Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 NİSAN 1998 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAMI TURKIYİ Istanbul PB 24 Sınop PB 26 Adana A 29 Edıme PB 26 Samsun Kocaelı PB 26 Trabzon Çanakkale PB 27 lzmîr PB 28 _A 26 Mersın A 24 A 24 Dıyarbakır A 26 Gıresun A 25 Şanlıurfa A 28 Ankara A 26 Mardın A 24 Manısa PB 28 Eskışehır A 28 Sıırt Aydın PB 27 Konya A 25 A 28 Hakkârı A 12 Denızlı A 28 Sıvas A 24 Van A 14 Zonguldak PB 29 Antalya A 27 Kars A 20 Yurdun kuzeybatı kesımlen parçalı bulutlu, otekı yerier az bulutlu ve açık geçecek Hava sı- caklığı bıraz daha artacak Ruzgargu- ney ve batı yonler- den hafif, yurdun kuzeybatı kesımle- rınde yer yer orta kuvvette esecek. DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn K K K Y Y Y Y Y 3 3 4 11 10 10 11 11 Bertın Y 11 Munıh Y 14 Zunh Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y PB Y Y Y PB PB 13 17 13 17 26 18 23 Y 11 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y A Y A A A A A 1 23 7 22 27 20 27 30 O Parçaiı buluttu ! Sıslı B u l l J t i u ^Çokbuluttu ı Yağmurtu ÖKarlı OSulukar .GoK gurultulu Abdülhamid'in mühürleri Topkapı Sarayıy na ANKARA (Cumhurhet Biırosu) - tşadamı Nezih Erdem, Pans'tekı muzaye- dede 21 mılyar lıraya satın aldığı Sultan 2 Abdülha- mid'ın muhurlennı Topka- pı Sarayı'na verecek Kul- tur Bakanı İstemihan Talav gumruklerde tanhı eser ka- çakçıhğına yonelık arama yapılmadığını belırtırken "İnsanlar eUerini kollannı sallav^rakçıkıyoriar. Gum- ruklerde en anndan tarihi eserlere iiişkin soru sorul- masının yararlı olacağı şek- linde bildirim yapacağız" dedı Kultur Bakanı Talay, Ne- zıh Erdem ın Pans'tekı muzayedede satın aldığı muhurlenn bakanlığa ve- nlmesı nedenıyle duzenle- dığı basın toplantısında, hukumetlenn vetkı alanla- n \e gorevlenmn anayasa, yasa. odenek ve butçe ola- naklanyla sınırlı olduğunu vurguladı Turkıye'nınOs- manlilar'la ılgılı daha once yapılan muzayedelere res- men katılmadığını belırten Talay. "tlk kez Kultür Ba- kanlığı kendi imkânlan içinde doğrudan ve>a do- la>lı olarak OsmanlTnın son donemine bir muzaye- de aracılığı ile ilgısini gos- termiş ve sağlanan 50 bin dolarhk bir Malıye Bakan- hğı ozel yetkısi üe muhurle- rin aunmasını Pans Buyıı- kelçiliğimizden istemiştir" dedı Talay, odeneğe ılışkın bir soru uzenne "Bu rakamın komikligi ya da kuçukluğu değil ola\. Bakanhk mı aldu bir vatandaş mı aldı şeklin- deki kısır bir tartışmayı gundeme getirirsek o za- man devleti milletten soyut- layan, ikisini sanki ayn kav - ramlar gibi goren bir nok- ta>a duşeriz ki bu poütika- lar gerçekçi değiMir" dı>e konuştu Muhurlenn Turkıye'ye getınlerek muzeye teslım edıleceğını kaydeden Ta- lay, bu tur muzayedelerde devletın aktıf olarak on planda gorunmesının fiyat- lan daha da fazla yukselte- bıldığıne dıkkat çektı 50 bın dolarhk odeneğın Pans Başkonsolosluğu nun hası- latından sağlandığını belır- ten Talay, "Buradan gon- derilen bir odenek değildi. Çiınku oradaki işlemin pa- ra\a donuşturuimesi ancak bu şekilde mumkun oluyor- du. Buradan gonderilse de farklı bir rakam orta>a çık- mazdı" dedı Talay, Dıvnğı Ca- mıı'nden kaçınlan bırkapı parçasının New York'ta du- zenlenen muzayedede satı- şa sunulacağını oğrenme- len uzenne Nevv York Baş- konsolosluğu'nu haberdar ederek, esenn muzayede- den çekılmesı gerektığını ıllettıklennı kaydettı Tan- hı eser kaçakçılıgı konu- sunda gumruklerde yurtdı- şına çıkanlara herhangı bir soru yoneltılmedığını be- lırten Talay, "Gumrukler- de, sorumluluk onlarda olacak şekilde en azından bir beyan ve soru vonlendi- rümesinin yarariı olacağı şeklinde bildirim yapıla- cak" dedı Talay, eskı RP mılletve- kılı Hasan Mezarcrnın ay- nı muzayedede Abdulha- mıd'ın 300 yıllık Kuranı- kenm'ını satın almasını olumlu karşıladığını so> le- dı Talay, Mezarcı'nın aldı- ğı Kuran ı muzeye bağışla- ma gıbı bir ısteğı olursa memnunlukla karşılaya- caklannı behrtvrken "tn- sanlar hakkında başka suç- lardan dava açılmış olması, onların ba/ı noktalarda olumlu çabalar içinde ol- mayacaklan sonucunu ver- mez. Boyle bir yargı içinde değilim" goruşunu dıle getırdı Konservatuvarlar çözüm bekliyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - tlkoğretımın 8 > ı- la çıkanlmasının ardmdan, kuçuk yaşta oğrencı kabul edılen bazı bolumler konu- sunda çıkmaza gıren dev let konservatuvarlannın yete- nek sınavına 2 ay kalmasına karşın halen yasal bir duzen- lemeye gıdılmedı Konser- vatuvarlann Yuksekoğretım Kurulu'na (YOK) bağlı ol- ması nedenıyle ılkokul açı- lamazken kuçuk yaştakı oğ- rencıler ıçın yoğunlaştınl- mış kurs programmın u> gu- lanması planlanı>or Dev let konservaruvarlan- nın ortaokuldan sonra oğ- rencı kaydedılen nefeslı saz- lar, tıyatro ve şan bolumle- nnde sorun bulunmamasına karşın kuçuk yaşta başlan- ması gereken bale, yaylı saz- lar ve pıyano bolümlenne oğrencı alınabılmesı ıçın ya- sal duzenlemelere gıdılmesı gerekıvor Hacettepe Lmıv ersıtesı'ne bağlı Ankara Dev let Kon- servatuvan'nda 8 sıllık te- mel eğıtımın ardından alına- cak oğrencılerde altyapının oluşturulması amacıv la bir hazırlık sınıfının açılması planlanıyor Konservatuvar yetkılılen, "8 yıldan sonra gerçekten bu ışı yapmak is- teyenler. bu ıse baş koymuş olanlar gelecekler. Daha ku- çuk olduklanndan ne yapa- caklanm bilmiyorlardı. Bi- linçli olarak geiecekler. Kon- servatuvardan tam olarak alamavacaklan temel egiti- mi de voğunlaştınlmış ola- rak gorecekler. Boşluk telafı edilecek" dıye konuştular Ancak bale pıvano ve yaylı sazlar bolumlennde 8 yıllık oğretımın tamamlan- masını beklemenın olanak- sız olduğuna dıkkat çeken yetkılıler temel eğıtımın dı- şında cıddı bir kurs açılma- sının planlandığını bıldırdı- ler Kursa4, 5 ve 6 sınıflar- dan ıtıbaren kaydedılecek oğrencılenn, bu kursa de- vam ederek eğıtım gorebıle- ceklen belırtıldı Ancak uz- manlar oğrencılenn yorgun olduğu saatlere rastla>acak olan konservatuvar eğıtı- mmden yeterh venmın aH- namayacağı goruşunu sa- vundular Dev let konservatuvarlan. 1980'h>ıllardaYOK'ebağ- lanması sonucu yuksekokul sayılması nedenıyle ılkokul da açamıyor Kaçırılan mozaik • Baştarafı 1. Sayfada kazandınlması ıçın çeşıtlı formüller gelıştınlıyor Bel- kıs'ta kaçak kazı sonucu bir bolumu yurtdışına kaçınlan mozaığın kalan kısmı butun halınde sokulerek, gereklı duzenlemeler yapıldıktan sonra getınldığı Gazıantep Ar- keolojı Muzesı'nın Belkıs Galensı'nde, gotûrulen bolu- mun yenne bır sonı ışaretı konularak sergılenıyor Kaçınlan mozaığın getınlmesı ıçın ongorulen projeler aıasında. Gazıantep Arkeolojı Muzesı'nde sergılenen bo- lumunun de ABD'ye goturulmesı ve orada monte edıldık- ten sonra bır yıl sergılenıp >enıden ve butun olarak Ga- zıantep'e ıade edılmesı de bulunuyor Gazıantep Arkeolo- jı Muzesı Muduru Dr Rrfat Ergeç, Belkıs mozaıklennın dunyaca unlu Antakya mozaıklen ıle eşdeğer guzellıkte olduğunu soyledı Dr Ergeç, Belkıs'm, bu ozellıklen> le her zaman kaçak kazı vapanlann ılgı merkezı olduğunu belırterek "Kaçak kazılar bilimsel verileri ortadan kaldı- nyor ve ülkenin kültiırune bir anlamda darbe vuruyor" dedı. Solcu öğrencîler yahtdıyor • Baştarafı 1. Sayfada ma ıçıne gırerek, yapılacak büyuk etkınhklerle bu negatıf etkıden sıynlmayaçalışıyor Yapımınage- lecek yıl başlanacak "Ataturk Kiiltur MerkezTyle gezı parkur- lan tıyatro amfisı, sergı, konser ve sınema salonlan ınşa edecek unıv ersıte. hem kentın sosyal-kul- turel dokusunu değıştırmeyı hem de oğrencilenn kulturel açhğını doyurmayı hedeflıyor Meslek yuksekokulu ağırlıklı ünıversıtede kentın şımdılık sınır- lı olanakları oğrencılen. sosyal- kulturel etkınlıklerden yoksun bı- rakıyor Tıyatro salonu bulunma- yan kentın tek sınemasında oyna- >an "muzır fîlmler" ıse sanatsal boşluğa onemlı bır gosterge olu- yor Vızyona gıren va da Oscar alan hıçbır fılmı ızleyeme> en. fılm festıvallennın adını bıle duyma- yan oğrencıler, unıversitenın du- zenledığı konser ve semınerlerle yetınmek zorunda kalıyor Oğrencılenn en çok ozlem duy- duğu konu ıse yabancı dıl llkoğ- retımde. lısede karşılayamadıkla- n yabancı dılı unıversıtenın aça- cağı hazırlık sınıflanyla gıdermek ısteyen oğrencılenn, dığer bır sı- kıntısı da kaynak kıtap bulamama Ders kıtaplannı Nığde'de edıne- meyen oğrencıler, çoğunlukla bu- yuk kentlerden gereksmımlennı karşıbyorlar Çoğu çevTe kentlerden gelen dar gelırlı oğrencılenn muhafazakâr yapılannı da kırmak ısteyen unı- versıte, geçmış rektor donemınde yoğunlaşan ulkucu gruplann etkı- sını yok etmek uzere adım adım onlemler alıyor Muhendıslık Fakultesı'ndekı ul- kucu masalannı dağıtan unıversı- te yonetımı, kantınlerde de ıdeolo- jık pankart ve resımler asılmasını engellerken, oğrencılen her turlu aynmcı etkıden uzak tutmaya ça- lışıyor Unıversıte yonetımı, amaç- lanmn ogrencılere her turlu ıde- olojıden uzak, çağdaş-evrensel ıl- keler doğrultusunda hızmet ver- mek olduğunu açıklıyorlar Rektorluk. unıversıteye gelecek oğretım uyelennden ufku genış, çağdaş kafalı olanlan tercıh ettık- lennı vurguluyor Muzık Bolumu, dunya unıversıte korolan yanşma- sında uçuncu olan Nığde Unıver- sıtesı, her yıl duzenlenen konser- lerle kenttn ve oğrencılenn asosyal yapısını da kırmayı amaçlıyor Inşaat Muhendıslığı bolumun- de oğrenım goren Burçin Ozoğuz, ünıversıtede aradığını bulamayan oğrencılerden bın K.ent v e unıver- sıtenın sunduğu sınırlı olanaklar nedenıyle kendılennı "lisedeki gi- bi hissettiklerinr vurgulayan Bur- çın, en çok sınema ve tıyatro açlı- ğı çektıklennı anlatıyor Burçin, Nığde'de bıhmsel dokuman bula- mamalan ve unıversıte kutupha- nesmın yetersızlığı nedenıyle sü- reklı buyuk kentlere gıtmek zorun- da olmalanndan yakınıyor Sekan Göksel, Nığde Meslek Yuksekokulu'nda oğrenım goru- yor Onun sorunu hem kenttekı olanaksızlıklar, hem de kız ogren- cılere yönelık yurt çevresınden ge- len tacızler Yozgatlı olduğunu be- lırten Selcan, Nığde'de vekıl oğret- menlık yaptığını belırtmeden de geçmıyor Çevre baskılan nede- nıyle erkek arkadaşlannın evlen- ne rahatça gıdıp ders çahşamadık- lanndan yakınan Selcan, Nığdelı esnafın ogrencılere yonelık çıfte tanfe uygulamasını ıse "Bizimsır- ümızdan para kazanryorlar" dıye değerlendınyor Selcan, Nığdelı ev sahıplennın ogrencılere ev venr- ken, oğrencı başına kıra ucretı ıs- tedıklennı belırterek, "Buradaki diğer sorun ise Niğdelilerin erkek öğrendlereev vermek istememele- ri. Eve iyi bakbklan gerekçesiyle kız öğrencileri tercih ediyorlar. Bu nedenle de bırcok erkek arkadaşt- mız ev hulamayarak, mağdur du- ruma duşuyor" dıyor Unıversıtenın kent yaşamına çok belırgın bır canlılık getırdığı- nı vurgulayan Selcan. "Ben bura- ya ilk geldiğjmde kentte vemek >i- yebileceğımiz tokanta yoktu. Şim- di kafeleri ve barlarryia Niğde'de tambir öğrencisektoru oluştu" dı- yerek, unıversıteye ve kente ılış- kın gozlemlennı aktanyor Nazmi GojTa ıse Muhendıslık Fakultesı'ndekı ulkucu ağırlığın- dan dert yanıyor Zaman zaman ul- kucu oğretım uyelennın derslerde kendı ıdeolojık propagandalannı yapmasından rahatsız olduklannı soyleyen Nazmı, sol goruşlu oğ- rencılenn ıse yahtılmayaçalışıldı- ğını vurguluyor ve sorunlannı sı- ralıyor "Fakülte dekarunın taraf- sız davranışlamla ulkucu bastası biraz gerfledi. Ama ulkucu masa- lan birkaç kere dağıtılmasına kar- şın, yenklen kuruldu. Ozellikle bi- zim gibi sayıca çok az solcu öğren- cileri, yalıtarak, diğer ögrencilerle ilişkimizi kesmeve çalışıvorlar. Ül- küculer, çevremdekı arkadaşlara 'Onunla gezmeyın, o komunıst' diyerek, beni yalnızlığa itiyorlar. Tabii, bu da başka bir baskı türii. Şu anda çok yahuz bıraküdım, ar- kadaşımyok." Adım açıklamaktan korkan ve Nurten takma adıyla ko- nuşmak ısteyen bır oğrencı de ul- kucu mağduru Muhendıslık Fa- kultesfnde okuyan Nurten, ço- ğunlukta olan ulİcuculenn unıver- sıteyı kendısıne 'zindan' ettığını anlatıyor Gıydığı mını eteklere ve yaptığı makyajlara mudahale eden ulkuculenn, birkaç kez kendısını sıkıştırdığını da belırtıyor Tokatlı olduğunu soyleyen Nurten, Nığde Unıversıtesı Oğrencı Derneğı'nın tamamen ulkuculerın denetımın- de olduğunu aktanyor Oğrencı Derneğı tarafından basılan ajan- dalarda yer alan MHP amblernle- rıne dıkkat çekıyor "Kaldıgım >ıırda birkaç kez tehdit telefonlan geklL Oğretım üvelerinc vaptığım şıkâvederden ıse bir sonuç alama- Niğde Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Taşdurmaz 'Üniversite kente hareketgeürdV Nığde Unıversıtesı Rektorü Prof Dr Ramazan Taşdurmaz. unıversıte kurulduğunda kentte yal- nızca 2 lokanta bulunduğuna, yaşamın saat 18 OO'de bıttığıne dıkkat çekerck. "Saat 18.00'den son- ra ekmek bulamaz, aç kalırdınız. Kentten bir saat îçinde 2-3 araba gecerdi Artık saat 24.00'te bile kent çok hareketli. Ortalama gelir 1500 dolardu şimdı 4 kat arttı. Kafeleri, tokantalan ile kent bam- başkabırgorunumkazandt Artık unhersitesiz bir kent duşünükmez" dıye konuştu Taşdurmaz, unıversıte-kent-sanayı ışbırlığmeyo- nelık bır model üzennde durduklannı söyledı Oğ- rencılenn çoğunluğunun dar gelırlı aıle çocuklann- dan oluşması nedenıyle hıçbır ünıversıtede venlme- dığı kadar ucretsız yemek ve burs olanağı sağladık- lannı belırten Taşdurmaz, "Yurt olanaklannı da geliştirerek. oğrendleri tarikarJarm tuzağma düşür- mek Btemi>oruz r dıye konuştu Farklı ıdeolojık görustekı oğrencılen cumhun- yet, demokrası, laıklık ve Ataturkçüluk çızgısınde bırleştırmeyı amaçladıklarmı kaydeden Taşdur- maz, köktendmcı ogrencılere ıse odûn vermeyecek- lennı söyledı Taşdurmaz, oğrenım kalıtesını yûk- seltmenm nıtehkh oğretım uyelennden geçtığıne ışaret ederek sozlennı şoyle surdürdü "Uluslara- rası bilimsel ysyınlarda makalc çıkarmak zordur. Biz uıüversitemizden bu yayınlarda bilimsel çalış- ması yer alanlara, makale başına 50-100 mihtın li- ra destek sağhyoruz. lkili öğretimde en çok öğren- cisi bulunan üniversite otmamız da oğretim üyele- rine ayTi bir avantaj sağlnor. Nnrmal maaşlannuı yanı sıra ikdti öğretimte, ayda 100-150 müyon liraek ücrttsağlryoriar." Selçuk Unıversıtesı Rektörü Prof Dr Abdur- rahman Kutlu, ûnıversıtelenne gelen oğrencılenn yuzde 75'ınm dar gehrh olduğunu, yüzde 70'ımn bannma sonmlan yaşadığını söyledı Kutlu, ûnıver- sıtede şımdıye kadar hıçbır anarşık-bölücu olayın yaşanmadığını belırtırken, Öğrena Derneğı'nı "or- tam musait oktuğunda" aktıf hale getıreceklennı ıfade ettı Yatmm yaparken unıversıteye gehr sağlamaya çalıştıklannı da belırten Kutlu, "KulIandığıınızbS- gisayarlan kendhniz üretmeye başladık. Bovlece, çağuı son geüşmelerine göre egitim verirken, maH- ycti de arttırmryoruz. Diğer yandan Ziraat Faknt- tesi'nde iirttrjğimiz ekmekler çok tutuhınca Kon- ya'j'a açıldık. Kentten gelen sipariş üzerine üretti- ğtanizekmek mıktannı arttırdjk"' dıye konuştu. Ku- tüphanelennı geliştirerek CD kataloglanna abone olduklannı ıfade cden Kutlu, Selçuk Unıversıtesı- nı Yetıştırme ve Gelıştırme Vakfi 'nm desteğı ıle oğ- retım elemanlanm araştırma alanmda destekledık- lennıanlattı Kutlu, devletolanaklanylaçozûmbu- lamadıklan yurt sorununu ışadamlannın desteğıy- le aşmak ıstedıklennı, ılk aşamada Pancar Ekıcıle- n Vakfi'nın desteğıyle 500 kışılık yurt yaptıracak- lannı yurguladı dım. Oğretim uyeieri bana, yardun edeceklerine 'Sen kızsın, hareket- lenne dıkkat et, onlann dedıklen- ne uy' gibi tarafh öğütkr verdi. Her sıruf ve yurtta bulunan ulkucu re- isler ise ayn bir baskı unsuru. Bir gün oğrenci servisine bmerken. az daha kimngi meçhul bir kişi tara- fından yumruk yiyordum. Son an- da çevreden gelenler, beni kurtar- dı. Universitenin bu sorunlanmızı çözmesini istiyoruz." Nurten ve Nazmı ıle yaptığımız konuşmanm ıçenğmden rahatsız olan bır grup ulkucu oğrencı ıse, soyleşımıze mudahale ederek, kendılennm de gonışlennı almamız gerektığını belırtıyor Fakulte dekanınm ve de- mokrat goruşlu oğretım uyelennın araya gırmesıyle tatlıya bağlanan olay sonrasmda, ozel bır odada, ul- kucu oğrencılerle de konuşuyoruz Adını Oğuz Bozoğlu olarak açıklayan oğrencı, "Biz Atarürk milliyetçisiyiz. Bunun adı ülkücü- lükse,ülkücü\üzT " dıye konuşuyor Erzurumlu olduğunu belırten Oğuz,jeolojı muhendıslığı son sı- nıfta oğrenım goruyor Aılesının çıftçı olduğunu anla- tan Oğuz. hıç kımseye baskı yap- malannın soz konusu olmadığını, amaçlannın unıversıtenın gelışı- mıne katkıda bulunmak olduğunu aktarıyor Şükrüve Turan, uzun yıllar TRT'de program yapımcılı- ğı gorevını ustlendıkten sonra, Nığde Unıversıtesı'nın gelışımıne katkıda bulunmak uzere rektorun de ıstemıyle yollara duşmuş azım- lı bır gonullu Bır yandan basın müşavırlığı gorevını surduren Turan, dığer yandan da oğrencılenn ekolojı-do- ğa bılıncını gelıştırmek uzere çev- re dersme gınyor Kenttekı gelışı- mı de yakından gozlemleyen Tu- ran, unıversıteyı once dağınık ya- pısmdan kurtararak, bır kampusa taşımak, sonra da sosyal etkınlık- len arttırarak oğrencılen ıdeolojık kamplaşmalardan kurtarmak ıste- dıklennı anlatıyor Turan, Adana, Mersın, Kaysen, Konya, Hatay, Afyon ve Denızlı gıbı kentlerden gelen oğrencılenn harcama kalemlennın az olduğu gerekçesiyle Nığde'yı tercıh ettığı- ne ışaret edıyor Oğrencılenn gel- dıklen kent yapılanna koşut olarak dar gelırlı ve muhafazakâr oldu- ğunu soyleyen Turan "Bir gün çevre dersinde organ bağışının ge- rekliliği üzerine konuşuyordum. Öğrencilerden biri, 'Pekı benım gozumu verdığım kışı, zınayapar- sa, onun gunahını ben mı alaca- ğım diye sorunca kulaklanma inanamamışnm. Bu nedenle üni- versitede hem sosyal etkinlikleri arttırarak, onlann ufkunu açmak, hem de onlan bu muhazakâr vapı- dan sıyırmak istiyoruz" dıye ko- nuştu Turan, Nığde'ye ılk geldığınde esnafın muştenye olan ılgısız tav- nnı gorunce de çok şaşırdığmı an- latıyor "Lokantaya ya da bakka- la girdiğinizde size ne istediginizi sormazlardı. Sadece paranızı ode- vıp, girmenızi ısterlerdi. Bu sa>g>- sızhktan çok müşteri-esnaf iltşkile- rini bilmemelerinden kav naklam- yordu. Bu nedenle de esnafa iiişkin seminerierdüzeniedik. Amaamız, hem kentte öğrencüere özel fiyat uygulanmaması, hem de esnafin müşteriye nasıl > aklaşacagmı ög- renmesi" SÜRECEK Artvin'e siyanür tehdidi • Baştarafı I. Sayfada keller, bırçok yerde fızıbüıte çalış- malannı surduruyorlar HenuzÇev- resel Etkı Değerlendırme (ÇED) ra- poru hazırlanmayan Artvın Kafka- sor-Cerattepe, bu yorelerden bın Comınco firmasının çalışmalannı surdurduğu yorede, halk. altm ma- denını ıstemedığıne ılışkın bınlerce ımzayı ÇevTe Bakanı Imren Aykut'a ulaştırmasına karşın, kamuoyunun dıkkatını çekemedı Artvın Kultur ve Dayanışma Derneğı'nın onculu- gunde. Genel Başkan Suleyman Ka- radeniz, jeofızık muhendısı Demir Akın ve İcamu yonetımı uzmanı Ni- zamettin Bekâroglu nun hazırladığı "CerattepeAlunRaponı" yorehal- kını bekleyen tehlıkelen ortaya koy- du Raporda, yorede 8 3 ton altın bu- lunmasına karşın 1997 yılında tar- tışmalar başladıktan sonra rezervın 30 3 ton olarak gostenldığıne dıkkat çekıldı Proje alanının çok yakının- da dunyaca unlu Hatıla Mıllı Par- kı'nın bulunduğu vurgulanan rapor- da. "Cerattepe ekolojik açıdan çok kritikbirbolgede,>«rteşim\«rineva- kın, rakımı yuksek \e eğimi fazla ol- masınuı yanı sıra, cev henn bir kısmı asidik özellige sahip olduğu için risk taşunaktadır" denıldı Raporda, yo- rede sıyanurleme yoluyla yapılacak altın madencılığının çevreye vere- ceğı zararlar şoyle anlatıldı Arama aşaması: Delme, patlat- ma, ınşaatın yarattığı toz, gurultu, tıtreşım, posanın katı atık sahasına atılması, yeraltı ve yer ustu sulann- da kırlenme, erozyon, ağaçlann ke- sılmesı, yabanı hayvanlann yok ol- ması tşletmeaşaması: Açıkocak, yeral- tı ocağı, cevher zengmleştırme te- sıslen, tumba alanlan, stok safhala- n, atık barajı vs topoğrafyayı, do- ğal guzellığı. ekolojik dengeyı sure- sız bozacaktır Gurultu. toz ve tıtre- şım bu donemde de etkılı olacak, drenaj problemlen artacak. sıynlan toprak kaybedılecek Sularda kırlı- lık, toksıt problemlen doğacak. taş- man v e yuzeyde kayma, ktnk. çatla- ma olacaktır Maden kapandıktansonra: Yeter- lı onlem alınmadığında, -kı Turkı- ye'nm hıçbır yennde alınmamıştır- gorsel \e ekolojik denge eskı halıne getınlemeyecek, yeraltı ve >er ustû sulannda bozulma ve kırlenme de- vam edecek Metalvetoksıt bırleşık- lerle toprak kırlenecek Hayvan ve bıtkı ortusu tahnp olacak Ekolojik dengenın eskı halıne getınlememe- sı nedenıyle ınsan-canlı yaşamı za- rar gorecek, göç artacaktır Projenın gerçekleştmlmesının planlandığı alanın çok zengın bır orman ortüsu ıle kaplı olduğu ve yaban hayvanla- nnı banndırdığı, yerleşım yenne çok yakm bır mıllı park bulunduğu, Ço- ruh Nehn'nın raftıng ve kano tunz- mı yoluyla son yıllarda yerlı ve ya- bancı tunstlen çektığı, yorede 57 çe- şıt ağaç-çalı turu tespıt edıldiğı bılın- mektedır Atık barajının yapılması planlanan Gavur Deresı benzen ozellhklere sahıptır # Tasarlanan ışletme alanına 2 kılometre uzaklıkta tunzm alanı bulunmaktadır Geleneksel ve tanhı Cerattepe Şenligi tehlıke ıle karşı karşıyadır Atık barajı Hatıla Mıllı Parkı yanmda duşunulmektedır Bu durum mıllı parkın çekıcılığını orta- dan kaldırmaktadrr • 4 8 ^ alttn ve 190 g*t gûmuş ıçın gunde 650 ton cevher uretımı planlanmaktadır 30 ton altın ıçın 6 mılyon 250 bın ton cevher ışlene- cektır Posa ve sureç atıklannın de- polanması, maden sahasınm rehabı- lıtasyonu endışe yaratmaktadır % Bolgenın jeolojık, topoğrafık ve ekolojik yapısı ıle yerleşım yer- lenne yakınlığı çevreyı tehdit ede- cek boyutlardadır Cevhenn asıdık ozellığe sahıpolması nskı arttırmak- tadır # Yeraltı ve yerustu sulan kırle- necektır # Su, toprak ve ruzgâr erozyonu artacak, toprak venmsızleşecektır # lşletmenm ÇED boyutunu sap- tamak guçleşmektedır Sunulan bıl- gı ve venler yetersız durumda Daha fazla kâr bırakması nede- nıyle sıyanurden vazgeçmeyen ulus- lararası tekeller, çalışmalannı hızla sürduruyorlar Bergamalılann tan- he geçen dıreruşlen, çevrecılenn güç kazanmasını sağladı Çevre kuruluş- lan maden firmalannın sıyanur ıs- ranna karşı tehlıkedekı tum yorele- nn ınsanlannı harekete geçırmeyı planlıyorlar G U N D E M MUSTAFA BALBAY H Baştarafı 1. Sayfada geçerlı Cumhurıyet'ın her turlu okuyanı vardır1 Gazetemızın son tanıma uyan gerçek okurlan, pek çok yerleşım yennde bır araya geldıler "CU- MOK" adı altında bırleştıler Anadolu'nun pek çok ılınden başkente gelenler, yolculuk nedenıyle ran- devu ıçın arayamadıklarından, gazeteye ulaşınca, kendılennı boyle tanıtırlar. - Ben şu ılın CUMOK temsılcısıyım Arada telefonla goruştuklerımız olur Bu enerjı- nın hıçbırı boşa gıtmeden sağlıklı uretıme donuş- mesı, ozlemlenmden bırı Ankara'da, IstanbuPda, Izmır'de, Trabzon'da, Antakya'da bunu başaran pek çok Cumhuriyet okuru tanıdım Içımden on- lann adlarının başına bu tıtrı koymak gelır "Cumok Dr " Sozu uzatmayalım, ışte bu CUMOK'lardan bı- n Hakan Kıyat Hakan, butun olumsuzlukları "kıy")p, "at"ar, yaşama guzel pencerelerden ba- kar Hakan'ın çabalanndan bırı de Cumhuriyet okuriannı doğayla buluşturmak Kımı hafta son- lan gruplan toplar, Karadenız'ın, Ege'nın, Maıma- ra'nın guzel coğrafyalarına gezıler duzenler Bugune dek davetlennın hıçbınne katılamadım ama, bır gun mutlaka1 Gezme duygusundakı ortaklık, seyrek goruş- sek de Hakan'la aramızda ayn bır damar oldu Geçenlerde, sıcak bır mektupla bıriıkte şunu oner- dı "Gezı kıtabınız, Ulkelere Değıl Savaşa Duşma- nım'ı yunıyuşe katılanlara vermek ıstıyorum. Kı- taplan gondersem ımza/ar mısınız?" Insan: Okumazsa kitapsız, gezmezse hitapsız Yazı yazmadığım gunlerın bınnde, "Haydı bu- gun de Hakan 'ın gonderdığı kıtaplann her bınne ayn şeyler yazayım" deyıp, ışe koyuldum Krtap ımzalarında, "Dostlukla", "Sevgıyle" gıbı guzel hıtaplann yanmda bır şeyler daha olsun ıstenm 30 kıtaba ayn şeyler yazmak kolay olmadı a- mahoşoldu Gezı kıtabının "Içındekıler" bolumu- ne bakıp, yenıden yollara daldım "Do/"aştığım kentler sayfalann arasından çıkıp toprağa-hava- ya burundu Sozcuk gıbı gorundu Içımden kıtap gırışlerındekı tumcelen gazete okurlanyla da paylaşmak geldı Bayrambahara gezı sozlerı buketıyle eşlık edelım "Gezegenımızde gezme genlen daha çok ol- sa, ezge genlen daha az olurdu " "Insanın uzaklara gıderek kendısınden uzak- laşması olanaksızdır Duşunurün dedığı gıbı ın- san gıttığı yere kendısını de göturuyor Ama bı- lemezsınız neler getınyor " "Insanlan sınırsız, ulkelen sınırsız bır dünya öz- lemıyle " "Insan okumazsa kitapsız olur, dunyayı gör- mezse hitapsız olur " "Guzel sozdur 'Insan sahıp olduklan kadar değıl, sahıp olduk- larından aldığı haz kadar zengındır' Gezmek çok zengın bır 'haz'/ne " "Gezmek sureklı bır okul gıbı Hem eğıtımı guzel hem tatılı " "Uzun yol başlannda ıçımdekı duygu şudur: 'Kaybolmaya çıkıyorum' Ilk kez adım attığım kentlenn sokaklannda kay- boluyorum, kayboluyorum, kayboluyorum... Kendımı buluyorum " "Âşık Veysel seslenıyor 'Guzellığın on para etmez, şu bendekı aşk ol- masa' Içımızdekı gorme duygusu olmasa, yeryuzü kaç para eder?" "Her gezı donuşu kendımı bıraz daha dolmuş, bıraz daha boşalmış hıssedıyorum Yenıden doğmak varsa bu, gezı donuşlen olsa gerek " "Insan geze geze gezegenleşıp çoğalıyor" "Şılı'de bır bahar akşamı Guneş batarken Türkıye'yı aradım Guneş doğmak uzere dedıler. Ankara da ne zaman guneşın batışını ızlesem, Şılı'de doğmak uzere olduğunu duşunurum " Daha aktaracak çok tumce vardı Ama yerımız dardı Sozu bağlayalım Gezekalın . Usulsüz arazi ihalesine durdurma tZMÎR (Cumhuriyet EgeBurosu)- Manısa nın Sangol ılçesınde, beledı- yenın, Fethullah Gülen yanlısı olduğu one suru- len Sema Ozel Eğıtım Ya- ymcılık Hızmetlen Lımı- ted Şırketı'ne değerlı bır arazıyı metrekaresı 205 bm lıradan satma gınşımı ıdare mahkemesınm ıha- leyı ıptal etmesıyle durdu- ruldu Sangol'un DYP'lı Beledıye Başkanı Kemal İlter, CHP'lı uye Ahmet Akşehir'ın kasıtlı olarak ıhale toplantısına katılma- dığını one surerken olayı yargıya göturen meclıs üyesı avukat ŞükrüAyhan ılçenın merkezındekı bır yenn komık fıyatla satıl- masına ızın verme>ecek- lennı belırterek "Konuyu tçişleri Bakanlığı'na ihbar edeceğiz'' dedı llçede hayvan pazan olarak bılınen 6 bın metre- karelık alanı ıhaleye çıka- ranbeledıye yoredekıar- salann metrekare fıyatı 1 5-2mıl>onlıraarasında değışırken arazıyı 205 bın lıradan Sema Ozel Eğıtım Yayıncıhk Spor Hızmetle- n Lımıted Şırketı'ne sattı 23Eylull997'detoplanan ıhale komısyonu toplantı- sına katılmayan Ahmet Akşehır ve av ukat Şukru <\yhan ılçenın en onemlı arazısının Fethullah Gü- len'le ıyı ılışkılerı bulunan beledıye başkanmca pe$- keş çekıldiğmı one sure- rek Manısa Idare Mahke- mesı ne başvurdu Arsa- nın devn yapılmadan ıha- leyı kazananlar ınşaata başlarken Manısa tdare Mahkemesı 30 Aralık 1997 tanhlı karannda, ko- mısyonun eksıksız toplai- ması gerektığıne dıkkat çekerek CHP'lı üyenin toplantıda olmaması n«- denıvle yurutmenın dur- durulmasına karar verdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog