Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER Gerilla Hderi öMi • BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki ikinci büyük devrimci grup Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) lideri Manuel Perez öldü. ELN'nin liderliğıne 1970'lerin sonunda gelen Perez'in, şubat ayında kuzeydoğudaki Santander eyaletinde öldüğü, hapishanedeki ELN komutanı Francisco Galan tarafindan bildinldi. Ancak Galan, Perez'in ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi. Trak barış için tehdiT • WASHINGTON(AA)- ABD Başkanı Bill Clilnton, Irak'ın uluslararası banş ve güvenlik için ciddi bir tehdit olmayı sürdürdüğünü savundu. Clinton, Irak ile ilgili olarak Kongre'ye yolladığı son raporunda, Bağdat yönetiminin kitle imha silahlannın denetimi konusunda BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a verdiği sözû tutup tutmayacağını dikkatle izledilderini kaydetti. ABD ordusunda eşcinsel temizliği' • VVASHINGTON (AA) - ABD Silahh Kuvvetleri'ni eşcinsel olduğu için terk eden ya da aynı nedenle kovulanlann sayısı giderek artıyor. Başkan Bill Clinton tarafindan Silahh Kuvvetler'deki eşcinsellerle ilgili olarak yürûrlüğe konulan "sorma-söyleme" politikasmın iyi işlediğini belirten Savunma Bakanı William Cohen, aynlan eşcinsellerin sayısının arttığını kabul etti. Pentagon'dan bir yetkili eşcinsel olduklan için görevlerine son verilen ya da eşcinsel olduğunu söyleyerek aynlan personelin geçen yıl yaklaşık bin kişiye ulaşnğuıı kaydetti. "Sorma-söyleme" politikasuıa göre askeri personele cinsel tercihleri sorulmazken eşcinsel eylemlerde bulunduğu saptananlar cezalandınlıyor Isveç'te 1944-1963 arasında çoğu zekâ özürlü 4 bin 500 kişiye lobotomi yapılmış Ozürlülere beyin aıııeliyatıSrrOCKHOLM(AFP) -Isveç'te 1944-63 yılla- n arasında, içlerinde akıl hastası kişilerin ve zekâ özürlü çocuklann çoğun- lukta bulunduğu 4 bin 500 kişiye ailelerinin iz- ni olmadan beyindeki si- nir liflerinden bir kısmı- nın alınmasını içeren *lo- botomi" operasyonu ya- pıldığı ileri sürüldü. Isveç televizyonunda Norra Magasinet adlı program- da gösterilen belgeselde, daha önce şizofreni has- talannı tedavi etmek ama- cıyla uygulanan lobotominin, alkolikle- rin ve suçlulann tedavisinde işe yarayıp ya- ramadığını anlamak için uygulanmış ola- bileceği belirtildi. Söz konusu tarihlerde lobotomi yapılan kişilerin dosyalannın incelenmesi sonucun- da, 500 kişinin nıh ve sinir hastalıklan 1 İsveçli doktorlara göre hastalar komunistlikten vazgeçiyor | Lobotomiyle komiîrrizm tedavisi! ABD ve Bab'mn uzun yıllar mücadele ettiği komünizm düsüncesine karşı doktorlann çare bulduğu one sürüldü. Isveçii doktorlar, beynin bir kısmınm kesilip çıkarıldığı lobotomi ameliyatı geçiren kişilerin, komunistlikten vazgeçtiklerini iddia ettiler. Bu ilginç iddiaya, Isveç'in resmi SVT televizyonun da yer verildi. Haberde, bir İsveçli doktonm lobotominin ardjndan ateşli bir komünistin komünizme olan ilgisini yitirdiği ni iddia ettiği bildinldi. Ameliyatm, Nobel Tıp ödülü'nü belirleyen Karolinska Enstitüsü'nde yapıldığı belirtildi. Ancak lobotominin yararlan bununla bitmiyor, bu ameliyat eşcinselliğe de "iyi gefiyornmş." Haberde, eşcinsel isteklerinden rahatsız olanbir kadının, operasyondan sonra bu tür eğilimlerinin ortadan kalküğt belirtildi. hastanesinde tedavi gören insanlar olma- dıği anlaşıldı. Isveç'in kuzeyindeki Umeaa'da 1949 yılında lobotomi yapılan zekâ özürlü ye- di yaşmdaki bir erkek çocuğun operasyon sırasında yaşamını yitirdiği kaydedildi. Belgeselde, Umadelan Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi'nde 1947-60 yılla- nnda 586 kişiye lobotomi yapıldıgı, bu operasyonlardan bir kısmının ailelerinin onayı alınmadan yapıldıgı belirtildi. Beyindeki sinirleri tahrip eden loboto- mi, kişilik değişikliğine yol açtığı gibi ki- şinin duygu halini ve bilgi dağarcığını Endonezya'da bayram namazı C AKARTA (Reuters) - Endonezya'nın baskenti Cakarta'da bulunan El-Ezher Camisi'ne dün bayram namazı kılmak için gelenler arasında minik bir kız çocuğu da vardı. 200 miryonluk nüfusun yüzde 9O'ı Müslüman olan Endonezya'da halk, ülkenin uzun süredir içinde bulunduğu ekonomik krize ve bir türiü söndürükmeyen orman yangınlanna ragmen Kurfoan BayramTnı kudamaya iyi düeklerie olumsuz etkiliyor. Belgeselde, 1963 yılında lobotomi yapılan ve operas- yondan sonra zaman kavra- mını kaybeden bir adamın kansının sözlerini de yer ve- rildi. MarthaStroembJadh. 67 yaşındaki kocasuıın çocukla- nnın hâlâ küçük olduğunu sandığınıbelirterek "Ondan her şeyi aldılar; duygulannı, cinsel hayatuu. Kocamı ben- den ve çoculdanndan kopar- dılar. Ben ona bu operasyonu neden yaptıklannı hâlâ an- layabilmiş değUim" dedi. Isveç Sağlık Kurulu, 19 yıl boyunca lobotomi yapılan insanlann sa- yısının 2 bin kişi olarak tahmin edildiği- ni açıklamıştı. Kurulun, Isveç'te hâlâ bu tür operasyonlar yapılıp yapılmadığını araştırtığı bildinldi. Bu arada, lobotomi ya- pılan kişilerin ailelerine tazminat veril- mesi için uzun süredir çaba harcayan Hı- ristiyan Demokrat Milletve- kili Dan Ericsson, 1944-63 yıllannda lobotomi yapılan kişilerin sayısının 4 bin 500'ü bulmuş olmasına şa- şırmadığmı söyledi. Ericsson "Parlamento- nun konuya yeterii ilghi gös- termemesi anlaşıhr bir du- rum değil. Ö>letahmin edi- yonımkLbu insanlar veai- leleri seslerini duyuracak kadar güçfö obnadiklan için parlamento konuya gere- ken ilghi göstermiyor" de- di. Isveç'te, 1935-76 yıllan arasında çoğu zeka özürlü 60 bin insanın kısırlaştınl- dığının ortaya çıkması ka- muoyunda bomba etkısi ya- ratmıştı. Söz konusu iddi- alan araştırmak üzere kuru- lan yedi üyeli komisyon, kı- sırlaştınlan kişilerin tazmi- nat alması için gerekli giri- şimlerde de bulundu. Kısırlaştırma operasyon- larının en yoğun olduğu 1946-51 yıllan arasında, dişle ilgili deneylerde kul- lanılmak üzere yüzlerce ze- ka özürlü çocuğa dişleri çü- rüsün diye zorla şeker ye- dirildiği de iddialar arasın- da yer alıyor. KIRAÇ BELEDtYE BAŞKANLIĞI'NDAN ARSA SATIŞ İLANI PaftaPırsel Vûzölçûmü Cinsi Tsh.bed. Gec.tem. thalede thalettr. uygulamctk tısul ves«tti 760 5.000 m2 Arsa m2'sil0milyonTL 1.500.000.000 tam. 50 mih/ar TL 24.04.19982886 say. yas. 36. mad. cuma günü kapalı teklif saat 09.00 arttırma usulü 1 - İSTANBUL Büyükçekmece ilçesi Kıraç Belediyesi'ne ait yukanda belirtilen taşınmazm 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü satışı yapılacaktır. 2- Satışa ait ihale şartnamesi ve ekleri Koraç Belediyesi'nden temin edilebilir. 3- Saüş bedeli üzerinden KDV alınacaktır. (Katma Değer Vergisi) 4- thaleye katılacaklann, ihaleye ait geçeci teminat makbuzunu, teminat mektubunu, özel şahıs ise nüfus cüzdanı ve ikametgah senedi, (tüzel kişiliklerde 1998 yılında alınmış sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri) ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanhğı'na teslün etmeleri gerekmektedir. 5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6- Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. llanolunur. Basın: 15551 MERSİN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1997/142/KararNo: 1997/1025 Davacı Songül Karataş vekili tarafindan davalı llhan Karataş aleyhine açılan yabancı mahkeme karannın tanınması davasının yapılan yargılaması sonunda davalı tlhan Kara- taş'ın adresi tespit edilemediğinden, bu kez davalıya mahkememizin 24.10.1997 tarihli ka- rann tebliğınin ılanen yapılmasına karar verilmiş olup; Karar gereğince; Davanın kabulü ile Ardahan ili Posof ilçesi Çayırçünen köyü cilt: 014/01 sayfa: 68 ve kütük: 13'te nüfusa kayıtlı Şerafettin ve Emine'den olma, 1.5.1962 D.lu llhan Karataş ile Mikail ve Serinazaan olma 2.3.1971 D.lu Songül Karataş hakkında 18 Temmuz 1994 tarihinde S-Gravenhage Belediyesi'nce verilen ve S-Hertogenbosch Hukuk Mahkemesi'nin 25 Mart 1994 tarih ve E-93/2977 sayılı karan ile tescil edilen boşanma karannın 2675 sayılı yasanın 42. madde- si gereğince tanınmasma dair iş bu karar tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edil- mediği takdırde kesinleştirileceği hususu ılanen tebliğ olunur. 9.3.1998 Basın: 11357 BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 1997/93 /KararNo: 1998/98 Davacı Cenk Türker vekili Av. Atilla llgüz, Av. Öztürk Yazıcı, Av. Fettah Mutlu tarafindan davalılar Hasan Özdemir, Fatma Yarar, Safıye Özdemir aleyhine açılan satışın iptali davası- nın mahkememizde yapılan açık yargılamalan sonunda: Mahkememizin 20.2.1998 tarih, 1997/93 Esas, 1998/98 sayılı karanyla davanın kabulü ile Bursa Osmangazi 1. Bölge Beşyo- lağzı Mah. 1400 ada 202 parsel üzerindeki binanın A Blok 1. bodrum katta yer alan 8/468 ar- sa paylı 8 numaralı dükkânla 14/468 arsa paylı 8 numaralı dükkândaki borçlu Hasan özde- mir'in 1/4 payını annesi Safiye Özdemir'e temlikine dair tasarrufiı ışlemın borca yeter mik- tarla sınırlı olması koşuluyla iptaline karar verilmiş, davalılann adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi de ilanen tebliğ yapılmış olmakla iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren dava- lının 15 günlük temyiz müddeti olduğu, bu müddet içersinde temyiz talebinde bulunmadığı takdirde karanmızın kesinleşeceği davalılar Hasan Özdemir, Fatma Yarar, Safiye Özdemir hakkında mahkememiz karan tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 15090 SARIYERİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DosyaNo: 1997/1453 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli bulunan, Sanyer İlçesi, Sanyer Mahallesi, Gazihasanpaşa Sokağı. 110 pafta. 730 ada. 109 parsel sayılı bir adet taşınmazın satışı yapılacaktır. Tapu kaydı ve Imar Durumu: Sanyer Tapu Sicil Müdürlüğü'nden celbedilen yazılarda Sanyer ilçesi. Sanyer Mahallesi. Gazihasanpaşa Sokağı'ndakain, 110 pafta, 730 ada, 109 parsel sayılı 135375.52 nümiktarlı, içinde ahşap köşk. kargir ahır ve evleri olan tarlanın tamamı. Igdaş tstanbul Gıda ve Tunzm AŞ'ye aittır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğa- ziçi Imar Müdürlüğü'nün 19.12.1997 tarih ve6129sayılıyazılannda,yukandaanılan 109sayılıparselin,22/07/1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi öngörüm bölgesi uygulama ımar planında kısmen yapılanması kısıtlı alanda, kısmen tanm alanında. kısmen de ikin- ci grup koru alanında kaldıgı. yapılanması kısıtlı alanda 2960 sayıİı Boğaziçi yasasmın ilgili hükümleri gereğince inşaat izni olma- dığı, Tanm alanında ise. tanm amaçlı kullanılmak üzere; TAKS: 0.05 alanlı H. 3.50 mt. yükseklikte toplam inşaat alanı maksimum 250 m2 olan bir bina yapılabilecegi ve bahçe mesafelerinin ise 10.00 mt. olacağı, koru alanında ise. tescilli eski eser mevcut olup bu eski eserin, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınacak ızne ve durum belgesinde yazılı olduğu üzere inşaat yapılabilecegi anlaşılmıştır. Taşınmaz üzerinde Interbank lehine 1. dereceden 3. 898.328.0O0.TL'lık ipotek mevcuttur. Halihazır durumu, evsafı ve muhammen değeri Satışa çıkanlan taşınmaz. Sanyer, Ortaçeşme Caddesi Gazihasanpaşa Sokağında takriben 150 metre yukandan başlayıp, de- vam eden kısmen düz, kısmen az meyillı ve içerisinde 2.5 katlı takriben 110 m2 oturumlu. hali hazırda maili inhidam durumunda ve tamamen metruk ve boş ahşap bir bina olduğu ve yine aynı sokak üzennde 15 kapı numaralı 1 katlı takriben 80 m2 oturumlu üstü eternit döşeli yığma kargir bir yapı bulunduğu, çapında her ne kadar diğer iki bina görülmekte ise de bu binalann tamamen yıkılmış ve sadece bir iki beden duvarlannın mevcut olduğu, görülmüştür. Taşınmazın tamamına; bulunduğu semt, semt içindeki yerleri, bu- günkü ekonomik durum ve günün alım satım rayıçlen. mevkii, çarşı pazara mesafesi, manzarası, imar durumu ve hülasa kıymet tak- diri için tüm hususlar göz önüne alındığında satışa esas muhammen bedeli 1. 353.752.0O0.0OO.-TL olarak belirlenmiştir. Satış şart- lan: Birinci satış 15/05M998 günü: 10.00-10.30 saatleri arasında Sanyer Icra Müdürlügü'nün 1997/1453 Tal. sayılı dosyasından ya- pılacaktır. Bu durumda. arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklar varsa alacaklan toplamını. paylaştırma ve satış masraflannı geçmesi kaydıyla ihale olunur. Bu satışta alıcı çıkmadığı takdirde: ikinci satış 25/05/1998 günü: 10.00-10.30 saat- leri arasında Sanyer Icra Müdürlüğü'nde en çok arttıranlann taahhüdü baki kalmak kaydıyla ikinci ihale yapılacaktır. Bu arttırmada muhammen bedelin %40'ını ve rüçhanlı alacaklar varsa. alacaklan toplamını. paylaştırma ve satış masraflannı geçmesi kaydıyla iha- le olunur. 2- Arttırmaya katılacaklann tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetınde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu teminat olarak vermesi lazımdır. Satış, peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek kaydıyla mehil ve- rilebilir. Tellaliye, damga, resmı ihale ve tapu harç ve masraflan ile KDV alıcıya aittir. Gayrimerüculün bırikmiş vergileri satış bede- linden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılara, irtifak hakkı sahiplerine de dahil olmak üzere, diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerinde- ki haklannı, özellikle faiz ve masrafa dair ıddialannı dayanağı olan belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekır. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen süre için- de ödenmediği takdirde, Icra ve lflas Kanunu 133. madde gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve geçen günlerin %30'undan hesaplanacak faiz ve diğer zararlardan alıcı ve varsa kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendi- lerinden tahsil edilecektir. 5- Şanname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdir- de isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakla- n, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997' 1453 Tal. sayılı dosyamıza başvunnalan ilan olunur. 27.3.1998 Not: Icra ve lflas Kanunu madde 127 uyannca işbu ilan, aynı zamanda ilgiliiere satış ilanı tebliği mahiyetindedir. Basın: ??? BURSA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ HÂKÎMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995/1051 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. tbrahim Fidan tarafindan davalılar Yusuf Yılmaz vs. aleyhlerine açılan Tapu iptali ve Tescil davasının yapılan açık duruşmalan sonunda verilen karar gereğince: Mahkemece müttehaz, Bursa Yıldınm ilçesi, Fidyekızık köyün- de kain 2043 ve 2044 parsel sayılı taşmmazlara ait Tapu Kaydı'nın iptali ile davacı Ma- liye Hazinesi adına Tapuya Tescili'ne dair verilen hüküm bir kısım davalılar vekili Av. Erdem Erdem tarafindan temyiz edılmekle Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 11.12.1997 tarihli ve 1997/14699-16793 sayılı ilamı ile onanmıştır. Davalılardan Yusuf Yılmaz, Mehmet Şahin, Mehmet Eser. Ali Ekber Reçber, Cemal Keleş, Hıdır Ateş, Rıza Demir, Ateş Demir, Ismet Taç, Osman KJIIÇ, Abdülnedir Demircioğlu, Soycan tleri'nin tüm araştırmalara rağmen davalı lann tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden Yargıtay ilanının gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir. ilan olunur. Basın: 15093 ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 1995/77 Maliye Hazinesi vekili tarafindan verilen dilekçe ile Elazığ lcadiye Mahallesi Nüfu- su'nda kayıtlı Fehmi kızı Perihan Gürgan'uı mirasçısı ohnadığından mirasının Hazi- ne'ye aidiyetine karar verilmesini istemiş, nüfus kayıtlannın tatkikinden annesi Pem- be'nin kardeşi Mustafa oğlu Hacı Mehmet Göl ve Mustafa kızı Güllü Göl'ün kayden sağ olduklan anlaşıldığından, Hacı Mehmet Göl ve Güllü Göl mirasçısı olduğunu iddia edenlerin ellerindeki veraset ilamı ile birlikte mahkememize müracaat etmeleri, aksi tak- dirde mirasın Hazine'ye aidiyetine karar verileceği bu kişilere ilanen tebliğ olunur. Basın: 11700 KIZILTEPE KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1961/84 Tespite itiraz davasından dolayı davacılar Peyruze, Ibrahim, Abdulkadir Mungan, Sadiye Mungan (Eser), Süleyman, Nevzat Karademir ile davalılar Ibrahim, Is- mail, Halil ve Sinan Tezdönen arasında icra kılman açık duruşmalan sonunda verilen ara karan gereğince; Da- vacılar Peyruze, tbrahim, Abdulkadir Mungan, Sadiye Mungan (Eser), Süleyman ve Nevzat Karademir'e yapı- lan tebligatlann bila tebliğ iade edildiği, zabıta marife- tiyle yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenlerin teb- ligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediğinden, Kızıltepe ilçesi Başak (Smara) köyüne ait ve halen hâ- kimliğimizde dava dosyası devam etmekte olan 20 no- lu parselle ilgili dava dosyasınm duruşması 27.04.1998 günü saat 09.00'da Kjzıltepe Kadastro Hâkimliği'nde duruşma icra edileceğinden; duruşma günü bizzat du- ruşmaya gelerek veya kendisini bir vekil ile temsil etti- rerek itiraz sebep ve delillerinizi bildirmediğiniz takdir- de, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 28/2. maddesi ge- reğince itiraz etmemiş sayılacağınıza karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 02.03.1998 Basın: 10302 BEYKOZ BİRİNCİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1997/110 Emine Dursun tarafindan Fazlı Dursun aleyhine açı- lan boşanma davasının yapılan duruşması sırasında da- valı Fazlı Dursun'un Artvin ili, Şavşat ilçesi, Erikli kö- yündeki adresine duruşma gününü bildirir tebligat çı- kartılmış, tebliğ edilememiş, zabıta marifetiyle bu ad- resinden arandığı halde bulunmadığından davalı Fazlı Dursun'un, yukandaki adresinden duruşmanın bırakıl- dığı 16.4.1998 günü saat 10.00'da mahkememizde hazır bulundurulması, veya bir vekille kendisini temsil ettir- mesi. aksi halde yokluğunda karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 9.2.1998 Basın: 14773 KARTAL 2. İCRA HÂKİMLİĞt'NDEN 1997/427 Esas Davacı Adnan Yıldınm tarafindan davalılar Ahmet Demir ve Rıdvan Zorer aleyhine açılan istihkak davasında: Davalı Rıdvan Zorer'in Uğur Mumcu Mah. Çamlık Sok. 4 Blok N: 18 Yakacık-Istanbul adresine tebligat yapıhnadığı, tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi bulunmadığından ilan mari- fetiyle tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla: Davalı Rıd- van Zorer'in, duruşmanın atılı bulunduğu 5.5.1998 günü saat 09.30'da mahkeme duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, tayin olunan günde gelmediği ve vekil göndermediği takdirde yokluğunda duruş- ma yapılıp karar verileceği meşruatlı davetiye yerine kaim olak üzere ilanen tebliğ olunur. 31.3.1998 Basın: 14812 İZMİR 4. ASLİYE HLTOJK MAHKEMESİ'NDEN 1997 258 Esas 1997 1016 Karar Davacı Tekel tarafindan davalılar Talıp llhan, Yılmaz llhan, Mehmet Arslan aleyhlenne açılmış bulunan tazminat davasının yapılan açık duruşması sonunda: Davacırun davasının reddıne. 771.000 TL harcın istek halınde davacıya iadesine, davacınm yaptığı masraflann üzerinde bırakılmasına dair davahlann yok- luğunda Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen 12.11.1997 ta- rihli karar, davacı Tekel vekili tarafından 12.3.1998 tarihinde temyiz edilmiş olmakla; işbu temyiz dilekçesinin tetkikat gıyap- lannda bitırilen 205 Sk. N: 10 Buca-lzmir adresınde bulunama- yan Talip llhan ile. 439/4 Sk. N: 17 Buca-lzmir adresinde bulu- namayan Yılmaz llhan'a temyiz dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30.3.1998 Basın: 14770 İZMİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997/258 Esas 1997/1016 Karar Davacı Tekel tarafindan davalılar Talip tlhan, Yılmaz tlhan, Mehmet Arslan aleyhlerine açılmış bulunan tazminat davasının yapılan açık duruşması sonunda: Davacının davasının reddine. 771.000 TL harcın istek halinde davacıya iadesine, davacının yaptığı masraflann üzerinde bırakılmasına dair davalılann yok- luğunda Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar tetkikat, gı- yaplannda bitirilen 205 Sk. N: 10 Buca-lzmir adresinde buluna- mayan Talip llhan ile, 439/4 Sk. N: 17 Buca-lzmir adresinde bu- lunamayan Yılmaz tlhan'a karar tebliği yerine geçmek üzere ila- nen tebliğ olunur. 30.3.1998 Basın: 14772 Holbrooke yine Kıbrıs yolcusu WASHINGTON(AA)- ABD Dışişleri Bakanlığı, Kıbns Özel Koordinatörü Thomas Miller'in bu ay sonunda ve ABD Başba- kam'nın Kıbns Özel Tem- silcisi Richard Holbro- oke'un da gelecek ay ada- ya döneceğini bildirdi. Holbrooke'un geçen hafta sonunda adada yap- tığı temaslarla ilgili bilgi veren ABD Dışişleri Ba- kanlığı Sözcü Vekili Ja- mes Foley, Özel Temsil- ci'nin her iki toplum lide- riyle iki kez ve ayn ayn görüştüğünü söyledi. Miller, ABD'nin Lef- koşa Büyükelçisi Kenneth BriD ve Beyaz Saray Ulu- sal Güvenlik Konseyi 'nden (NCS) Miriam Sapiro'nun da Holbrooke'dan önce her iki liderle bir araya geldik- lerini belirtti. Görüşmelerin özüne iliş- kin bilgi veremeyeceğini ifade eden Foley "Ancak yoğun ve kapsamlı geçti- ğini söykyebilirim" dedi. Adadaki her iki toplum liderinin Holbrooke'dan Kıbns'a dönmesini istedi- ğini kaydeden Foley, Özel Temsilci'nin de bunu ka- bul ettiğini kaydetti. Fo- ley, "Holbrooke, mayıs ba- şmda adaya dönecek" di- ye konuştu. James Foley, bu arada, yoğun çabalannı sürdüre- ceklerini de ifade etti ve Özel Koordinatör Miller'in da bu ay sonunda bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi. Kuzey Irlanda barışa gidiyor BELFAST (Ajanslar) - Kuzey Irlanda görüşmele- rine başkanlık yapan ABD'li arabulucu George MitcbeD'in taraflara bir ön anlaşma tasansı sunduğu bildinldi. Görüşmelere yakın kay- naklar, görüşmelerin tem- posunun hızlandınlmasını amaçlayan 60 sayfalık bel- genin, sonınlara değişik se- çenekler getirdiğini kay- dettiler. lngiltere ve lrlanda hükü- metlerinin onayını aldıktan sonra George Mitchell ta- rafindan sunulan tasannın, 90-108 kişiden oluşacak yan özerk bir Kuzey Irlan- da meclisi öngördüğü belir- tildi. Ingiliz ve Irlandalı parlamenterler tarafindan oluşturulacak bir Güney- Kuzey Irlanda Bakanlar Ku- rulu oluşturulmasını içeren tasanda, lrlanda ve lngilte- re milletvekilleriyle gele- cekte kurulması öngörülen Kuzey trlanda, Iskoçya ve Galler Meclisi üyelerinden oluşacak bir "adalar kuru- lu" oluştunılması da öne- riliyor. Tasarmın, milis üye- lerinin tutukluluk durumla- n ve polisle yargı konula- nnda düzenlemeler yapan bir hukuk ve görev yasası çıkanlmasını da öngördüğü kaydedildi. ANKARA 22. İCRA DAİRESİ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARITIRMA İLANI DosyaNo: 1998/59 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıy- meti, adedi, evsafi: Ankara, Altındağ ilçesi, Çinçin Ma- hallesi'nde, Babür Caddesi Mirengi Sokağı 9 numaralı binanın bulunduğu yere rastlayan ve imann 4514 ada 14 numaralı parselini teşkil eden 229 m2 miktanndaki kagir apartmanın 20/240'ar arsa paylı 18'er m2 kulla- nım alanlı. zemin kat 6 ve 7 nolu dükkân vasıflı taşm- mazlar bir borçtan dolayı açık arttırma suretiyle satıla- caktır. Geniş evsaflan dosyada mevcut şartnameye ili— şik bilirkini raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen kıy- metleri: 6 no'lu dükkân: 1.250.000.000.- TL, 7 no'lu dükkân: 1. 350.000.000.- TL olup, yüzde 15 KDV be- delleri alıcılanna aittir. Saüş şartian:l- Satış 25.5.1998 günü saat 15.30- 15.40 6 no'lu dükkân, 15.40-15.50 7 no'lu dükkân Ad- liye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapıla- caktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taah- hüdü baki kalmak şartıyla 4.6.1998 günü aynı yerde ay- nı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma iianın- da gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edi- lecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteye- nin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından faz- la olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştır- ma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iş- tirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (•) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki tarktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müte- selsilen mesul olacaklardu-. thale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alı- nacaknr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği tak- dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyen- lerin 1998/59 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümü- ze başvurmalan ilan olunur. 19.3.1998 (•) Ugililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dedahil- dir. Basın: 13730 DENİZLİ2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997/128 Esas Davacı Oyak Sigorta AŞ vekili Av. Neşe Göksel tara- findan davalılar Aynur Karaalp, Ömer Karaalp aleyhine mahkememize açılan tazminat davasında: Davalı ardan Ömer Karaalp ile Aynur Karaalp tüm aramalara rîğmen tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilek- çesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildi- ği, duruşma günü olan 4.5.1998 günü saat 09.30'oa biz- zat duruşmaya gelmeniz veya bir vekil ile temsil etirme- niz, aksi takdirde davanın HUMK'nin 213. maddesi uya- nnca gıyabınızda yürüyeceği, 7201 sayılı Tebligat «Canu- nu'nun 29. maddesi uyannca meşruhatlı davetiy« ferine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 4582
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog