Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

8 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIS HABERLER Piriftine'den göruşme talebine ped • PİRİŞTİNE (AA)- Kosovalı Arnavutlar Sırbistan Devlet Başkanı Milan Milutinoviç'in yer alacağı açıklanan görüşmelere katUmayacaklannı açıkladılar. Kosovalı Arnavutlar'ın lideri tbrahim Rugova'nın danışmaıu Fehmi Agani basına yaptığı açıklamada, "Bu kişilere indirgenecek bir sorun değil" dedi. Pakistan'da füze denemesi • tSLAMABAD(AA)- Pakistan'ın, ilişkilerinin gergin olduğu komşusu Hindistan'da önemli hedefleri vurabilecek orta menzilli bir karadan karaya fuzenin denemesini gerçekleştirdiği bildirildi. Pakistan Dışişleri Bakanhğı'ndan yapılan açıklamada, Kahuta nükleer araştırma merkezinde yapılan denemede, 1500 kilometre menzilli fuzenin istenen hedefe başanyla ulaşüğı belirtildi. K. İrlanda göpüşmetepi • LONDRA (AA) - Kuzey İrlanda banş görüşmelerinin tamamlanmasma 72 saat kala, bölgenin en büyük siyasi oluşumu ve Ingiltere yanlısı Kuzey İrlanda Birlik Partisi, oturumlardan çekildiğini açıkladı. Kuzey irlanda Birlik Partisi lideri David Trimble, "Stormont banş görüsmeleri" masasına konulan teklifleri reddettiklerini belirtirken, Ingiltere Başbakanı Tony Blair ile bir telefon görüşmesi yapüğını ve masadaki plan ile kendi görûşleri arasındaki radikal farklılıklan aktardığını bildirdi. Trimble, İrlanda hükümetini de mevcut sıkıntıyı yaratmakla suçladı. Çalışan kadın doğurmak isteyince kendini kapıda buluyor ')ış Haberter Servisi - Di*ıya kadınlan son elli yıhir süren savaşımlan sojmnda kadın-erkek e 5'tliği yönûnde önemli ^ammlar elde etmiş ol- sa'ar da dünyanın pek Ç°k ülkesinde anne ol- roaya karar veren kadın- 'a r kendilerini bir anda iş- s jzler ordusunun bir üye- sı olarak bulabiliyorlar. Uluslararası Hür lşçi Sendikalan Konfederas- yonu (ICFTÜ) tarafindan yayımlanan Trade Union W(>rld dergisinde yer a 'an bir makaleye göre anielik haklan alanında yasalar bağlamında ve uygulamada büyük iler- lerneler sağlandıysa da ûreme sürecindekı rolle- rinden ötürü cinsiyet ay- nnıcılığına maruz kalan Jcadınlar günün birinde 'Şten çıkanlma ve maaş- larda geçici kesinti gibi gerçeklerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Türkiye dahil birçok ülkede kadın tanm işçile- ri annelik haklannı İcoru- ma yasalannın kapsamı- na alınmıyor. Bazı ülke- lerde, işveren özel yaşa- mın en gizli yönlerine müdahale ederek iş baş- Kadıııa anııelik yasakvurusunda bulunan bir kadından kısırlık bel- gesi, gebelik testi vejinekolojik muayene is- tiyor. ICFTU, geçen aylarda Meksika ve Şi- li'de iş başvurusunda bulunan kadınlara ge- belik testi uygulanmasını kınamıştı. Bu ül- kelerde, iş görüşmesınde kadına çocuk iste- yip istemediği, hangi doğum kontrol yönte- mini yeğlediği gibi sorular soruluyor. Pek çok ülkede, kadın iş bulsa da sorun- lar bitmiyor. Kadın gebe kalır kalmaz işten atılma tehlikesiyle karşılaşıyor. Bu durumu engelleyecek yasalar bulunmasına karşın söz konusu yasadışı uygulamalar önienemiyor. Ingiltere'deki Fırsat Eşitliği Kurulu'na ka- dınlar tarafindan yapılan sekiz şikâyetten bi- ri gebelik nedeniyle işten atılmayı içeriyor. Ispanya'da gebe kadınlar işten çıkanlırken geçici işçilere annelik haklanndan vazgeç- meleri durumunda sürekli sözleşme önerili- yor. Türkiye, Suudi Arabistan, Bolivya. Leso- to, Filipinler, Sudan ve El Salvador gibi ül- • işveren özel yaşamın en gizli yönlerine müdahale ederek iş başvurusunda bulunan bir kadından kısırlık belgesi, gebelik testi ve jinekolojik muayene istiyor. kelerde kadın tanm işçileri, yanm gün işçi- ler, evlerinde üretim yapan kadınlar annelik haklanndan yararlanamıyor. Oysa bu ülke- lerde kadın tanm işçileri çalışan nüfusun bü- yük bir bölümünü oluşturuyor. Bir tanm ül- kesi olan Lesoto'da kadın işçilerinin yüzde 86'sı bu yasa nedeniyle annelik haklanndan yararlanamıyor. Yanm gün çalışan kadın işçiler de özellik- le yasa kapsamı dışında tutulnıasalar da pek çok güçlükle karşı İaşıyorlar. lspanya'da, bir kadının annelik haklann- dan yararlanabilmesi için 180 gün çalışmış olması gerekiyor. Yanm-gün çalışan bir ka- dının 180 güne denk gelen çalışma saatleri- ni doldurması için çok uzun bir süre geçme- si gerektiğinden kadın hiçbir haktan yarar- lanamıyor. Ingiltere'deki yanm gün işçilerin büyük bir bölümünün annelik haklanndan yararlanamadığı belirtilirken yirmiden faz- la ülkedeyse kadınlann çalışma hayatında hiçbir hakkı bulunmuyor. Geleneksel olarak doğum ve annelik hak- lan alanında çok cömert davranan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bu haklan tırpanlamaya baş- ladılar. Çalışma hayatında yükselmeleri ve ilerlemeîeri engellenen, işten çıkanlan, aşa- ğılanan ve uzmanlık alanlannın dışında alan- larda çalıştınlan kadmlar, doğumdan sonra işe dönseler de ev işleri geleneksel olarak eşler tarafindan eşit paylaşılmadığı için iki misli çalışmak zorunda kalıyor. Bazı işyerierinde kadınlar erkeklerin ge- risinde kalmamak için annelik izni almıyor. ILO'nun bir araştırmasına göre kadının ça- lışma hayatından çekilmesi yalnızca kadın ve ailesi için uzun süreli bir gelir kaybı anlamı- na gelmiyor. Bu olgu, pek çok nitelikli işçi- nin eve kapanmasına neden olduğu için bir ülkenin ekonomik büyümesini de olumsuz etkiliyor. Uluslararası işçi örgütleri. fırsat eşitliği- nin, annelikten kaynaklanan aynmcılığın kaldınlması, gebelik süresince iş güvenliği- nin sağlanması, ücretli annelik izni verilme- si ve hiçbir hak yitimi olmaksızın işe geri dönme hakkı verilmesini öngören yasal ön- lemler paketiyle sağlanabileceğini belirti- yorlar. Dünya kadınlannın üçte birinin ailesinin geçimini sağladığmı vurgulayan ILO, Avru- pa'da çalışan kadınların yüzde 59'unun, ABD'de çalışan kadınlannsa yüzde 55'inin ailenin toplam gelirinin yansını sağladığmı bildiriyor. Clinton-Yeltsin 'le görüştü Afrika için ışbırlıgı Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı BU1 Clin- ton ile Rusya Devlet Baş- kanı Boris YeHsln önceki gün telefonla konuşarak Afirikakonusunda işbirli- ği yollannı tartıştılar. Beyaz Saray Sözcüsü Mike McCurry'nin ver- diği bilgiye göre iki lider, Ingiltere'nin Birming- ham kentinde gelecek ay yapılacak G-7 zengin ül- keîer zirvesüıde ele alına- cak bir dizi konuyu tar- tıştılar. Sözcü, otuz daki- ka süren görüşmenin "lyi, etkiıı ve yapıcT ola- rak geçtiğini söyledi. Bill Clinton'ın görüş- mede, yeni tamamladığı Afrika gezisini de ele ala- rak Soğuk Savaş yıllan sırasında bu kıtanın iki süper gücün yanşına sah- ne olduğuna işaret ettiği bildirildi. Clinton, ABD ve Rusya'nın Afrika kı- tasına refah getirmek üzere işbirliği yapmasını önerdi. Yeltsin de görüşmede Clinton'ın önemine de- ğindiği START-2 strate- jik silahlar anlaşması ve Rusya Başbakanı Sergey Kiriyenko'nun atanması konusunda değerlendir- melerde bulundu. ABD Senatosu'nun onayladığı, Rusya Parlamentosu'nun ise geri çektiği anlaşma- ya göre ABD ve Rus- ya'nın elinde bulundur- duğu nükleer silah başlık sayısında 2007 yılına ka- dar indirime gidilmesi gerekiyor. Beyaz Saray Sözcüsü ve Rusya Devlet Başkan- lığı Basın Servisi'nin verdiği bilgiye göre iki li- der aynı zamanda, Irak, füze teknolojisinin trans- fer sorunlan ve iki ülke- nin kriz durumunda bir- likte çalışma yollan gibi konulan konuştu. Rusya VURULOUK f V H AİWM TUtKULERIMIZ 3SâzveMûdcMuhlisAkarsu bgla^ArifSa&MuhltsMar», YavuzTep SözveMûzikMuhiisAkanu BUNDAN SONRA MADENDAĞt 6SIİGELHAL0 OYANADÖNDBt KARAOĞLAN MADEN İŞÇİLERİ Bağtaroa: Osnaı Bayşu Anonim^lektro Ba^ama: Aı9 AnonnhOelnToBağtuıa: SirNadGelemtet DüzenlenK: Tanur Sdçuk GEZ.GÖZ.ARPAOK^^Gökçe**: AOYIBAIEYIEDİK MfldORVURUIDUK HALKlMşir *u — tete seida HASANKA1İSJ Stjl!m3£*û l r r S e i c u k KÜLTÜR • SANAT Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nin bildirisinde "İki taraf.dışişleribakan- larının özellikk; kriz du- rumlannda yapükları iş- biriiğinden duyduldan tatmini dile getirdiler" dendi. Burundi Katliam sürüyor NAIROBI (AFP) - ABD'deki Uluslararası Insan Haklan Izleme Grubu, Burundi'de katli- amın devam ettiğini bil- dirdi. Grubun raporunda, Tutsi kökenli Devlet Baş- kanı Pierre Buyoya'nın • ordusunun kamplara top- • ladığı yüzlerce kişiyi kat- lettiği belirtildi. Raporda, 1996'da dar- be ile iktidara gelen Bin- * başı Buyoya'nın, etnik ça- tışmalara son venne taah- - hüdüne ginnesine rağ- 'J men "Burundi halkına • karşı geniş bir askeri şid- ' det kanıpaması düzenle- diğT belirtildi. " : Rapora göre on binler- • ce sivili kamplarda topla- ' maya zorlayan Buyoya re- ' jimi, askerlere, bu insan- ; lann evlerini yağmalama ve ateşe verme, aynca kamplara gitmek isteme- yenleri öldürme emri ve- riyor. Raporda "Askerler bö- yük ölçüde tecavüz eyiem- lerine giristilcr ve birçok kampta insanlan zorunlu çalışmaya tabi tuttular. Kalabalık olan bu kamp- larda su ve sağlık hizmet- leri bulunmu\or. Sonuç olarak, binlerce kişi has- taiıktan öMii" denildi. 293 89 78 13 HAT) ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA MEMURLUĞU'NDAN DosyaNo: 1997/97 Satılmasına karar venlen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi. evsafı: Gavriroenkulün tapu kaydı: MahaUesi Ada Parsel Miktan Cinsi Sanayı 1048 14 0396 m2 Arsa Gavrimenkulün hali hanr durumu: Gayrimenkulün doğusu 15 parsel. batısı 3 No'lu parsel. güneyi 11 no'lu parsel, kuzeyi yol ile çevrilı olup bitışık nızam üu kat müsaadelıdır. Gayn- menkulûnmuhammenbedeli 1.107.000.000 TL.'dır. Saüşşart- bn: I-Satış. 25.5.1998 günü saat 15.00'ten 15.10'akadarHü- kümet Konağı önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu armnnada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ıni ve rüçhanlı ala- caklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geç- mek şanı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak sartıyla 4.6.1998 Persem- be günü 15.00-15.lO'da ikincı artnrmaya cıkanlacaktır. Bu art- tırmada da rüçhanlı alacaklılann alacagım ve satış masraflannı geçmesi sartıyla yüzde 40 ve en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nıspetinde pey akçesi veya bu miktarkadar milli bir ban- kanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verile- bilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu haıc ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahı- bi alacakhlarla dığer ilgılilenn (*) bu gaynmenkul üzenndeki haklannı. hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı daya- nağı belgeleri ile on beş gün ıçinde daıremize bildirmeleri la- zımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilı ile sabit olmadıkca pay- laşmadan hanç bırablacaklardır. 4- Saüş bedelı hemen veya ve- rilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve lflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilır. İki ihale arasındaki farktan ve yûzde 40 faizden abcı ve kefıüeri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerindentahsil edilecektir. 5- Şart- name, ilan tarihınden iobaren herkesin görebılmesi için daire- de açık olup masrafi verildigi takdirde ısteyen alıcıya bir örne- ği gönderilebılir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak isteyenlerin 1997/97 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 18.3.1998 (*) llgilıler tabınne ırtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 14080 ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA MEMURLUĞU'NDAN Dosya No: 1997208 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymetı, ade- dı.evsafi: Ga\rimenkulün tapu kajdı: Mahallesi Ada Parsel Miktan Arsapajı ftasıtça m M m 36285D Gayrimenkulün hali haardurumu: Gaynmenkulün Hacı- embıya Mah.'deki C Blok'un 20 numarah bölümû olup C Blo- kun 4. katında bulunan daıredır. Bu daıremn yüzölçümü 110 m2 olup, 3 oda bir salon. mutfak-banyo ve WC'sı mevcut, elektn- ğı, suyu mevcut, oturmaya müsait dairedir. Gavnmenkulün mu- hammen bedeli 1.000.000.000 TL.'dir. Satış şartlan: 1- Satış. 25.5.1998 günü saat 14.30"dan 14.40'akadarHûkûmet Konağı önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttımıada tah- min edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile iha- le olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın ta- ahhüdü bakı kalmak sartıyla 4.6.1998 Perşembe günü 14.30- 14.40'ta ıkıncı arttımıaya çıkanlacakür. Bu artnrmada da rüç- hanlı alacaklılann alacağını ve satış masraflannı geçmesi sar- tıyla yüzde 40 ve en çok arttırana ihale olunur. 2- Artnrmaya iş- tirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetin- de pey akçesi veya bu mıktar kadar milli bir bankamn teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşın para ıledır. alıcı ıs- tediginde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebılır. Tellaliye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödem'r. 3- tpotek sahıbı alacakiılarla diğer ilgililerin (*) bu ga>Tİmenkul üzenndeki haklannı husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemıze bıldirmelen lazımdır. Aksı takdir- de haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkca paylaşmadan hariç bı- rakılacaklardır. 4- Satış bedelı hemen veya venlen mühlet ıçın- de ödenmezse tcra ve tflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğin- ce ihale feshedılir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 40 faiz- den alıcı ve kefillen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kal- madan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tan- hınden iöbaren herkesin görebilmesı için dairede açık olup mas- rafi verildiğı takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnamevi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgı almak isteyenlerin 1997'208 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurma- lan ilan olunur. 18.3.1998 (•) flgıiiler tabırine ırtifak hakkı sa- hipleri de dahildir. Basın: 14078 Y ö n e t n n e n E R D E N -Ahmet Uğurlu Ş -, Fikret Kuşkan Jale ArıkanîV^^J' EFES Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. • Ankara • Adana • Bolu • Bursa • Trabzon | Gölcük METROPOL 425 74 78 GALERIA BAŞAK KUMLUK SARAY GARNIZON 459 03 10 215 15 76 234 61 21 321 00 06 I 412 46 19 11.30-13.30-15 30-17.3CM 9.30-21 12.15-17.00 11.45-14.00-16 15-18.30-20.45 11 30-13.30-15 30-17.3O-19.3O-21 15.30-20 30 19.00-21 00 30 • 1 1.30 I 1 SE5L-188. r > ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAD. NO. 140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Cuına 21.00 C.lesi 18.30-21.00 Pazar 15.30-18.30 Kultür Bakanlığıntn Katkıtarıyta Ferfıon Şensoy FERHANGI ŞEYLER Salı 21.00 Ferfion Şensoy FELEK BİR 6ÜN SALAKKEN. HALDUN TANER KABARE P«rşembe 21.00 İSTANBUl BÛYÛKŞEHİR BE1İDİYESİ ı H3îtıajnpiiHPiW HARBIYE MUH5IN ERTUGRUL SAHNESI AHUOUDU BİSKOVİADAHW FATIHREŞAT NURI SAHNESI 02 l EVLİÜK UAADOİNİNSİHİMJ HKEVUÜK MÜNIVVHIİM HASHHAU UUHASI w 'MJHMIHMN " ^ r °""a ıu]îicw'*ATt ^/ DE CEIAL SAHNESI tadureusuz &VAMJKADIMAA TâMB ltal*İUSUM HI«-H-I]«W KADIKOY HALDUN TANI HHpUMGOllMNtlGkrSUfit KUYRUKLUYILOIZALTINDA KÛÇÜKNASIETTİN^ T«iKİUitl»«ZWIN nıjns» ER S A H N E S I 0 2 1 6 349 0 4 6 3 IMUltCHN NEHEPSİNEHİÇBİIIİICAJ III1MSMI G A Z I O S M A N P A Ş A S A H N E S I 0 2 " ! 5 7 6 * ö ft/ otrumNj GÜLMEKOKŞUNA.J AHKAUGÖZVAHKARAGâZıcoj BHET sans TBit»ı sotm TİYATHOUUI GİSELERİ VE K üOIKÖrjMlOUH «N£H flKRKEZ GISESl TAVCI YÖNETMENIN ERDEN KIRAL "Avcı'yı antatıyor: Herkesin birbinn tûkettığı ve yok ettiği bif dünyada güdüssl yaşan yor ve ölCm kol gezıyor Yaşamla ökjm taraf deği, lersne bnbnii la mamlıyof, köfdûğüm otuyor. Bu kftrdüjjmû açan tek bir anahla varSeks. RasdantılannbBafayagetird^du- rumiardan kaçış yok. Kader oyunu nun oynuyor. Bir Ugisayar oyunu gft». tnri dûğmetefe hûkmediyor CınssHik tophjmumuz çm hali t»r labu. 'Avcı" tatHiarı yıkıyor. Insana kendi duygularım ve hsana ırtsanı lanıbyor 'Avcı" oddiyslten uzak-kara mızah- la-anlalılan cıddi b<r dykû İk öyküde avcı kadına tululur Ikm öy-kûde İse kadını ele jeçırmek lut- kusu ağır basaı. IbşkilerdekJ sınırta- n bütünüyle artadan kaldırrhayı yeğledığimiz 'Avcı'da aşkıan mejlden çok herkes brbtnni yok »f meye yönetık davranışlar içinde. Kan, koca ve avcının. türn duygula rının, arzulannın sonuna kadar grt- tıklerınden nerelere varacaklarını göstermeye çalıştığım ve doğrusu. önceki fMermden farklı. yûksek hararette bir fılm ortaya çıktı, kadı- nın ırzına geçılmesı lantezisınden. şiddete dönüşen iktıdarsızlık belirt- sine ve her çeşrt cınsel terftre ka- dar ınsanlar gerçekler larklı algılar ve farklı aktarır. 'Avcı'nın kaynağı Anadolu'dakı t»r kayın ormanında üç Kişı arasında yaşanmış tnr otay- dır Zaman içinde, vöre msaniarının duyduklannı başkalarına kendi orumlarıyla aktarmalarından dolayı öykü b» efsane halini alrruş- KUCUKSAHNE SADRİ ALIŞIK TİYATROSU "ALLAHAISMARLADIK CUMHURİYET"* \;ı/;ın: s| 11\| U.ERI Yönılcn: Alh'E l Zl NATACİAN ÇOIJ'AN İI.IIAN. Nl RSI.I.İ İI>İZ. KOKSAI. IN(,İR, A^IAC O/HNA 11.12. 18 Nısan Saat: 15.00 Küçük Sahne Atlas Sıneması Pasajı No:209Beyoğlu Gıse Tei: (0-212ı 292 39 19 EFES Pilsen in kültür ve sanata katkıları artarak süıecek. Carsamba 23.00 M0ÇOUAD P e r ş e m b c C E M K A R A C A Mis Sk. No: 20 / BEYOGLU Rer 293 05 98 - 293 99 73 ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997'238E. /1997,1202 K. Davacı Gülşen Boztepe vekili Av. Fethi Çıtak davalı Erdoğan Boztepe aleyhine açmış olduğu bo- şanma davasının davalıya dava dilekçesi gazete ilan yolu ile tebliğ edildiğinden; Davacının davasının kabulûne, Afyon ili Emirdağ ılçesi Gözeler Köyü Cilt: 62/1. S: 41. K: 96'da nüfusa kayıtlı Mevlüt kı- zı 1973 dogumlu Gülşen Boztepe ile Kadır oglu 1963 D.'lu Erdoğan Boztepe'nin M.K.'nun 134. mad. göre bosanmalanna, müşterek evlilikten olma 1992 D.'lu ldeal isimli çocuğun velayetinin davacı an- neye verilmesine. çocuğun senenin ocak ayının son 7 günü ile temmuz ayınıiı ilk 15 gününün tama- mında baba nezdine gönderilmesine şahsiraünasebettesisine. Çocuk için nafaka takdınne yer olma- dığına, başkaca harç alınmasına yer olmadığına davacı vekiline 6.000.000.- TL. ücreti vekalet veril- mesine dair mahkeme karannın davalı Erdoğan Boztepe'ye ilan yolu ile teblığıne gazetede yayımlan- masından sonra 15 gün içerisinde itiraz etmediği takdirde kesinleşeceğinin davalıya ilanen karann teb- liğ olunur. 20.3.1998 Basın: 14951 AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1994 65esas, 1996/327 karar Davacı Akdağmadenı Mal Müdüriüğü tarafindan davalılar Abdullah Çamlıca, Ayşe Benice ve Şevket Benice aleyhine açı- lan 120 ada 13 nolu parsel tasınmaza ilişkin kadastro tesbitınin iptalı davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması so- nunda: Mahkememizın 17.10.1996 tarihli hükmü davacı mal müdürlüğü vekılı Av. Mehmet Tuyun tarafindan 06.12.1997 ta- rihli dilekçesi ile temyız edilmiş, temyiz dilekçesi davalılar Şe\ - ket Benice. Abdullah Çamlıca ve Ayşe Benice adlanna tebliğ edilemediginden davetıye yenne kaim ohnak üzere ilanen teb- ligat yapılmasına karar verilmiştir. Basın: 10191
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog