Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1OMAYIS1998PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOM / YATIRIMCI REHBERI 11 Cumhuriyet Altnı pm TLJ 27Mart 3f&. 17 24 8 DOİar (serbest ptyasa satış) 246: 246.2 250 300 243 240. 27 Mart 3 Nts 17 24 1 Mayıs 8 M a r k (serbest pıyasa satış) 140 600 141900 138.300 137 000 131.900 27Mar 3N& 17 24 1 Mayıs 8 Gecelikfaizter(%) 37Mart 3t*s 24 IMayss 8 Borsanın seyri 27Mart 3NİS. 17 ?4 1 Mayıs 8 BORSA VERİLERİ Işierr Hacm (mılyarlL) Iş'em MıMa'i mıtyon) BneştkEndeks Malı Eideks SanayEndeta Htzmetler Endeteı H e p o Prya»a»ı Iştem Hacm jrnılyar Tl) Haftahk Faız Yıll«Agtriit.li Ortalama %) Ayirk faız (Yıllı* Ajırlıklı Ortalama %) Tahvıl Pıy Işl hacmı (mılyarTL) Tescıl Pıy. Işl hacmKmıtyar TL) Oncekı Hafta 553 902 40 066 4231 5322 3451 4745 1 841 357 8116 74 97 377 750 1 128 675 Geçen Hafta 638 347 49 034 4210 5274 3445 4812 1 687 643 77 50 74 90 353 807 667 857 Değışm % 15 25 22 36 0 50 0 89 017 141 8 35 4 51 009 -6 34 -40 83 BORSAPA CEÇEN HAFTA KfflMI ÜSfîS* zRam SPamuMu TDemrdûkurı TumtaksT TumMMYEM UKİKontata U^Makna UnalTar Vaof GM Y O vaof ya o V— «ManfM) 47936 6397 Rjıtı Hallalık 000 294 23 06 11 32 22 16 12 79 5 81 196 758 4.26 2941 20 00 5 45 600 -8 64 -6 67 -617 120 1071 1 92 '1 39 395 2 13 000 15.28 10 77 20 85 1 41 1 19 29 59 833 952 -4 11 143 1.39 19.23 ,18 Yıllıfc II § Borsa yüzde 0.5, altın yüzde 1.52 değer yitirirken dolar yüzde 0.36 kazandırdı Piyasalar keyif vermediEkonomi Servisi -Beklen- tısız kalan tstanbul Menkul lCıymetler Borsası'nda (IMKB) spekulatorler. en- deksın ınış çıkışlanndan pa- ra kazanırken endeks >uzde 0 5 oranında değer > ıtırdı Vlalı ve sanayı endeksı değer ka>bederken hızmetler en- deksı yuzde I 39 olarak de- ğer kazandı Haftanın en ıyı getınsını jatınm tonlan ve mevduat faızlen kazandırdı Inış çıkışlarla dolu bır haf- ta >aşa>an borsa, jatınmcı- sınakeyıfvermedı 4231 pu- andan haftaya başlayan bıle- şık endeks 21 puan azalarak 4210 puandan haftay ı tamam- ladı Hısse senetlennın orta- lama kaybı bınde 5 oldu Haftanın ılk yansında en- deksm darbırarahkta sikışıp kaldıği gozlendı Ortalama 150 tnl>on lıralık ışlem hac- mınm gerçekleştığı borsada endekste fazla ınış çıkış ohna- ması buvükoyunculannkâ- ğıt degıştırerek ucuz kalan hısselere doğru hareketı şek- lınde yorumlandı Haftanın ıkıncı yansında ıseellenndekı hısselen çıkar- mak ıçın firsat arayan oyun- Yatırım araçlarının haftalık getirisi (%) Faızler, net ve donem sonu olarak hesaplanmıştır Repo faızlen, İMKB venlendır Dovız ve altın, serbest pıyasa fıyatıdır « i 8 15. a cular Asya'dayınebırknzya- şanacak mı beklentısını kul- landı Perşembe gunu ılk se- ans sadece 6 puan düşen en- deks, ıkıncı seansta Çın'de beklenen devaluasyon. En- donezya'da sosyal karmaşa ve A.BD'nın faız oranlannı yukseltıp yukseltmeyeceğı haberlennı bahaneederek 124 puanlıkbırduşuşyaşadı Son gune malıvetlerını duşurmuş bır şekılde gıren oyunculann. tekrar alıma geçmesıyle en- deks perşembe gunu verdığı puanlan gen aldı Bu hafta borsanın yonunu endekste en buyuk ağırlığı olan Iş Bankası C'ye gelecek talep belırleyecek Borsacı- lar, açılışla birlıkte neler ya- şanacağinı merak ederken 4 gun kapalı ışlem gormeyen hısseve yapılacak alımlarbor- sanın da vukselışmde etkılı olabıleceğmı belırtıyorlar tşlem goren lş Bankası C hıssesının 30 500 lıradan ka- pandığını haörlatan uzmanlar, pıyasaya 26 bm lıradan su- nulacak yenı hısselerde kuçük yatırımcının hemen satışa geçmelennın endeksı onem- lı olçude etkıleyebıleceğının de konuşulanlar arasında ol- dufunadıkkatçekıyorlar Uz- manlar, lş Bankası C hıssele- n yanında salı gunu yapılacak 1 yıl vadelı Hazıne ıhalesı, Meclıs'ın yasalan çıkarmada hareketegeçmesı vebılanço- lann detaylı mcelenmesı gı- bı hususlann borsanın yonu- nü belırlemesınde etkılı ola- cağıru ıfade edıyorlar Mevduat üzmedi Hafta başında enflasyon rakamınm pıyasanın bekle- dığının uzennde çıkmasının etkısıyle yukselen gecelık fa- ızler. lıkıdıtenın son gun art- masıyla hızla duşuş kaydet- U Yıllık enflasyonun duş- mesı mevduat faız oranlan- nın bazı bankalann 2-3 puan ındırıme gıtmelenne neden oldu Buna karşın faız. hafta- nın en ıy ı getın sağlayan ya- tınm araçlan arasında yer al- dı Kazandıran bır dığer ya- tınm aracı ıse yuzde 1 67 ıle A tıpı fonlar oldu Yatınm fonlannın ortalama getınsı yüzde 1 27 olarak gerçekle- şırken B tıpı fonlann getınsı yuzde I O4'te kaldı Dovız pıyasasında ıse pa- nteye bağlı hareket yaşandı Ruzgânn mark yönunden es- tığı geçen hafta mark yatı- nmcısına yuzde 0 92 kazan- dırdı Dolann getınsı yuzde 0 36'da kaldı Cumhunyet Altını da yuzde 1 52 değer kaybettı SPK, tabanı 50 milyardan 90 milyar liraya çıkarmak için çaba harcıyor Aracı kurumlara sermaye sürpr TAR1K V1LMAZ Aracı kurumlann sermaye taba- nının 50 milyar lıradan 90 milyar lırava çıkarılacağı belırtılıyor Ûz- manlara gore Sermaye Pıyasası Ku- rulu'nun (SPK) çıkarmak ıçın çaba harcadığı belırtılen sermaye yeter- lılıkteblığı. bazı aracı kurumtan zor durumda bırakacak Kurulun teblığm yayımlamasının ardından dev ırlere getırdığı sınırla- malan da kaldıracağını belırten uz- manlar kurulun, "Yapan\ ı apsın>a- pamayan satsırT demeyegetırdığı- nı ıddıa edıyorlar SPK, 1997 yıh başında tabanı 5 milyar lıradan 50rnılyar lıra\ a çıkar- mış. bazı aracı kurumlar sermayeyı geç yatırdıkları ıçın zor durumda kalmıştı Fınans pıyasasında faalıyet gos- • Arttınmın küçük aracı kurumlan ve yatınmcısını zor durumda bırakacağını belırten bır borsacı, bazı kurumlann küçük aracılan pıyasadan silmek istediklenni iddia ettı. teren ve yatınmcıya Istanbul Men- kul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ışlem yapmasını sağlayan aracı ku- rumlann sermaye tabanı yukseltılı- yor Geçen yıl başında 50 milyar lı- raya yukseltılen sınınn 90 milyar lı- ray a çıkarılacağı belırtılıyor 530 milyara kadar çıkabili>or Aracı kurumlar, portfby yonetımı, yatırım danışmanlığı, kredılı men- kul kıymet gıbı SPK nın verdığı yet- kı belgelennın tumunu almak ıste- dıklen durumunda daha oncekı do- nemlerde olduğu gıbı sermayelenn- de ek arttmma gıtmek zorunda ka- lacak Uzmanlar, tumyetkılerıalan aracı kurumlann sermayelennm 530 milyar liraya kadar yukseiebıleceğı- nı kaydedıyor Sermaye Pıyasası Kanunu'nun goruşulmesı sırasında SPK'nın ara- cı kurum temsılcılenyle Ankara'da yapılan toplantıda konunun yoğun ıtırazlara neden olduğu da soylenı- yor Soz konusu sermaye arttınmı- nın kuçuk aracı kurumlan ve yatı- rımcısını zor durumda bırakacağı- nı belırten bır borsacı, bazı kurum- lann kuçuk aracıları pıyasadan sıl- mek istedıklerını ıddıa ettı Sermaye veteriilik tebüği Sermaye yeterlılık teblığının 1-2 ay ıçınde çıkanlacağını tahmın et- tığını belırten borsacı. "Tebliğçıka- nlmasr\ la biriiktebaa aracı kurum- iann /ordurumda kaiacağı kesia Bu kurumlara paralarını teslim eden yabnmcüann mağdurolmaması için bazı aracı kurumlar el alündan sa- Olıvor" dedı Kuçuk aracı kurum- lann daha oncekı sermaye arttırı- mında faalıyet gosterdıklen bınala- n ya da katlan satın aldıklannı ha- tırlatan borsacı, teblığın yayımlan- ması durumunda soz konusu aracı kurumlann 90 mılyar lıra sermaye- yı nakıt yatırmak zorunda kalacak- lannı. bunun da kuçük aracılan zor- layacağını ıfade edıyor Ozel sektöre enflasyon kıskacı YATIRIM FONLARI NE GETİRDİ? Yatınm Fonu Adı OeJ şım 0e{ şrnı % % Yatrımb _ dstern Imts en mank A1 n-e EankBÎDi Llö Yatınm Fonu Adı Yııç, Degışm rtısat ıfısa' aran aran aran >a an spân iono enku! fınansj öraat f .ymerL ımer Tâ F TahvılveSo vıl-Bono AHMETŞEFİK TRABZON - Hukumet enflasyon hedeflennı tuttu- rabılmek ıçın çay, pancar v e buğday uretıcılenne yuzde 50-65 arasında fıyat verme- ye karar venrken ozel sek- torun "haklı olmavan zam gerekçeleri''nın onune geç- mek ıçın de çeşıtlı ekono- mık ve tıcan teknıklen kul- lanmaya hazırlanıyor Bun- lar arasında bazı mallarda gerçekçı olmayan fiyat artış- lanna karşı ıthalatın kolay- laştınlması, bazı fonlann du- şurulmesı vekaldınlması gı- bı teknıklerde yer alacak Son Yuksek Planlama Ku- rulu (YPK) toplantısmda ge- nel ekonomık gıdış değer- lendın Idı v e mev cut onlem- lenn surdurulmesı halınde yıl sonunda enflasyon raka- mının yuzde 50'ler cıvann- da olacağı tahmın edıldı \PK toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan Dev - let Bakanı Eyüp \şık. eko- nomıde genel olarak ıvıye gıdışın surduğunu, bu çerçe- vedeçay buğday ve pancar fıyatlannm da enflasyon he- defıne uygun olarak belır- lendığınıaçıkladı Butanm- sal urunlenn fıyatlan konu- sunda açıklama yapmayan Aşık.çayayuzde 50-55 pan- cara yuzde 50'nın altında v e buğdaya da yuzde 60-65 ara- sında fiyat venleceğı ımasın- dabulundu Aşık. "Hukümet olarak ulke olarak enflas- >onlabır savaşagırdik. Busa- vaş surerken bır tarafta eğ- lence olursa hedefler başan- >a ulaşamaz. Meseta ça>a be- nim gönlüm yüzde 65 \er- mek istİTOr. Oysa enflasyon rakamını tutturacak bır fiyat \ermemizgerekiyor" dedı Özel sektöre kıskaç Devlet Bakanı Aşık "Sa- yın Başbakan özel sektöriın enflasyonun duşürulmesın- de yantamcı olmadığını açık- ladı. Bu koşuJlarda üretici- den nasıl yüzd« 50 beklenti- sinde olmasını beklersiniz? Özel sektöni ne yapacaksı- nız" şeklındekı soru uzenne Eyup A.şık. şu açıklamayi yaptı -Ilk 4 aylık sürede enflas- yonun düsmesi konusunda özel sektör bize pek yardım- cı olmadı. Çünkii herkesin enflasyon tahmini yûzde 100'dü. Oysa rakamlarorta- da. Serbest phasaya elbette hûkümet mudahale edemez. Ama Idmsede başıboş hare- ket edemez. Bızım elimizde de yapacak şeylerimiz var. Piyasaya mal vermeden,ge- reksiz yere fiyaö arttınlan mallann ithalinin kolaylaş- Dnlmasına, fonlann indiriJ- mesine kadar birçok teknik var. Bunlan havata gecıre- ceğız. Özel sektor fiyan aşa- ğı ındırmek zorunda kala- cak. tlk 4 avda bulduklan rabatlığı bulamayacaklar. Zam için haklı bir gerekçe- leri yok. Kamu mallannda yûzde 5 artış olurken ozel sektor mallannda yuzde 25 civannda artış oldu. Bunla- nn haklı gerekçeleri yoktur." YORUM OZTIN AKGUÇ Enflasyon, Gerçekten Yavaşlıyor mu? Enflasyonun yavaşladığı, yavaşlama eğılımının su- receğı, yıl sonu ıtıbanyla yıllık fıyat artış hızının yuzde 50 duzeyıne değın gerıleyeceğı konusunda yorumlar yapılıyor Bırtur beyın yıkama, propaganda ıle enflas- yon beklentısı kırılmaya, başarılı olunduğu ızlenımı ve- nlmeye çalışılıyor Gerçekte enflasyon, beklentıler doğaıltusunda ge- lışmeler gostenyor Nısan 1998 ayından ıtıbaren enf- lasyonun kınlacağı, bunun yaz aylarında sureceğı bek- lenıyordu Bu beklentı, aslında matematıkseldı Ge çen nısan ayından sonra fiyat endekslen hızlı artış gostermış olduğundan, bu yıl kamu mallarına buyuk boyutlu zamlar yapılmaması koşuluyla, fıyat artış hı- zının yavaşlama gostermesı dogaldı Ancak bu duru- ma bakılarak enflasyonun denetım altına alındığını ıle- n surmek, aşın lyımseriık olur Fıyatlardakı gelışmeler basıtçe de olsa analız edıldığınde, bu konuda aşın lyım- seriığe kapılmanın gerçekçı olmadığı gorulur • Yıllık fiyat artış hızı bır oncekı yıl duzeyının en az 10 puan ustundedır Son bır yılda aylık fiyat artış hızlan aşağıda goste- nlmıştır. 1997 Nısan Mayıs Hazıran Temmuz Ağustos Eylul Ekım Kasım Aralık 1998 Ocak Şubat Mart Nısan Yıllık Fiyat Artışı (%) Toptan Eşya 72.8 74.6 75.7 80.7 83.4 85.4 87.5 88.4 91.0 92.5 89.6 86.0 83.3 Tüketici 77 2 77 5 78 0 852 87 8 89 9 93 2 95 8 991 101.6 99 3 97 2 93 6 Yıllık fiyat artış hızı, Ocak 1998 ayından ıtıbaren ya- vaşlama egılımı gostermekle beraber, Nısan 1997'de toptan eşya fiyatlannda yıllık fıyat artış hızı yuzde 72 8 duzeyınde ıken Nısan 1998 sonu ıtıbanyla yuzde 83 3'tur Genış kıtlelerın enflasyondan etkılenme de- recesını daha ıyı yansıtan tuketıcı fiyatlanndakı artış hızı ıse çok daha yuksektır Tuketıcı ftyatlarında yıllık artış hızı, Ntsan 1997'de yuzde 77 2 ıken Nısan 1998'de yuzde 93 6 olarak 16 puan daha yuksektır • Son aylardakı fiyat artış hızındakı yavaşlama ka- mu kesımınde fıyat zamlannın ertelenmesınden kay- naklanmıştır 1998 yılının ılk dort ayında kamu kesımınde fiyat ar- tışı yuzde 6 2 duzeyınde kalırken ozel kesımde yuz- de 25.0 olmuştur. DİE'nın toptan eşya fıyatlan endek- sınde (TEFE) kamu kesımı yuzde 23 17 lık ağırlık ta- şımasına karşın, ozel kesımın payının yuzde 76 83 ol- ması nedenıyle fıyat artış hızını buyuk olçude ozel ke- sımın urettığı, mallardakı fıyat artışı belırlemektedır Kamu kesımının urettığı mallarda fıyat artış hızının ge- nel fıyat artış hızının çok gensınde kalması. uzun sur- durulebılır bır polıtıka değıldır Yakın bır gelecekte ka- mu kesımınde fıyat artışlan da genel fıyat duzeyınde- kı hızlı gelışmeye ayak uyduracaktır Boyle bır gerek- sınme, kuşkusuz yıllıkfiyatartış hızını daha yuksek du- zeye çıkaracaktır Kamu kesımı urunlerıne zam yap- mama ya da duşuk duzeyde zam yapma fıyat artışı- nın nedenlen ortadan kaldınlmadığı surece, sadece da- ha yuksek bır fiyat artışını erteler • Tanm urunlerının fıyatlan, ımalat sanayı urunle- nnden çok daha hızlı artmakta, ıç tıcaret haddı sana- yı urunlerı aleyhıne gelışmektedır Tanm sanayı urunlen fıyatlan oranı daha teknik bır deyışle ıç tıcaret haddı 1994 yılı 100 kabul edıldığın- de Nısan 1998'de 154 6'ya yukselmıştır Bu duzey son dort yılda ulaşılan en yuksek duzeydır Her ne ka- dar yaz aylannda tanm urunlerı fıyat artış hızının ya- vaşlaması nedenıyle tanm ve sanayı urunlerı arasın- dakı fıyat makası bır olçude daralırsa da bunun 1997 duzeyıne ınmesı beklenmemektedır Tarım urunlerın- dekı hızlı artış, gelırlerının onemlı bır bolumunu gıda harcamalanna ayırmak zorunda olan genış kıtlelen çok daha fazla etkılemektedır Yukandakı kısa çozumleme dahı, enflasyon konu- sunda fazla lytmser olmaya olanak vermemektedır Cıd- dı onlem alınmadan enflasyon denetım altına alın- maz Yıl sonunda yıllık fıyat artışının 55 ıncı hukume- tın gorevı aldığı duzeye ınmesı dahı başan olacaktır Son bır yıldır yaşanan yuksek fıyat artışı da 55'ıncı hu- kumetın ceremesı olacaktır DÖVİZ - ALTIN NE GETİRDİ? fanenkan Oolifi *lman¥aftı \tpkz Slertmı bnçre Frangı Hodanda Floraıı Fransız Fra«£i CumdurryetAltM! 24 arrar kalçe 22 ayar brlezık (H) 207 000 115 700 343 000 141 750 102 500 34 500 12100000 1925000 1915 000 (11) 209 100 115400 343500 141800 102600 34 500 12(50000 1835 000 1915 000 01) 211200 116 000 343000 143 000 103 200 34 750 12 750080 1915 000 1915 000 100 0 52 015 085 058 0 72 0 71 103 0 00 203 026 090 081 0 68 0 72 0 39 052 000 İstinye'den En Taze Haberler Borsacı'da B HAFIHIİK EKONOMİ OERGISt orsacı B HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ orsacı YAZ DONEMİNİN YÜKSELECEK KAĞITLARI YATIRIM ARAÇLARININ NİŞAN AYI GÖSTERGELERİ DİE VERİLERİNE GÖRE NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI PETROt OFISI, MNT LEASIMG, BAYRAKL1BOVA, GÜBRE FABRIKAURI BORUSAN ASEISAN, IHUS HOLDING, PASTA VILU ISTANBUL MOTOR PISTON, KORDSA, CBS BOYA, YATAŞ, KOC HOLDING, EMEK ELEKTRIK, FRIGO PAK, EGS HOLDING "BORSADAKİ REHBERİNİZ"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog