Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

9 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Almanya vatandaşını kurtaramıyor • BONN(AA)-lran'da bir Alman vatandaşının "Müslûman bir kadınla nikahsız beraber olduğu" gerekçesiyle ölüm cezasına çarptınlması üzerine harekete geçen Bonn'un diplomatik çabalan sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, ölüm cezasına çarptınlan Helmut Hofer adlı Almana şimdiye kadar af çılcartamadıkJannı, ancak diplomatik çabalann sürdüğünü söyledi. Tlinton'da utanmayok' • VVASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Grubu lideri Dick Armey, ABD Başkanı Bil! Clinton'da utanma diye bir şey olmadığını söyledi ve Clinton'm, ülkenin gençleri için bir rol modeli olamayacağını öne sürdü. Armey, "Eğer Clinton'm yaptıklanna benzer davranışlanm olsa utancımdan istifa ederdim" dedi. Hustler'm sahibmin başı dertte • VVASHINGTON (AA) - Pornografîk Hustler dergisinin sahibi Larry Flint'in başı yine yasalarla derde girdi. Cincinnati'de Larry Flint ve kardeşi Jimmy Flint'e karşı muzır yaymlar pazarlamak, 18 yaşından kûçüklere pornografık film satmak ve dağıtmak gibi 18 ayn suçlamada bulunuldu. Suçlanan bakan istifa etti • YENİDELHİ(AA)- Hindistan'da yolsuzlukla suçlanan Ulaşım Bakanı R. Muthiah, Başbakan'a istifasını sundu. Muthiah, 1991-1994 yıllan arasında Tamil Nadu Eyalet Meclisi başkanlığı yaptığı sırada, yasadışı yollardan 115 bin dolar kazanç elde etmekle suçlanmasından bir gün sonra, Başbakan Atal Bihari Vajpayee'ye istifasını verdi. Muthiah, suçlu bulunmast halinde hapis cezası alabilecek. Sırplann uzlaşmaz tutumu halkı Kosova Kurtuluş Ordusu'na yöneltiyor Gerilla luııut oldu• Yurtdışındaki Kosovah Arnavutlar, Sırp polisinin gerçekleştirdiği son katliamdan sonra ülkelerine dönerek gerillaya katıhyor. Örgüte yurt dışından para ve silah yağıyor Dış Haberier Servisi - Sırbis- tan'ın Kosova bölgesinin ba- gımsızhğı için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu (UCK) gide- rek güçleniyor. Ingiltere'de ya- yımlanan Herald Tribune ga- zetesinin haberine göre UCK'ye bağlı dört beş kişilik gerilla gruplan yeni genllalann katılımıyla kalabalıklaştı ve Arnavutluk'tan getirilen silah- larla eskisinden çok daha güç- lü bir duruma geldi. Gazetenin haberine göre UCK'ye çeşitli ülkelerden pek çok çatışmaya katılmış paralı asker de katıhrken uluslararası topluluk giderek büyüyen si- lahlı ayaklanmanm bölgedeki gerginliği yeni bir Balkan sava- şma dönüştûrmesinden korku- yor. Gerillalar kum torbalanyla takviye edilmiş polis noktalan- nın birkaç yûz metre ötesinde konuşlanıp gelip geçen polis konvoylanna sürekli ateş açı- yorlar. Herald Tribune muhabiriyle konuşan bir gerilla "Buraa bi- zim toprağımız. Priştine'deki Arnavut aydınlan, gazetecüer vediplomatiaria bütün ilişkimi- n kestik. Kimse kaduılanmızla çocuklanmızı kariiamdan kur- tarmadı. Arük ipler bizim eü- mizde" dedi. Dağlardaki genllalann bü- yük bir bölümünün geçen ay Sırp polisinin, yansını kadın ve çocuklann oluşturdugu 80 Ar- navut'un ölümüyle sonuçlanan operasyonlannın ardından ls- viçre ve Almanya'daki işlerini bırakıp Kosova'ya gelen Koso- vah Arnavut ışçiler olduğu be- lirtiliyor. Arnavutluk sınmndan Kosova'ya giriş yapan Kosova Arnavutlan beraberlerinde ka- tırlara yükledıklen sılah ve cep- hane getiriyorlar. Avrupa'da ya- şayan 600 bin Kosovah Arna- vut işçi ve sığınmacı UCK'ye yûz binlerce dolar bağış yapı- yor. Dağlarda gezinen gerilla- lann arasında çok genç çocuk- lara da rastlanıyor. Almanya'dan gelen birgenl- la "Katiiamlaruı ve yamp yılal- mış köylerin fotoğraflannı gö- rür görmez geldim. Sırplann halkıma neler yapttklanm gö- TAM ÖZERKLİK Maskeli bir UCK gerillası devriyegeziyor. Gerillanın av tüfeğryk çarpışüğı günler geride kaldL riince her şeyimi Almanya"da bırakıp döndüm. Bu benim gö- revim. Sonuncumuz da ölene kadar savaşacağız. Biz konuş- mayız, savaşçmz" diyor. Bir gerilla her noktada kaç polis olduğunu, ne zaman nö- bet değiştirdiklerini, düşmanın ne tür silahlar kullandığını bil- diklerini söyleyerek her geçen gün daha da güçlendiklerini vurguluyor. Sırp saldınlannın ardından binlerce kadın ve çocuğun can korkusuyla köylerini terk etti- ğini söyleyen bir öğretmen "Bugün Sırplar tarafından öl- düriilcn 9 öğrencimizin sırala- nna çiçekler kmduk. Artık ders yapamıvoruz. Öidürülen kü- çük ögrencflerin aası vedüşma- naduyduğumuz nefret hepimi- B esir aMT dıyor. Kırsal kesim tarafindan bü- yük ölçüde desteklenen ve de- netimleri altındaki köyleri ko- ruyacaklanna ant içen gerilla- lar geçen yıl Sırp polisı, üst dü- zey Sırp yetkililer ve Sırp yö- netimiyle işbırliği yapmakla suçladıklan Arnavutlan hedef alan çeşitli saldınlardüzenledi- ler. Kosova'nın özerkliğinin 1989'da Sırbistan tarafından geri almmasının ardından Ko- sovah Arnavutlann lideri tbra- him Rugova'nın başlatnğı se- kiz yıl süren sivil itaatsizlik ha- reketinin bağımsızlığm elde edilmesi yönünde bir sonuç vermemesi ve polis baskısının daha da artması sonucu banşçı direnişin yerini silahlı direniş aldı. Rugova'ya yakın kaynaklar Sırplann tanımadığı Kosova yönetimine yurtdışındaki Ko- sova Arnavutlan tarafından ya- pılan bağışlann büyük bölümü- nün UCK'ye aktanldıgını be- lirtiyor. Kosova'ya Karadağ desteği Dış Haberier Servisi - Karadağ'ın Batı yanlısı Devlet Başkanı Milo Cukanoviç, Kosova'ya, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin içinde "maksimum özerklik" verilmesini istedi. Cukanoviç, iki günlük resmi bir ziyaret için geldiği Londra'da düzenlediği basın toplantısında "Kosova sonınu, demokratik yollarla ve Kosova'ya maksimum özerklik verilerek çözülebilir" dedi. Cukanoviç. ancak Kosova'ya cumhuriyet statüsü verilmesine karşı çıkarak cumhuriyet statüsünün, Kosova'nın Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nden aynlması yolunda ilk adım olarak algılanabileceğine dikkati çekti. Milo Cukanoviç, Belgrad yönetimi ile Kosovah Arnavutlar arasında. ortadaki güven eksikliğinden ötürü uluslararası toplumun gözetiminde derhal "önşartsız" bir diyalog başlatılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan. Sırp parlamentosu, soruna çözüm bulunması için Kosovah Arnavutlarla yapılacak görüşmelere yabancı arabuluculann katılıp katılmaması konusunda, 23 nisanda referandum yapılması önerisini kabul etti. Parlamentodaki oylamaya 250 milletvekilinden 199'u katıldı. 193 milletvekili öneriye kabul oyu verirken 4 aleyhte oy çıktı. Milletvekillerinden biri oy kulladı, biri çekimser kaldı. Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, geçen hafta Sırp yöneticilere, yabancı temsilcilerin Kosova sorununun çözümüne katılıp katılmamalan konusunda referandum yapılmasını önermiş ve Sırplar'dan olumsuz oy kullanmalannı istemişti. Miloseviç'in bu önerisi, Kosovah Arnavutlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Batılı diplomatlar Kosova'nın geleceği konusunda Sırp yöneticiler ile bağımsızlık yanlısı Arnavut liderlerin "tehlikeli sryasi bir dönemece" geldiğine dikkati çekiyorlar. Bir batılı diplomat göriişlerini "Her iki taraf da kendisini köseye sıkışbrdı. İlk pes eden kendisini destekleyenlerin büyük tepkisini çekebflir" diye dile getirdi. Geçen ay sonunda Bonn'da toplanan Temas Grubu 25 nisana kadar Kosova konusunda ilerleme sağlanamaması durumunda Belgrad'a yaptınm uygulama karan almıştı. Temas Grubu Kosova'da nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Arnavutlara da görüşmeleri başlatmalan ve terör eylemlerini kınamalan konusunda uyanda bulunmuşru. KEŞAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1982/190 ' KararNo: 1994 129 Davacı Hazine vekilı tarafından davalı 1. Fuat Aydemir aleyhine mahkememızde açılan tapu iptali ve tescıl davasında verilen karar gereğınce: Mahkememize aıt yukanda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasına karar vertlmiş ve davacı Hazine vekılınce temyız edılmış olup. ılam ve temyız dılekçe- sı, davalı 1. Fuat Aydemir mırasçılan Asıye Türnişan, Necdet Aydemir, Cahıde Aydemir ve Hanife Sayime Kocatopçu'ya tebliğ edilemediği gibi yapılan zabıta tahkikatında da adresle- n bulunamadığından ılan yolu ile tebliğıne karar venlmış olup ışbu mahkeme ılamı ve temyız dilekçesi davalı I. Fuat Ayde- mir mırasçılan Asiye Tümişan. Necdet Aydemir, Cahide Ay- demir. Hanife Sayime Kocatopçu'ya tebliğ yerine geçerli ol- mak ûzere ılan olunur. 12.03.1998 ' Basın: 11692 YEŞİLYURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1997/101 Davacılar Emine Almaz, YusufAksu, Abdullah Aksu veki- !i taraftndan mahkememize açılan gaiplık davasınm yapılan duruşmasında Yeşilyurt ilçesı Hıroğlu mahallesı 001 '05 cilt no: 90 sayfa no: 246 kütük sıra noda nüfiısa kayıtlı ve halen aynı yer Hıroğlu mahallesı Kültür caddesı Gazı llkokulu yanı no 24'te mukim Hasan Hüseyın ve Hatıce'den olma 1968 do- gumlu Mehmet Aksu'nun süresız adresinden 10 yıldan beri aynlmış olması nedeni ile bugüne kadar kendısınden bir haber alınamadığı bıldınldığınden ılanen tebliğıne karar \enlmış olup. kaybolan Mehmet Aksu hakkında bilgisi olanlann bir yıl içerisinde basvurmalan, adı geçenin 8.5.1998 duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması ya da kendi- sini bir vekille temsil ettirmesı. aksi takdirde duruşmaya yok- luğunda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 9333 AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEıN 1994/48 esas 1996412 karar Davacı Hasan Kara ve Mal Müdürlüğû tarafindan davalılar lbra- him Şensoy, Mehmet Berksan ve arkadasjan aleyhine 105 ada 3 no- lu parsel hakkında açılan kadastro tesbıtının ıptalı davasınm mahke- memızde yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememızın 26.! 2.1996 tarihlı hûkmü davacı Hazine vekilı tarafindan 18 6.1997 tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiş ve Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Başkanlığı 'nın 10.11.1997 tanh ve 1997/ 5065 esas, 5025 b&ar sayı- sı ile onanmasına karar venlmış, Yargıtay onama ılamı davalılar Asi- ye Bericsan. Münıre Berksan, Müberra Berksan, Melıha Berksan, Meral Beıksan. M.Rüştû Alparslan. Tahir Alparslan, Nurhan Alpars- lan, Şükran Alparslan, Talip Alparslan. Celal Berksan ve Raşıt Berk- san adlanna tebliğ edılemedığınden davetıye yenne kaım olmak ûze- re ılanen tebliğıne karar venlmıştır. Basın. 10189 ESKİŞEHİR ASLİYE 1 HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/867 / Karar: 1998 92 Davacı Özlen Yurtseven vekili Av. Ahmet Turhan ta- rafindan davalı Nüfus Müdürlüğû aleyhine açılan ısim tashıhı davasınm yapılan açık duruşması sonunda; Er- zurum, Ispir ilçesi, Sırakonak Köyü, Cilt: 91/2, Sayfa: 9, Kütük No: 45'te nüfusa kayıtlı Medet kızı 1975 do- ğumlu Özlen Yurtseven'in isminin Nesrin olarak düzel- tilmesine, 26.2.1998 tarihinde karar verildi. (lan olunur. Basın: 14960 TOKAT ASÜYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas: 1997 297 Duruşma: 5.5.1998 Davacı Mehmet Ilıkçay vekili ta- rafindan Hüseyin Karabacak ve (Güzelım) Mustafaaley- hine mahkememize açılan tapu ıptalı ve tescıl davasınm ara karan gereğı: Geyraz mahallesı Tokat adresi olarak gösterilen davalılar Anf oğlu Hüseyin Karabacak ve (Gü- zelım) Mustafa'yadava dilekçesi tebliğ edılememış olup; Davacı Geyraz Mahallesi pafta: 128. ada: 812 ve parsel: 2'de kayıtlı taşınmazı munsinm davalılardan satın aldıgı- ru ve üzerine e\ yaptığını, ancak tapuda ışlem yapılmadı- ğını belirterek davalılar adına olan tapunun ıptalı ile mü- vekkıl adına tesciline karar verilmesini ıstemekle; Adla- n geçenlerin 5.5.1998 günü saat 10.00'da mahkeme du- ruşma salonunda hazır olmalan veya kendılerinı vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklann- da devam olunacağı ve karar venleceği hususu HUMK 213, 377. maddeleri gereği ıhtar olunur. Basın: 14944 ELAZIĞ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo. 1997 %8 Sahip Korkutata, Alı Kınlboğa ile Celal Yeşilkaya ve arkadaşlan aralanndakı geçit hakkı tesisı davasınm mahkememizde yapılan açık duruşmalan sonucunda: Davacı Elazığ ıli Yemışlık Köyü Karakeşış mevkiindekı kütûk 431, parsel 437 sayılı taşınmazmın umumı yola çı- kışınm bulunmadığını. geçıt hakkı tesisı kunılmasını ıstemış olduğun- dan. davalı Celal Yeşilkaya'nın adresi tesbıt edıiemedığmden ılanen teblıgaı yapılmasma karar venlmış olmakla. davalı Cela! Yeşilka- ya'nın 21.4.98 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunması ve- ya kendisini bir \ekılle temsil ettirmesı. ıbraz etmek ıstedığı delıllen- nı ibraz etmesı. aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam oluna- cağı ve karar venleceği davalı Celal Yeşılkaya'ya meşruhatlı davetıye teblığı makamına kaım olmak ûzere ılanen tebliğ olunur. Basın: 8934 K.ÇEKMECE 2ASÜYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDLN DosyaNo: 1997,580 esas Davacı Makbule Akbaş tarafından davalı Alı Akbaş aleyhine açılan boşanma davası nedeni ile: Mahkememiz- ce yukanda adı geçen davalı Ali Akbaş'a meşruhatlı dave- tiye gönderilmış. davetıve bila tebliğ lade edilmiştir. Yapı- lan araştırma neticesinde de adresınin tesbıtıne imkân ol- madığmdan davalı Alı Akbaş'ın duruşma günü olan 20.5.1998 günü saat: 11 'de bızzat duruşmada hazır bulun- ması veya kendisini vekil ile temsil ettırip diyeceklenni ve itirazlannı bildirmesı. aksi takdirde usulün 377 \e müt. mad. gereğince duruşmarun gıyabında d^-am olunup so- nuçlandmlacagı ilan olunur. 27.3.1998 Basın: 14963 KIRKLARELJ SLTJIHUKIK MAHKEMESİ'NDEN 1997 368 Davacı Aynur Çam tarafindan davalılar Fatma Kaynak, Hıdayet Kaynak. Halil Kaynak. Emine Gülcan (Kaynak) aleyhine açılan or- taklığın gıdenlmesı davasınm yapılan duruşmasında venlen ara kara- n gereğince: Davalılardan Halıl Kaynak ve Emine Gülcan (Kay- nak)"m adreslen tüm aramalara rağmen tesbıt edılemedığınden dava dilekçesi ve duruşma gününün ılanen tebliğıne karar venldığınden adı geçen davalılann duruşma günü olan 3.6.1998 günü saat 9 00'da mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinızi bir vekille temsil eturmemz, aksi takdirde. duruşmanın yokluğunuzda yapılarak hük- me bağlanacağı hususu tebliğ yenne kaım olmak ûzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 13529 T.C. İLAN ÎZMİR13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 1996 6691 Satılmasma karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıymeti. adedi. evsafı: tzmir 5. Bölge Tapu Sicıl Müdürlüğü'ne baglı. lzmir. Hatuniye mahallesi. pafta 729, ada 7346, parsel 5'te kayıtlı 126.00 m2 alanlı taşınmazın üzerindeki yapının zemin ka- tındaki 2/36 arsa paylı 14 no'lu dükkân, vasıflı bağımsız bölüm ile 1. katındaki 2/26 arsa paylı büro vasıflı bağımsız bölüm olup borçlu adına kayıtlıdır. Tapu kaydında arsa vasıflı gözüken borcun konusu taşınmaz, 938 sokak ile 939 no'lu sokaklann kesim köşe noktasmda 938 sokakta 14 kapı no'lu Biçer Işhanı'nın zemin katındaki 14/B no'lu dükkân, 1. katındaki 106 no'lu bürolardır. Taşınmaz üzerindeki ana ya- pı betonarme kolonlu, yığma tuğla duvarlı olarak inşa edilmiş olup, Konak Beledi- ye Başkanlığı lmar Müdürlüğü'nün 17.1.1997 gün \e 467 sayılı yazılanna göre ta- şınmaz "Metropoliten Aktıvite Merkezi'nde" ve "3. derecede Arkeolojik SİT ala- nında" bulunmakta olup. "Kemeraltı lmar Planı Lejant Notuna" uyulmak kaydın- da 9.80 m. gabarili yeni inşaat müsadesi vardır. Zemin kattaki dükkân 938 sokak 14/B kapı no'ludur. Cephesi 2.50 m., derinliği 4.80 m., alanı 12.00 m2'dir. Kapı ve vitrini yağlı boyalı demir doğramalıdır. Duvar- lar sıvalı ve badanalıdır. Elektrik tesisatı vardır. Serbest piyasa alım ve satım rayiç- ierine göre değeri: 1.100.000./ 000 TL.'dır. 1. kattaki 106 no'lu büronun ise kapı ve pencereleri ahşap doğramalı, yerleri ka- ro plaka kaplı ve 9 m2 alanlı büronun iç duvarlan boya ve badanalıdır. Elektrik te- sisatı vardır. Sierbest piyasa alım ve satım rayiçlerine göre değeri: 600.000.000 TL'sı- dır. Yukandaki taşınmazlann satış saatleri ise şöyledir. Zemin kat 14 no'lu dükkânın satış saatleri: 11.20-11.35 arasındadır. 1. kat 6 no'lu büronun satış saatleri: 10.30-10.45 arasındadır. Satış sartlan: 1- Satış, 11.5.1998 günü, saatleri yukanda gösterildigı gibi lzmir 13. lcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle birbedelle alıcı çıkmazsa, en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 21.5.1998 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gay- rimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinın yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak- lannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol- madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatıımamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın- daki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemiz- ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1996/6691 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze basvurmalan ilan olunur. 20.3.1998 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipieri de dahildir. Basın: 14757 Karadayı- Çoganis görüşmesinin ardından Ege'de güven arttıncı önlemler konusunda çok yakında karar alınabileceği bildirildi. Ege 'de hava değişiyor Dış Haberier Servisi - Yunanistan Dışişleri Ba- kanı Teodoros Pangalos, Türk-Yunan ilişkılennin düzeltilmesine ve Ege'de banş ve istikrann sağlan- masına yönelik "Karşı- lıkh güven önlemleri" ko- nusunda karar alınması- nın çok yakın olduğunu belirtti. Pangalos, Batı Avrupa Birliği (BAB) Genelkur- may başkanlan toplantısı nedeniyle bulunduğu Ati- na'da Yunanlı meslektaşı Atanasios Çoganis ile gö- rüşen Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı'nın te- maslanyla ılgili yaptığı açıklamada. bu konuda aynntılı bilgi vermekten kaçınarak sadece şu anda görüşülen diğer önlemle- rin yanı sıra şu anda Ege'de geçerli olan iki ay- lık moratoryumun dört aya çıkanlması konusu- nun da görüşüldüğünü ifade etti. Genelkurmay Başkanı Karadayı, Türkiye ile Yu- nanistan arasındaki tüm sorunlann, kapsamlı gö- rüşmeleryoluyla ve karşı- lık.lı iyi niyete dayalı bir diyalog içinde çözülebi- leceğine ve çözülmesı ge- rektiğine olan inancını yi- neledi. Coganis ile yaptığı gö- rüşmede, herhangi bir gündem olmaksızın genel anlamda askeri konular hakkında fikiralışverişin- de bulunduklannı bildı- ren Orgeneral Karadayı u Her ikimiz de, ileride benzer fırsatiardan istifa- deyk görüşme yapılması konusunda isteküoiduğu- muzu ifade ettik" dedi. Atına'da gerçekleştin- len Batı Avrupa Birliği (BAB) Genelkurmay Başkanlan Toplantısfna katılarak dün Türkiye'ye dönen Orgeneral Karada- yı, toplantı ve temaslanna ilişkin oiarak Genelkur- may Başkanlığı Genel Sekreterliği aracılığıyla yazilı bir açıklama yaptı. BAB'ın, NATO ve AB'den ayn tüzel kişiliği olan bir güvenlik organi- zasyonu olduğunu ve Türkiye'nın bu teşkilat içinde ortak üye statüsüy- le yer aldığını anımsatan Karadayı, toplantıda, ağırlıklı olarak BAB'ın operasyonel yeteneğınin güçlendirilmesine yöne- lik çalışmalar yapıldığını bildirdi. Atina Bankaya roketli saldın Dış Haberier Servisi - Atina'da önceki gece bir Citibank' ın şubesine yapı- lan uzaktan kumandah ro- ket saldınsında ağır hasar meydana geldiği bildiril- di. Polis yetkililerinin ver- dikleri bilgiye göre patla- ma, TSİ 22.20'de Ati- na'nın merkezındeki Kip- seli semtinde meydana geldi. Olayda ölen ya da" 1 yaralanan olmadı. Banka binası ile dışanda park ha- linde bulunan üç otomo- bil ağır hasar görürken çevredeki binalann cam- lan da kınldı. Saldınnın sorumlulu- ğunu henüz üstlenen ol- mamasına karşın polis olayı 17 Kasmı gerilla gru- bunun planladığına inanı- yor. ACI KAYIP Arkadaşımız Yıldırım Boran'ın ablası MUALLA MUHSİRBAŞI önceki gün vefat etmiştir. Ailesine başsağlığı dileriz. CUMHLRÎYET ÇALIŞANLARI ANTALYA 4. İÇRA DAİRESt'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTIRMA iLANI DosyaNo-1996/475 Tal . Satılmasma karar venlen gayrimenkulün cınsı. kıymeti. adedı. evsafı T»pu kıydı: Antalya Merkez. Hurma Köyu 6846 ada. 12 parselde kavitlı. tamamı 793 n\2 mıktarlı pynmenkul. ıpotek bor- cundan dolayı satılacaktır İmar durumu: Parsel ımar parselıdir lmar paftasına göre aynk nızamda 4 kata müsadelı. 0 20 0 80 em- sallı mşaat yapmaya müsadelıdir Yeri. mevkii ve özellikleri: 12 no'lu parsel Hurma K.öyû'nde. Konyaaltı Beledıye hızmet bınası- nın 500-600 metıe kuzeybatısmda. serbest bölgenm 1 km. kuze- yinde, Adalya Yapı Kooperatıfı ile Şentürk Yapı Kooperatıfı'nın yanında bulunmakta, boş arazı durumdadır. Kıymeti: 8.723.OOO.OOO TL muhammen bedel üzenndcn açık artırma ile satılacaktır Satış şartlan: 1 - Satış. 22.5 ! 998 günü sa- at I4.00'ten 14 15'e kadar Antalya 4. lcra Müdürlüğü'nde açık ar- tırma suretiyle yapılacaktır. Bu artıntıada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ını ve rüyhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı i!e ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 1 6 1998 Pazartesı günü aynı yerde. saat 14 00-14 I5'te ıkınci ar- tırmaya çıkanlacaktır Bu amrmada da bu miktar elde edilememiş- se gaynmenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artır- ma ılamnda gösterilen müddet sonunda en çok anırana ıhale edi- lecektir. Şu kadar kı artırma bedelinin malın tahmin edilen kıyme- tinın yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacagma rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çe- vırme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen kıymetın yüzde 20'sı nispetinde pey ak- çesı veya bu miktar kadar mıllı bır bankanın teminat mektubunu \ermelen lazımdır Satış. peşin para ıledır. alıcı istediğinde 20 gü- nü geçmemek üzere mehıl venlebılır Tellaliye resmi. ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bede- linden ödenir 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt ol- madıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- lhaleye kaölıp da- ha sonra ıhale bedelini yatıımamak suretiyle ıhalenın feshme se- bep olan tüm alıcılar ve kefıllen. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartna- me. ılan tarihinden ıtıbaren herkesin görebilmesi ıçın dairede açık olup masrafı \erildiği takdırde isteyen alıcıya bir ömeğı gönden- lebilır 6- Satışa iştirak edenlerin şannameyi görmüş ve mündere- catını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1996/475 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvur- malan ılan olunur. 26.3.1998 (*) llgıhler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahildir. Basın: 15158
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog