Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 MAYIS 1998 SALI 16 SPOR Cözler Avrupa'ya çevrildi G.Saray'm hedefleri büyük ARİF KIZILYALIN Güreşçilere görkemli karşılama Avrupa şampiyonu olan Yüksel Şanlı ve Aydın Polatçı, havaalanında omuzlarda taşındı. Galatasaray Teknık Dırektoru Fatih Terim,"Avrupadefteriniaralıkayında kapatmayacak hır kadro oluşturaca- gız" dedı Ist uste kazanılan şampı- \onluklann, tum San-Kırmızıiı camıa gibı kendısını de mutlu ettıgım ancak Galatasa- ra> agelırkenhedefledığı "Şamph'onlarLigi'nde çeyrek fînaT umudunu sureklı taşıdıjını vurgu- lavanTenm "Şampiyonluk çok güzeL Hekbu sezon. vıpratılıp yerin dibine indirilmek istendiğimı/ bu >ıl kazanılan şampiyonluk çok onemli. Ama bundan da ooemli bir Avrupa hesa- bımız var. Avrupa defterinı aralık avında binr- mek istemivoruz. Şubatta, martta. nisanda maç yapacak sevheye gelmeüyiz Id "Galatasaray da bır şeylervaptik'diyebilelim'Vklındekonuştu G Saray "a gelırketı attığı ımza rle futbol dev- rimi' v apmav ı planladığını \e bu devnmın mınık takımlardan (A) takıma kadar genış bır ytlpaze- yı kapsadığını vurgulayan Tenm, •'Transfer fryat- laruıı goruyorsunuz. Bu iş artık endusrrO ıjdta- nı/j kendiniz yetiştiremezsenız avakta duramaz- suuz. Bız bu vuzden \ja\ modelinı getirmek ısti- >oruz.\ıldızlan yetıştirip hem uvnatacağız bem dediger taJamlarakatkısağlayacağız.Fafth Em- re geldi. Alpersırada. Ganalılar vetişiyor*' dedı Romanva mıllı takım kampmda bulunan Ha- guPopescu ve FUipescu'nıın >ann Istanbul'a ge- lerek cuma gunku Cumhurbaşkanhgı Kupası ma- çında forma gıyecekien açıklandı Satılacaklar belli Faiıh Tenm. ^ozleşmesı >ona eren futbolcular- dan B. Hakan. K. Hakan, C mit Ergun. SuatTu- gay. Vedat ve Fatıh'ın kalması ıçm vonetıme ke- sın rapor venrken sozleşmesı «ona eren Voikan, Lhık. Feti. Mehınet Gonülaçar veOsman ıçın de 'Takasta kullanılabılirter'vorumunu yaptı KEREM KAÇARLAR Şampıyon güreşçilere "görkemli'" karşılama Slovalcya'nın Bratısla- \a kentınde sona eren 41 Avrupa Serbest Gureş Şampıyonası nda ka- zanılan ıkı aJîın madalya ve elde edı- len takım halındekı uçünculiık, spor camıasında buyük sevınç yaratırken dun yurda dönen gureş kafılesı Ata- turk Havalımanı'nda. davul zurna eşlıgınde coşkuyla karşılandı Aılelerı ve yakınları tarafından buyuk se\gı gostenlenlenne uğrayan şampıvon gureşçrfer Aydın Polatçı ıle \ üksel Şanh. onak bırdılle "Bun- dan sonraki hedefimiz dürrya veottm- piyat şampi yonluğu" dedıler Av rupa Şampiyonu Polatçı ve Şan- lı. Turk bay rağını gondere çektırme- nın, mutluluklann en buyuğu oldu- ğunu da >oz!enne ekledıler Karşilayanlar tarafindan omuzla- ra alınan şampıyon gureşçıler, Ata- türk Havalımanı'ndan boyunlarına takılan çelenklerle ve ""Türkiyesizin- le gurur du>uyor" sloganları ıle karşılandılar Ayık'ın gurur günü Grekoromencılenn Beyaz Rus- ya'da elde ertığı başanlı sonuçlann ardından serbestçıler de kursuye çı- karken Gureş Federasvonu Başkanı Ahmef Ayık. "GençTiirk gureşçıler Avnıpa'yîsalladı.2000S>dne> Otim- Güreşçileri Atatürk Havaalanı'nda ph-atOyuıuarTnaen guçlu kadromuz- ia gideceğiz" dedı bst uste kazanılan 2 altın madal- yayı. "Türkgureşinûıbaşansı" ola- rak yorumlayan Ahmet Ayık Turkı- ye'nm 20O0'lı vıtlara ^ımdıden ha- zır olduğunu soyledı Ayık. >ozlerı- nı şoyle surdurdu 'Bugençlerdeha- \at var. Ben takımıma inanrvorum. kalabalıkbir grup karşıladı. (Fotoğraf KEREM KAÇARLAR) Grekoromen ve serbestte çok hi bir çızgı vakalavan Turkiye.son y ılların en buv uk başansını eldeetti S>dne> Ofimpıyat Oyunlan'na kadaren kfe- al kadnıyu oluşturacağız. Turkhe. vakın bir gelecekte düına giireşinde 1 numara olacak. Artık FIL A da bu- nun bilincindc." Slovakya Gureş Federasyonu baş- kan v e uyelennın. Güreş Federasyo- nu Başkanı Ahmet A>ık a ^ıke tek- lıfınde bulunması ortalığı karıştır- dı Ayık, Aydın Polatçı'nın final ma- çında Slovak rakıbıne venılmesını ısteyen ev sahıbı ulkenın federasyon başkanına rest çektı ve bu olayı FILA'ya şıkâyet ettı Finalde Emlak Bankasını yendi Voleybolun şampiyonu Netaş Emlak Baııkası: 0 - Netaş: 3 SALOV Selım Sırrı Tarcan HAKEMLER: Lmıt Sokulluoğlu (7) Nıhut Ermıhan (7/ EMIAK BAMCASI Krasulnıkm 17), Mehmei(51, Erkan (4) \ah\a (5) Hakan (6i Semıh (6) (lefa 5 Burhan 4 Doğan 9 Sel'çuk >j NETAŞ Stamszkı(J) EmrahCi.BarışÇ) Alı (8/ Gürsel(?) Andreı (7ı (Yasın 5 Rıd^an 5/ SETLER:.? n fi-H 10-1 f SÜRE: 107dakıka (25 44 38) MEHMETAÇIKTAN ANK.A.R.4 - Volevbol Er- keklerA I Lıgı plav-ofFfınalı- nın dorduncu maçında Netaş deplasmanda Emlak Bankası"nı 3-0 venerek. 7 maçlık sende 4- 1 us'runluk sağladı ve 1997-98 sezonunun şampiyonu oldu Karşıla^ma bovunca Plamen Konstantınov un eksıklığını hısseden Fmlak BanJıası. ken- dı sahasında Netaş'a 3-0 venıl- mekten kurtulamadı ilk sette. Netaş onunde hıç- bır varlık gösteremeyen baj- kent ekıbı. betı 15-3 kaybettı Ikmcı >ete vıne ustun başla- yan Netaş. 3-0 öne geçtı Em- lak Bankası. Hakan'ın hucum- dakı etkılı ovunuvla. bu sette 3 kez beraberlığı vakaladı ve S-" 7 one geçtı \ncak, Netaş. Emlak Bankası nın hatalı ver- vı» kullanmasını da fırsat bıle- rek bu setı 15-8 kazartdı Oçuncu svetın ba>lannda çe- kı>me vardı Emlak BankaM. 4-3 one geçtıfı bu setı de 15- 10 kaybettı ve sahadan 3-0 ve- mk avnldı Netaş. bu sonuçia ıkıncı kez lıg kupasını muzesı- ne görurdu Neta$, gelecek yıl Türkıye >ı. Avrupa Şampıvon Kulüpler Kupası'nda temsıl edecek GÖRÜŞ / H\LtT DERİNGÖR Ne Olacak? Ali Şen, Serkan Acar, Hadi Türkmen, Haysıyet Dıva- nı'nda. Şen ıle Serkan takımı sahadan çekmekle ve Turk- men de Fenerbahçe'nın haklarını savunmamakla suçlanı- yorlar Bu doğal Fenerbahçe'nın krrtık gunlerde başvur- duğu bır yol Fenerbahçe'nın ve Turkıye'nın en buyuk kalecısı rahmet- li Cihat Arman Fenerbahçe'nın duayenı eskı Demokrat Partı Haysıyet Dıvanı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı rah- metlı Osman Kavrakoğlu ve ben de Haysıyet Drvanı'na ve- nlmıştık. Aslında ben orayı sık sık zıyaret edenm 1 Bır kez de rahmetlı Dr Memduh Eren ıle bıriıkte ıkı yıl ku- lupten uzaklaştmlma cezası almıştık' Aslında Alı Şen de Haysıyet Dıvanı'na yabancı değıldı, yıllarca once kulupten ıhraç edılmıştı. Pekı bunîan Haysıyet Dıvanı'na veren kımler7 Bırtakım lumpenler Iplerı kımlerın elınde'' Grup başkanlarının Ce- zayı veren heyet kım/erden oluşuyor^ Iktıdan alan gruptan.. Daha doğrusu onların "ted/"lanndan Alı Şen'e ve dıgerlenne ceza venlsın' Ya Bodrum'da ka- fasında ıçkı kadehı ıle gobek atan magazın basınına meze olan Fenerbahçe'nın onurunu zedeleyen k/şı/er ne olacak9 Ikılı-uçlu anlaşmalaria 33 yaşındakı bırfutbolcuya, yanm trılyon transfer odeyıp onunla uç yıllık anlaşma ımzalayan- lar, Fenerbahçe yı gereksız borçlandıranlar ne olacak'' Kulubun bınbır guçlukle, devletten kıraladığı yerlerı hıç- bır ıhale kanununu gozetmeden onları yarenlere ve sıyasal bır partının vurucu guçlenne peşkeş çeken yonetıcıler ne olacak'' Iktıdara gelırken kulubu borçsuz bırakacağım vaadryle oy toplayan sonra da tnlyonlarca borç bırakıp kulubu borç sar- malına sokanlar ne olacak 9 500'den fazla kışıyı ne ıdugu bellı olmadıklan halde bır- takım ayak oyunlanyla Fenerbahçe'ye uye yapanlann halı ne olacak? Uyelenn yuzde yetmış beşının tuzuğe aykırı olarak uye aıdatlannı toptan yatıran ve onlann oy verme ozgurluğune ıpotek koyanlann halı ne olacak' Fenerbahçe'nın ekonomık açıdan darboğazda olmasına karşın bırtakım ınsanlara ve gruplara yaranmak ıçın onlan dış ulkelere seyahate goturen ınsanlann halı ne olacak9 Yine vurucu guçlere bedava bılet veren ve boylelıkle ka- raborsaya çanak tutan o kımselere çıkar sağlayan kışılerın durumları ne olacak 9 Bılet yolsuzluğunu goren ve bılen, onlara göz yuman, hatta koruma altına alan ınsanlann durumu ne olacak 9 Amıgoları besleyen ve besledığını de toplantılarda açık- çasoyleyen, maçsonrasıbunlannanarşıkolaylaryaratma- sına goz yumanlann durumu ne olacak9 Son kongre oncesı kulube para vereceğını soyleyen, fakat yonetıme gırdıkten sonra sozlerınden donenlenn transfer dönemının başlangıcında Fenerbahçe'yı kaosa göturen ve onu kongreye goturmek ısteyen maddı ve manevı zarara uğratan yonetıcılenn durumları ne olacak 9 Gorunen odur kı Alı Şen, Serkan Acar, Hadı Turkmen Haysıyet Dıvanı'na venlmek ıstenırken yukarıda yazdığım, ne olacaklann sahıplenne de bırer onur madalyası venlmesı gerekecek 1 Oktay'dan sitem Beşiktaş 'ta dertler bitmiyor 4SENAÖZKAN Beşıktaş'ta sorunlar bıt- mekbılmıyor' DanieJAmo- kachi ıle 2 yıllık sözleşme yenıleven Sıyah-Bevazlı ekıpte şımdıkı problem. Ok- tay Teknık dırektor Toshack'ı sen dıîle eleştıren Oktay, Gallı teknık ada- mın ısteğı doğrultusunda satış lıste- sme konacak mı, konmayacak mı' Beşıktaşlı yonetıcıler henuz trans- fer komıtesını oluş,turmadılar, ancak başkan Süleymaıı Seba kendı başına transfer turlanna başladı Seba. ku- lup başkanlan ıle buluşup talıp ol- duldan futbolculann ısımlennı ven- yorvepazarlıkyapıyor Bunanyanın- da Beşiktaş yonetımının elınde. Tos- hack'm verdıgı bırlıste var Lıstede. transfer edılmesı ı^tenen ısımlenn yanı sıra satılacak v e kırav a v enlecek futbolculannadlandayeraJıyor V'ar- sayımlaragore. Oktay daToshack'ın gozden çıkardıgı, bırbaşka dev ışle sa- tış lıstesıne konacak ısımlerden bırta- nesı Zaten genç futbolcu bunun du- yumunu aldıgı ıçın. Toshack'ı bul- duğu her fırsatta ele^tınyor Beşiktaş yonetımı ıse 'iki arada birderedckalmtş'durunıda Açıkla- malannda. Oktay'ın tutumunu versız ve de gereksız bulduklannı belırtıp "Toshack'uı istcdiği futbolcufcın trans- fer etmeye çalışıyoruz. \ncak onun isteınediği o> unculan ya da ovuncu- yıı satacağız divt bir kuraJ yok' şek- lınde konuştular Ancak Oktay ve gözden çıkanlan Recep'ın durumla- n hâlâ belh degıl Beşıktaşlı yonetıcılerde bu neden- le zor gunler ya^ıvorlar Birleşik Fenerbahçe Vakfı'nın geç saatlere kadar süren toplantısmdan başkan galip çıktı Aziz Yıldınm kongre karam aldı HİLMİ TL Fenerbahçe dun hareketlı gunlerınden bı- rını daha yaşadı Başkan Aziz Vıldırım'ın kongrey ı bır oy farkla kazanma>>ından sonra yonetıcılerleuyuşmazlıgadûşmesıgruplanye- nıden harekete geçırmıştı Dun sabah erken saatlerde Birleşik Fenerbahçe Vaktı medva- va >azılı bır taks çekerek "Başkan 40mihon dolar vereceğini taabhuC ederse ıstiCa ederiz, boylece listesini de kendi yapma şansı bulur. Ancak bu para kulube hıbe karşılığında ola- cak" denıldı Ardından bu faks Dereağzı'nda bulunan başkan\ ıldınm'aulaştınldı Yıldınm. ayakus- tu vaptıgı toplantıda. yonetımın kongre kara- nnı destekledığını 40 mılyon dolar (yaklaşık 10 tnlyon) parayı ı-,e verme taraftan olmadı- gını. ancak transferlen boz verdıgı şekılde ve- nne getırecegını açıkladı Ikiye bölündüler Edınılen bılgıye gore yonetıcıler. aldıklan Yonetımın ıkı grup halmde vaptığı toplantı sonunda | 1 Azız Yıldınm, 1 ay sonra yapılmak üzere oy çokluğu ıle kongre karan aldı. Böylece Yıldınm, hazıran ayında yenı bır lısteyle kongreye girecek. Eğer Yıldınm'a rakıp çıkarsa o zaman F. Bahçe Kulübü Başkanı gen adım atacak. bu kongre karannı dun akşam vonetım top- lantiMnda başkan Azız Yıldırım'a ulaştırj- caklardı Ancak olay beklendığı gıbı gerçek- le^medı \ ıldırım kulup bınasında Koksal Ozbek. Sema Kuçuksoz. Abdullah Acar, Ce- lal Aras, Ahmet Eraslan. Davut Dişlı ıle bır araya gelırken dıâer vonetıeıler tem Pehli- van. NuriTuna.l'srün Akmen. Adem Turk- men ve Necati Aslan Mehmet \ ıldırım Bır- le^ık Fenerbarn,e\aUı nda toplantı vaptılar ikıuyeErdalTonruıle l nalOğer \ntal>ada bulunmalanndan dolavı toplantılarda veral- mazlarken \Z\T\ ıldınm ın 6ya kar^ı 7 us- tunlüğu gozuktu Bu arada Birleşik Fenerbahçe \akfı adına yonetıcılerden Mehmet 1 » ıldınm grubunsoz- cusu olarak kulup bınasma gıderek Azız Yıl- dınm ıle goru^tu 8'e 5 Yddmnt Mehmet \ ıldınm'ın alınan karan başkana ıletmesı beklenırken anı donuş vaparak baş- kan \ ıldırım'dan yana oyunu kullanması ge- cenın buyuk surpnzı oldu Boylece gece bo- \u suren toplantının son şeklı de AzızYıIdı- nm lehıne 8 e s olarak netlık kazandı Bu so- nuçla AzızYıldınm. 1 ay sonrayapılmak uze- re oy çokluğu ıle kongre karan aldı Boy lece Birleşik Fenerbahçe \akfi vonetıcılennm "40 milyon dolar taahhurü ycrine gedrirsen getir yoksa istifa et"onensı de suyaduşmuş oldu Bundan boy le başkan AzızYıldınm tamyet- kıyle kongre gunune kadar kuiübun her şe- yınden sorumlu olacak Hazıran ayında ıse yenı bır lısteyle kongreye girecek Eğer Yıldınm'a karşı rakıp çıkarsa, o zaman Fenerbahçe Kulubu Başkanı gen adım atacak Baliç imzaya geliyor Fenerbahçe de Bursasporlu Baliç ın bugun San-Lacıvertlı Kulube gelerek ımza atacağı ogYenıidı Başkan Yıldınm, Bursaspor Kulu- bu yönetıcılenvJe aralannda hıçbır puruzun kalmadığınıbelırterekYeşıl-Beyazlı kulubun Fenerbahçe PAF takımının kaptanı Eyiip"u ıstedıklennı, buna da kendısınm sıcak baktı- ğını soyledı Ote yandan Fenerbahçe Futbol V'akfi'nın tanıtım kokteylı bugun sosyal tesıslerde ger- çekleşecek Kokteyle Fenerbahçe formasını ıkı yıl gıyen tum futbolcular katılabılecek Dün. Başbakanlık Kupası maçının hazırlık- lanna başlayan San-Lacıvertlıler bu sabah Kızılcahamam'a gıderek kampa gırecekler San-Lacivertliler, Türk Telekom PTT'yi üçüncü maçta da yenerek yoluna devam ettiler Fenerbahçe potada yarı finalist F.Bahçe: 78 PTT: 64 SALOV ibdı tpekıı HAKEMLER: Memduh Ogrt (5) Fatıh Dala\ (*) F.BAHÇE:ErdalCf Zaza'i) Tıırner (6)15 Ibrahım < 1 )26 Gura\ (4)2 Setdar(5)!6 Co- meg\i (5)9 Le\entı5)W TTRK TELEKOM PTT: Se- dat (4)10 Scoıt (4)9 Faruk (i),Kemal(5)8 Tum, (6)9, Uı- lne\ıç(5jll Alper(6)17 \LK\ARlJ4-33 Fenerbahçe GÖKMEN ALAKtŞ Fenerbahçe. Turk Telekom PTT'yi 7 S-64 yenerek sende durumu 3-1 yaptıveyan fına- le yukselen taraf oldu Karşı- laşmanın ılk yansında Fener- bahçe dış ^utlarda başan sağ- lavamayınca PTT. Miliçeviç ve Scott ıle nbauntlan topla- yıphızlı hucumlarlasayılarbul- du v e »korda önde gıttı Daha sonra toparlanan Fenerbahçe tbrahimve Serdar'ın uçlukle- nvle maçta dengeyı kurdu ve ılk vanyı I >avı onde tamam- ladı Karşılaşmanın ıkıncı va- nsında Scott'ın erken 5 faul alarak dışarı çıkmasıyla pota altı boş kalan PTT karşısında Fenerbahçe rahatladı ve karşı- laşmadan 14 sayı farkla galıp avTilmasını bıldı fZLENİM / LEVE^T YİCELM4^ Savunmayı Hatırlayınca Müiçeviç,Fenerbahçesavunmasınıgeçemedi.(Fotoğraf ALİ ESER) F Bahçe. galıbıyetı hak eden bır oyunla yarıfinaleçıktı Butun maç- larda savunma zaafını ofansrf gu- cuyle kapatan F Bahçe, dun ılk kez savunmasıyla maçı çevırdı. PTT'yi 64 sayıda tutması bunu doğrutuyor Dun ıkı takım da ışı baştan sıkı tutup gevşemeden, oyun dısıplı- nmden kopmadan ve cıddı anlayış- la oynadı Sen uzadıkça ıkı takımın uzenndekı baskı da zaman zaman akJİ almaz hatalara yol açtı FBah- çe'de ılk dakıkalarda aksayan yon, ıçerıden uzaklaşamayan Co- megys'ın savunmada eşleştığı Scotfayakm savunma yapamama- sıydı. Güray ı oyuna alıp Scott'u savunmayı akıl ettiler ama Miliçe- vıç gıbı ırı bır oyuncuyu tutma go- revının Comegys'a kalması faul ns- kı taşryordu Zaten Comegys da dun pota altındakı boğuşmayla yo- rulup sorumluluktan kaçındı. Co- megys'ı Scott ıle onden savunan PTT ıse bu oyuncunun 15 dakıka- da 4 faul almasını hesaplamamış- tı Boylece PTT pota artında açık vermemek ıçın alan savunmasına dondu FBahçe'nın yanlışı. pota altına top geçırememesı -kı Co- megys'tan hıç yararlanamadı- ve ıçerı penetre etmek ısterken ge- reksız ve acemıcetop kayıplan ya- parak fast-break yemesıydi ilk yanda ıçenyı kullanamayan F.Bahçe, 2 yan hucumda acele et- mekten uzak ve daha bılınçlı oyna- dı. PTTnın yardımiaşmalı savunma- sına karşı zorlama atışlardan kaçı- nıp bıraz daha sabırlı davranınca ra- kıplerının boşiuk verdığını gorduler PTT, Scott un 5 faulu ve Mılıçe- vıç'ın de 3 faulu nedenıyle uygu- ladığı alan savunmasında dahafaz- la ıçen gomulmeye başladı Bu da dışarıdan etkılı oyunculara sahıp F.Bahçe'nın daha rahat şut pozıs- yonu bulması anlamına gelıyordu Boy\ece FBahçe'nın dış oyuncula- nna yoğunlaşan savunma da ha- fifledı Maçın donum noktası da buydu Savunmada buyuk eforsarf eden Turk Telekomlu oyuncular, enerjılerı tukenıp yorulduklan ıçın çembere bakamadılar Guard so- rumluluğunu Sedat'a bırakıp sa- dece eşleşmede çabukluğunu kul- lanacağına ınandıkları Kemal'ın ıçerı dnve etmesıyle skoru duşur- duier. Işte bu aşamada mudafaa performansı hucumdakı başansına endekslı olan FBahçe Kemal ı Ser- dar'ın yakın savunmasına alarak artan rvmeyle yorgun duşen PTTye son darbeyı vurdu Uyguladıklan savunma ıle Turk Telekom'a 6 da- kıkada hıç sayı ımkânı veımeyıp kazandıklan toplan fast-break e do- nuşturerek 14-0'hk bır sen yakala- malan galıbıyetı getırdı Futbol görünüm Hakan Şükür gol kralı Spor Senisi - Turkıye Bınncı Futbol Lıgı'nde 1997-1998 sezo- nu Galatasarav'ın şampıyonluğu ıle kapanırken. Hakan Şükür 32 golle gol kralı oldu Vanspor, Şe- kerspor ve Kaysenspor kume duştu Duşme potasında bulunan Gazıantepspor ı»e \ an deplasma- nından altın değennde 1 puanla donunce lıgde kalmayı başardı 34 haftanın degerlendırmesı soyle Haftanın takımları Galatasa- rav. Kaysenspor Haftanın futbolcusu Cengiz- han (Kaysenspor) Haftanın hakemı Ozcan Peh- Ifvanoğlu (Kocaelı-Samsun) Haftanın 11 ı EngınıÇanakka- le Dardanelspor) Fatih (G Sarav). Orhan (Altay) Ucbel F Bahçe). Ogün(Trabzon ı. CengHhan(kav^en) Orhan(Trab- zon). V1osheou(FBahçe). Ahmet Sönmez(Antalya). Ahmet(Koca- eh Arif(G Sarav) ASKİ'ye ceza geliyor DENİZ DERİNSU Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupa- sı'ndasahadan çekılenASKl'run 3 yo- netıcısıcezakurulunasevkedıldı Çan- kaya Beledıvesı vleovnanankupama- çnda. karşılaşmanın uzafmaya gıtme- «iinın ardından. hakemlenn "taraft" maç yonettıgmı ıddıa eden ASKİ vo- netıcılen, takımlannı sahadan çekmış- lerdı Konuuzenncdun vaklaşık4sa- atlık toplantı vapan Hentbol Federa^- yonu, ASKİ Başkanı ZüJfikar.Ahay "la bıriıkte vonetıcılerden Fevzi tşbilirve MahmutEmirdogan'ı Ceza Kurulu'na sev k etmeyı kararlaştırdı Federasyon Başkanı SerhatBilgL gazetemıze yap- tığı açıJdamada, yonermelıklen uygu- ladıklannı açıklayarak "Anlamlı bir kupaya vakışmayan bir olay yaşadık. Eğer ASKİ voneticılen. hakemlerden memnun değillerse baştan çıkmasa- lardı. Hakem ikilisınin değıştığını ıddia edıvorlar. Bunu kanıtlamalan lazım, çunku böyle bir şev yaşanmadı" dedı ASfCJ Kulup Başkanı Zultıkar 41- pay ıse basında yer aldığı gıbı. takımı Anlcara Beledıye Başkanı MeühGök- çek'ın degıl. kendısının sahadan çek- tiğını belırterek "Daha önce bu maçı Hakan Altan-Hakan Yılmaz ikilisivö- netecekti. Ancak daha sonra federas- \ün Rıfat Pala- Zıya Davashgıl Udlis- ni göreviendirdi. Bu hakemlerin yö- netriği ikiTürkive Kupası maçında Be- şiktaş'la karşılaşmış,olav1ı gecen maç- lan kay betmişhk. Spora siyaset sokul- mamalı. ancak bize karşı tiep bır tavv var. Melih Gokçek'in "Şubeyı kapatı- yorum' şeklindeki demeci bir anbka Verilecek her turlu cezayi göğüsletne- vi gözealarak sahadan çekildık"dedı Abdullah ve Ogün'den 'hayır' ÖMERGÜNER TRABZO^ - Ingılız Gor- don Milne ıle anlaşarak tek- nık dırektor --orununu çozen Trabzonspor'da. eldekı kad- ro korunarak yapılacak trans- ferlerie guçlu bır kadro oluş- rurmaya çalışılıyor Trabzonspor ıIk olarak dun Abdullah ve Ogün ıle masa- ya oturdu, ama bu gonışme- den bır sonuç alınamadı Başta Beşiktaş olmak uze- re bırçok kulubun transfer lıs- tesınde bulunan ıkı yıldız fut- bolcu, yonetımın onerdığı 850'şerbın dolara "ha>ir" ya- nıtını vennce anlaşma şımdı- lıkaskıyaalındı Bu gelışme uzenne bugün geç saatlerdeTrabzon'a gele- cek olan Mılne'ın onayını bekleyecek olan yönetım, Vlıl- ne'm dırektıflen dofrultusun- da hareket etme karan aldı Bılındığı gıbı Mılne. Abdul- lah ve Ogıin'un takımda kal- masını ıstemıştı Ote yandan Bordo-Mavılı yonetıcıler. Barcelona'nın es- kı futbolcusu Stoichkov ıçın dun Bulgarıstan'a gıttıler Trabzonspor aynca Erzrums- por'un başarılı forvet oyun- cusu Abdıilkadir ıle de pren- sıp anla^masına vardı Milliler toplandı Spor Senisi-Mıllı takım efor testıne girıyor Dun Conrad Otel'de bır araya gelen ve 40 kışıden oluşan mıllı takım. bu sabah tahlil ıçın kan verdıkten sonra, ENKA Tesıslen'nde efor testınden geçecek Teknık dırektor Musta- fa Denizli. mıllı takımın geleceğı ıçın bu testlenn buyuk önemta^ıdığını soy- leyerek "Çalışmalarımızı kısa aralıklarla sürdüre- ceğiz" dedı Mıllı takım bu akşam dağılacak Arrigo Sacchi 'İspanya' dedi Spor Senisi- İspanya'nın onde gelen kuluplennden Atletıco Madnd'ın teknık dırektorluğune. ItaJyan Ar- rigo Sacchi getınldı. Kuiupten yapılan açıkla- mada, Sacchi ıle 2 yıllık sözleşme ımzalandığı be- lırtıldı ancak, ucret konu- surrda bılgı venlmedı Daha once ltalya Mıllı Takımı "nı vebırkaçyılon- cesıne kadar Avrupa'nın en lyı kuluplerınden bırı olan AC Mılan'ı çalıştıran Sacchi, I8Mayıs'tataraftar- lara ve basına tanıtılacak SPOR-TOTO TAHNlM 1 Zeytınbumu-Dernzlı 2Sakar)a-Ank.BŞBId 3 Ç Ree-Erzjrum 4 Elazığ-Sanyer 1-X-2 5 Adana AŞ-Eskışefıır 6 Kemer-B Şehır Bl 7 Bolu-Bakırkoy 8 Afyofi-YTurgutlo 9 Ordu-YYozgat 10 Erancan-A.Demır 11 Keçıoren-Artvın H 12 Ş Urfa-Malatya 13 Batman P -Sanko 14 PTT-Adıyaman X-2 LOTOIMflMM 3 - 8 - 1 5 - 2 5 - 3 2 - 3 5 4 - 1 1 - 2 0 - 2 5 - 3 1 - 3 2 8 - 1 2 - 2 0 - 2 5 - 3 4 - 3 5 5 - 1 2 - 1 5 - 2 0 - 2 5 - 3 5 FİKRET DAĞLIOĞLU l.KOŞL:F Ozlemsultan(2),P Ayseki(l). PP Cemhan(3).S Tufanbev (4) 1KOŞU:F Alışbe>(2).PSer- tacım (1) PP Bınatlı (4), S Çı- narcıkh(8) 3.KOŞU:F Erdem(4) P Meh- metbevh(l) P Halılağa( 7 ),S Küçukdılan(6) 4. KOŞL: F Gentelman (10). P Gıulıano (3). PP Çaâatay (12) S Hımave(I3) 5.KOŞU: F Romulus(l). P- Sam Land (7), PP Twıster(8), S Dıamante(3) 6.KOŞU: F Solo Guıtar(4). P Romus(6).PP V'eteranstar(IO), S DerAhye(15). SS Lucıfer (11) 7.KOŞL: F Urfayıldızı(ll),P Erbeyım(6) PP Rukentay(7). S \lah(9) Günün Ikjlisi: 7 Koşu 6 11 Tabela Bahis: 4 6 10 15 11 ALTILI GANYAN 2 4 1 1 4 7 8 10 1 4 11 6 6 10 15
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog