Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10MAYIS1998PAZA HABERLER Hizbullah militam yakalandı • SAKARYA(AA)- Divarbakir'da 5 yıl önce örgüt ıçi çatışmada bir kişiyi yaralayan Hizbullah örgütü miiitanı Adapazarfnda yakalandı. Bir istihbaratı değerlendiren Terörle Mücadele Şubesi ekipleri.- kent merkezindeki bir otelde saklanan Hizbullah terör örgütü mensubu Halil Yıldız'ı (24) gözaltına aldı. Sorgulamasında, örgütün 'Jlim" kanadından olduğunu ve 1993 yılmda Diyarbakır'da 'Menzil' kanadına mensup Mehmet Tektuş'u yaraladığını itiraf etti. Yıldız, çıkanldığı mahkemece tutuklandı. Dokunulmazhk dosyalan • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa-Adalet Karma Komisyonu bu hafta toplanarak alt komisyonun. dokunulmazlığm kaldınlmasına gerek olmadığı görüşüne vardığı 17 dosyayı ele alacak. Alt komisyon, gündemindeki 17 dosyadan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkındakiler dışında kalan dosyalarla ılgıli raporunu hazırlayarak karma komisyona sundu. Bat! Çalışma Grubu'na yönelik eleştirileri nedeniyle Çiller. AbdullahÇatlı'ya sahte sılah ruhsatı verilmesi olayı ıle ilgili olarak da Ağar hakkında açılan davalar nedeniyle hazirlanan dokunulmazlık dosyalan. alt komisyonda görûşülmeyi bekîiyor. NATO tattıîkatı bugün • ESKİŞEHİR(AA)- NATOTatbikatrDıstant Thunder'98'in Eskişehir kısmı bugün gerçekleştırilecek. Hava - Kuvvetleri ağırlıklı tatbikatla bırlıkte NATO. güney kanadındaki NATO ülkelerinin silahlı kuvvetleri arasındakı anlayış ve işbirliğini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Erbakan'a hakarete dava • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Manşet Gazetesi'nde yayımlanan bir yazıda kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettın Erbakan'ın kişilik haklanna hakaret edildiğı gerekçesiyle. köşe yazan Kerim Lysal ile gazetenin sorumlu vazişlen müdürii Erdoğan Nesimoğlu hakkında 3 er aydan 1 'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Iddianamede, yazıda, Erbakan'ın katıldığı iftar yemekJerinden sözedildiği belirtilerek "... Hoca, anasını yitirmiş dana gibi hıçkınyor, iftardan iftara, teravihden teravihe...'" şeklinde ibarelerin kullanıldıgı ifade ediliyor. Ülkette Gündem 10 gün kapadldj • İstanbul Haber Senısi - Ülkede Gündem gazetesi, tstanbul 2 No'lu DGM'nin verdigvi 10 günlük kapatma karannın Yargıtay tarafından onaylanması üzerine dünden itibaren 10 gün süreyle kapatıldı. Ayazaga'ya köppülü kavşak • İstanbul Haber Senisi - İstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Ayazağa Maslak Köprülü KavşağVnın 1. etabını hizmete açtı. AÜ'nün kurüluşu • Haber Merkezi - Anadolu Cniversitesi kuruluşunun 40. yılını, Iletişim Bilimleri Fakültesi de 20. yılını bir dizi etkinlikle kutluyor. Iletişim Bilimleri Fakültesi 20. yıl etkinliklerini eski mezunlannın, öğrencilerinin ve akademisyenlerinin bir . araya geldiği "Geleneksel jpî" Tandır Gecesi" ile başlattı. Gecenin ardından fakültede 20 yıl önce Prof. Dr. Metin KazancVnın verdiği "ilk ders" yine aynı hocayla tekrar edildi. Derse, öğrencilerin yanı sıra, 20 yılm mezunlan ve sektörden konuklann da oluşturdugu birtopluluk katıldı. Cumhurbaşkanı Demirel; Çetin, Yılmaz ve çok sayıda bakanla birlikte Şanlıurfa'da törenlere katıldı 4 GAP kötü yazgıyı• GAP Uluslararası Havaalanrnın temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Demirel, GAP'ın bölgeyi zenginleştireceğini söyledi. Başbakan Mesut Yılmaz ise "Bölgenin yazgısını değiştireceğiz" dedi. EMİNE KAPLAN ŞAJVLIURFA - Devlet zirvesi, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) önemli ayaklann- dan birini oluşturan uluslararası havaalanı inşa- atmın temel atma törenı için Şanlıurfa'da top- landı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. GAP'ın bölgeyi ve yöre halkını zengınleştıre- ceğini belirterek "Yeni fabrikalar açılacak. Ha- vaalanı ile böigeden alınacak iirün dünyaya u- laştınlacak. Bölge .veşiUik denizi oiacak" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz. GAP'ın Türkiye'nin düşmanlannın hasetini çeken. ancak dostlannı da sevindiren bir proje olduğunu vurgulayarak bölgenin yazgısını değiştireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Demirel, dün TBMM Baş- kanı Hikmet Çetin, Başbakan Yılmaz, Bayın- dırlık ve lskân Bakanı Yaşar Topçu, Tanm ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar. Enerjı ve Ta- biı Kaynaklar Bakanı Cunıhur Ersümer. Ulaş- tırma Bakanı Necdet Menzir. devlet bakanlan Salih Yıldınm. Hasan Gemici. Cavit Kavak ıle birlikte GAP çıkarmasıyaptı. Demirel. berabe- rindekilerle sırasıyla Karkamış ve Birecik ba- rajlannda incelemelerde bulunurken GAP L'luslararası Havaalanı, Şanlıurfa içme suyu antma tesisi ve Mardin kanalı inşaatının teme- lini attı. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika açılışlan yapan Demirel Balıklı Göl'ü de gez- di. GAP Uluslararası Havaalanı temel atma tö- reninde kürsüye, "GAP'ın babas" diye çağrı- lan Demirel, halkı refaha ulaştırabilmek için çabalannı sürdürdüklerini belirterek havaaia- nınm GAP'ın önemli ünitelerinden biri olduğu- nu söyledi. Demirel. GAP'la böigeden alınacak ürünün havaalanı ile dünyaya taşınacağını kay- detti. Demirel, "Fabrikalara yenisi ekleniyor. Yakında fabrika açacakyer kaunayacak.O fab- rikaJan Fırat Nefari yetiştirecek. Bölge yeşiilik denizi oiacak ve bu yeşilfik 12 ay olacak" dedi. Başbakan Yılmaz da, Fırat Nehri'ne Keban. Atatürk, Karakaya, Karkamış ve Birecik baraj- lan ile 5 yerde gem vurulduğunu kaydederken barajlarda ülkenin enerji gereksiniminin üçte birinin karşılandığına dikkat çekti. GAP ile böl- genin cehresinin değiştiğini anlatan Yılmaz. "f nsaniann kaderini değiştirmek öyle kolay de- pdir. Ama GAP. insanJann yazgısını değistire- cek. GAP, bütün miUetin gurur ve övüoç duy- duğu bir projedir" dıye konuştu. Karkamış ve Birecik barajlannın yapımı ne- deniyle 42 yerleşim merkezinin sular altında kalacağım kaydeden Yılmaz, 30 bin yurttaşın yaklaşık 33 trilyon lıra tutan kamulaştırma be- dellennin ödeneceğini söyledi. Birecik Bara- jı'nm yap-işlet-devret modeliyle yapılan ilk proje olduğuna dikkat çeken Yılmaz, barajm hem enerji hem de sulama amaçlı olarak kulla- nılacağını bildirdi. Yılmaz, "Bölgede çoraklık boiluğa, fakirtik de yerini zenginliğe terk ede- cek" dedi. Başbakan Yılmaz, 55. hükümetin herkese eşit mesafede olduğunu belirterek insanlar ara- sındaki farklılıklann ülke için zenginük kayna- ğı olduğunu söyledi. "Herkesi bağrunıza bast- yoruz"diyen Yılmaz, kendi insanını beğenme- yen; onun dilini, örfîinü, âdetini küçük gören. kılık kıyafetini zorla degiştirmek isteyen zihni- yetin sonuna kadar karşısmda olacaklarını bil- dirdi. Yılmaz. "Bizim şianmız. farklılıklardan yola çıkarak mutabakata varmaktır. Kardeşlik ve uzlaşma budur. Bu anlayış ayıu zamanda di- nimiz lslam. kitabımız Kuran, peygamberimiz Muhammed ve uJu önderimiz Atatürk'ün anla- >ışıdır. Bu topraklarda bin yıldan beri kardeş- çe yaşamanın esası bu anlavışta vatmaktadır. Bütün insanlanmm atalanmtan yadigân ola- rak kabul ediyoruz" dedi. Yılmaz, Şanlıurfa'yı büyükşehır yapma sözü verirken, ılgıli yasa ta- sansının diğer reformlarla yaşama geçirilece- ğini söyledi. Yüksekova çetesi davasında soruşturmanm genişletilmesi istendi. Müdahil avukat suç duyunısunda bulundu îki generale 'silah kaçakçılığı' suçlaması Mırt HaberleriServisi - *Yükse- kova Çetesi" davasında gizlilik ka- rannın kaldmlmasmdan sonra il- ginç iddialarortaya atıldı. Davanın müdahil avukatJanndan Vişar Al- türk, 4 No'lu DGM'ye verdiği di- lekçede, dönemin Jandarma Asa- yiş Bölge Komutanı olan ve emek- İi olduktan sonra DYP'ye giren Hasan Kundakçı ile Hakkâri Jan- darma SınırTugay Komutanı Tuğ- genaral Osman Pamukoğlu hak- kında "teşekkül haünde silah ka- çakçıtagı sucuna iştirak ettikJeri" gerekçesiv le Genelkurmay Askeri Savcılığı'na suç duyunısunda bu- lunulmasını istedi. Mahkeme bu talebı reddetti. Diyarbakır4 No'lu DGM "degö- rüien Yüksekova çetesi davasının son duruşmasında 7 sayfadan olu- ^an "Soruştunnanın genişletilme- si ve sanıkJara ek sav unnıa hakkı verümesi*' ısteklerini içeren dilek- çe. müdahil avukat Yaşar Altürk tarafından mahkemeye sunuldu. Altürk, haklannda toplam 430 yıl hapis cezası istenen Yüksekova çe- tesi sanıklarından PKK ıtirafçısı Kahraman Bilgiç dışındakilerin, hukuki koşullan oluşmadığı halde tahliye edildiğini belirterek tutuk--.- lanmalannı istedi. Dilekçede, sanıklardan. korucu- lar Kemal Oimez, İsmet Ölmez ve Yüksekova Jandarma Alay Komu- tanı Yarbay Hamdi PojTaz'ın Di- yarbakır DGM Savcılığı'nda ver- dikleri ifadelere de dikkat çekildi. Asayiş Bölge Komutanlığı'nca bu kişilerden 1995 yılı içerisinde "bi- ri KanasvebirideBiksiobnaküze- re" silah istendıgı kaydedilen di- lekçede, bu silahlann sağlanması için Poyraz'm. Ölmez kardeşlere telefon ettiğı" belirtilerek şöyle de- nildi' "Hakkâri Jandarma Sınır Tugay Komutanı Tuğgenaral Os- man Pamukoğhı'nun emri ile Kah- raman Bilgiç, İsmet ve kemal Öl- mez'in Çığlı kövüne gittikleri, kö>- de Sınır Bolük Komutanı İJsteğ- men Kemal ile göriiştükleri, Ke- mal'in kendilerine bir adet Kanas vebiradetde Biksi markasilah ver- diği, bu silahlann Asayiş, Böige Ko- mutanı Korgeneral Hasan Kun- dakçı tarafindan istendiği ve heb- kopterk 1 Diyarbakır'a gönderflerek Kundakçı Paşa'ya teslim edildiği ifade edilmektedir." Dilekçede, Üsteğmen Kemal'in söz konusu si- lahlan nereden ve ne şekiide temin ettiği, adı geçen silahlann Diyarba- kır Asayiş Bölge Komutanlığı en- vanterinde bulunup bulunmadığı- nm da araştınlması istendi. Avukat Yaşar Altürk. "Dönemin Jandar- ma Suur Tugay Komutanı Tuğge- neral Osman Pamukoğlu ile döne- min Jandarma Asayiş Bölge Ko- mutanı Korgeneral Hasan Kun- dakçf nın bu olayla ilgili beyanının saptanmasını, adı geçen generaller hakkında Genelkurmay Askeri Savcıhğı tarafindan herhangi bir adli işlem yapıhp yapılmadığuun sorulmasınr da talep etti. İdiUi öğrencüer ilgi bekîiyor Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği'nin (Ç\DD) 'ldil Projesi' kapsamında sömestr tatilinde İstanbul'da 15 gün agırlanarak iiniversiteye hazırlık kursu gören tdil Lisesi son sınıf öğrencilerinin geçen yıl yüzde 5 olan ÖSS başan oranı bu yıl yiizde 60'a yükseldi. İdil Lisesi Müdürii Nurcttin Demir, "Bu sonuçlar, gerekli imkânlar tanındığı takdirde Idilli ve Göneydoğulu çocuklann neler yapabileceğinin göstergesidir" dedi. Ote yandan Millivet gazetesinin düzenlediği Liselerarası Halk Oyiınları Vanşmasında fînale kaJan İdil Lisesi Halk Oyunlan ekibi Istanbul'a geldi. FinaL bugün saat 19.00'da Akatlar Spor Tesisleri'nde gerçekleştirUecek. (Fotoğraf: IPEK YEZDANİ) Kılık kıyafet yönetmeliğine aykıh davranahlann okullara alınmaması istendi ; Yalilikteıı okuDarda türban ııyansı • İstanbul Valiligi, 25.10.1982 tarih ve 17849 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan personelin kılık kıyafetlerine dair yönetmelik hükümlerine, öğretmenlerin yanı sıra aşı yapmakla görevli türbanlı sağhk personelinin de uyması istemiyle bir genelge yayımladı. V I C I F 7İV4 *v risinde bulunmalannı sağlamayı amaçlavan 25.10.1982 tanh ve 17849 sayüı Resmi Ga/etc'de ya- vımlanan Kamu Kurum ve Kuru- Istanbul Valiligi, bir süre ön- ce iki türbanlı hemşirenin Üskü- dar'dakı bir ilköğretim okulun- da öğrencilere aşı yaptıklannın be- lirlenmesi üzerine bir genelge ya- yımlayarak kılık kıyafet yönetme- liğine uymayan öğretmen ve sağ- lık personelinin okullara alınma- masını istedi. İstanbul Üniversite- si'nde okuyan türbanlı öğrenciler kılık kıyafet yasasına uymamak için dün de protesto gösterisi yap- tı. İstanbul Vali Yardımcısı Bülent Karaçöl imzasıyla ilçe milli eğitim müdürlükjerine gönderilen genel- gede, II Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince, Üsküdar Yavuz- türk İlköğretim Okulu'nda Ruki- ye Türkmen ve Sibel Dan adlı hemşirelerin tûrbanla smıflara gi- rerek öğrencilere aşı yaptığınm be- lirlendiği kaydedildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Kamu personelinin, Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, aşınn- ğa kaçmayacak şekiide sade kılık ve kıy afette birük ve bütünlük içe- luşlanndaÇalışan Personelin Kılık KıyafetlerineDairYönetmelik hü- kümlerine, yukanda bahsi geçen sagiik personeli gibi aykın davTa- nışlar göstenen diğer bakanlıklar- da da görevli kişilerin her neamaç- la olursa olsun okullara ve smıfla- ra alınmaması için gerekli titidiğin gösterilmesini önemle rica ede- rim." Valilik genelgesinin. İstanbul II Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş- leri Seydahmet Soylu, Nadire Ej- der ve Mustafa Akyol tarafından söz konusu olayla ilgili olarak ha- zırlanan raporda. "Devlet memur- lan için belirlenen kılık-kıyafet hü- kümlerine aykın davranışlarda bulunan sağhk personelinin okul- lanmızda görevlendirilmemesinin İl Sağuk Müdüıiüğü'nden talep edilmesi" gerektıği belirtildi. Aydınlık Dergisi Genel Yaym Yönetmeni Ferit İlsever 'Şeriatçı kampanya geri tepecek' İstanbul Haber Servisi - Aydınlık Dergisi Genel Yaym Yönetmeni Feritİlsever, haftahk Aksiyonder- gisinde İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'Ie ilgili id- dıalann: tarikatlann ve mafyanın düzeni olduğunu söyledi. _ İlsever, kampanyamn başını çekenJeri "ÇîllerÖzel Orgütü"nün tükenmiş güçleri oiarak nitelendirerek "Cumhuriyet rejimini yıkarak yerine bir mafya-ta- rikat diktatdriüğü kurma planlan karaya oturmuş- tur.HersaMınlanndakaJdırdıklantasınaitindakaİ- maktadıriar" dedi. Aksiyon dergisinin geçen haftaki sayısında Perin- çek'in CIA ile bağlantılı ve Atatürk düşmanı oldu- ğu, sol hareketm önderlerinden Jbrahim Kavpakka- ya'yı kendi örgütünden aynldığı için öldürttüğü id- •dia edilmişti. Ferit İlsever dün Aydınük dergisi yönetim mer- kezinde düzenlediği basın toplantısında İP'ye kar- şı "Amerikancj-şeriatçı'* basının saldın kampanya- sı başlattıgını belirterek "Daha öaceÇilier'in Öncü, Nakşibendilerin Akit ve Cuma,Refah-Fazflet Partf- si'nin Milli Gazete, EnderCoskun veMemduh Bay- raktaroğJu'nuntelevizyonprogramlannda yayım- lananpsü\ok>jiksa\^mabenKsuunharfiharfineay- IUSJ gectiğimiz hafta Fethuilah Gülen'in baftabk ya- ym orgam Aksiyvn'da yer aldı" dedi. Aydıniık'a karşı yürütülen psikolojik savaşın tek merkezden yönetildiğini öne süren ilsever, "Bumer- kez MİT'teld CIA isbiriikçisi Hiram Abas-Mehmet Eymür kliginin mirası üzerine kurukn Öncü gaze- teaindeki psikolojik savaş ekibidir. Aynca Nazlı 111- cak ve Mehmet Ali Birand baş başa verip konuşa- rakbusaldınyanasıJkatkKİabulunacaklannıplan- lamışlardır'' diye konuştu. NOKTASIIORAL ÇALIŞLAR Türkiye Büyük Millet Meclisi, haftalardır kanun çıkarmıyor. Çok kritik bir dönemde Meclis'in ça- lışmaması, parlamenter sistem açısından olumsuz bir birikime neden oluyor. Yurttaş, Meclis'e haklı olarak kızıyor, ancak son dönemdeki tepkileri, kızgınlığın ötesine geçmiş durumda. 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi günleri anımsamamak mümkün mü? Darbeden hemen önce iki büyük partinin lideri Sü- leyman Demirel ve Bülent Ece- vit, cumhurbaşkanı seçimlerin- de Meclis'i kilitlemişlerdi. Türkiye, askeri darbeye cumhurbaşkanı- nı seçemeden yuvariandı. Erba- kan'ın liderliğindeki MSP'liler, Meclis komisyonlannı çalıştırma- mak amacıyla olmadık yollara başvurdular. Parlamento halk içinde prestijini yitirmişti. Darbe- ciler de bu ortamdan yararlandı- lar. Meclis'in iş yaparnaz hale gel- Parlamento Olmazsa... mesinin iyi bir durum olmadığını yaşanmış deneylerden biliyoruz. "En kötü parlamento, olmayan parlamentodan iyidir" sözü boş bir söz değil. Kendi tarihimiz bu açıdan ibret verici derslerle dolu. 12 Eylül günlerini gazeteciler, işa- damları, demokratlar, solcular, hatta sıradan yurttaşlar hatırlaya- bilirler. O günlerde hangi acılarla yüz yüze geldiklerini düşünebilir- ler. Insan belleği zayıftır. Özellikle sorumlu durumdaki insanlann... Bunlara partamenterleri, parti li- derlerini, gazetecileri, işadamla- rını katabiliriz. Geçmişten hiç ders çıkartmamış gibi hareket ediyorlar. Bu parlamentonun ça- lışmasını engelleyen parti liderle- ri, en büyük kötülüğü kendilerine ve partilerine yapıyoriar. Parlamenter sistem Türkiye'de ne yazık ki çok kınlgan, Bu ülke- de, her an bu sistemden vazgeç- meye yatkın bir potansiyei mev- cut. Halk arasında da yeterince duyarlılık olduğunu söyleyeme- yiz. Parlamentonun ortadan kalktı- ğı koşullardan en çok zarar gö- ren mesleklerden biri de gazete- cilik. Buna rağmen gazeteciler, sanki parlamentonun rtibannı yok etmeye çalısanlara destek ver- mek için yanşıyorlar. Geçmişte yaşadıklan sıkıntı ve acılan unut- muş gibiler. Türkiye, demokrasi ve özgür- lükler sorununu çözememiş bir ülke. Yerfeşik hiçbir demokrasi gefeneği yok. Her şey her an yok edilebilir. Hiçbir şeyin garantisi ol- duğunu söyleyemeyiz. Parla- menter sistemin işlemesi, de- mokrasi mücadelesi için en as- gari koşul. Parlamento eşittir de- mokrasi değil, ama parlamenter sistem işlemeden, demokrasinin eşiğine bile gelmeik mümkün de- ğil. Şu körtopal işleyen parlamen- to bile, bugünün koşullannda çok önem taşıyor. Ne yazık ki, ne o parlamentonun içindekiler bunun tam anlamıyla farkında, ne de bu ülkenin aydınlan, yazarian, çizer- leri. Her gün gazetelerin manşet- lerinde çalışmayan, yolsuzlukla- ra batmış bir Meclis görüntüsüy- le yüz yüze geliyoruz. Bu tablo, parti liderlerini ve milletvekillerini de harekete geçecek ölçüde ra- hatsız etmiyor. Haftalardır kanun çıkarma- mak, Türkiye'nin siyasi ve eko- nomik yaşamını kilitleyecek bir umursamazlık içinde, sırf birbiri- ni engelleyecek işlerle zaman öl- dürmek, anlaşılır gibi değil. Parti liderlerinin, sanki bu kilitlenme- den büyük keyif alıyor gibi bir hal- leri var. Rüzgârda savrulan saç- lannı elleriyle düzeltiyor ve sıntı- yorlar. Parlamenter sistemin altını oy- mak isteyenlerin rotasına uygun yayın yapan bazı gazeteciler, meslektaşlannı da cadı kazanına atmak için fırsat kolluyorlar. İn- san haklan, demokrasi, düşünce özgürlüğü bir kesim yazan çizeri son derece rahatsız ediyor. Bu tür endişe ve eleştirileri dile geti- renlere yapıştınlan en hafif yafta: Amerikancılık. Sanki, bu parlamento iyice batsın diye bekleyen bir lobi oluş- muş durumda. Bazı gazeteciler, "O zaman görürsünüz gününü- zü" dergibi yazılaryazıyorlar. Tür- kiye kritik bir dönemden geçiyor. En kötü parlamento olmayan parlamentodan iyidir. Her şey ve herkes yeniden sınanıyor. Tasarı son asamada SaühYüdmm: GAP,GAP FofUiüe ŞANLILTIFA (AA) - GAP'tan sorumlu Devlet Bakanı Salih Yıldınm, GAP'ın GAP Fonu ile realize edileceğini, bu konudakı tasanyı son aşamasına getirdiklenni açıkladı. Bakan Yıldınm yaptığı açıklamada. GAP'ın mutlaka tamamlanması gerektiğini bildirerek milyon işsizi olan bir ülkede 3.8 milyon insana iş imkânı sağlayacaksa, vılda 12 milyar kilovatsaat (kwh) enerji açığına karşm 29 milyar kwh enerji üretecekse, 1.7 milyon hektar alanıyla ülkeye S Çukurma hediye edecekse. bu proje mutlaka reaüze edilmedir" dedi. Türkiye'nin mükemmel birpotansiyeli olduğunu, ancak bu potansiyelin çok akılcı ve rasyonel kulianıldığını kımsenin iddia edemeyeceğini belirten Yıldınm şunlan söyledi: "Şimdiye kadarenkaz edebiyatı vapmadık. Ancak 75 yıllık Cumhuriyet döneminde. en kötü kamu malryesini devraldık. Tüm olumsuzluğa rağmen 8 ayhk siirede 15 milyar dolarlık yatırım yapabilen tek hükümet, 55. nûkümet oldu. GAP. normalde 2005 yılında realize edüecek şekiide dizayn edildi. Ancak bugün sadece tanmda 82, enerjide 19. konutta 303 yıllık rötanmız var. Bunun sorumlusu da mevcut sistem ve yapılanma. Bu sistemle bu projey i realize etmek mümkün değil. Bu nedenle yeni kaynaklar bulmak gereldyor." 'Yeni kaynaklar bulunmalT Yeni kaynaklann uygun dış kredi, yap- işlet, yap-işlet-devret olabileceğini kaydeden Yıldınm. "Bunun yanında GAP'ın getirileri \e gayrimenkullerinin dış finans piyasalannda değeriendirilmesi olabilir" dedi. lç kaynak için de fon oluşturma zorunlulugu olduğunu bildiren Yıldınm, "GAP Fonu olduğu süreçte yapılanlar. tüm GAP içinde yapılanlann hemen hemen iki kattdtr. 1992 yılmda bütün fonlar bütçeleştirilince, GAP Fonu ortadan kalkn. biz de en çok sıkıntıya giren kurum olduk. Bu bakımdan tekrar fon oluşumuna gerek var. Bu konudaki tasanyı, bdli bir noktaya getirdik'" diye konuştu. Sungurlu 'Kaçakların isimlerini açıklamak sakıncalı' tstanbul Haber Servisi - Adalet Bakan; Oltan Sungurlu, ABD'den istenecek olan kaçak suçlulann isimlerinin, Panama'ya kaçma olasılıklan olduğu için açıklanmasınm doğru olmayacağını söyledi. Suçlulann iadesi konusunda ABD ile yeni bir sözleşme yapılmadıgını. hukuk sisteminin farklılığı nedeniyle ABD mahkemelerinin Türkiye'nin taleplerini kabul etmediğini beiirten Bakan Sungurlu, "Bu talepteri, ABD hukuk sistemine uygun hale getiri.voruz" dedi. Bakırköy Belediyesi'nı ziyaret eden Sungurlu, gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Sungurlu, ABD ile Türkiye arasında suçlulann iadesi sözleşmesi bulunduğunu, ancak bu sözleşmenin Avrupa ile yapılan sözleşme gibi olmadığını söyledi. ABD hukuk sistemi farklı olduğu için bu ülkenin mahkemelerinin Türkiye'nin taleplerini kabul etmediğini ifade eden Oltan Sungurlu, "Biz. bu talepleri ABD hukuk sistemine uygun hale getiriyoruz" dedi. ABD'den iadesi istenecek suçlulann isimlennin sorulması üzenne Sungurlu, "Bu isimleri vermesiain doğru olmayaeağını. çünkü bu suçlulann Panama'ya kaçabilecekleriıu"' söyledi. Sungurlu, bir başka soruya karşılık da şu anda TBMM'de para cezalan ve idari yargı ile ilgili birtakım küçük ve kısa kanun tasanlannın bulunduğunu belirterek bunlann çıkması halinde günlük çalışmalarda ferahlık sağlanacağını kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog