Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10MAYIS1998 PAZAR 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ 11.20/TRT2/Kuru... Ayrıntı yanda Anneter Günü 15.15 Show TV Dram . Anne şefkatinden yoksun büyüyen bir genç kı- zın yaşadıklanmn öyküsünü anlatan filmi Aram Gülyüzyönetmiş. Başrollerinde Zeynep Değirmen- cioğlu. Ayten Gökçer v e Aytaç Arman \ ar (1973) Santa Fe Davası 15.30 HBB Macera /77N (Santa Fe Trail) - Michael Curtiz'in yönetti- v£/ ği. başrollerinde Erroll Flynn ve Olivia de Ha- villand'ın yer aldığı filmde; John Brovvn'un yaka- lanmasıyla görevlendirilen biradamın başından ge- çen olaylar anlatılıyor (1940 ABD, 110 dk). Kaçış 16.00 TRT 3 Dram (Getting Out) - Bebeğini doğurmak için ha- pısten kaçan Arlene yakalanır ve yeniden hapse atılır. Bu arada doğan oğlunun velayeti de annesine verilir. Sekiz yıl hapisten çıkıp oğluna kavuşacağt günü bekleyen Arlene. annesinin ya- nına gittiğindeyse. oğlunun evlatlık verildiğini öğrenir. Yönetmen: John Korty. Oyuncular: Re- becca DeMomay. Robert Knepper. Bizim Aile 17.50 Interstar Duygusal ©Dört çocuklu bir fabrika kapıcısıyla, üç co- cuklu dul bir kadının evlenmesiyle kalaba- lıklaşan ailenin yaşadıklannın öyküsü. Yönet- men: Ergin Orbey. Oyuncular: Tank Akan. Itır Esen, Adile Naşit, Şener Şen. MünirÖzkul (1976. Yakışıklı 18.00 Show TV Güldürü /^\ Kamyonetle gazete satıcılığı yapan bir adam, yy telsiziyle ç^vresini. tararken genç bir kızla ta- nışır. Kısa sürede birbirine âşık olan iki genç, ev- lenmeye kararverirler. Ancak paralannın olmama- sı birçok soruna neden olacaktır. Yön: Orhan Ak- soy. Oyn: Kemal Sunal, Ayşegül Uyguner(1987). Kayıp Kızlar 18.10 atv Dram ©Dahaiyi yaşamkoşullaneldeetmek içinev- den kaçıp, sonra da kötü yollara düşen kız- lann öyküsünü konu alan filmi Orhan Elmas yö- netmiş. Başrollerinde Tank Akan, Ahu Tuğba ve Çiğdem Tunç yer alıyor (1984). Havada Panik 21.00 atv Macera /fN (Turbulance)-Yönetmenliğini Robert But- viv ler'in yaptığı, başrollerini ise Ray Liorta ve Lauren Holly"nin paylaştığı Filmde; elektriklı san- dalyede ölüme mahkûm edilmiş bir suçlunun uçakla Los Angeles'a götürülürken neden oldu- ğu olaylar anlatılıyor (I996). Rosa Rosae 21.00 Prima Macera ©(Rosa Rosae) - Çocukluk arkadaşı olan Ro- sa ve Rosae birbirlerini yıllar sonra bulurlar. 40 yaşındaki Rosa çok iyi bir yazardır. Rosae ise sıradışı erkek arkadaşı olan bir Budisttir. Filmde bu iki arkadaşm yıllar sonra kesişen hayatlan an- latılıyor. Yönetmen: Fernando Colomo. Oyuncu- lar: Ana Belen, Maria Barranco. Genç Girişimci 21.00 TRT 3 Macera /77\ (Campus Man) - Üniversite bursunu kaza- vf/ namayan Todd, okuldan atılmak üzeredir. Kayıt parasını ödeyebilmek için sporeu arkadaşı Brett'i bir takvim için poz vermeye ikna eder. Ama işler umduklan gibi gitmeyecektir. Yönet- men: Ron Casden. Oyuncular: John Dye, Steve Lyon. Morgan Fairchild (1987 ABD. 94 dk). 1\ıtku Gülleri 22,00 Interstar Duygusal •Oı (Bed of Roses) - Tipik bir işkolik olan Lisa ^y Walker ile kansının ölümünün ardından va- nnı yoğunu çiçekçi dükkânına yatıran Lewis adın- daki bir adam arasında gelişen aşk öyküsü anla- tılıyor. Yönetmenliğini Michael Goldenberg'in üstlendiği yapımtn başrollerinde Christian Slater ve Mary Stuart Masterson yer alıyor. 23.20 / TRT 2 / Kaldınm... Ayrıntı yanda Legal Eages 00.30 Kanal D Macera /f\ (Legal Eagles) - Sekiz yaşında bir kız çocu- ^<zJ ğu olan Chelsa'nın babası, k\zmm doğum gü- nünde ona kendi yaptığı bir tabloyu hediye etme- yi düşünmektedir. Fakat doğum gününden bir ge- ce önce çıkan yangında adamın ölmesiyle olaylar kanşık bir hal alacaktır. Yön: Ivan Reitman. Oyn: Robert Redfor&DebraWinger( 1986 ABD, 114dk). Ölümcül Tuzak 01.05 TRT 1 Macera /7>ı (Dead End) - Dupeyron. savunma ve güven- K^J lik sistemleri üreten bir kuruluşun yöneticisi- dir. Bazı ülkelerle gizli anlaşmalaryapar. Kansıy- la veyanındaçalışanlarla arası iyi değildir. Birge- ce şirket merkezine birinin gızlice girmesiyle olay- lar gelişir. Yön: Hans-Christoph Blumenberg. Oyn: Jean-Pierre Cassel. Philippe Volter. Sonsuz YolculukOI .15 Show TV Macera /7>> (Hydrosphere) -2130 > ılında dünyanın kont- vf/ rolü birkaç askeri şirketin eline geçmiştir. Proxate de en güçlü şirketlerden biridir ve sakla- dığı büyük bir sır vardır. Yön: G. Philıp Jackson. Oyn: Malcolm McDowell. Michael Pare. Jamaika'dakL. 01.55 TRT INT Macera O \ (Treausure of Jameica Reef) - 2000 \ ıl ön- \Z/ ce kaza sonucu Karayipler'de batan bir ge- mideki altınlan çıkarmaya çalışanlann yaşadık- lannı konu alan filmin yönetmenliğini Virginia Sto- ne üstlenmiş. Başrollerinde ise Cheryl Ladd ve Step- hen Boyd yer alıyor (1974 ABD. 96 dk). Yabancı Izleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURİYET'TE BUGÜN Cumhuriyet O7.4 06.00 Hafta Sonu Ezgi- len 09.00 San BisikSet (Özgür Özbakır) 10.00 Genç Dalga (Serkan Barut) 13.30 Dunya Mü- ziği Atlası (Feza Tan- sûğ) 15.00 Iletişimin Bü- yüsu (Alı Saydam) 16.00 Kırk Ambar (Selim Ileri) 18.30 Çağdaş Müzik (Evın llyasoğlu) 20.00 DönülmezAkşamın Uf- ku (Aylin Şengün) 22.00 Derinlik Sarhoşluğu (Özgür Özbakır) 24.00 Sırdaş (özden Toprak) 02.00 Gecenin Yolcu- su (Mustafa DeFeli). • Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da haber bülteni yayına gire- cektir. • 13.30 Dünya Müziği AtJası: FezaTansuğ, dün- ya müziklerini dinleyicilere etnomüzikolojik bir yaklaşımla sunuyor. • 15.00 Iletişimin Büyüsü: Ali Saydam. uzman- lardan görüşler ve gelişmelerden örneklerle ile- tişirn dünyasını anlatıyor. • 16.00 Kırk Ambar Selim Ileri ile anılardan tarihe, esrarengiz istanbul'dan geçmişin güzel- liklerine, unutulmaz kişilerden, acı, tatlı olayla- ra bu programda tanık olacaksınız. 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında Shakespeare uyarlamaları toplu gösterisi devam ediyor Mutlu sona ulaşan iki aşk öyküsü TV Servisi - Rekin Teksoy'un ha- zırlayıp sunduğu "Sinema \e Edebi- yat" kuşağında Shakespeare uyarla- maları toplu gösterisi sürüyor. Geçen hafta gösterilen Laurence Oli\ier"nin ünlü "•Hamlet" uyarlamasının ardın- dan bu hafta Shakespeare'ın "Kuru Gürültü" adlı güldürüsünden Ken- neth Branagh ın yaptığı uyarlamaek- rana geliyor. Filmin gösteriminden ön- ce Teksoy. Prof. Dr. Ce'vat Çapan ile birtanıtım söyleşisi yapacak. Shakespeare"in komedileri arasında özel yeri olan "Kuru GürültiT'yü, vazar l958yılmdakalemealır.Ço- ğu oyununda olduğu gıbi bir baş- ka kaynaktan (Bandellonun bir öyküsüyle Ariosto'nun 'Öfkeli Orlando' adlı ünlü destanından) esinlenır. ltalya'nın Messina ken- tinde geçen olaylar iki ayn doğrul- tuda gelişir. Bir yandan Beatrice ile Benedick arasındakı gönül ilişki- si ızlenir. Aşka inanmayan, evlili- ğe karşı çıkan bu iki genç. arkadaş- lannm oyununa gelerek birbirleri- ne âşık olurlar. Bu gönül ilişkisi- ne paralel olarak da. birbirlerini seven Claudio ile Hero'nun. aşk- lannı engellemeye çalışan kötü yü- rekli kişilerden çektikleri gösteri- lir. tki sevda öyküsü de ayrtı zaman- da mutlu sona ulaşır. Ingiliz tiyatrosunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli sanatçı sayı- lan, tiyatro ve sinema oyunculuğu- nun yanı sıra yönetmenlik, senar- \ o ve oyun yazarlığı da yapan, eleş- tirmenlerin Laurence Oli\ier ve Orson Welles ile karşılaştırdıkla- n Kenneth Branagh. daha önce Shakespeare'in "V. Henry'"sini sinemaya uyarlamış. filmi hem yö- netmiş. hem de başrolü oynaıruşt). Kı- sa süren bir Hollvuood serüveninden sonra Ingiltere'ye döndüğünde de "Kı- sasa Kısas"ı sinemaya uyarladı veyi- ne hem yönetmenliğı hem de başrolü üstlendi. Filmde. yönetmenin o tarihte evli olduğu Emma Thompson'dan başka. aralannda Denzel \V ashington ve Michale Keaton'ın da bulunduğu güçlü bir oyuncu kadrosu görev aldı. Shakespeare'in şölenlere. piknikle- re. danslara, yanlış anlamalara dayalı, zaman zaman farsa. zaman zaman da melodrama kaçan bu güldürüsünû, Ken- neth Branagh büyük bir ustalıkla sine- maya aktanyor. Filmin ağırlık nokta- sı. bir yandan birbirlennı iğnelerken, bir yandan gönüllerinde>eşeren sevda to- humlannı geliştiren Benedick ile Be- arnce arasmdaki söz düellosunu canlan- dı ran Branagh ıle Thompson'un oyun- culuk yetenekleri oluyor. Ve ortaya ti- yatro etkilerinden annmı^. keyifli bir si- nema u\arlaması çıkıyor. Sınemada Shakespeare'e taze bir soluk getiren bu fılm kaçınlmamalı... TRT 2 11.20 Kuru Gürültü - Much Ado About Nothing / Yönetmen- Senaryo: Kenneth Branagh/ Oyuncular: Kennet Branagh, Michael Keaton, Robert Sean Leonard, Emma Thompson, Denzel Washington, Richard Briers /1993 ingiltere-ABD yapımı, 111 dakika. "Kuru Cıürültü"nün başrolündeki yorumlarıvla başarılı bir kompozisyon çi/.en Kenneth Branagh ve Emma Thompson yapımın ağırlık noktasını oluşturu\orlar. Film güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. 'Kaldınm Çocuklan', İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının başyapıtlarından biri Italya'da savaş sonrası yaşam MURAT ÖZER tkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında vücut bu- lan İtalyan Yeni Gerçekçi- lik'inin başyapıtlarından bi- nni izleyeceğiz bu akşam; Vittorio de Sica'nın yö- nettiği "Kaldınm Çocuk- lan" (Sciuscia). Film, savaş sonrası Ro- ması'ndaki sokak çocukla- nnın dramını anlatıyor. İki ayakkabı boyacısı çocuğun. karaborsacılarla başlannın derde girmesi ve ardından gelen kötü sonuçlan akta- nyor öykü..: Yeni Gerçekçilik denen akımın en belirgin özelliği olan "yaşanmışlık duy- gusu", "Kaldınm Çocuk- lan"nda fazlasıyla hâkim. Belgesele varan bir anla- timla yapıtını alabildiğine gerçekçi bir düzleme çe- ken yönetmen, küçük oyun- culanndan da üst düzeyde verim almayı başanyor. Fil- min adı, "Shoeshine" söz- cüğünden geliyor. Bizim "Parlasın" diye çevirebi- leceğimiz bu sözcüğün Ital- yancalaştırılmış hali ise TRT 2 23.20 Kaldınm Çocuklan - Sciuscia / Yönetmen: Vittorio de Sica / Senaryo: Cesare Zavattini, Sergio Amidei, Adolfe Franci, C. G. Viola / Görüntü: Anchise Brizzi, Ello Paccara / Oyuncular: Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni /1946 italya yapımı, 90 dakika. "Sciuscia". gı .senaryo, Italya'nın sa- Senaryosu Oscar'a aday vaş sonrası yaşadıklarını gösterilen "Kaldınm Ço- yansıtmaya yetıyorda artı- cuklan". Yeni Gerçekçi- yorbile. Zavattini'nin Ye- lik akımının en bilinen film- ni Gerçekçilik"in babası sa- lerinden. Ayrıca bu akımı yılmasını haklı çıkaran bir tanımak için "anahtar" senaryo bu. özelliğindeolduğudasöy- "Kaldınm Çocukla- lenebilir. Cesare Zavatti- n M nın başansı üzerine. ar- ni'nin başını çektiği sena- kaarkayabutürfilmlerçek- rist ordusunun kaleme aldı- meye başlayan Vittorio de Sica. 1948de "Ladri di Biciclctte-Bisiklet Hırsu- ları"nı. |950"de v> Mira- colo a Milano-Milano Mu- cizesi"ni. 1952'de de "Umberto D"\i gerçek- leştirerek fılmogratlsınin en parlak dönemini geçir- di. Savaş sonrası İtalya- sı'nın panoramasıııı çizen bu dört fılm. bütün dünya- da hayranlıkla karşılandı \e ödüllere boğuldu. "Kaldınm Çocuklan". belki eskimiş, bir sinema an- layışının ürünü gibı görüle- bilir. ama içerdiği gerçeklik- le her daim \ar olabilecek bir başyapıtın bütün özellik- lerini taşıyor üzerinde. NTV 2i .301 Anneler Günü için özel bir bölüm Akdenizfoklannı Koruma Projesi TV Servisi - Sokaktaki insanlann ka- tıhmıyla gerçekleşen "Sesler ve Renk- ler" programını Haşmet Topaloğlu ve Fatih Türkmenoğlu birlikte hazırlayıp sunuyor. Yapımda; Akdenizfoklannı Koruma Projesi, dünya çevre ödüllerinden biri olan Ford Ödülü'nü kazanması nedeniyle ye- niden ekrana gelirken. spastik çocukların tedav isinde kullanılan yeni teknikler hak- kında da bilgi veriliyor. Anneler Günü nedeniyle hazırlanan dosyanın yer aldığı yapım, Maraş dondurmasının tanıtımıy- la sona eriyor. TRT 2 15.10 Internet ve bilgisayar TV Servisi - Handan De- miralp'in sunduğu "Internet TV'nın konuklan: Millı Eği- tinı Müsteşar Yardımcısı Cev- det Cengiz. Egenet İntemet Hİ7metleri Müdürü Turgut Kalfaoğlu \eEgeÜniversi- tesi Bilgisayar Ağı sorumlu- su Elif Begüm Çakmak Cevdet Cengız'in "Okullar- da bilgisayar eğitimi" konu- sunda görüşlerini açıklaya- cağı yapımda. Kalfaoğlu ve Begüm Çakmak da bilgisayar ve fntemet'le ilgili seyirci so- rulannı vanıtlıvor. NTV' 2.05 'Ankara Kulisi' Kışlalı'dan gündem TV Servisi - "Anka- ra Kulisi"nin bu hafta- ki konuğu, eskı Kültür Bakanı \e Cumhuriyet gazetesı yazan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı. Gazeteci tsmet Solak'ın hazırlayıp sunduğu ya- pımda cumhuriyeti teh- dit eden unsurlar tartışı- lıyor. Programda, "Tör- kiye'nin bugünkü çık- mazında işçisiz bir sol ve solsuz bir demokrasi an- layışının rolü var nıı- dır", "Toplumdaki ya- pısal bunalım, 'Ata- türk'e evet. Kemalizrne hayır' diyen zihniyetle- rin sonucu mu", "Bu- günkü ekonomik zor- luklar 1920'dekinden daha mı büyük" gibi so- rulara yanıt aranıyor. Kanal E 12.10İ 'Dİk Açi' Türkiye <de hemşirelik TV Servisi - "Dik Açı" programında "Tür- kiye ve Dünyada Hem- şirelik" konusu ele alı- nıyor. Gazeteci Mete Alpman'ın hazırlayıp sunduğu yapıma konuk olarak Tedavi Hizmetle- ri Genel Müdür Yardım- cısı Dr. !Vaci Uz, Hacet- tepe Üniversitesi Hem- şirelik Yüksekokulu öğ- retim üyesi Prof. Dr. Sa- adet Ülker ve Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekoku- lu öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Oktay katılıyor TRT 2 14.201 'Yaşam Boyu' Organ bağışı üzerine TV Servisi - "Yaşam Boyu" progTamında Türk Anneler Derneği'nin or- gan bağışı kampanyası ve tüp bebek konuları ele alı- nıyor. Ömer Önder'in sunduğu ve canlı olarak ekrana gelen yapıma ko- nuk olarak Kadın Hastahk- lan ve Doğum Lzmanı Dr. Ahmet Zeki Işık, Türk Anneler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Say- nur Atabek ve organ ba- ğışında bulunan anneler katılıyor. Programın ya- pımcılıgını Bülbün Kor- kut üstleniyor. NTV 2_L05J 'Pasaport' Suriye sorunu masada TV Servisi-NTV An- kara Temsilcisi Murat Yetkin'in hazırlayıp sun- duğu "Pasaport" prog- ramı bu hafta Suriye dos- yasıyla ekrana geliyor. Cumhurbaşkanı Süle\- man Demirel. Türki- ye'nin Arap ülkeleriyle gerginleşen ilişkilerinden Suriyeyı sorumlu tutar- ken tsraıl'in Ankara Bü- yükelçisi Yuri Barner da Suriye'nin bölgedeki istikrara yönelik en büyük tehdidi oluşturduğunu açıklıyor. Murat Sökmenoğlu da Suriye'nin gerçek ni- yetini anlatıyor. TRT 2 10.201 Liseler yanşıyor Genel kültür ve bilgi atv 22.50 4 A Takımı' TV Servisi - Savaş Ay'ın sunduğu "A Takımı"nda "Anneler Günü" kutlaması yapılıyor. Leman Sam ve Sevs al Sam Tekin' ın şiir ko- nuğu olarak katılacağı prog- ramda. Ümit Yaşar Oğuz- can'ın şiirlerinden örnekler verilecek. Yapımda ayrıca. "Sandalyesiz Engelli Kal- masın" kampanyası başlatı- larak. ınsanlara kampanyaya katılma çağnsı yapılacak. TV Servisi - lstanbul ili kapsammda gerçekleşttn- len genel kültür ve bilgi yanşması "Yeditepe Ma- raton"a katılan okullar: Bayrampaşa Mobil Lisesi. Şişli Çağlayan Lisesi. Özel Eyuboğlu Lisesi ve Emi- nönü Cibali Lisesi. Suna Tortop'un sunduğu prog- ramda Mobil Lisesi'nden Zayid Güneş adlı öğren- ci "Neredesin Sen" adlı türküyü seslendirıken, Eyuboğlu Lisesi Dans Ekı- bi de bir gösteri sunuyor. NTV 22.05 'Kritik' Say'la müzik söyleşisi TV Servisi - Nilüfer Kuyaş'ın hazırlayıp sun- duğu "Kritik" progra- mına bu hafta; yazar Hil- mi Yavuz. klasik Batı müziğine getirdiği yeni yorumlarla tanınan pi- yanist Fazıl Say ve kı- sa fılmiyle Cannes Film Festivali'ne davet edi- len Ebru Yapıcı konuk oluvor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Haberler ve Işitme Engellilere Haber 10.15 Yanna Doğru Gençlerle 11.00 Ha- berler 11.05 Olur Olmaz 11.55 Erzurum- Elazığ Futbol Karşılaşması (Canlı) 13.45 Müzik Pınan 14.00 Haberler 14.05 Stop 1014.40 Aydın Bolak'la Pa- zar Sohbetı (Canlı) 15.00 Haberler 15.05 Pazar Kon- seri 16.00 Haberler 16.05 Dızi: Şaşıfelek Çıkmazı 16.55 Deoızlıspor-Adanaspor Karşılaşması (Canlı) 18.50 Spor 18.30 Dizı: Şaşıfelek Çıkmazı 19.15 Yanşma: Ben Bi- lırım 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberler ve Hava Du- rumu 21.00 Politikanın Nabzı (Canlı) 22.35 Spor Stüd- yosu (Canlı) 00.35 Günun Getırdiklerı 01.05 Yabancı Film: Olümcül Tuzak 02.30 Kapanış 10312428 22 30). *•**. 07.55 Açılış 08.00 Yabancı Film: Zorro'nun 1 C 9 İ Işareti 09.30 Belgese!: Dünya Coğrafyası " • 10.20 Yanşma: Yeditepe Maraton 11.20 Yabancı Film: Kuru Gürültü 13.30 Dızı. Ro- rida'da Tatil 14^0 Yaşam Boyu 15.10 intemet TV (Can- lı) 16.00 Dizı: Kalifomiya Rüyası 16.30 Söz Hukukun 17.10 Belgesel: Resim Sevınci 17.40 Ateşi Çalmak 18.05 Beyoğlu'nda Gezerken 18.30 Anadolu Geçmı- şini Bekliyor 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Müzik Kon- doru (Canlı) 20.30 10. Ankara Uluslararası Film Festı- valı Ödül ve Kapanış Törenı 22.00 Gece Bülteni ve In- gilizce Haberler 22.30 Ve Suare... 23.20 Yabancı Film: Kaldınm Çocuklan 00.45 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.58 Açıhş 10.00 Telegün 11.30 Dizı: Kor- kusuzlar 12.05 Konser Salonlanndan 13.30 Büyük Macera Televızyonu 14.00 Bir Sevgı Ortamı 14.30 Deniz Fatıhı 15.30 Integrale 16.00 Ya- bancı Film: Kaçış 17.35 Herkesin Kendı Yolu 18.00 Avrupa Serbest Gureş Şampıyonası (Canlı) 20.30 Ge- zelim Görelım 21.00 Yabancı Film: Genç Girişimci 23.00 Gece Başlarken 01.00 Kapanış. 09.58 Açılış 10.00 M.E.B. Açıköğretım Lisesi Ders Programı 13.00 Yurttan Sesler 13.30 Fa- sıl14.00TSMBırSottst14^0MüzıkPınan1450 At Yanşlan (Canlı) 17.40 M.E.B. Açıköğretım Lisesi Ders Programı 20.00 Hafta Sonu 21.40 THM Konser 22.30 Belgesel: Her Kıyı Ayn Bir Yaşarr. 07.00 Yannlar Bizim 10.00 Haberler 10.15 Pa- zar Panorama 11.00 Haberler 11.05 Pazar Pa- norama (Devam) 11.55 Erzurum-Elazığ Kar- şılaşması 13.45 Müzik Pınan 14.00 Haberter 14.05 Yer- li Film: Kimsesizim 15.00 Haberler 15.05 Filmin De- vamı 16.00 Haberler 16.05 Gündem 16.55 Denizlispor- Adanaspor Karşılaşması ia50 Spor 19.15 Yanşma. Ben Büirim 19.40 Ingtlızce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberten 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Poli- tikanın Nabzı (Canlı) 22.35 Spor Stüdyosu (Canlı) 00.35 Günün Getırdikleri 01.05 Yaşasın Sanat 01.55 Yaban- cı Film: Jamaika'daki Hazine 03.25 Telegün 07.30 Yerti Film: Gençlik Rüzgârı 09.15 Çızgı Sine- ma: Rob Roy 10.30 Yerii Film: Alageyik 12.30 llk On 13.30 Yabancı Film: Crackerjack 215.15 Yerii Film: Anneter Günü 17.15 Belgesel: Suyun Doğduğu Yere 18.00 Yerli Film: Yakışıklı 20.00 Show TV Haber 21.00 Maraton 23.15 Yabancı Fılm: Kızıl Akrep 01.00 Haber Hattıı 01.15Yabancı Film: Sonsuz Yolculuk 03.00 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 09.00 Çizgı Film 09.30 Pazar Neşesi 11.00 Hukuk Dosya- sı 12.00 Ustelerden Seçme- ler 13.00 Haberler 13.15 7'de 7 (Iç Haberler) 14.00 7'de 7 Dünya (Dış Haberler) 14.30 Yabancı Film: Phoenix'in Uçuşu 17.15 Haberler 17.25 Çızgi Film 17.45 Alo CHimpiyat 18.40 Sıgo'talı Yaşam 19.00 Ana Ha- ber 19.40 Spora Bakış 20.00 Geceler Mavı Surgun 21.30 Kronometre 24.00 Haber 6 00.20 Emın Misiniz? 01.55 Haber 6 02.15 Yabancı Film: Robin Hood'un Maceralan 03.55 Yabancı Film: Silahşör 05.30 Yabancı Fılm: Dehşet Gecesi (0 212 284 31 50). 04.05 Kültür - Eğıtım 06.55 Yabancı Fılm: MunsterAılesi 08.30 Ya- bancı Film: Küçük Casus 10.10 Dizı: Povver Rangers 10.40 Dizi: Goose- bumps 11.10 Cine Sinema 11.40 Ya- bancı Film: Aylak Fareler 13.15 Ya- bancı Fılm: Tabanlan Yağla 14.45 Ya- bancı Fılm: Vampırle Goruşme 16.50 Yabancı Fılm: Fargo 18.30 Cıne5 Ajan- da (Şifresiz) 18.45 Başlama Vuruşu (Şıfresız) 19.00 Bursaspor-Trabzons- por Futbol Karşılaşması (Canlı) 21.00 Yabancı Film: Tuzak 22.40 Yabancı Film: Kuş Sokağı'ndaki Ada00.25Ka- mera Arkası 00.40 Fılm: iyi Olan Kazan- sın 02^0 Fılm: Dantel ve Jartıyer 03.35 Kolejlı Kızlar (0 212 225 55 55j. ^ L — \ j - 08.00 Haberler 08.15 ^ p ™ 1 V Sporda Bugün 08.30 Gündemdekıler (Tekrar) 09.00 Haberter 09.20 Basın Özeti 09.30 Belgesel: Hayvancılık 2000 (Tekrar) 10.00 Haberter 10.05 Belgesel: Keşifler Dün- yası (Tekrar) 11.00 Haber 11.20 Basın Özeti 11.30 Belgesel: Vücudumuz 12.00 Haberier 12.05 Ankara Kulisı 13.00 Ha- berler 13.10 Spor Pazan 19.00 Haber- ler 19.15 Dünyada Bu Hafta 19.40 Spor- da Bugün 20.00 Haberler 20.30 Spor Gündemı 21.00 Haberler 21.05 Pasaport 21.30 Sesler ve Renkler 22.05 Kritik 22.45 bfestyle 23.05 Alıyev, Alıyev'ı An- latıyor 24.00 Haber (0 212 213 03 33). 07.00 Uyanma Zamanı 08.30 Special VVeekend Videos 10.30 Mega 11.00 Öztem 13.00 Special We- ekend Videos 14.00 Uça- ğı Kaldır Partıye Katıl 15.00 Zeynep 16.00 Pro- fesör 17.00 Top Ten 17.30 Hıt üst 18.30 Spe- cial VVeekend Videos 20.00 Top Rock 21.00 MertleMertçe 22.00 Yer- çekımi Sıfır 23.00 Geyık Parkı 00.30 Mega 01.30 Play Lıst 03.30 Kanşık Türk Halk ve Sanat Mü- ziği (0 272 288 75 751 07.35 PopKlip 09.00 Haber Bûltenı 09.35 Yabancı Film: Ruby 11.35 Son Düzlük 12.10 Dık Açı 13.00 Ha- ber Bultenı 13.35 Ekin Rüzgârı 15.10 ParaReh- beri 16.10 Dünya Listele- n 17.35 VVashıngton Dos- yalan 18.35 Dünya Lıs- telerı 19.35 Otomotiv 20.00 Haber Bülteni 21.00 Sınemaskop 21.35 Yabancı Film: Tokyo Zamanı 00.10 Dünya üs- telen 00.30 Haber Bülte- ni (0 212 282 57 00). 06.00 Türk Halk Müziği 06.30 Belgesel 07.00 Çizgı Fılm: Küçük Lulu 08.00 Çızgı Fılm: Dra- gon'un Gücü 08.30 Çızgı Film: Kızıl Baron 09.00 Çocuk Kulübü 10.20 Çızgi Fılm: Red Kit 10.50 Pazar Magazin 12.00 Zirvedekıler On 13.20 Yerli Film: Kızım ve Ben 15.10 Katılsana Yanşsana 16.00 Yabancı Film: Sosyete Doktoru 18.00 Dızı: Zeyna 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Spor Gündemi 20.10 Çocuktan Al Haberı 21.10 Şahane Pazar (Can- lı) 23.00 Ve Gool 00.20 Haber Saatı 00.30 Yabancı Film: Legal Eagles 02.00 Türk Halk Muzığı 02.30 Sıgara- nın Zararian 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11). . 07.50 Mega Tanıtım 08.30 Çızgi Film: Os- car09.00 Çızgi Film: SüperYanşçı 09.30Yer- li Fil A 1110 P Ek 1200 \ $ C l V Sakar 10 -30 Enerjı Exp- ress 11.00 Pop Scala 12.00 La- tın Futbolu 12.30 Dizı: Dunden Yanna 13.00 Haber 13.10 Ya- bancı Film: Çelik Mahmuz 14.40 Klasik Müzik 15.30 Dızi: Marker 16^0 Fuaye 17.00 Dı- zi: E.N.G. 18.00 Pop Scala 19.00 Klasik Film Koleksiyonundan 19.30 Haber 20.00 Spor 20.15 Uykudan Önce20.25Dızı: Kut- sa' Aşk 21.10 Dizı. Ozel Bir Po- lıs 22.20 Muzık 22.40 Sport- mence 23.45 Bloopers Sport Shovv 24.00 Gece Bultenı 00.20 Yabancı Film: Kötü Gençlik 02.00 Kapanış(0212281 8630). m 06.30 Dıllerdeki Şarkılar 9 ¥ % f 07.15 Cizgı Film: Süper • • " w Fare 07.45 Çizgi Film: Gar- goyles 06.15 Disney Club (Tekrar) 09.45 7'den 77'ye 11.15 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Direksiyon 14.10 Çiz- gi Film: Süper Fare 14.30 iş Dünyası 15.10Yerli Fılm: Yağmur Aitındaki Ke- di 16.40 Dızi: Viper 17.30 Dizı: Cybıll 18.10 Yerli Film: Kayıp Kızlar 20.00 atv Ana Haber 20.40 Spor Haberierı 20.50 Hava Durumu 21.00 Yabancı Film: Havada Panik 22.50 A Takımı 24.00 Gece Haberlen 00.05 A Takımı (Devam) 01.20 Yabancı Film: Tattı Sev- gilim 03.10 Muzıklı Dakıkalar 04.00 Di- reksiyon 04.40 Gönülden Nağmeler (Tekrar) (0 212 655 00 00). 06.30 Çızgi Fılm 08.00 Dun- den Bugüne 10.00 2000in Çocukları 10.45 Çizgı Film 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Dıkız Aynası 13.05 Ya- bancı Film: Sakar Emest İş Başında 15.05 Tele Stad 17.00 Haberier 17.30 Yerli Film: Sinderella 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dızi FX 21.00 Reısin Ta- kası (Canlı) 23.00 Sportek 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: Mafya ile Oyun 02.05 Yabancı Film: Demir Bi- lek 03.30 Müzik 04.30 Belgesel: Kap- tan Cousteau (0 212 652 25 60j. li Film: Annem 11.10 Pazar Ekspres 12.00 Kırmızı Koltuk 13.00 Keyifli Pazartar Sana 13.50 Motor Sporları Dünyası 14.40 Tatil Başlıyor 14.50 Dizi: Süper Komandolar 16.00 Yerli Film: Boy- nu Bükükler 17.50 Yerli Film: Bizim Aile 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Dızı: Bızımkiier 22.00 Ya- bancı Film: Tutku Güljeri 00.20 Gece Hattı 00.40 Ya- bancı Film: Tehlikeli Âşık 02.20 Mega Tanıtım 02.50 Müzik... Müzik... Müzik (0 272 448 80 00). 07.30 Çocuklann Düşü 07.55 Hızlı Di- nozoriar08.20 Alvin veArkadaşlan 08.45 • • • • • • Genç Yarışçılar09.10Dınozorlar 09.30 Müzik Kulübü 10.00 Haberter 10.15 Ma- vı Dünya 11.45 Tele Kare 12.00 Paranın Ybnü 13.00 Haberier 13.15 Metronom 14.00 Asker isteklen 15.30 Yabancı Film: Sante Fe Davası 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 17.00 Haberler 17.05 Megarispons 18.00 Hayvanlar Âlemı 18.30Ana Haber Bülteni 20.00 Pazar Şenliğı (Canlı) 22.00 Hayatımız Moda 22.30 Top Bizde (Canh) 24.00 Haberler (0 212 281 48 00). 08.00 Clıps 09.00 Çızgi Fılm 09.30 Masal 10.00 Soz Esnafın 11.00 Yabancı Film: Uzak Davullar 13.30 Ankara Gündemı 14.00 Polıvole 15.00 Serpıl Barlas ile Kurdele 18.30 Dızi: Üç- kâğıtçılar 19.30 Flash Haber 20.00 Zenger Paşa'nın Ko- nukları 22.00 Sıradışı 23.00 Yabancı Film: Tatil Key- fi 01.00 Kapanış (0 272 256 82 82). 07.30 Bale: 4 Mevsim 08.40 Konser Wey- no 09.20 Konser: Capıtol Jazz ûuest 10.10 Belgesel: Kaptan Cook'un Seyır Defteri 11.00 Yabancı Film: Çocukluk Çağı 12.50 Genış Açı 13.00 Konser (Tekrar) 13.30 Bale 14.20 Bel- gesel: Denızlenn Ipek Yolu 15.10 Yabancı Film: Üç Silahşörler 17.10 Konser 17.50 Belgesel: Büyülü Su- lar 18.30 Habercı 19.10 Dizı: Görünmeyen Adam 20.00 Dizı: Ihtiras Kurbanları 20.50 Genış Açı 21.00 Yaban- cı Film: Rose Rosae 22.40 Antıka Dünyası 23.30 Ya- bancı Film: Köprü 01.00 Bale (0 272 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog