Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makale



Katalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü KİTAP benzersizligi keşfe yarar. KİTAPADANA SERGİ SALONUNDA... Çnartı Mal\ 5. Sc«. Çınariı Işhanı No2 Kal1 (Sabana Iş Meıtezı A r t / t o Tel-(322)363 1211 Faks.(322)36312 15 Cumhuriyet huriyet kulübü •ere dinginlikve inceîik "ÇAĞDAŞ YAYINLARFnda. Turkocağı Cad No 39/41 (34334)O$ai0ğlıVlstanbul Tel:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 74. Y1L SAYI: 26504 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 MAYIS 1998 CUMA C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T 1 İşçi Sınıfının Doğuşu Kemal Sülker'in bu önemli araştırmasmı ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte 1 Mayıs'ta işçiler ve emekçiler 'demokrasi' istemiyle alanlarda 4 Küresel sömürüyeson 9 'Emek güçleri birlesin 1 1 Mayıs tşçi Bayramı, bugün yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerle kutlanacak. Türk-Iş, DlSK, KESK ve Hak-Iş tarafından oluşturulan " 1 Mayıs 98 Düzenleme Kurulu"nun 1 Mayıs çağnsında Türkiye'nin sorunlannın küreselleşme adıyla yürütülen "vahşi kapitalizmin dayatmalanyla daha da arttığı" kaydedildi ve emek güçlerinin birliği istendi. '1 MayiS tatil OİSUti' l Mayıs'ta emekçi örgütlerinin ortak talebinin "demokrasi" olduğunu belirten DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, tüm yurttaşlan "siyasete müdahale etmeye" çağırdı. Istanbul Çağlayan Meydam'ndaki kutlamalara bazı siyasi partiler, meslek kuruluşlan ve çok sayıda demokratik kitle örgütü katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve ÖDP. l Mayıs'ın İşçi Bayramı ve tatil olmasını istedi. • 4. Sayfada 1977 katliamı için suç duyurusu l Mayıs 1977 kutlamalan sırasmda 37 kişinin ölümüne yol açan olaylann faillerini bulamayanlar hakkında suç duyurusu yapıldı. Katliamı, Susurluk çetesinin ağabeylerinin gerçekleştirdiğini belirten avukat Rasim Oz, "Failleri 21 yıldır yargı önüne çıkartmayan Içişleri bakanları, emniyet genel müdürleri ve Istanbul emniyet müdürlerinin tümü suçludur" dedi. • 4. Sayfada Tarihuzaydan gözlenecek MESLT YILMAZ 'Atina düşmanca tavnndan vazgeçsin' • Başbakan Mesut Yılmaz Türkiye'ye karşı düşmanlık beslemek ve PKK'yi desteklemekle suçladığı Yunanıstan'ı sert biçimde uyardı. • Yılmaz, "Yunanistan'ı olumsuz gelişmelerin ağır sorumluluğundan uzak durması hususunda uyarmak bizim banşçı dış politika geleneğimizin gereğidir" dedi. M 17. Sayfada YUNANtSTAN PKK büro açtı • PKK, Atina'da resmen büro açtı. Büronun açılışına iktidardaki PASOK ve Yeni Demokrasi Partisi'nin milletvekilleri katıldı. Ankara gelişmeye tepki göstererek "Türkiye gerekeni yapacaktır" açıklamasını yaptı. • 9. Sayfada 1 1 ÇOCUklari Çocukemeğininsömürülmesinekarsı " reselÇocukYürüyüşü-nügerçekJeştirenve onceki giin Ankara ya gelen çeşitli ülkelerden çocuklar, dün ilk olarak Anrtkabir'i ayaret ettiler. Daha sonra Abdi İpekçi Parkı'nda eylem yapan çocuklar. "çocuk eme- ğinin sönıürijlmesfni protesto ettiler. Türk-Iş, Hak-İş, DİSK ve KESK yönetkilerinin kaülımryla yapılan ortak açıklama- da; çalışan çocuklar sorununun. yıllardır Türkive ve dünyada en önemli gündem maddesini oluşturduğu ifade edildi. L'cuz emek olarak çocuk işgüciinün tercih edilmesinin çocuklan erken >aşta çalışma hayarına ittiği vurgulanan açıklamada, shil toplum örgütlerinin desteği\le başlatılan küresel vürüyüşle dünya kamuovunun dikkatinin çocuk işçüere çekildiği belirtil- di. Açıklamada. çocuk işçiliginin önJenmesinin, alınacak ckJdi tedbirlere bağlı olduğu da vurgulandı. (Fotoğraf: A A) Cumhuriyet 'in 75. yıl projelerine 575 milyar liralık kaynak ayrıldı • Projelerin en etkililerinden birisi StT alanlan için gerçekleştirilecek. Ülke genelinde bulunan SlT alanlannın uydu aracılığıyla haritasının çıkarılması amacını taşıyan Türkiye Kıyılan Koruma Master Planı Envanter Projesi'ne 150 milyar lira kaynak aktanlacak. Bu projeyle toprağın 30-50 santimetre altındaki kültür varlıklan ortaya çıkanlabilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültür Bakanlı- ğı'nca Cumhuriyet'in 75. ku- ruluş yıldönümü kutlamalan için hazırlanan 37 projeye top- lam 575 milyar lira kaynak ak- tanlacak. Uyduyla SlT dene- tımini içeren Koruma Master Planı Envanter Projesı. 150 milyar lira ıle bütçeden en bü- yük payı alırken ödenek yeter- sizliğı nedeniyle çok sayıda proje iptal edildi. Kültür Bakanlıği. Cumhun- yet'ın 75. kuruluş yıldönümü kutlama projelenne aynlacak kaynak ve çalışma takvımini belırledi. Başbakanlık'tan yaklaşık 2 trilyon lira istenme- sine karşın yalnızca 500 mil- yarlık ödenek verilmesi nede- nivle sıkıntıya giren bakanlı- ğin bütçesinden de projelere 75 milyar liralık kaynak akta- • Arkası Sa. 17,S&8 'de CHP seçim pazarhğuıa hazır Baykal her $eye rağmen beklemede CHP hükümet ortaklan zinesınden çıkan "Seçime e\et, seçım hükümetine hayır" kararının "resmen" iletilmesini bekliyor. Baykal, Türkiye'nin seçimlere gitmeden önce yeni bır hükümete ihtiyacı olduğunu yineledi. Baykal, "Hükümet ortaklan seçim anlayışını tamamen reddetmiyorlardı. Makul olan anlaşmayı bu konuda yakalayabıliriz. Seçim fikrinin tamamen reddedilmemesi umut verici" sözleriyle pazarlığa açık olduğu mesajını verdi. • 5. Sayfada Yılmaz: Her türlü uzlaşmaya açığız Başbakan Yılmaz, Baykal'la aralannda bir düşünce farklılığmın olmadığını kaydederek her türlü uzlaşmaya açık olduklannı belirtti. Yılmaz, Baykal'dan seçim hükümeti konusunda kamuoyunda oluşan tepkileri göz önüne alarak bu konuyu yeniden gözden geçirmesini istedi. Seçim hükümetinin ülkeyi sadece seçime götüreceğini kaydeden Yılmaz, "'Baykal'ın istediği programı olacak bir hükümettir. Bu da zaman kaybına neden olacaktır" dedi. • 7. Sayfada 'Baykal'la ihtilafımız kalmadı* Baykal iie iktidar arasında önemli bir anlaşmazlık kalmadığını belirten Cindoruk, ancak seçime yönelik bir hükümet değişıkliği görünmediğini söyledi. DTP lideri Cindoruk, "Türkiye'nin bağımsız başbakana ihtiyacı yok. Baykal da bu konuda çok ısrarlı değil. Seçim hükümetini konuşmak da erkendir" dedi. Seçimlerin 4 yılda bir yapılması gerektiği görüşünü yineleyen Hüsamettın Cindoruk, "Anayasa kuralı koyahm, tavır koymayalım" diye konuştu. I 5. Sayfada Üniversitelere gözaltı Türban ve şeriatçı kadrolara ödünyok ÖYSde türban yasağl ÖYS kılavuzlannda, üniversiteye kayıt için gerekli belgelenn bulunduğu 12. sayfaya "31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasındaki kesin kayıtlarda adayın 12 adet fotoğrafının son 6 ay içerisinde çekilmiş. önden, başı ve boynu açık, adayı en kolay şekilde tanıtıcı biçimde olması"' maddesi eklendi. CÜrÜZ'e deStek Onceki gün yapılan MGK toplantısında YÖK Başkanı Gürüz'e irticaya karşı yürüttüğü mücadele sırasında destek verildi. MGK, üniversitelerdeki ırticai kadrolar, şeriatçı öğrenci yapılann tasfiyesi ile irticai gelişmeleri besleyen altyapı koşullannm iyileştirilmesi konusunda gerekli çalışmalann yapılması için ilgilileri uyarmayı kararlaştırdı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Mıllı Gü- venlik Kurulu, nisan a\ı olağan toplantısında, ü- niversitelerdekı ırticai kadrolaş- ma ve şenatçı öğ- rencı yapısının tasfiye edılmesı konusunda düğ- meye bastı. YOK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, genel ku- ruldaoybirlıgııle alınan karardoğ- rultusunda ırtıca- nın önüne geç- mek üzere "öğ- rencilerin başör- tüsüyle üniversi- teye ka>ityaptra- mayacağT koşu- lunun ÖYS kıla- vuzlanna alındı- ğını açıkladı. ÖYS kılavuzlan- nın 12. sayfasına "31 Ağustos-11 E> lül tarihleri arasındaki kesin kayıtlarda adayın I2adetfotografi- nın son 6 ay içeri- sinde çekilmiş, önden, başı ve boynu açık, adayı en kolay şekilde tanıtıcı biçimde olması'' maddesi eklendi. MGK'de, bazı milletvekillerinin rektörlen araya- rak kılık kıyafet mevzuatının uy- gulanmaması i- çin baskı yaptıgı- nı anlatan Gürüz'e, Cumhurbaşkanı Süfc>man Demirel tam destek verdi. MGK onceki gün yapılan 5 saat 40 dakikalık top- lantısında, iç ve dış güvenlik gelişmeleri ile Kıbns sorununun yanı sıra üniversitelerdeki irticai hareketleri görüştü. Kurul; MİT, emniyet ve Genelkurmav ıstihbarat bırimlennin elde et- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te Güneydoğu PKK'nin bölgede desteği kalmadı • Güneydoğu'da son 14 yılın en büyük operasyonunu gerçekleştiren güvenlik güçlerine komuta eden 24 general, gazetecilere bir değerlendirme yaptı. PKK'nin artık bölgeden destek bulamadığını belirten komutanlar "Bölge halkı PKK'ye eleman vermiyor" dedi ler. • PKK'nin birinci gücünün propaganda, ikincisinin örgütlenme, üçüncüsünün de silahlı güç olduğunu vurgulayan komutanlar, terör örgütünün askeri gücünü Istanbul ve lzmir varoşlanndan tamamladığını belirttiler. • Son 14 yılın en kapsamlı operasyonu sırasında yakalanan PKKMiler de gazetecilerin sorulannı yanıtlarken dağdaki örgütün dağılma noktasında olduğunu vurguladılar. MüSWABALB«Y'nhaien • 5. Sayfada DOGRU SORUVEYANITLAR B 6. Sayfada Cumhupiyet-Odak Deraftane» işbriğiyte hazrtoımBştr. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne Hallerdeyiz? tlhan Selçuk köşe yazısında 2000 dönemecinde Türkiye solunun "halkın sosyal ve ekonomik hakları- nı savunan istencın ve coşkunun gerçekçı programı- nı ortaya koyması gerektiğinin" altını çiziyor ve soru- yor: "Sol, yaşadığımız gerçekliğin farkında mı? Olan bitenlerin anlamını kavnyor mu?" • A rkası Sa. 17, Sü. 1 'de F. Bahçe Baliç'e servet önerdi • Fenerbahçe, transfer dünyasının Boşnak yıldızı Bursasporlu Elvir Baliç'le 10 milyon dolarlık (yaklaşık 2.5 trilyon) bonservis bedeli karşılığında 'prensip' anlaşmasına vardı. Bursaspor Kulübü Başkanı Remzi Cinoğlu bu teklifi kabul ederken 22 yaşındaki goicü futbolcuya ödenecek ücret henüz kesinlik kazanmadı. MSpor'da BORSA ûDün 4195 Öncekı 3983 DOLAFt ûDun 250.000 öncekı 249.100 MARK ûDun 139.600 Öncekı 138.800 ALTIN ûDun 2.510.000 Onceki 2.480.000 GÜNDEM MUSTAFA BALBAY CHP... Artı... Eşit. Kotanın diyetl tarım ürünleri ABD'nin, canlı hayvan ve tahıl ihracatına yönelik engelleri kaldırması ile fikri mülkiyet haklanna ilişkin kaygılannın giderilmesi istemi, "kota arttınmının karşılığı" olarak değerlendirildi. • 11. Sayfada • • Hükümetten sorumlu muhalefet partisi CHP'de partinın dışı kadar içinin de konuşulduğu günler baş- ladı. 23-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan kurul- tay öncesinde, önümüzdekı dönem izlenecek politi- kalarla ilgili olarak kamuoyuna hedeflerin, sloganla- rın açıklanmaya başlaması sevındıricı. Genel Başkan Deniz Baykal, onceki haftagazete- MArkası Sa. 11, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog