Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

I MAY1S 1998 PAZAR CUMHURlYET SAYFA HABERLER jazetemizin İntemet adreslerine bağlantılar artarken çok sayıda kutlama mesajı geliyor Internet'te Cranhıııiyet'e övgii Haber Merkezi - tnternet'te Cumhuriyet'e )lan ilgi giderek artıyor. Hafta sonu olmasına carşın lnternet üzerinden 'www.cumhuri- yetcom.tr' ve 'www.cumhuriyet.coin' adres- İerine bağlantılarda artış yaşanıyor. Türkiye hat- lanndaki sıkışıklık sürüyoT. bu nedetıle şikâ- yetler alıyonız. Ancak sorunun çözümü için çaba harcıyonız. Bu arada tntemet üzerinde açtığımız posta kutusuna ilk 2 gün 138 mektup ulaştı. Dünya- ntn çeşitli ülkelerinden kutlama mesajlan alı- yoruz. Kjmı zaman daha ıyi bır sayfa için ne- lerin yapılması gerektiği İconusunda önenler de geliyor. Sayfalann ekrana geç gelmesi en önemli eleştiri konusu. Tüm mektuplar tek tek yanıtlanıyor. Önenler, bukonudaki uztnan ekiplerimize ıletiliyor. İntemet üzennden Cumhunyet'e gelen ilk mektuplardan bazılannı. Intemet'e bağlantı- sı olmayan Cumhuriyet okurlanyla paylaş- mak için kısaltarak yayımlıyoruz. Ne yazık ki tümünü verme olanağına sahip değiliz. Des- teğinize teşekkür ederiz. Dört y ıldır ABD'de bulunuyorum. Dört yıl- dır süren Cumhuriyet okuma susuzluğuma çare bul- duğunuz için teşekkürleT Fenuh Erdoğdu/'Florida- ABD. Uzun zamandır bekliyordum seni İntemet'te gör- meyi. Nihayet geldın. Yetmiş beşınci yaşın kutlu ol- sun. Kendim ve çocuklanm için başanlannın deva- mını diliyorum. Doğan Başer, Isviçre. C a z e t e m i z i n 7 4 . y ı l c o ş k u s u s ü r ü y o r 'İlkeli haberciliğin yanındayız' İstanbul Haber Servisi- Gazetemizin 74. yıl coşkusu sürüyor. Cumhuriyet gazetesinin Atatürk ılke ve devnmlerinin, laik cumhunyet ve özgürlükcü demokrasinin ödünsüz savunucusu olduğunu belirten okurlanmız ve siyasiler. gönderdikleri mesajlarda ilkeli ve doğru habercilik anlayışının yanında olduklannı vurguladılar. TBMM Başkanı HikmetÇetin, mesajmda, Cumhuriyet'in her zaman halkımızın büyük gûven ve takdirini kazandığıru belirtti. TBMM Başkanvekılı Lluç Gürkan, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte yayım yaşamına başlayan gazetenin, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine büyük bir özenle bağh kaldığım vurguladı. Cumhuriyet'in Türkbasınının en köklü ve değerli gazetelerinden biri olduğunu belirten DTP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kecefi de yıldönümümüzü kutlarken Eğjtvm-Sen 2 No'lu Şube Temsikisı Musa Sağdıç, TMMOB Kimya Mühendisleri İstanbul Şubesi Başkanı Seza Baştuğ, Atatürkçü Dûşünce Derneği Kadıköy Şubesi "nden Clkü Ayvaz ve Tuğçin Yenkras ile sanatçılar Ayla Aigan. İzzet Günay ve Dflek Tûrker gönderdikleri mesajda hem Cumhuriyet'in yıldönümünü hem de Radyo Cumhuriyet'in yayın hayatına başlayışmı kutladıklanm bildirdiler. Yıllardır özleminı çektık bınlerce mıl uzaklardan. Her ne kadar halen "Bir Cumhuri\et, bir eWmek" dı- yemeyeceksek de senınle tnternet'te buluşabilmek çok sevındincı. Hoşgeldın! Meral Akçay/ABD. 75. yılını yaşadıgımız ve çok zorluklarla geldiği- miz bugünlerde bebekliğimın, şımdı de çocuklan- mm gözdesı güzel gazetemızin çagın unsuru olan ile- tışim ağı tçmde yer almasından bir başka gurur du- yuyoruz. Artık radyomuz da \ar. Emegi geçenleri kutluyorum. Yüreğimizin tüm sevgisi ile Dr. Mete K, Gülmen. Cumhuriyet gazetesinin lnternet'te yer alması kuş- kusuz sev ındirici. Ancak bir sayfaya erişmek için en az lOOKB'lik imgenin yüklenmesini gerektiriyor. EYLEME DÎSK'TENDE DESTEK Harb-İş> işten atılmaya karşı alanlara çıktı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Harb-tş Sendikası. askeri iş- yerlerinde sendikal örgütlülüğü dağıtmaya yönelik uygulamalara ve işten atmalara karşı tepkisini. açlık gTevınin ardmdan dün alan- lardadilegetirdi. Milli Savunma Komisyonu'nu. Dikimevi'ndekı işçilerin işten atıl- masını protesto ederek terk eden CHP Kocaeli Milletvekili Beldr Yürdagül. tepkilerini TBMM'de sürdüreceklerini belirtti. Yurda- gül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın, kendisineyakışmayan bu uygula- malardan geri dönmesinı istedi. MilliSavunmaKomisyonu'nda- ki 25 tnilletvekilinin yalmzca 1Tinin iktidarpartilerine mensup olması nedeniyle 3 üyesi bulunan CHP'nin tavn, görüşülen yasala- nn sonuçlandınlmasında belirle- yicv rol oynuyor. CHP'nin 3 üyesinin muhalefet milletvekilleriyle birlikte hareket etmesi durumunda iktidar. komis- yondaki çoğunlugunu kaybedıyor. Harb-tş Sendikası üyeleri. ts- tanbulTCartardaki Kara Kuvvetîe- ri Komutanlıği 1 No'lu Dikime- vi'nde çalışan 8 sendika kurulu üyelerinin işten çıkanlması ve 3 temsikinin de Sıvas'a sürgün edil- mesinı protesto etmek üzere dün Ankara'da Abdı tpekçi Parkf nda toplandılar. Türk-lş'e bağlı sen- dikaların ve DtSK'ın de destek verdiği eylemde, ışçiler "Asker değjl işçiyiz. Me\danlarda güçlü- vüz". "DSP, DSP duv sesimizi. Bu gelen işcilerin ayak sesleri", "Üre- ten biziz, yöneten de bîz olacağız" sloganları attılar. Harb-lş Sendıkası Genel Başka- nı İzzetÇetin. Dikımev ı'ndekı uy- gulamanın yalnızca kendi sendi- kalanna değil. genel olarak sendi- kal harekete yönelik olduğunu vur- guladı. tşveren vekilı komutana göre işten atılanlann suçunun 'yemek tepsilerini kaldırmamak" olduğu- na dikkat çeken Çetın. "Böylebir suç hangi ülkede işten atılnıavı \e sürülmevi gerektirir. Ya srvil in- sanlann sendikal kurullarda görev almasının yasak olduğu diktatör- lüklerde ya da bir toplama kam- pında" dedı. "Bugün sendikasolaştınna ama- cıyla işten atmamn cezası 300 bin Urachr.Yanibir insatııaçlığa salma- nın fiyatı ancak 3-5 ekmek para- SKhr" diyen Çetın, ış güvencesı \e işsizlik sıgortasının hâlâ oluş- turulmadığını anımsattı. KATILIM \TJKSEKTt - Ankara Abdi tpekçi Parkı'nda bir araya gelen Harb-lş Sendikası üye- leri, İstanbul / Kartal'daki Dikimevi'nde çalışan 8 sendika kurulu üyelerinin işten çıkanlması ve 3 temsilcinin de Sıvas'a sürgün edilmesini protesto ettiler. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) Sayfa düzeni içindeki yerıni kestiremedığinız bir haben okumanın zaman maliyetini hesap- ladınız mı? yaci KişnişcL 18 yıldır eğitmenim. Arkadaşım, dostum Cumhunyet' in sürekli ileriye gitmesi kacmıl- maz. Bunu bır kez daha kanıtladıgınız için si- ze teşekkür ediyorum. Gürol Mutaf. Henüz okuma yazma bilmedığim dönem- de (Deniz ve Hüseyin'e neler olduğunu ablam okurdubana) başlayan Cumhuriyet gazetesı alış- kanlıgımı teknolojınin bir başka boyutu ile sürdürmek ne güzel. Esiıt GüUüler. Alışageldiğimız Cumhuriyet kalitesım. vveb'de de görüyor olmakbizleri çok sevindir- di. Halü Yaman. Hoşgeldm Cumhuriyet. Buradaki eksikliğı- ninfarkındaydık. Hoşgeldın. C. Toklu, K.KTC. Yenı sıtenızı kutlar. başanlar dilerim. Prof. Dr. Nezih Oktar. Cumhuriyet'i İnternet'te görmekten çok mutlu olduk. başanlar. Bu sayfa düzeni çok ıyi. lütfen bozmayın. \iyao Kemer. Bir bılgı ışlem yönetıcisı ve Cumhuriyet okuru olarak. teknolojıyi takıp \e kullanma- daki başannız ınanın kı bizleri çok mutlu etti. tsma- UŞahin. Kutlanz. Cumhunyet'in aydınlığına bu ortamda da ıhtiyacımız vardı Her zaman her koşulda sizinle- yiz. Volkan Cstüner. Sızi çok bekledik Hoş geldıniz. Başanlar dileriz. Prof. Dr. Sücaatnn Kırtmhan - Pamukkale Üniver- sitesi Rektör Yardımcısı. Web sayfası çok ıyi olmuş. Diğergazetelennkınden fark- h. On sayfadakı gazete görün- tüsü biraz küçük otmamış mı? En iyi gazete benim ga- zetem. Yasemin Tas. Beklediğimıze değdi. Cumhuriyet'e (bize) yakışan bir sayfa. Güzelleşecek, hız- lanacak, vazgeçılmez olacak, inanıyorum... Tüm emeği ge- çenlereteşekkürler. Sağolun. Televizyon da gelecek değil mi? Çetin Puhaloğlu. Türkıye'nin en ıyi İnter- net gazete sayfasını hazırla- mışsınız. Açıkçası gecikme- yedeğmış. Cümhuriyet'ı se- viyoruz. Cağatay Demiralp - EÜ Bilgisayar Mühendisli- ği Bölümü. Şu anki mutluluğumu na- sıl anlatacağımı bilemıyo- rum. Vatandan uzaklarda va- tanı kucaklamanın sevinci ve heyecam içerisindeyim. Cumhuriyetımızm 75. yılın- da laik TüridjJO€umhuriye- ti'nin demc*trat. ilen görüş- lü. dünıst ve güvenilir gaze- tesıyle Amerika'da kucaklaş- manın ve özlem gidermenın mutluğunu yaşıyorum. Ze- kai Gümüş /ABD. Abonesı olduğumuz Cum- huriyet gazetesim tnternet'te de görmek beni fazlasıyla mutlu etmiştir. Aynen gaze- te stili ile web page hazırla- mış olmanız da aynca oku- yucuyu alışmış olduğu oku- ma düzeninden uzaklaştır- mamış oldu. Son şeklini al- dığında ise mükemmel bir web gazetesi olacak. Taner Arıcu. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER K1ŞLALI Ne Yapmalı? Ufakbır çaba ile, her şeyin daha iyi olabileceğı açık. "Irtıca", yanı gericılik.. Etnikterör, yanı PKK.. Ekono- mik sorun, yani enflasyon.. Gericiliği besleyen dörtternel kaynak var: Yoksulluk, adaletsizlık, yozlaşmışlık ve devletin doğrudan ya da dolaylı desteğı. İlk üçünü kısa yoldan çözmek olanağı yok. Ama sonuncusu için az zamanda çok şeyler ya- pılabilir. Bölücü terör, "kabul edilebilir" bir düzeye çekildi. Ama Güneydoğu sorununun çözümü, atılacak ekono- mik ve toplumsal adımlara bağlı. Ekonomınin yavaş yavaş rayına oturmaya başladı- ğını gösteren belırtıler artıyor. Ama olumlu gidışı kalıcı kılmak için alınması gereken önlemler bitmedi. Sonuç? Her şey siyasal kararlılığa, yani "ı'stıkrar"a bağlı. Meclıs'in önündekı tasanlan yozlaştırmadan yasalaş- tırmasma.. Ve hükumetın yasalardaki hükümleri yaşa- ma geçirmek konusunda durakscimamasına.. • • • Çözüm gelip siyasal süreçlere dayanıyor. Siyasal sü- reçler ise ya ışlemıyor ya da çok ağır ışliyor. Bugünkü anayasamız Meclis'in toplanabilme koşul- lannı çok kolaylaştırdu Milletvekili sayısının üçte biri ile toplanabilme ve karar alabılme yolunu açtı. Ama 180 milletvekili bile sağlanamıyor. Hem de çok önemli bazı tasanlar gündemde iken!.. Halkın gözünde mılletvekıllennın saygınlığı çok dü- şük. Askerlerin gözünde mılletvekıllerinin saygınlığı çok düşük. Ülke onlardan ufak bir çaba bekliyor. Ve hükü- met partılerinin milletvekilleri bile Meclis'e gelmiyorlar. Niçin? Kımısı kamu kuruluşlannda ış peşındekoştuklan için. Seçim bölgesindekı bazı kışilerin özel ışlerını çözmeyi, kendi çıkarlan açısından daha tazla önemsedıği ıçın. Kimisi o yasa tasarılanna karşı olduğu için. Kimîsi de üzerindekı sorumluluğun bilincıne bile va- ramadığı için.. İpliği pazara çıkmış, içerde ve dışarda beş paralık say- gınlığı kalmamış olan bazı genel başkanlann etegine ya- pışan çok milletvekili var. Ama Meclıs'in saygınlığma ve dolayısryla ülkenın geleceğıne sahıp çıkan çok millet- vekili yok! • • • Ne yapmah? Siyasal partılenn demokratık bir yapıya sahıp olma- ları yasa ile zorunlu kılınmalı. Ve öncelıkle de, önseçım- ler partının kayrtlı bütün üyelerinin katılımı ile yapılma- h. Ne demiş bilge kışı: - Az su, çok sudan daha çabuk bozulur! Eskıden "de/ege ağalığı" vardı. Ve miiletvekıllerinı Mechs'ten, ıdeolojiden çok, o delegeleri "tavlamak" il- gilendırıyordu. Öral "de/ege ağa/ığı"na son verdı. Yerıne "milletve- kili ağa/ığı "nı koydu.. Cumhuriyet tarihınde ilk kez; par- tisinin tüm milletvekillerını tek tek kendisi seçti. Gide- rek bu "tatlı yo/"u öbür genel başkanlar da benımse- diler. Böylece partıler demokrasisi -bazılannm sandığı gı- bi- "lıderier demokrasisi "nedönüşmedi.. "Liderterdik- tarör/ügü"ne dönüştü. Değışmeyen önderler. Ve de tüm siyasal gelecekle- rini o önderlere bağlamış sözüm ona "m/Hervek///en"(!) Aslında milletın vekıllerı değıldır bugün demokrasiyi yozlaştıranlar; "liderin vek//teri"dir! • • • Herkes çözüm arayışında. ' Kimisi başkanlık sistemı öneriyor. Kimisi seçim sis- temi değişikliğı ile sorunun çözülebileceğı kantsında Ama unutulan bır şey var... Yönetım biçimı değışse de.. Seçim daha ıstikrariı bir siyasal yaşama ızin verse de.. Gene de o Meclis'te ve o hükümette temel öğe siyasal partiler ve o partiler içinde de milletvekilleri olmayacak mı? Sağlıklı bır üyelik sıstemi.. Tüm üyelerın katılacağı ön seçimler.. Partı genel merkezlerine tanınan, dıyelim ki yüzde 5'lik "merkez kontenjanı".. Ve parti içinde bütün kademelerdekı seçımlerde "orantılı temsıV" (nispi tem- sil) uygulaması.. Buniar Siyasal Partiler Yasası'nın zorunlu hükümleri arasmda yer almalı. Almalı kı, demokrasıye yozlaşma ve genel başkan- lara da dıktatör olma yolu büyük ölçüde tıkansın.. Almalı kı, "başkann vekilten' artokmiltetınvekilleri olabtl- sinlert Alısveris merkezleri doldu taştı ECO zirvesi Demirel Kazakistan'a Annelere en güzel armağanlar arandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bugün Anneler Gü- nü. Yaşamm acılanyla verilen savaşımda ya da güzellik- leriyle gelen mutlulukta. hep soluğu yanında aldığımız annelerimizin. Annelere sevgi elbette kı bir hediye paketıne sıgmazdı ama özellıkle büyük kentlerde, küçük de olsa bır armağan almak isteyenlerle doldu taştı alışveriş merkezleri. Mağazalar da "çoculdara''. armağan se- çimınde yardtmcı oldular. Her gün v ıtrinlerde görü- len gömlekler. "annegöm- teklerTne dönüştü; ındi- nmler. u AnneterGünüin- djrimi" oluverdi birden. Kimisi elbise alacaktı ama. unuttu annesinin kaç be- den gıydığinu tezgâhtarlar. "Annenizşişman biri nu" diye sorunca da. toz kon- durmadı ona: "Eh. biraz." Kendisine alsa ugraşmaz- dı insan bukadar. ama söz konusu anne oluncaen uy- gununu. en güzelini aradı herkes. Armağan ne olur- saolsun. "çokgüzer bu- lunacağını bile bile... Annetik, kadmlann ya- şayacagı en güzel duyguy- du belkı ama. bunun me- talaştınlmasına Kadın Da- yanışma Vakfı tepkı gös- terdı. Vakıf, sanatçı Hül- ya Avşar'ı "yüın en kötü annesi" seçti. Vakfinbas- kan yardımcısı Perihan San, "anneük duygusu- nunmetalaştmbnasmatep- ki amacıyla" bu seçımt gerçekleştırdıklennı söv - ledi. San, Anneler Günü nedeniyle yaptığı açıkla- mada, anneliğin yalnız ıç- ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sökyman DemireL Ekono- mik İşbirligı Örgütü'nün (ECO) 5. zirve toplanüsma katJÎmak için bugün Kaza- kistan'a gidiyor. Demirel, Kazakistan'agiderken Azer- baycan'a ugrayarak Devlet Başkanı Haydar Myev'in 75. yaşgününükutlayacak. Cumhuıbaşkanlıjı'ndan dünyapılanaçıklamada, De- mircl'inBakû'daAliyevoraı- runadüzenlenecekkutlama- larakattlacagı veoradan Ka- zakistan'a devam edeceği bildirildi. Demirereziyare- ti sırasında devlet bakanlan MetinGûrdere ve Ahat AB- fican ıle TBMM Dışişleri KomisyonuBaşkanı Mur»t Karayâlçffl daeşlikedecek. Almatı'da toplanacak 5. zirvede, örgütün öncelikli işbirliği alanlan olarak belir- tenen ticaret, ulaştınna ve enerji alanlannda daha ön- ceki zinelerdenbuyanakay- dedilen gelişmeler gözden geçirüecek. ğ y güdüsel bır duygu değil. yaşanarak öğrenilen "in- sancd bir sevgT olduğu- nu vurgularken "yıhn an- nesi" belırlemelerine de karşı olduklannıda kay det- ti. Bugün annenizle küçük bir görüşme yapın, ona mutlulukların en büyüğünü tattırın TURKCELL *Türkiye'nin güvenilir, Udcr GSM operatörü *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog