Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 MAYIS 1998 PAZAR HABERLERIN DEVAMI GUNCELcÜINEYT ARCAYİJREK • Baştarafı 1. Sayfada Çoğu zaman sıyasete ve sıyasetçıye yok edılmesı gerleken oğeler dıye bakan gozlerden ve eylemlerden yakınarak bugunlere gelıyor Cumhurbaşkanı Demırel Ne kı şu sıralar yasama organınm sureklı ve yeteriı çalışma duzenınden yoksun gorunmesı sıyasetçılere yönelık eleştınlerın dozunu arttınyor Tıkanıklığı hıçbır partı ustlenmıyor ANAP ve DSP CHP'yı, muhalefet ıse ıktıdar partılerını suçluyor Baş- ta ırtıca yasaları çıkmıyor CHP'yı dınlersenız ırtıca ya- salannın asıl sahıbı olan ANAP'lılar, gereklı tıtızhğı gos- termıyor Komısyonlarda yasalan yozlaştıracak her gı- nşımın ya ıçınde oluyorlar ya da FP'ye destek verıyor- lar DSP lıderı Bülent Ecevit ortağı ANAP'ın mılletve- kıllennın TBMM'dekı goruşmeiere katılmayışını eleştır- mıyor Saldırı oklarını CHP'ye ve lıderı Deniz Baykal'a yonettıyor Baykal'ın "Meclıs tatıle gırmeden once öncelık ta- nınan -ırtıca, vergı gıbı- tasanlann 'hazıran sonuna ka- dar' çkanlması koşulunu öne surduğünu" belıriedık- ten sonra Ecevit, şoyle dıyor "Gündemdekı tasanlann hazıran sonuna kadarya- salaştınlabılmesı ıçın TBMM'nın çalışma saatlennın uzatılması zonınlu Bunu engellıyor (Baykal) Tasanlar konusunda hem Meclıs7 hızlı çalıştınp bu yasalann çkmasını sağlayın, dıyor hem de ayağımızı bağlıyor" Sonuç nereye vanyor? Sıyasetçıler bırbınnı suçlaya- rak Demırel'e ters duşuyorlar Sıyasetçıler bırbınnı bı- çıyorlar Hatasız kul olmaz! Ola kı gozunuze çarpmıştır DTP Genel Başkanı Hü- samettin Cindoruk, sıyaset buyuklennın yarattığı son manzara-ı umumıyeyı şoyle ozetlıyor "Ankara'da herkes vıdı vıdı yapıyor Çok seçım, az ış Çok konuşma, yok ış " Haksız mı1 ? Gerçı, Turk sıyasetının onde gelen kusuru hatasını görmernek, gorse bıle kabullendığını açıkça soyieye- memek Bırey olarak sıyasetçı olarak "ınsan beşer, kuldurşa- şar" atasozu ongorusune ınandığımız an zaten kımı tı- kanıklıklann, kımı yerde amacını aşan hatalann onunu açmış, duzeltılmesıne otanak sağlamış olmayacak mı- ? Işte, ktşısefbırornek BBP Genel Sekreterı Mehmet Ekici'den gelen faks son yazılanmdan bırınde BBP'den "kıytınk" sozcuğu ıle soz etmemı esefle kar- şıltyor, şıddetle kınıyor Açıklayayım O yazının dızımınde o sozcukten son- ra gelen "oydakı" sozcuğu duşmuş ve tabtı ıfadeesef vencı bır bıçımsellık almış Durumu Ekıcı'nın faksından sonra fark ettım Ustelık o sozcuğu "kuçuk oy sahıbı partı anlamın- da kullandığımı, partıyı kuçumsemek anlamında yaz- madığımı ıçtenlıkle belırtmelıyım Fikırse) alandakı goruşlenmız bırbınne ne denlı aykı- n duşerse duşsun, Ekıcı'nın vurguladığı gıbı legal bır partı olarak "BBP nın kendı ıçenğınde her türlu ılke ve düşünceye saygılı, demokrasıden yana, bıriık ve bu- tünlüğü savunan sıyası bır çızgıde" sıyasal bır varlık ol- duğu yadsınabıiır mı'' Benzen başka bır olaya da değıneyım 4 Nısan'dakı yazımda Cumhunyet'te çıkan ırtıcayı destekleyen ser- mayeyie ılgıh bır rapordan alıntılar arasında kımı şırket ısımlen vermıştım Isımler arasında "Kelebek"ın de adı geçıyor. Her karşılaştığımızda dostça setamlaştığjmız unlu ışadamı Şank Tara'mn "kendı şırketlen arasında olan 'KetebekVn ırtıcayı besleyenler arasında gostenlmesı- ne uzulduğunu" bır ay dort gun sonra bıldırdıler Doğrusu once "ınsan beşer, kuldurşaşar" dedım, a- ma küçuk bır araştıımadan sonra ortaya bır sonuç çık- tı: Cumhurıyet'te yayımlanan rapor "devletın çok önemlı bır kurumundan" gelmıştı buromuza Yenıden aynen aktanyomm "Gülen grubunun faalı- yetien, zengın ışadamlanndan buyûk mıktarda hıbe ve yardım aldığı bılınmektedır (UlkerBıskuvılen, Kelebek Mobılya, Bıngo Detenan, Koyunlu Halı, Çetınkaya Ma- ğazalan gıbı)" Bu Kelebek, Şara'nın kelebegi'mı yoksa kımın kete- beğı, bılemıyorum Incetemek ısteyene raporun o sayfası amade 1 Öncü Gençlik'in 4. yıldönümü kutlandı tstanbulHaberServisi-68 kuşagının, bır anlamda kur- tuluş savaşı oldugu behrtıle- rek gençlığının "tam bağım- sız Türtdye" ıçın mucadele ettığı vurgulandı Ijçı Partısı'nın gençlık ko lu Oncu Gençlık kuruluşu- nun 4 yıldonumunü dun •^68'den 98'e, Dev-Genç'ten Öncii GençJik'e" adlı bır et- kınlıkle kutladı Mecıdıye- köy Kultur Merkezı'nde du- zenlenen etkınlıkte konuşan Öncü Gençlık lstanbul Baş- kanı Gökçe FıratÇulhaoğhı. 68 hareketınm bır anlamda kurtuluş savaşı olduğunu be- lırterek Mustafa Kemal'ın deyımıy le "tstiklali tam Tür- kfye"yı arzuladıklannı be- lırttı Oncu Gençlık'e katı- lan 300 gencın devnm >emı- nı ettığı etkınlıkte konu^an ADD lstanbul Şube Başkanı Bilge Bügiç 68 hareketınm karanlık ve akıldışılığa kar>ı venldıgını behrttı Gazete- mızvazan ŞükrsnSoner ıse emperyalızme karşı muca- dele ıçın evrense! mucadele gerektıgını vurguladı CHP PM uvesı Bedri Baykam da' gençlenn Uğur Mumcu'>u ornek almalan gerektıgını soyledı , Milli Piyango cekildi 125 milyar dörde bölündü 125 MİLYAR LtRA: 230690 Muğla, Mersın, tzmır, Ankara 25 MİLYAR LİRA: 072613 Burdur. Beypazan 10 MİLYAR LİRA: 326596 lzmır Ankara. tstanbul, Alaşe- hır 1 MİLYAR LİRA: 023165 Kocaelı, Ankara 024477 Samsun, Yalvaç 152806 Izmır. Çorlu 271394 Çorlu tstanbul, Izmır, Ankara 499966 Konya, Bursa, tzmır Ankara 500MİLYON LİRA: 007853 018228 045697 144894283578 288598 300077 527909 549083 599885 200MİLYON LİRA: 006482 102956 110558 128985 130871 141556 146331 177780 185030 209405 283609 302858 332171 340033 340616 352368 364454 396645 418152 419843 428279 480088 488676 489269 492061 502894 503791 539506 569744 595553 100MİLYON LtRA: 001140 042890 043822 049942 053468 059717 069134 073234 075288 091134 098610 108700 122834 167143 178804 184398 185703 219747 227224 239289 241470 251486 255538 260587 271893 292014 293462 326836 327054 329384 358075 364791 367560 370110 372845 381658 385143 405186 420424 430002 447842 461107 468617 469068 477720 480659 482874 491152 492086 503614 525012 529787 529852 545154 561972 565254 568090 583943 586637 597418 20MİLYON LİRA: 02426 05582 17306 20398 23321 26501 28225 30460 34590 39201 42522 46993 49385 50677 54635 57115 63108 70285 70976 85492 10 MİLYON LİRA: 1583 2783 2935 4986 6503 6934 7024 7576 7883 9277 4 MİLYON LİRA: 304 426 484 559 753 2 MİLYON LtRA: 03 10 90 96 AMORTt: 0 - 5 'Mafya sektör oldu'• Baştarafı 1. Sayfada hne geldığı vurgulandı Asayış Şube Muduru Halil Yıbnaz tarafindan hazırlanan raporda "Ülke- mizde organize suça uvgulanacak ya- sal du/enleme eksik dahi olsa uygu- lanmadığı veya nasıl u>gulanacağı kol- luk ve sav cı tarafindan jeterince bilin- mediği için tûm suçlar bire>sel suç ola- rak değerlendirUmektedir. Olayuı e- sas sahibi, yonlendiricisl gıiç sahibi Id- şiye ulaşılamamakta ve hakkında iş- lem yapılmamaktadır" denıldı Turkıye'de organize turu öıgutlu su- çun, 1970'lıyıliardasılah, yabancııç- kı, sıgara, dovız kaçakçılığı \e haraç toplama faalıyetlen ıle sınırlı kaldığı belırtılen raporda. bundan sonrakı ge- lışmeler şoyle anlatıldı # 1980 "den sonrakı yıllarda ıhraca- tın arttınlması ıçın hukumetm verdı- ğı teşvıkler sayesınde suç orgutlerı vurtdışında bulundurdugu dovızlen. ıhracat karşıltğı kazanılmış gıbı gos- tenp ulkeye getırmeye başlamış, bu arada sılah kaçakçılıgının yerını altın kaçakçılığı almıştır 0 80"lı yıllann ortalanna gelındı- gınde ulkedekı ekonomık knz nede- nıyle bırçok ışadamının borçlarını odeyemez duruma duşmesıyle bırlık- te yasal yollardan tahsıl edılmesı çok zaman alan, hatta bazen de ımkânsız olan alacaklannı bır an önce elde ede- bılmek ıçın organize suç orgutlen devTeye gırmeye başladı v e çek-senet tahsılatı sektor halıne geldı Orgutle- nen gruplar, kamuya an arazılen ışgal ederek satılmasına aracılık etme ıha- leye gıren kışılerı tehdıt \e baskı al- tındatutarakmenfaattemınetme ge- lır duzeyı yüksek olan ınsanlan tehdıt ve baskı altında tutarak haraç alma gı- bı olaylan gerçekleştırmeye başlamış. 1997 yılına gelındığınde çek-senet, ıhale, kıralık suç, hırsızlık malı pazar- lama okul çetelen kasahırsızlığı o- to hırsızlığı. fiıhuş goçmen kaçakçı- lığı, ışçı sımsarlığı kara para aklama konulan organize hale gelmıştır Kı- şılenn kazançlan ıle ılgılı olarak ma- lı kaynak araştınlmadığı ıçın başı boş para organize suçun ortaya çıkmasına neden olmakta. suç orgutlen gayn res- mı yollardan zengın olmuş kışılenn uzerıne gıtmektedır 0 Organize suç faıllen DGM de vargılansalar bıle. organize suç ıle mucadele ıçın TCK ve CMUK hu- kumlen yeterlı degıldır Genelgelerde çozum getırmemektedır 0 Şubat 1998'demerkezde Kaçak- çılık ve Organize Suçlarla Mucadele Daıre Başkanlığı'na baglı Organize Suç Şube Mudurlugu kurulduğu hal- de, ıl emnıyet mudurluklenndekı bu- rolar asayış şubelen ıçensınde yer al- maktadır Her bınmın bakacağı suç turlen belırlenmelı dağınıklık orta- dan kaldınlmalıdır 0 Merkezı savcılık \e kolluk tara- findan soruşturma yontemı benımsen- melı. Organize Suç Daıre Başkanlığı kurulmalıdır 0 Bu bınmde çalıştınlacak perso- nelın tamamı kurslu olmalı bu bınm- de sureklı çalışmalı. seçımlenne ozen gosterılmelı. tercıhen teror ve ozel ha- rekâtta çalışmış personel seçılmelıdır 0 Polıs-jandarma gorev bolgesı ayınmı organize suç konusunda kal- dınlmalı, gorev bolgesı ayınmı olma- dan operasvon >apılabılmelıdır 0 Sıyası partılerde. vargıda, emnı- yette askerdebozulmanınolduğunun ıddıa edıldığı ulkemızde. devletın bu- tun kurumlan yenı baştan rev ıze edıl- melıdır 0 DGM Başsavcısfna bağlı bır savcı. organize suç konusunda ıhtısas- laşmalı kolluk veyargı arasında ışbır- lığı yapılmalı. savcı polısle bırlıkte gorev yapmalı, bırbırlennı en lyı şe- kılde anlayabılmelıdır 0 Kara para uikeden dışan çıkanl- sa bıle ıade edılmelı. faılın suçtan el- de ettığı kazanç kendısınden tamamen alınmalı, genışletılmış musadere mu- essesesı ulkemızde uygulanmalı, bu- tun bunlar bır fonda toplanmalıdır 0 Organize suç orgutu lıderlen ve elemanlannın bırer kahraman halıne gelmemesı, kolay zengın olma yol ve yontemlennın halkın genış kesımlen ıçın umut olmaması. adalet duygusu ve korkusunun tamamen kaybolma- ması ıçın en kısa zamanda yasal ted- bırler alınmalıdır Vergi cezası geliri asbnı geçti • Baştarafı 1. Sayfada tnlyon 545 milyar lıra ola- rak gerçekleştı Soz konusu donemde vergı tahsılatı ıse yuzde 137 9 oranında arttı Geçen yılın ılk 3 ayında 689 tnlyon 928 milyar lıra v ergı toplanırken söz konu- su rakam, bu yılın aynı do- nemınde bır katnlyon 641 tnlyon 168 milyar lıra ola- rak behrlendı Bakanlık,bu y ıl vergı kayıp ve kaçağına vol açanlann yakasma da fena yapıştı 1997'nınOcak-Martdo- nemınde45 tnlyon 208 mil- yar lıralık vergı cezası kesı- İırken bu yıl mukellefler. 110 tnlyon 306 milyar lıra- lık vergı cezası ıle karşı kar- şıya kaldı Vergı cezaları. geçen yıllarda kâğıt uzenn- de kalıp odenmezken bu y 11 bu tablo da tersıne dondu 1997'nın ılk 3 ayında kesı- len vergı cezasının sadece 5 tnlyon 487 milyar lıralık bolumu odenırken bu yıl tahsıl edılen vergı cezalan, geçen yıla oranla yuzde 439 2 arttı ve 29 tnlyon 585 mılyar olarak gerçekleştı Malıye verılenne gore trafık kurallarına aykırı ha- reket eden suruculere kesı- len para cezalan da bu y 11ın ılk çeyreğınde, geçen yılın aynı donemıne gore yuzde 184 oranında artış gosterdı 1997 yılı Ocak- Mart done- mınde suruculere 894 mıl- var lıra para cezası venlır- ken bu rakam, I998"de 2 tnlyon 539 mılyar lıra ola- rak gerçekleştı Anca\ bu cezafar da trafık canavannı durdurmaya yetmedı Mahkemeler ve dığer ıl- gılı kuruluşlarda ılk 3 ay lık donemde vatandaşa. 7 tnl- yon 398 mılyar lıra para ce- zası kestı Dığer yandan, KlT'lenn satış gelırlennden de butçeye ılk 3 ayda 38 tnl- yon 931 mılyar lıra gırdı Soz konusu tutar. geçen > ılın avnı donemınde 16 tnlyon 971 mılyar lıra ola- rak hesaplanmıştı Bu arada 1997 gelırlen ıçın genel beyan donemı olan mart ayında, ışadam- lan. serbest meslek erbabı ıle repo ve faızgelın sahıp- len, 310 tnlyon 967 mılyar lıralık vergı beyanında bu- lundu Polis Amıeler Günü'nü 'kudadı' • Baştarafı 1. Sayfada melennekarşınpolısyetkılılen, "dağı- tm emri' dldıklânnı ve evlemın yasa- dışı olduğunubehrterek "Mahkemey* başMirun" veva "Gezici kayıp arama otobıisune gidin" dedıler Cumartesı Annelen ve destek olmak ıçın gelen ınsan haklan savunucuları bunun uze- rıne oturma evlemı yaptı Oturmaey- lemı yapan kavıp yakınlannın etrafını çevıren polıs, kayıp Fehmi Tosun'un eşı Hanım Tosun. kızı Kıymet Tosun. Hasan Ocak ın ağabevı \li Ocak. ka- vıp Huseyin Morsumbul'un eşı Fatma Vlorsumbül İnsan Hakları Dernegı (İHD) Gözaltında Kavıplar Komısvo- nu uyesı Nimet Tannkulu, Şehıt Albay Rıdvan Özden ın eşı Tomris Ozden kayıp Huseyin Toraman'ın teyzesı. Uluslararası Kayıplarla Mucadele Ko- ısmııuı 10.UIUSLARARASI » ™ İSTANBUL . . VMFI TIYATRO FESTIUALI mıtesı (ICAD) uyesı Birgul Kutan Ay- nur Koçak. Emine Duman. Kıymet Cengizve Omeradlı bır kışıyı tartak- layarak gozâltına aldı Otobuslere dol- durulan kavıp vakınlarını tartaklayan polıs. gozaltıları fotoğraflamak ısteyen basın mensuplarını engelledı Kayıp yakınlannın feryatlan arasında gotu- rulen otobustekı Tomns Ozden ın ba- yıldıgı goruldu Kay ıpyakınlanna des- tek vennek ıçın gelen bırgrup daalkış- larla Taksım'e dogru yûruyuşe geçtı Yuruyıışçulenn onunu kesen guvenlık guçlen grubun dağılması uzenne mu- dahale etmedı Cumartesı Annelen ve İHD lstanbul Şubesı adına yapılan açıklamalarda bazı güçlenn Şemdin Sakık'ın ıtırafla- nnı dayanak gostererek Cumartesı An- nelen'nıhedef aldığı sav unuldu Açık- lamalarda. "Gözaltında kaybedilenie- rin akıbetinin ortaya çıkanlması için hiçbirşey yapmayanlar. kayıplann bu- lunması için mucadele edenlerı, kamu- oyuna. 'teronst olarak gosterip, hun- harca doverek gozaitına alıvor" denıl- dı H ABITAT 2 toplantılan sırasında da Cumartesı Annelen'nın gozaitına alın- dığı anımsatılarak. "O zaman başanlı olamadılar. yine olamay acaklar. Hafta- ya cumartesi gunu daha guçlu birşekil- de eytemimize devam edeceğiz" goru- şune ver verıldı Kamu Emekçılen Sendıkalan Kon- tederasyonu (KESK). Demokrası ve Banş Partısı (DBP) Sosyalıst Iktıdar Partısı (SİP) ve JCAD tarafindan yapı- lan yazılı açıklamalarda polısın tavn kınanarak Cumartesı Annelen'ne des- tek venldı stanlyil|u ş m a 19 Ma«ıs - 4 Haıiran 1998 Gişeler Açılıyor Milva Yeni Bir Brecht Söylüyor -19 Mayıs 1998 / Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Cam Temizleyicisi - 20, 21 Mayıs 1998 / AKM Büyük Salon Güz Bitiminde Moliere ya da Kibarlık Budalası - 21, 22 Mayıs 1998 / Muhsin Ertuğrul Sahnesi Bir Casusa Ağrt - 22, 23 Mayıs 1998 / Aziz Nesin Sahnesi Gisela May: Brecht'ten Brel'e - 23 Mayıs 1998 / Kenter Tiyatrosu Balkon - 24, 25 Mayıs 1998 / Muhsin Ertuğrul Sahnesi Gülünç Kibarlar - 25, 26 Mayıs 1998 / AKM Büyük Salon Akrep - 27, 28 Mayıs 1998 / Taksim Sahnesi Alacakhlar - 28, 29 Mayıs 1998 / Aksanat Kentlerin Ormanmda - 29, 30 Mayıs 1998 / AKM Büyük Salon Denizden Gelen Kadın - 30, 31 Mayıs 1998 / Muhsin Ertuğrul Sahnesi 80060 - 31 Mayıs 1998, 1, 2 Haziran 1998 / Aziz Nesin Sahnesi Yosma -1 Haziran 1998 / Kenter Tiyatrosu Dionisos - 2, 3 Haziran / AKM Büyük Salon Kafkas Tebeşir Dairesî - 3, 4 Haziran 1998 / Muhsin Ertuğrul Sahnesi Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı Destanı - 4 Haziran 1998 / AKM Büyük Salon Festîval biletleri 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Atatürk Kültür Merkezı gişelerinde... NOT: 65 yaş ve uzeri seyirciler ile tiyatro sanatçıları için bilet fiyatları uzerinden %25 indırım uygulanacaktır. FESTİVAL SPONSOBU Henkel KURUMSAL SPONSORLAR KOCBANK IBM v REMAUU Bu ıtan Cumhurıyet Gazetesı'nın katkısıyla yayınlanmıştır Cumhurtyef Iktidarm • Boştarafi 1. Sayfada de yuzde 60-65 oranla- nnda artış ongormesı dttrumunda, gerçekleş- tırmesı zor görunen yûz- de 50'hkyıl sonuenflas- yon hedefine yaklaşabı- İeceğı savunuluyor Ancak uretıcılenn ve memurlann sert tepkısı- ne neden olacak bu oranJann. maaşlarda yuzde 30, tanm urûnle- nnde de yuzde 70'ın ûzenne çekılebıleceğı belırtıhyor Ekonomıden sorum- lu bakanlar ve bürokrat- lar, maaş ve destekleme alım fıyat artış oranla- nnda yuzde 50 'lık yı] so- nu enflasyon hedefinden ödün venlmemesı ge- rektıgını vurgularken, her bakan kendı bırünın- dekı memurlann maaş- lannda ıyıleştırme talep- lennı gündeme getınyor Asker, polıs ve öğret- menlenn ardından ma- aşlannda lyıleştırme ıs- teyen hâkım ve savcılar başta olmak üzere dıger devlet memurlannın du- rumu, "seçtaT tanışma- lan nedenıyle hazıran sonuna kadar belıriene- cek ıkıncı 6 aylık dönem artışına kadar askıya alındı Hazıne'nın bağlı ol- duğu Devlet Bakanı Gö- neş Taner de kamu ban- kalannda çalışan me- murlann maaşlannda 4 ıkramıye tutannda ıvı- leştırme yapılmasını ıs- tıyor Yıl sonu enflasyon hedefinı temel alarak o- cak ayında yalnızca yüz- de 30 arttınlan memur maaşJanna, ıkıncı 6 ay- lık donem ıçın yûzde 20- 25 zam venleceğı açık- laması dıkkate alındı- ğmda, yüzde 50'lık enf- lasyon hedefinın üzenn- de reel artış venlmış olu- yor, ancak bu oran aıle- îenyle bırlıkte 40 mıJ- yonluk nüfusu oluşturan memur ve emeklılenn maaşlanndakı reel gen- lemeyt karşılamıyor Yûksek Planlama Ku- rulu'nun (YPK) bu haf- ta yapılan toplantısında, ekonomıden sonımlu bakanlann enflasyon he- definın aşılmaması ıste- mıne Tanm ve Koy ışle- n Bakanı Mustafa Ta- şar'm tepkı gösterdığı kaydedıldı YPK'de, tanmsal des- tekleme alım fiyatlanna yuzde 60-65 oranında artış venlmesı eğılımı oluşurken bu rakama ûretıcıler •'seçim" tehdı- dıyle karşı çıkıyorlar Buğday, çay ve şeker pancan alımlannda be- İırlenecek artışın Bakan- lar Kurulu'nda da tartış- maya neden olacagı be- lırtılırken yüzde 60- 65'lık oranm yûzde 70'lere çekılebıleceğme dıkkat çekıhyor. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı J. Sayfada "68'den 98'e" başlığını taşıyor Kımı gazetelerdekı 'sağ 'ır yazarlar, bundan yuzlerce yıl oncekı uygulamaların bugunku hukuk sıstemıne na- sıl uyarlanabıleceğıne kafa yorarken, 68'lılenn son gun- lerdekı etkınlıklerını kuçumseyıp, genlerde kalmış oz- lemler olarak yorumlamaya gınşıyortar Bu yoruma kesınlıkle katılmıyorum ama, şu soruyu sormadan da edemıyorum - Pekı 68'den gunumuze arada hıçbır şey yok mP 68 kuşağını "mılat' noktasına vardıranlar ıçın tatsız bır soru Oyle ya, bır mılat başlar, her şey onun oncesı ve sonrası bıçımınde tarıhlendınlır Ama konuya 68 penceresınden degıl de tanh pence- resınden bakılınca, ozlemlen 68'lılenn ıpıyle orulu ama, koşullan 68 den kat be kat ağır bır 7O'lı yıllann yaşandı- ğı gorulur Nasıl kı, Turk/ye'dekı 68 hareketı dunyadakı gelışme- lerden etkılendıyse 197O'lı yıllar da oyte oldu Dunyada soğuk savaşın yarattığı sogukluk neredeyse tum ınsa- nı duyguları donduracak kadar etkılı oldu Bunun genç- lık hareketlenne yansımaması olanaksızdı 68'le 78'ler genel hatlarıyla karşılaştınlırsa şunlann al- tı çızılebılır - 68 ın yası tutulacak kahramanlan oldu, 78'ınkıler kayboldu - 68'ın üzenne tazyıklı suyla gıttıler, 78'ın tahasını tır- panlayıp sıyanuıiedıler - 68 deyınce akla ılk nostaljı gelıyor, 78 deyınce tra- jedı -68'ı 12Mart'lasersemlettıler, 78'ı 12Eylül'lekoma- ya soktular - 68, 30-40 olum yaşadı, 78 beş bın Bu sıralamadan ve bugun yaşananlardan sonra, 1970 lı yıllann gençlığını tanımlarken ınsan, "78'lıler"öe- ğıl ıster ıstemez şoyle dıyor 78'sızler Iki anı... Konu oncekı yıllar olunca, anılar rahat bırakmıyor 197O'lı yıllarda olum haberlen yaşamın bır parçasıydı öl- durulen bır kışı ıçın unıversıte kampusunda toren Bu- yuk bır katlıamı protesto ıçın boykot Mezariıkta yaşanan surpnzler1 1978 baharı olmalıydı Unıversıteye haber geldı "Bursa'da TOB-DER'ın mıtıngınde bıroğretmen öl- duruldu Torbalı'da toprağa venlecek Hepbırlıkteora- yagıdeceğız " Ogretmenın adı Fehmı Yıldınm Bır anda tanıdık gıbı geldı ama, bu soyaddan çok ol- duğunu duşunup, "Yanılıyorumdur" dedım Torene bı- raz geç kaldık Katılımcılar mezarlığa doğru yola çıkmış Bız arkadan yetıştık Ege kırsalında yollar traktor geçı- mıdır Dar toprak yoldan hızla mezarlığa doğru grttık Yolda, Ege'nın duyaıiı yeıieşım yertennden gelenlenn bez pankartlan Oğretmen orgutlen daha huzunlu . Gençler ofkelı Mezarlığa ulaştık Öldurulen ogretmenın buyutul- muş fotoğrafı In govde kalın bıyıklar BınJen vucuduma ateş değmış gıbı, "Aaaahh" çek- tım Fehmı Yıldırım doğduğum koyun oğretmenıydı . 1982 sonu Unıversıte brtımı, askerlık 60 kışılık koğuşta yanıma duşen kışının soyadı tanı- dık Özgerçin Bu soyadda arkadaşım yoktu Uçuncu gece anımsa- dım Bırkaç yıl once ODTU de bu soyadda bır oğrencı oldurulmuştu lzmır de toprağa verılmıştı O yıllann genel tedırgmlığı ıçınde hemen soramadım. Aradan bır hafta kadar geçtı Bıraz tanış olduk Sordum. - Senın ODTU'de oğrenım goren bır kardeşın yoktu değılmıv ' *' " "Neden sordun ?" - Bu soyadda öldurulen bır öğrencıyı anımsıyorum da Tum duygulann harmanı bır bakışla mırıldandi "Kardeşımdı " Kımbılır Belkı bırgun 78'lılerdeuzun uzun, kentkent yurumek ıster Ama en çok mezarlıklara uğramalan gerekır îzmir için deprem seııaryosu hazırhğı İZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Bırleşmış Mıllet- ler e vapılan 65 baş\ uru arasından seçılen 9 pılot kentten bın olan lzmır ın deprem master planı hazırlanıyor BM nın " l luslararası Deprem Afetlerinin FtkLsinin Azal- nlnıası" komıtesının \uruttugu R,<\DILS (Do|al Afetle- nn Incelenmesı ve Risk Degerlendırmesı) projesı kapsa- mında sürdurulen çalışmalar sonunda lzmır, deprem senar- yosuna kavuşacak lzmır Buvukşehır Beledıyesı ıle BM arasında 4 Şubat 1998 tanhınde ımzalanan sozleşmeyle ya- şamageçınlen R ADILS projesı, 1999 un Hazıran ayında tamamlanacak ve BM tarafindan fınanse edılecele MEFO K U L L A R I Genişleyen kadromuza koşut olarak MEF OKULLARI hafta içi 15.30-17.10 arasında "Eğitsel Etkinlikler" programında görev almak uzere aşağıdaki branşlarda uzmanlaşmış arkadaşlanmızı aramızda gormek istiyoruz. • Voleybol • Masa Tenisi • Cimnastik • Yüzme ^•Step l1 » Fotoğrafçılık - • Seramik • Vitray •Grafik • Halk Oyunları • Klasik Dans • Klasik Gitar • Pop Gitar • Uzay Bilim (Astronomi) • Model Gemi • Model Robot Yapımı • Felsefe • Elektronik -*• Radyo Yayını • Kütüphane • Piyano Adavların fotogratlı ozgevmışlennı P 05 1098 tanhıne kadar MEF OKULLARI Ambarlıdere Mevkıı Derebovu Cad 8O840 Ortakoy / lstanbul adresıne \a da 0212 257 08 22 no lu faksımıza gondermelen nca olunur Bu \esilevle MEF ailesı olarak butun annelerın "Anneler Günü'nu kutlanz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog