Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 MAYIS 1938 SALI 14 TELEVIZYON GüNÜN FtLMLERİ Çahkuşu 2 10.00 TGRT Duygusal <^\ Evden kaçan Feride. öğretmen olarak Anado- <y lu'ya tayinini ister. Gittiği köyde büyük zor- luklar yaşayan genç kız. bir süre sonra kendisini köylülere sevdirmesiyle rahata kavuşur. Yönetmen: Osman Seden. Oyn: Türkân Şoray, Kartal Tibet. Acı Dünya 10.30 Interstar Dram /^\ Tombaiacıltk yaparak geçimini sağlayan kim- ^& sesız bir delikanlı olan Yusuf, arkadaşı Mahmut'a bir miktar borç para verir. Aradan uzun bir zaman geçmesine karşırr parasıni geri alamayan Yusuf, Mahmut'u vuruphapsegirer. Cezası bittikten son- ra tekstilcilik yapmaya başlayan genç adamı acı gün- ler beklemektedir. Yönetmen: Ümit Efekan. Oyun- cular: Tarık Akan. Harika Avcı, Şehvet Kurbanı 11.00 Shovv 7V Dram /^\ Mutlu bir yaşam sürerken zımmetine para ge- VİS1 çirmekle iftıraya uğrayan bir adamın yaşadık- larını konu alan filmi Nejat Saydam yönetmiş. Baş- rollerinde Sevda Ferdağ ve Yıldınm Önal var( 1972). Kuzen Angelica 12.00 TRT 3 Psikolojik /7>ı (La Prima Angelica) - Annesinin ölümünden *zs 20 yıl sonra Castille'e dönen Luis, annesinin son arzusunu yerine getirerek onu aile mezarlığına gö- mer. Bu arada 1936 yazını ve çocukluğunu hatırla- maktadır. Yönetmen: Carlos Saura. Oyuncular: Jo- se Luis, Lopez Vazguez. Fernando Delgado. Saadet Güneşi 16.15 Shovv TV Duygusal ©Bir kız enstitüsü öğrencisiyle, genç bir dokto- run engellerle gelişen aşk ve evülik öyküsünü konu alan fılmin yönetmenliğini Nejat Saydam üst- lenmiş. Başrollerini Hülya Koçyiğit ve Murat Soy- dan paylaşıyor(1970). YVanted 20.00 TGRT Macera /fN (\Vanted) - Film yıldızı olmaya çalışan Jay, v İ ' Sydney 'de yaşayan genç bir Korelidir. Part-ti- me işlerde çalışan Jay. bu arada oyunculuk derslen almakta ve aktör aranıyor ilanlanna cevap verıp, de- nemelere katılarak, kendine saygısı olan her sanat- çı gibi mücadele etmektedir. Yönetmen: Hung So- on Chung. Oyuncular: Joong Hoong Park, Steve Baston, Robert Mammone. Damien Pike. Gece Adanu 22.30 CTV Gerilim /77\ (Bloopcrs Sport Show) - Dr. Maggie Rhodes, ' O ' annesı Eve öldürüldüğünde henüz on yedi ya- şındadır ve aradan on sekiz yıl geçmesine karşın hâ- Iâ anılannın etkisindedir. Deniz kenarındaki eski otel. vaklaşan fırtına. tartışma. silah sesi ve annesi- nin yere yıkılan bedeni unutamadıklarıdır. Yön: Charles Haid. Oyn: Jenny Robertson. Ted Marcoux. 23.20 / atv / Son Dans Aynnta yanda FJetch Yaşıyor 00.20 Kanal D Güldürü /f> (Fletch Lives) - Lakers hayranı olan ve eski ka- vV nsının nafaka taleplerine uzun bir süredir ka- yıtsız kalan Chevy'nın hayatı teyzesinin ölüm ha- berini almasıyla birlikte değişir. Kendisine miras olarak 80 hektarlık topragın kaldığını duyan genç adam, tüm tenis ayakkabılannı toplar toplamaz bir uçağa atlar ve yenı arazisine doğru yola çıkar. Yö- netmen: Michael Ritchie. Oyn: Chevy Chase. Hal Holbrook. Julianne Phillips (1989 ABD, 95 dk). Gözaltında 00.20 Interstar GeriHm (Underlnvestigation)-DedektifKeaton veor- tağı Channing. şehirde seri cinayetler işjeyen res- sam katilin peşindedir. En son öldürülen kızın sanat okulundaki Adrian Strong'ın odasından çıktığı gö- riilmüştür. Ölen kızın en yakın arkadaşı Abbey'in, ikisi arasmdaki ilişkiyi doğrulamasıyla olaylar ge- lişir. Yönetmen: Kevin Meyer. Oyuncular: Harry Hamlin. Joanna Pacula. John Mese. 00.45 / Kanal 6 / Rashom^n Aynntt yanda Ay Şehri 00.45 Shovv TV Macera ©(Precious Find) - Sene 2049'dur ve insanlar Ay'da kazı çalışmalan yaptıklan büyük bir şe- hır kurmuşlardır. Fakat eski vahşi batıda olduğu gi- bi burada yaşamak da oldukça zordur. Yönetmen: Philippe Mora. Oyuncular: Rutger Hauer, Joan Chen. Gizli Poüsler 01.30 atv Polisiye O (Hollywood Vice Squad) - Her gün değişik vCy olaylarla karşı karşıya kalan 'Hollyvvood Vice Squad" adlı Los Angeles gizli polis teşkilatı; uyuş- turucu, fuhuş ve diğer suçlara karşı büyük bir mü- cadele içindedir. Yönetmen: Penelope Spheeris. Oyuncular: Ronny Cox. Leon Isaac Kennedy, Trish Van De\ere. Carne Fisher (1986 ABD, 100 dk Sonsuz Güç 02.00 Interstar Bilimkurgu /fs (Cyberzone) - Şiddetli bir depremden sonra \zs Calıfornia. Oregon ve Washington gibi şehir- ler Pasifık"te sular altında kalmıştır. Bu olayın ar- dından milyoner bir işadamı Nevv Angeles adlı al- kol. uyuşturucu. fahişelik gibi ahlaksızlıklara kesin yasaklar koyan ve dışandan izole edilmiş bir şehir İcurar. Fakat günün birinde kaçakçı Burt Havvks'ın şehre, 'eğlence robotu" getirmesi işleri karıştınr. Yönetmen: Fred Olen Ray. Oyuncular: Marc Sin- ger, Matthias Hues. İzleyin Orta Değmez (~~) Yabancı O CuMHURİYETTE BuGÜN Cumhuriyei O7.4 P6.00 Türkülerle Merha- &a (Handan Söğüt) 0a00SesliGazete(Umit Zileli-Mustafa Balbay) 12.05 Kent ve Yaşam Saatı (Oktay Ekinci) J4.05 Medyaspor (Ab- dülkadir Yücelman) 14.30 Insanca (Erdal A- tabek) 15.05 Kitap(Tur- han Günay) 16.05 Kısa BırMola(SerkanBarut) 18.30 Ekonomı Dünya- sı (Taner Berksoy) 19.30 Müzik Cumhuriyeti (Cumhur Canbazpğlu) 20.50 Uykudan Önce (Meral Babacan) 21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- lın Şengün) 22.00Tema- tik Gezintiler (Harun Mut- luay-Deniz Pak) 23.30 Arsen Gürzap'la Başu- cu Kitapları 24.00 Ge- cenin Günlüğü (Nazlı- can) 02.00 Gecenin Yol- cusu (Mustafa Dereli). • Saat 13.00'te ve 18.00'de ana haber, her saat başı da haber bül- teni yayına girecektir. • 14.30 Insanca; Erdal Atabek; umutlarımız, ge ecekten beklentilerimiz. değişen ve değişme- yen yanlarımızla insana ilişkin her şeyi ele alıyor. • 18.30 Ekonomi Dünyası: Taner Berksoy, yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik gelişmeleri ve Türkıye ekonomisinin uzun dönemde eğilimle- rim anlatıyor. • 19.30 Müzik Cumhuriyeti: Yeni çıkan albüm- ler listeler, müzik dünyasından haberler, 'Hafta- nır Albümü' (Moğollar 30. Yıl); Cumhur Canba- zoğlu'nun sunduğu 'Müzik Cumhuriyeti'nde. NTV 18.35 'Kuzey Kutbu' TV Servisi - "Gün- demdekiler" programı- nın bu akşamki konuklan Kuzey Kutbu'na yüriiyen Özcan Yüksek ve Cemal Gülaş. Murat Birsel'in sunduğu yapımda; daha önce Kuzey Kutbu'na gi- dip gelmiş iki kişiden bi- ri olan Rus Mikail Mala- kov'un rehberlik yaptiğı Yüksek ile Gülaş, Kutup Noktası 'na 200 km. uzak- lıktaki bırnoktadan başla- yan yürüyüşleri ve kutba vardıktan sonra özel bir helikopterle karaya geri getirilişleri sırasında ya- şadıklanm anlatıyorlar. KentTV 22.15 'Vaziyet' TV Servisi - Deniz Som'un hazırlayıp sundu- ğu " Vaziyet" programın- da bu hafta, Türkiye'de ve küreselleşen dünyada ka- mu hukuku alanındaki ge- lişmeler ekrana geliyor. Programa konuk olarak katılan Galatasaray Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, kamu- sal yaşamın güncel sorun- lan hakkinda bilgi veri- yor. Prof. Dr. Yayla. prog- ramda, serbest piyasa ku- rallan karşısında kamu hu- kukunun yeri. özelleştir- me karşısında Anayasa Mahkemesi'nin varlığı ve teknolojik değişimler kar- şısında devletin yeniden düzenlenmesi gibi tartış- malara yönelik sorulan da yarutlıyor. "Vaziyet". me- tinlerini Cihan Demir- ci'nin yazdığı "Komik Haberler"le sona enyor. TRT1 22.50 'Stratejik arayışlar' TV Servisi - Dış politi- ka \e strateji alanında uz- man görüşlerinin aktanldı- ğı "Konum" programın- da bu hafta "Genişleyen NATO karşısında Tör- kiye'nin yeni stratejik arayışlan" konusu ele alı- n\yor. Ümit Giirtuna'nın ha- zırlayıp sunduğu ve canlı olarak ekrana gelen yapı- ma konuk olarak; emekli Büyükelçi, eski Dışişleri Bakanı ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Os- man Olcay ile eski Dışiş- len Bakanı, TMBB Dışiş- leri Komisyon Başkanı Murat Karayalçın katılı- yor. Programda aynca Baş- bakan Yardımcısı ve Mil- li Savunma Bakanı tsmet Sezgin ile NATO'daki Türk Asker Delegasyonu Başkanı Koramiral Atilla Kıyat'la yapılan roportaj- lar yer alıyor. ; . 'Son Dans', Avustralyalı yönetmen Bruce Beresford'un imzasını taşıyor Öldürme üzerine bir film MUFL4T ÖZER fordun ıniş-çıkışlara uygun olmayan anla- tım tarzı, "Son Dans"ta da yapımın en bü- yük handikapı olarak karşımıza çıkıyor. Düz bir çızgıde gelişen öyküleri "eli yüzü düz- gün" bir biçimde beyazperdeye yansıtabi- len. ancak temposu her an değişebilir öykü- leri "elineyüzüne bulaştıran" yönetmen, bunu şımdiye kadar yalnızca bir kez "Black Robe-Kara Cübbe" (1991) adlı yapıtıyla başarabildi. Her fırsattaseyircinin gözpınar- lannı harekete geçirme isteği göze çarpıyor fîlmde. Bunu başarabildiği ise ne yazık ki (neyse ki) söylenemez... "Öldürme üzerine küçük filmlcr""den biri geliyor bugün ekranlara; Avustralyalı yönetmen Bruce Beresford imzalı "Son Dans"(LastDance). Cindy Liggett (Stone). iki kişiyi öldürdü- ğıi için ölüm cezasına çarptırılmış genç bir kadın. Kendini savunmak gibi bir kaygısı yok, bunu yapmanın hiçbir şev i değiştirme- yeceğini düşünüyor. Rick Hayes(Morrow), ağabeyinin yardımıyla iş bulmuş genç bir avukat. Düzenin çarklan arasında kendine bir yer edinebilecekken, zor ve onurlu olanı seçmiş, Cindy Lig- gett'ı ölümden kurtarmaya ça- lışmaktadır. Düzenin ölmesini istediği bu "toplum dışı cana- var kadın". ne yazık ki avu- katın çabalannın ötesinde bir şansa gereksınim duymakta- dır. O şansın bir an kapısını çaldığını sanırsınız, ama bu- nun bir yanılsama olduğunu fark etmeniz uzun sürmez... "Son Dans" tam anlamıy- la bir "kopya film". Filmi iz- lerken bir sonraki sahneyi tah- min etmek zor degil. Bunu ba- şarmak için Tim Robbins'in "Dead Man \\alking-OI0m Yolunda"smı (1995) izlemiş olmak yeterli. Robbins'ın. ka- nsı Susan Sarandon'a Oscar getiren filmindeki şablon bu- rada da karşımıza çıkıyor. Ölüm cezasına çarptırılmış bir insan (buradaki değışiklik kadın ol- ması). ona yardımcı olma ça- bası içinde biri (buradaki de- ğişiklik bir erkek av ukat olma- sı) ve çevrenin ölüm cezasına olan kayıtsızlığı (burada her- hangi birdeğişiklik yok)... Yönetmen Bruce Beres- Sharon Stone ve Rob Morrow 'Son Dans'ın başrol atv 23.20 Son Dans - Last Dance / Yönetmen: Bruce Beresford / Senaryo: Ron Koslovv / Görüntü: Peter James / Müzik: Mark Isham / Oyuncular: Sharon Stone, Rob Morrovv, Randy Quaid, Peter Gallagher, Jack Thompson / 1996 ABD yapımı. ovuncuları.... Sinema diliylegerçeğin doğası Kanal 6 00.45 Rashomon - Rashomon / Yönetmen: Akira Kurosavva / Senaryo: Shinobu Hashimoto, Akira Kurosavva (Ryunusoke Akutagavva'nın öykülerinden) / Görüntü: Kazuo Miyagavva / Müzik: Fumio Hayasaka / Oyuncular: Toshiro Mifune, Masayuki Mori, Machiko Kyo, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Kichijiro Ueda / 1950 Japonya yapımı, 88 dakika. TV Servisi - Japon sinema ustası Kn- rosawa'nın 1950 yapımı başyapıtı "Ras- homon". gecenin ilerleven saatlerinde ek- rana gelmesine karşın, günün en önemii filmi olarak izlenmeyı hak ediyor. 1200 >ıl önce, Japonya: iç savaş ve kıtlık zamanı. Bin oduncu. biri hizmet- kâr. diğeri Budist rahibi üçadam. bardak- tan boşanırcasına yağan yagmurdan ko- runmak için yıkık şehir kapısının altına sığınır. Oduncu. ormanda. asil_bjr_ada-_ mın cesedinı nasıl bulduğunu anlatır. Sonra olup bitenın dört ayrı yorumu ve- ril ır. Dillere destan olmuş eşki) a Tajoma- ru yakaianmış ve bu adamı öldürerek ka- KanaiD 22.20İ Programı Dündar sunuyor Aslıtürk'ün itirafı c Arena'da TV Servisi - Uğur Dündar ve eki- binın hazırladığı "Arena"da ilk olarak. eski Şişli Beledıyesı Başkanı GüJay As- lıtürk'ün belediye harcamalannda nay- lon fatura kullanıldığını itıraf ettıği ka- set ekrana geliyor. Aynca. belediye iş- çilerinin tasarruf kesintilerinı de devle- te ödemeyip üstüne yatan Gülay Aslı- türk ile birçok şirketinin iflas da\ ası hâ- lâ süren Orhan Aslıtürk'ün yurtdışın- daki görkemli yaşamlanndan görüntü- lerde programda yer alıyor. Programda aynca. 8 Agustos 1996 tarihindevefateden Izmir'ınsavılızen- ginlerinden Ömer Akın'ın ölümünün ardından ortava atılan iddıalarekrana ge- liyor. Amerika'da kriz geçiren bir be- beği kurtarmak için sarsarken yaralan- masına neden olduğu için 8 yıl ağirhap- se mahkûm edilen Türk dadı Fügen Gülertekin'ın öyküsü de programın konulan arasında bulunuyor. nsına tecavüz ettiğini itiraf etmiştır. On- larla ormanda nasıl karşılaştığını. kadı- nın güzelliği karşısında aklının nasıl ba- şından gittiğinı, kocasını önce ağaca bağ- ladıktan sonra kadına nasıl tecavüz etti- ğini anlatır. Daha sonra kadın, bu utan- cına tanık olan iki adamın birden yaşa- masma tahammül edemeyeceğini söyle- mış. bunun üzerine yapılan düelloda Ta- jomaru kadının kocasmı öldürmüştür. Kadının öykûsü ise daha farklıdır: Ta- jomaru ona tecavüz ettikfen sonra kadın kocasını kurtarmıştır. Kocası kendisini aşağılayınca dayanamamış ve onu öldür- dükten sonra bayılmıştır. Ölü samuray, kendi öyküsünü bir baş- ka biçimde aktanr; tecavüze uğradıktan sonra kansı, hayduta yalvararak kocası- nı öldürmesini ister. Haydut nefret için- de kadını terk eder. Kadın kaçarken asil adam da kendini hançerleyerek intihar eder. En sonunda oduncu kendi öyküsü- nü anlatır; kadının kocası birkorkakürve kadın iki adamı dövüşmeye teşvik eder. Bu dövüşte kocası ölür. Ama sonuçta oduncunun kadının hançerini çaldığı or- taya çıkar... İki kısa öyküye dayanan "Rashomon", aynı suçun dört çelişki- li, ama aynı derecede inandıncı öykü- süyle ve usta işi sinema diliyle gerçeğin doğasını sorgular. "Rashomon", rutku, güç ve güzel- likle örülmüş birçalışma, çağdaş sinema- nm başyapıtlanndan biri, Kaçırmayın! MERCEKLE BAKINCA MAHMLT T. ÖNGÖREN Köpekler ve İnsanlar 23 Nisan 1998 günü Iskenderun'da bir yavru kö- pek önce dövüldü, sonra ıslatıldı, sonra bir çöp kamyonunda canlı canlı sıkıştırılarak öldürüldü. Ki- mi TV kanalları, bu olayı görüntüleyip verdıler, ki- mileri de 'vahşet' diye görüntüleri yayımlamadılar. Çok sayıda insan, bu olayı konuştu, yazdı, çizdi. Ola- ya tepkiler yurtdışından da geldi. 'Vahşetimiz' ya- bancı kitle iletişim araçlan kanalıyla dünyaya da yayılmıştı. Şimdi bu satırları okuyanlar şöyle de düşünebı- lirier: "Türkiye'de ınsanlar işkencede, faiiı meçhul cinayetlerde, yargısız infazlarda, aile içi ya da dışı çatışmalarda haince öldürülüyorlar. Bunlara son derece duyarsız davranılırken şimdi kalkıp küçûcük bir köpeğin bu şekilde öldürülüşüne mi tepki gös- tereceğiz?" Gerçekten de başta 'medya', devlet, hükümet- ler, resmi ve özel çevreler ve kamuoyu ülkemizde- ki insan haklan ihlallerine, ölümlere son derece du- yarsız kalmışlardır. Eğer son aylarda bu konuda bir-iki yerden ses gelmeye başlamışsa, bunun ne- denlerini de 'insanlığımız'öa degil, sağdan soldan gelen az sayıdaki dürtüklemelerde aramalıyız. Ama işte böyle toplumlarda birden patlak veren ve ekranlara da yansıyan bir köpek yavrusunun başına gelen gerçekten acı bir olay çeşitli tepkile- re yol açıyor. Kesinlikle şunu demek istemiyorum: "İnsanlar dururken, hayvanlann başına gelenlerle il- gilenilmemelidir." Ote yandan, bu küçük köpek yavrusunun trajik sonunun yarattığı tepkilerin 'duyartı' bir toplum ol- duğumuzu gösterdiği düşüncesine katıldığımı söy- lemek de istemiyorum. Bu tepkide başka bir olgu yatıyor. Biz yavru köpeğin trajedisini ekrandan hem de kimi kanallarda görüntülü olarak izledik. Bizim toplumumuzu 'görüntü' çok etkiliyor. Çünkü biz belleği çok zayıf bir toplurnuz. Ama belleği zayrf bir toplum olduğumuz için, bizi aşırı derecede etkile- yen 'görüntü', insanlanmızı yeterince 'duyahı' yap- mıyor. Ancak 'geçici duyarlılık' sağlıyor. Görüntü- nün 'süreklilik' sağlaması ise 'bilinç' sayesinde ger- çekleştırilebihr. 'Bilinçlitoplum' olabilmemiz için de 'düşünmeye' ve 'düşünce özgürlüğü 'ne gereksini- mimiz var. Bugün Mrs. Çiller, Türkiye içinde gittiği yerlerde hâlâ ilgi görüyor, alkışlanıyor ve yanaklanndan öpü- lüyorsa, tüm bunlan ekranda sürekli olarak görün- mesine borçludur. Yoksa haJkın ve taraftarlannın bi- lincinedegil... Politikacılann TVkanallannda görün- mek için bu denli uğraşmaları, olur olmaz her iz- lencede görünmek istemelerinin nedeni de buna da- yanmıyor mu? Küçük bir yavru köpeğin başına gelenler, içimiz- deki 'vahşeti', cahilligi ve sonuçta da duyarsızlığı- mızı sergiliyor. Işkence. yargısız infazlar, faili meç- hul cinayetler ve diğer insan haklan ihlalleri de... Ama burada unutulmaması gereken çok önemii bir nok- ta var: Bu vahşeti, canavariığı, cahilliğı ve duyar- sızlığı kullanarak hergeçen gün amaçlarını gerçek- leştiren artık pek de 'gizli' olmayan bir güç var. İş- te bu 'gizligüç' ortadan kalkmasın diye 'bilinç' de en şiddetli, en karanlık ve en aşağılık yöntemlerle engellenmiyor mu? Gösteri toplumunu daha iyi tanımak için okuyun: Guy Debond, 'Gösteri Toplumu ve Yorumlar' (Çe- virenler: Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent, Af- nntı Yayınlan, 1998. ShowTV 23.15 '32. Gün Cem 7e dışpolitika TV Servisi - Mehmet Ali Birand'ın sunduğu "32. Gün"ün bu haftaki konuğu Dışişleri Bakanı lsmail Cem. Bilkent Oniversite- si'nden canlı olarak ekra- na gelecek yapımda Cem. öğrencilerin Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili so- rularına yanıt verecek. "AB'ye küstfik mü", "S-300'ler Kıbns'a gide- cek mi", "Kıbrıs soru- nu çözülecekmi'", "Yu- nanistan'la ipler kopu- yor mu", "Kuzey Irak'ta neleroldu", "ts- rail'le ittifak nasıl geli- şiyor, Bakû-Ceyhan Bo- nı Hattı ne zaman kuru- luyor" gibi sorularaaçık- lık getirilecek olan yapım- da, geçen haftalarda ol- duğu gibi öğrencilerin so- ru sormak için 30 saniye. Cem'in de yanıt vermek için 2 dakikası olacak. Tv PROGRAMLARI W T 1 06.30 SabahHaberleri (Canlı) 09.00 Çocukl l f | I Saatı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Ööle- L J den Önce (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Oğ- leden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dızi: La Ne- na 13.00 Haber 1313.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberter 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haber- ler 15.05 Dızı: Yitırilen Rüya 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Bu Topragın Sesı 17.00 Çocuk Haber 17.05 Ço- cuk Saati (Canlı) 18.00 Haberler 18.30 Fasıl 19.05 Ata- türk llke ve Inkılapları 19.15 Dizi: Bizim Mahalle 19.50 Spor Haberten 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Bir Dilden Bir Telden 22.10 Gezelim Göreiım 22.50 Konum (Canlı) 24.00 Günün Getırdiklen 00.35 Gece Baş- larken (Canlı) 02.35 Kapanış (0 312 428 22 30). 06.15 Açılış 06.20 MEB Açıköğretırn üsesı Ders Programlan 07.40 Anadolu Üniversı- tesı Açıköğretırn Fakültea Ders Program- lan 09.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV'den Geçiş 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Tuketıcı Dün- yası 20.00Jazz Rock 20.30Akşama Doğru (Canlı) 21.15 fçimizdeki Dünya 22.00 Gece Bültenı ve ingılızce Ha- berler 22U30 Atölye 23.10 Dizı: Yasak Bölge 24.00 Pop Saatı 00.40 Portreler: Lester Young 01.30 Kapanış (0 212 259 72 75). 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Kuzen Angelica 13.35 Belgesel: Alo Dünya 14.00 TBMMTV 19.00 Cafe Magazin 19.50 Genç Haber 20.00 Yanşma: Ben Bilirim 20.25 Dızı: Baş Be- lalan 20.50 Belgesel: Dağlar ve Yaşam 21.20 2. üg Dos- yası (Canlı) 23.00 Erol Evgın Show 00.20 Kapanış. 07.58Açılış 08.00 MEB Açıköğretim Usesi Ders Programı 10.00Anadolu Ünıversitesı Açıköğ- retim Fakultesi Ders Programı 13.00 MEB Açıköğretım bsesi Ders Programı 14.50At Ya- nşlan (Canlı) 17.40 MEB Açıkögretim Lisesi Ders Prog- ramı (Tekrar) 19.00 Anadolu Üniversitesı Açıköğretım Fakultesi Dersleri 24.00 Kapanış. ^ 05.35 Açılış 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sabah Haberierı (Canlı) 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Öğleden Önce (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haber- ler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sizın Için (Can- lı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Istekleriniz 17.00 Ço- cuk Haber 17.05 Çocuk Saati (Canlı) 18.00 Haberler 18.30 Bil Bul 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingilızce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberieri 20.00 Haber- ler ve Hava Durumu 21.00 Bir Dilden Bir Telden 22.10 Gezelim Görelim 22.50 Konum 24.00 Günün Getirdik- leri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Shovv Başlıyor08.00 Dızı: Dallas 09.00 Dizi: Bıt- meyen Aşk 10.15 Dızi: Tar- zan 11.00 Yerii Film: Şeh- vet Kurbanı 13.00 Çızgı Film- Çıko 13.30 Çizgi Film: Kuçuk Deniz Kızı 14.00 Çız- gı Film: Gulıverın Serüvenlen 14.30 Di- zi: Hangimız Eşek 15.30 Büyük Küçük Demeden 16.15Yer1i Film: Saadet Gü- neşi 18.00 Dizı: Cesur ve Guzel 19.00 Dızi: Yalan Rüzgân 20.00 Shovv TV Ha- ber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dızi: Ca- nısı 22.15 Dizi. Sıdıka 23.15 32. Gün 00.15 Haber Hattı 00.45 Yabancı Film: Ay Şehri 02.30 Belgesel: Mavı Sessız- lık 03.15 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çizgı Film 09.30 Müzik Sepeti 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çız- gi Film 11.30 Sabah Neşesi (Canlı) 13,00 Haberler 13.15 Biz Bıze 14.15 Çızgi Film 14.45 Çoban Yıldızı 15.30 Son Nokta 17.00 Çızgı Film 17.15 Ara Haberler 17.25 Alo Olımpiyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zentürk-Bahar Tu- nalı ve Bugün 19.40 Rana Elik'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış - Hava Durumu 20.50 Ru- meirnın Sesi 22.05Top Secret 23.05 Ha- ber 6 23.25 6. Hıs 00.25 Haber 6 00.45 Yabancı Film: Rashomon 02.15 Ya- bancı Film: Japon Çiçeği 04.05 Mü- zik Sepeti 04.35 Yabancı Film: Gece Şeytanı (0 212 234 31 50). 04.35 Kultur - Eğıtım 07.00 Yabancı Film: In- sanlar Yaşadıkça 09.00 Yabancı Film: El Diablo 10.50 Yaban- cı Film: Allahın Belası Bir Pazar 12.45 Yabancı Film: Androıd 14.20 Yabancı Film: Mavı Rodeo 15.55 Yabancı Film: Ateş Tuzağı 17.35 Yabancı Film: Bü- yuk Beyaz Husran 19.05 Cine 5 Ajan- da (Şifresız) 19.20 Yabancı Film: Anı Ölüm 21.05 Gala magazin: Aşk ve Ya- lanlar (Şifresiz) 21.20 Yabancı Film: Aşk ve Yalanlar 23.10 Yabancı Film: Si- renler 00.45 21 Playmate 02.05 Ya- bancı Film: Tutkunun Bedelı 03.00 In- temet Kızları (0 212 225 55 55;. ••«,# ^-O0 H a b e r 0 9 2 0 L l " | T V festyte 09.30 Haber Öze- ti 09.35 Ekonomı, Gün- demdekiler, Sesler ve Renkler (Tekrar) 12.00 Günün içınden 14.00 Haber 14.20 Ufestyle 14.30 Haber Özeti 14.35 Dün- yada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi, Dünyada Bugün 18.10 Gece Günduz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomı 21.05 Kapalı Kapılar Ardında 22.05 Keşifler Dünyası 23.05 Belgesel: Para Harcatma Sanatı 23.30 Gece Gündüz (Tekrar) 24.00 Haber Bül- teni (0 212 213 03 33). 00.00VVılson Top Nevvs 09.15 Sabah Mıxı10.30Mega11.00Jess 13.00 Specıal Videos 13J0 Mert 14.30 Mega 15.00 Pınar 17.00 Mega Beşlı Bur- çın 18.00 Bır Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Vıde- one 21.00 Haberler 21.05 Prmgtes Geveze Shovv 22J0 Vıdeone 23.00 Cem Cemı- nay Shovv 00.30 Videone 01.00 Mega 01.50 Play üst 03^0 Karşık Tyrk Halk ve Sanat Müzıği Programı (0 212 288 75 75). 07.35 Gündem 09.00 Haber Bül- tenı 09.35 Eko K * MM * Start 10.10 Para Raporu 10*35 Borsanın Şir- ketlen 11.10 Para Raporu 11.35 Son Düzlük 12.10 Para Raporu 12.35 Dünya Modası 13.00 Haber Bül- tenı 13.35 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 SektörSohbetleri 15.10P3- ra Raporu 15.35 Piyasalar 16.10 Para Raporu 16.35 Eko Finısh 17.10 Kahve Molası 17.35Vergı Dünya- sı 18.35 Hedef Unıversıte 19.35 Dunya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.102000'in Kuçük Devlen 21.35 Hafta- nın Sohbetı 23.35 Ekono- mı Satrancı 00.30 Haber 10.00 Çızgı Film Kuşağı 11.00 Haber 11.10 Dizr Tehlıke Koyu 11.35 Dızi: Tatlı Ikızler 12.00 Haber 1Z10 Doganın Sırlan 13.00 Ha- ber 13.20 Magazin Dünyası 13.40 Şaka Timı 14.00 Haber 16.00 Haber 16.10 Dızı: Gızlı Hayatlar 17.00 Haber 17.10 Dı- zı: Sokak Kanunu 18.00 Gunce (Canlı) 19.00 Dızı: Ikı Kışılık Dün- ya 19.30 Haber 20.25 Uykudan Önce 20.35 Dızı Sınır Kasaba- sı 21.00 Futbol Futbol 22.10 Bloopers Sport Show 22J0 Ya- bancı FMm: Gece Adamı 00.30 Amenkalı Sezar01.30 Dızı: Ür- küten llişkıler (0212282 36 00). m 07.00 Kahvartı Haberteri S T l # 09.00 BırAdım 09.40 Çiz- * • * ™ gi Film: Süper Ördekler 10.10 Kara Kanat 10.40AyşeÖzgün Talk Shovv 12.00 Dızı: Süper Baba 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgı Film: Süper Ördekler 14.00 Kara Kanat 14.30A dan Z'ye 17.00 Gelin - Kaynana 18.00 Dizı: Şeytanın Gözyaşları 19.00 Yanşma: Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Haber- ieri 21.00 Dizı: Mahallenin Muhtarlan 22.10 Dizi: Tatlı Kaçıklar 23.20 Yaban- cı Film: Son Dans 24.00 Gece Haber- len 00.05 Filmın Devamı 01.30 Yaban- cı Film: Gizli Polisler (021265500 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Yerti Film: Çalıkuşu-2 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımelı 14.05 Sıyaset Vitrini 15.05 Çızgi Film 16.05 Dizı: Sevgılı Isabel 17.00 Haber- ler 17.30 Yanşma: Tek mi? Çift mi? ia30 Dizı: Eltiler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: VVanted 22.00 Ha- berler 22.20 Vizyon 24.00 Gece Büfte- ni 00.30 Yabancı Film: Kaybolan Ka- dın 02.05Belgesel: Kaptan Cousteau 03.05 Dızı: Manuela (Tekrar) 03.30 Mü- zik 04.30 Dizı: Sevgili Isabel 05.05 Dizi Komşular (0 212 652 25 60). 07.00 ÇalarSaat (Canlı) 09.00 Çizgı Rlm: Çiz- gi Kahramanlar Yanşıyor 09.30 Çizgı Film: Taş Devri 10.00 Sevimlı Kahramanlar 10.30 Dizı: Küçük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün (Canlı) 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şeyı Düşünursün 13.50 Yerli Film: Öztem 15.50 Çızgı Film: Ayı Yogı 1620 Çızgı Film: Casper 17.00 Çizgi Film: Şınnler 17.30 Di- zi: Bizim Ev 18.10 Dızı: Çılgın Bediş 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gündemi 20.10 Çarkıfelek 21.20 Dizı: Sıbel 22.20 Arena 23.20 TEMAVakfı Belgeseli 23.50 Gecenin Içinden 00.20 Ya- bancı Rlm: Fietch Yaşıyor (0 212 215 51 11). A ^ 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Mega Tanı- tım 09.30 Dızi. Esmeralda 10.30 Yerli Film: Acı Dünya 12.30 Çızgi Film: Hayalet Avcı- lan 13.00 Gun Ortası 13.30 Delı Murat 16.00 Yerli Film: Kara Zindan 17.40 Dizı: Şehnaz Tango 18.40 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor20.40 Bır Demet Tiyatro 21.50 Dızı• Feride 23.00 Bi Daha 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Film: Gö- zaltında 02.00 Yabancı Sinema: Sonsuz Güç 03.40 MegaTanıtım (0 212448 80 00). U D D 06.30Aerobik 07^30Bugün (Canlı) 10.00 n D O Haberler 10.10 Politika Gündemi (Can- • • • • • • lı) 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canh) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim (Devam) 12.30 Aırport 13.00 Haberler 13.15 Müzik Klübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Megarispons 16.35 Belgesel: HayvanlarÂlemı 17.00 Haberler 17.05 Çevre Aktüel (Canlı) 18.00 Müzik Bahcesi 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Pınar Özgür ve Istekleriniz 21.00 Konser: Harun Kolçak 22.00 Onda On Haber 22.45 Ankara'da Gündem (Canlı) 24.00 Ha- berier 00.30 Megarispons 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Rlm: Johny Ford 11.00 Türkule- rimız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00Ankara Gün- demi 13.30 Banş'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Cenk Koray 19.30 Flash Haber 20.00 Bizim Bakkal 20.45 Yabancı Rlm: Samson ve Oeli- lah 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yıldo İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 09.00 TRT 2'den Geçiş 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susarrt Sokağı 10.35 Dızi: Afacan Kız 11.05 Dizi: Bir Gönül Perde- si 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Müzik Nostaljı 13.30 Cumhuriyet Çınan 14.00 Sizın İçin Seçtiklenmız 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Çok Özel Hat (Canlı) 15.45 Sizın İçin Seçtikleri- miz 16.00 Anadolu'dan Görünüm 16.40 Söz Sizın (Canlı) 17.30 Sizin İçin Seçtiklerimiz 18.00 Gıde Gide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2ye Geçış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog