Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 94 yaşındaydı Aydınlanma şcûriOkay vefatetti İstanbul Haber Servisi - Aydınlanma dönemi şaırlerinden Haşitn Nezihi Okay. dün sabah kalp yetmezliğı nedenıyle 94 yaşında yaşamını yitirdi. Okay"rn cenazesi yann. Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Küçükyalı MezarlığYnda toprağa verilecek. Haşım Nezihi Okay, 1904'te Niğde'de doğdu. Orta tahsilını Trabzon Öğretmen Okulu'nda tamamladı (1924). Trabzon ve Izmir'de beş yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Darülfünunu Edebiyat Şubesı'nde sınav vererek {1930) ortaöğretim Türkçe ve edebiyat öğretmenliğine geçtı. Sinop, Zile, Develı. Bursa. Bandırma'da öğretmenlık yaptı. İstanbul Atatürk Kız Lisesı edebiyat öğretmenlığinden emekliye aynldı(1969). Şiire gazel ve kasıdeler yazarak başlayan Okay"ın ılk şiiri 1921 'de Trabzon'da yayımlanan lzler dergisinde çıktı. Akşam Şarkılan (I934)vellgar(l935)adlı kitaplannda yer alan şiırlerini, daha önce ve sonra yazdıldanru da ekleyerek Ömrümden Yapraklar'da (1978) topladı. ÜçyılönceİLESAM'm Büyük ÖdürOnü almaya hak kazanan Okay, halk şiin ve edebiyatı üzerine de önemli araştırmalar yaptı. Aşık SiimmanL Seyrani. Dertlu Köroğlu \ e Dadaloğlu'nun şıir ve deyışlerini derledi. Genel kurul ve komisyonlanndaki tıkanıklığın aşılması için yeniden gündem belirleniyor Meclis'i çahştırına arayışıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TB- MM Genel Kurulu ve komisyonlanndaki tıkanıklığın a^ılabılmesi amacıyla iktidar partileri ve CHP grup yöneticilerinın Mec- lis gündemini yeniden belirlemek üzere ya- nn bir araya gelmeleri bekleniyor. Bir yan- dan CHP'yi ikna girişimlerinde bulunan ANAP grup yönetimi diger yandan da ANAP milletvekillerinin TBMM çalışma- lannafiresizkatılımmısaglamaya yönelik formüller anyor. Devamsızlıkta ısrarlı olan millervekilleri için dısiplin mekanizması- nın işletilmesine yönelik çalışmalar yapı- lıyor. TBMM'yi çalıştıramayınca ANAP mil- letvekillerine "erken seçim" tehdidinde bu- lunan Başbakan Mesut Yılmaz. CHP'nin desteğini sağlayabilmek amacıyla Meclis gündeminin yeniden belirlenmesi için par- tisinin grup başkanvekillerine talimat ver- di. iktidar partilerinin TBMM Genel Ku- nılu'nun gece çalıştınlması yönündeki gi- rişimlerine, gündemle ilgili itirazlan nede- niyle destek vermeyen CHP'lilerin de öne- rileri alınarak gündemde bekleyen 2"?2 ya- sa tasan ve önerisi arasından öncelikle gö- rüşülecekolanlarla ilgili listegözdengeçi- rilecek. TBMM gündemini yeniden belir- lemek üzere yann bir araya gelecek olan ANAP, DSP, DTP ve CHP grup başkanve- killeri uzlaşmaya vanrlarsa. hafta boyunca gece çalışması yapılacak. ANAP yöneticileri. yönetmelik değişik- liğiyle, devamsızlıkta ısrarlı olan milletve- killeriyle ilgili olarak disiplin mekanizma- sının işletilmesinı planlıyorlar. ANAP gru- bu bu konuyu ele almak üzere salı akşamı yeniden toplanacak. iktidar partilerinin daha önce kendi ara- lannda yaptıklan toplantılarla belirledikle- ri öncelikli gündemde şu tasanlar yer alı- >ordu: - Yabancılann Türkiye'de ikametleri - Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınlan hakkında tasan - Kooperatifler Yasası'nda degişiklikön- gören tasan " - SSK Yasası değişikliği Başesgioğlu, dünyadaki metropollere göre İstanbul'da daha az olay yaşandığını söyledi 'İstanbul'da £aüi meçhul olay yok' tstanbulHaberServisi- tçişleri Ba- kanı Murat Başesgioğlu. kamuya mal olmuş, siyasi içenkli aydınlanmamış tek bir oîayın olmadıgını belirterek "Faili meçhul hiçbirola> yoktur. Sade- ce bir tanesinde failkri bellidir, onla- nn yakalanması an meselesidir" dedi. istanbul Valiliğı tarafından düzen- lenen "Ü Turizm Koordinasyon Ku- rulu MQUd Amirleri BilgUendirme Toplantısı~na katılan Başesgioğlu, tunzmin, ülkeye 10 milyar dolar ge- lır sağladığını ve sektörün 2 milyon kişiye istihdam kaynağı oluşturdu- ğunu söyledi. Istanbul'da yılda 120 bin olay yaşandığını. dünyadaki bü- yük metropollerle karşılaştınldığında kentteki olaylann hem daha az hem de faillerinin yakalanma oranının da- ha yüksek olduğunu vurgulayan Başesgioğlu şöyle dedi: " Kamuya mal olmuş, siyasi içerikli aydınlan- mamış tek bir olay yoktur. Faili meçhul hiçbir o- lay yoktur. Sadece bir tanesinde... FaiUeri belli- dir, onlann vakalanması an meselesidir. İstanbul gibi nüfusu 10 milyon olan bir kentte banka so- yuluyor ve faiüeri 35 dakikada yakalanıyor. Po- lis şehit ediliyor ve yine failleri 48 saat içinde ya- kalanıyor. Bu, polisimizin vejandarmamızın öz- İçişleri Bakanı Başesgioğlu önceki gece V'ali kurlu Aktaş ve Emniyet Müdürii Hasan Özdemir'le birlikte, İstanbul genelindegerçekleştirilenhuzuroperasyonunakatıldı.(Fotoğraf: ÖZKANGÜVEN) verili çalışmasının sonucudur." Trafik konusuna da deginen Başesgioğlu. "karanokta" diye tabıredilen yerlerin ıslah edı- leceğinı veya daha çok uyan levhası konulaca- ğmı söyledi. ABD'deki suçlulann iadesiyle ilgili bir soru üzerine Başesgioğlu. "Biz bu konuda Interpol olarak yardımcı oluyoruz. Esas görev Adalet Ba- kanlığı'nındır. Türkhe. hangi sebeple olursa ol- sun. yurtdışındaki bu kişilerin getirilmesi için gayret içinde olmuştur ve bu gayreti devam ede- cektir" dedi. Başesgioğlu. önceki gece Vali Kut- lu Aktaş ve Emniyet Müdürii Hasan Özdemir ile birlikte. İstanbul genelinde gerçekleştirilen hu- zur operasvonuna katıldı. 474 kışınin gözaltına alındığı operasyonlar sonucu 5 adet delici \e kesıci alet ile 65 gram uvuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 101 araç trafıkten men edilirken 13 milyar 426 milyon lira para cezası kesildi. - TCY ve TMY'de değişiklik yapan ta- sanlar - TSK Personel Yasası degişikliği -Türkiye ile Bulgaristan ve Kazakistan arasındaki uluslararası anlaşmalann onay- lanmasma ilişkin tasanlar TBMM gündeminde bu listede yeralan- lar dışında Vergi Reformu, Devlet Memur- lan ve Emekli Sandığı Yasalan ile Türk Ti- caret Yasasfnda değişiklik öngören tasan- lann yanı sıra; ırtica ile mücadele tasanla- n kapsamında TBMM'ye gönderilen ve komisyonlarda kabul edilen üç tasan yer alıyor. Cami önlerinde gösten yapılmasını önlemeyi, cami yapımını ızne bağlamayı ve camilerin Diyanet Işleri Başkanlığı'na devrini öngören bu üç ta- sannın dışında komisyon- larda hâlâ bekleyen diğer irtica ile mücadele yasa tasanlan ıse şunlar - Vakıflann irticai fa- aliyetlerde bulunmalannı engellemeye yönelik Türk Medeni Yasası deği- şiklıği. - İrticai faaliyetlere ka- nşan personelin eylemle- rinin raporlarla tespit edilmesi halinde bakan onayı ile meslekten çıka- nlmasını öngören Dahi- liye Memurlan Yasası de- ğışikliği. -irticai faaliyetlere ka- tılan kamu görevlilerinin devlet memurluğundan çıkanlmasını öngören ta- san. -KJTvebağlıortakhk- larda sözleşmeli çalışan- lann irticai eylemlere ka- rışmalan durumunda sözleşmelerinin feshedil- mesine ilişkin 300 sayılı KHK degişikliği. - Devritn yasalanna uymayanlara hapis ve pa- ra cezalannı arttıran tasa- n. - lrtıcaı hareketlere destek veren vakıflariçin Devlet Denetleme Kuru- lu'nun devreye sokulma- sına ilişkin tasan. i'Jv: . . AVRUPA İ S T A N B U L K'OLEIİA l m a n c a İ l k ö ğ r e t i m O k u l u / L i s e Kesintisiz Almanca Eğitime Merhaba Alman Kültür ve Hayır Derneği DİE BRÜCKE e.v. Dt. Kultur u. Wohltatigkeitsverein danışmanlığında kurulan, İstanbul Özel Avrupa koleji, eğitim sistemindeki başarısı dünyaca kabul edilen Alman eğitim sisteminin Türkiye'deki uzantısı ve s^ntezidir. Uzman Alman ve Türk eğitimcilerle, anaokulundan başlayarak, liseden mezuniyetle bitecek, kesintisiz Almanca eğitim veren ilk özel Türk koleji olan İstanbul Özel Avrupa Koleji, aynı zamanda İngilizce eğitimini de Almanca eğitimle eş düzeyde veriyor. 1998-99 Eğitim-Öğretim yılında, Ana stnıfı, 1.2.3.4.5. sınıflara ve 6. sınıfa öğrenciler alınacaktır. Okula giriş koşulları ve okulun felsefesi hakkında bilgi almak için, 11 Mayıs 1998 Pazartesi gününden itibaren okulumuza başvurulması rica olunur. Prof. Muammer Aksoy Cad. No 9 (ADdi ipekçi Spor Salonu yanı) Zeytinburnu - İSTANBUL Tei' (0212) 547 80 10 - (0212) 547 80 03 AVRUPA KOLEJ]A l m a n c a İ 1 k Ö ft r e t t m O k u l u / L t s e Das EUROPA COLLEGE İstanbul Wir vverden im Schuljahr 1998 / 99 eine zvveisprachige Grundschule mit Türkisch und Deutsch als Unterrichtssprachen eröffnen. Wir beabsichtigen für Kinder mit bereits vorhandenen Deutsch- kenntnissen eine gesonderte Klasse zu eröffnen. Ab dem 1 1. Mai laden wir alle Interessenten zu uns ein. Der Verein "Die Brücke e.V." unterstützt die Gründung des Europa - College. Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 9 (Abdi ipekçi s Spor Salonu yanı) Zeytinburnu - İSTANBUL 5 1 Tel (0212) 547 80 10 - (021 2) 547 80 03 KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3 HAT) Oyunlaşııran ve Yonetcn Za.erD.per Alper Maral Perşembe 20.30 68-98Pazar 14.30 UU ~ Karaca Tiyatrosu'nda (0212) 245 24 90 TURNE NEDENİYLE SON OYUN CUMAIJ Sanat Galerisi YAPRAK BERKKAN Resim Sergisi 12 Mayıs - 5 Haziran 98 Şakayık Sk. 45/3 Teşvikiye 80200 İstanbul Tel: (0 212) 248 31 65 Fax: (0 216) 368 69 46 3 3.R0XY MUZIK GUNLERİ'NDE 5 5 ) X H | KENDİ MÜZİĞİNİN PEŞİNDE TAM 67 GRUP! HEPSİNE TEŞEKÜRLER Kültür Sanat Ödül töreni ve Bulgar Grup Ostava'nın konseri 18 Mayıs'tadır. Bilgi için: 0 212 234 32 36-230 29 06 URL: httpy/www.roxy.com.tr E-mail: Club@roxy.com.tr 4ARA OFKÎ ; GE2ÜN ' H1SAR. WKUT ŞAHLANAN CUNEYT SAĞ JAZZ MANIA DUNYAMN UCUNOAKl FENER . FULL GASaiNE THE JITTERS THE •JACHINE Bİ GRUP MURAT ÇOIBIYIK MURAT BOROVRU WEE0 L0W r OGGY SONSUZLUK BIRIKtNTISI.' Z / İRFAN UNSAL CERBERUS ANKH TAKSiM KOZA AHMET BULENT ATAHAN KURYE ' PIRELI KEDI, ASPHALT JACKAUS . GOLGE . DEFO , M«/i BALIK UMUT GOKÇEN • KUKLA JR / ANTIS1LENCE KAYGAN ZEMIN KEBEM ' SİNAN MUTLU .• NEO PLAST • ARTK TORIA KÖR TALIH BAŞUK BORDERUNE MAİ MEUH GONENÇ DAWM Z!G 2AG ULUMINAT: ' AK VE KARA .' a i F GÖKBUİİİT «/Nl ERTEPE TAXI YCHORUS HOMO-GENHJS EYÛP BERK O3U) HOUSE AY VRKTI SOUND DF FUNKNESS AŞK RAM JUUA HAYRA ALAMET HEAD D0WN rırfCRKU WL «ARAİBRAMMGIL ' DR-G E BLRAK AKTPİ T - H S ^ K VE 11-12-13-14 VE 17 MAYIS AKŞAMLARI SAHNE ALACAKLAR AYKUT ŞAHLANAN / WEED / L0W / FOGGY / DEFO / UMUT GÖKÇEN / NEO PLAST / YASEMİN GÜRES / DAWN / TAXI / YCHORUS / COLD HOUSE / NİL KARAİBRAHİMGİL / BURAK AKTEN / TT-LASTİK ilanlarınız İçin: 19:00 Klasik Mûzik Konseri: MSÜ D€viet Konservatuvan "agot Dörtlüsû Cenk Atalay Ömûr Kazıl Kaan Yalçn CemAktalay 19:00-21.00 Sûyleşi: FHİzAli 'BCılem Arel ve Elektronık Müzik" 1 Bar ve Cafe ilanlarınız için 293 89 78 (3 hat) 17:30 Video "Yo-Yo Ma Carcerı-nin Seü (55 dk.- ingilizce) 11:00-13:00 K l a s i k T ü r k Mûziği Atötyesj: Wfi«raçn (2 Kat) 15:00-17:00 Atölye Bora Ayanoğlu " ! t S t l 7 4 K ) 16:00-18:00 SMJ> Maden » Çtğlaym YıUu "Caz Grtannda Yenı Akımlar' Müzık at«lyelcrin« rezemsyon için: Serpil BALCI Tel: (0212) 292 06 55 BORUSAN BORUSANKültüf Ve Sanat Etkinlikler ücretsizdir. ÖDP'den konferans Kıbns'ta banş için sol cephe ÖZGÜRULUSOY Kıbns Türk kesimi, Rum kesimi, Yunanistan ve Türki- ye'den sol partiler, adanın bütünlüğü temelinde banşın sağ- lanması için ortak bir deklarasyon imzalayarak her türlü Enosis ve taksime karşı olduklannı açıkladılar. Özgürlük ve Dayanışma Partisı (ÖDP) tarafindan dün tstanbul'da düzen- lenen "Kıbns Banş Konferansı"na katılan partiler. yayım- ladıklan deklarasyonda Birleşmiş Milletler çatısı altinda, adil ve kalıcı bir banşa yönelik her türlü arabuluculuk giri- şimini desteklediklerini de bildirdiler. Kıbns sorununun çözümü için yürütülen banş görüşme- lerinin tıkandıgı bir dönemde düzenlenen konferansa ve konferans öncesi yürütülen görüşmelere. Rum kesiminden ana muhalefet partisi AKEL (Emekçı Halkın Ilerici Partisi), Türk kesi- minden ana muhalefet partisi CTP (Cumhuri- yetçi Türk Partisi) ve par- lamento dışı YKP (Yeni Kıbns Partisi). Yunanis- tan Komünist Partisi (KK.E), Yunanistan Sol 'Silahsız birada istiyoruz' Ehş Haberier Servisi - Sol partilerin yayımladık- lann ortak deklarasyonun bazı maddeleri şöyle: - Adanın askerden ann- dınlması nihai amacıyla ordulann ve silahlanmanın aşamalı olarak azaltılması konusunda bir anlaşmaya vanlmalı. - Askeri değil, Birleşmiş Milletler çatısmda gerçek- leşririlecek banşçıl bir çö- zûm için diyalog başlatil- malı. - BM kararlan doğrul- tusunda, iki toplumlu, iki bölgeli Federal Kıbns Cumhuriyeti'nin bağım- sızlığı, bütünlüğü ve ege- menliği güvence altma alınmalı, her türlü Enosis ve taksim planma karşı çı- kılmalı. - Çözüm, iki toplumun siyasi ve ekonomik eşitli- gine dayanmah. - Şovenizme, dinsel fa- natizme ve önyargılara karşı kalıcı ortak cephe oluşturulmah. - Kıbns'ın AB"ye üyeli- gi konusunda partiler ken- di görüşlerini korumakla beraber diyaloğu sürdür- mek konusunda görüş bir- Hği içindeler. - Partiler arası toplantı- lar sürmeli. Gençlik kuru- luşlan. sendikalar ve ben- zeri kuruluşlar arasında da benzer toplantılar düzen- lenmeli. ve tlerici Güçler Ittifakı (Synaspismos) katıldı. Söz konusu ülkelerin sol partilerini ilk kez bu denli geniş bir platform- da bir araya getiren kon- feransta. başta adanın Avrupa Birliği'ne tam üyeliği olmak üzere be- lirli konularda çıkan gö- rüş aynlıklanna karşın. sol parti temsilcileri, "di- yaloğun tek çözüm" ol- duğu konusunda uzlaş- maya vardt. ODP Başkanı üfuk Uras, konferansın açılı- şında yaptığı konuşma- da, "Şovenizme ve dinsel fanatizme karşı oluştur- duğumuz bu cephenin kabcı olmasını isti>oruz" dedi. "DayatmacLnüliter resmi tavTa karşı, sol par- tilerin tek gerçek seçene- ği örgûüejebUeceğini'' kaydeden Uras. "Sağo lar çok sık buluşuyor, a- ma sorunlann kiBtJenme- sinde de en bü\ükpav on- lann" diye konuştu. AKEL Siyasi Büro Uluslararası Ilişkiler So- rumlusu Andreas Kypri- anou, konuşmasında KKTC lideri Rauf Denk- taş ve Ankara'yı "uzla$- mazlığa davalı politikalar üretmekle" suçladı. AKEL'in. Kıbns"ın ada olarak AB'ye tam üye ol- masından yana olduğu- nu, Türk tarafından bir delegasyonun da görüş- melerde yer alması gerektiğini sa\unan Kypnanou. bir so- ru üzerine, "Kıbns'ın AB'ye entegrasyon taksim sayılacak- sa, AKEL o zaman, "AB'ye hayır. bütünleşmiş bir Kıbns'a e\ r et' diyecektir" şeklinde konuştu. CTP Genel Sekreteri Ferdi Sabit Soyer. konuşmasında Atina ve Ankara hükümetlerinin Kıbns'ı koz olarak kullan- dığını, Kıbns'taki Rum ve Türk liderliklerinin de dayatma- cı polıtikalarla işi yokuşa sürdüğünü söyledi. KKE adma konuşan Babis Angourakis. ABD'nin Kıbns politikasının petrol ve dogalgaz coğrafyasındaki hesaplara dayandığını vurguladı. NATO'nun kendisine yeni tehdıtler aradığını. adaya BM gücü yerine NATO gücü koyma plan- lan yapıldığmı belirten Angourakis, "ABdebu çözümü des- tekliyor. Kıbns'ın AB'ye girmesi buna alet ediliyor" diye ko- nuştu. Toplantıda. YKP Başkanı Alpay Durduran. Sol İttifak'tan Genel Sekreter Mustafa Mustafa ve Tasos Trikas da birer ko- nuşma yaptı. Konferansa, adanın bütünlüğünü savunan ya- zılanyla tanınan ve 1996 Temmuzu'nda öldürülen gazeteci Kutlu Adah'nın eşi İlkay Adalı da katıldı. ao HADEP'liye gözaltı Faşist saldınlan protestoya müdahale ib m İstanbul Haber Senisi - Halkın. Demokrasi Partisi (HADEP) istanbul ll Genç- lik Kornisyonu'nun Bakır- köy Özgürlük Meyda- nı'ndaki faşist saldınlan protesto gösterisine polis müdahale etti. Müdahale so- nucu yaklaşık 40 kişi copla- narak ve yerlerde sürüklene- rek gözaltına alındı. Bakırköy Özgürlük Mey- danı'nda saat 13.00 sırala- nnda toplanan HADEP İs- tanbul ll Gençlik Komisyo- nu üyeleri, gözaltına alınma- lar sırasında zılgıt \e alkış seslen arasında "Faşizme karşj omnzomuza", "Kenan Mak ölümsüzdür" ve "Ya- şasın halklann kardeşliği" sloganlannı attı. Gençlik ko- misyonu adına yapılan açık- • lamada. HADEP'lilere kar- ; şı faşistlerin bir maşa gibi kullanıldığı ifade edilerek. "Faşistlerin, Ümit Cihan * Tarho, Kenan Mak ve Bilal, Vural'ı karletmesi yeni poll-;r tikalann bir başlangiddır",^ denildi. 1|f j Açıklamanın ardmdan da-/; ğılan HADEP'lilerin etrafi-.;- nı çevıren polis. cop kullana- • A rak müdahale etti. Partılile-'i'. ri yerlerde sürükleyen ve tar-', 1 taklayan güvenlik güçleri 40^)1 kişiyi gözaltına aldı. ^' Hamileliğinin son ayını bile görev başında geçiren, dünyaya getirdiği bebeği altı haftada yaşama alıştırmaya zorlanan, aklı kreşte veya okuldaki çocuğunda iken poliklinikte-serviste-ameliyathanede- laboratuvarda hastalanna hizmet veren anne-hekimler... Hekim evlatlar yetiştirmiş anneler... Ve tüm annelerimiz, İSTANBUL Sizlere şükranlarımızı sunuyor, uzun, 'ABIP mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. O D A S I u 01 ^ i \ l l İZ P£ XI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog