Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

9 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kaçak deriye gözfûtı Haber Merkezi - Içışlen Bakanlığı'nın genelgesıne rağmen yaşadışı yollarla den toplayan bırçok \akıf hakkında suç duyurusunda bulunuldu Bınlercedenve el konuldu lzmır'de kaçak den top- layan kışılerle ılgılı guven- lık bınmlennın gerçekleş- tırdığı operasyonda çok sa- yıda kurban densı ele geçı- nldı Vakıflar. tum engelle- melere karşın kaçak olarak den toplamayı yogun ola- rak sürdurduler Izınsız de- n toplayan 50'nın uzennde ktşı hakkında ışlem yapıldı Bu arada HADEP adına de- n topladıklan ıddıa edılen 35 kışı gozaltına alındı Ye- şıldere'dekı dencıler soka- gında duzenlenen baskında 4 bın dennın ele geçınldı- ğı one suruldu Bu arada BaJıkesır'de bazı vakıf, >urt ve derneklenn den topla- mayı sürdurduğu bıldınldı THK Bahkesır Şubesı Zağ- nos Vakfı, Plevne Oğrencı Yurdu ve Maltepe Camı Yaptırma Demeğı hakkın- da emnıyet mudurluğune suç duyurusunda bulundu Ankara ve Istanbul Başkentte ızınsız olarak toplanan yaklaşık 500 kur- ban densıne guvenlık ku\- vetlennce el konularak Türk Hava Kurumu'na tes- lım edıldı Istanbul Emnı- yet Muduru Hasan Özde- mir, kurban denlennın top lanması konusunda her- hangı bır sıkmtıyla karşı- laşmadıklannı söyledı Öz- demır, polısın THK"ye kur- ban denlennın toplanması sırasında yardımcı olduğu- nu kaydederek şoyle ko- nuştu "Halkımız genellikle de- rileriııi Türk Ha\a Kuru- mu'na verdi. Yalnız bır ilçe- mizde, başka bir >erv deri topiayan 3 kişi gozaltına alînjdı. Haklanndaki vasaJ jşlem surüyorf KULTUR • SANAT Siyasilerin karşılıklı olarak bayramlaşması dün de devam etti. DTP'de ise yetkili bulunamadı Partflerin gündemi seçim oldu Haber Merkezi - Sıya- sı partılerdekı bayram- laşmalar dun başladı DYP ve CHP seçım ıs- terken merkez solda bu- tunleşme konusunda na- bız voklandı DFlıler, DSP'ye merkez sağ ve sol bırleş- melı onerısını goturdu CHP "solbirleşsin" çağ- nsına hukumet ortağı DSP"den olumlu karşılık alamadı FP DYP, DSP. CHP, BBP, MHPveDPyone- tıcılen ANAP Genel Merkezı'nı zıyaret ede- rek Genel Başkan Yar- dımcısı tbrahim Yaşar Dedelek. Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet A>- dın \ e Ankara mılletv e- kılı İlhan Aküzüm ıle bayramlaştılar FP Genel Başkan yardımcılanHa- cı Biner, Ömer Er. Kınk- kale mılletvekılı Mikail Korkmaz ve ANAP'lı yonetıcılerle bır araya geldı FPIılerden sonra CHP'lıler, ANAP Genel Merkezi'ne geldıler CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Yerli- kaya. Dogu ve Guneydo- ğu Anadolu halkının pe- nşan bır durumda oldu- ğunu. bolgede PKK'nın etkısının azalmasına karşın halkın sıkıntıları- nın surduğunu v e hukumetın bu ko- nuda gereklı onlemlen almasını ıs- tedı ' Halkın hakemliği gerekli' Bu zıyaretlenn ardından DYP Ge- nel Başkan Yardımcısı tsmail Ka- rakuyu. Kırıkkale mılletvekılı Ha- cı Filiz ve Kaysen mıllervekılı Os- man Çilsal. ANAPa geldıler Karakuyu, ulkede tıkanıklığın aşılması ıçın halkın hakemlığıne başvurmak gerektığını belırttı De- delek de, halkın gundemının seçım olmadığını kaydettı _ Dedelcfc-birgazeteçınirthököıne» ortagı DTP'nın genel merkezmde kımsenın olmadığını anımsatması BAYRAM ÇOCUKLARI - Sabah erkenden kalktılar; en güzel tayafeüerini giydilen.. Önce annelerinin sonra babalannın el- lerini öptüler. Daha sonra sırasıv la diğer bu> üklerinin... Ve ardından ceplerinde ba> ram harçlıklan, soluğu lunaparkta aldılar. Atiıkanncadan inip salıncağa bindiler. Bu> ûkler çekişedursun ba> ramın tadını en i> i yine onlarçıkardı... (H ATİC E TUN C E R) akrostışlı şıın armağan ettı FP Genel Başkanı tsmail Alpte- kin, partısınce Altındağ Beledıyesı Yunus Emre Kultur Merkezf nde duzenlenen bayramlaşmaya katıldı Alptekın, burada partılılere sesle- nırken FP'nın demokrasının yerleş- mesı ıçın çaba gosterdığını one sur- du Malatya Bağımsız Mılletvekılı Oğuzhan Asiltürkde ABD Başkanı Bill Clinton'ın ulkesınde ınsanlann dınıne kanşmadığını soyleyerek "Clinton Türkiye'ye gelse miirteci olarak nhelendirilirdi" dedı Kurban bayramı tatılım geçırdığı Antalya'da dün partılerle bayramla- şan CHP Genel Başkanı Deniz Bav- kal. Turkıye'de bayramdan sonra sı- '-yaSetrn hızlanacagını belırttı. •- OHP Istanbul Tl Merkezı'ndekı bayramlaşma torenınde CHP tstan- CHP lstanbul ll Merkezf ndeki bayramlaşma töreninde konuşan İl Başkanı Etem Cankurtaran, CHP'nin düzenlediği kongrenin tüm partilere örnek olmasıgerektiğinisö}ledi.(Fotoğraf İPEK. YE7DANİ) uzenne. "DTP'de kimsc yoktu. Bu duruma alınmadım. Herkesin so- rumluluğu kendisine aittir" vanıtı- nı verdı DSP Genel Merkezi"nde ılk bay- ramlaşma Demokrat Partılılerle ya- pıldı ZıyaretteDP'lılennsağvesol partılerdebırleşmelı onensıne DSP sözcülerı, "Soldaki büieşme sağda- ki birleşmeye benzemez" değerlen- dırmesını yaptılar Bayramlaşma nedenıyle DSP'ye gelen FP sozculerınden Kınkkale mılletvekılı Mıkaıl Korkmaz, bu do- nemde DSP'ye büyuk gorevler düş- tuğunu belırterek "İnşallah Bulent Ecevıt bunun bilincinde olur. Ece- vit'in 12 Mart'taki direnişini ycni- 4e*göstermesini beklhoeufcf <ledi - FP'lılenn ardından OSP-G««< Merkezı'ne hukümetı dışandan des- tekleven CHP'nın sozculerı geldı CHP Genel Sekreter Yardımcısı Yerlıkava. "İnşallah geiecekte bir- lik, beraberlik olur. Sorunlan Tür- kiyesosyaldemokratlançözer" de- dı" DSP Genel Başkan Yardımcısı Turan Bilge de, "Sol her zaman var- lığını korudu. Biz sosyal demokrat değiL, demokratik soluz. Genel baş- kanımız da seçün öncesi büiiktelik- lerin sağlıkh sonuç vermcdigini dü- şünüyor. Biz, parlamentoda birleş- menin daha sağhldı olacağuıı diişü- nihonız" dı>e konuştu DSP lıden Ecevıt, dun oğle saat- lerınde eşı Rahşan Hanım'la bırlık- te partısının genel merkezıne geldı KültiırSakfrrıı İstemihan Tutoy'mt • âa katildtgı bayramlaşma sırasında- bır partılı Ecevıt'e "Ecevitler'' adlı bul ll Başkanı Ethem Cankurtaran ve ıl yonetım kurulu uyelen, Kadı- koy Beledıye Başkanı Selami Öz- türk ve eskı îstanbul Beledıye Baş- kanı Nurettin Sözen'ın de aralann- dabulunduğu CHP lstanbul ıl ve ıl- çe orgutlen uyelenyle bayramlaştı- lar Törende konuşan Ethem Can- kurtaran. CHP'nın duzenledığı kongrenın Turkıye'dekı tum sıyası partilere örnek olması gerektığını belırttı Anrt mezara ziyaret Demokrat Partı (DP) lstanbul ll Başkanlığf nın Kurban bayramı do- layısıyla duzenledığı bayramlaşma torenı. eskı başbakanlardan Adnan Menderes, eskı bakanlardan Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu ıle 8. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın kabırlennın bulunduğu Topkapfda- kı Anıtmezar da yapıldı Torene DP Genel Başkanı Korkut Özal da ka- tıldı lstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ls- tanbul Emnıyet Muduru Hasan Öz- demir ve sıyası partılenn ıl orgutu uyelen bayram zıyaretlennde bu- lundu Adana'da sancdı bayramlaşma Peş peşe olumsuz gelışmelenn yaşandığı CHP Adana orgutunde. dun sancılı ama sakın bır bayramlaş- ma gerçekleştırıldı Çeşıtlı gruplara mensup ısımlenn 'zoraki' bır araya geldıgı bayram- laşmada. dışanya karşı bırlık mesa jı venlmeye çalışıldı SADRİ ALIŞIK TİYATROSU ALLAHAISMARLADIK CUMHURİYET" ^ METROPOL 425 74 78 GALERIA 459 03 10 BAŞAK KUMLUK 11 30 13 30 15 30-17 30-19 30-21 36 12 15 1700 11 45 14 00 16 15-18 30-20 45 11 30-13 30-15 30-17 30-19 30-21 30 15 30 20 30 19 00-21 00 215 15 76 234 61 21 321 00 06SARAY GABNİZON 412 46 19 293 89 7* (3 HAT) KUCUK SAHNE Va/üii: SF.IJM IIKRI YöiK'Rtl: AI.IYI: I Zl YW\<.\\ CO1.PAM İMIAN. NI KSIJ.İ İI>İZ. KOkSAI. I\(,İR. AVIAC O/IVNA 11 12 i8NisanSaat: 15.00 Kuçuk Sahne Atlas Sineması Pasajı ff j 5 r E S ^ \ No: 209 Beyoğlu li '^T" 1 I Gıse Tel: (0-212) 292 39 19 \oj-uV' EFES Ptlspn 'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. İSTANBUL BÖYÖKŞEHIR BEIEDIYESJ J J^JFTPni HAR1IYE MUHSIN ERTUÛKUl-SAHNESI 011 AHUDUDU BtSKÛVİADAM(w F * T I H K E 5 * T N U * I S A H N E S İ : 021 J S2« ! EVLİLİK UAAOOİHİN SİHİMJ İUEYUÜK MUHEWBriNH»alH*Ü 1AMIASI m, USKUDAH MASAHIPZADE CH»L SAHNESI StLYANUKADINLAR K A D I K O Y H A L D U N T A N E " S A H N E S I 0 1 1 6 34» 0< 6 ) AVCI YÖNETMENIN ERDEN KIRAL 'Avcı yi anlatıyor Hetkesın bifbırını tûketttğı ve yok ettığı bır dunyada gudûsel vaşanı yor ve 6lu m kol gezıyor Yaşamla ölum laraf değl lersne bjrtmnı la mamlıyof körduğum oluyor Bu kdrdjğumû açan tek bıı anahtar vaf Seks Rastlantıların be araya getırdıgı du rumlardan kaçış yok Kaderoyunu nun oynuyor 8if bılgısâyar oyunu gıb bm duğmelere hukmedıycK CınseHık toplumumuz ıçn hala bır tabu •Avcı" labulan yıkıyo» insana kendı duvgularmı ve insana nsanı lanılıyoı 'Avcı" addıyelten uzak-kara rmzah- la anlatılan cıddı bır öykü Ilk dykude avcı kadına Mulur Ikma öykude tse kadını ele geçfmek lui kusu ağır basar ilışkıiefdekı sınırla rı butunuyle ortadan kaklırmayı yeğledığtmız 'Avcı'da aşklan meşkten çok herkes brtına yok el meye yânelık davranışlar ıçınde Karı koca ve avcının lumduygula nnın arzulannın sonuna kadar gıt tiklennden nerelere varacaklarmı gos(ermeye çalışlığim ve doğrusu oncekı fılmlerımden larkJı yuksek hararefle bır füm ortaya çıklı kadı nın ırzına geçılmesı fanlezısınden şıddele donuşen ıklıdarsızlık belırtı sıne ve heı çeşı! cınsel leröra ka dar Insanlaı gerçeklec fartılı algılar ve larklı aktarır "Avcrnın kaynag Anadokı dakı bır kayın omıanında uç kışı arasında yaşanmış br olay dır Zaman ıçınde yore msanlarınn duyduklarmı başkalarına kendı yorumlanyla aklarmalarmdan dolayı öykü bır efsane halnı aimış tır 88P ORTAOYUNCULAR İSTİKULCAD NO 140 TEL 251 18 65-66 FAX 0212 244 43 27 Ferhon Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Cuma 21 00 C lesı 18 30-21 00 Pazar 15 30-18 30 Kultur BakanJığın n Kalkıtarıyla Ferfran Şensoy FERHANGI ŞEYLER Salı 21 00 Ferhon Şensoy FELEK BİR GUN SALAKKEN. Çarşamba 21 00 HALDUN TANER KABARE Perjembe 21 00 8*}ISitı> Yerlen OHjOtUICUUr G l ^ 251 1»65 V*kK0RAM*UH. T.ıkam Kiimelı Suadp/ovt AkmerkeîÇARŞIMAfiA.'»! ARi rın:lnp HatTkıT. (»flCf 1 SIIPfRSTORF tjhstit IIK-«*IV» M.<:-r ÇAĞDAŞ ^ f c YAYINLARI Bülent Tanör KURTULUŞ KURULUŞ BÜLENT TANÖR KURTULUŞ KURULUŞ Bır tanh çakşması nıtelıgınde okru\an tarıhsel malzenıeleraı \e kronolo|ik bılgıienn asgan olçude tutulduğu tanhsel karaktere burundurulen bır donem O\kudegıl Genplandaki "gızlı manük" bagının guJıce ve gızılce ortaya çıkanlifi Cumhuriyet .. kitap kulübü (ati Pazarlama A Ş TürlcMoğı (w) No 39/41 ($4334)Ca§aloğlu lstanbul Tel (212)514 0196 YAYINLARIÇ A Ğ D A Ş ^ ' Yakup Kepenek YANLIŞ YILLAR YAKUP KEPENEK YANLIŞ YILLAR Vabana çıkarlanna karşı ulkevı savunan şç "sorunJardan kaçan sıusal pdış \alnızkendısımdeğıl ulkeu \ıkıma surukler" dıyen bır bılım adamının du^unduklen \e duşundurduklen CumhurİYet ^ kitap kulübü Caâ Pazarlama A S Türkocojı Cad No 39/41 (34334)Cogalojlu lstanbul Tel (212)514 0196 T.C. KARTAL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1996'2 Davacı Recep Aras v ekılı Av S« m r a G o k tarafindan Canan Aras aleyhıne açılan boşanma da\ asından dola> ı 4 3 1998 tanh 1998 101 karar sayılı karar- la taraflann boşanmalarına, tarafla1111 muşterek çocuklan HacerZeynep Aras'm velayetının davacı babaya venlmesıne her a>ın son cumartesı. pazar gun- len saat 10 00'dan 17 00've kadar d l n ı v e f"' 111 bayramlann 1 gunlen saat 10 00 ıle 17 00 arasında da\alı annenın cocuğu ıle şahsı munasebetının tesısı- ne da%alı ıçın a>lık 10 000 000 Tl na fakanın 29 12 1995 tanhmden ıtıbaren hukmun kesmleşmesme kadar devam ermek uzere davacıdan alınarak dava- lıya venlmesıne davacı vekılı ıçın"* *^* ^ ^ ^L ucretı vekâlet takdınne, mahkeme masraflannın da\alıdan alınmasma daır karar venlmış, ancak davah adresı tesoıt edılemedıgınden kenı | S l n e S azeXe ılanlan ıle teblıgatlar yapılmış. bu defa bu hukum özetımn de gazete ılanı ıle yapılmasına, bu huküm ozetı- nın davah>a teblıgi >enne ka.m o l " ^ ^re ılanen tebhg olunur 1 4 1998^ YAYINLARIÇ A Ğ D A Ş ^ ' Leyla Emeç Tavşanoğlu Türk - Yunan Sorunlan AKİLLER TARTIŞ1Y0R UEYLA EMEÇ TAVŞANOĞLU AKİLLER TARTIŞIYOR Her turlu ozvenye karşın duzelmeven Jışloler Bölgenın çıkarlanndan ortaklaşa\ararlanmak\arken "ıtışmeler" Oretılen vapav nedenler Sa\aşın efiğuıe gelıp gen donmeler Ve nedenler Sonınlann soruva »orulann \anıta donuştu|u bır \apıt Cumhurtyet kitap kulübü Cag PozarloiDO A Ş Türbcoğı Cad No 39/41 (34334)Cağal»ğiu lstanbul Tel (212)514 0196 YAYINLARIÇAĞDAŞ Ç Oktay Ekinci ŞERİATIN KRAVATLI BAŞKANI OKTAY EKİNCİ ŞERtATTN ' KRAVATLI RAŞKANI Erbakan ın "emanetçı parusf vorumlanna \ol açan Faadet Partısı ve arkasına mıgan almı^ esüren Recep Tavvıp Erdoğan Bır "bun>e ve bunvemn tanıtımı CumhurİYet kitap kulübü C N Pazarlama A Ş Türbcoğı (od No 39/41 (34334)Coğoloğlu lstanbul Tel (212)514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog