Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER İnsan haklanı sempozyumu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Birleşmiş Mi]]etler(BM)lnsan Haklan EvTensel Bildirgesi'nin yayımlanmasının 50. yılı nedenıyle Türk Demokrasi Vakfı (TDV) ıle BM Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nce sempozyum düzenlendi. Sempozyuma katılan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, insan haklannın önündekı en büyük tehdidin devletten geldiğini belirterek bu konuda devletın pozitif bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk de, insan haklannın göz ardı edilemeyecek bir sorun olduğunun altını çizdi Ortaköy'deki tecavüz iddiası • lstanhul Haber Servisi - Ortaköy'de, fotomodel Hülya Bilgin ve kardeşi G. B. ile sinema oyuncusu Hazal Sümer'e silah ve bıçak tehdidiyle tecavüz ettikJeri ileri sürülen 7 sanıktan 6'sı tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi. Karşıyaka ADO Şubesi'ne saldırı • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karşıyaka Şubesi'ne molotof kokteylli saldında bulunuldu. Soruştunnayı yüriiten emniyet yetkilileri, saldında bulunanlann 3 kişi olduğunu ve olayın ardından düzenlenen operasyonda ülkücü olduğu öne sürülen Murat Polat'ın Karşıyaka Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına aiındığını belirrtiler. FFye rakip parti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-RP'nin kapatılmadan önceki genel başkanı Necmettin Erbakan'la ters düşerek partiden aynlan grup, Türkiyem Partısi adlı bir parti kuruyor. Adı Türkiyem Partisi olacak partinin basın bürosundan dün yapılan açıklamaya göre, liderliğine, MÜSlAD'a alternatif olarak kurulan Mes-Der'in genel başkanlığını yapan Durmuş Ali Ekber getirilecek. 1 Mayıs olaytarı • İstiutbui Haber Servisi - Haklar ve Özgürlükler Platformu (HÖP) Sözcüsü Oya Gökbayrak, polisin tavn yüzünden 1 Mayıs günü çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek güvenlik güçlerine dava açacaklannı açıkladı. TBMM Araştırma Komisyonu, Mesa-Nurol'un fahiş fiyatlarını belgeledi Fiyatlar 12 kat şişirüdiANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-TBMM Genel Kurul Salonu Yolsuzluğunu Araştırma Komis- yonu, ihaleyi alan Mesa-Nurol or- taklığımn, bayındırlık birim fîyat- lan ve keşifözetini karşılaştırarak yaptığı değerlendirmede, bazı malzemelerde fiyatlan 12katına kadar şişirdiğini ortaya koydu. Proje müellifi Ural Mimarhk Mühendislik AŞ tarafından yapı- lan karşılaştırmalı değerlendir- mede, Mesa-Nurol'un TBMM'- ye 1341 dolara mal ettıği' 9. Ceza Dairesi • TBMM Genel Kurul Salonu Yolsuzluğunu Araştırma Komisyonu, Mesa- Nurol'un fiyatlan ile proje müellifince hazırlanan keşif özetinin karşılaştırmasında bazı kalemlerin 10 kata kadar şişirildiğini ortaya koydu. Mesa- Nurol'un 1341 dolara TBMM'ye fatura ettiği "stenograf masa tablası" için keşif özetinde yer alan bedel 109 dolar olarak belirlendi. raf masa tablası*'na. proje müel- lifi 109 dolar değerbiçti. Mesa-Nurol'un, gümrük gırişi 1977 dolar olan milletvekili kol- tuğunu TBMM'ye 5 bin 569 do- lara fatura ettiği ortaya çıkarken. Meclis Araştırma Komisyonu. kullanılan bütün malzemeler içın Mesa-Nurol'un tekliflenyle, yer- li malzemede bayındırlık birim fiyatı ve keşif özeti fiyatlarını karşılaştırarak değerlendırme yaptı. Komisyona ulaşan belgelere göre, bazı malzemelerin birim fi- yat karşılaştırması şöyle: Kapı üstü ahşap klima grili: Mesa-Nurol: 1083 dolar. Keşif özeti fiyatı: 116 dolar (9 kat fazla). Milletvekili çalışma masası: Mesa-Nurol: 2bin 345 dolar. Ke- şif özeti: 318 dolar ( 7 kat fazla). Stenograf masa tablası: 1341 do- lar. Keşif özeti: 109 dolar ( 12.3 kat fazla). K. 1 Gümüş rölyefli çift kanat- lı kapı: Mesa-Nurol: 208 bin do- lar. Keşif Özeti: 34 bin 176 dolar. Halı: Mesa-Nurol: Metrekare- si 170 dolar. Proje müellifi: 82 dolar. Yangın kapısı (Emergency ex- ıt): Mesa Nurol: 529 dolar. Keşif Özeti: 110 dolar. Yargıtay eleştiri sınınnı genişletti • Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "mafyalaşmış devlet", "kaba kuvvetin hâkim olduğu devlet", "Latin Amerika ülkesi olmuş devlet" ve "cinayet işleyen devlet" nitelemelerini, "cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif" değil "ağır eleştiri" olarak kabul etti. ANKARA (AA) - Yar- gıtay 9. Ceza Dairesi, "mafyalaşnuş devlet", "kaba kuvvetin hâkim ol- duğu devlet", "Latin Amerika ülkesi olmuş devlet" ve "dnayrt işleyen devlet" nitelemelerini "cumhuriyeti alenen tah- kir ve tezyif" değıl "ağır eleştiri" olarak kabul ettı. Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcılığı'nın dairenin bu karanna yaptığı itiraz, Yargıtay Ceza Genel Ku- rulu'nca reddedildi. lHDAnkaraŞube Baş- kanı Yıkbz Temürtürkan hakkında, 17 Kasım 1996'da Kızılay Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Haklan Anıtı önünde yaptığı basın açıklama- sında, Türkiye Cumhuri- yeti Devleti'ne yönelik "mafyalaşmış devlet", "kabakuvvetin hâldm ol- duğu hukuk dışı devlet", "Latin Amerika ülkesi ol- muş devlet", "cinayet işle- yen (cani) deviet", "suçju- lan yönetici yapan, serve- ti koruyandevlet" ifadele- rinin "cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif" olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 2. Agır Ceza Mahkemesi, insan hakla- n ihlallerinin kaldınlma- sı görüntüsü altında cum- hunyetin kirli ve yasadışı eylemlerin odağı, mafya teşkilatı şeklinde göstenl- diği gerekçesiyle, Temür- türkan'ı, TCK'nin 159/1 maddesine göre 10 ay ağır hapis cezasina çarptırdı ve bu cezayı erteledı 'Kirti ve gizü işler' Temürtürkan'ın temyız istemini görüşen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 2'ye kar- şı 3 üyenin oyuyla yerel mahkemenin karannı bozdu. Bozma gerekçe- sinde şöyle denildi: "Suca konu basın açık- laması bütün olarak ek ahnıp incelendiginde, ana teması itibanyla bir kısun yönetici ve görevlilerin Idrti ve gizli işlerie uğraş- bklanmn vurgulandığı. ağır eleştiri nitebğinde ol- duğu, cumhuriyeti tahkir ve tezyif özel kasanı taşı- madığı, bu nedenle de aü- b suçun unsurlan yönün- den oluşmadığı gözetüme- den,sanığm beraati yerine mahkûmiyetine karar ve- rilmesi bozmayı gerektir- nuştir." Kararamuhalifkalan i- ki üye, sanığın ağır eleşti- ri kastı ile değil, suç işle- me kastı ile hareket ettiği- ni belirterek, bozma kara- nna katılmadılar. Daire- nin bozma karan yerel mahkemeye gitmeden, Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcılığı, tebliğnameye aykın karar çıktığı için Yargıtay Ceza Genel Ku- rulu'nda itiraz etti. Başsavcılığın itiraz ge- rekçesinde, Temürtür- kan'ın suç işlemek için özel kastı bulunduğu kay- dedilerek, bozma karan kaldınlarak hükmün onanması istendi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ikinci görüşmede oyçokluğu ile Başsavcılı- ğın itirazını reddetti ve da- irenin bozma karannı onadı. Genel Kurul'un karan kesin olduğu için yerel mahkemenin Te- mürtürkan hakkında be- raat karan vermesi gerekiyor. ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART CHP Tunceli mitinginde 'banş ve ekmek' haykırışları Keskin:Irticayanhsınuı sakaüarını okşuyorlar OLCAYAVDtLEK TUNCELİ-CHPGenç- lik Kollan, Doğu ve Gü- neydoğu Anadolu'da kanın durması için Anneler Gü- nü'nün arifesinde Tunce- li'de "Analar Ağlamasm" IRMIKIAYDIN ENGİN Aynmcılığın her türiü- süne karşı çıkmayı er- dem bellemişiz (iyi de et- mişiz) ya, pozitif aynmcılık terimini ilk duyduğumuzda da irkilmiştik. önüne "pozitif" gibi pozitif çağn- şımlar yapan bir sıfat eklenip, bir ayrımcılık türünün, allanıp pullanıp yutturulmak istendiği kuşkusuna kapılmıştık. Özellikle siyasal örgüt- lerde kadınlara bir kota aynlması, kadınlann yönetim organlannda ve basamaklarında yer alabilmesinin önünün açılması için pozitif aynm- cılık, bir ilke olarak savunuluyor; bir "yöntem" olarak öneriliyordu. Çok yıllar önceydi. "Devrim" olunca her şeyin düzeleceğine inandığımız; "Boş verin bu 'kadın sorunu, feminist başkaldın, erkek egemen toplumun değerlerini sor- gutamak' gibi hedetsaptıncı tartış- malan. Devrim bütün bunlan ken- diliğinden düzeltir. Biz devrim yap- maya bakalım" dediğimiz hamha- lat ve dangalak günlerimizdi. Zorlama itirazlanmı elinin tersiy- le bir yana iten Alman kadın (Mer- haba üte Johimmsen. Yıllar son- ra yazıda da olsa yeniden karşılaş- mak ne güzel!) gözlerini keyifle kı- sıp dalgasını geçmişti: - Senin gibi bıyıklı heriflerin ba- şını çekeceği devrimin, kadınlara yönelik aynmcılığı da yok edece- ğine inanmamı mı istiyorsun ben- den? Bıyıklı (ve bıyıksız) herifler devrim yapmak bir yana, işleri berbat etti- ler. "Herifleriktidan"nın yüzünegö- züne bulaştırdığı işlerden bunalan kitleler, önce "Duvar"\ deldiler, son- ra da yıktılar. Sosyalist sistem çöktü, sosya- lızm kuruculuğunda 50 altın yılı bir anlamda telef eden "herifler", ka- pitalizme dönüş için kollan sıvadı- Pozitif Aynmcılık lar. Kapitalist dünyanın egemeni "herifler"\e kol kola girip, onlann çok zengin deneyimlerini bölüşüp işleri daha da berbat hale getirme- ye devam ettiler. "Pozitif ayrımcılık"ın anlamı ve yol açabileceği ufuklann genişliği epey sonra kafalara dank etti. Bugün Avrupa'da şiddetli bir iti- bar yitimine uğramış "so/" partiler, gecikmiş bir özür dilemeyi de ek- leyerek, pozitif aynmcılığı siyasal örgütlenmenin belkemiğine yerieş- tirme çabasında. Iskandinav yan- madasının sosyal demokrat parti- leri yönetim basamaklarındaki ka- dın sayısı, öteki ülkelere oranla epey yüksek olduğu halde, kadın kotasını bir tüzük maddesine dö- nüştürmekteler. Federal Alman- ya'da Yeşillerin başını çektiği bu yönelime önce Marksist parti PDS, sonra da kırk yıllık (hatta yüz kırk yıllık) Alman Sosyal Demokrat Par- tisi (SPD) katıldı. Nisan ayı ortala- nnda toplanan SPD kongresinde parti meclisi iskemlelerinin yansına yakınında kadın politikacılar oturu- yordu. ••• Ya bizde? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin aynası. Kadınlann sa- yısı yok denecek kadar az. Çok öne çıkanlan, başbakan, bakan fi- lan yapılan kadınlarsa, gene "he- rifler" tarafından öne çıkarılmış ya da öne sürülmüş "erkek kan"\ax. Tıpkı erkekler gibi şıddete tapan, sorunları şiddetle çözmeyı hüner bellemiş, "erkek" değerlerini "in- sanlık" değerleri gibi savunacak kadar bilinç körelmesiyle sakatlan- mış, kadınlıklan etek giymeye indir- genmiş politikacılar. Bircr nek:Ege'nini- ki yakasında âdetleri, gelenek-görenekleri, yemekleri, müzikleri, dansları, sevinçleri ve kederleriyle birbirine çok benze- yen iki halk, Türkler ve Yunanlılar arasında sürekli düşmanlığı besle- yen, Ege sulannı sürekli bir çatış- ma ürküntüsü ile karartanlann ele- başılan arasında tek bir kadın sa- yabilir misiniz? Oysa... Birkaç gün önce Kos adasında bir araya gelip "banş dokuyan"\ar kimlerdi? Yunanistan'dan Marge- rita Papandreu, Türkiye'den inat- çı ve akıllı meslektaşımız Zeynep Oral'ın başını çektikleri bu barış buluşmasmın mimarlan da, kota- ranlan da, yürütenleri de kadınlar- dı. Aradaki tek tük erkek, figüran mertebesinin ötesine pek geçeme- di. O yüzden de Kos buluşması, bugün pek iyi anlaşılmasa da, sa- nıldığından çok daha bereketli bir banş umuduna ebelik etti. ediyor... * • • Işte tam da Kos buluşması üstü- ne bir Tırmık tasarlanırken ve tipık bir "/7e/7f"savsaklamacılığı ile ''Bu- gün boş ver, yann yazanm, olmaz- sa öbürgün..." derken, Izmir'den Emel Denizaslanı'n/n önce telefo- nu, ardından faks-mektubu geldi CHP saflannda politika yapmaya çalışan Egeli okuyucu, CHP'de po- zitif aynmcılığı bir tüzük maddesi- ne dönüştürmenin zamanının gel- diğini ve geçmek üzere olduğunu sapasağlam gerekçelerle yazıya dökmüş, burnumuza dayadı. Yarındaben, "herif"okuyucula- rın burnuna dayayacağım. Benim- ki geçmiş günahlanmı bağışlata- bilmek için bir çaba. Inşallah işe yarar... mıtingı düzenledi. CHP Genel Sekreten Adnan Keskin. "kanın durdunıl- ması ve ekonomik refahın sağlanmasr için slogan atan yurttaşlara seslenir- ken, "Bu ülkede irtka yan- lılannın sakallan okşanır- ken. laikcumhuriyete sahip çıkan üniverşiteli gençler öl- düriilüvor. İ'lkenin kentle- ri ile dağiannın banşması için kurumsallaşmış bir de- mokrasi gerçckleştirilmdi'" dedi. CHP Gençlik Kollan, te- rörün. yaşamını yitirenler- den sonraki en büyük mağ- durlan analann acisına işa- ret etmek amacıyla dün Tunceli'de bir miting dü- zenledi. Cumhuriyet alanında gerçekleştırilen mıtinge ge- nel sekreter Adnan Keskin. Tunceli milletvekili Orhan Veli YıMınm. lstanbul mil- letvekilleri Algan Hacaloğ- lu ve Mehmet Sevigen. Er- zincan milletvekilleri Mus- tafa KuL Mustafe Yıkiınm, Parti Meclisi üyesi Musta- faGazalCLeski milletveki- li Sinan Yeriikaya ile bazı ilçe ve beledive başkanlan katıldı. HADEP II Başkanh- ğı'nca yapılan açıklamada. miting alanına partılerinin alınmadığı ilan edilerek CHP eieştırildı. Geniş gü- venlik önlemlerinin alındı- ğı mitingde konuşan Adnan Keskin. Anneler Günü'nün banşa zemin oluşturması için Tunceli'ye gelerek mi- ting düzenlediklerini belirt- ti. Akan kanın dinip banşın gerçekleşmesi için siyasi nutuklann yetersiz olduğu- nu vurgulayan Keskin, ba- nşın temel ve öncelikli ko- şulunun yurttaşın ekono- mik refahını arttırmak ol- duğunu söyledi. Mak ailesine ziyaret Keskin ve beraberindeki heyet, Tunceli merkezine gelirken, ülkücüler tarafın- dan bıçaklanarak öldürülen Bolu Izzet Ba>'sal Üniversi- tesi son sınıf öğrencisi Ke- nan Mak'ın Pertek ilçesin- deki ailesını ziyaret ettiler. Keskin. Mak ailesine, cina- yetin sonuna kadar takipçi- sı oiacaklannı söyledi. POLITİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Saklı Kalan DüşlerL Gözlerinde büyüyen, ellerinden tutan benim... Yüreğim ince sızılardan uzakta, özlemim okyanus ötesinde... Annem benim, annelerim!.. Acılannızı hep içinizde sakladığınızı biliyorum... Narçiçekleri sonbahan beklçr kırmızıyı yakalamak için, mayıs umut dağrtır dağlann yamaçlarında... Pembe düşler zamanıdır bu mevsir/ı!.. Bir sabah yatağımda uyandığımda o çocukluk yıllanmı yakalamak, sevdanın dolu dızgin evrenin- de sana sanlmak ıstiyorum... Hep hüzünlerie sevinçleri çoğalttın yıllarca, hep çocuklann için yırttın gökyüzünün karanlığını... Gözlerin derinden bir acıyı konuşturdu; gözlerin bir güvercin kanadında özgüıiüğe koşuyordu... Çaresizdim, üstelik yorgundum... Çocukluk günlerimde elimden tutup götürdüğün mor menekşe dağlarını anyor gibiydim... Imbatla yıka beni, alaca şafakta uğurla!.. Beni saçlanmdan okşa, beni sev, beni tüm hüzün- lerimden kopar... Çocukluğumu yaşat bana, uçurtmalanmı hazırla, demli bir çay yap, o sonsuz göğun altında kucak- la!.. Annem benim, annelerim!.. Edıme'den Hakkâri'ye: Izmir'den Ardahan'a: Is- tanbul'dan Sıvas'a kadar her yerde, tüm dünyada sevginin resminı çizın bana... Tohum nasıl sabırla çatlarsa toprakta; dal ucun- da açarsa karanfil; işte öyle gelin annelerim; işte öy- le gülümseyin bu pazar sabahı!.. fzin verin her zamankınden daha fazla düş yor- gunu olayım bugün; eski fotoğraflarda yiten anılar- la avunayım; gözbebeklerindeki sevgıyı doyasıya seyredeyim... Güney rüzgârlanyla Çukurova'ya ineyim, Fırat kı- yısında soluklanayım, Cudi dağlannda çığlık ata- yım, Izmir'de imbatla uyanayım!.. Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sunnisj, Müslümanı, Hıristiyanı. tüm anneler merhaba!.. Ma- nisalı çocuklann, üceli gençlerin anneleri merhaba!.. Annem benim, annelerim!.. Kiminiz sınır boylannda Vafan görevı' yaparken çatışmada yrtirdinız çocuklannızı; kiminiz dağda, ki- miniz işkencelerde, yargısız infazlarda, zindanlarda. kalleşçe kurulan pusularda... Umutlannız acılaria buluştu hep!.. Ne olursunuz sadece bugün unutun tüm acıla- nnızı! Sakladığınız düşleri ay karanhğından çıkarın; yıl- dızlann kıskanç gülüşlerıne hiç aldırış etmeyin; gü- neşlerin çoğalttığı engın sulara ulaşın!.. Haydi bugün biraz da gülümseyin!.. • • • Tüm çiçekleri topladım sizin için, tüm sevda şiir- lerinden sevgıyi derledim... Annem benim, annelerim!.. Artık merak etme ben büyudüm, bütün çocuklar büyüdü, aşkları da öğrendiler, kaçışlan da... Bunca acılan duymayalım, karanlık gecelerin aya- zında, sizi üzgün ve yaslı görmeyelım!.. Biraz gülümseyin ne olur!.. Beni bu sabah Dicle'de uyandınn, Kızılırmak'la randevum var, geç kalmayayım... Sen biraz Seyhan kıyısında oyalan, Taşucu'nda balıkçılarla konuş... Oradakı annelere selam söyleL Laleler topla bana Sosan dağlarından, Karade- niz'den yeşil, Akdenız'den mavi... Sevgı topla, banş!.. Yüreğini sevdayla buluştur, yaşlansan bile!.. Sana zaten bu yakışır!.. Ağlama, ne olursunuz ağlamayın... Annem benim, annelerim!.. Koşup sana gelıyorum, sızlere... Gözleriniz vursun denıze. yükselsın dalgalar... Kıskansın Pablo Neruda! Elleriniz abansın toprağa, çatlasın tomurcuklar... Işık saçan bir evren fısıldasın kendi kendine... • • • Pembe düşler zamanıdır bu mevsim, gözlerinin maviyle buluştuğu yerdir!.. Bir sabah uyandığında, başucunda yüreğin çarp- tığı, korkunun kaçıp gittiği andır... Uzat ellerini kucakla beni, ısrt!.. Gözlerini hiç yumma!.. Ağlama!.. Usuldan sokul yanıma... Uzun uzun bana bakma, kirpiklerinı ıslatma!.. Kapı çalındı aç, belki gelen kardeşimdır!.. Bak bu çalan eski bir şarkıdır!.. İlk uçurtmamı havalandınyorum yıllar sonra anım- sa!.. Octavia Paz, Arthur Rimbaud, Sait Faik, Or- han Kemal'i anlatıyor mayıs... Mavı yaz akşamlannda patikalarda yalnız yürüyo- rum, en yüksek kalenin türküsünü söylüyorum... Annem benim, annelerim!.. Sizleri çok sevıyorum!.. Faks numaramız: 0212/513 90 98 anında referanduistiyorsanız, mutlaka Superonline Worid'e girmeiisiniz. Superonline World, tam size göre bir dünya. Superonline WorW'ü, son bir ayda, "anında referandum isteyenler" yaklaşık 3 i milyon kez ziyaret etti. Haber, ekonomi, politika, spor, hava durumu, referandum, forum, sohbet, magazin, anket, sosyal yaşam, kürtür-sanat, seri ilanlar, astroloji... her şey "Türkiye'nin internetteki en kapsamlı Türkçe bilgi ve iietişim merkezi" Superonline VVorld'de. Superonline VVor/d, Superonline abonesi o/sun olmasm, internette gezen herkese açık. Adres: www.superonline.com SÜP€RÖNLIN€
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog