gelenek ve görenekler" baş- lığı altında da sabah uykudan kalkıldığı andan baş- layarak gun ıçınde nerede nasıl hareket edıleceğı, na- sil selamlaşılacağı. yemeklerden önce ve sonra neler yapılacağı. işyennden aynlmadan önce yenne getı- nlmesı gerekenler belırtılıyor 6 Irticayı sıfirlamak için ant içtîk' • Baştarafı 1. Sayfada yım. Kuran içindeki İslanı ıse hepimizin ul- vi gıicüdür. Ikisinin arasındakı farkı bil- mek lazını." Israıl'ın 50 kuruluş yıldonumu nede- nıyle duzenlenen resepsıyona Genelkur- may tkıncı Başkanı Orgeneral Çevik Bir Hava Kuvvetlen Komutanı Kılıç ıle bırlık- te katıldı Bır, Yunanıstan-PKK ılışkısı ıle ılgılı olarak, "Sryasiler ve Dışişleri Bakan- lığı bu konuda açıklamalar vapıvorlar. Be- nim bu konuda konuşmam vanlış anlaşıla- bilir. Ama şu bir gerçek ki Vunanistan P- KK"ve destek vermektedir ve bu herkes ta- rafından bilinmektedir" dedı Orgeneral Bır, terorun Guneydoğu'da sona erdınlmesı kapsamında sporun çok onemlı bır ışlevı olduğunu da vurguladı Vanspor'un 1 lıgden duşmesınden uzun- tuduyduğunu, Dıyarbakırspor'un da ılen- için de 1 lıge yukselme^ını umut ettığını anla tan Bır sporun kardeşlık v e banş getırdı- ğını soy ledı Çev ık Bır, Turk Ordu Mılh Takımrnın Kıbns Rum Kesımı OrduTakımı'ylaaynı gruba duşmesı konusunda da kendılennın Dışışlen Bakanlığı'na başvurduğunu ve bır yanıt bekledıklennı soyledı Dışışlen Bakanlığı konu hakkındakı çalışmalannı surdururken alınan bılgılere gore Ordu Mılh Takımı. Kıbns Rum kesımı ıle maç vapmasını uygun gormuyor Resepsıyona katılan Başbakan Mesut \ ılmaz, lsraıl Buyükelçısı Uri Bar Ner ıle lOdakıkasohbetettı Bu sohbetın basın mensuplannca ızlen- mesıne ızın venlmedı lsraıl'ın İstanbul Başkonsolosu Eli Şaked, Dışışlen Bakanı İsmail Cem'ı Israıl'e davet etmeyı plan- ladıklannı soyledı DUYURU • Türkıve Cam Çımento ve Toprak. Sanavıı l^verenlen SendıkaM 25 Nısan ]9% tanhmdekı \ \ 111 Olağan Genel kurulu nda ana tuzuğun 5 6 10 ^3 ve 35 mackklen tad\l edılmış Aıdat \ onetmelığı metınden vikanlmış \e Zorunlu Organ seçımlennı vapmı^tır Organlara aşağıda ad ve sovadlan meslek ve sanatlan ıkametgahlan vazılı >ahıslar seı,ılmışlerdır 2821 SavılıKanun AdveSovadlın 1- Adnan Caglavan 2- Alpaslan Akıncı 3 Alev Varaman 4- M Uran Ozsoy ^- Ruştû Bozkurt un 8 ve9 maddelen hukmu geregınce ılan olunur YÖNETİMKIRILI YÖNETİMKURILL ASİLLNFLER MeslekuSanat Genel Müdür Düzcam Grup Paşk Cam Ev Eşyasi Grup Bşk Ambalaj Grup Bşk Genel Sekreter 6- Mehmet Ihsan Ottıon Başkan Yardımcısı 7- Alı Nafiz Konuk 1 - ^ktan Pınar 2 M AkıfSozen 3- Husevın Özcan 4- Mehmet Meşelı 5- Tahır Öngoren b- Sadık \Wın 7- Şûkru Nergıs 1-Çetın Akpulat 2- Coşkun Tamturk 3 Erden Ozokurucu 1 MustafalCoç 2 CelalErdol ı Ce\han\alçın 1-Yılmaz Mete 2- Nurettın Akça 3-M NeşetTopaloğlı 1 Tahır Cebecıoğlu 2 BulentHuner 3- Imran Eroğul End llış Müdurû YÖNETtM KLRLLL VEDEk Başkan Yardımusı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Insan Kaynak Müd Muh velnsan Ka\ Md Endüstn lh% Uzm Insan Kavnak Mud DENETLEME K I R I L I ASİ1 İn^an k.avn.>k Mud Insan Kavnak vıUU Insan Kavnak Möd Ikametgâhlan CemılTopuzluCad Dalyan Iş Bankabi Bloklan B Blok K 12 D :^ Fenerbahv e Utanbul Şerafettın Sok Yusufpaşa Ap No 18 D 17 Erenkoy istanbul temıltopuzluCad Bevaz Koşk \p No 103 D 9 Caddebostan İstanbul ZambaklıSok No 12 4 Levent let Qnk^ııl liidnuuı Gul 06-07 Blok D 39 Bahçeşehır İstanbul Fenervolu Saldıra\ Sok No 8 D 19Kadıkov Isunbul BağdatCad No 139 \Blok D 8 Feneryolutstanbul IYFLER Aeıbddem Cad tbrahım Ağa Konut A-4BlokD 28 Kadıköy-İstanbul Halk Sok Beta Kent D Blok No 32 D 13 Sahravıcedıd-Kadıkov-lstanbul ÇınarOlBlokOlD 24 Bahçeşehır-lstanbul ÇavırovaCam San AŞ Lojmanlan Gebze Kocaelı Gazı Mah 496 Sok Savgı Apt No 4 3 Mersın Fahrettın Kenm Gokav C Ahmetbey Apt No 205 D 9 Ooztepe Ltanbul lnonu Mah 1407 Sok Korav Sıt No 4 8 kozcu. Mersın t\ELER Trakya Cam San \S Lojmanlan Luleburgaz, Kırklarelı CamEKafSan AŞ Loım3nlan Cayırova-Gebze kocaelı Bağdat Cad Mehmet Akıf Ersov Sok Sıbel \pl No 9 D 5 Bostaneı İstanbul DEVETLEME KLRULl VFDEKÜYELER tnsan Kavnak Mud Insan Kaynak Şefı Insan Kavnak Mud Kırklarelı Cam Fabnkasi Loj Luleburgaz Kırklarelı FatıhCad No 16 D 3 Çayırova-Gebze-Kocaelı Kumbaracılar Sok Özlem Apt No 23/6 Feneryolu/lstanbul DtSİPÜN KURILU AStL ÜYELER Muh ve Id lşl Mud Muhasebe Mudunı Insan Kaynaklan Müd Suadıve Tonozlu Sok No 3 Banş\p D 27 Kadıköy/lst Batı Mah Ankara Cad Kadıfe Sok No 5 4 Pendık. İstanbul \taköy 5 K.ısım E2 Blok D 35 Bakırkoy'lstanbul DİStPLİN KURULU V EDEK ÜV ELER Insan Kaynak Müd. Endüstn llış Uzm Insan Kaynak Mud Basın 19290 Paşabahçe Cam San v e Tıc \Ş Pasabahçe Fab Lojmanlan Paşabahçe İstanbul Ethem Efendı Cad Hacı Hakkı Bey Sok Kızıklı \p No 22 D 11 Erenkoy tstanbul Yalı Mah Onıversıte Mensuplan Sıt AöBlokD 12 Maltepe Utanbul G Ü N D E M MLSTAFA BALBAY I Baştarajı 1. Sayfada getıren Orta Asya coğrafyası, 1990'lann başında- kı değışımle bırlıkte yenıden şekıllenıyor Kışıler ıçın elbette onemlı ama, coğrafyalar ıçın 5 yıl, 10 yıl ge- nış bır zaman dılımı değıl Kazakıstan'ın geçmışıne baktığımızda çadır ve at var, ulkenın şımdı gundemınde ıse yenı zengın- lıkler bunlann kullanımı ve henuz şekıllenmemış bır gelecek var Ekonomık Işbırtığı Orgırtu'nun (ECO) Almatı'da- kı zırvesı dun 10 ulkenın devlet ya da hukumet başkanlarmın altına ımza koyduğu ortak açıkla- mayla sona erdı Zırvenın ayrıntılarını arkadaşımız Ayşe Sayın'ın haberınden okuyacaksınız Kaza- kıstan'dakı ıkı gunluk gozlemlerımızı satırbaşlarıy- la ozetleyelım Turkıye ıle Orta Asya cumhurıyetlerı arasında ı- kı onemlı duvar var Dıl duvarı Alfabe duvarı Halen Orta Asya cumhurıyetlerınde ve Rusya toprakları ıçınde kalan Turkler arasında aralann- da kuçuk farklılıklar olsa da 25 ayn Turkçe konu- şuluyor Bu duvarın bırı Otekı ıse Kırıl alfabesı Anadolu Turkçesıyle çok tanış bır sozcuk Kırıl al- fabesıyle yazılınca ıster ıstemez okuyamayıp gerı- lıyorsunuz Bu cumhunyetlerdekı Latın attabesıne geçışın kısa surede tamamlanması guç Kazakıs- tan'da resmı yazışma dılı Kazak Turkçesı bıle ola- mamış, halen Rusça Televızyon yayınlarınm ancak yuzde 5û"sı yasa zoruyla Rusçadan Kazakçaya donuşturulmuş Hedef 2000'e kadar tumuyle Ka- zakça yayın ama, gerçekleşmesı çok zor gorunu- yor Kazak hukumetının 16 bakanından 4'u Rus Ta- rım, Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bılım bakanlık- lan ve Başbakan Yardımcılığı koltuklarından bırın- de Ruslar oturuyor Kazakıstan'ın yenı başkentı Akmda'nın adı ge- çen perşembe gunu Astana olarak değıştırıldı As- tana, Kazakçada başkent anlamına gelıyor Kışm hava sıcaklığının eksı 45 dereceye kadar duştuğu Astana, 10 Hazıran'da dunyaya yenı başkent ola- rak açılacak 10 Hazıran da Turkçe Konuşan Ul- keler Zırvesı bu kentte toplanıyor Başkentın kuzeye, Sıbırya yakınlarına taşınma- sının nedenı stratejık Yeraltı zengınlıklennın çoğu kuzeyde ve bolgenın yuzde 7O'ı Rus Önumuzde- kı donemde yaşanabılecek yenı bır coğrafya şe- kıllenmesınden endışe eden Kazaklar ılgı merke- zını kuzeye çekerek nufus yapısını dengelemek ıs- tıyorlar Kısa surelı sohbetlerde buradal'., yetkılılere şu soruyu yonelttık - Bolgenın gıdış yonu neresı" Çoğundan aldığımız yanıt şu oldu "ABD ye doğru " Oyle kı ABD, bu sureçte yanına otc'<' Ratı ulke- lerınden bırını dahı kabul etmek ıstemıyor Kaza- kıstan'dakı en buyuk anlaşmalardan bırı ABD ıle kırk yılhğına yapılan 650 mılyar dolar kapasıtelı pet- rol anlaşması ABD petrol yataklarını bugun ışlet- mese bıle gelecek ıçın elının altında tutmak ıstıyor Gerçı Giineş Taner'ın şahsı ve 'laf'zı sorunu a- ma, enflasyon konusuna da kısaca degınelım Ka- zakıstan'da enflasyon 1992"de yuzde 2039 93'te 1342,94'te 1171,95'te yuzde 60 96'dayuzde 28 97 de yuzde 11 Umut yorgunluğu Dun de vurguladığımız gıbı Orta Asya şekıllenır- ken eneqı kaynaklan belırleyıcı etken olacak Al- matı'ya gelırken uğradığımız Bakû'de Devlet Baş- kanı Haydar Alıyev, Turk yetkılılenn ruhunu okşayan sozler soyledı Bakû de alınacak karar, doğrudan olmasa bıle, otekı Orta Asya ulkelerı- nı de etkıleyecek Kaldı kı Turkıye'de konunun uzmanları, boru hattı ıçın Bakû-Ceyhan tanımı ye- nne Hazar-Akdenız'ı kul- lanıyor Ankara'dan yola çıkar- ken Turk heyetı, gerçek- leşme olasılığı az bır ha- zırlık yaptı Aliyev le De- mirel ın Bakû-Cey- han'dakı goruş bırlığını kâğıda doktu. Bu yazılı metın ımzalanırsa, Alıyev ıktıdarı doneminde Azer- baycan ın konuya ılışkın altına ımza koyduğu ılk metın olacaktı Bır başka deyışle, Alıyev her fırsat- ta Bakû-Ceyhan tek yol- dur dtyor ama, bunun al- tına ımza koymuyor Bu sefer de koymadı Aliyev'ın demeçlerıne ınanmıyor değılız Ancak şu atasozunu de anım- samadan geçemıyoruz "Soz uçar yazı kalır " New York'ta bir lstanbullıı I Baştarafı 1. Sayfada reden 18, ABD'den 21. Mmanya'dan 4 ve otekı ulkelerden de 6 olmak uzere toplam 68 -sanat ga- lensı kdtıhyor Fuarın onemlı yanı, dunyanın dort bır koşesın- den gelen meraklı zıy aret- çüenn yanı sıra sanat uz- manlarını. galencı. muze- cı ve koleksıyonculan bır araya getırmesı Bu yılkı sergının en onemlı ozellığı ıse Hous- ton Guzel Sanatlar Muzc- sı nın koleksıyonundan odunç alınan altı kadın resmınden oluşan geçıcı sergı Sergının özelhkle 10 Mayıs Anneler Günu ne- denıyle bu konuda hazır- landığı açıklandı Fuara katılan galenlerın sergıle- dıklen eserlerden oluşan bır katalog da v av ımldndı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog