Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Q Cumhuriyet tSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ R A D Y O :umhuriye( İSTANBUL VE ÇEVRESlNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26515 / 150000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR!: NAOİR NADİ (1945-1991) 12MAYIS1998SALI Demirel, îran, Pakistan ve Afganistan devlet başkanlarmdan destek istedi îstikrar arayışı• "Orta Asya'da globaJ rekabet sağlanmalı. Ekonomik potansiyel değerlendirilmeii" diye konuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. bölge ülkelerine 'KKTC tanınmayı hak etti' mesajını verdi. • Kafkasya'daki çatışmalann banş. istikrar ve ekonomik refahı zayıflattığını söyleyen Demirel, bölge ülkeieri arasında ekonomik işbirliğinin istenilen düzeyde olmadığını, büyük bir coğrafyası ve 300 milyonluk nüflısu olan ECO ülkelerinin potansiyellerinin çok iyi değerlendirilmesi gerektigini söyiedi. AYŞESAYTN ALMATl - Ekonomik lşbırliğı Örgü- tü"nün (ECO) 5. zır\e toplantısı Kazakıs- tan'ın başkenti Almatı'da üye 10 ülkede\- !et başkanımn açıkladığı ortak deklaras- yonla sona erdi. Gündeminı Orta Asya'da Cumhurbaşkanj Süleyman Demirel. a n e öncesinde İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ile bir arayageldi. daha denn ışbırlıgı \e Kafkasya'da ıslıkrar arayişinın oluşturduğu zırvede Cumhurbaş- kanı Süle>man Demirel. bölgede gıderek artan "uyuşturucu maddeticareti"ylemü- cadelede destek ıstedı. İran, Pakistan \e Af- ganistan de\ let başkanlanyla da özel görii- şen Demirel. Kafkasya'daki çatışmalann banş. istikrar ve ekonomik refahı zayıflat- tığını söyiedi Almatı'da dün sona eren 5. ECO zirvesinde öncelikli ışbirlığı alanları olarak belırlenen tıcaret. ulaştırma. haber- leşme ve enerjı alanlannda işbirliğinin güç- lendırilmesı vegeleceğedönük hedeflerele alındı. Zirvenin en somut adımı. Bakanlar Konseyi tarafından ımzalanan "TransitTa- şımacılık Çerçeve Anlaşması" oldu. Buna göre. ECO üyesı ülkelerin ışadamlanna vı- ze kolaylığı sağlanırken. Aşkabat'ta Tran- sit Tıcaret Komitesi kurulacak. Deklaras- yonda, taraflara. en kısa zamanda ECO ha- vayolu şirketi. ECO bılim vakfı. ECO kül- tür enstıtüsü ile ECO eğitım enstıtüsünün kurulması \eyaşamageçirilmesı deöneril- dı Gelecek zınenin 2000 yılının ılk yan- sında Bışkek'te düzenlenmesı yönündeki Kırgızıstan'ın önensı kabul edildi Cum- hurbaşkanı Demirel. zirve öncesinde İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ile sa- bah kahvaltısında bir araya geldi tki cum- hurbaşkanının görüşmesınde ağırlıklı ola- rak Türkıye-lsraıl ılişkilennın askeri boyu- tunun güçlenmesı ele alındı. Hatemi. Tür- kiye'nın lsrai! politıkasından rahatsız ol- dugunu açıkça bıldinrken. Demirel bir Arap iilkesi olan Mısır'ın da Tel-Avıv yö- netımıyle 20 yıl önce anlaşma ımzaladıgı- nı anımsattı. Cumhurbaşkanı. Hatemi gö- rüşmesiyle ilgili olarak şunlan söyiedi: "İran. fsrai/'in mevcudiyetinden şikâyet- çidir. Bana 'Bız onlan sevmıyoruz' dedi. Ben de kendisine, 'Onlar da sızi se\ mıyor' divemedim ama dunıjn böyle. De facto bir dunım oluşmuştur. O kadar de facto'dur ki, Filistin Kurtuluş Örgütü bile İsraü'in \arbğını kabul etmiştir. Ovle bir durumda M Arkası Sa. 17,Sû.4'te Hava Kuvvetleri Komutanı Kılıç, TSK'nin kararlılığını bir kez daha vurguladı 'Irticayı sıfirlamak için ant içtik'• MGK Genel Sekreteri olduğu dönemde irticaya karşı TSK'nin öne çıkan isimlerinden olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral tlhan Kılıç, dini siyasete alet edenlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyiedi. Hhan Kılıç, "trticayı sıfirlamak için ant içtik" diye konuştu. Genelkurmay Ikinci Başkanı Çe\ik Bir, Arina'nın PKK'ye destek verdiğinin herkes tarafından bilindiğinı söyiedi. Haber Merkezi - Hava Kuvvet- leri Komutanı Orgeneral İlhan Kı- lıç. Türk Sılahlı Kuvvetleri nin ir- ticaya karşı mücadelede kararlılı- ğını bır kez daha vurgulayarak "Ir- ticayı sıfirlamak için ant içtik" de- di. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreten olduğu dönemde irticaya karşı Türk Sılahlı Kuvvetleri'nin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınan Kılıç. atv'ye verdiği özel demeçte, "Türkiye' l de büyük bir potansiyel var. Bu potansiyel nasıl terörii marjinal bir duruma getir- diyse irticayı da o duruma getire- cektir. İrticayı sıfirlamak için ant içtik" dedı. Dindarla dinciyi birbirinden ayırmak gerektigini vurgulayan Kılıç, -Galiba herkesin kabüiyeti bu sentezi yapamıyor. Ancak bu farkı anlamak lazun" diye konuş- tu. Dini siyasete alet edenlere kar- şı mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Kılıç şunlan söyiedi: "Ben Kuran dışı fslama karşı- M Arkası Sa. 17,Sü.3'de Turizm Dosyası "Keşfettik, tükettik, terkettik..." DANIŞTAY BAŞKANI EROL ÇIRAKMAN 'TürktyeABD sömürgesideğil'• Danıştay Başkanı Erol Çırakman, hükümetlerin yargı kararlannı uygulama konusundaki isteksizliklerıni eleştırdi. Çırakman, Tayyip Erdoğan'la ilgili karara sert tepki gösteren ABD'nin Ankara Büyûkelçisi Mark Parris'i uyardı. "Türkiye, ABD'nin sömürgesi değil, yargı organlanna talimat vermek nezaketsiz bir tutumdur" diye konuşan Çırakman, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin ancak laik bir devlette söz konusu olabıleceğini söyiedi. ANKARA (CumhuriyetBfiro- su) - Oanıştay'm kuruluşunun 130 yıldönümii töreninde hükü- mete sert eleştirıler vöneltildi. Danıştay Başkanı Erol Çırak- man. yargı kararlanndan tercih edilenlenn uygulanmaması so- nucu hukuk devleti ılkesının za- afa uğratıldığını vurgularken, Türkiye Barolar Birlıği Başkanı • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te SOFRAYA KRAVATSIZ OTL Evyaşamına sıktyöneûm• Işılay Saygın tarafından hazırlatılan '"Örf ve Âdetlerimiz" kitabı, ev içindeki yaşantıya sıkıyönetim getiriyor. Kitapta sabah uykudan kalkıldığı andan başlayarak gün içinde nerede nasıl hareket edileceği, nasıl selamlaşılacağı, vemeklerden önce ve sonra neler yapılacağı belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlıgı'na bağlı Aile Araştırma Kurumu'nca hazırlatı- laı "Örf ve Adetlerinıiz'* kitabı, ev yaşantısını sıkı kurallara bağ- lıyor. Kahvaltıya katılmak i«in mutlaka tıraş olma, gi- ynme. saçlan tarama gibi "tapüması gerekenlerin" bîlirtildiği kitapta, bunlann Osman Hamdi'nin hocası Gerome'un 1889 da İstanbul'da yaptıgı u Pazarda Bir Arnavut" tablosu New Vork'ta açık arttırmajla SMtılacak. Tabloyu satışa çıkaran "Galerie d'Orsay" adlı Parisli kuruluş fîvat açıklamadı. New York'ta birİstanbullu ÖZGEN ACAR *Türk töresi"nden yola çı- Arkası Sa. 17, Sû. 4'te r ANKARA - Beşinci "L'luslararası Giizel Sanatlar Fuan"nın düzenledıgi Nevv York'ta ünlüdoğusalcı (onyantalist)ressam Jean-Le- on Gerome'un İstanbul'da yaptığı "Pazarda Bir AmaMit" tablosu satışa çıktı. Öğrencıle- ri arasında Renoir, Monet, Osman Hamdi gi- bı ünlü ressamlar bulunan Gerome'un 1889'da yaptıgı (41x32 cm.) boyutundaki bu tablosunu satışa çıkaran "Galerie d*Orsa>" adlı Parisli kuruluş, "Pazarda Bir Arnavut" adlı tablonun fiyatını açıklamadı. Gerome'un. Türk koleksiyoneulannda sa- tış rekoru kıran çeşitli tabloları bulunuyor. Açılış gecesi düzenlenen galanın giriş ücreti bın dolar (yaklaşık 250 milyon lira) olan fu- ann geliri, Nevv York'un doğu yakasındaki okullara katkıda bulunan bir vakfa bagışlan- dı. 700 yıllık bir zaman dilimi içinde Röne- sans'tan modern resme ve heykele kadar, de- ğerleri en az 2 bin dolardan başlayan ve bazı- lan birkaç milyon dolara kadar çıkan yüzler- ce sanat esennin pazarlandığı fuar çarşamba günü sona erecek. İngılız Brian ve Anna Houghton çiftinin düzenlediği bu flıara Fransa'dan 19, Ingilte- • Arkası Sa. 17,SiL9'da Arkadaşlarımız turizmin ana kaynağı Ege ve Akdeniz'i dolaştı: Ayvalık, Foça, Çeşme'de Asumah Abacıoglu, Kuşadası, Didim ve Olüdeniz'de Celal Yılmaz, Bodrum ve Marmaris'te Merih Ak, Göcek ve Dalyan'da Özcan Özgür, Antalya ve Alanya'da Bülent Ecevit 'in turizm izlenimleri.... Merih Ak Bodrum'u yazdı Bugün arka sayfada ÜLKÜCÜ BAB VIVIN KKTC'DE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR Çakıcı'nm gözü kumarhanelerde• ABD'de olduğu söylenen Alaattin Çakıcı'nın, KKTC'deki kumarhaneJerin büyük bölümünün denetimini eline geçirdiği öne sürülüyor. Susurluk'un önemli halkalannın sık sık bir araya geJdiği KKTCde eroin pazannın genişlediği de bildiriliyor. OZGURULLSOV lnterpol'ün kırmızı bültenlearadığı ülkücü ba- ba Alaattin ÇaJocı'nın KKTCde bulundugu ve Kuzey Kıbns'taki kumarhanelerin denetimini ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor. KKTC'deki Cumhunyetçi Türk Partisi'nden bıryetkılı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın "Elimize, ABD'de bulundujjuna dair bilgiler geliyor" dedi- ğını hatırlatarak "Alaattin Çalocı'vı uzakta ara- masiDİar, Kıbns'ta arasın- lar" diye konuştu. Cumhurı- yet'e bılgi \eTen ve ısminın açıklanmasını istemeyen CTP yetkılısı, Çakıcfnın KKTC'deki kumarhanelenn neredeyse tümünün deneti- mini ele geçirdiğinı söyiedi. KKTC'dekı kumarhaneleri önce Oral Çelik'in almayı pianladığını söyleyen CTP yetkilısir > -Oral Çefik'in Ku- zey Kıbns'a hareketinden önce yakalanması üzcrine. kumarhaneleri ele geçirme işini Alaattin Çakıcı üstlen- di" diye konuştu. 1994 Eki- mi'ndetetıkçı Da\utVıldız'a Engin Civan'm \urulmasi talimatını veren Alaattin Ça- kıcı'nın Kuzey Kıbns'tabu- lunduğu, Yenı Kıbns Partı- si'nin (YKP) üst düzey bir yetkilısı tarafından da dogru- landı. YKP yetkilisi. Çakı- cı'nın Girne'de dolaşırken görüldüğüpü ve ku- marhaneleri ele geçırmek için Ada'ya geidiğini kaydetti. KKTCde Kıbrıslı Türkler tarafından kurulan bütün kumarhanelenn zamanla Türki- ye'den gelenlenn denetimine geçtığıne dikkat çe- ken YKP yetkilisi. "Girne yakınlanndaki Aca- pulco Casinosu dışında hepsi şimdi Türkiyeli- lerde" diye konuştu. Cumhunyet'e bılgi veren • Arkası Sa. 17,SiL3'te Yunanlı Bakan Cohaçopulos 4 S-300'im adresi Girit değil Kıbns' • Yunanistan Savunma Bakanı Cohaçopulos, Rodos'ta devam eden BAB toplantısından sonra Rum gazetesine verdiği demeçte, S-300'lerin Güney Kıbns'ta konuşlandınlacağını, bu durumun Yunanistan'ı ilgilendirmediğini söyiedi. REŞATAKAR LEFKOŞA - Yunan Savunma Bakanı Akis Cohaçopulos, Rodos'ta devam eden Batı Avrupa Birlıği toplantısını izle- yen Fileleftheros isimli Rum gazetesine verdiği demeçte, Rus fuzelerinin Güney Kıbns yerine Girit e yerieştirilmesi Arkası Sa. 17, Sü. Vde 10. ULUSLARARASI İSTANBL'L TIYATRO FESTİVALİ • 12. Sayfada \NKARA BAHARINDA 3RESDEN FILARMONİ • 12. Sayfada 3MER ULUÇ'LTM SON ÇALIŞMALARJ • 13. Sayfada YÖNETMENLERJN 15 GÜNÜ' 30YAŞ1NDA • 13. Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCAYL REK Garip Durumun' Degişik Yanları... Siyaset dünyamızda varsayımdan geçilmiyor. Kimine göre, bir durgunluk dönemi yaşanıyor. Kimine göre, hükümet çalışma temposunu hızlan- dırmak için yollar yöntemler arıyor. Bir ay önce bir hedef belirlemişti hükümet: Irtica ta- • Arkası Sa. 17,Sü.l'de işçilerle köylüler karşı karşıya Euro- gold'un "ücretsız izne" ayırdığı işçiler, dün Bergama girişinden kent merkezine yürü- yüş gerçekleştirmek istediler. Emniyet güçleri, ışçilerinyürüyüşünü "izinsiz" oldu- ğu gerekçesiyle engelledi. • 3. Sayfada Benazir Butto tutuklanacak Pakistan'ın Sind eyaleti Yüksek Mahkemesi, hakkın- da açılan davanın dünkü duruşmasına ka- tılmayan eski başbakan Benazir Butto hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bena- zir Butto başbakanlığı dönemınde yolsuz- luk yapmakla suçlanıyordu. • 8. Sayfada 'Devlet Tiyatroları kan kaybediyor' TO- BAV, Kültür-Sen ve Konservatuvar Mezun- lan Dayanışma Derneği, Kültür Bakanı Ta- lay'ı göreve çağırdı. • 3. Sayfada BORSA •ûDun 4254 Oncekı 4210 DOLAR ODun 252.000 Oncekı 251.200 MARK | ALTfN ûDun 142.000 Öncek/ 141.900 ODun 2.440.000 Oncekı 2.440.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Borsa keyifsiz başladı Birinci seansta küçük çaplı düşüş yaşandı. Iş Bankası C ve kamu hisselerine de satış gelmesi, en- deksin düşmesine yol açtı. • 10. Sayfada Üç nükleer deneme Uluslararası cami- aya meydan okuyan Hindistan'ın yeraltın- da'üç ayrı nükleer deneme yaptığı bildiril- di. Denemeler Hindistan'm komşulan ta- rafından şiddetle kınandı. • 8. Sayfada Yeni BÎP Coğrafya Şekilleniyor ALMATl - Hani o. "Davulun sesi uzaktan hoş ge- lir" sözünü Orta Asya'ya uyarlamak gerekirse şunu söyleyebiliriz: "Coğrafyantn görûnümü haritadan hoş gelir". Pek çok olanağı ve pek çok zorluğu beraberinde • Arkası Sa. 17,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog