Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyetîmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatöru HikmetÇe- tinkava 9 Yaznşlen Muduru İbrahim Yıldız • Sorumlu Müdur Fikrel Ilkiz 0 Haber Merkezı Mudiınr Hakan Kara • Görsel Yöneımen Fikret Eser D14 Haberler Şinasi Danışoğlu 9 Utıhbarat Cengiz ^ ıldınrn • Fkonomı Mehmet Saraç • Kultur Handan Şenköken • Spof \Mulkadir Yücdman 9 MaUleler Sami karaören • Du/eltme \MuHah Yaacı#kıtograf ErdoğanKöseoğhı#Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mdımet Faraç Yaym Kurulu llhan Selçuk (Ba^kdn). Orhan Erinç, Oktav Kurtböke. Hikmet Çetinkay». Şükran Soner, Ergun Balcı, tbrahim Yıldız. Orhan Bursalı. MusUfa Balbav. Hakan Kara. AnkaıaTemsılctei. Mustafa Balba) \uturk BuKan No 125,Kat4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4145O2urhjt). hık> 4195027 • lzmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zıva Blv 1352 S 2 3Tel 4411220. Faks 4419117# Adana Temsılcısı ÇrtinYiğenoğhı, lnönüCd 119S No 1 Katl. Tet 363 12 11. Faks, 363 12 15 Mües»e-* Muduru Cstun \kmen • Koordınator \hraet korulsan # Mıtecbe Bulent \ener#ldan: Hüsnin &iirer#ljletne Önder Çrfik# Bılgı- tşlem Nail Inal • Bılgısa\at Sı^em Mürü\et (, ıltr#-vHu Faalet ku/a MEDYA C: • "ı onelım Kurulu Bdîkanî - Genel Mudur Gülbin Erduran 9 Koordınator Reha Işıtman # tıenel Mudur Yardımcı<;ı Se\daÇoban Tel 514 (p 53 - ks 5138463 \ *ytmla>aB ve Basan: \ enı Gun Haber Aıansı. Basın ve Yayıncıhk A S Tfrkocağı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 tsı'PK 246 lstanbul Td: (0 212) 51205 05 (20hat) Faks 212)51385 95 10MAYIS1998 İmsak: 4.00 Güneş: 5.45 Öğle 13.08 Ikindi: 16.59 Akşam. 20.16 Yatsı: 21.54 Eupovision'da transeksüel şapkıcınınzaferi • Haber Merkezi- Ingiltere'nin Birmingham kentinde dûzenlenen 43. Eurovision Şarkı Yanşması'nda tsrailli transeksüel şarkıcı Dana Internatıonal seslendirdiğı 'Dima' ısimlı parçayla P 4 puanla birinci oldu. Yanşmada ikinciliği 167 puan alan lngıltere. üçüncülüğü 166 puanla Malta kazandı. Türkiye'yi 'Unutamazsin' isimh şarkıyla temsıl eden Tüzmen \se 26 puan alarak 25 ülke arasında 14. oldu. Türkıye'ye Almanya 12 tam puan. Hırvatıstan ve Makedonya 5, Romanya 2, tspanya ve Hollanda 1 puan verdı. Türk iürisi tam puana ev sahibi Ingiltere'yı layık gördu. Ratmg araştırmaları • ANKARA (ANKA) - TRT Genel Müdürü Yücel Yener, özel televızyonlann izlenme oranlannı belirleyen AGB adlı araştırma kuruluşunun, Tûrkiye'de 15 bin aile üzennde yaptığı araştırmalann sonuçlannın yetersiz olduğunu söyledi. Yener, "TRT yayınlanmn kapsama alanlan göz önünde bulundurulduğunda yapılan araşurmalann uygulama alanınıjı çok sınırlı olduğu ve yeterli bir araştırma olmadığı kuşkusuzdur" dedı. Naam Hikmet fihni çekilecek • TRABZON (Cumhuriyet) -Film yapımcısı Sabahattin Çetin. Türk ve dünya şiinnin en önemli isimlennden bıri olan Nâzım Hıkmet'ın yaşamını içeren bir film hazırlığı içinde olduklannı açıkladı. Halen bir Amerikan film şirketiyle görüşmelerde bulunduklannı, anlaşmanın sağlanması halinde filmin yapımına başlanacağını belirten Çetin, Nâzım Hikmet rolü için de Halil Ergûn'e öneri götüreceklerini söyledi. Malatya ve • Haber Merkezi - Malatya ve Elazığ'da. saat 18.38'de orta şiddette deprem oldu. Richter ölçeğıne göre 4.7 olarak belirlenen depremin. merkez üssünün Elazığ'ın Baskil ilçesi olduğu bildinldi. Depremin Malatya, Elazığ, Tunceli, Kars, Diyarbakır ve Bıngöl'de hissedildiğı kaydedildi. BP'den traftk eğitimi • İstanbul Haber Servisi - BP, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafık Hizmetleri Başkanlığı işbirliğiyle tasarladığı trafık eğitimi projesı kapsamında oluşturulan gezici tiyatro ekibi. "Önüm, Arkam, Sağım, Solum Trafik" adlı oyunu 100'ün üzerinde okulda sergıledi. Sotedad Rravo atbümü • İstanbul Haber Servisi - Latin Amerikan geleneksel halk şarkılannın ünlü kadm yorumcusu Soledad Bravo'nun 68'lüer amsına çıkardığı albümü Türkiye'de de yayımlandı. ketişim ödiülerî • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafindan her ay verilen ayın iletişimcileri ödülü kurum dalında istanbul Kültür \e Sanat Vakfı. kişi dalında ise ünlü piyanist Fazıl Say'averüdi. TıpFuarı • tstanbul Haber Servisi - Geçen günlerde yapılan Tıp Fuan'na katılan Medline Mobıl Sağlık Hizmetlen. fuan ızlemeye gelenleri ılk yardım konusunda bilgilendirdi. Uzmanlar, fuara getirilen hurda bir araba içinden yaralılann nasıl kurtanlması gerektiğıni uygulamalı anlattılar. Okul inşaatı çöktü • tstanbul Haber Senisi - Csküdar Selimiye"de bulunan ve 1200 öğrencinin öğrenim gördüğü Selimiye İlköğretim Okulu'nun bir süre önce yapımına başlanan ek bınası çöktü. Ek bınanm, eksik malzeme kullanımından dolayı çöktüğü iddıa edilıyor. Maden alanını kamulaştırmak için harekete geçen Bergama halkı, mücadelelerine daha çok destek istedi Bergama için Chirac devrede• Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Bergamalılann mücadelesini durdurmak için Eurogold'un, Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ı devreye sokarak CHP lideri Deniz Baykal'dan randevu istediğini açıkladı. Avukat Senih Özay, maden alanının kamulaştmlması için tçişleri Bakanlığf na başvurduklannı söyledi. tstanbulHaberServisi- Bergama 'da sıyanürle altın madenı ışletmek iste- yen Eurogold şirketıne karşı 9 yıldır mücadele veren Bergamalılann avuka- tı SenihOzay,maden alanını kamulaş- tırmaçalvşmalannabaşladıklannı açık- ladı. Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Bergamalılann mücadelesini durdurmak için Eurogold'un. Fransa Cumhurbaîfkanı JacquesChirac"1 dev- reye sokarak CHP lideri Deniz Bay- kal'dan randevu istediğini belirtti. tnsan Haklan ve Demokrasi İçin Avrupa Hukukçular Birliği ile Açık Sayfa Aktüel Hukuk Dergısrnın ortak- laşa düzenlediği "Avnıpa'ıun Güney Sınınnda Çevre ve Hukuk" konulu toplantı. Marmara Üniversitesi Rektör- lüğü'nde gerçekleştırildı. Toplantıya yerli ve yabancı bılım adamlan ve hu- kukçular katıldı. İki gün süren ve dün sona eren toplantıda konuşan Berga- malı köylülenn avukatı Senih Özay. hü- kümetin. Danışta\"ın Ce\re Bakanlı- âı'nın Eurogold'a verdı|ı ıznı ıptal eUen karanna uvmadıSını belirterek maden alanını kamulaştırtna yoluna gidileceğini açıkladı. Köy Kanunu'nun 44. maddesine. bağış ve yardım top- lamayı düzenleyen 2860 sayılı kanu- na göre Narlıca ve Çamköy muhtarla- nndan ve kendısınden olus^n bir he- yet kuran Senih Ûzay, İçişlen Bakan- lığı'nm ilgılı kanunlara göre yardım top- lama izin \e belgesini vermek zorun- da olduğunu söyledi. Özay. gerekli izinlenn tamamlanmasından sonratum Türkiye'yi, yargı kararlannı uygulama- yan hükümete karşı başlatılan kamu- laştırma projesine maddi yardım yap- maya çağırdı. tTU Çevre Mühendısliğı Fakültesi Öğretım Üyesi Prof. llhan Tahnlı da nükleer endüstri ile ortaklık ilişkileri bulunan madencilik şirketlerinin ama- cınm. maden alanındaoluşturulan atık barajlanna nükleeratık gömmek oldu- ğunu söyledi. Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın da Dünya Doğayı Koruma Vak- fı Başkanı Prens PhUip'e ait Royal Bank of Scotland'ın Eurogold'un or- taklanndan olmasınadikkat çekerek do- ğayı koruma görüntüsü altında doğa- nın tahrip edildiği büyük ortaklıklara girilebıldiğini anlattı. Taşkın. "Biziın mücadetenuzi durdurmak üzereGenel Başkanımız Sayuı Baykal'dan Euro- gpld yetkiükri randevu alabilmek için FransaCumhurbaşkanı Chirae'ı dev- reve soktubr" dedı. Taşkın, Türkıye ka- muoyundan yeterli yaniım görmemek- ten yakınarak "Hukukçulann, bilinı adamlaruun, herkesin daha fazla var- dunını beküyoruz" diye konuştu. ^irkefler kendini gztiyor^ Yiyecek bulma hakkı ıçın çalışan veBirleşmişMılletlerÖrgütününda- nışmanhğmı \apan F1AN temsıkısi Petra Saurtand ise çokuluslu maden- cılik şirketlerinin her yeni ülkeye gı- rişlerinde kendılerını gizlemek için yenı şirketler kurduklannı -.öyledi \'a- rattıklandev ölçeklıçevre^orunlan ne- denıyle tazmınat talep edıldiğınde Eu- rogold gıbı küçük şirketlerin ıflasını ıs- tediklennı \e mağdurlann karşıların- da muhatap bulamadıklarını anlatan Saurland, Danıştay'ın Eurgold için ver- dığı kararın "her türlü övgünün iue- rinde** olduğunu soj ledı. tTL Öğretım L'yesi Prof. İsmailDu- man da Turgut Ozal hükunıeti done- mınde 1984'te 3213 sayılı Maden Ya- sası'nda yapılan değişikliklenn ardın- dan Yabancı Sermayeyi Teşv ik Yasa- sı çıktığını söyledi. Bu sayede yaban- cı madencilik şirketlerinin 580 yerde arama rubsatı aldıklannı belirten Prof. Duman, bunun Türkıye'nın 13'te bi- rine denk düşen bir alan olduğunu kay- detti. Prof. Duman. bu gelışmelenn "İkinci Se\T Anlaşması" nıtelığinde olduğunu vurguladı. Karadenız Çevre Kirlenmesi, Akde- nız Çevre Kirlenmesi ile Nükleer ve Kimyasal Çevre Kirhliği başlıklany- la \ apılan oturumlarda OECD bünye- sınde hazırlanan Çok Taratlı Yatınm Anlaşması'nın (MA1) çe\re ve ülke- nin bağımsızlığı açısından getireceğı sakıncalara dikkat çekildı. Toplantılarda. MAl'ninTürkiyeta- rafından ımzalanması halinde Euro- gold, Çomınco \e Tüprag gıbı çoku- luslu madencilik şirketlerinin ulusal yasalan ve halkı hıçe sa\ arak yatırım- lannı diledikleri gibi yapabılecekleri vurgulandı. Uzmanlar uyarıyor: Beden yapınıza uymayan sporyarar sağlamaz, zarar verir Spor seçimini bilinçli yapın• Uzmanlar, insanlann kendini aşın zorlayacak, kalbi yoracak sporlardan kaçınmasını öneriyor. însanın, doktor denetiminden geçerek yapısına en uygun olanı seçmesi ve spora bir uzmanın gözetiminde başlaması en ideali. Araştırmalar, sporun erkeklerde kalp krizini 5nle>ici, 40 yaş cHanndaVd kadın- Çeviri Servisi - Sporun sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz bir koşul olduğu artık tüm dünya tarafindan bıliniyor. Ancak uz- manlar, "İnsan kendine uygun oian spor da- lını seçmezse, yaran kadar zaranm da go- rür" uyansında bulunuyor. U zmanlara göre herkes, her sporu yapma- malı. kendini aşın zorlayacak, kalbini yora- cak sporlardan kaçınmalı. Alman Focus der- gftınde yer alan habere göre spor yaparken her gün birçok insan yaralanıyor, sakatlanı- vor ve ani kalp rahatsızlıklanndan yaşamı- nı yitirebiliyor. Bu tür istenmeyen durum- lan önlemenin tek yolu ise insanın kendi yapısına uygun spor dallannı seçmesi ve sporu yöntemine uygun olarak yapması. Bu- nun için spora bir uzmanın eşliğinde ve dok- tor denetiminden geçerek başlanmast gere- kiyor. Spor, kalbi ve bağışıklık sistemini güçlen- dinrken damartıkanıklıklan,kilo sorunu ve stres için de en doğal ilaç olarak nıteleniyor. Spor yapanlarda kan basıncı ve nabız belir- li bir seviyeye düşüyor, kalp aynı oranda performans sağlamak için sporyapmayan bı- rinin kalbinden daha az oksijen tüketiyor ve yaşlılığa bağlı şeker riski, vücudun insülin hormonuna duyarhlığı azaldığından, birhay- lı düşüyor. Yapılan araştırmalar sporun er- keklerde kalp krizini önleyici, 40 yaş civa- nndakı kadınlarda da kemiklen güçlendın- ci ve hücre yenileyici etkisi olduğunu orta- ya koyuyor. ABD'nin Dallas kentinde, sü- rekli spor yapan 13 bin kişi üzennde yapı- lan uzun süreli araştırmalara göre spor ya- pan erkeklenn kalp krizinden ve kanserden ölme oranı. yapmayanlara oranla dört kat da- ha az. Bu sonuçlar kadınlarda beşte bire ka- dar iniyor. tki temet kural Uzmanlar ıvi birkondısyon çalışmasının iki temel kuralını ise şöyle özetliyorlar: - Egzersizler sırasında ulaşılması gere- ken ideal nabız, 180 eksi insanın yaşı ola- rak kabul edilıyor. 120-130 arasında bir na- bız, 30 yaşındaki birinın iyi bir kondisyon çalışması yaptığını gösteriyor - Kondisyon çahşmalarında ideal olan haftada üçer kez ekstra iki bin kalori yakıî- ması. Bu haftada 4 saat tenıs oynamaya eş- değer. Spor doktorlan yenı başlayanlann bu rakamlara ulaşmak için kendilerini zorla- mamalan gerektiğinı de hatırlamorlar. Uzmanlar sabah yürüyüşlerinde bile bey- ne yüzde 25 orantnda daha fazla oksijen gıt- tiğini, aynı zamanda hormon salgılarının arttığını ve vücuttaki toksıt maddelerin de terle atıldığını belirterek sporun bu neden- le çagımızın en yaygın rahatsızlıklanndan bı- ri olan strese karşı da etkili olduğunu vur- guluyorlar. TRABZON^DA SİNE>L4 ŞENLİĞİ Yerlifîlme ügiartiyor AHMET ŞEFİK Sanatçüardan tiyatro yasağına tepld Ekin Tiyatrosu'nca sahnelenen 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü' adlı oyunun 6 kentte yasaklanmasını protesto eden tiyatro sanatçılan, devletin Özel tiyatrolara karşı düşmanca bir tutum sergilediğini belirttiler ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - An- kara EkinTiyatrosu'nun Dario Fo'nun ya- pıtından sahneye uyarladığı "Bir Anarşis- tin Kaza Sonucu Olümü" adlı oyununun 6 kentte yasaklanması nedeniyle bir ara- ya gelen sanatçılar, yaşananlann de\ letin özel tiyatrolara karşı tavnnı gösterdiğini dıle getirdiler. CHP Hatay Milletvekilı AtülaSav, devlet erkini kullanan bazı ka- mu görevlilennın davranışlannın şıkâyet konusu edildiğini vurgularken keyfilığın sanatı ağırbiçimde etkıledığını söyledi. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda dün dü- zenlenen toplantıda konuşan Ekin Tiyat- rosu Genel Koordinatörü FarukGüvenç, "Memleket Hikâyderi" adlı oyunlannın geçen sezon 47 yerde yasaklandığını anım- sattı. "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölü- mü'" adlı oyunlan için Crgüp. Osmaniye. Kahramanmaraş. Turhal \e Tokafta geti- rilen \ asaklamanın. Kültur Bakanı tstemi- han Tala>. Içışleri Bakanı Murat Başes- gioğlu ve TBMM Başkanvekilı Uluç Gür- kan'ın girişimleriyle kaldırıldığını belir- ten Gü\enç, "Kırşehir'de valinin bizi sü- rekli takipetmesi nedeniyleyasağı aşama- dık. \ali. geçen sene de Sinop'ta o> nama- mıza izin vermemişri" dedi. Güvenç, Tokat'ta sanatçılann akli den- gesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istendiğini bildirdi. Kayseri'de oyun sırasında polis kamerasının seyircileri çek- mesi üzerine, ikinci perdeyi kamera salon- dan çıkana kadar açmadıklannı anlatan Güvenç, Sıvas'ta tiyatro müdürü ile vali- lığin anlaşarak kente yabancı tiyatro sok- mama karan aldıklannı ileri sürdü. Yasaklamalann hukuka aykın olduğu- nu belirten Güvenç, "Sanatçryı ve seyirci- leri taciz etmeye yönettkbirtakım uygula- malara gidiliyor. Bize 'şu oyunlan oyna- yabılirsinız, şunlar yasaklıdır' desinkr. Biz de ona göre oynayahm" dedi. Atilla Sav, devletin değil, devlet erkini kullanan bazı kamu görevlilerinin davra- nışlannın şıkâyet konusu olduğunu be- lirtti. Sav. "Keyfl işlemler, sanat etkinligi- ni son derece ağır biçimde etküiyor. tdare- nin keyfi işlemlerine karşı mahkemeyebaş- vunıluyor. Hukuka a> kın olarak emir ve- ren valileri de mahkemeye vermek müm- kün olsa bir daha kimse buna kalkışamaz diye düşünüyorum'" görüşünü dıle getır- di. Ankara Sanat Tiyatrosu Genel Müdü- rü Ahan Erkekü, tiyatro yasasının acil olarak çıkanlması gerektiğini belirterek, "Bizi ne kadarengeUeselerde bu sanat de- vam edecek. Örümcekkafalı belediye baş- kanlanyta uğraşsak da salonlanmızkapan- sa da bunu sürdüreceğjz" dedi Bahar Festivali Koç İ'niversitesi'nde Bahar Festhaü düzenlendi. İki gün süren lesti\alde gençler üniversitelerin mü- zik gruplan ve birçok sanatçının konserlerhle bahara merhaba dediler. Boğaziçi University Band (Bulanım).Koç L'niversitv Bands(Sarkaç-Karpu/), Mimar Sinan Unrversity Band'in konserieriyle gençler coşarak yerlerinde duramadılar. Scaven- ger Hunt, Games, Couple Games'in step gösterileri şenliğe renk katarken Nalan, Teoman ve Athena'nm konserleri büyük Ugi gördü. (Fotoğraf: KADER TUGLA) Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik programmda Atatürk'eyeryok TR\BZON - Sinema sanatçılan Müjde Ar ve Halil Ergün,yapımcı Sabahattin Çetin \ e işletmecı YılmazSel- çuk, Trabzon'daSosyal Demokra^ \aktVnın(SODE\') düzenlediği TürkSinemasının DünyaSineması İçinde- ki Veri" konulu panelde seyırci ile buluştu. Konuşmacı- lar son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de tele- \izyondan kaçış yaşandığını ve sinema filmlerine yö- nelişin arttığını. sinema salonlarında göstenmde bulu- nan Türk filmı oratıında da artışlar olduğunu sa\ undu- lar. 14 May ıs'a kadar sürecek "Sinema Şenbği",kapsamın- dakı panelı Trabzon Devlet Tiyatrosu çalışanlanndan Semih Baylanyönettı Sanatçı Müjde Ar.Türkiye'nm top- lumsal. sıyasal ve kültürel çölleşmeden kurtulma ça- bası içinde olduğunu savun- du. Son yıllarda yerli sine- maya karşı bir ilginin oluş- tuğunu. insanlann kendi ın- sanının sıkıntıları ve öykü- lerinı sinema perdesinde görmek istediğini belirten Ar. "Türksincmasıeanlan- du harikalaryarabyordiye- mevizama bir çaba var. Söz- gelimi Ağır Roman bunun en önemli adımı olmuştur" dı\e konuştu. Müjde Ar bir soruyu ya- nıtlarken de senaryo yazımı konusunda sıkıntılar oldu- ğunu. sinemanın kaliteli ürünler vermesi için bu aç- mazın mutlaka aşılması ge- rektigıni sövledi. Müjde Ar: Sinema bir vasava kavuşturulmalı. Halil Ergün: Sanat. de- mokrasi kadar önemli. Sanat-ekmek-su Ülkenin sanat üretim ve düzeyıyle diğer toplumsal alanlar arasında bir para- lellik bulunduğunu vurgu- layan sinema sanatçısı Halil Ergün. sıyasetçilerın. yö- neticilerin sanatın ekmek ve su gibi bir gereksinme ol- duğunun bılincıne \aramadıklannı. bunun ıçın de demok- ratık kültürün oluşturulması. kendiliğinden oluşan kül- türün yanna aktanlması konusunda hıçbir şey yapma- dıklannı savundu. Ergün. daha aydınlık bir dünyada \, a- şamak için sanatın demokrasi kadar önemli olduğunu be- lirtti Ergün. özellikle ABD kaynaklı filmlere karşı "kah- roisua ABD emperyalizmi" mantığıyla bakmamak ge- rektiğini, böyle yapılarak ulusal sinema ve kültürün sa- vurîulamayacağmı öne sürdü. Film yapımcısı ve Film Yapımcılan Demeğı Genel Baş- kanı Sabahattin Çetin de, en temel sorunun film üreti- mi olduğunu savundu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Diyanet İşleri Başkanlığı'mn, gençlerin sağlıklı yetışmelerini sağlamak amacıyla hazırladığı programda Âtatürk'e yer verilmedı. Kuran kursu öğreticilerinden, öğrencilenne verecekleri derslerde karşılıkh yardımlaşma, tslam dıninın çağdaş yönleri, iyi ahlak. gelenekler ve örf-âdetler konulanna ağirlık vermeleri istendi. Diyanet İşleri Başkanlığf ndan yapılan yazılı açıklamada, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmalannı, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı yetişmelerini sağlamak amacıyla bir program başlatıldığı bıldırildi. Bu programa göre müftülüklerce yıl boyunca çeşith konferanslar düzenlenecek, her ay yapılan olağan din görevlileri toplantılannda konular belirlenecek ve bu konunun hutbe ve vaazlarda zaman zaman ışlenmesi sağlanacak. Kuran kursu öğreticilerinden üzerinde ağırlıklı olarak durulması istenecek konular belirlenirken Atatürk ile ilgili bilgilere yer verilmedi. Programlar ile Kuran kurslanna devam eden öğrencilerin "ailelerinden ve çev releruıden edindikleri yanhş bilgilerin hemen düzettilmesi ve doğrulann hemen öğretilmesinin sağlanması'' hedefleniyor. BakırköyBetedhesrnin,Balar- k ö y R u h v ç S m i r Hastalıklan Hastanesi bahçesinde başlattığı E-5 ve Atakö\ bağlantılı yol çalışmasını ÖDP Bakırköy ilçe örgütü, dozerin önüne çadır kurarak protesto etti. "Otoyol değil, yolsuzluk'*. "Teneke \ e beton egemenliğine son" \ azılı dövizlerle ^Bakırköy haW kı yeşiline sahip çık^.-'Ranta hayır, ağaçlan kesmeyirT sloganlannı atan parti- liler, hastane bahçesinden çalışma alanına kadar \ ürüdüler. Açıklamada. vol ça- hşmasmın bölgedeki \eşil alanı tahrip edeceği. bu alanın hastane bahçesinden aynldığı için daha sonra da rant çevrelerine peşkeş çekilebileceğini savundular.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog