Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 NİSAN 1998 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER Koreler arası görüşmeler • SEUL (AA) - Güney lCore'nin, Kuzey Kore ile dogrudan görüşmelerin Pekin'de yapılmasını kabul ettiği bildinldi. Pyongyang'ın 11 nısandaki görüşmelerin Pekin'de yapılması önerisinin kabul edildiği, Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından açıklandı. Böylece Kuzey Kore lideri Kim II- Sung'un I994'te ölmesinden bu yana, iki ülke hükümet yetkilileri arasında ilk ikili görüşme yapılmış olacak. Pakistan'da korkunç kaza • İSLAMABAD(AA)- Pakistan'm Pencab eyaletinde, düğüne giden insanlan taşıyan bir traktörün römorkunun kanala uçması sonucu, çoğu kadın ve çocuk 40 dolayında kişi suda boğularak can verdi. Önceki akşam meydana gelen kazadan 10 kişi kurtuldu. George Micfıael tuvalette basıldı • BEVERLY HILLS (A.A) - Ünlü lngiliz pop şarkıcısı George Michael. ABD'de bir parkta kamu tuvaletinde uygunsuz durumda yakalandı. Polis yetkilileri, Michael'in, Beverly Hills'in ünlü Will Rogers Parkı'nda başka bir erkekle birlikte uygunsuz şekilde yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkJadı. Yetkililer, Michael'in gözaltına alındığında yalnız olduğunu kaydettiler. Gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılan Michael'in, 5 Mayıs'ta Beverly Hills'de mahkeme önüne çıkacağı belirtildi. İran'da sel: 81ÖIÜ • TAHRAN (AA) - lran'ın orta ve kuzey kesimlerinde meydana gelen aşın yağışlar nedeniyle, son 1 hafta içinde ölü sayısının 81 'e yükseldiğı açıklandı. Tahran radyosunun haberine göre, son 30 yılın en yoğun yağışlannın görüldüğü Iran'da, 19 binden fazla ev ve çiftlik tahrip olurken, yaklaşık 5 bin büyükbaş hayvan da telef oldu. Banş anlaşmasmın bugün imzalanması bekleniyor Kıızey İrlanda nefesini tııttıı tngitiz askeri Belfast'ta nöbette. Banş anlaşmasının imzaJanması halinde bu görünrüJer tarihe kanşacak. Dış Haberler Servisi - Kuzey lrlan- da'nın geleceği konusunda çıkmaza giren görüşmeler, İrlanda Cumhuri- yeti ve tngiltere başbakanlannın bir araya gelişi ile yeni bir soluk kazan- dı. Mezhep çatışmalan önceki gün de bir can alırken iki başbakamn temas- lannm 30 yıldır süregelen anlaşmaz- lığı sona erdirebileceği belirtiliyor. Kuzey irlanda'daki Ingiltere yanlısı Ulyster Birlikçi Partisi yetkilileri ve lrlandalı milliyetçiler ile yapılacak görüşmelerden sonuç alınabilinirse önceden öngörüldüğü gibi bugün ba- nş anlaşması imzalanabilecek. frlanda Cumhuriyeti Başbakanı Bertie Ahern ile lngiliz meslektaşı Tony Blair dün Kuzey lrlanda'nın Belfast kentinde 70 dakika süren bir görüşme yaptılar. Görüşmenin so- nunda Ingiltere hükümetinden yapı- lan açıklamada "Hâlâ sorunlann bu- lunduğu. ancak iki başbakamn anlaş- maıun yann (bugün) sağlanması ko- nusunda umutiu oiduidan" bildirildi. Ingiltere hükümeti sözcüsü, iki lide- rin son günlerde tüm partilerle temas halinde olduğunu ve banş planının detaylarındaki pürüzlerin ortadan kaldınlabilecek duruma getirildiğini söyledi. Blair'in, Ahern ile görüşmesinden Israil solu banş için bastuıyor Çeşitli örgütler Clinton ve Blair'den Netanyahu'ya baskı yapmalannı istedi KUDÜS(Ajanslar)- Israil'de çeşitli sol örgütler, Ortadoğu banş sürecinin devamı için yabancı ülkelere, Başbakan Benyamin Netanyahu'ya baskı yapmalan çağnsında bulundular. lnsan haklan, din adamlan, doktorlar ve işçi örgütlerinin, ABD Başkanı BU1 Clinton ile Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Ingiltere'nin Başbakanı Tony Blair'e hitaben ortaklaşa kaleme aldıklan iki açık mektupta, ABD, AB ve BM'nin, banş sürecini kurtarmak için kararlı bir girişimde bulunmalan istendi. "Sadece AB, ABD ve BM'nin kararlı bir eylemi adil bir çözüm getirebilir" denilenmektuplarda. bugünkü tıkanıklığın, Netanyahu hükümetinin, banş sürecini ilerletmekten ziyade Musevi yerleşim birimlerini genişlerme tercihinin sonucu olduğu belirtildi. 9 örgütün imzasını taşıyan mektuplarda, Netanyahu'nun iki tarafın kendi sorunlannı kendilerinin çözmelerinde ısrar ettiği, bunun da "giiçlünün çözümünü dayatması" anlamına geldiği kaydedildi. tsrail Suriye'yi protesto etti Öte yandan, Israil, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede hendek kazdığını ileri sürerek bu ülkeyi BM nezdinde protesto etti. Israil ikinci kanalı, Golan Tepeleri'nin her rürlü askeri operasyonlann yasaklandığı tampon bölgesinde, Suriye'nin, yaklaşık 5 kilometre boyunca bir hendek kazdığını duyurdu. Televizyonun haberinde. bunun, iki ülke arasında Ekim 1973 yılındaki savaştan sonra 1974 yılında vanlan anlaşmalann en açık bir şekilde ihlali olduğu, Israil'ın bu olayı BM nezdinde protesto ettiği ve protesto notasının Suriye'ye ulaştınldığı belirtildi. Suriye'nin protesto notasına verdiği yanıtta, hendeklerin sadece tanm için kazıldığı öne sürüldü. Israil televizyonu, anlaşmazhğın giderilmesi için BM'nin bölgeye yakında özel bir arabulucu göndereceğini belirtti. Koçaryan'dan yeni tahrîk MOSKOVA (AA) - Er- menistan'da 30 martta ya- pılan Devlet Başkanlığı se- çimini kazanan RobertKo- çaryan, Azerbaycan'ın Ka- rabağ üzerinde üstün ola- cağı bir çözümü kabul et- meyeceklerini söyledi. Koçaryan Rusya'da ya- yımlanan Izvestiya gazete- sine verdiği demeçte, Azer- baycan'ın "özerkliğini" içeren çözüm önerilerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve "Karabağ, Azerbaycan'ın kendflerini yönetmesini kabul edemez. Karabağ gerçek bir bağım- azbğa sahiptir ve bundan vazgeçmeyecektir 1 " dedi. Azerbaycan'ın 1988 yı- lındaki özerklik statüsünü Karabağ'a geri vermek is- tediğini söyleyen Koçar- yan "lOyıknrhiçbirşeyol- nuunış, SSCBdağıbnanuş gibi böyle bir öneri getiri- fiyor. Bu kabul edilemez" diye konuştu. Koçaryan şunlan söy- ledi : "Bizim çözüm konu- sunda üç temel flkemiz var. Çöziim. bir tarann diğeri karşısında üstün olmasını jçermemeli. Karabağ, böl- ge starülü ve dışandan ko- puk olmamalı. Karabağ'a güvenlik garantileri verü- meli. Eğer bu ilkeler gö- rüşmesüredndeesas ahnır- sa diğer sorunlar kolaylık- la çözümJenebtfccektir. Ka- rabağ ve Azerbaycan ara- sındaki ilişkinin adının ne olacağj ise bu durumda hiç önecnli değil. Federasyon da olsa, konfederasyon da oba. ortak ineük deotsa ve- ya her ne olursa otsun. hiç önenüı değiL " Çadır elçilikte eylem Avustralya'njn başkenti Canberra'mn eski Federal Parlamento binasırun bahçesinde kurulan "\erii Çadır Büvükelçiliği*' A\ustrar\a"nın en uzun süren protestosu olarak tarihe geçti. Protestocu yerliler Ke\in Buzzacott ve Ro> Harris, 26 yıl öoce Avrupalılann Avustralya'ya yerieşmesini protesto etmek için kurulan çadır büyükelçilikte ateş yakarak eylemin sürdüğünü vurguladılar. Protesto eyleminin simgesi olan çadır büyükelçUik A\ıısrralya'nın ulusal miraslanndan biri olarak kabul ediliyor. sonra Kuzey İrlanda"daki Katolik ve Protestanlar ile görüşeceği bildirildi. Bölgenin en büyük siyasi oluşumu olarak bilinen Ingiltere yanlısı Ulster Birlikçi Partisi'nin (UUP) ABD'li arabuiucu George Mitchefl'in tasan- sını reddederek oturumlardan çekil- diğini açıklaması üzerine Blair- Ahern görüşmesi, banş sürecinin en can alıcı noktası haline gelmişti. Bla- ir ikili görüşmeden önce yaptığı açıklamada iki temel noktada anlaş- ma sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Blair'e göre bunlardan bi- ri, halkın çoğunluğu istediği sürece Kuzey lrlanda'nın lngiltere'nin bir parçası olarak kalması; di- ğeri ise lrlandalı milliyet- çilerin kimliklerinin tanın- ması. Bunun yanı sıra bölgede Katolikler ile Protestanlara eşit muamele yapılması gerektiği. lngilterc Başba- kanı'nın Kuzey trlanda ba- rışının gerçekleşmesi ko- nusunda elinden geleni ya- pacağma dair söz verdiği belirtiliyor. 21 aydan beri süregelen görüşmeler son derece karmaşık ve kökleri tari- hin derinliklerine kadar iniyor. Ancak görüşmelerin son çerçevesinde iki hükümet, sorunlan üç boyuta indir- miş bulunuyor. Blair'in, George Mitchell tarafın- dan hazırlanan banş planı taslağını tamamen redde- den ve planda radikal de- ğişiklikler isteyen UUP ile görüşmelere katılan taraf- lan bir orta noktada buluş- turmayı planladığı bildiri- liyor. Kuzey Irlanda Birlikçi- leri'nin görüşmelerden çe- kildiklerini açıklamalanna yol açan anlaşmazlık nok- tasını. Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin kuracağı bölgesel meclis- teki rol ve ağırhklân olüi 1 ' turuyor. Yeni bir ölüm Önceki gece meydana gelen cinayet ise milliyetçi Katolikler ile tngiltere yanlısı Protestanlar arasın- daki düşmanlığın boyutla- rını bir kez daha gözler önüne seriyor. Kuzey lrlanda'nın ikinci büyük kenti London- derry'nin Protestan mahal- lelerinden Hillhampton'da Treevor Deeney adındaki bir Protestan vurularak öl- dürüldü. ALANYA 2. İCRA MÜDÜRLlĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLAN1 DosyaNo: 1997/253 Tai. Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda cinsı. kıyme- ti, evsafı ile satış şartlan belirtilen taşınmaz müdûrlüğüinüz- ce açık aıtırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adreslenne tebliğe gönderilmiş olup. adreste tebligat yapılAmaması veya adresi bilinmeyenler için ış bu satış ilanının gazete ile ilanen tebliği yerine İcaim olacağı ila- nen ve tebligen duyurulur. Tapu Kaydı: Alanya. Kellerpınan Mahallesi'nde kain 510 ada, 49 pars'el sayılı 773 nû miktarlı gayrimenkul üzerindeki 1598'24769 arsa paylı (13) No'lu ba- gımsız bölüm. Bulundugu Yer: Alanya. Şekerhane Mahallesi Azaklar Sokak No: 50 Denız Apt.'nıtı 5. katındaki (13) No'lu bağımsız bölüm. tmar Dunımu: Alanya ilçesımn mevcut imar planına göre 5 kat inşaat ruhsatı verilmiştir. Haü Hazır Dunımu: Parsel üzerinde inşa edilmış beş katlı betonarme karkas yapı tarzındaki Deniz Apartmanı'nın 5. katındaki meskendir. Dogusu yol, batısı 56 parsel, kuzeyı 64 parsel, gü- neyı ise Keykubat Caddesi'dir. Bina üzerinde her katta 3 da- ire vardır. Daire 90 m2 tabanlı olup. elektrik ve su tesisatlıdır. şehır merkezine yakındır. Ulaşımı kolaydır, bulundugu yere kadar tüm belediye hizmetlen getirilmiştir. turizm alanı içe- risinde kalmaktadır. Kıymeti: Bilirkişiler raporuna göre 159824769 arsa payı dahil değen 6.500.000.000.- TL (Altı milyar beş yüz milyon) TL. Sınş Şartbn: Yukanda kaydı ve- rilen taşınmaz. (13) No'lu bağımsız bölüm (mesken) 1. Saü- şı: 18.05.1998 günü, saat: 11.20 ile 11.30 arasında. Saöş şart- lan: 1- Satış, 18.05. 1998 Pazartesi günû yukanda yazılı sa- atlerde Aianya Belediyesı Mezat Salonu"nda açık artırma su- retiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artıranın taahhüdü baki kal- mak şartıyla 28.05.1998 Perşembe günü yukanda yazılı saat- ler arasında 2. artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerlerin yüzde 40'ını rüçhanlı aiacakJılann alacagı- nı ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa- tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üze- re mehil venlebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu, satış bedeli üzerinden %1 Katma Değer Vergisi, eğitime katkı payı. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bede- linden ödenir. 3- lpoteic sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililertabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir) bu gayrimen- kul üzerindeki hakJannı. hususiyle faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sa- bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, lcra ve lflas Kanunu'nun 138. maddesi gereğince ihale feshedilir. iki ihale arasındakı farktan ve %30 faizden alıcı ve kefilleri me- sul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herke- sin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği tak- dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmûş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazı- lı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 25.3.1998 Basm: 14519 GEBZE İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DosyaNo: 1997/528 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsı. kıymeti, adeti. vasfı: Gebze ılçesi, Danca 29LIIa pafka, 764 ada, 9 par- selde kayıtlı 382 m2 miktarlı arsa üzerinde kat irtifaklı üç kat- lı bahçeli kargir apartmanın zemın katında 63.382 arsa paylı (1) No'lu dairedir. Daire Gebze, Danca F. Çakmak Mahalİe- sı, Cengiz Topel Cad. Akça Sokak'ta 8 kapı numaralı Keskin Apartmanı'nda zemin kat (1) No'lu dairedir. Daire. 3 katlı. betonarme binanm zemin katında 90 m2 taban alanlıdır. Da- ire. 2 oda. 1 salon. giriş antresi. murfak, banyo. tuvaletten mü- teşekkildir. Banyo. tuvalet. giriş antre tabanlan ile mutfak ta- banı çini döşelidir. Oda \e salon tabanlan marley döşeli. ban- yo ve tuvalet duvarian yanya kadar fayans döşelidir. Dairenın içi. dışı sıvalı. badanalı ve boyahdır. Elektrik ve suyu mevcut- tur. İmar Dunımu: MOOOölçekli imarplanmda 3 kat komşu- dan ve yoldan 3 m çekilerek 0.40 TAKS inşaat yapılabilir. De- ğeri: (2.000.000.000-) TL'dır. Saüş şartlan: 1- Satış. 25.5. 1998 pazartesi günü saat 10.30'dan 10.45'e kadar Gebze lcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır Bu artır- mada tahmin edilen kıymetın yüzde 75'ini veriiçhanlıalacak- lılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 4.6.1998 Perşembe günü Gebze lcra Müdürlüğü'nde saat 10.30-10.45'te ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edi- lememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kal- mak ûzere artırma ilamnda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteye- nın alacagına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ol- ması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraf- lannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sa- tış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermele- ri lazımdır Satış. peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Binkmış vergiler satış bedelınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilile- rin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içınde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak- lardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalentn feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden almacaktır. 5- Şartname. ilan ta- rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderile- bilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 1997/528 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğü- müze başvurmalan ilan olunur. 27.3.1998 (lc" lf. K. 126) (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 14368 GEBZE İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇK ARTIRMA İLANI DosyaNo: 1997/527 Tal. Satılmasına karar venlen gayrimenkulün cinsi, kıymeti. adeti, evsafı: Gebze ılçesi. Danca 29LIb pafta, 447 ada. I parselde ka- yıtlı 8917 m2 miktarlı arsa üzennde 11 blokta 220 daırelı kargir âpartmanda Blok 1 "de 4. katta 408917 arsa paylı (17) No'lu mes- kendir. Daire Danca K. Karabekır Mahallesi. Hısarkent Koope- ratıf Evlen A 1 Blok Bırlık Apt. 2 kapı numaralı binanm 4. katın- daki (17) Noiu daıredır. Bma gmşmden 4 kata merdıvenlerle çı- kılmaktadır. Dairenın kapısından girildiğinde giriş antresi, hol, 3 oda I salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 adet balkonu mevcırttur. Oda tabanlan. salon tabanı marley döşelidir. Hol. gınş antre ta- banlan marley döşelidir. Mutfak. banyo. tuvalet ve balkon taban- lan karomozaık çını döşelidir. Mutfakta tezgâh altı ve üstü ahşap dolaplar mevcuttur. Banyo ve tuvalet duvarian yanya kadar fa- yans döşelidir. 100 m2 taban alanlıdır. Betonarme kargir daıredır. Binanm en üst katındadır Bina çatılıdır. Çatısı kiremit döşelidir. Meskenin ıçi ve dışı sıvalı, badanalı ve boyalıdır. Elektrik ve su- yu mevcuttur. tmar Dunımu: 1 1000 ölçekli imar planında aynk nızam 4 kat, komşudan ve yoldan 3 m çekme yapılarak inşaat yapmayamüsaıttir. Dıferi:(2.000.000.000-)TlJdir. Sabşpıib- n: I-Satış, 25.5.1998 pazartesi günû saat 10.00'dan 10.15e ka- dar Gebze lcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacak- tır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhan- lı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 4.6.1998 Perşembe günü Gebze lcra Müdûrlüğü'nde saat 10.00-10.15'te ikinci artır- maya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememiş- se gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere ar- tırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüç- hanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Ar- tırmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın te- minat mektubunu \ermelen lazımdır. Satış, peşin para iledir, alı- cı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellali- ye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birik- miş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılar- la diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı, husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı- lacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma- mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tûm alıcılar ve kefille- ri. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kal- maksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle te- minat bedelinden almacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itiba- ren herkesin görebilmesi ıçın dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayı- lacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997'527 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27.3.1998(ic. If'lC. 126) (•) llgililer tabınne irtifak hakkı sahıp- len de dahildir. Basın: 14367 GEBZE İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇK ARTIRMA İLANI DosyaNo: 1997.529 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti. adeti, vasfı: Gebze ilçesi, Danca 29LIb pafta. 447 ada. I parselde kayıtlı 8917 m2 miktarlı arsa üzerinde 11 bloktan 220 daireli kargir âpartmanda 3. Blok'ta4. katta 40'891 7 arsa paylı (18) No'lu dairedir. Daire, Danca K. Ka- rabekır Mahallesi. Hisarkent Kooperatif Evlen 3. Blok Orkide Apt. No: 6 adresınde4. katta (18) No'lu dairedir. 4. kata merdıvenlerle çıkılmaktadır. Daireye gınşte antre, hol, 3 oda 1 salon mut- fak, tuvalet. banyo ve 2 adet balkonu mevcuttur. Oda tabanlan. salon tabanı, hol, girişteki antre tabanı marley döşelidir. Mutfak. banyo. tuvalet ve balkon tabanlan karomozaık çini döşelidir. Mutfakta tezgâh üstü ve aJtı ahsap dolaplan mevcuttur. Banyo ve tuvalet duvarian yanya kadar fayans döşelidir. 100 m2 taban alanlı betonarme dairedir. Binanm en üst katmdadır. Çanlıdır. Ça- tısı kıremıtlıdir. Dairenin içi ve dışı sıvalıdır. Badanalı ve boyalıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur imar Durumu: 1 10O0 ölçekli imar planında aynk nizam 4 kat. komşudan ve yoldan 3 m çekme yapılarak inşaat yapılabilır. Değeri: (2.000.000 000.-) TL'dir. Satış şartlan: 1- Satış, 25.5. 1998 pazartesi günü saat 11 00'den 11.15'e kadar Gebze lcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle ya- pılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'mi ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak- lan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa. en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 4.6.1998 Perşembe günü Gebze lcra Müdürlû- gü'nde saat 11.00-11.15'te ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edile- memişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak ûzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar kı artırma bedelinin malın tahmin edı- len kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann topla- mından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazım- dır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir banka- nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geç- memek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dıger ilgililerin (•) bu gav- nmenkul üzerindeki haklannı, hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol- madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma- mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son iha- le bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesu! olacaklardır İhale farkı \e temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu- nacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden almacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itiba- ren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örne- ğı gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş \e münderecatını kabul etmjş sa- yılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997- 529 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüği- müze başvurmalan ilan olunur. 27.3.1998 (lc. lf. (C. 126) (•) llgililer tabirine irtifak hakkı sahip- leri de dahildir. Basın: 14369 OSMANİYE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1997/5 Osmaniye Toprakkaie ilçesi Yağan Kaş mevkiinde kain 153-154 parsel sayılı taşınmaz- da tesbit maliki olan Mustafa Vural mirasçılanndan Fatma Vural, Döne Karabörk, Ali oğ- lu Tahir ve Ömer kızı Zekiye ile Elıf*e, Toprakkaie ilcesindekı adreslerinden tüm arama- lara rağmen bulunamadıkJanndan adı geçenlerin bu p; -sellere ait mahkememizin 1997/5 esas sayılı dosyasının 5/5/98 günü yapılacak duruşmasn Ja sağ ise bizzat veya kendısin temsil edecek bir vekille hazır bulunması, ölü ise mirasçılannın aynı gün duruşmada biz- zat veya kendılerini temsil edecek bir vekille hazır bulunmalan, aksi takdirde giyaplann- da duruşma yapılıp karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 5283 PAZARCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN D.No: 1997320 Davacılar Doğan, Emine ve Meryem Doğan vekili Av. Haydar Ikızer tarafından davalı- lar tsmail, Erdoğan, Mazlum ve Hanım Doğan aleyhine açılan iştirakjn hükmün çözülme- sı davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün davalılann adresinin belli olma- dığından ilanen teblığine karar verilmiş olmakla: Mahkememizden verilen 02.12.199" gün ve 1997/ 774 sayılı hüküm ile dava konusu Pazarcık ilçesi Akçakoyunlu köyü. 64^ parselde taraflar arasında iştirak halinde bulunan muris Şeyho Doğan'ın 560/1468 hisse- sinin Pazarcık Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10.10.1988 tarih 1988/124-249 esas ve karaı sayılı veraset ilamındaki paylar oranında müşterek mülkiyete çevrilmesine dair karann da- valılar Ismail, Erdoğan, Mazlum ve Hanım Doğan'lara ilanen teblığine, ilanın yayın tari- hinden 7 gün sonra tebliğ edilmış sayılacağından, teblig tarihinden itibaren 15 gün içeri- sinde temyiz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 3786
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog